EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0056

A Bizottság (EU) 2015/56 rendelete ( 2015. január 15. ) a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme tekintetében történő módosításáról

OJ L 10, 16.1.2015, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32015R0870

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/56/oj

16.1.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 10/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/56 RENDELETE

(2015. január 15.)

a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelme tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (2), (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES, a továbbiakban: az Egyezmény) részes felei konferenciájának 2013. március 3. és 14. között megrendezett 16. ülésén elfogadott bizonyos határozatok végrehajtása érdekében a 865/2006/EK bizottsági rendelet (2) egyes rendelkezéseit módosítani szükséges, illetve a rendeletet további rendelkezésekkel kell kiegészíteni.

(2)

Az Egyezmény 16.8. számú konferenciahatározatával összhangban egyedi rendelkezéseket kell felvenni a rendeletbe, különösen a hangszerek uniós tagállamok közötti viszonylatban megvalósuló, nem kereskedelmi célú mozgásának egyszerűsítése érdekében.

(3)

A 865/2006/EK rendeletnek a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelettel (3) összefüggésben történő végrehajtása során nyert tapasztalatok alapján indokolt módosítani bizonyos rendelkezéseket, hogy biztosított legyen a rendelet Unión belüli összehangolt és hatékony végrehajtása. Ennek megfelelően módosításra szorulnak különösen azok a rendelkezések, amelyek a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt fajokhoz vagy populációkhoz tartozó példányok vadásztrófeáinak az Unióba történő első behozatalát érintik, mivel kétségek merültek fel a vadásztrófeák kereskedelmének fenntarthatóságát illetően, illetve jelentős nagyságrendű illegális kereskedelemre utaló jelek vannak. Ezen esetekben szigorúbb ellenőrzés alá kell vonni az Unióba történő behozatalt, és ki kell zárni a 338/97/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében a személyi és háztartáshoz tartozó ingóságokra vonatkozóan meghatározott eltérés alkalmazásának lehetőségét. A 865/2006/EK rendelet végrehajtása során nyert tapasztalatok alapján továbbá szükség volt annak egyértelműsítésére, hogy a tagállamok nem adhatnak ki importengedélyt akkor, amikor kifejezett kérésük ellenére nem kaptak hitelt érdemlő információkat az exportáló vagy reexportáló országtól az EU-ba importálni kívánt példányok jogszerűségét illetően.

(4)

Az Egyezmény részes feleinek tizenhatodik konferenciája aktualizálta a szabvány-nevezéktani hivatkozásokat. Az engedélyekben vagy bizonyítványokban e hivatkozások alapján kell megadni a fajok tudományos neveit. Ezeket a változásokat érvényesíteni kell a 865/2006/EK rendelet VIII. mellékletében.

(5)

A 865/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Mivel ezt a rendeletet a 792/2012/EU rendelettel összefüggésben kell alkalmazni, a két rendelet alkalmazásának kezdetéül ugyanazt a napot szükséges meghatározni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 865/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   »megszerzés időpontja«: az az időpont, amikor a példányt a vadonból befogták, fogságban megszületett vagy mesterségesen szaporították, vagy ha ez az időpont nem ismert, a bizonyítékokkal alátámasztható legkorábbi olyan időpont, amelyben a példány egy személy birtokában volt;”

b)

a 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.   »vándorkiállítás«: mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál;”

.

2.

A 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az import- és exportengedélyek, a reexport-bizonyítványok, a 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 5. cikke (3) és (4) bekezdésében, 8. cikke (3) bekezdésében és 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjában előírt bizonyítványok, a személyitulajdon-bizonyítványok, a mintagyűjtemény-bizonyítványok, a hangszerbizonyítványok és a vándorkiállítás-bizonyítványok iránti kérelmeket, valamint az importbejelentéseket, fenntartási lapokat és címkéket azonban olvasható kézírással, tintával és nyomtatott nagybetűkkel is ki lehet tölteni.”

.

3.

A 7. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   A harmadik országok által kiadott exportengedélyek és reexport-bizonyítványok kizárólag abban az esetben fogadhatók el, ha az érintett harmadik ország illetékes hatósága kérésre hitelt érdemlő információkkal tud szolgálni arra vonatkozóan, hogy a példányokra a kérdéses fajok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásával tettek szert.”

.

4.

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

A példányok szállítmányai

A 31., 38., 44b., 44i. és 44p. cikk sérelme nélkül az egy rakomány részeként együtt szállított példányok minden egyes szállítmánya számára külön importengedélyt, importbejelentést, exportengedélyt vagy reexport-bizonyítványt kell kiadni.”

.

5.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az import- és exportengedélyek, reexport-bizonyítványok, vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok, mintagyűjtemény-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényessége”

;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 30., 37. és 44h. cikkek szerint kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényességi időtartama nem haladhatja meg a 3 évet.”

;

c)

az (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A vándorkiállítás-bizonyítványok, személyitulajdon-bizonyítványok és hangszerbizonyítványok érvényessége megszűnik, ha a példányt eladták, elvész, megsemmisül vagy ellopják, ha a példány tulajdonjogát más módon átadták, illetve élő példány esetében ha az elpusztult, megszökött vagy szabadon engedték.

(6)   A tulajdonos haladéktalanul köteles a kibocsátó hatóságnak visszaszolgáltatni a lejárt, fel nem használt vagy érvényét vesztett importengedélyt, exportengedélyt, reexport-bizonyítványt, vándorkiállítás-bizonyítványt, személyitulajdon-bizonyítványt, mintagyűjtemény-bizonyítványt vagy hangszerbizonyítványt.”

.

6.

A 11. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

ha az azokon feltüntetett élő példányok elvesztek, megsemmisültek, vagy ellopták azokat;”

;

b)

az (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

ha az azokon feltüntetett élő példányok elvesztek, megsemmisültek, vagy ellopták azokat;”

.

7.

A 14. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 338/97/EK rendelet C. mellékletében felsorolt példányok eredetigazolásai ugyanakkor a kiadásuktól számított 12 hónapon belül felhasználhatók az Unióba történő behozatal céljára, az e rendelet 30., 37. és 44h. cikkével összhangban kiadott vándorkiállítás-bizonyítványok, illetve személyitulajdon-bizonyítványok, valamint a hangszerbizonyítványok pedig a kiadásuktól számított 3 éven belül felhasználhatók az Unióba történő behozatal céljára és az adott bizonyítványokra való kérelmek benyújtására.”

.

8.

A szöveg a 44 g. cikk után a következő VIIIb. fejezettel egészül ki:

„VIIIb. FEJEZET

HANGSZERBIZONYÍTVÁNYOK

44h. cikk

Bizonyítványok kiadása

(1)   A tagállamok a hangszerek nem kereskedelmi célú, tagállamok közötti mozgásához hangszerbizonyítványt adhatnak ki, amennyiben azokat többek között személyes használat, előadás, műsorkészítés (hangfelvétel), műsorszolgáltatás, oktatás, bemutató vagy verseny céljából szállítják, amennyiben a hangszerek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a)

a 338/97/EK rendelet A., B., vagy C. mellékletében felsorolt fajok, de nem a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó példányok felhasználásával készültek, és beszerzésük idején az adott fajok már fel voltak véve az Egyezmény függelékeibe;

b)

a hangszer elkészítéséhez használt példányt jogszerűen szerezték be;

c)

a hangszert megfelelően azonosították.

(2)   A bizonyítványhoz csatolni kell egy pótlapot, amely a 44 m. cikk szerint alkalmazandó.

44i. cikk

Felhasználás

A bizonyítvány a következők egyikeként használható fel:

a)

a 338/97/EK rendelet 4. cikke szerinti behozatali engedélyként;

b)

a 338/97/EK rendelet 5. cikke szerinti kiviteli engedélyként vagy reexport-bizonyítványként.

44j. cikk

Kiállító hatóság

(1)   A hangszerbizonyítványt kiállító hatóság a kérelmező állandó lakhelye szerinti állam irányító hatósága.

(2)   A hangszerbizonyítvány 23. rovatában vagy a bizonyítvány megfelelő mellékletében fel kell tüntetni a következő megjegyzést:

»Többszöri határátlépésre érvényes. A tulajdonosnak az eredeti példányt kell megtartania.

A hangszerek, amelyekre ezt a többszöri határátlépésre feljogosító bizonyítványt kiállították, nem kereskedelmi célra, hanem többek között személyes felhasználás, előadás, műsorkészítés (hangfelvétel), műsorszolgáltatás, oktatás, bemutató vagy verseny céljára szolgálnak. Az e bizonyítvánnyal tanúsított hangszer a bizonyítványt kibocsátó állam területén kívül nem adható el, annak tulajdonjoga nem ruházható át.

A bizonyítványt annak lejárta előtt vissza kell szolgáltatni a bizonyítvány kibocsátása szerinti állam irányító hatóságának.

Ez a bizonyítvány csak a hozzá csatolt és az egyes határátkelőhelyeken a vámtisztviselő által aláírt és lepecsételt pótlappal együtt érvényes.«

44k. cikk

A példányokra vonatkozó követelmények

Amennyiben egy hangszerre bizonyítványt állítottak ki, teljesülniük kell a következő feltételeknek:

a)

a hangszert nyilvántartásba kell vennie a kiállító hatóságnak;

b)

a hangszert a bizonyítvány érvényességének lejárta előtt vissza kell szállítani az azt nyilvántartó tagállamba;

c)

a példány a kérelmező állandó lakhelye szerinti állam területén kívül nem adható el, illetve annak tulajdonjoga nem ruházható át, hacsak nem teljesülnek a 44n. cikkben foglalt feltételek;

d)

a hangszert megfelelően azonosítani kell.

44 l. cikk

Kérelmek

(1)   A hangszerbizonyítvány kérelmezője megadja a 44h. és 44k. cikkben szereplő információkat és szükség szerint kitölti a kérelemre szolgáló formanyomtatvány 1., 4. és 7–23. rovatát, valamint az eredeti és az összes többi bizonyítványpéldány 1., 4. és 7–22. rovatát.

A tagállamok lehetővé tehetik, hogy csak egy formanyomtatványt kelljen kitölteni, mely esetben az ilyen kérelem egynél több bizonyítványra vonatkozhat.

(2)   A megfelelően kitöltött kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerinti tagállam irányítási hatóságához kell benyújtani, csatolva hozzá azon szükséges információkat és dokumentált bizonyítékokat, amelyeket az adott hatóság szükségesnek tart a bizonyítvány kiadására vonatkozó döntés meghozatalához.

A kérelem bármely rovatának kitöltetlenül hagyását indokolni kell.

(3)   Amennyiben olyan példányok kapcsán nyújtanak be bizonyítvány iránti kérelmet, amelyek vonatkozásában korábban ilyen kérelmet már elutasítottak, a kérelmezőnek erről tájékoztatnia kell az irányító hatóságot.

44 m. cikk

A mintagyűjtemény-bizonyítvány tulajdonosa által a vámhivatalhoz benyújtandó dokumentumok

Az Unióba történő behozatal esetén a 44j. cikk szerint kiadott hangszerbizonyítvánnyal exportált vagy reexportált példányok esetében a tulajdonosnak érvényesítés céljából le kell adnia az adott bizonyítvány eredeti példányát és a pótlap eredeti és egy másolati példányát a 338/97/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt vámhivatalban.

A vámhivatalnak a pótlap kitöltését követően vissza kell adnia az eredeti dokumentumokat a tulajdonosnak, hitelesítenie kell a pótlap másolati példányát és ezt a hitelesített példányt e rendelet 45. cikke szerint továbbítania kell a megfelelő irányító hatóságnak.

44n. cikk

Példányok eladása

Amennyiben egy e rendelet 44j. cikke szerint kiadott hangszerbizonyítvány tulajdonosa el kívánja adni a példányt, akkor a tulajdonosnak először be kell nyújtania a bizonyítványt a kibocsátó hatóságnak, és ha a példány a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok valamelyikébe tartozik, akkor az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése szerint kérelmezni kell egy bizonyítványt az említett illetékes hatóságnál.

44o. cikk

Pótlás

Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült hangszerbizonyítványt csak az azt kiállító hatóság pótolhatja.

A pótlólag kiállított dokumentumnak lehetőség szerint ugyanaz lesz a száma, és érvényességi ideje is megegyezik az eredeti dokumentuméval, valamint a 23. rovatban tartalmazza a következő megjegyzések egyikét:

 

»Ez a bizonyítvány az eredeti hiteles másolata.« vagy »Ez a bizonyítvány semmissé teszi a xxxx.xx.xx-án/-én kiadott xxxx sorszámú eredeti bizonyítványt, és annak helyébe lép.«

44p. cikk

Hangszerek Unióba történő behozatala harmadik országok által kiadott engedélyekkel

Amennyiben egy hangszert egy harmadik ország által a 44h. és a 44j. cikkben előírtaknak megfeleltethető feltételek mellett kiadott hangszerbizonyítvánnyal hoznak be az Unióba, nem szükséges bemutatni az export dokumentumot vagy a behozatali engedélyt. Az ilyen hangszer reexportja esetében pedig ugyanígy nem kell bemutatni a reexport-bizonyítványt.”

(9)

Az 56. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az a) pont vonatkozásában ellenőrzött környezetnek minősül az olyan nem természetes környezet, amelyet emberi beavatkozással intenzíven alakítottak, amely beavatkozás többek között a föld megművelését, trágyázását, a gyomirtást, öntözést vagy az olyan palántanevelési műveleteket foglalja magába, mint a cserépbe ültetés, ágyásba ültetés és az időjárás elleni védelem. A magról, dugványról, oltványról, levegőbujtással, tőosztással, sebszövetekből vagy egyéb növényi szövetekből, spórákból vagy egyéb szaporítóképletekből szaporított agarfatermelő taxonok vonatkozásában »ellenőrzött környezetnek« minősül az olyan faültetvény, ideértve az egyéb nem természetes környezetet is, amelyet növényeknek, vagy ezek részeinek, illetve származékainak az előállítása céljából emberi beavatkozás útján alakítottak.”

;

b)

a szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az olyan kultúrákban termesztett agarfatermelő taxonokhoz tartozó fákat, mint:

a)

a kert (magán vagy kollektív);

b)

az állami, magán vagy kollektív, akár monokultúrás, akár vegyes fajösszetételű ültetvény,

mesterségesen szaporítottnak kell tekinteni az (1) bekezdésnek megfelelően.”

.

(10)

Az 57. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   A (3) bekezdéstől eltérve a 338/97/EK rendelet B. mellékletében és e rendelet XIII. mellékletében felsorolt fajokhoz vagy populációkhoz tartozó példányok vadásztrófeáinak az Unióba történő első behozatalára a 338/97/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.”

;

b)

az (5) bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

„g)

agarfából (Aquilaria spp. vagy Gyrinops spp.) készült példányok, személyenként legfeljebb 1 kg faforgács, 24 ml olaj és két füzér vagy imafüzér (vagy két nyaklánc vagy karkötő) mennyiségig.”

.

(11)

Az 58. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az előző albekezdés előírásai nem alkalmazandók a személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok közé tartozó orrszarvúszarv vagy elefántcsont reexportjára; ezen példányok esetében a reexport-bizonyítványt kell bemutatni a vámhatóságnál.”

;

b)

a (3a) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3a)   Azon személyi, illetve háztartáshoz tartozó ingóságoknak – köztük vadásztrófeáknak – rendes körülmények között az Unióban lakóhellyel nem rendelkező személy által történő reexportja esetén, amelyek a 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajok példányai, és amelyeket az adott személy a lakóhelye szerinti állam területén kívül szerzett meg, a reexport-bizonyítványt be kell mutatni a vámhatóságnál. Ugyanez a követelmény vonatkozik a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt populációkból származó példányokból készült személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok közé sorolandó orrszarvúszarv és elefántcsont reexportjára.

(4)   A (2) és (3) bekezdésektől eltérve az 57. cikk (5) bekezdésének a)–g) pontjaiban felsorolt tételek kivitele vagy reexportja esetén nem szükséges bemutatni az exportengedélyt vagy a reexport engedélyt.”

(12)

Az 58a. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 338/97/EK rendelet B. mellékletben felsorolt fajoknak a 338/97/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Unióba behozott példányai tekintetében valamely tagállam irányító hatósága csak a következő feltételekkel adhat engedélyt kereskedelmi tevékenység végzésére:”

;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 338/97/EK rendelet A. mellékletében felsorolt fajoknak a 338/97/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Unióba behozott példányai, valamint az Egyezmény I. függelékében vagy a 3626/82/EGK rendelet C1. mellékletében felsorolt fajok példányai tekintetében, amennyiben azokat személyi és háztartáshoz tartozó ingóságokként hozták be az Unióba, tilos kereskedelmi tevékenységet folytatni.”

.

(13)

A 66. cikk (6) bekezdése a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Az eredeti tároló edény nem tartalmazhat keverve különböző Acipenseriformes fajoktól származó kaviárt, kivéve sajtolt kaviár esetében (azaz, amennyiben a kaviár nem egy jobb minőségű kaviár feldolgozása és elkészítése után megmaradt, tokfajok és lapátorrútok-félék nem megtermékenyített ikrájából (halikra) áll).”

.

(14)

A 72. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A tagállamok az (EU) 2015/57 bizottsági végrehajtási rendelet (4) hatálybalépését követően egy évig továbbra is folytathatják az import- és exportengedélyeknek, reexport-bizonyítványoknak, vándorkiállítás-bizonyítványoknak és személyitulajdon-bizonyítványoknak a 792/2012/EU végrehajtási rendelet I., III. és IV. mellékletében, az importbejelentéseknek a szóban forgó rendelet II. mellékletében, valamint az európai uniós bizonylatoknak a szóban forgó végrehajtási rendelet V. mellékletében meghatározott formátumokban történő kiadását.

.

(15)

A mellékletek e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. január 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(2)  A Bizottság 2006. május 4-i 865/2006/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2012. augusztus 23-i 792/2012/EU végrehajtási rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 242., 2012.9.7., 13. o.).

(4)  A Bizottság 2015. január 15-i (EU) 2015/57 végrehajtási rendelete a 792/2012/EU végrehajtási rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK bizottsági rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 10., 2015.1.16., 19. o.)”


MELLÉKLET

Az 865/2006/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A VIII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„VIII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (4) bekezdése szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány-nevezéktani hivatkozások

FAUNA [ÁLLATOK]

a)    MAMMALIA [EMLŐSÖK]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [valamennyi emlős vonatkozásában, kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését (előnyben részesítve a háziasított fajok nevét): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; és kivéve a lejjebb említett fajokat]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). -- Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [az Orcaella heinsohni vonatkozásában]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723-741. [a Cacajao ayresi és a C. hosomi vonatkozásában]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97-163. [a Trachypithecus villosus vonatkozásában]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and „costero” (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [a Sotalia fluviatilis és a Sotalia guianensis vonatkozásában]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378-1381. [a Rungwecebus kipunji vonatkozásában]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55-70. [az Aotus jorgehernandezi vonatkozásában]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1-9. [a Callicebus caquetensis vonatkozásában]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693-714. [a Mico rondoni vonatkozásában]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology,73: 96-107. [a Rhinopithecus strykeri vonatkozásában]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [a Tarsius lariang vonatkozásában]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16. [a Cebus flavius vonatkozásában]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [a Physeter macrocephalus és a Platanista gangetica vonatkozásában]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55-64. [a Tarsius tumpara vonatkozásában]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [a Macaca munzala vonatkozásában]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12. [a Nomascus annamensis vonatkozásában]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [a Balaenoptera omurai vonatkozásában]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29-39. [a Callicebus aureipalatii vonatkozásában]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Második kiadás. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [a Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe és azOvis vignei vonatkozásában]

b)    AVES [MADARAK]

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp. [madárrendek és -családok nevei vonatkozásában]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [minden madárfaj vonatkozásában, kivéve a lejjebb említett taxonokat és a Lophura imperialis-t, amelynek példányait az L. edwardsi példányaiként kell kezelni]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (2005.6.2.) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (elérhető a CITES weboldalán) [a DICKINSON 2003-mal együtt minden madárfaj vonatkozásában, kivéve a lejjebb említett taxonokat]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [a Pyrrhura parvifrons vonatkozásában]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [a Psittacula intermedia és a Trichoglossus haematodus vonatkozásában]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [a Garrulax taewanus vonatkozásában]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. -- Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [az Eriocnemis isabellae vonatkozásában]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [a Glaucidium mooreorum vonatkozásában]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [a Pionopsitta aurantiocephala vonatkozásában]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. -- Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [a Ninox burhani vonatkozásában]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba” or „Perriche jaune”: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [az Aratinga maculata vonatkozásában]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77-83. [a Pyrrhura griseipectus vonatkozásában]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244. [a Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus vonatkozásában]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [az Aquila hastata vonatkozásában]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604-612. [a Phaethornis aethopyga vonatkozásában]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [a Buteo socotraensis vonatkozásában]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). -- Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [a Cacatua goffiniana vonatkozásában]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [az Otus thilohoffmanni vonatkozásában]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [a Micrastur mintoni vonatkozásában]

c)    REPTILIA [HÜLLŐK]

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53-68. [a Calumma vatosoa és a Calumma vencesi vonatkozásában]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [for Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211-229. [a Trioceros perretti, Trioceros serratus vonatkozásában]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5-14. [a Phelsuma hoeschi vonatkozásában]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129-138. [az Uroplatus pietschmanni vonatkozásában]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5-10. [a Calumma glawi vonatkozásában]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. [a Varanidae vonatkozásában]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010: A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157-172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [a Nadzikambia baylissi vonatkozásában]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [a Homopus solus vonatkozásában]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [a Bradypodion atromontanum vonatkozásában]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [a Python natalensis vonatkozásában]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [a Cordylus vonatkozásában]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [a Cyclura lewisi vonatkozásában]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [a Tupinambis vonatkozásában]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477-492. [a Tupinambis cerradensis vonatkozásában]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40-48. [a Phelsuma gouldi vonatkozásában]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [az Eunectes beniensis vonatkozásában]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [a Tropidophis xanthogaster vonatkozásában]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113. [a Graptemys pearlensis vonatkozásában]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [a Tupinambis duseni vonatkozásában]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [függeléke nélkül; a Testudines vonatkozásában faj- és családnevek esetében, kivéve a következő nevek megtartását: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167-179. [a Calumma tarzan vonatkozásában]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130-154. [a Calumma vohibola vonatkozásában]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1-10. [a Conolophus marthae vonatkozásában]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83-92. [a Phelsuma roesleri vonatkozásában]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61-68. [a Phelsuma borai vonatkozásában]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32-42. [a Furcifer timoni vonatkozásában]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [az Uroplatus giganteus vonatkozásában]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [a Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense vonatkozásában]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225-238. [a Brookesia peyrierasi, B. tuberculata vonatkozásában]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [a Phelsuma spp. vonatkozásában, a Phelsuma ocellata megtartásával]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139-185. [a Morelia clastolepis, Morelia nauta és a Morelia tracyae vonatkozásában, valamint a Morelia kinghorni faj szintjére emelése vonatkozásában]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441. [a Tropidophis spiritus vonatkozásában]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [a Tropidophis hendersoni vonatkozásában]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376-381. [a Tropidophis celiae vonatkozásában]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615-617. [a Tropidophis morenoi vonatkozásában]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572-582. [a Corallus batesii vonatkozásában]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [az Iguanidae vonatkozásában, kivéve a Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense és a P. wigginsi valós fajként való elismerését]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5-16. [a Python bivittatus vonatkozásában]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1-14. [a Furcifer nicosiai vonatkozásában]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [a Python breitensteini és a Python brongersmai vonatkozásában]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [a Brachylophus bulabula vonatkozásában]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 pp. [a Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo és a Furcifer vonatkozásában, kivéve a Bradypodion fajokat, melyeket felváltották a Kinyongia és a Nadzikambia fajok, továbbá kivéve a Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi és a C. marojezense valós fajként való elismerését]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465-475. [a Nactus serpensinsula vonatkozásában]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136. [a Varanidae vonatkozásában]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19-29. [a Trioceros hanangensis vonatkozásában]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67-136. [az Eryx borrii vonatkozásában]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [a Calumma cucullatum, Calumma nasutum vonatkozásában]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1-10. [a Tupinambis quadrilineatus vonatkozásában]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295-302. [a Tupinambis palustris vonatkozásában]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [a Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei vonatkozásában]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [a Crocodilurus amazonicus vonatkozásában]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [a Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae és Viperidae vonatkozásában, kivéve az Acrantophis, Sanzinia, Calabaria és Lichanura nemzetségnevek megtartását és az Epicrates maurus és a Tropidophis xanthogaster érvényes fajként való elismerését]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59-70. [a Kinyongia magomberae vonatkozásában]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [a Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi vonatkozásában]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39-71. [a Gopherus morafkai vonatkozásában]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41-48. [a Kinyongia vanheygeni vonatkozásában]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [a Chamaeleo narraioca vonatkozásában]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [a Chamaeleo ntunte vonatkozásában]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41-50. [a Kinyongia asheorum vonatkozásában]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1-30. [az Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi vonatkozásában]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [családok körülhatárolására a Sauria renden belül]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). -- Zoologica Scripta, 36: 429-442. [a Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga és a Batagur trivittata vonatkozásában]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301-310. [a Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans vonatkozásában]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [a Batagur affinis vonatkozásában]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160. [a Lissemys ceylonensis vonatkozásában]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39-57. [az Uroplatus finiavana vonatkozásában]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [a Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae vonatkozásában]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [a Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne vonatkozásában]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934-949. Chicago. [az Uroplatus spp. vonatkozásában]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [az Uroplatus sameiti vonatkozásában]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1-28. [a Phelsuma dorsovittata, P. parva vonatkozásában]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [a Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis és az L. hoserae vonatkozásában]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257-270. [a Naja mandalayensis vonatkozásában]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283-315. [a Candoia paulsoni, C. superciliosa vonatkozásában]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1-16. [a Trioceros nyirit vonatkozásában]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293-299. [a Chamaeleo balebicornutus és a Chamaeleo conirostratus vonatkozásában]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43-57. [a Bradypodion ngomeense, B. nkandlae vonatkozásában]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57-68. [a Trioceros vonatkozásában]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [a Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis helyes írásmódja vonatkozásában]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [a Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina és a Nadzikambia mlanjense vonatkozásában]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351-365. [a Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense és a Bradypodion ventrale vonatkozásában]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [az Archaius tigris vonatkozásában]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432-434. [a Crocodylus johnstoni vonatkozásában]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [a Chamaeleo necasi vonatkozásában]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [a Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense vonatkozásában]

WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines order names, Crocodylia and Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99. [az Uromastyx, Saara vonatkozásában]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339-406. [a Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix és a Naja sumatrana vonatkozásában]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136. [a Python kyaiktiyo vonatkozásában]

d)    AMPHIBIA [KÉTÉLTÚEK]

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), 5.5 verzió, 2011. december

a következőkkel együtt tekintve: BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1-120. [az összes Amphibian fajra]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (2013. január 9.)

e)    ELASMOBRANCHII [PORCOSHALAK], ACTINOPTERYGII [SUGARASÚSZÓJÚ HALAK] ÉS SARCOPTERYGII [TÜDŐSHALAK]

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), feltöltött verzió: 2011. november 30. [minden cápa- és halfaj vonatkozásában, kivéve a Hippocampus nemzetséget]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61-68. [a Hippocampus paradoxus vonatkozásában]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. -- Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [a Hippocampus debelius és a Hippocampus waleanus vonatkozásában]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. [a Hippocampus vonatkozásában]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. [a Hippocampus vonatkozásában]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. [a Hippocampus vonatkozásában]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. [a Hippocampus vonatkozásában]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [a Hippocampus vonatkozásában]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54-68. [a Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae és a Hippocampus severnsi vonatkozásában]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). -- Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [a Hippocampus patagonicus vonatkozásában]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19-21. [a Hippocampus tyro vonatkozásában]

f)    ARACHNIDA [PÓKSZABÁSÚAK]

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133-143. [a Pandinus nemzetséghez tartozó skorpiók vonatkozásában]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [a Brachypelma kahlenbergi vonatkozásában]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, 6.5. verzió, 2006. április 7. [a Theraphosidae vonatkozásában]

g)    INSECTA [ROVAROK]

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). -- African Entomology, 13(2): 347-352. [a Colophon endroedyi vonatkozásában]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [az Ornithoptera, Trogonoptera és a Troides nemzetséghez tartozó madárszárnyú pillangók vonatkozásában]

h)    HIRUDINOIDEA [PIÓCÁK]

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [a Hirudo medicinalis és a Hirudo verbana vonatkozásában]

i)    ANTHOZOA [KORALLOK] ÉS HYDROZOA [HIDRAÁLLATOK]

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

FLORA [NÖVÉNYEK]

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (az Egyezmény függelékeiben említett valamennyi növény nemneve vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (a The Plant-Book című könyvben nem található nemek vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el az alábbi bekezdések szerinti szabványos hivatkozásokat).

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) iránymutatásul a Cycadaceae, Stangeriaceae és a Zamiaceae fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) iránymutatásul a Cyclamen (Primulaceae), a Galanthus és a Sternbergia (Liliaceae) fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), iránymutatásul a Cactaceae fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), iránymutatásul a Dionaea, a Nepenthes és a Sarracenia fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], iránymutatásul azAloe és a Pachypodium fajok nevére való hivatkozáskor.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), iránymutatásul a Taxus fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES Orchid Checklist, (összeállította: Royal Botanic Gardens, Kew, Egyesült Királyság) iránymutatásul a Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione és a Sophronitis fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 1, 1995); valamint a Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula és az Encyclia fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 2, 1997), továbbá az Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides, a Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda és a Vandopsis fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 3, 2001); úgymint az Aerides, Coelogyne, Comparettia és a Masdevallia fajok nevére való hivatkozáskor (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), iránymutatásul a succulent euphorbias fajok nevére való hivatkozáskor.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), iránymutatásul a Dicksonia fajok nevére való hivatkozáskor.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, iránymutatásul a Hoodia fajok nevére való hivatkozáskor.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, iránymutatásul a Guaiacum fajok nevére való hivatkozáskor.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), iránymutatásul a Bulbophyllum fajok nevére való hivatkozáskor.

A 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt állatfajoknak a szerződő felek konferenciája által elfogadott tudományos megnevezéseivel kapcsolatosan az UNEP –WCMC által kiadott Checklist of CITES species (2005, 2007 és annak átdolgozott kiadásai) című kiadvány használható nem hivatalos átfogó tájékozatásként, és a CITES nevezéktan céljaira elfogadott szabványnevezéktan tájékoztató jellegű összegzéseként.”

2.

A IX. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a IX. melléklet 1. pontjában a „Q Cirkuszok és utazó kiállítások” bejegyzés helyébe a „Q Utazó kiállítások (mintagyűjtemény, cirkusz, menazséria, növénykiállítás, zenekari bemutató vagy múzeumi kiállítás, amely a nyilvánosság számára történő kereskedelmi célú bemutatásra szolgál;)”;

b)

a IX. melléklet 2. pontja a következő sorral egészül ki:

„X

 

Egyetlen állam fennhatósága alá sem tartozó tengerből befogott példányok”

.

3.

A X. mellékletben a „Lophophurus impejanus” bejegyzés helyébe a „Lophophorus impejanus” bejegyzés lép.

4.

A határozat a következő XIII. melléklettel egészül ki:

„XIII. MELLÉKLET

AZ 57. CIKK 3a) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT FAJOK ÉS POPULÁCIÓK

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus”

.

Top