EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1525

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1525 rendelete (2015. szeptember 9.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 243, 18.9.2015, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1525/oj

18.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/1525 RENDELETE

(2015. szeptember 9.)

a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 33. és 325. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek részére való megküldését követően,

tekintettel a Számvevőszék véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy az 515/97/EK tanácsi rendelet (2) az Unió vámterületével kapcsolatos valamennyi lehetséges árumozgásra kiterjedjen, az áruk be- és kilépésének fogalma tekintetében helyénvaló pontosítani a „vámjogszabályok” és a „fuvarozók” fogalommeghatározását.

(2)

A szabálytalanságok leküzdésére szolgáló közigazgatási és büntetőeljárások további erősítése érdekében gondoskodni kell arról, hogy a kölcsönös segítségnyújtás útján beszerzett bizonyítékok felhasználhatóak legyenek a megkereső hatóság tagállamának közigazgatási és igazságügyi hatóságai előtti eljárásokban.

(3)

Az egyértelműség, a következetesség és az átláthatóság érdekében konkrétabban meg kell határozni, hogy mely hatóságok férhetnek hozzá az 515/97/EK rendelet alapján létrehozott nyilvántartásokhoz. Ebből a célból az illetékes hatóságokra vonatkozóan egységes hivatkozást kell létrehozni. Az e hatóságok általi közvetlen hozzáférés alapvető feltétele annak, hogy eredményes legyen a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtás, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében az e hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés.

(4)

A konténermozgásokkal kapcsolatos adatok lehetővé teszik az Unió vámterületére érkező és azt elhagyó árukkal kapcsolatos csalások felderítését. Az ilyen adatok hasznos eszközt jelentenek a vámjogszabályok megsértésének minősülő vagy annak látszó műveletek megelőzése és kivizsgálása, valamint az azokkal kapcsolatos vádemelés szempontjából. A lehető legteljesebb adatkészlet összegyűjtése és felhasználása érdekében, elkerülve ugyanakkor a szállítmányozási ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat érő esetleges kedvezőtlen hatásokat, a fuvarozóknak adatokat kell benyújtaniuk a tagállamoknak a konténermozgásokkal kapcsolatban, amennyiben nyomon követő rendszerük útján elektronikusan gyűjtenek ilyen adatokat vagy azokat a megbízásukból más szolgáltató tárolja. Az ilyen adatokat közvetlenül a Bizottság által erre a célra létrehozott egységes nyilvántartásba kell továbbítani.

(5)

A magas szintű fogyasztóvédelem érdekében az Unió feladata, hogy felvegye a küzdelmet a vámcsalásokkal szemben, és ezáltal hozzájáruljon a belső piac biztonságos, valós származási tanúsítványokkal rendelkező termékekkel való ellátására irányuló célkitűzés megvalósításához.

(6)

A csalások felderítése jelentős mértékben függ a releváns operatív adatok azonosításától és átfogó elemzésétől. Ezért létre kell hozni uniós szinten egy olyan nyilvántartást, amely az áruk behozatalára, kivitelére és továbbítására – többek között az áruk tagállamokon belüli átszállítására és közvetlen kivitelére – vonatkozó adatokat tartalmazza. Ebből a célból a Bizottságnak az általa üzemeltetett forrásokból származó adatokról rendszeresen másolatot kell készítenie, amit aztán rögzítenie kell a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartásban, a tagállamoknak pedig lehetővé kell tenni, hogy az áruk egy adott tagállamon belüli továbbítására és a közvetlen kivitelre vonatkozó adatokat nyújtsanak be a Bizottságnak, az adatok és a tagállami információtechnológiai infrastruktúra meglététől függően.

(7)

Az elektronikus vámrendszerek a 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) szerinti 2011. évi bevezetése – amelynek révén immár nem a vámügyi hatóságok, hanem a gazdasági szereplők őrzik meg a behozatali és kiviteli vámáru-nyilatkozatokat kísérő okmányokat – késedelmekhez vezetett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vámügyi vizsgálataiban, mivel az OLAF-nak az említett hatóságokra kell támaszkodnia a szóban forgó okmányok beszerzéséhez. Ezenfelül a vámtartozás beszedésére vonatkozó három éves elévülési idő további akadályokat gördít a vizsgálatok sikeres lefolytatása elé. A vámügy terén folytatott vizsgálatok felgyorsítása érdekében meg kell határozni, hogy a Bizottság számára a vámáru-nyilatkozatokkal kapcsolatos információszerzésre nyitva álló egyéb lehetőségeken kívül a Bizottság milyen eljárásban kérhet a tagállamoktól a behozatali és kiviteli vámáru-nyilatkozatokat kísérő okmányokat.

(8)

Az e rendelet és az 515/97/EK rendelet alapján létrehozott nyilvántartásokba felvett adatok bizalmas kezelése és magasabb fokú biztonsága érdekében rendelkezni kell arról, hogy a felvett adatokhoz kizárólag egyes konkrét felhasználók és csak meghatározott célokból férhetnek hozzá.

(9)

Az 515/97/EK rendelet rendelkezik az adatok feldolgozásáról. Ezen adatfeldolgozás személyes adatokra is kiterjedhet, és azt az uniós joggal összhangban kell végezni. A személyes adatok feldolgozását az említett rendelet céljának megfelelő módon, valamint a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (4) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (5) összhangban és különösen az adatok minőségével, az arányossággal, a célhoz kötöttséggel és a tájékoztatáshoz, a személyes adatokra vonatkozó hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és a zároláshoz való joggal kapcsolatos uniós követelményeknek, a szervezési és technikai intézkedéseknek és a személyes adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatos követelményeknek megfelelően kell végezni. A felvett adatok bizalmas kezelésének biztosítása érdekében rendelkezni kell arról, hogy a felvett adatokhoz kizárólag meghatározott felhasználók férhessenek hozzá.

(10)

A Bizottságnak és a tagállamoknak védelemben kell részesíteniük a bizalmas üzleti információkat, és biztosítaniuk kell a jelentett konténerállapot-üzenetekre vonatkozó nyilvántartáson és a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartáson keresztül kicserélt információk bizalmas kezelését.

(11)

A naprakész információknak, az átláthatósághoz való jognak, valamint az érintettek tájékoztatáshoz való, a 45/2001/EK és a 95/46/EK irányelvben megállapított jogának a biztosítása érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy az interneten keresztül frissítse a tagállamok által kijelölt azon illetékes hatóságoknak és a Bizottság azon szervezeti egységeinek a jegyzékét, amelyek felhatalmazással rendelkeznek a VIR-hez való hozzáférés vonatkozásában.

(12)

Az 515/97/EK rendelet, valamint az annak alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve végrehajtási jogi aktusok alkalmazásában a személyes adatok feldolgozásának tiszteletben kell tartani az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8. cikkében elismert, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való alapvető jogot, továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartájának (Charta) 7. cikkében elismert, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot és a 8. cikkében biztosított, a személyes adatok védelméhez való jogot. Ezen felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak, illetve végrehajtási jogi aktusoknak emellett biztosítaniuk kell, hogy a személyes adatok feldolgozása a 95/46/EK irányelvvel és a 45/2001/EK rendelettel összhangban történjen.

(13)

Az adatvédelmi felügyelet következetességének javítása érdekében az európai adatvédelmi biztosnak a VIR ellenőrzéseinek koordinálása céljából szorosan együtt kell működnie a 2009/917/IB (6) tanácsi határozat alapján létrehozott közös ellenőrző hatósággal.

(14)

Az adatok VIR-ben való tárolására vonatkozó rendelkezések gyakran idéznek elő indokolatlan információveszteséget. Ennek oka az, hogy a tagállamok nem rendszeresen végzik el az éves felülvizsgálatot az azzal együtt járó adminisztratív teher és a megfelelő erőforrások hiánya miatt. Ezért egyszerűsíteni kell a VIR-ben történő adattárolási eljárást oly módon, hogy megszüntetik az adatok éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettséget, és – indokolt esetben további két évvel meghosszabbítható – ötéves maximális adattárolási időt állapítanak meg, amely megfelel az 515/97/EK rendelet alapján létrehozott nyilvántartások esetében előírt időszakoknak. Azért van szükség erre az időtartamra, mert a szabálytalanságok feldolgozása hosszadalmas eljárás, és mivel a szóban forgó adatok szükségesek a közös vámügyi műveletek és a vizsgálatok lefolytatásához.

(15)

A csalások elemzésével kapcsolatos lehetőségek további bővítése és a vizsgálatok lefolytatásának elősegítése érdekében a vámügyirat-azonosítási adatbázisban tárolt, a folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat anonimizálni kell, ha egy év eltelt a legutolsó megállapítás óta, és ezután olyan formában kell azokat megőrizni, amelyben már nincs lehetőség az érintettek azonosítására.

(16)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a vámügyi csalásoknak az Unióban való felderítését, kivizsgálását és megelőzését a tagállamok egyedül nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme vagy hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(17)

Azok a fuvarozók, akik e rendelet hatálybalépésekor a konténermozgások adatainak átadásával kapcsolatos, magánjogi szerződésekbe foglalt kötelezettségek hatálya alá tartoznak, késleltethetik a konténerállapot-üzenetekre vonatkozó jelentési kötelezettségük alkalmazását annak érdekében, hogy újratárgyalják a szerződéseiket, és gondoskodjanak arról, hogy a jövőbeli szerződések összeegyeztethetők legyenek a tagállamok részére történő adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséggel.

(18)

Az 515/97/EK rendelet az egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó hatásköröket ruház a Bizottságra. Ennek megfelelően a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében az említett rendelet alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikkével.

(19)

Az 515/97/EK rendelet egyes nem alapvető jelentőségű elemeinek kiegészítése érdekében és különösen a VIR-be felveendő adatok meghatározása céljából a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a mezőgazdasági jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos azon műveletek meghatározása tekintetében, amelyek vonatkozásában adatokat kell felvenni a VIR-be. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, illetve adott esetben az üzleti élet képviselőivel. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács számára egyidejűleg, időben és megfelelő módon történő eljuttatásáról.

(20)

Az 515/97/EK rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosításához a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a konténerállapot-üzenetek jelentési gyakorisága, adatformátuma, továbbítási módja, valamint az egyes kategóriákra vonatkozó, a VIR-be felveendő konkrét adatelemek tekintetében. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (7) megfelelően kell gyakorolni. A végrehajtási jogi aktusok elfogadásához a vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni.

(21)

Az európai adatvédelmi biztossal konzultációt folytattak, aki 2014. március 11-én véleményt adott ki.

(22)

Az 515/97/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 515/97/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—   »vámjogszabályok«: a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 5. cikkének 2. pontjában meghatározott vámjogszabályok,

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).”;"

b)

a bekezdés a következő francia bekezdésekkel egészül ki:

„—   »az Unió vámterülete«: a 952/2013/EU rendelet 4. cikkében meghatározott uniós vámterület,

—   »fuvarozók«: a 952/2013/EU rendelet 5. cikkének 40. pontja szerinti személyek.”.

2.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Az 51. cikk sérelme nélkül, a megkeresett hatóság tisztviselői által beszerzett és a 4–11. cikk szerinti segítségnyújtás során a megkereső hatóságnak átadott információ – ideértve a dokumentumokat, azok hitelesített másolatait, tanúsítványokat, a közigazgatási hatóságoktól származó valamennyi eszközt, illetve határozatot, jelentést és bármely adatot –, ahhoz hasonlóan, mintha az eljárás helye szerinti tagállamban szerezték volna be, felhasználható bizonyítéknak minősülhet:

a)

a megkereső hatóság tagállamában indított közigazgatási eljárásban, beleértve a későbbi fellebbviteli eljárásokat is;

b)

a megkereső hatóság tagállamában indított bírósági eljárásban, kivéve, ha a megkeresett hatóság az információ továbbítása során kifejezetten ennek ellenkezőjét kéri.”.

3.

A 16. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16. cikk

Az 51. cikk sérelme nélkül, az adatközlő hatóság tisztviselői által beszerzett és a 13–15. cikk szerinti segítségnyújtás során a fogadó hatóságnak átadott információ – ideértve a dokumentumokat, azok hitelesített másolatait, tanúsítványokat, a közigazgatási hatóságoktól származó valamennyi eszközt, illetve határozatot, jelentést és bármely adatot –, ahhoz hasonlóan, mintha az eljárás helye szerinti tagállamban szerezték volna be, felhasználható bizonyítéknak minősülhet:

a)

a fogadó hatóság szerinti tagállam közigazgatási eljárásában, beleértve a későbbi fellebbviteli eljárásokat is;

b)

a fogadó hatóság szerinti tagállam bírósági eljárásában, kivéve, ha a adatközlő hatóság az információ továbbítása során kifejezetten ennek ellenkezőjét kéri.”;

4.

A 18a. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül, továbbá annak érdekében, hogy a 29. cikkben említett hatóságok segítséget kapjanak olyan áruk mozgásának felderítésében, amelyek a vám- és mezőgazdasági jogszabályokat potenciálisan sértő műveletek tárgyát képezik, illetve olyan szállítóeszközök – beleértve a konténereket – mozgásának feltérképezésében, amelyeket e célra használnak fel, a Bizottság nyilvántartást hoz létre és kezel a fuvarozók által bejelentett adatokról (a továbbiakban: a szállítási nyilvántartás). A szállítási nyilvántartáshoz az említett hatóságok közvetlenül hozzáférhetnek. Ezek a hatóságok többek között adatok elemzésére és információk cseréjére használhatják a szállítási nyilvántartást, kizárólag az e rendelet szerinti célokból.

(2)   A szállítási nyilvántartás kezelése keretében a Bizottság jogosult:

a)

az adatok tartalmához való hozzáférésre és annak kivonatolására és tárolására, ennek eszközétől és formájától függetlenül, valamint az adatoknak a szellemi tulajdonjogokra alkalmazandó jogszabályok tiszteletben tartásával történő felhasználására. A Bizottság megfelelő biztosítékokat hoz létre, köztük technikai és szervezési intézkedéseket, valamint az érintettekkel kapcsolatos átláthatósági követelményeket vezet be. Az érintetteknek jogosultsággal kell rendelkezniük az adatokba való betekintés és azok helyesbítése vonatkozásában;

b)

a szállítási nyilvántartásban hozzáférhető vagy abból kinyert adatok összehasonlítására, szembeállítására, indexálására, más adatforrásokból történő bővítésére és elemzésére a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (9) megfelelően;

c)

a szállítási nyilvántartásban található adatoknak az e rendelet 29. cikkében említett hatóságok részére elektronikus adatfeldolgozási technikák használatával történő rendelkezésre bocsátására.

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).”;"

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az e cikk (3) bekezdésében említett konténermozgásokat illetően a Bizottság létrehozza és kezeli a jelentett konténerállapot-üzenetekre vonatkozó nyilvántartást (a továbbiakban: állapotüzenet-nyilvántartás). A állapotüzenet-nyilvántartáshoz a 29. cikkben említett hatóságok közvetlenül hozzáférhetnek Az e cikk(1) bekezdésében említett azon fuvarozók, amelyek a konténerek mozgásával és állapotával kapcsolatos adatokat tárolnak vagy amelyek megbízásából más szolgáltató ilyen adatokat tárol, a konténerállapot-üzeneteket az alábbiak bármelyike tekintetében jelentik a tagállami vámügyi hatóságoknak:

a)

olyan konténerek, amelyeket valamely harmadik országból tengeri hajóval kívánnak behozni az Unió vámterületére, a következők kivételével:

olyan konténerek, amelyek egy adott tengeri hajó fedélzetén maradnak annak útja során, és az Unió vámterületét ugyanazon tengeri hajó fedélzetén hagyják el, továbbá

olyan konténerek, amelyeket az adott út során más áruk ki- és berakodásának lehetővé tétele érdekében kiraknak, majd újból felraknak ugyanazon tengeri hajó fedélzetére, és az Unió vámterületét ugyanazon tengeri hajó fedélzetén hagyják el;

b)

olyan konténerek, amelyeket tengeri hajóval szállítanak az Unió vámterületéről egy harmadik országba, és amelyekben az áruk szállítmányai az alábbiak hatálya alá tartoznak:

a 92/84/EGK tanácsi irányelv (10) 2. cikke,

a 2011/64/EU tanácsi irányelv (11) 2. cikke, vagy

a 2003/96/EK tanácsi irányelv (12) 2. cikkének (1) bekezdése.

A fuvarozóknak közvetlenül az állapotüzenet-nyilvántartásba kell továbbítaniuk az adatokat.

(10)  A Tanács 92/84/EGK irányelve (1992. október 19.) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről (HL L 316., 1992.10.31., 29. o.)."

(11)  A Tanács 2011/64/EU irányelve (2011. június 21.) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról (HL L 176., 2011.7.5., 24. o.)."

(12)  A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., 2003.10.31., 51. o.).”;"

c)

a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(5)   A konténerállapot-üzeneteket az alábbi időszakokban kell jelenteni:

a)

attól az időponttól, amikor a konténert az uniós vámterületre való behozatala vagy az onnan való kivitele előtt üresnek jelentették, addig az időpontig, amikor a konténert ismét üresnek jelentik;

b)

az Unió vámterületére való fizikai megérkezést legalább három hónappal megelőző időponttól az Unió vámterületére való belépést egy hónappal követő időpontig, azokban az esetekben, amikor a konténer kiürülésével kapcsolatos esemény meghatározásához szükséges konkrét konténerállapot-üzenetek egy adott esetben nem érhetők el a fuvarozók elektronikus nyilvántartásában; vagy

c)

az Unió vámterületéről való kilépést követően legalább három hónapig, azokban az esetekben, amikor a konténer kiürülésével kapcsolatos esemény meghatározásához szükséges konténerállapot-üzenetek nem érhetők el a fuvarozó elektronikus nyilvántartásában.

(6)   A fuvarozók jelentik az alábbi eseményekre vagy azokkal egyenértékű eseményekre vonatkozó konténerállapot-üzeneteket, amennyiben ezek az események ismertek a fuvarozó számára, és amelyek vonatkozásában az adatokat az elektronikus nyilvántartásaikban létrehozták, összegyűjtötték, illetve tárolják:

a foglalás visszaigazolása,

megérkezés a be- vagy kirakodási helyre,

indulás a be- vagy kirakodási helyről,

szállító eszközre történő berakodás vagy arról történő kirakodás,

csomagolási vagy kibontási utasítás,

a csomagolás vagy kibontás visszaigazolása,

a terminálon belüli mozgás,

a terminálkapunál történő vizsgálat,

nagyjavításra küldés.

Minden tagállam szankciókat határoz meg az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítésének, illetve a hiányos vagy valótlan adatszolgáltatásnak az esetére. Az ilyen szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(7)   A Bizottságon belül kizárólag az erre felhatalmazott elemzők dolgozhatják fel a (2) bekezdés b) és c) pontjában említett személyes adatokat.

Azokat a személyes adatokat, amelyek nem szükségesek az áruk mozgásának (1) bekezdésben említett felderítéséhez, azonnal törölni kell, vagy belőlük törölni kell az azonosításra alkalmas elemeket. Az adatok minden esetben legfeljebb három évig tárolhatók.

A Bizottság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, véletlen elvesztése vagy engedély nélküli közlése, megváltoztatása vagy bármely más jogellenes feldolgozása elleni védelme érdekében.

(8)   A fuvarozóktól kapott adatokat csak az azon cél eléréséhez szükséges ideig szabad tárolni, amelyre azokat felvették, és nem tárolhatók öt évnél tovább.

(9)   A Bizottság és a tagállamok védelemben részesítik a fuvarozóktól kapott bizalmas üzleti információkat.

A Bizottság és a tagállamok a nemzeti és uniós joggal összhangban a legmagasabb szintű technikai, szervezési és személyzetbiztonsági jellegű szakmai titoktartási szabályokat vagy a bizalmas kezeléssel kapcsolatos egyéb előírásokat alkalmaznak a kijelölt szakértőik vonatkozásában.

Amennyiben valamely tagállam az állapotüzenet-nyilvántartáson keresztül megosztott egyes információk bizalmas kezelését kéri, a Bizottság és a többi tagállam biztosítja e kérés teljesítését.”.

5.

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„18c. cikk

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el a konténerállapot-üzenetek jelentési gyakoriságával, adatformátumával és továbbítási módjával kapcsolatban.

A végrehajtási jogi aktusokat a 43a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, legkésőbb 2016. február 29-ig.”;

6.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„18d. cikk

(1)   A Bizottság létrehozza és kezeli a következőkre vonatkozó nyilvántartást (a továbbiakban: behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartás):

a)

áruk behozatala;

b)

áruk továbbítása; továbbá

c)

áruk kivitele, amennyiben az e pontban említett áruk

i.

a 92/84/EGK irányelv 2. cikke;

ii.

a 2011/64/EU irányelv 2. cikke; vagy

iii.

a 2003/96/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartoznak.

A behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartást a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (13) 37. és 38. mellékletében részletezett módon kell tárolni.

A Bizottság a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet alapján általa üzemeltetett forrásokból származó adatokról rendszeresen másolatot készít, amit aztán rögzíti a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartásban. A tagállamok az adatok és a tagállami információtechnológiai infrastruktúra meglététől függően az áruk egy adott tagállamon belüli továbbítására és a közvetlen kivitelre vonatkozó adatokat is benyújthatnak a Bizottságnak.

Az e rendelet 29. cikkében említett, a Bizottság által kijelölt szervezeti egységek és a 29. cikkben említett nemzeti hatóságok az e rendelet szerinti célokból felhasználhatják a nyilvántartást arra, hogy elemezzék az adatokat, valamint a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartásban foglalt adatokat összevessék az állapotüzenet-nyilvántartásba továbbított konténerállapot-üzenetekkel, és információt cserélhetnek az összevetés eredményéről.

(2)   A behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartáshoz az e rendelet 29. cikkében említett nemzeti hatóságok férhetnek hozzá. A Bizottságon belül kizárólag a kijelölt elemzők jogosíthatók fel a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartásban szereplő adatok feldolgozására.

A tagállamok közvetlen hozzáféréssel rendelkeznek a következőkhöz:

a)

az érintett tagállamban kiállított és benyújtott összes vámáru-nyilatkozat adatai;

b)

a 2454/93/EGK rendeletben meghatározott és az adott tagállam hatóságai által kiadott EORI-számmal rendelkező gazdasági szereplőkre vonatkozó adatok;

c)

továbbítási adatok;

d)

az e rendelet 41b. cikkének (2) bekezdése szerinti személyes adatok kivételével minden egyéb adat.

Azok az illetékes hatóságok, amelyek adatokat vettek fel az e rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett váminformációs rendszerbe, illetve az e rendelet 41b. cikkével összhangban vizsgálati fájlból származó adatot vettek fel az e rendelet 41a. cikkének (1) bekezdésében említett vámügyirat-azonosítási adatbázisba, az adott bejegyzéssel vagy fájllal kapcsolatos összes olyan adathoz hozzáférhetnek, amelyet a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartás tartalmaz.

(3)   A Bizottság által a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartásban szereplő adatok körében végzett személyesadat-feldolgozásra a 45/2001/EK rendelet alkalmazandó.

A Bizottságot a 45/2001/EK rendelet 2. cikke d) pontja értelmében vett adatkezelőnek kell tekinteni.

Az európai adatvédelmi biztos a 45/2001/EK rendelet 27. cikkének megfelelően előzetesen ellenőrzi a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartást.

A behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartásban szereplő adatok nem tárolhatók öt évnél tovább, mely időtartam indokolt esetben további két évvel meghosszabbítható.

(4)   A behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartás nem tartalmazhat a 45/2001/EK rendelet 10. cikkének (5) bekezdése szerinti különleges adatkategóriákat.

A Bizottság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, véletlen elvesztése vagy engedély nélküli közlése, megváltoztatása és hozzáférhetővé tétele vagy bármely más jogellenes feldolgozása elleni védelme érdekében.

(5)   A Bizottság és a tagállamok biztosítják a bizalmas üzleti információk védelmét. A Bizottság és a tagállamok a nemzeti és uniós joggal összhangban a legmagasabb szintű technikai, szervezési és személyzetbiztonsági jellegű szakmai titoktartási szabályokat vagy a bizalmas kezeléssel kapcsolatos egyéb előírásokat alkalmaznak a kijelölt szakértőik vonatkozásában.

Amennyiben valamely tagállam a behozatali, kiviteli és továbbítási nyilvántartáson keresztül megosztott egyes információk bizalmas kezelését kéri, a Bizottság és a többi tagállam biztosítja e kérés teljesítését.

18e. cikk

A Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy a vámjogszabályok végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok tekintetében továbbítsák részére az azon behozatali és kiviteli vámáru-nyilatkozatokat kísérő okmányokat, amelyekre vonatkozóan a gazdasági szereplők kísérő okmányokat készítettek vagy gyűjtöttek.

Az első bekezdésben említett megkeresést az illetékes hatóságokhoz kell intézni. Amennyiben valamely tagállam egynél több illetékes hatóságot jelölt ki, meg kell jelölnie a Bizottság megkeresésének megválaszolására illetékes közigazgatási egységet.

A tagállam a Bizottság megkeresésének kézhezvételétől számított négy héten belül:

vagy indokolt esetben egy újabb hathetes időszakon belül megküldi a kért okmányokat,

értesíti a Bizottságot arról, hogy a megkeresésnek nem lehetett eleget tenni, mert a gazdasági szereplő nem bocsátotta rendelkezésre a kért információkat, vagy

valamely tagállami közigazgatási vagy igazságügyi hatóság a 3. cikk szerinti határozatára tekintettel elutasítja a megkeresést.

(13)  A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).”."

7.

A 21. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 20. cikkben említett közösségi küldetések során feltárt megállapításokat és információkat és különösen az érintett harmadik országok illetékes hatóságai által átadott okmányokat, valamint a közigazgatási vizsgálatok során – többek között a Bizottság szervezeti egységei által – megszerzett információkat a 45. cikk szerint kell kezelni.”.

8.

A 23. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a mezőgazdasági jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos azon tevékenységek meghatározására, amelyek esetében információkat kell felvenni a VIR-be.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 2016. február 29-ig el kell fogadni.”.

9.

A 25. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezéseket fogad el a 24. cikkben említett egyes kategóriák szerint a VIR-be felveendő adatok tekintetében, amennyiben erre szükség van a VIR céljának eléréséhez. A 24. cikk e) pontjában említett kategóriában nem tüntethetők fel személyes adatok. A végrehajtási jogi aktusokat a 43a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni, legkésőbb 2016. február 29-ig.”.

10.

A 29. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A VIR-be felvett adatokhoz kizárólag az egyes tagállamok által kijelölt nemzeti hatóságok és a Bizottság által kijelölt szervezeti egységek férhetnek hozzá. Az említett nemzeti hatóságok a vámügyi hatóságok, de ide tartozhatnak egyéb illetékes, a 23. cikk (2) bekezdésében meghatározott cél elérése érdekében az adott tagállam törvényei, rendeletei és eljárásai szerint eljáró más hatóságok is.

Az adatokat közlő VIR-partner jogosult meghatározni, hogy az ezen bekezdés első albekezdésében említett nemzeti hatóságok közül melyek férhetnek hozzá az általa a VIR-be felvett adatokhoz.

(2)   Minden tagállam megküldi a Bizottságnak az általa a VIR-adatokhoz való hozzáférésre kijelölt illetékes nemzeti hatóságok jegyzékét, minden hatóság esetében meghatározva, hogy milyen adatokhoz férhet hozzá és milyen célból.

A Bizottság az érintett tagállamokkal ellenőrzi a kijelölt illetékes nemzeti hatóságok jegyzékét a tekintetben, hogy a kijelölt hatóságok köre nem túlzott-e. Az ellenőrzést követően az érintett tagállamok megerősítik vagy módosítják a kijelölt illetékes nemzeti hatóságok jegyzékét. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot. Emellett a Bizottság a VIR-hez való hozzáférésre jogosult szervezeti egységeire vonatkozó részletekről is tájékoztat minden tagállamot.

A kijelölt nemzeti hatóságoknak és a Bizottság kijelölt szervezeti egységeinek jegyzékét a Bizottság tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a jegyzék későbbi frissítéseit pedig az interneten teszi közzé.”.

11.

A 30. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés harmadik albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A kijelölt nemzeti hatóságok és szervezeti egységek jegyzékét a Bizottság tájékoztatás céljából közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a jegyzék későbbi frissítéseit pedig az interneten teszi közzé.”;

b)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A VIR-ből szerzett adatokat – azon tagállam előzetes engedélyével és feltételeivel, amely ezeket a rendszerbe felvette – át lehet adni felhasználás céljára olyan, a (2) bekezdésben említettektől eltérő nemzeti hatóságok részére, illetve harmadik országoknak, nemzetközi vagy regionális szervezeteknek és/vagy uniós ügynökségeknek, amelyek hozzájárulnak az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez, valamint a vámjogszabályok helyes alkalmazásához. Minden tagállam külön intézkedéseket vezet be az ilyen adatok biztonságának biztosítására, amikor azokat átadják vagy elküldik a területükön kívül lévő szervezeti egységeknek.

E bekezdés első albekezdése értelemszerűen vonatkozik a Bizottságra, ha az vette fel az adatokat a rendszerbe.”.

12.

Az V. cím 4. fejezetének címe helyébe a következő szöveg lép:

„4. fejezet

Az adatok tárolása”.

13.

A 33. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„33. cikk

A VIR-be felvett adatokat csak az azon cél eléréséhez szükséges ideig szabad tárolni, amelyre azokat felvették, és nem tárolhatók öt évnél tovább. Ez az időtartam indokolt esetben további két évvel meghosszabbítható.”.

14.

A 37. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az európai adatvédelmi biztos és a 2009/917/IB tanácsi határozat (14) alapján létrehozott közös ellenőrző hatóság a saját hatáskörükön belül eljárva együttműködnek a VIR koordinált felügyelete és ellenőrzése céljából.

(14)  A Tanács 2009/917/IB határozata (2009. november 30.) az információs technológia vámügyi alkalmazásáról (HL L 323., 2009.12.10., 20. o.).”."

15.

A 38. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a b) pontot el kell hagyni;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok és a Bizottság egyaránt intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy:

a)

megakadályozzák az illetéktelen személyek hozzáférését az adatfeldolgozásra használt berendezésekhez;

b)

megakadályozzák az adatok és adathordozók illetéktelen személyek általi olvasását, másolását, módosítását és törlését;

c)

megakadályozzák az illetéktelen adatbevitelt és az adatok illetéktelen lekérdezését, módosítását és törlését;

d)

megakadályozzák, hogy illetéktelen személyek adatátviteli eszközök segítségével hozzáférjenek a VIR-ben tárolt adatokhoz;

e)

biztosítsák, hogy a VIR használatára jogosult személyek csak a hatáskörükbe tartozó adatokhoz férhessenek hozzá;

f)

biztosítsák, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, mely hatóságokhoz továbbíthatók adatok az adatátviteli eszközök segítségével;

g)

biztosítsák, hogy utólagosan ellenőrizhető és megállapítható legyen, mely adatokat ki és mikor vett fel a VIR-be, és hogy figyelemmel lehessen kísérni az adatok lekérdezését;

h)

megakadályozzák az adatátvitel és az adathordozók szállítása során az adatok illetéktelen olvasását, másolását, módosítását és törlését.”;

c)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

16.

A 41d. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az adatok tárolhatóságának időtartama az adatokat szolgáltató tagállam törvényeitől, rendeleteitől és eljárásaitól függ. Az adatoknak a vizsgálati fájlba való felvétele napjától számított maximális, nem kumulálható és nem túlléphető időtartamok a következők:

a)

a folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozó adatok tárolásának ideje nem lehet több három évnél, amennyiben nem állapítottak meg semmilyen, vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő műveletet; az adatokat ezen határidő előtt anonimizálni kell, ha egy év eltelt a legutolsó megállapítás óta;

b)

azon közigazgatási vizsgálatokra vagy bűnügyi nyomozásokra vonatkozó adatok, amelyekkel kapcsolatban a vizsgálatok vagy nyomozások során vám- és mezőgazdasági jogszabályokat sértő művelet megállapítására került sor, de amelyek alapján nem hoztak közigazgatási határozatot, elmarasztaló bírósági ítéletet, nem állapítottak meg büntetőbírságot, illetve nem alkalmaztak közigazgatási szankciót, hat évnél tovább nem tárolhatók;

c)

azon közigazgatási vizsgálatokra vagy bűnügyi nyomozásokra vonatkozó adatok, amelyek alapján közigazgatási határozatot, elmarasztaló bírósági ítéletet hoztak, büntetőbírságot állapítottak meg, illetve közigazgatási szankciót alkalmaztak, 10 évnél tovább nem tárolhatók.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság anonimizálja vagy törli az adatokat, amint lejár az (1) bekezdés szerinti maximális tárolási határidő.”.

17.

A 43. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„43. cikk

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 23. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2015. október 8-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazás gyakorlásáról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. Az említett határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi napon lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 23. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítést követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”;

18.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„43a. cikk

(1)   A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

43b. cikk

A Bizottság 2017. október 9-ig elvégzi annak értékelését, hogy:

szükséges-e a 18a. és a 18d. cikkben említett nyilvántartásokban szereplő, a kivitelre vonatkozó adatok körének a 18a. cikk (4) bekezdése első albekezdésének b) pontjában és a 18d. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározottaktól eltérő árukra vonatkozó adatokkal való kibővítése, és

ki lehet-e terjeszteni a szállítási nyilvántartásban szereplő adatok körét az áruk szárazföldi és légi behozatalára, kivitelére és továbbítására vonatkozó adatok felvételével.

(15)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”."

19.

Az 53. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Azon fuvarozók esetében, akik 2015. október 8-án olyan magánjogi szerződések hatálya alá tartoznak, amelyek megakadályozzák őket a 18a. cikk (4) bekezdésében meghatározott jelentési kötelezettségük teljesítésében, az említett kötelezettséget 2016. október 9-től kell alkalmazni.”.

2. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Ezt a rendeletet 2016. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(3)   Az e cikk (2) bekezdésétől eltérve, az 1. cikk 5., 8., 9., 17. és 18. pontját 2015. október 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. szeptember 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT


(1)  Az Európai Parlament 2014. április 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács első olvasatban elfogadott 2015. június 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2015. szeptember 8-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács 515/97/EK rendelete (1997. március 13.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről (HL L 82., 1997.3.22., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK határozata (2008. január 15.) a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről (HL L 23., 2008.1.26., 21. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(6)  A Tanács 2009/917/IB határozata (2009. november 30.) az információs technológia vámügyi alkalmazásáról (HL L 323., 2009.12.10., 20. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).


Top