EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0035

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/65 iránymutatása (2015. november 18.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/oj

21.1.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 14/30


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/65 IRÁNYMUTATÁSA

(2015. november 18.)

az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról (EKB/2015/35)

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, a 9.2., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére, valamint 20. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 18.1. cikkében foglaltak alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyeknek pénzneme az euro (a továbbiakban: az NKB-k) hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. A (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (1) (EKB/2014/60) határozza meg azokat az általános feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműveleteket végrehajtani, ideértve az eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követelményeit.

(2)

Annak érdekében, hogy az ügyfél nemteljesítése esetén megvédjék az eurorendszert a pénzügyi veszteség kockázatától, az eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként mobilizált elfogadható eszközökre a (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) negyedik részének VI. címében meghatározott kockázatkezelési intézkedések vonatkoznak.

(3)

A haircut-felülvizsgálat végrehajtása vonatkozásában előnyös lenne, ha a vonatkozó rendelkezéseket külön jogi aktus tartalmazná. Ez lehetővé tenné a kockázati paraméterek rövid és önálló formában történő megadását és a vonatkozó keret módosításainak a vonatkozó határozatoknak a Kormányzótanács által történő elfogadását követő haladéktalan végrehajtásának egyszerűsítését,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok

(1)   Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) negyedik részének VI. címével összhangban a forgalomképes eszközökre az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 97. pontjában meghatározott haircutokat kell alkalmazni, amelyek szintjeit az ezen iránymutatás mellékletében található 2. táblázat tartalmazza.

(2)   A valamely konkrét eszközre vonatkozó haircut a következő tényezőktől függ:

a)

az a 2. cikkben meghatározott haircut-kategória, amelybe az eszközt besorolták;

b)

az eszköz hátralevő futamideje;

c)

az eszköz kamatszelvény-szerkezete;

d)

az eszköz hitelminőségi besorolása.

2. cikk

A forgalomképes eszközökre vonatkozó haircut-kategóriák meghatározása

Az elfogadható forgalomképes eszközök a kibocsátó típusa és/vagy az eszköz típusa alapján az ezen iránymutatás mellékletében található 1. táblázatban foglaltak szerinti öt haircut-kategória egyikébe kerülnek besorolásra:

a)

a központi kormányzatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, az EKB-kötvények, valamint az NKB-k által az euro azon adott tagállamban történt bevezetésének időpontja előtt kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelynek a pénzneme az euro, az I. haircut-kategóriába tartoznak;

b)

a helyi önkormányzatok és a regionális kormányzatok, az eurorendszer által ügynökségnek minősített szervezetek, a multilaterális fejlesztési bankok és a nemzetközi szervezetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a jumbo kötvények a II. haircut-kategóriába tartoznak;

c)

a hagyományos fedezett kötvények, az egyéb fedezett kötvények, valamint a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a III. haircut-kategóriába tartoznak;

d)

a hitelintézetek és a nem hitelintézet pénzügyi vállalatok által kibocsátott fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a IV. haircut-kategóriába tartoznak;

e)

az eszközfedezetű értékpapírok a kibocsátó besorolásától függetlenül az V. kategóriába tartoznak.

3. cikk

A forgalomképes eszközökre vonatkozó haircut-kategóriák

(1)   Az I–IV. kategóriába sorolt forgalomképes eszközökre vonatkozó haircutokat a következők alapján kell meghatározni:

a)

az adott eszköz ezen iránymutatás mellékletében található 2. táblázatban részletezett 1., 2. vagy 3. hitelminőségi szintbe történő besorolás;

b)

az eszköz hátralevő futamideje a (3) és (4) bekezdésben részletezettek szerint;

c)

az eszköz kamatszelvény-szerkezete a (3) és (4) bekezdésben részletezettek szerint.

(2)   Az V. haircut-kategóriába sorolt forgalomképes eszközökre 10 %-os haircut vonatkozik, a hátralevő futamidejüktől és kamatszelvény-szerkezetüktől függetlenül.

(3)   A kamatszelvény nélküli vagy rögzített kamatozású eszközök esetében a haircut alkalmazása szempontjából irányadó futamidő az eszköz hátralevő futamideje.

(4)   A változó kamatozású eszközök esetében a haircut a legfeljebb egyéves hátralevő futamidejű, rögzített kamatozású forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutnak felel meg, a következő esetek kivételével és a (2) bekezdés sérelme nélkül.

a)

Azon változó kamatozású kamatszelvények, amelyek átállítási időszaka több mint egy év, rögzített kamatozásúaknak tekintendők, és a haircut alkalmazása szempontjából releváns futamidő az eszköz hátralevő futamideje.

b)

Azon változó kamatozású kamatszelvények esetében, amelyek tekintetében a referencia-kamatláb valamely euroövezeti inflációs index, a haircut alkalmazása szempontjából releváns futamidő az eszköz hátralevő futamideje.

c)

A több típusú kamatszelvény-szerkezettel rendelkező eszközökre alkalmazott haircut kizárólag az eszköz hátralevő élettartama alatt érvényesülő kamatszelvény-szerkezettől függ, és az azonos hátralevő futamidejű és hitelminőségi besorolású forgalomképes eszközre irányadó legmagasabb haircutnak felel meg. E célra az eszköz hátralevő élettartama alatt érvényesülő bármely típusú kamatszelvény-szerkezet figyelembe vehető.

4. cikk

A forgalomképes eszközök egyes típusaira alkalmazott további haircutok

Az ezen iránymutatás 3. cikkében rögzített haircutok mellett a forgalomképes eszközök meghatározott típusaira az alábbiak szerinti haircutok irányadók:

a)

az eszközfedezetű értékpapírokra, a fedezett kötvényekre és a hitelintézetek által kibocsátott, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, amelyek elvi értékelésére a (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 134. cikkében rögzített szabályokkal összhangban kerül sor, további haircut vonatkozik, 5 %-os diszkontálás formájában;

b)

a saját felhasználású fedezett kötvényekre további haircut irányadó i. 8 %-os mértékben az 1–2. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére, és ii. 12 %-os mértékben a 3. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére;

c)

a b) pont alkalmazásában a „saját felhasználású” az olyan fedezett kötvények ügyfél általi benyújtását vagy felhasználását jelenti, amelyeket az ügyfél vagy azzal az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 138. cikkében meghatározott szoros kapcsolatban álló szervezet bocsátott ki;

d)

ha a b) pontban említett további haircut valamely NKB, háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök fedezetkezelési rendszere vagy a TARGET2-Securities-ben az automatikus fedezetnyújtás tekintetében nem alkalmazható, a további haircutot ilyen rendszerekben vagy platformon a saját célra felhasználható fedezett kötvények teljes kibocsátási értékére alkalmazni kell.

5. cikk

Az elfogadható nem forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok

(1)   A rögzített kamatozású, valamint az inflációhoz kötött kamatozású hitelkövetelésekre a hátralevő futamidő, a hitelminőségi besorolás és az NKB által alkalmazott értékelési módszer alapján az ezen iránymutatás mellékletében található 3. táblázatban foglaltnak megfelelően meghatározott haircut irányadó.

(2)   A változó kamatozású hitelkövetelésekre a rögzített kamatozású, legfeljebb egyéves hátralevő futamidejű, azonos hitelminőségi besorolású és az NKB által alkalmazott azonos értékelési módszerrel minősített hitelkövetelésekre alkalmazott haircut irányadó. A kamatfizetés akkor tekintendő változó kamatnak, ha a kamatozás referencia-kamatlábhoz kötött, a szelvényre vonatkozó kamatláb átállítási időszaka pedig legfeljebb egy év. Azok a kamatszelvényre történő fizetések, amelyeknek az átállítási időszaka egy évnél hosszabb, rögzített kamatozásúaknak tekintendők, és a haircut szempontjából releváns futamidő a hitelkövetelés hátralevő futamideje.

(3)   A többféle kamatfizetésű hitelkövetelésre alkalmazott haircut kizárólag a hitelkövetelés hátralevő élettartama alatti kamatfizetések típusától függ. Ha a hitelkövetelés hátralevő élettartama alatt a kamatfizetés többféle módon történik, a hátralévő kamatfizetések rögzített kamatúnak tekintendők, tehát a haircut szempontjából releváns futamidő megegyezik a hitelkövetelés hátralévő futamidejével.

(4)   A kamatszelvény nélküli hitelkövetelésekre a megfelelő rögzített kamatozású hitelkövetelésekre vonatkozó haircut irányadó.

(5)   A nem forgalomképes jelzálog-fedezetű lakossági adósságinstrumentumokra 39,5 %-os haircut vonatkozik.

(6)   A lekötött betétek nem képezik haircut tárgyát.

(7)   Valamely elfogadható hitelköveteléssel fedezett, nem forgalomképes adósságinstrumentum (a továbbiakban: DECC) fedezeti portfóliójában szereplő minden egyes hitelkövetelés esetében egyedi haircutot kell alkalmazni a fenti (1)–(4) bekezdésben meghatározott szabályok szerint. A fedezeti portfólióban szereplő hitelkövetelések haircut alkalmazása utáni összesített értékének mindenkor el kell érnie vagy meg kell haladnia a DECC fennálló tőkeösszegének értékét. Ha az összesített érték az előző mondatban említett határérték alá esik, a DECC-et nulla értéken kell értékelni.

6. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1)   Ez az iránymutatás az azon tagállamok nemzeti központi bankjaival, amelyek pénzneme az euro, történő közlése napján lép hatályba.

(2)   Azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, kötelesek meghozni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ennek az iránymutatásnak megfeleljenek és azt 2016. január 25-től alkalmazzák. Az ezen intézkedésekhez kapcsolódó szabályokat és eszközöket legkésőbb 2016. január 5-ig megküldik az EKB-nak.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak azon tagállamok nemzeti központi bankjai a címzettjei, amelyek pénzneme az euro.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. november 18-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).


MELLÉKLET

1. táblázat

Az elfogadható forgalomképes eszközök haircut-kategóriái a kibocsátó típusa és/vagy az eszköz típusa alapján

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

V. kategória

központi kormányzatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

EKB-kötvények

az NKB-k által az euro adott tagállamban történt bevezetése előtt kibocsátott kötvények

helyi önkormányzatok és regionális kormányzatok által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

az eurorendszer által ügynökségnek minősített szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

multilaterális fejlesztési bankok és nemzetközi szervezetek által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

jumbo kötvények

hagyományos fedezett kötvények és egyéb fedezett kötvények

nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

hitelintézetek által kibocsátott, fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

nem hitelintézet pénzügyi vállalatok által kibocsátott, fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

eszközfedezetű értékpapírok


2. táblázat

Az elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei

 

Haircut-kategóriák

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (1)

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

V. kategória

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

 

1. és 2. besorolás

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Haircut-kategóriák

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (1)

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

V. kategória

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

rögzített kamatozású

kamatszelvény nélküli

 

3. besorolás

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

nem elfogadható

[1-3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3-5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5-7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7-10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


3. táblázat

A rögzített kamatozású hitelkövetelésekre alkalmazott értékelési haircutok szintjei

 

Fedezetértékelési módszertan

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (2)

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott elméleti áron alapuló fedezetértékelés

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott, fennálló állomány szerinti fedezetértékelés

1. és 2. besorolás

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Fedezetértékelési módszertan

Hitelminőség

Hátralevő futamidő (év) (2)

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott elméleti áron alapuló fedezetértékelés

Rögzített kamatozás, és az NKB által meghatározott, fennálló állomány szerinti fedezetértékelés

3. besorolás

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

29,0

34,0

[3-5)

37,0

46,0

[5-7)

39,0

52,0

[7-10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és legfeljebb három év.

(2)  vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és legfeljebb három év


Top