Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1850

A Bizottság (EU) 2015/1850 végrehajtási rendelete (2015. október 13.) a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 271, 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 271/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1850 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 13.)

a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1007/2009/EK rendelet bizonyos feltételek mellett engedélyezi az inuitok és más őslakos közösségek által folytatott vadászatokból származó fókatermékek forgalomba hozatalát. Engedélyezi továbbá azon fókatermékek forgalomba hozatalát, amelyek behozatala alkalmi jellegű és kizárólag az utazók és családjuk személyes használatára szolgál.

(2)

A 737/2010/EU bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat állapított meg a fókatermékeknek az 1007/2009/EK rendelet 3. cikke szerinti forgalomba hozatala tekintetében.

(3)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1775 rendelete (3) módosította az 1007/2009/EK rendelet 3. cikkét, és e rendelet alkalmazásának kezdetétől hatályon kívül helyezte a 737/2010/EU rendeletet. Ezért szükség van a módosított 1007/2009/EK rendelet 3. cikkének végrehajtását szolgáló intézkedések meghatározására.

(4)

Helyénvaló rendelkezni arról, hogy bizonyos követelményeknek megfelelő jogalanyok felvételre kerüljenek azon elismert szervek jegyzékébe, amelyek a fókatermékek forgalomba hozatalához szükséges feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat állíthatnak ki.

(5)

Az igazoló dokumentumok kezelésének és ellenőrzésének elősegítése érdekében azokhoz és másolataikhoz mintapéldányokat kell készíteni.

(6)

Az igazoló dokumentumok ellenőrzésének folyamatát is indokolt meghatározni. Ezen eljárásoknak a lehető legegyszerűbbeknek és legpraktikusabbaknak kell lenniük, anélkül, hogy ez az ellenőrző rendszer megbízhatóságát és koherenciáját veszélyeztetné.

(7)

Az illetékes hatóságok, a Bizottság és az elismert szervek közötti adatcsere elősegítése érdekében lehetőséget kell biztosítani az elektronikus rendszerek használatára.

(8)

A személyes adatoknak az e rendelet céljaira való feldolgozása – különös tekintettel az igazoló dokumentumokban szereplő személyes adatokéra – meg kell, hogy feleljen a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (4) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (5).

(9)

Mivel ez a rendelet a 2015. október 18-tól alkalmazandó (EU) 2015/1775 rendelet által módosított 1007/2009/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg, mihamarabb hatályba kell lépnie.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 338/97/EK tanácsi rendelet (6) 18. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a fókatermékek 1007/2009/EK rendelet 3. cikke szerinti forgalomba hozatalára és az utazók vagy családjuk személyes használatára szolgáló behozatalára vonatkozó szabályokat állapítja meg.

2. cikk

Az utazók vagy családjuk személyes használatára szolgáló termékek

(1)   Az utazók vagy családjuk személyes használatára szolgáló fókatermékek csak akkor hozhatók be az EU-ba, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

a)

a fókatermékeket az utazók magukon viselik vagy személyes poggyászukban, illetve poggyászukként szállítják;

b)

a fókatermékek egy olyan természetes személy magántulajdonát képezik, aki valamelyik harmadik országból az Unióba helyezi át lakóhelyét;

c)

a fókatermékeket az utazók egy harmadik országban helyben szerezték, és egy későbbi időpontban hozzák be, feltéve, hogy az Unió területére érkezéskor bemutatják az érintett tagállam vámhatóságának a következő dokumentumokat:

i.

a behozatalról szóló írásos bejelentést;

ii.

egy dokumentumot, amely bizonyítja, hogy a terméket az érintett harmadik országban szerezték.

(2)   Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az írásos bejelentést és az igazoló dokumentumot a vámhatóságoknak láttamozniuk kell, majd vissza kell adniuk az utazónak. Behozatalakor a bejelentést és az igazoló dokumentumot a szóban forgó termékre vonatkozó vámáru-nyilatkozattal együtt kell bemutatni a vámhatóságoknak.

3. cikk

Elismert szervek

(1)   Az elismert szervek jegyzékébe fel kell venni azt a jogalanyt, amely igazolni tudja az alábbi követelményeknek való megfelelését:

a)

jogi személyiséggel rendelkezik;

b)

képes annak megállapítására, hogy az 1007/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének követelményei teljesülnek;

c)

képes kiállítani és kezelni a 4. cikk (1) bekezdésében említett igazoló dokumentumokat, valamint feldolgozni és tárolni azok adatait;

d)

feladatait oly módon képes ellátni, hogy nem merül fel összeférhetetlenség;

e)

képes nyomon követni az 1007/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében előírt követelményeknek való megfelelést;

f)

az e rendelet követelményeinek való meg nem felelés esetén képes visszavonni vagy felfüggeszteni a 4. cikk (1) bekezdésében említett igazoló dokumentumokat, valamint gondoskodni a tagállamok illetékes hatóságainak és vámhatóságainak erről való tájékoztatásáról;

g)

egy független harmadik fél ellenőrzi;

h)

nemzeti vagy regionális szinten működik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett jegyzékbe való felvétel érdekében a jogalany kérelmet nyújt be a Bizottsághoz az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló iratok kíséretében.

(3)   Az elismert szerv minden jelentéstételi időszak végén benyújtja a Bizottsághoz az (1) bekezdés g) pontjában említett független harmadik fél által készített ellenőrzési jelentéseket.

4. cikk

Igazoló dokumentumok

(1)   Amennyiben teljesülnek az 1007/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében a forgalomba hozatalra vonatkozóan előírt követelmények, egy elismert szerv kérésre kiállítja az e rendelet mellékletében szereplő mintáknak megfelelő igazoló dokumentumokat.

(2)   Az elismert szerv a kérelmezőnek adja át az igazoló dokumentumot, és annak másolatát három évig megőrzi az adatok nyilvántartása céljából.

(3)   Az 5. cikk (2) bekezdésére figyelemmel egy fókatermék forgalomba hozatala esetén az igazoló dokumentum eredetije a fókaterméket kíséri. A kérelmező megtarthatja az igazoló dokumentum egy másolatát.

(4)   Minden későbbi számlán fel kell tüntetni az igazoló dokumentum sorszámát.

(5)   Az (1) bekezdésnek megfelelően kiállított igazoló dokumentummal kísért fókaterméket az 1007/2009/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében előírtaknak megfelelőnek kell tekintetni.

(6)   Egy fókaterméknek a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (7) 79. cikke szerinti szabad forgalomba bocsátása érdekében tett vámáru-nyilatkozat akkor fogadható el, ha a kérelmező bemutatja az e cikk (1) bekezdésével összhangban kiállított igazoló dokumentumot. A 2913/92/EGK rendelet 77. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül a vámhatóságok nyilvántartásaikban megőrzik az igazoló dokumentum egy másolatát.

(7)   Az (1) bekezdéssel összhangban kiállított igazoló dokumentum hitelességét vagy helytállóságát illetően felmerülő kétség esetén, valamint ha további útmutatásra van szükség, a vámhatóságok és a bűnüldöző hatóságok tisztviselői felveszik a kapcsolatot az érintett tagállam által a 6. cikknek megfelelően kijelölt illetékes hatósággal. A megkeresett illetékes hatóság dönt a továbbiakban meghozandó intézkedésekről.

5. cikk

Az igazoló dokumentumok formátuma

(1)   A 4. cikk (1) bekezdésében említett igazoló dokumentumokat vagy papíron, vagy elektronikus formában kell kiállítani.

(2)   Elektronikus úton való kiállítás esetén egy kinyomtatott példányának kell kísérnie a fókaterméket a forgalomba hozatal időpontjában.

(3)   Az igazoló dokumentum használata nincs kihatással a forgalomba hozatallal kapcsolatos egyéb formai követelményekre.

(4)   A 6. cikknek megfelelően kijelölt illetékes hatóság előírhatja, hogy az igazoló dokumentumot fordítsák le azon tagállam hivatalos nyelvére, ahol a terméket forgalomba hozzák.

6. cikk

Illetékes hatóságok

(1)   Minden tagállam kijelöl egy vagy több illetékes hatóságot az alábbi feladatok ellátására:

a)

a behozott fókatermékekhez tartozó igazoló dokumentumok hitelességének ellenőrzése a vámhatóságoknak a 4. cikk (7) bekezdése szerinti kérésére;

b)

az igazoló dokumentumok adott tagállamban létrehozott és tevékenykedő elismert szervek általi kiállításának ellenőrzése;

c)

az adott tagállamban folytatott fókavadászatból származó fókatermékekhez kiadott igazoló dokumentumok egy másolatának megőrzése.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően kijelölt illetékes hatóságokról.

(3)   A Bizottság saját honlapján elérhetővé teszi az (1) bekezdésnek megfelelően kijelölt illetékes hatóságok jegyzékét. E jegyzéket rendszeresen frissíteni kell.

7. cikk

Elektronikus adatcsere- és adat-nyilvántartási rendszerek

(1)   Az illetékes hatóságok használhatnak elektronikus rendszereket az igazoló dokumentumokban szereplő adatok egymás közötti cseréjére, valamint nyilvántartására.

(2)   A tagállamok szem előtt tartják az (1) bekezdésben említett elektronikus rendszerek komplementaritását, kompatibilitását és interoperabilitását.

8. cikk

A személyes adatok feldolgozása tekintetében biztosított védelem

Ez a rendelet a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában nem sérti az egyéneknek az uniós és a nemzeti jog értelmében biztosított védelem szintjét és különösen nem változtatja meg a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet szerinti jogokat és kötelezettségeket. Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmét különösen az igazoló dokumentumokban szereplő személyes adatok nyilvánosságra hozatalának vagy közlésének vonatkozásában kell biztosítani.

9. cikk

Átmeneti rendelkezés

Az elismert szervek által 2015. október 18. előtt a 737/2010/EU rendelettel összhangban kiállított igazoló dokumentumok a továbbiakban is érvényesek.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2015. október 18-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 286., 2009.10.31., 36. o.

(2)  A Bizottság 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU rendelete a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 216., 2010.8.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. október 6-i (EU) 2015/1775 rendelete a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK rendelet módosításáról és a 737/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 262., 2015.10.7., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(6)  A Tanács 1996. december 9-i 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., 1997.3.3., 1. o.).

(7)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Útmutató megjegyzések

Általános megjegyzések:

Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki.

1. rovat:

Kibocsátó szerv

Adja meg az igazoló dokumentumot kiállító elismert szerv nevét és címét.

2. rovat:

A kiállító ország számára fenntartott hely

Hagyja szabadon a kiállító ország számára.

3. rovat:

Az igazoló dokumentum száma

Adja meg az igazoló dokumentum számát.

4. rovat:

A forgalomba hozatal országa

Adja meg annak az országnak a nevét, ahol a fókatermék az Európai Unió piacán először kerül forgalomba.

5. rovat:

ISO-kód

Adja meg a 4. rovatban megadott ország kétjegyű kódját.

6. rovat:

A fókatermék kereskedelmi leírása

Adja meg a fókatermék(ek) kereskedelmi leírását. A leírásnak a 7. rovatban szereplő bejegyzéssel összhangban kell állnia.

7. rovat:

Tudományos név

Adja meg a termékhez felhasznált fókafaj(ok) tudományos nevét. Amennyiben egy összetett termék egynél több fajt tartalmaz, ezeket külön sorokban nevezze meg.

8. rovat:

HR vámtarifaszám

Adja meg a 4 vagy 6 számjegyű, a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer alapján meghatározott árukódot.

9. rovat:

Az ország, amelyben a fókát elejtették

Adja meg annak az országnak a nevét, ahol a termékhez felhasznált fókát elejtették.

10. rovat:

ISO-kód

Adja meg a 9. rovatban megadott ország kétjegyű kódját.

11. rovat:

Nettó tömeg

Adja meg az össztömeget kg-ban. Ez a fókatermékek nettó tömegét jelenti, az állványoktól, távtartóktól, öntapadó címkéktől stb. különböző közvetlen tárolóeszközök és csomagolás nélkül.

12. rovat:

Egységek száma

Amennyiben több van, adja meg a darabszámot.

13. rovat:

Megkülönböztető jelölések

Ha lehet, adjon meg valamilyen megkülönböztető jelölést, például tételszámot vagy raklevélszámot.

14. rovat:

Egyedi azonosító

Adja meg a terméken szereplő, annak nyomonkövethetőségét biztosító azonosítót.

15. rovat:

A kiállító szerv aláírása és bélyegzője

Ezt a rovatot a felhatalmazással rendelkező tisztviselő tölti ki, keltezéssel látva el és az igazoló dokumentumot kiállító elismert szerv hivatalos bélyegzőjével lepecsételve a dokumentumot.

16. rovat:

A vámhatóságok általi láttamozás

A vámhatóságnak meg kell adnia a vámáru-nyilatkozat számát, majd alá kell írnia és bélyegzővel kell ellátnia a dokumentumot.


Top