EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0880

A Bizottság (EU) 2015/880 végrehajtási rendelete (2015. június 4.) az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2015/3634

OJ L 143, 9.6.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/880/oj

9.6.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 143/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/880 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. június 4.)

az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 497. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy elkerüljük a nemzetközi pénzügyi piacok zavarát és megakadályozzuk, hogy az intézmények magasabb szavatolótőke-követelményeknek legyenek kénytelenek megfelelni egy meglévő központi szerződő fél engedélyezési, illetve elismerési folyamata során, az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (1) és (2) bekezdése átmeneti időszakot határoz meg, amely során mindazon központi szerződő felek, amelyekkel az Unióban letelepedett intézmények ügyleteket számolnak el, elfogadott központi szerződő félnek tekintendők.

(2)

Az 575/2013/EU rendelet az intézmény központi szerződő féllel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményének számításához szolgáltatott egyes adatok tekintetében is módosította a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2). Ennek megfelelően a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (5a) bekezdése előírja egyes központi szerződő felek számára, hogy korlátozott ideig a klíringtagoktól kapott alapletétek egészét tüntessék fel a jelentendő adatok között. Ez az átmeneti időszak megfelel az 575/2013/EU rendelet 497. cikkében rögzítettnek.

(3)

Mind az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (1) és (2) bekezdésében a szavatolótőke-követelményre vonatkozóan meghatározott átmeneti időszak, mind a 648/2012/EU rendelet 89. cikke (5a) bekezdésének első és második albekezdésében az alapletétre vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatban meghatározott átmeneti időszak 2014. június 15-én lejárt volna.

(4)

Az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot, hogy rendkívüli körülmények esetén az átmeneti időszak további hat hónappal való meghosszabbítására vonatkozó végrehajtási aktust fogadjon el. Ez a hosszabbítás a 648/2012/EU rendelet 89. cikkének (5a) bekezdésében rögzített határidőkre is alkalmazandó. Először az 591/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3), majd az 1317/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (4) már meghosszabbította a szóban forgó átmeneti időszakokat 2015. június 15-ig.

(5)

Az Unióban letelepedett meglévő központi szerződő felek engedélyezése folyamatban van, de 2015. június 15-ig nem fejeződik be. Azon harmadik országban letelepedett meglévő központi szerződő felek esetében, amelyek már kérelmezték az elismerést, még nem történt meg az elismerés megadása. Ezért a nemzetközi pénzügyi piacok zavarának elkerülésére irányuló igény, amely előzőleg az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (2) bekezdésében rögzített, a harmadik országban letelepedett központi szerződő felekre vonatkozó átmeneti időszak meghosszabbításához vezetett, az átmeneti időszak 1317/2014/EU végrehajtási rendeletben megállapított meghosszabbításának lejárta után továbbra is fennáll. Az átmeneti időszak további meghosszabbításának lehetővé kell tennie, hogy az Unióban letelepedett intézmények (illetve azok Unión kívül letelepedett leányvállalatai) elkerüljék a szavatolótőke-követelmények jelentős növekedését, amely azért válna szükségessé, mert az egyes releváns harmadik országokban nincsenek olyan elismert központi szerződő felek, amelyek életképes és hozzáférhető módon az uniós intézmények által igényelt meghatározott típusú elszámolási szolgáltatásokat nyújtanak. Jóllehet előfordulhat, hogy ez a növekedés csupán átmeneti jellegű, mégis ahhoz vezethet, hogy az említett intézmények megszüntetik közvetlen részvételüket az érintett központi szerződő felekben és ezáltal zavart okoznak azokon a piacokon, ahol e központi szerződő felek működnek. Ezért indokolt az átmeneti időszakok további hat hónappal történő meghosszabbítása.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai bankbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 575/2013/EU rendelet 497. cikkének (1) és (2) bekezdésében, illetve a 648/2012/EU rendelet 89. cikke (5a) bekezdésének első és második albekezdésében említett, 15 hónapos időszakok – miután az 591/2014/EU végrehajtási rendelet és az 1317/2014/EU végrehajtási rendelet 1. cikkének megfelelően már meghosszabbításra kerültek – további hat hónappal, 2015. december 15-ig meghosszabbodnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. június 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2014. június 3-i 591/2014/EU végrehajtási rendelete az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (HL L 165., 2014.6.4., 31. o.).

(4)  A Bizottság 2014. december 11-i 1317/2014/EU végrehajtási rendelete az 575/2013/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített, a központi szerződő felekkel szembeni kitettséghez kapcsolódó szavatolótőke-követelményre vonatkozó átmeneti időszakok meghosszabbításáról (HL L 355., 2014.12.12., 6. o.).


Top