Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
A Bizottság (EU) 2015/227 végrehajtási rendelete ( 2015. január 9. ) az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 48/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/227 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. január 9.)

az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 99. cikke (5) bekezdésének negyedik albekezdésére, 99. cikke (6) bekezdésének negyedik albekezdésére, 101. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére, valamint 394. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) meghatározza azokat a követelményeket, amelyeknek megfelelően az intézményeknek az 575/2013/EU rendeletnek való megfelelésük szempontjából releváns adatokat kell szolgáltatniuk.

(2)

A 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti, a hitelveszteségekre vonatkozó előírásokkal és az átstrukturálási intézkedésekkel összefüggő következetes, pontos és összehasonlítható adatszolgáltatás alapvető ahhoz, hogy átfogó képet lehessen kapni az intézmények kockázati profiljáról és azokról a rendszerszintű kockázatokról, amelyeket ezek a pénzügyi szektor számára jelentenek. Figyelemmel az eszközminőséggel kapcsolatos, az egész Unióban érvényesülő bizonytalanságra, valamint annak érdekében, hogy az Európai Bankhatóság (EBH) és az illetékes hatóságok átfogó képet kapjanak az intézmények tevékenységének kockázati profiljáról és az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) el tudja látni makroprudenciális felügyeleti feladatait, az intézmények számára elő kell írni, hogy szolgáltassanak adatot átstrukturálási tevékenységeikről és a nemteljesítő kitettségekről.

(3)

Az átstrukturálási tevékenységek és a nemteljesítő kitettségek az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) és a 86/635/EGK tanácsi irányelv (4) szerinti, a kölcsönökhöz és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz kapcsolódó kitettségekre és az intézmények hitelminőségére vonatkozó információk közzétételét szabályozó számviteli előírások hatálya alá tartoznak. Mindazonáltal az átstrukturálás és a nemteljesítő kitettségek koncepciójának nincs átfogó, harmonizált meghatározása és nincsenek konkrét és részletes felügyeleti adatszolgáltatási követelmények sem.

(4)

Technikai standardok keretében kell ezért meghatározni az átstrukturálás és a nemteljesítő kitettségek konkrét fogalmát és az adatszolgáltatási táblákat, hogy az EBH, az illetékes hatóságok és az ERKT a jelenleginél még összehangoltabb eszközminőségi koncepciókra támaszkodhassanak. Azáltal, hogy csökkennek az átstrukturálás eltérő koncepcióiból és a nemteljesítés (default), valamint az értékvesztés fogalmának Unió-szerte eltérő értelmezéséből eredő különbségek, a szolgáltatott adatok még inkább összehasonlíthatóvá válnak. A nemteljesítő kitettség fogalma ilyen módon harmonizált eszközminőségi mutató és a besorolás eszköze lehet, nem egyszerűen a nemteljesítés (default) és értékvesztés meglévő fogalommeghatározásainak helyettesítője.

(5)

Annak érdekében, hogy az intézményeknek és az illetékes hatóságoknak megfelelő idő álljon rendelkezésére e rendelet átstrukturálási tevékenységekre és nemteljesítő kitettségekre vonatkozó előírásainak oly módon történő végrehajtására, hogy kiváló minőségű adatok jöjjenek létre, ezen adatszolgáltatási követelmények tekintetében későbbi beküldési időpontot kell alkalmazni.

(6)

A 680/2014/EU végrehajtási rendeletben meghatározott követelmények megfelelő alkalmazásának biztosítása céljából tovább kell pontosítani az intézmények felügyeleti adatszolgáltatása céljából használt táblákat, előírásokat és fogalommeghatározásokat. A jogi egyértelműség érdekében célszerű ezért az I., a III. és a IV. melléklet számos tábláját új táblával felváltani és módosítani a II., V., a VII. és a IX. mellékletben meghatározott egyes előírásokat. Ez a rendelet az EBH által az Európai Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(7)

Az EBH nyilvános konzultációt folytatott az átstrukturálási tevékenységekre és a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó végrehajtás-technikai standardtervezetekről, amelyek részben e rendelet alapját képezik, elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoport véleményét.

(8)

Tekintettel arra, hogy a 680/2014/EU végrehajtási rendelet egyéb szükséges módosításai nem jelentenek jelentős tartalmi változást, az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikke (1) bekezdése második albekezdésének megfelelően az EBH nem folytatott további nyilvános konzultációt, mivel úgy vélte, hogy az a szóban forgó végrehajtás-technikai standardtervezetek hatókörével és hatásával összehasonlítva aránytalan lenne.

(9)

A 680/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Annak biztosításához, hogy az intézmények a lehető leghamarabb benyújtsák a felügyeleti adatokat az illetékes hatóságoknak, lehetővé téve számukra, hogy átfogó képet alkossanak az intézményekről, indokolt, hogy ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba lépjen,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 680/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 5. cikk b.1.) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

az összes értékpapírosítási kitettségre vonatkozóan az I. melléklet 14. táblájában meghatározott információk, a II. melléklet II. részének 3.9. pontjában foglalt útmutatónak megfelelően.

Az intézmények mentesülnek az említett értékpapírosítási adatok benyújtása alól, amennyiben ugyanazon országban lévő csoport tagjai, amely ország szavatolótőke-követelményeinek hatálya alá tartoznak;”;

2.

a 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 2. cikk sérelme nélkül a III. melléklet 18. és 19. táblájának első beküldési határideje 2014. december 31.. A III. melléklet 6., 9.1., 20.4., 20.5. és 20.7. tábláinak az átstrukturált kitettségekre és a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó sorait és oszlopait a 2014. december 31-i beküldési határidőig kell kitölteni.”;

3.

az I–V. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép;

4.

a VII. rendelet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép;

5.

a IX. rendelet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. január 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(2)  A Bizottság 2014. április 16-i 680/2014/EU végrehajtási rendelete az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról (HL L 191., 2014.6.28., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendelete a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

(4)  A Tanács 1986. december 8-i 86/635/EGK irányelve a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A SZAVATOLÓ TŐKÉRE ÉS A SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS

COREP TÁBLÁK

A tábla száma

A tábla kódja

A tábla vagy táblacsoport neve

Rövid név

 

 

TŐKEMEGFELELÉS

CA

1

C 01.00

SZAVATOLÓ TŐKE

CA1

2

C 02.00

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

CA2

3

C 03.00

TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK

CA3

4

C 04.00

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

CA4

 

 

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

CA5

5.1

C 05.01

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

CA5.1

5.2

C 05.02

TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK

CA5.2

 

 

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS

GS

6.1

C 06.01

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN

GS Total

6.2

C 06.02

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL

GS

 

 

HITELKOCKÁZAT

CR

7

C 07.00

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR SA

 

 

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR IRB

8.1

C 08.01

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR IRB 1

8.2

C 08.02

HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ [POOL] SZERINT)

CR IRB 2

 

 

FÖLDRAJZI MEGOSZLÁS

CR GB

9.1

C 09.01

9.1. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (SA kitettségek)

CR GB 1

9.2

C 09.02

9.2. tábla – Kitettségek földrajzi bontása a kötelezett illetősége szerint (IRB kitettségek)

CR GB 2

9.3

C 09.03

9.3. tábla – A lényeges hitelkockázati kitettségek hitelkockázatára vonatkozó teljes szavatolótőke-követelmény bontása ország szerint

CR GB 3

 

 

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

HITELKOCKÁZAT: RÉSZVÉNYJELLEGŰ KITETTSÉGEK – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY. A TELJES KITETTSÉG ÜGYFÉL-KATEGÓRIA SZERINTI BONTÁSA A PD/LGD-MÓDSZER ALAPJÁN

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

CR SETT

12

C 12.00

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

CR SEC SA

13

C 13.00

HITELKOCKÁZAT: ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS – AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY

CR SEC IRB

14

C 14.00

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

CR SEC Details

 

 

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

OPR

16

C 16.00

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

OPR

17

C 17.00

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT: AZ ELŐZŐ ÉVI BRUTTÓ VESZTESÉGEK ÜZLETÁGANKÉNT ÉS ESEMÉNYTÍPUSONKÉNT

OPR Details

 

 

PIACI KOCKÁZAT

MKR

18

C 18.00

PIACI KOCKÁZAT: A FORGALMAZOTT, HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE (MKR SA TDI)

MKR SA TDI

19

C 19.00

PIACI KOCKÁZAT: AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA SEC

20

C 20.00

PIACI KOCKÁZAT: A KORRELÁCIÓKERESKEDÉSI PORTFÓLIÓ EGYEDI KOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA CTP

21

C 21.00

PIACI KOCKÁZAT: A RÉSZVÉNYEK POZÍCIÓKOCKÁZATÁNAK SZTENDERD MÓDSZERE

MKR SA EQU

22

C 22.00

PIACI KOCKÁZAT: A DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT SZTENDERD MÓDSZEREI

MKR SA FX

23

C 23.00

PIACI KOCKÁZAT: AZ ÁRUPOZÍCIÓK SZTENDERD MÓDSZEREI

MKR SA COM

24

C 24.00

PIACI KOCKÁZAT: BELSŐ MODELLEK

MKR IM

25

C 25.00

HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK KOCKÁZATA

CVA


C 01.00 – SZAVATOLÓ TŐKE (CA1)

Sor

Azonosító

Tétel

Összeg

010

1

SZAVATOLÓ TŐKE

 

015

1.1

ALAPVETŐ TŐKE (TIER 1 VAGY T1 TŐKE)

 

020

1.1.1

ELSŐDLEGES ALAPVETŐ TŐKE (CET1 TŐKE)

 

030

1.1.1.1

CET1 tőkeelemként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

040

1.1.1.1.1

Befizetett tőkeinstrumentumok

 

050

1.1.1.1.2.*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

 

060

1.1.1.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

070

1.1.1.1.4

(-) Saját CET1 tőkeinstrumentumok

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Közvetlen részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Közvetett részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Szintetikus részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

092

1.1.1.1.5

(-) Saját CET1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

130

1.1.1.2

Eredménytartalék

 

140

1.1.1.2.1

Előző évek eredménytartaléka

 

150

1.1.1.2.2

Figyelembe vehető nyereség/veszteség

 

160

1.1.1.2.2.1

Az anyavállalat tulajdonosait megillető nyereség vagy veszteség

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Az évközi vagy év végi nyereség figyelembe nem vehető része

 

180

1.1.1.3

Halmozott egyéb átfogó jövedelem

 

200

1.1.1.4

Egyéb tartalékok

 

210

1.1.1.5

Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok

 

220

1.1.1.6

CET1 tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok miatti átmeneti kiigazítások

 

230

1.1.1.7

CET1 tőkében megjelenített kisebbségi részesedés

 

240

1.1.1.8

Kisebbségi részesedések és megfelelőik miatti átmeneti kiigazítások

 

250

1.1.1.9

Prudenciális szűrők miatt végrehajtott kiigazítások a CET1 tőkében

 

260

1.1.1.9.1

(-) Értékpapírosított eszközökből származó növekedés a saját tőkében

 

270

1.1.1.9.2

Cash flow fedezeti ügyletek tartaléka

 

280

1.1.1.9.3

Valós értéken értékelt kötelezettségekben a saját hitelkockázat változásából származó halmozott nyereség vagy veszteség

 

285

1.1.1.9.4

A származtatott ügyletekből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, az intézmény saját hitelkockázatából adódó valósérték-növekedés és -csökkenés

 

290

1.1.1.9.5

(-) Prudens értékelés követelményei miatti értékelési korrekció

 

300

1.1.1.10

(-) Cégérték (goodwill)

 

310

1.1.1.10.1

(-) Immateriális javak között elszámolt cégérték

 

320

1.1.1.10.2

(-) Jelentős részesedések értékelésébe beszámított cégérték

 

330

1.1.1.10.3

Cégértékhez kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

340

1.1.1.11

(-) Egyéb immateriális javak

 

350

1.1.1.11.1

(-) Egyéb immateriális javak a halasztott adókötelezettségek levonása előtt

 

360

1.1.1.11.2

Egyéb immateriális javakhoz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

370

1.1.1.12

(-) Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések kapcsolódó adókötelezettségek nélkül

 

380

1.1.1.13

(-) Hitelkockázati kiigazítások IRB-módszerrel számított hiánya a várható veszteséghez viszonyítva

 

390

1.1.1.14

(-)Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

 

400

1.1.1.14.1

(-)Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

 

410

1.1.1.14.2

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközökhöz kapcsolódó halasztott adókötelezettségek

 

420

1.1.1.14.3

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök, amelyeket az intézmény korlátlanul képes felhasználni

 

430

1.1.1.15

(-) Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

440

1.1.1.16

(-) AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete

 

450

1.1.1.17

(-) A pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedések, amelyekre alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

460

1.1.1.18

(-) Értékpapírosítási pozíciók, amelyekre alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

470

1.1.1.19

(-) Nyitva szállítások, amelyekre alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

471

1.1.1.20

(-) Egy kosárban lévő azon pozíciók, amelyekre az intézmény nem tudja az IRB-módszer alapján meghatározni a kockázati súlyt, és amelyekre így alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

472

1.1.1.21

(-) IRB módszer hatálya alá tartozó részvényjellegű kitettségek, amelyekre alternatívaként 1 250 %-os kockázati súly alkalmazható

 

480

1.1.1.22

(-) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

490

1.1.1.23

(-) Levonható, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

500

1.1.1.24

(-) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

510

1.1.1.25

(-) A 17,65 %-os küszöbértéket meghaladó összeg

 

520

1.1.1.26

CET1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

524

1.1.1.27

(-) Pótlólagos levonások a CET1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

529

1.1.1.28

CET1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 

530

1.1.2

KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ TŐKE (AT1 TŐKE)

 

540

1.1.2.1

Kiegészítő alapvető tőkeként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

550

1.1.2.1.1

Befizetett tőkeinstrumentumok

 

560

1.1.2.1.2.*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok

 

570

1.1.2.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

580

1.1.2.1.4

(-) Saját kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Közvetlen részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Közvetett részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Szintetikus részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

622

1.1.2.1.5

(-) Saját AT1 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

660

1.1.2.2

AT1 tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok miatti átmeneti kiigazítások

 

670

1.1.2.3

Leányvállalatok által kibocsátott, AT1 tőkeként megjelenített instrumentumok

 

680

1.1.2.4

Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok AT1 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

 

690

1.1.2.5

(-) Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

700

1.1.2.6

(-) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

710

1.1.2.7

(-) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

720

1.1.2.8

(-) T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete

 

730

1.1.2.9

AT1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

740

1.1.2.10

AT1 tőkeelemek összegét meghaladó AT1 levonások többlete (levonás a CET1 tőkében)

 

744

1.1.2.11

(-) Pótlólagos levonások az AT1 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

748

1.1.2.12

AT1 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 

750

1.2

JÁRULÉKOS TŐKE (T2 TŐKE)

 

760

1.2.1

T2 tőkeként és alárendelt kölcsönként figyelembe vehető tőkeinstrumentumok

 

770

1.2.1.1

Befizetett tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök

 

780

1.2.1.2.*

Tájékoztató adat: figyelembe nem vehető tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök

 

790

1.2.1.3

Névértéken felüli befizetés (ázsió)

 

800

1.2.1.4

(-) Saját T2 tőkeinstrumentumok

 

810

1.2.1.4.1

(-) T2 tőkeinstrumentumokban lévő közvetlen részesedések

 

840

1.2.1.4.2

(-) T2 tőkeinstrumentumokban lévő közvetett részesedések

 

841

1.2.1.4.3

(-) T2 tőkeinstrumentumokban lévő szintetikus részesedések

 

842

1.2.1.5

(-) Saját T2 tőkeinstrumentumok megvásárlására vonatkozó tényleges vagy függő kötelezettségek

 

880

1.2.2

T2 tőkeinstrumentumokhoz és alárendelt kölcsönökhöz kapcsolódó szerzett jogok miatti átmeneti kiigazítások

 

890

1.2.3

Leányvállalatok által kibocsátott, T2 tőkeként megjelenített instrumentumok

 

900

1.2.4

Átmeneti kiigazítások a leányvállalatok által kibocsátott instrumentumok T2 tőkeként való pótlólagos megjelenítése miatt

 

910

1.2.5

Az IRB-módszerrel számított céltartalékok többlete a figyelembe vehető várható veszteségekhez viszonyítva

 

920

1.2.6

Általános hitelkockázati kiigazítások – sztenderd módszer (SA)

 

930

1.2.7

(-) Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

940

1.2.8

(-) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

950

1.2.9

(-) Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

960

1.2.10

T2 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

 

970

1.2.11

T2 tőkeelemek összegét meghaladó T2 levonások többlete (levonás az AT1 tőkében)

 

974

1.2.12

(-) Pótlólagos levonások a T2 tőkéből a CRR 3. cikke alapján

 

978

1.2.13

T2 tőkeelemek vagy levonások – egyéb

 


C 02.00 – SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY (CA2)

Sor

Azonosító

Tétel

Összeg

010

1

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

020

1*

Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 95. cikkének (2) bekezdése, valamint 98. cikke szerint

 

030

1**

Ebből: befektetési vállalkozások a CRR 96. cikkének (2) bekezdése, valamint 97. cikke szerint

 

040

1.1

HITELKOCKÁZATRA, PARTNERKOCKÁZATRA ÉS FELHÍGULÁSI KOCKÁZATRA, VALAMINT NYITVA SZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉKEK

 

050

1.1.1.

Sztenderd módszer (SA)

 

060

1.1.1.1.

Sztenderd módszer (SA) szerinti kitettségi osztályok értékpapírosítási pozíciók nélkül

 

070

1.1.1.1.01.

Központi kormányzatok vagy központi bankok

 

080

1.1.1.1.02.

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

 

090

1.1.1.1.03.

Közszektorbeli intézmények

 

100

1.1.1.1.04.

Multilaterális fejlesztési bankok

 

110

1.1.1.1.05.

Nemzetközi szervezetek

 

120

1.1.1.1.06.

Intézmények

 

130

1.1.1.1.07.

Vállalkozások

 

140

1.1.1.1.08.

Lakosság

 

150

1.1.1.1.09.

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

160

1.1.1.1.10.

Nemteljesítő kitettségek

 

170

1.1.1.1.11.

Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek

 

180

1.1.1.1.12.

Fedezett kötvények

 

190

1.1.1.1.13.

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

 

200

1.1.1.1.14.

Kollektív befektetési formák (KBF)

 

210

1.1.1.1.15.

Részvényjellegű kitettségek

 

211

1.1.1.1.16.

Egyéb tételek

 

220

1.1.1.2.

Értékpapírosítási pozíciók (SA)

 

230

1.1.1.2.*

Ebből: újra-értékpapírosítás

 

240

1.1.2.

Belső minősítésen alapuló módszer (IRB)

 

250

1.1.2.1.

IRB-módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) mellőzésekor

 

260

1.1.2.1.01.

Központi kormányzatok és központi bankok

 

270

1.1.2.1.02.

Intézmények

 

280

1.1.2.1.03.

Vállalkozások – kkv

 

290

1.1.2.1.04.

Vállalkozások – speciális hitelezés

 

300

1.1.2.1.05.

Vállalkozások – egyéb

 

310

1.1.2.2.

IRB-módszer a nemteljesítéskori veszteségrátára (LGD) vonatkozó saját becslés és/vagy hitel-egyenértékesítési tényező (CCF) alkalmazásakor

 

320

1.1.2.2.01.

Központi kormányzatok és központi bankok

 

330

1.1.2.2.02.

Intézmények

 

340

1.1.2.2.03.

Vállalkozások – kkv

 

350

1.1.2.2.04.

Vállalkozások – speciális hitelezés

 

360

1.1.2.2.05.

Vállalkozások – egyéb

 

370

1.1.2.2.06.

Lakosság – ingatlannal fedezett (kkv)

 

380

1.1.2.2.07.

Lakosság – ingatlannal fedezett (nem kkv)

 

390

1.1.2.2.08.

Lakosság – a rulírozó állományba beszámítható

 

400

1.1.2.2.09.

Lakosság – egyéb kkv

 

410

1.1.2.2.10.

Lakosság – egyéb nem kkv

 

420

1.1.2.3.

Részvényjellegű kitettségek (IRB)

 

430

1.1.2.4.

Értékpapírosítási pozíciók (IRB)

 

440

1.1.2.4.*

Ebből: újra-értékpapírosítás

 

450

1.1.2.5.

Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök

 

460

1.1.3.

Központi szerződő fél garanciaalapjába befizetett hozzájárulások kockázati kitettségértéke

 

490

1.2

ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

500

1.2.1.

Nem kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat

 

510

1.2.2.

Kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési kockázat

 

520

1.3

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

530

1.3.1.

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat sztenderd módszer (SA) szerinti kockázati kitettségértéke

 

540

1.3.1.1.

Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

550

1.3.1.2.

Részvény

 

560

1.3.1.3.

Deviza

 

570

1.3.1.4.

Áru

 

580

1.3.2.

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat belső módszer (IM) szerinti kockázati kitettségértéke

 

590

1.4

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OpR) TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

600

1.4.1.

Működési kockázatra vonatkozó alapmutató módszere (BIA)

 

610

1.4.2.

Működési kockázatra vonatkozó sztenderd (STA) / alternatív sztenderd módszer (ASA)

 

620

1.4.3.

Működési kockázatra vonatkozó fejlett mérési módszerek (AMA)

 

630

1.5

FIX MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBŐL EREDŐ PÓTLÓLAGOS KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

640

1.6

A HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

650

1.6.1.

Fejlett módszer

 

660

1.6.2.

Sztenderd módszer

 

670

1.6.3.

Eredeti kitettség szerinti módszer (OEM) alapján

 

680

1.7

KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NYILVÁNTARTOTT NAGYKOCKÁZATOK TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

 

690

1.8

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

 

710

1.8.2.

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a 458. cikk alapján

 

720

1.8.2.*

Ebből: nagykockázat-vállalással kapcsolatos követelmények

 

730

1.8.2.**

Ebből: a lakóingatlanok és kereskedelmi ingatlanok piacán jelentkező eszközbuborékok kezelését célzó kockázati súlyok módosításából eredő követelmények

 

740

1.8.2.***

Ebből: a pénzügyi szektoron belüli kitettségekből eredő követelmények

 

750

1.8.3.

Ebből: kiegészítő szigorúbb prudenciális követelmények a 459. cikk alapján

 

760

1.8.4.

Ebből: a CRR 3. cikkéből eredő pótlólagos kockázati kitettségérték

 


C 03.00 – TŐKEMEGFELELÉSI MUTATÓK ÉS TŐKESZINTEK (CA3)

Sorok

Azonosító

Tétel

Összeg

010

1

CET1 tőkemegfelelési mutató

 

020

2

A CET1 tőke többlete (+) / hiánya (–)

 

030

3

T1 tőkemegfelelési mutató

 

040

4

A T1 tőke többlete (+) / hiánya (–)

 

050

5

Teljes tőkemegfelelési mutató

 

060

6

A teljes tőke többlete (+) / hiánya (–)

 

Tájékoztató adatok: A II. pillér kiigazításaiból eredő tőkemegfelelési mutatók

070

7

CET1 tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt

 

080

8

A CET1 tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke

 

090

9

T1 tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt

 

100

10

A T1 tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke

 

110

11

Teljes tőkemegfelelési mutató a II. pillér kiigazításaival együtt

 

120

12

A teljes tőkemegfelelési mutatónak a II. pillér kiigazításaiból eredő célértéke

 


C 04.00 – TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (CA4)

Sor

Azonosító

Tétel

Oszlop

Halasztott adókövetelések és adókötelezettségek

010

010

1

Halasztott adókövetelések összesen

 

020

1.1

Nem a jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések

 

030

1.2

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

040

1.3

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

050

2

Halasztott adókötelezettségek összesen

 

060

2.1

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, nem levonható halasztott adókötelezettségek

 

070

2.2

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

080

2.2.1

Nem átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

090

2.2.2

Átmeneti különbözetből eredő, jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, halasztott adókövetelésekhez kapcsolódó, levonható halasztott adókötelezettségek

 

Hitelkockázati kiigazítások és várható veszteség

100

3

Hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések IRB-módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, teljesítő kitettségek esetén

 

110

3.1

A hitelkockázati kiigazítások és a kiegészítő értékelési korrekciók, valamint az egyéb szavatolótőke-csökkentések teljes, a várható veszteség kiszámításakor figyelembe vehető összege

 

120

3.1.1

Általános hitelkockázati kiigazítások

 

130

3.1.2

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

 

131

3.1.3

Kiegészítő értékelési korrekciók és egyéb szavatolótőke-csökkentések

 

140

3.2

Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

 

145

4

Az egyedi hitelkockázati kiigazítások IRB-módszerrel számított többlete (+) vagy hiánya (–) a várható veszteséghez viszonyítva, nemteljesítő kitettségek esetén

 

150

4.1

Hasonló módon kezelt egyedi hitelkockázati kiigazítások és pozíciók

 

155

4.2

Figyelembe vehető várható veszteségek összesen

 

160

5

Kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek összege a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartalék és értékvesztés többletére vonatkozó felső határ kiszámításához

 

170

6

A T2 tőkébe beszámítható bruttó céltartalékok összesen

 

180

7

Kockázati súlyozás alá tartozó kitettségértékek összege a T2 tőkeként figyelembe vehető céltartalék és értékvesztés felső határának kiszámításához

 

Az elsődleges alapvető tőkéből történő levonások küszöbértékei

190

8

Pénzügyi ágazatbeli szervezetekben lévő részesedések nem levonható részének küszöbértéke, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

200

9

A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 10 %-os küszöb

 

210

10

A CET1 tőkére vonatkozóan rögzített 17,65 %-os küszöb

 

220

11

Pénzügyi ágazaton kívüli befolyásoló részesedés és nagykockázat-vállalás korlátozása szempontjából figyelembe vehető szavatoló tőke

 

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

230

12

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

240

12.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

250

12.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

260

12.1.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

270

12.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

280

12.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

290

12.2.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

291

12.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

292

12.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

293

12.3.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

300

13

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

310

13.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

320

13.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

330

13.1.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

340

13.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

350

13.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

360

13.2.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

361

13.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

362

13.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

363

13.3.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

370

14

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

380

14.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

390

14.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

400

14.1.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

410

14.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

420

14.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

430

14.2.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

431

14.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

432

14.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

433

14.3.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

440

15

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

450

15.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

460

15.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

470

15.1.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

480

15.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

490

15.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

500

15.2.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

501

15.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

502

15.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

503

15.3.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

510

16

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

520

16.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

530

16.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

540

16.1.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

550

16.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

560

16.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

570

16.2.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

571

16.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

572

16.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

573

16.3.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

580

17

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban, rövid pozíciók nélkül

 

590

17.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

600

17.1.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetlen részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

610

17.1.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetlen részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

620

17.2

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

630

17.2.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó közvetett részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

640

17.2.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó közvetett részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

641

17.3

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

642

17.3.1

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében lévő bruttó szintetikus részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

643

17.3.2

(-) A fent figyelembe vett bruttó szintetikus részesedésekkel kapcsolatban megengedett kiegyenlítő rövid pozíciók

 

A megfelelő tőkekategóriából le nem vont részesedések teljes kockázati kitettségértéke:

650

18

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény CET1 tőkéjéből nem vonnak le

 

660

19

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény AT1 tőkéjéből nem vonnak le

 

670

20

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkéjében meglévő olyan részesedések kockázattal súlyozott kitettségei, amelyeket az intézmény T2 tőkéjéből nem vonnak le

 

A szavatoló tőke levonása alóli átmeneti felmentés

680

21

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

690

22

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

700

23

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

710

24

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

720

25

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

730

26

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumokban lévő részesedések, ha az intézmény átmenetileg mentesülő jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

Tőkepufferek

740

27

Kombinált pufferkövetelmény

 

750

 

Tőkefenntartási puffer

 

760

 

A tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett fenntartási puffer

 

770

 

Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer

 

780

 

Rendszerkockázati tőkepuffer

 

790

 

Rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

 

800

 

Globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

 

810

 

Egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer

 

pillér szerinti követelmények

820

28

A II. pillérből eredő kiigazításokhoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények

 

Kiegészítő információk: hitelintézetek és befektetési vállalkozások

830

29

Induló tőke

 

840

30

Fix működési költségeken alapuló szavatolótőke-követelmény

 

Kiegészítő információk az adatszolgáltatási küszöbök számításához

850

31

Nem hazai eredeti kitettségek

 

860

32

Teljes eredeti kitettség

 

Bázel I-es alsó korlát

870

 

Szavatoló tőke teljes összegének kiigazítása

 

880

 

A szavatoló tőke Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő teljes kiigazítása

 

890

 

A Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő szavatolótőke-követelmény

 

900

 

A Bázel I-es alsó korlátnak megfelelő szavatolótőke-követelmény – Sztenderd módszer

 


C 05.01 – ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK (CA5.1)

 

A CET1 tőke kiigazításai

Az AT1 tőke kiigazításai

A T2 tőke kiigazításai

A kockázattal súlyozott eszközértékekben figyelembe vett kiigazítások

Tájékoztató adatok

Alkalmazandó százalékos arány

Figyelembe vehető összeg az átmeneti rendelkezések nélkül

Kód

Azonosító

Tétel

010

020

030

040

050

060

010

1

KIIGAZÍTÁSOK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

020

1.1.

TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK

cella kapcsolata {CA1;r220}

cella kapcsolata {CA1;r660}

cella kapcsolata {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1.

Tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok: Állami támogatásnak minősülő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1.

A 2006/48/EK irányelv értelmében szavatoló tőkének minősülő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2.

Gazdasági kiigazítási programban részt vevő EU-tagállamban bejegyzett intézmények által a program keretében kibocsátott instrumentumok

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2.

Állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok

cella kapcsolata {CA5.2;r010;c060}

cella kapcsolata {CA5.2;r020;c060}

cella kapcsolata {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2.

KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK ÉS AZOK MEGFELELŐI

cella kapcsolata {CA1;r240}

cella kapcsolata {CA1;r680}

cella kapcsolata {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1.

Kisebbségi részesedésnek nem minősülő tőkeinstrumentumok és egyéb tőkeelemek

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2.

A kisebbségi részesedések átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3.

Az AT1 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4.

A T2 tőkébe beszámítható elemek átmeneti figyelembevétele a konszolidált szavatoló tőkében

 

 

 

 

 

 

100

1.3.

EGYÉB ÁTMENETI KIIGAZÍTÁSOK

cella kapcsolata {CA1;r520}

cella kapcsolata {CA1;r730}

cella kapcsolata {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1.

Nem realizált nyereség és veszteség

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1.

Nem realizált nyereség

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2.

Nem realizált veszteség

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Az EU által jóváhagyott IAS 39 szerint az „értékesíthető” kategóriába sorolt, központi kormányzattal szembeni kitettségek nem realizált nyeresége

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

A központi kormányzatokkal szembeni, az EU által jóváhagyott IAS 39 szerint „értékesíthető” kategóriába sorolt kitettségek nem realizált vesztesége

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

A származtatott ügyletekből eredő kötelezettségekhez kapcsolódó, az intézmény saját hitelkockázatából adódó valósérték-növekedés és -csökkenés

 

 

 

 

 

 

140

2.3.1.

Levonások

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1.

Folyó üzleti év veszteségei

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2.

Immateriális javak

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3.

Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető, nem átmeneti különbözetből eredő halasztott adókövetelések

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4.

Értékvesztés és céltartalékhiány az IRB szerinti várható veszteséghez viszonyítva

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5.

Meghatározott szolgáltatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5.*

Ebből: Az IAS 19 módosításainak bevezetése – pozitív tétel

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5.**

Ebből: Az IAS 19 módosításainak bevezetése – negatív tétel

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6.

Saját tőkeinstrumentumok

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1.

Saját CET1 tőkeinstrumentumok

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1.**

Ebből: Közvetlen részesedés

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1.*

Ebből: Közvetett részesedés

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2.

Saját AT1 tőkeinstrumentumok

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2.**

Ebből: Közvetlen részesedés

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2.*

Ebből: Közvetett részesedés

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3.

Saját T2 tőkeinstrumentumok

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3.*

Ebből: Közvetlen részesedés

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3.**

Ebből: Közvetett részesedés

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7.

Kölcsönös részesedések

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1.

Kölcsönös részesedések CET1 tőkeinstrumentumokban

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek CET1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2.

Kölcsönös részesedések AT1 tőkeinstrumentumokban

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek AT1 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3.

Kölcsönös részesedések T2 tőkeinstrumentumokban

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek T2 tőkeinstrumentumaiban lévő kölcsönös részesedések, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9.

A jövőbeni nyereségtől függően érvényesíthető és átmeneti különbözetekből eredő halasztott adókövetelések, valamint a pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott szavatolótőke-instrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott CET1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott AT1 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3.

Pénzügyi ágazatbeli szervezetek által kibocsátott T2 tőkeinstrumentumok, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett vállalkozásokban

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11.

Mentesség a biztosítókban lévő tulajdoni részesedésnek a CET1 tőkeelemekből történő levonása alól

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3.

További szűrők és levonások

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – TŐKEINSTRUMENTUMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZERZETT JOGOK: ÁLLAMI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ INSTRUMENTUMOK (CA5.2)

CA 5.2 Tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogok Állami támogatásnak nem minősülő instrumentumok

Az instrumentumok kapcsolódó ázsióval növelt értéke

A korlátszámítás alapja

Alkalmazandó százalékos arány

Korlát

(-) A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatályának korlátját meghaladó összeg

A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó teljes összeg

Kód

Azonosító

Tétel

010

020

030

040

050

060

010

1.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) pontja értelmében a szavatoló tőkében figyelembe vehető instrumentumok

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c010)

020

2.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének ca) pontja, valamint 154. cikkének (8) és (9) bekezdése értelmében figyelembe vehető instrumentumok, a 489. cikkben rögzített korlát alkalmazásával

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c020)

030

2.1.

Visszavásárlásra ösztönzőt, visszahívási opciót nem tartalmazó instrumentumok összesen

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Visszavásárlásra ösztönzőt, visszahívási opciót tartalmazó, de a szerzett jogok alapján szavatoló tőkébe beszámítható hibrid instrumentumok

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1.

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 49. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2.

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 49. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3.

2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 49. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

080

2.3.

A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó CET1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

 

 

 

 

 

 

090

3.

A 2006/48/EK irányelv 57. cikkének e), f), g) vagy h) pontja értelmében figyelembe vehető tételek, a 490. cikkben rögzített korlát alkalmazásával

 

 

 

 

 

cella kapcsolata {CA5.1;r060;c030)

100

3.1.

Visszavásárlásra nem ösztönző tételek összesen

 

 

 

 

 

 

110

3.2.

Visszavásárlásra ösztönző, a szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó tételek

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1.

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően teljesítő tételek

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2.

Az adatszolgáltatás időpontja után érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő tételek

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3.

2011. július 20-ig érvényesíthető visszahívási opcióval rendelkező, a CRR 63. cikkében foglalt feltételeket a tényleges lejáratot követően nem teljesítő instrumentumok

 

 

 

 

 

 

150

3.3.

A szerzett jogokkal kapcsolatos rendelkezések hatálya alá tartozó AT1 tőkeinstrumentumok korlátját meghaladó érték

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL – ÖSSZESEN (GS TOTAL)

 

AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŐKEPUFFEREK

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

 

KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE

 

KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK

 

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, VALAMINT ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

 

A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

EBBŐL: CET1 TŐKE

EBBŐL: AT1 TŐKE

EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉS: INFORMÁCIÓK A CSOPORTBA TARTOZÓ SZERVEZETEKRŐL (GS)

A KONSZOLIDÁCIÓ KÖRÉBE BEVONT SZERVEZETEK

SZAVATOLÓTŐKE-KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

AZ EGYES SZERVEZETEKNEK A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓTŐKE-MEGFELELÉSHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

TŐKEPUFFEREK

NÉV

KÓD

LEI kód

INTÉZMÉNY VAGY ANNAK MEGFELELŐ: (IGEN / NEM)

AZ ADATOK TERJEDELME: EGYEDI ALAPON TELJES KÖRŰEN KONSZOLIDÁLT (SF), EGYEDI ALAPON RÉSZLEGESEN KONSZOLIDÁLT (SP)

ORSZÁGKÓD

RÉSZESEDÉS ARÁNYA (%)

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

SZAVATOLÓ TŐKE

 

TELJES KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ TŐKE

 

KONSZOLIDÁLT SZAVATOLÓ TŐKE

 

KOMBINÁLT PUFFERKÖVETELMÉNYEK

 

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, VALAMINT ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

 

T1 TŐKE ÖSSZESEN

 

T2 TŐKE

 

HITELKOCKÁZAT; PARTNERKOCKÁZAT; FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT, NYITVA SZÁLLÍTÁSOK, VALAMINT ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAM-KOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT

MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT

EGYÉB KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKEK

A KONSZOLIDÁLT T1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

 

A KONSZOLIDÁLT T2 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

TÁJÉKOZTATÓ ADAT: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

EBBŐL: CET1 TŐKE

EBBŐL: AT1 TŐKE

EBBŐL: HOZZÁJÁRULÁS A KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYHEZ

EBBŐL: (–) CÉGÉRTÉK / (+) NEGATÍV CÉGÉRTÉK

TŐKEFENNTARTÁSI PUFFER

INTÉZMÉNYSPECIFIKUS ANTICIKLIKUS TŐKEPUFFER

A TAGÁLLAMOK SZINTJÉN AZONOSÍTOTT MAKROPRUDENCIÁLIS VAGY RENDSZERKOCKÁZATOKRA KÉPZETT FENNTARTÁSI PUFFER

RENDSZERKOCKÁZATI TŐKEPUFFER

RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

GLOBÁLISAN RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

EGYÉB RENDSZERSZINTEN JELENTŐS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ TŐKEPUFFER

 

CET1 TŐKE

 

AT1 TŐKE

 

A KONSZOLIDÁLT CET1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

A KONSZOLIDÁLT AT1 TŐKE RÉSZÉT KÉPEZŐ, A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ INSTRUMENTUMOK

EBBŐL: A SZAVATOLÓ TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

EBBŐL: A T1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

KAPCSOLÓDÓ T1 INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK ÉS NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK

EBBŐL: KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

KAPCSOLÓDÓ SZAVATOLÓTŐKE-INSTRUMENTUMOK, KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYTARTALÉKOK, NÉVÉRTÉKEN FELÜLI BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB TARTALÉKOK

EBBŐL: AZ AT1 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

EBBŐL: A T2 TŐKÉBE BESZÁMÍTHATÓ

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: A SZTENDERD MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR SA)

SA kitettségi osztály

 

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

(-) AZ EREDETI KITETTSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓKKAL ÉS CÉLTARTALÉKOKKAL CSÖKKENTETT KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI NETTÓ KITETTSÉG

A KITETTSÉGÉRTÉKET ÉRINTŐ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK: ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK ÖSSZETETT MÓDSZERE

TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉK (E*)

A MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK TELJES MÉRTÉKBEN KORRIGÁLT KITETTSÉGÉRTÉKE HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN

KITETTSÉGÉRTÉK

 

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

 

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET: KORRIGÁLT ÉRTÉKEK (GA)

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

A KITETTSÉG VOLATILITÁSI KORREKCIÓS TÉNYEZŐJE

(-) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK: KORRIGÁLT ÉRTÉK (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: KIJELÖLT KHMI ÁLTAL KÉSZÍTETT HITELMINŐSÍTÉSSEL

EBBŐL: KÖZPONTI KORMÁNYZATTAL MEGEGYEZŐ HITELMINŐSÍTÉSSEL

(-) GARANCIÁK

(-) HITELDERIVATÍVÁK

(-) PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK EGYSZERŰ MÓDSZERE

(-) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

(-) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

 

EBBŐL: VOLATILITÁSI ÉS LEJÁRATI KORREKCIÓ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

TELJES KITETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

 

020

Ebből: KKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ebből: Kkv a kkv-szorzó alkalmazásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Ebből: Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett – lakóingatlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ebből: Tartós mentesítés alapján a sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Ebből: Az IRB-módszer fokozatos bevezetésére vonatkozó előzetes felügyeleti engedély alapján sztenderd módszerrel kezelt kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TELJES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT

070

Hitelkockázattal érintett mérlegen belüli kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Értékpapír-finanszírozási ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ebből: minősített központi szerződő félen keresztül központilag elszámolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELJES KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINT

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Egyéb kockázati súlyok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

290

Kereskedelmi ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

100 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Lakóingatlanra bejegyzett jelzáloggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

150 %-os kockázati súlyú nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY (CR IRB 1)

IRB kitettségi osztály:

Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:

 

BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

 

KITETTSÉGÉRTÉK

 

AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST

EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

(-) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

(-) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

A KÖTELEZETTEK SZÁMA

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

(-) GARANCIÁK

(-) HITELDERIVATÍVÁK

(-) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

GARANCIÁK

HITELDERIVATÍVÁK

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

INGATLAN

EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK

KÖVETELÉSEK

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

TELJES KITETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella kapcsolata: CA

 

 

 

 

 

A TELJES KITETTSÉG MEGOSZLÁSA KITETTSÉGTÍPUS SZERINT:

020

Hitelkockázattal érintett mérlegtételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Hitelkockázattal érintett mérlegen kívüli tételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerkockázattal érintett kitettségek / ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Értékpapír-finanszírozási ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Származtatott és hosszú teljesítési idejű ügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Eltérő termékkategóriák közötti nettósításról szóló szerződéses megállapodásból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁKBA VAGY –HALMAZOKBA (POOLOKBA) SOROLT KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉGEK: ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TELJES SPECIÁLIS HITELEZÉSI KITETTSÉG KOCKÁZATI SÚLY SZERINTI MEGOSZLÁSA:

090

KOCKÁZATI SÚLY: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Ebből: az 1. kategóriában

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATÍV KEZELÉS: INGATLANNAL FEDEZETT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

NYITVA SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ, ALTERNATÍV KEZELÉS ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTT VAGY 100 %-OS KOCKÁZATI SÚLYÚ KITETTSÉGEK, VALAMINT EGYÉB, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

FELHÍGULÁSI KOCKÁZAT: VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – HITELKOCKÁZAT, PARTNERKOCKÁZAT ÉS NYITVA SZÁLLÍTÁSOK: AZ IRB-MÓDSZER SZERINTI TŐKEKÖVETELMÉNY: ÜGYFÉL-KATEGÓRIA VAGY -HALMAZ [POOL] SZERINT (CR IRB 2)

IRB kitettségi osztály:

Az LGD-kre vonatkozó saját becslések és/vagy hitel-egyenértékesítési tényezők:

ÜGYFÉL-KATEGÓRIA (SORAZONOSÍTÓ):

BELSŐ MINŐSÍTÉSI RENDSZER

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

A KITETTSÉGRE HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI (CRM) TECHNIKÁK

HELYETTESÍTÉSI HATÁSSAL JÁRÓ CRM-TECHNIKÁK UTÁNI, A HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI KITETTSÉG

 

KITETTSÉGÉRTÉK

 

AZ LGD-BECSLÉSEK SORÁN FIGYELEMBE VETT HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉSI TECHNIKÁK, KIVÉVE AZ EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁST

EGYÜTTES NEMTELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD (%)

NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LGD-ÉRTÉKE (%)

KITETTSÉGGEL SÚLYOZOTT ÁTLAGOS LEJÁRATI ÉRTÉK (NAP)

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATI SÚLYOZÁS ALÁ TARTOZÓ KITETTSÉGÉRTÉK

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

(-) EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

A KITETTSÉG HITELKOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS MIATTI HELYETTESÍTÉSE

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELŐRE NEM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

VÁRHATÓ VESZTESÉGÉRTÉK

(-) ÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓK ÉS CÉLTARTALÉKOK

A KÖTELEZETTEK SZÁMA

AZ ÜGYFÉL-KATEGÓRIÁHOZ VAGY -HALMAZHOZ (POOLHOZ) RENDELT NEMTELJESÍTÉSI VALÓSZÍNŰSÉG (PD) (%)

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

(-) GARANCIÁK

(-) HITELDERIVATÍVÁK

(-) KIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN

BEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN (+)

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

EBBŐL: PARTNERKOCKÁZATBÓL SZÁRMAZÓ

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

GARANCIÁK

HITELDERIVATÍVÁK

SAJÁT LGD-BECSLÉS ALKALMAZÁSA:

EGYÉB ELŐRE RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT HITELKOCKÁZATI FEDEZET

ELISMERT PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK

EGYÉB ELISMERT BIZTOSÍTÉK

 

EBBŐL: NAGYMÉRETŰ PÉNZÜGYI ÁGAZATBELI SZERVEZETEK ÉS NEM SZABÁLYOZOTT PÉNZÜGYI VÁLLALATOK

INGATLAN

EGYÉB DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK

KÖVETELÉSEK

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – KITETTSÉGEK FÖLDRAJZI BONTÁSA A KÖTELEZETT ILLETŐSÉGE SZERINT: SA KITETTSÉGEK (CR GB 1)

Ország:

 

HITEL-EGYENÉRTÉKESÍTÉSI TÉNYEZŐK ELŐTTI EREDETI KITETTSÉG

Nemteljesítő kitettségek

Az időszakban megállapított új nemteljesítések

Általános hitelkockázati kiigazítások

Egyedi hitelkockázati kiigazítások

Ebből: leírás

A megállapított új nemteljesítések utáni hitelkockázati kiigazítások / leírások

KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ ELŐTTI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

A KKV-SZORZÓ UTÁNI, KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉGÉRTÉK

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Központi kormányzatok vagy központi bankok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Közszektorbeli intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterális fejlesztési bankok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Nemzetközi szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Intézmények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Vállalkozások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Ebből: kkv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Lakosság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Ebből: kkv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

Ebből: kkv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Nemteljesítő kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Kiemelkedően magas kockázatú tételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Fedezett kötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalkozásokkal szembeni követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Kollektív befektetési formák (KBF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Részvényjellegű kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Egyéb kitettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELJES KITETTSÉG