Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
A Bizottság (EU) 2015/1748 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 30.) a közvetlen kifizetésekhez és a területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó előlegek szintje tekintetében az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, valamint a közvetlen kifizetések tekintetében az említett rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől való, a 2015-ös kifizetési évet érintő eltérésről
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1748 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. szeptember 30.)

a közvetlen kifizetésekhez és a területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos vidékfejlesztési intézkedésekhez kapcsolódó előlegek szintje tekintetében az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, valamint a közvetlen kifizetések tekintetében az említett rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől való, a 2015-ös kifizetési évet érintő eltérésről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 75. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében a tagállamoknak október 16-tól november 30-ig van lehetősége az előleg fizetésére, melynek mértéke az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) szerinti közvetlen kifizetések esetében legfeljebb 50 %, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos támogatási intézkedések esetében pedig legfeljebb 75 %.

(2)

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy az ugyanazon rendelet (1) bekezdésben említett kifizetésekre – a közvetlen kifizetésekre biztosított előlegekét is ideértve – csak azt követően kerülhet sor, hogy lezárultak a 74. cikk értelmében elvégzendő adminisztratív és helyszíni ellenőrzések. A vidékfejlesztés keretében megvalósított területalapú, illetve állatokkal kapcsolatos támogatási intézkedések esetében ugyanakkor az 1306/2013/EU rendelet 75. cikkének (2) bekezdése megengedi, hogy az előlegeket a tagállamok a rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti adminisztratív ellenőrzések befejezését követően kifizessék.

(3)

A kedvezőtlen gazdasági helyzet egyes mezőgazdasági ágazatokban és különösen a tejpiacon súlyos pénzügyi nehézségeket és likviditási problémákat okozott a kedvezményezettek körében. Ez a helyzet egybeesik az új közvetlen kifizetési rendszerek végrehajtásának első évével. Az új rendszerek gyakorlati tagállami végrehajtásának nehézségei miatt az egységes támogatási kérelmek, a támogatási és kifizetési kérelmek, valamint a támogatási jogosultságok kiosztása vagy értékének növelése iránti kérelmek adminisztrációja az alaptámogatási rendszer keretében késedelmet szenvedett. Ennek következtében a szükséges ellenőrzések is várhatóan a szokottnál később fejeződnek be, így valószínűleg a kedvezményezettek részére történő kifizetések késedelmével is számolni lehet.

(4)

Figyelembe véve a körülmények e rendkívüli együttállását, illetve a kedvezményezettek ebből adódó pénzügyi nehézségeit, helyzetük javítása érdekében mindaddig, amíg a piac nem stabilizálódik a kedvezményezettek számára lehetővé kell tenni a veszteségek ellensúlyozását.

(5)

Ezért indokolt eltérést megállapítani az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől, lehetővé téve a tagállamok részére, hogy a 2015-ös kifizetési évben nagyobb mértékű előleget folyósítsanak a kedvezményezettek részére.

(6)

Azon alapelv, hogy a közvetlen kifizetések csak valamennyi adminisztratív és helyszíni ellenőrzés elvégzését követően folyósíthatók, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer által nyújtott garanciák egyik sarokköve. Ugyanakkor a kedvezményezettek súlyos nehézségeire való tekintettel rendkívüli intézkedésként a 2015-ös kifizetési év tekintetében eltérést szükséges megállapítani az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől, és lehetővé kell tenni, hogy a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó előlegek a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) 28. és 29. cikke szerinti adminisztratív ellenőrzések elvégzését követően legyenek folyósíthatók. Egyúttal feltétlenül biztosítani kell, hogy az eltérés ne veszélyeztethesse a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, és ne sérüljön a megfelelő szintű garanciák nyújtásának követelménye sem. Ezért az eltérés lehetőségét választó tagállamoknak saját felelősségükre meg kell hozniuk minden szükséges intézkedést, amely biztosítja a túlfizetések elkerülését, illetve a jogosulatlanul kifizetett összegek gyors és tényleges visszafizettetését. Emellett az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett vezetőségi nyilatkozat hatályát a 2016-os pénzügyi év tekintetében ki kell terjeszteni az eltérés alkalmazására is.

(7)

Tekintettel a kedvezményezettek jelenlegi pénzügyi nehézségeinek súlyosságára, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági Alapok Bizottságának, a közvetlen kifizetésekkel foglalkozó bizottságnak és a Vidékfejlesztési Bizottságnak a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve a 2015-ös kifizetési év tekintetében a tagállamok az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetések esetében legfeljebb 70 %-os mértékű, az 1306/2013/EU rendelet 67. cikkének (2) bekezdése szerinti vidékfejlesztési támogatások esetében pedig legfeljebb 85 %-os mértékű előleget folyósíthatnak.

2. cikk

Az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke (2) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2015-ös kifizetési év tekintetében az 1307/2013/EU rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetések esetében a tagállamok az 1306/2013/EU rendelet 74. cikke értelmében elvégzendő adminisztratív ellenőrzések lezárultát követően folyósíthatnak előleget.

3. cikk

Az e rendelet 2. cikkét alkalmazó tagállamok az 1306/2013/EU rendelet 7. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett vezetőségi nyilatkozatban a 2016-os pénzügyi év tekintetében kötelesek nyilatkozni, hogy kiküszöbölték a kedvezményezettek részére történő túlfizetéseket, illetve a szükséges információk teljes körű ellenőrzését követően intézkedtek a jogosulatlanul kifizetett összegek gyors és tényleges visszafizettetéséről.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1307/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1305/2013/EU rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.).

(4)  A Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).


Top