EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0835

A Tanács (EU) 2015/835 határozata (2015. május 11.) az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény módosításáról szóló határozat elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

OJ L 132, 29.5.2015, p. 69–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/835/oj

29.5.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 132/69


A TANÁCS (EU) 2015/835 HATÁROZATA

(2015. május 11.)

az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény módosításáról szóló határozat elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Közösség és az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) 15a. cikke lehetővé teszi, hogy az egyezmény által felállított vegyes bizottságnak az ország meghívásáról szóló határozatát követően harmadik országok az egyezmény szerződő felévé váljanak.

(2)

Az egyezmény 15. cikke felhatalmazza az EU–EFTA vegyes bizottságot, hogy javasolja az egyezmény és függelékei módosítását, illetve határozatok útján módosításokat fogadjon el.

(3)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hivatalosan kinyilvánította, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási rendszerhez.

(4)

A csatlakozás előfeltételeit képező alapvető jogi, strukturális és információtechnológiai követelmények teljesítésével és a hivatalos csatlakozási eljárást követően Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság csatlakozhat az egyezményhez.

(5)

Az egységes árutovábbítási rendszer bővítése az egyezmény módosítását teszi szükségessé, ami magában foglalja a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hivatalos nyelvén megjelenő új nyelvi hivatkozásokat és a kezességvállalási okmányok megfelelő kiigazítását.

(6)

A javasolt módosításokat előterjesztették és megvitatták az EU–EFTA egységes árutovábbítási munkacsoportban és az áruforgalom alakiságainak egyszerűsítésével foglalkozó munkacsoportjában, és a szöveg előzetesen jóváhagyásra került.

(7)

Az Unió javasolt módosításokra vonatkozó álláspontjának ezért a mellékelt határozattervezeten kell alapulnia,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EU–EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az Unió nevében képviselendő álláspont a jelen határozathoz csatolt határozattervezeten alapul.

Az Uniót az EU–EFTA vegyes bizottságban képviselő személyek elfogadhatnak kisebb módosításokat a határozattervezetre vonatkozóan.

2. cikk

Ez a határozat 2015. június 1-jén lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. DŪKLAVS


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.


TERVEZET

AZ EU–EFTA EGYSÉGES ÁRUTOVÁBBÍTÁSI VEGYES BIZOTTSÁG …/2015 HATÁROZATA

(…)

az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény módosításáról

AZ EU–EFTA VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményre (1) és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni kíván az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezményhez (a továbbiakban: az egyezmény), és erre az egyezmény által létrehozott vegyes bizottság 2015. …-i …/2015 határozata (*) útján felkérést kapott.

(2)

Az egyezményben alkalmazott, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság hivatalos nyelvén megjelenő változatokat ezért megfelelő sorrend szerint az egyezménybe kell foglalni.

(3)

E határozat alkalmazásának időpontja kapcsolódik ahhoz az időponthoz, amikor Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság csatlakozik az egyezményhez.

(4)

Annak érdekében, hogy a kezességvállaláshoz kapcsolódó – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak az egyezményhez való csatlakozása előtt hatályos kritériumoknak megfelelő – formanyomtatványokat használni lehessen, indokolt átmeneti időszakot megállapítani, amelynek során ezek a formanyomtatványok bizonyos módosításokkal használatban maradhatnak.

(5)

Az egyezményt ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény III. függeléke e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

1.   Ezt a határozatot 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

2.   A 2012. december 1-jén hatályban lévő III. függelék C1., C2., C3., C4., C5. és C6. mellékletében található nyomtatványmintákon alapuló formanyomtatványok – a szükséges földrajzi kiigazításokkal és az értesítési címre, valamint a felhatalmazott képviselőre vonatkozó módosításokkal – legkésőbb 2016. május 1-jéig továbbra is felhasználhatók.

Kelt Brüsszelben, 2015. …

az EU–EFTA vegyes bizottság részéről

az elnök


(1)  HL L 226., 1987.8.13., 2. o.

(*)  HL: Kérjük beilleszteni az ST08194/15 sz. dokumentumban található határozat hivatkozási számát és elfogadásának dátumát.


MELLÉKLET

1.

A B1. mellékletben, az 51. rovatban a szöveg a „Lettország” és a „Málta” francia bekezdések között az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság”

.

2.

A B6. melléklet III. címe a következőképpen módosul:

2.1.

A táblázat első része („Korlátozott érvényű – 99200”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Ограничено важење”

.

2.2.

A táblázat második része („Mentesség – 99201”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Изземање”

.

2.3.

A táblázat harmadik része („Alternatív igazolás – 99202”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Алтернативен доказ”

.

2.4.

A táblázat negyedik része („Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) – 99203”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

.

2.5.

A táblázat ötödik része („A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik – 99204”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….”

.

2.6.

A táblázat hatodik része („Előírt útvonal alól mentesítve – 99205”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

.

2.7.

A táblázat hetedik része („Engedélyezett feladó – 99206”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) Овластен испраќач”

.

2.8.

A táblázat nyolcadik része („Aláírás alól mentesítve – 99207”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Изземање од потпис”

.

2.9.

A táblázat kilencedik része („ÖSSZKEZESSÉG TILALMA – 99208”) a következő francia bekezdéssel egészül ki az MT országkód előtt:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

.

2.10.

A táblázat tizedik része („KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT – 99209”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

.

2.11.

A táblázat tizenegyedik része („Kiadva visszamenőleges hatállyal – 99210”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Дополнително издадено”

.

2.12.

A táblázat tizenkettedik része („Különféle – 99211”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Различни”

.

2.13.

A táblázat tizenharmadik része („Ömlesztett – 99212”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Рефус”

.

2.14.

A táblázat tizennegyedik része („Feladó – 99213”) az MT országkód előtt a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„MK (*) Испраќач

.

3.

A C1. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C1. MELLÉKLET

Egységes/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Egyedi kezesség

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (1), … lakóhely (székhely) (2) … a kezességnyújtás helye szerinti … vámhivatalnál legfeljebb … összeg erejéig készfizető kezességet vállal az Európai Unió javára (melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága), valamint az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és San Marino Köztársaság (3) … javára (4) a fent említett országoknak az … indító vámhivataltól a(z) … rendeltetési vámhivatalig történő közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított lent megnevezett áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan.

Az áruk megnevezése: …

2.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy az 1. bekezdésben említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érdekelt kérelmére az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie, meghosszabbíthatják. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért hasonló körülmények között az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló azon közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség visszavonása vagy felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ez után a dátum után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy értesítési címet az 1. bekezdésben említett országok mindegyikében (5):

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden alakiság vagy eljárási intézkedés, amely ezt a kezesi nyilatkozatot érinti, és amelyet az »értesítési címek« egyikére írásban elküldenek, különös tekintettel a postai küldeményekre és kézbesítésekre, számára kötelező érvényű.

Alulírott elismeri az »értesítési címek« helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az »értesítési címeket«, vagy ezen »értesítési címek« közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt …, …-án/-én.

(aláírás) (6)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal: …

A kezesi nyilatkozat elfogadva …-án/-én a …-i … számú (7) közösségi/egységes árutovábbítási műveletre vonatkozó árutovábbítási nyilatkozathoz.

(bélyegző és aláírás)”

4.

A C2. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C2. MELLÉKLET

Egységes/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Egyedi kezességvállalás garanciajegyek formájában

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (8) … lakóhely (székhely) (9) … a kezességnyújtás helye szerinti … vámhivatalnál készfizető kezességet vállal az Európai Unió javára (melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága), valamint az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság (10) javára mindazon kötelezettségekért, amelyekkel a főkötelezett a fent említett országoknak a közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított alább említett áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban alulírott egyedi garanciajegyek kiállítására vállal kötelezettséget, garanciajegyenként maximum 7 000 EUR értékben.

2.

Alulírott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. bekezdésben említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül a fent említett, garanciajegyenként 7 000 EUR összeghatárig haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érdekelt kérelmére az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie, meghosszabbíthatják. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért hasonló körülmények között az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló azon közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ez után a dátum után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy értesítési címet az 1. bekezdésben említett országok mindegyikében (11):

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden alakiság vagy eljárási intézkedés, amely ezt a kezesi nyilatkozatot érinti, és amelyet az »értesítési címek« egyikére írásban elküldenek, különös tekintettel a postai küldeményekre és kézbesítésekre, számára kötelező érvényű.

Alulírott elismeri az »értesítési címek« helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az »értesítési címeket«, vagy ezen »értesítési címek« közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt …, …-án/-én.

(aláírás) (12)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal

A kezesi nyilatkozat elfogadva …-án/-én.

(bélyegző és aláírás)”

5.

A C4. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„C4. MELLÉKLET

Egységes/Közösségi árutovábbítási eljárás

Kezességvállalási okmány

Összkezesség

I.   Kezesi nyilatkozat

1.

Alulírott (13) … lakóhely (székhely) (14) … a kezességnyújtás helye szerinti … vámhivatalnál legfeljebb … összeg erejéig, a referenciaösszeg 100/50/30 %-áig (15) készfizető kezességet vállal az Európai Unió javára (melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága), valamint az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és San Marino Köztársaság (16) javára (17) …, a fent említett országoknak a közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében – a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve – tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan.

2.

Alulírott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. bekezdésben említett országok illetékes hatóságainak első írásos felszólítására a felszólítástól számított 30 napon belül a fent említett összeghatárig haladéktalanul kifizeti a követelt összeget, kivéve, ha ő vagy más érintett személy az említett időszak lejárta előtt az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítja, hogy a művelet rendben befejeződött.

Az illetékes hatóságok jogos indokok alapján az érdekelt kérelmére az írásbeli felszólítást követő 30 napos határidőt, amelyen belül alulírottnak a követelt összeget ki kell fizetnie, meghosszabbíthatják. A póthatáridő engedélyezéséből adódó költségeket, különösen a kamatokat úgy kell kiszámítani, hogy annak az összegnek feleljenek meg, amelyet ezért hasonló körülmények között az adott állam mindenkori pénz- és tőkepiacán megkövetelnek.

Ez a maximumösszeg csak akkor csökkenthető azokkal az összegekkel, amelyeket e kezesi nyilatkozat alapján már kifizettek, ha alulírottat az egységes vagy közösségi árutovábbítási eljárás keretében a tartozás megfizetésére felszólítják, és ez az eljárás az előző fizetési felszólítás kézhezvétele előtt vagy a kézhezvételt követő 30 napon belül kezdődött meg.

3.

Ez a kezesi nyilatkozat a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által történt elfogadásának napjától érvényes. Alulírott felel továbbá az e kezesi nyilatkozat fedezete alatt álló azon közösségi vagy egységes árutovábbítási művelet során keletkezett bármilyen tartozás megfizetéséért, amely az előtt a nap előtt kezdődött meg, amikor a kezesség felmondása hatályba lépett, akkor is, ha a fizetési felszólítás ez után a dátum után készült.

4.

E kezesi nyilatkozat alapján alulírott létrehoz egy értesítési címet az 1. bekezdésben említett országok mindegyikében (18):

Ország

Teljes név, illetve cégnév és pontos cím

 

 

Alulírott elismeri, hogy minden alakiság vagy eljárási intézkedés, amely ezt a kezesi nyilatkozatot érinti, és amelyet az »értesítési címek« egyikére írásban elküldenek, különös tekintettel a postai küldeményekre és kézbesítésekre, számára kötelező érvényű.

Alulírott elismeri az »értesítési címek« helye szerint illetékes bíróságok joghatóságát.

Alulírott kötelezettséget vállal, hogy fenntartja az »értesítési címeket«, vagy ezen »értesítési címek« közül egyet vagy többet csak a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal előzetes tájékoztatása után változtat meg.

Kelt …, …-án/-én.

(aláírás) (19)

II.   Elfogadás a kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal által

Kezességnyújtás helye szerinti vámhivatal

A kezesi nyilatkozat elfogadva:

…-án/-én.

(bélyegző és aláírás)”

6.

A C5. mellékletben, a 7. rovatban a szöveg az „Izland” és a „Norvégia” szavak között a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szövegrésszel egészül ki.

7.

A C6. mellékletben, a 6. rovatban a szöveg az „Izland” és a „Norvégia” szavak között a „Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság” szövegrésszel egészül ki.


(1)  Teljes név, illetve cégnév.

(2)  Teljes cím.

(3)  Törölje azon szerződő félnek vagy feleknek, illetve országoknak (Andorra vagy San Marino) a nevét, amelyeket az árutovábbítás nem érint. Az Andorrai Hercegségre és a San Marino Köztársaságra vonatkozó hivatkozásokat csak a közösségi árutovábbítási műveletekre kell alkalmazni.

(4)  Teljes név, illetve cégnév.

(5)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. bekezdés második albekezdésében lévő elismervényt és a negyedik albekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. A kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes képviselői vagy az értesítési címei szerinti bíróságok illetékesek.

(6)  Az okmányt aláíró személynek az aláírása előtt kézírással a következőket kell bejegyeznie: »Kezességvállalás … összeg erejéig« (az összeget betűvel kiírva).

(7)  A kezességnyújtás helye szerinti hivatal tölti ki.

(8)  Teljes név, illetve cégnév.

(9)  Pontos cím.

(10)  Csak közösségi árutovábbítási műveletek esetében.

(11)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. bekezdés második albekezdésében lévő elismervényt és a negyedik albekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. Az ezzel a kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes képviselői vagy az értesítési címei szerinti bíróságok illetékesek.

(12)  Az okmányt aláíró személynek az aláírása előtt kézírással a következőt kell bejegyeznie: »Kezességvállalás«,

(13)  Teljes név, illetve cégnév.

(14)  Pontos cím.

(15)  A nem kívánt rész törlendő.

(16)  Törölje azon szerződő félnek, feleknek, vagy államoknak (Andorra vagy San Marino) a nevét, amelyeket az árutovábbítás nem érint. Az Andorrai Hercegségre és a San Marino Köztársaságra vonatkozó hivatkozásokat csak a közösségi árutovábbítási műveletekre kell alkalmazni.

(17)  Teljes név, illetve cégnév.

(18)  Ha az ország jogszabályai nem rendelkeznek értesítési címről, a kezes ebben az országban kijelöl egy, a neki címzett értesítések átvételére felhatalmazott képviselőt, és a 4. bekezdés második albekezdésében lévő elismervényt és a negyedik albekezdésében lévő kötelezettségvállalást ennek megfelelően kell elkészíteni. A kezességgel kapcsolatos vitás kérdésekben a kezes értesítési címei vagy képviselői szerinti bíróságok illetékesek.

(19)  Az okmányt aláíró személynek az aláírása előtt kézírással a következőt kell bejegyeznie: »Kezességvállalás … összeg erejéig« (összeg betűvel).


Top