Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
A Bizottság (EU) 2015/1221 rendelete (2015. július 24.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/10


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1221 RENDELETE

(2015. július 24.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 37. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része a veszélyes anyagok harmonizált osztályozásának és címkézésének két jegyzékét tartalmazza. A 3.1. táblázat a veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 2–5. részében meghatározott kritériumok alapján sorolja fel. A 3.2. táblázat a veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését a 67/548/EGK tanácsi irányelv (2) VI. mellékletében meghatározott kritériumok alapján sorolja fel.

(2)

Az egyes anyagok új, illetve aktualizált harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatoknak az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA) való benyújtására az 1272/2008/EK rendelet 37. cikke szerint került sor. Az ECHA kockázatértékelési bizottsága által az említett javaslatokra vonatkozóan kibocsátott vélemények, valamint az érintett felektől kapott észrevételek alapján helyénvaló egyes anyagok tekintetében a harmonizált osztályozásra és címkézésre vonatkozó bejegyzéseket – a szóban forgó rendelet VI. mellékletének módosítása révén – beilleszteni vagy aktualizálni.

(3)

A „nitric acid … %” („salétromsav … %”, EK-szám: 231-714-2) anyag tekintetében új tudományos adatok váltak hozzáférhetővé az „akut toxicitás” veszélyességi osztály vonatkozásában, amelyekből arra lehet következtetni, hogy a kockázatértékelési bizottság korábbi adatokon alapuló véleményében ajánlott veszélyességi besorolás esetleg nem megfelelő. Ezért e veszélyességi osztályt helyénvaló mindaddig nem feltüntetni az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében, amíg a kockázatértékelési bizottság véleményt nem ad ki az új adatok vonatkozásában, helyénvaló ugyanakkor bejegyezni a kockázatértékelési bizottság korábbi véleményében szereplő összes további veszélyességi osztályt.

(4)

A „phenol, dodecyl-, branched” („fenol, dodecil-, elágazó”, EK-szám: 310-154-3) anyag tekintetében a kockázatértékelési bizottság új vélemény kiadásán dolgozik a „reprodukciót károsító” veszélyességi osztályra alkalmazandó specifikus koncentráció-határértékek vonatkozásában. Ezért a végleges vélemény megszületéséig e veszélyességi osztályt nem kell bejegyezni az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletébe.

(5)

Az új harmonizált osztályozásoknak való megfelelést nem helyénvaló azonnal megkövetelni, mivel bizonyos időre van szükség ahhoz, hogy a szállítók hozzáigazítsák az anyagok és keverékek címkézését és csomagolását az új osztályozásokhoz, és értékesítsék meglévő készleteiket. Ezenkívül szükség lesz bizonyos időre ahhoz, hogy a szállítók megfeleljenek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító, 1A. és 1B. kategóriájú (3.1. táblázat) és 1. és 2. kategóriájú (3.2. táblázat) anyagként, vagy a vízi szervezetekre rendkívül mérgező, a vízi környezetben hosszú távú hatást kifejtő anyagként besorolt anyagokra vonatkozó új harmonizált osztályozásból eredő regisztrációs kötelezettségeknek, különösen 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 23. cikkében meghatározott kötelezettségeknek.

(6)

Az 1272/2008/EK rendelet azon átmeneti rendelkezéseinek megfelelően, amelyek lehetővé teszik az új rendelkezések korábban, önkéntes alapon történő alkalmazását, a szállítóknak lehetőséget kell adni arra, hogy önkéntes alapon a megfelelés határideje előtt alkalmazzák az új harmonizált osztályozásokat és kiigazítsák a címkézést és a csomagolást.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1272/2008/EK rendelet VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 3. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az e rendelet mellékletében meghatározott harmonizált osztályozások a 3. cikk (2) bekezdésében említett dátum előtt alkalmazhatók.

3. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Az 1. cikket az anyagok és keverékek tekintetében 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(2)  A Tanács 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL 196., 1967.8.16., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része a következőképpen módosul:

1.

A 3.1. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X és 613-149-00-7 indexszámokhoz tartozó bejegyzések helyébe az alábbi megfelelő bejegyzések lépnek:

Indexszám

Nemzetközi vegyianyag-azonosítás

EK-szám

CAS-szám

Besorolás

Címkézés

Egyedi koncentráció határértékek és M-tényezők

Megjegyzések

Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Veszélyt jelző piktogramok, figyelmeztetések kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai

007-004-00-1

salétromsav …%

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

kalcium-foszfid; trikalcium-difoszfid

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

gallium-arzenid

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (légző- és vérképzőszervi rendszer)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (légző- és vérképzőszervi rendszer)

 

 

 

050-008-00-3

tributilón-vegyületek, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-epoxi-bután

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentán-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

izoxaflutol (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oxazol-4-il-α, α,α-trifluor-2-mezil-p-tolil-keton

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

nonánsav

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1-H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetil-morfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (máj)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (máj)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoxi-3-triklór-metil-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-terc-butil-5-(4-terc-butil-benzil-tio)-4-klór-piridazin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

b)

A következő bejegyzéseket a 3.1. táblázatban szereplő bejegyzések sorrendjével összhangban be kell illeszteni:

Indexszám

Nemzetközi vegyianyag-azonosítás

EK-szám

CAS-szám

Besorolás

Címkézés

Egyedi koncentráció határértékek és M-tényezők

Megjegyzések

Veszélyességi osztályok és kategóriák kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Veszélyt jelző piktogramok, figyelmeztetések kódjai

Figyelmeztető mondatok kódjai

Kiegészítő figyelmeztető mondatok kódjai

019-003-00-3

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát; kálium-szorbát

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

fenol, dodecil-, elágazó [1];

fenol, 2-dodecil-, elágazó;

fenol, 3-dodecil-, elágazó;

fenol, 4-dodecil-, elágazó;

fenol, (tetrapropenil) származékok [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)-ciklohex-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)-ciklohex-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)-ciklohex-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO) 2-{2-klór-4-(metil-szulfonil)-3-[(2,2,2-trifluor-etoxi)metil]-benzoil}-ciklohexán-1,3-dion

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (szem, vese, máj)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (szem, vese, máj)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

fenoxaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-klór-1,3-benzoxazol-2-il)-oxi]-fenoxi}-propanoát

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (vese)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (vese)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

oktánsav; kálisó-kaprilsav

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

dekánsav

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

1,2-benzol-dikarboxilsav, dihexil-észter, elágazó és lineáris; diizohexil-ftalát (DIHP)

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

spirotetramát (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetil-fenil)-8-metoxi-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il-etil-karbonát

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

dodemorf-acetát; 4-ciklododecil-2,6-dimetil-morfolin-4-ium-acetát

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (máj)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (máj)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

fenpiroximát (ISO); terc-butil-4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoxi-1H-pirazol-4-il)-metilén]amino}oxi)metil]benzoát

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

trifluszulfuron-metil; metil-2-({[4-(dimetil-amino)-6-(2,2,2-trifluor-etoxi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}szulfamoil)-3-metil-benzoát

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

bifenazát (ISO); izopropil-2-(4-metoxi-bifenil-3-il)hidrazin-karboxilát

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-ciklohexil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klór-fenil)-N-{2-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloxi)acetamid

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-diklór-3-metil-fenil)-5,7-dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-szulfonamid

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (szem, vese)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (szem, vese)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

dimetén-amid-P (ISO); 2-klór-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoxi-propán-2-il]acetamid

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(ciano-metil)-4-(trifluor-metil)piridin-3-karboxamid

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

szulfoxaflór (ISO); [metil(oxo){1-[6-(trifluor-metil)-3-piridil]etil}-λ6-szulfanilidén]cianamid

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2.

A 3.2. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X, és 613-149-00-7 indexszámokhoz tartozó bejegyzések helyébe az alábbi megfelelő bejegyzések lépnek:

Indexszám

Nemzetközi vegyianyag-azonosítás

EK-szám

CAS-szám

Besorolás

Címkézés

Koncentráció határértékek

Megjegyzések

007-004-00-1

salétromsav … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

kalcium-foszfid; trikalcium-difoszfid

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

gallium-arzenid

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

tributilón-vegyületek, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-epoxi-bután

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

tebukonazol (ISO); 1-(4-klór-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)pentán-3-ol

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

izoxaflutol (ISO); 5-ciklopropil-1,2-oxazol-4-il-α, α,α-trifluor-2-mezil-p-tolil-keton

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

nonánsav

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

imazalil (ISO); 1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1-H-imidazol

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

dodemorf (ISO); 4-ciklododecil-2,6-dimetil-morfolin

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

etridiazol (ISO); 5-etoxi-3-triklór-metil-1,2,4-tiadiazol

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

piridaben (ISO); 2-terc-butil-5-(4-terc-butil-benzil-tio)-4-klór-piridazin-3(2H)-on

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

b)

A következő bejegyzéseket a 3.2. táblázatban szereplő bejegyzések sorrendjével összhangban be kell illeszteni:

Indexszám

Nemzetközi vegyianyag-azonosítás

EK-szám

CAS-szám

Besorolás

Címkézés

Koncentráció határértékek

Megjegyzések

019-003-00-3

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát; kálium-szorbát

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

fenol, dodecil-, elágazó [1];

fenol, 2-dodecil-, elágazó;

fenol, 3-dodecil-, elágazó;

fenol, 4-dodecil-, elágazó;

fenol, (tetrapropenil) származékok [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

karvon (ISO);

2-metil-5-(prop-1-en-2-il)-ciklohex-2-en-1-on; [1]

d-karvon; (5S)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)-ciklohex-2-en-1-on; [2]

l-karvon; (5R)-2-metil-5-(prop-1-en-2-il)-ciklohex-2-en-1-on [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

tembotrion (ISO); 2-{2-klór-4-(metil-szulfonil)-3-[(2,2,2-trifluor-etoxi)metil]-benzoil}-ciklohexán-1,3-dion

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

fenoxaprop-P-etil (ISO); etil (2R)-2-{4-[(6-klór-1,3-benzoxazol-2-il)oxi]fenoxi}propanoát

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

oktánsav; kálisó-kaprilsav

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

dekánsav

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

1,2-benzol-dikarboxilsav, dihexil-észter, elágazó és lineáris; diizohexil-ftalát (DIHP)

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

spirotetramát (ISO); (5s,8s)-3-(2,5-dimetil-fenil)-8-metoxi-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-il-etil-karbonát

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

dodemorf-acetát; 4-ciklododecil-2,6-dimetil-morfolin-4-ium-acetát

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

fenpiroximát (ISO); terc-butil-4-[({(E)-[(1,3-dimetil-5-fenoxi-1H-pirazol-4-il)-metilén]amino}oxi)metil]benzoát

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

trifluszulfuron-metil; metil-2-({[4-(dimetil-amino)-6-(2,2,2-trifluor-etoxi)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}szulfamoil)-3-metil-benzoát

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

bifenazát (ISO); izopropil-2-(4-metoxi-bifenil-3-il)hidrazin-karboxilát

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

imidazol

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

lenacil (ISO); 3-ciklohexil-6,7-dihidro-1H-ciklopenta[d]pirimidin-2,4(3H,5H)-dion

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

mandipropamid (ISO); 2-(4-klór-fenil)-N-{2-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloxi)acetamid

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

metosulam (ISO); N-(2,6-diklór-3-metil-fenil)-5,7-dimetoxi[1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-2-szulfonamid

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

dimetén-amid-P (ISO); 2-klór-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-[(2S)-1-metoxi-propán-2-il]acetamid

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

flonikamid (ISO); N-(ciano-metil)-4-(trifluor-metil)piridin-3-karboxamid

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

szulfoxaflór (ISO); [metil(oxo){1-[6-(trifluor-metil)-3-piridil]etil}-λ6-szulfanilidén]cianamid

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top