EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1321

A Bizottság 1321/2014/EU rendelete ( 2014. november 26. ) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 362, 17.12.2014, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj

17.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 362/1


A BIZOTTSÁG 1321/2014/EU RENDELETE

(2014. november 26.)

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i 2042/2003/EK rendelet (2) több alkalommal is jelentősen módosult (3). Mivel további módosításokra van szükség, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

A 216/2008/EK rendelet megállapítja a polgári repülés biztonsága és a környezetvédelem egységesen magas szintjét biztosító közös alapvető követelményeket; előírja, hogy a Bizottság fogadja el a szükséges végrehajtási szabályokat azok egységes alkalmazása érdekében; létrehozza az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget (a továbbiakban: ügynökség), hogy segítséget nyújtson a Bizottságnak az ilyen végrehajtási szabályok létrehozásában.

(3)

A 216/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosítására közös műszaki követelményeket és igazgatási eljárásokat kell meghatározni.

(4)

A repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések karbantartásában részt vevő szervezetek és személyzet számára elő kell írni, hogy teljesítsenek bizonyos műszaki követelményeket, amelyek révén bizonyíthatják, hogy rendelkeznek a kötelezettségeik teljesítéséhez és az azokhoz kapcsolódó kiváltságaik gyakorlásához szükséges képességekkel és eszközökkel. A Bizottságnak meg kell határoznia az ilyen alkalmasságot tanúsító bizonyítványok kibocsátására, érvényességének fenntartására, módosítására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó feltételeket meghatározó intézkedéseket.

(5)

A repüléstechnikai alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosítása terén a közös műszaki előírások egységes alkalmazásának biztosítása megköveteli, hogy az illetékes hatóságok közös eljárásban értékeljék az ilyen előírásoknak való megfelelést; az ügynökségnek tanúsítási előírásokat kell kidolgoznia a szükséges szabályozási egységesség elősegítéséhez.

(6)

El kell ismerni a 2042/2003/EK rendelet hatálybalépése előtt, a 216/2008/EK rendelet 69. cikkének megfelelően kibocsátott bizonyítványok folyamatos érvényességét.

(7)

A 216/2008/EK rendelet légi alkalmassággal foglalkozó 5. cikke olyan rendelkezésekkel egészült ki, amelyek értelmében az üzemeltetési alkalmasság értékelésének elemei beépültek a típusalkalmassági tanúsításra vonatkozó végrehajtási szabályokba.

(8)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) megállapította, hogy a 748/2012/EU bizottsági rendeletet (4) módosítani szükséges annak érdekében, hogy az Ügynökség az üzemeltetési alkalmassági adatokat a típusalkalmassági tanúsítási folyamat keretében hagyhassa jóvá.

(9)

Az üzemeltetési alkalmassági adatoknak tartalmazniuk kell a karbantartási bizonyítványt kiállító személyzet típusminősítő képzésének kötelező elemeit. E kötelező képzési elemeknek kell a típusminősítő képzések alapjául szolgálniuk.

(10)

A bizonyítványt kiállító személyzet típusminősítő képzési anyagainak összeállítására vonatkozó követelményeket módosítani szükséges az üzemeltetési alkalmassági adatokra való hivatkozás érdekében.

(11)

Az Ügynökség elkészítette az üzemeltetési alkalmassági adatokkal kapcsolatos végrehajtási szabályok tervezetét, és azt vélemény (5) formájában a Bizottság elé terjesztette a 216/2008/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkének (1) bekezdésével létrehozott, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel foglalkozó bizottság véleményével (6),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés és hatály

(1)   E rendelet közös műszaki követelményeket és igazgatási eljárásokat állapít meg azon légi járművek – beleértve az azokba szerelt bármilyen komponenst is – folyamatos légi alkalmasságának biztosítására, amelyeket:

a)

valamely tagállamban lajstromoztak; vagy

b)

valamely harmadik országban lajstromoztak, de amelyeket olyan üzemeltető használ, amelynek működése felett valamely tagállam gyakorol felügyeletet.

(2)   Az (1) bekezdés nem vonatkozik olyan légi járműre, amely biztonsági felügyeletét harmadik országra ruházták át, és amelyet nem európai uniós üzemeltetők használnak, illetve a 2016/2008/EK rendelet II. mellékletében említett légi járműre.

(3)   E rendelet kereskedelmi légi fuvarozással kapcsolatos rendelkezéseit az európai uniós joggal összhangban engedélyezett légi fuvarozókra kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 216/2008/EK rendelet alkalmazásában:

a)   „légi jármű”: olyan szerkezet, amelyet a levegő által keltett azon reakcióerők tartanak fenn, amelyek nem a levegőnek a földfelszínre gyakorolt hatásából származnak;

b)   „tanúsító személy”: a légi jármű vagy valamely komponense karbantartás utáni üzembe helyezésének engedélyezéséért felelős személy;

c)   „komponens”: bármely hajtómű, légcsavar, alkatrész vagy berendezés;

d)   „folyamatos légi alkalmasság biztosítása”: mindazok a folyamatok, amelyek biztosítják, hogy a légi jármű teljes élettartama alatt megfeleljen a hatályos légialkalmassági követelményeknek, továbbá, hogy biztonságosan üzemeltethető legyen;

e)   „JAA”: Társult Légügyi Hatóságok;

f)   „JAR”: Egységes Légügyi Előírások;

g)   „nagy légi jármű”: az 5 700 kg-ot meghaladó engedélyezett maximális felszálló tömegű, repülőgépként osztályozott légi jármű vagy több hajtóműves helikopter;

h)   „karbantartás”: légi jármű, vagy légi jármű komponensének nagyjavítását, kisjavítását, ellenőrző vizsgálatát, alkatrészpótlását, átalakítását, hibaelhárítását, vagy e tevékenységek kombinációját jelenti, a repülés előtti ellenőrzés kivételével;

i)   „szervezet”: természetes személy, jogi személy vagy valamely jogi személy része. Az ilyen szervezet a tagállamok területén belül vagy azon kívül egy vagy több helyen is letelepedhet;

j)   „repülés előtti ellenőrzés”: repülés előtt abból a célból végrehajtott ellenőrzés, hogy a légi jármű a tervezett repüléshez megfelelő állapotban van;

k)   „ELA1 légi jármű”: az alábbi, személyzettel ellátott európai könnyű légi jármű:

i.

a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM), nem komplex motoros meghajtású légi járműként besorolt repülőgép;

ii.

a legfeljebb 1 200 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) vitorlázó repülőgép és segédmotoros vitorlázó repülőgép;

iii.

az olyan légballon, amelynek tervezett maximális emelőgáz-, illetve meleglevegő-térfogata nem haladja meg a 3 400 m3-t hőlégballonok esetében, az 1 050 m3-t gázzal töltött ballonok esetében és a 300 m3-t földhöz rögzített, gázzal töltött ballonok esetében;

iv.

azon legfeljebb négy személy részére tervezett léghajók, amelyek tervezett maximális emelőgáz-, illetve meleglevegő-térfogata nem haladja meg a 3 400 m3-t meleg levegővel töltött léghajók esetében és az 1 000 m3-t gázzal töltött léghajók esetében.

l)   „LSA légi jármű”: olyan könnyű sportrepülőgép, amely megfelel az összes alábbi feltételnek:

i.

megengedett maximális felszállótömege (MTOM) nem haladja meg a 600 kg-ot;

ii.

leszálláskor megengedett legnagyobb átesési sebessége (VSO) a légi jármű megengedett legnagyobb hitelesített felszállótömege mellett és legkritikusabb tömegközéppont elhelyezkedéssel mérve nem haladja meg a 45 csomós levegőhöz viszonyított sebességet (CAS);

iii.

a fedélzetén legfeljebb két személy utazhat, amelyek közül az egyik a pilóta;

iv.

egy, légcsavarral felszerelt, nem gázturbinás hajtóműve van; és

v.

kabinja nem túlnyomásos;

m)   „székhely”: a vállalkozás központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják.

3. cikk

A folyamatos légi alkalmasság biztosítására vonatkozó követelmények

(1)   A légi jármű és komponensei folyamatos légi alkalmasságát az I. melléklet (M. rész) rendelkezései szerint kell biztosítani.

(2)   A légi járművek és komponenseik folyamatos légi alkalmassága biztosításában – beleértve a karbantartást is – érintett szervezeteknek és személyeknek eleget kell tenniük az I. melléklet (M. rész) rendelkezéseinek, illetve adott esetben a 4. és 5. cikkben megállapított rendelkezéseknek.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltérve a repülési engedéllyel rendelkező légi jármű folyamatos légi alkalmasságának biztosítását a 748/2012/EU bizottsági rendelet (7) I. mellékletével (21. rész) összhangban kiállított repülési engedélyben meghatározott különleges folyamatos légialkalmassági rendelkezések szerint kell biztosítani.

4. cikk

A karbantartó szervezet jóváhagyása

(1)   A nagy légi járművek vagy a kereskedelmi légi fuvarozásra használt légi járművek, valamint az azokba beépítésre szánt komponensek karbantartásában részt vevő szervezeteket a II. melléklet (145. rész) rendelkezései szerint kell jóváhagyni.

(2)   Valamely tagállam által a JAA előírásai és eljárásai szerint kibocsátott vagy elismert, és a 2042/2003/EK rendelet hatálybalépése előtt érvényes karbantartási jóváhagyásokat úgy kell tekinteni, mintha azokat e rendeletnek megfelelően bocsátották volna ki.

(3)   A légi járművek szerkezetének és/vagy komponenseinek folyamatos légi alkalmassága biztosításához szükséges roncsolásmentes vizsgálatok elvégzésére és/vagy ellenőrzésére valamely tagállam által a 2042/2003/EK rendelet hatálybalépése előtt elfogadott követelmény alapján elismerten egyenértékű szakképesítést szerzett személyek továbbra is folytathatják az ilyen vizsgálatokat és/vagy azok ellenőrzését.

(4)   A tagállami követelményeknek megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet által a 1056/2008/EK rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott üzembe helyezési bizonyítványokat és üzemképességi tanúsítványokat egyenértékűnek kell tekinteni az I. melléklet (M. rész) M.A.801., illetve M.A.802. pontja által előírt dokumentumokkal.

5. cikk

Tanúsító személyek

(1)   A tanúsító személyeknek a III. melléklet (66. rész) rendelkezései szerinti képesítéssel kell rendelkezniük, kivéve az I. melléklet (M. rész) M.A.606. h) pontjának, M.A.607. b) pontjának, M.A.801. d) pontjának és M.A.803. pontjának, illetve a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. j) pontjának és IV. függelékének a rendelkezéseit.

(2)   A tagállam által a JAA előírásai és eljárásai szerint kibocsátott vagy elismert, a 2042/2003/EK rendelet hatálybalépése idején érvényes légijármű-karbantartó szakszolgálati engedélyt, illetve adott esetben az ilyen engedéllyel kapcsolatos technikai korlátozásokat úgy kell tekinteni, mint amelyeket e rendeletnek megfelelően bocsátottak ki.

(3)   Az adott kategóriában/alkategóriában a III. melléklettel (66. rész) összhangban kibocsátott engedéllyel rendelkező tanúsító személyek az ugyanezen melléklet 66.A.20. a) pontjában leírt, az adott kategóriának/alkategóriának megfelelő jogosultságokkal rendelkeznek. Az ezen új jogosultságokhoz tartozó, alapismeretekre vonatkozó követelmények az ilyen engedélyek új kategóriára/alkategóriára történő meghosszabbítása céljából teljesítettnek tekintendők.

(4)   Az olyan légi járművekre is érvényes engedéllyel rendelkező tanúsító személy, amelyekhez nincs szükség egyedi típusminősítésre, az első megújításig vagy módosításig továbbra is gyakorolhatja jogosultságait: ekkor az engedélyt a III. melléklet (66. rész) 66.B.125. pontjában leírt eljárás szerint el kell ismerni az ugyanezen melléklet 66.A.45. pontjában meghatározott minősítésekként.

(5)   Az olyan elismerésről szóló jelentések és a vizsgáknál elismert szakképesítésekről szóló jelentések, amelyek megfelelnek az 1149/2011/EU rendelet alkalmazásának kezdete előtt alkalmazandó követelményeknek, e jelentéssel összhangban lévőnek tekintendők.

(6)   Ameddig ez a rendelet elő nem írja

i.

a nem repülőgépnek vagy helikopternek minősülő légi járműveket, illetve

ii.

a komponenseket

tanúsító személyekre vonatkozó sajátos követelményeket, továbbra is az adott tagállamban hatályos követelmények alkalmazandók, kivéve az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező karbantartó szervezeteket, amelyek esetében a követelményeket az ügynökség hagyja jóvá.

6. cikk

Az oktató szervezetekkel szembeni követelmények

(1)   Az 5. cikkben említett személyek képzésében érintett szervezeteknek a IV. mellékletnek (147. rész) megfelelő jóváhagyással kell rendelkezniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek:

a)

elismert alaptanfolyamok vezetésére; és/vagy

b)

elismert típustanfolyamok vezetésére; valamint

c)

vizsgáztatásra; és

d)

szakképesítést igazoló bizonyítványok kibocsátására.

(2)   A karbantartás-oktató szervezet számára kiadott jóváhagyást, amelyet valamely tagállam a JAA előírásaival és eljárásaival összhangban bocsátott ki vagy ismert el, és amely a 2042/2003/EK rendelet hatálybalépésekor érvényes volt, úgy kell tekinteni, mintha e rendeletnek megfelelően bocsátották volna ki..

(6)   Azon típustanfolyamoknak, amelyeket a 748/2012/EU rendelettel összhangban megállapított, az adott típusra vonatkozó üzemeltetési alkalmassági adatok között szereplő, a bizonyítványt kiállító személyzet típusminősítő képzéséhez tartozó minimális tanterv jóváhagyását megelőzően hagytak jóvá, legkésőbb 2017. december 18-ig vagy az üzemeltetési alkalmassági adatok jóváhagyásától számított két éven belül ki kell terjedniük az üzemeltetési alkalmassági adatok kötelező részében szereplő megfelelő képzési elemekre.

7. cikk

A 2042/2003/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a VI. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

8. cikk

Hatálybalépés

(1)   E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a következő rendelkezéseket nem alkalmazzák:

a)

a 2 000 kilogramm vagy ennél kisebb engedélyezett maximális felszálló tömegű, a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett, nem nyomás alatt álló, dugattyús hajtóművel felszerelt repülőgépek karbantartása tekintetében,

2014. szeptember 28-ig a III. melléklet (66. rész) szerinti képesítéssel rendelkező tanúsító személyek rendelkezésre állásával kapcsolatos, a következő rendelkezésekben foglalt követelményeket:

az I. melléklet (M. rész) M.A.606. g) és M.A.801. b) 2. pontja,

a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. g) és h) pontja;

b)

a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett ELA1 repülőgépek karbantartása tekintetében, 2015. szeptember 28-ig:

i.

az – akár új, akár a III. melléklet 66.A.70. pontja értelmében elismert – légijármű-karbantartói engedélyeknek az illetékes hatóság általi, az ugyanezen melléklettel (66. rész) összhangban történő kibocsátásával kapcsolatos követelményt;

ii.

a III. melléklet (66. rész) szerinti képesítéssel rendelkező tanúsító személyek rendelkezésre állásával kapcsolatos, a következő rendelkezésekben foglalt követelményeket:

az I. melléklet (M. rész) M.A.606. g) és M.A.801. b) 2. pontja,

a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. g) és h) pontja.

(3)   Amennyiben valamely tagállam a (2) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, erről tájékoztatja a Bizottságot és az ügynökséget.

(4)   A III. melléklet (66. rész) 66.A.25. és 66.A.30. pontjában, valamint III. függelékében foglalt, a 2042/2003/EK rendelet alkalmazásának kezdete előtt végrehajtott elméleti alapvizsgákra, alapvető tapasztalatszerzésre, elméleti típustanfolyamra és típusvizsgákra, gyakorlati képzésre és vizsgákra, típusvizsgákra és gyakornoki képzésre vonatkozó határidők értelmezésében az időszakok kiindulópontja a 2042/2003/EK rendelet alkalmazásának napja.

(5)   Az ügynökség véleményt nyújt be a Bizottságnak, amelyben javaslatokat tesz az ELA1 repülőgépek és a nem repülőgépnek vagy helikopternek minősülő légi járművek karbantartásában részt vevő tanúsító személyek engedélyezésének egyszerű és arányos rendszerére.

9. cikk

Az ügynökség intézkedései

(1)   Az ügynökségnek elfogadható igazolási eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek alkalmazásával az illetékes hatóságok, szervezetek és alkalmazottak igazolhatják, hogy megfelelnek a rendelet mellékleteiben foglalt rendelkezéseknek.

(2)   Az ügynökség által kibocsátott elfogadható igazolási eljárás nem vezet be új követelményeket és nem enyhíti az e rendelet mellékleteiben foglalt követelményeket.

(3)   A 216/2008/EK rendelet 54. és 55. cikkének sérelme nélkül, amennyiben az ügynökség elfogadható igazolási eljárásait alkalmazzák, e rendelet mellékleteinek vonatkozó követelményei további bizonyítás nélkül teljesítettnek tekintendők.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. november 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  HL L 315., 2003.11.28., 1. o.

(3)  Lásd az V. mellékletet.

(4)  HL L 224., 2012.8.21., 1. o.

(5)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2011. december 13-i 07/2011. sz. véleménye, elérhető: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(6)  Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bizottságának véleménye, 2003. szeptember 23.

(7)  HL L 224., 2012. 8.21., 1. o.


I. MELLÉKLET

(M. rész)

TARTALOM

M.1

A. SZAKASZ –

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ –

ÁLTALÁNOSSÁGOK

M.A.101

Hatály

B. ALRÉSZ –

KÖTELEZETTSÉGEK

M.A.201

Felelősség

M.A.202

Események bejelentése

C. ALRÉSZ –

A FOLYAMATOS LÉGIALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

M.A.301

A folyamatos légialkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatok

M.A.302

Légijármű-karbantartási program

M.A.303

Légialkalmassági utasítások

M.A.304

Adatok módosításokhoz és javításokhoz

M.A.305

Légi jármű folyamatos légialkalmassága fenntartásának nyilvántartása

M.A.306

Az üzemeltető fedélzeti műszaki naplózási rendszere

M.A.307

A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásainak átadása

D. ALRÉSZ –

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

M.A.401

Karbantartási dokumentáció

M.A.402

A karbantartás végrehajtása

M.A.403

A légi jármű meghibásodásai

E. ALRÉSZ –

KOMPONENSEK

M.A.501

Beépítés

M.A.502

Komponensek karbantartása

M.A.503

Korlátozott üzemidejű komponensek

M.A.504

A nem üzemkész komponensek ellenőrzése

F. ALRÉSZ –

KARBANTARTÓ SZERVEZET

M.A.601

Hatály

M.A.602

Kérelem

M.A.603

A jóváhagyás hatóköre

M.A.604

A karbantartó szervezet kézikönyve

M.A.605

Létesítmények

M.A.606

Személyi feltételek

M.A.607

Tanúsító személyek

M.A.608

Komponensek, felszerelések és szerszámok

M.A.609

Karbantartási dokumentáció

M.A.610

Karbantartási munka megrendelése

M.A.611

Karbantartási szabványok

M.A.612

Légi jármű üzembehelyezési tanúsítása

M.A.613

A komponensek üzembehelyezési tanúsítása

M.A.614

Karbantartási nyilvántartások

M.A.615

A szervezet jogosultságai

M.A.616

Szervezeti felülvizsgálat

M.A.617

Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

M.A.618

A jóváhagyás folyamatos érvényessége

M.A.619

Szabálytalanságok

G. ALRÉSZ –

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

M.A.701

Hatály

M.A.702

Kérelem

M.A.703

A jóváhagyás hatóköre

M.A.704

Kézikönyv a légialkalmasság irányításához

M.A.705

Létesítmények

M.A.706

Személyi feltételek

M.A.707

Légialkalmasságot felülvizsgáló személyek

M.A.708

A folyamatos légialkalmasság fenntartásának irányítása

M.A.709

Dokumentáció

M.A.710

A légialkalmasság felülvizsgálata

M.A.711

A szervezet jogosultságai

M.A.712

Minőségbiztosítási rendszer

M.A.713

Változások a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetben

M.A.714

Nyilvántartások vezetése

M.A.715

A jóváhagyás folyamatos érvényessége

M.A.716

Szabálytalanságok

H. ALRÉSZ –

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY – CRS

M.A.801

Légi jármű üzembehelyezési bizonyítványa

M.A.802

Komponens üzembehelyezési bizonyítványa

M.A.803

Pilóta-tulajdonos jóváhagyása

I. ALRÉSZ –

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

M.A.901

A légi jármű légialkalmassági felülvizsgálata

M.A.902

A légialkalmasság felülvizsgálati bizonyítvány érvényessége

M.A.903

A légi jármű lajstromozásának átadása az EU-n belül

M.A.904

Az Európai Unióba importált légi jármű légialkalmassági vizsgálata

M.A.905

Szabálytalanságok

B. SZAKASZ –

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

A. RÉSZ –

ÁLTALÁNOSSÁGOK

M.B.101

Hatály

M.B.102

Az illetékes hatóság

M.B.104

Nyilvántartások vezetése

M.B.105

Kölcsönös információcsere

B. ALRÉSZ –

ILLETÉKESSÉG

M.B.201

Kötelezettségek

C. ALRÉSZ –

A LÉGIALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

M.B.301

Karbantartási program

M.B.302

Mentességek

M.B.303

A légi jármű folyamatos légialkalmasságának figyelemmel kísérése

M.B.304

Visszavonás, felfüggesztés és korlátozás

D. ALRÉSZ –

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

E. ALRÉSZ –

KOMPONENSEK

F. ALRÉSZ –

KARBANTARTÓ SZERVEZET

M.B.601

Kérelem

M.B.602

Első jóváhagyás

M.B.603

A jóváhagyás kibocsátása

M.B.604

Folyamatos felügyelet

M.B.605

Szabálytalanságok

M.B.606

Változások

M.B.607

A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

G. ALRÉSZ –

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

M.B.701

Kérelem

M.B.702

Első jóváhagyás

M.B.703

A jóváhagyás kibocsátása

M.B.704

Folyamatos felügyelet

M.B.705

Szabálytalanságok

M.B.706

Változások

M.B.707

A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

H. ALRÉSZ –

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY – CRS

I. ALRÉSZ –

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

M.B.901

Az ajánlások minősítése

M.B.902

Az illetékes hatóság által végzett légialkalmassági felülvizsgálat

M.B.903

Szabálytalanságok

I. függelék –

Megállapodás a légialkalmasság fenntartására

II. függelék –

Üzemképességi tanúsítvány – 1. számú EASA-űrlap

III. függelék –

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány – 15. számú EASA-űrlap

IV. függelék –

Jóváhagyási osztályok és kategóriák karbantartó szervezetek jóváhagyásához az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és a II. melléklet (145. rész) szerint

V. függelék –

Karbantartó szervezet jóváhagyása az I. melléklet (M. rész) F. alrésze szerint

VI. függelék –

Légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyása az I. melléklet (M. rész) G. alrésze szerint

VII. függelék –

Komplex karbantartási feladatok

VIII. függelék –

A pilóta-tulajdonos által végezhető korlátozott karbantartás.

M.1.

E rész alkalmazásában illetékes hatóság:

1.

az egyes légi járművek folyamatos légi alkalmassága fenntartásának felügyelete és a légi alkalmasság felülvizsgálatát tanúsító bizonyítvány kibocsátása tekintetében a lajstromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság;

2.

az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészében meghatározott karbantartó szervezet felügyelete tekintetében:

i.

a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság;

ii.

az ügynökség, ha a szervezet székhelye harmadik országban van;

3.

az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint a folyamatos légi alkalmasság fenntartásában irányító szerepet betöltő szervezet felügyelete tekintetében:

i.

a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást a működési engedély nem tartalmazza;

ii.

az üzemeltető tagállama által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást a működési engedély tartalmazza;

iii.

az ügynökség, ha a szervezet székhelye harmadik országban van;

4.

a karbantartási programok jóváhagyása tekintetében:

i.

a lajstromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság;

ii.

kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén, ha az üzemeltető tagállama eltér a lajstromozás tagállamától, az e két állam közötti, a karbantartási program jóváhagyását megelőző megállapodás szerinti hatóság;

iii.

a 4. pont i. alpontjától eltérve, amikor egy kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt légi jármű folyamatos légialkalmasságát e melléklet (M. rész) A. szakasz, G. alrésze szerint jóváhagyott, a lajstromozás szerinti tagállam felügyelete alá nem tartozó, folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet kezeli, és csak abban az esetben, ha a lajstromozás szerinti tagállam a karbantartási program jóváhagyása előtt elfogadta azt:

a)

a tagállam által a légialkalmasság-irányító szervezet felügyeletére kijelölt hatóság; vagy

b)

az Ügynökség, ha a légialkalmasság-irányító szervezet székhelye harmadik országban van.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

M.A.101.   Hatály

E szakasz megállapítja azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatalával biztosítani kell a folyamatos légi alkalmasság fenntartását, beleértve a karbantartást is. Ugyancsak meghatározza a légi alkalmasság fenntartásában irányító szerepet betöltő érintett személyek, illetve szervezetek által teljesítendő feltételeket.

B. ALRÉSZ

KÖTELEZETTSÉGEK

M.A.201.   Felelősség

a)

A tulajdonos felelős a légi jármű légi alkalmassága fenntartásáért, és köteles biztosítani, hogy a repülésre csak akkor kerüljön sor, ha:

1.

a légi jármű légi alkalmasságát fenntartják; és

2.

minden üzemi és vészhelyzeti felszerelést megfelelően beépítettek, azok üzemkészek, vagy világosan megjelölték, hogy azok nem üzemkészek; és

3.

a légialkalmassági bizonyítvány érvényes; valamint

4.

a légi jármű karbantartását az M.A.302. pontban meghatározott jóváhagyott karbantartási program szerint végezték el.

b)

A légi jármű bérbeadása esetén a tulajdonos felelőssége átszáll a bérbevevőre, ha:

1.

a bérbevevőt a lajstromozási okmányban megnevezik; vagy

2.

a lízingszerződésben ezt rögzítik.

E részben a tulajdonosra történő utalás értelemszerűen a tulajdonosra vagy a bérbevevőre vonatkozik.

c)

Minden karbantartást végző személy vagy szervezet felelős az általa elvégzett feladatokért.

d)

A repülés előtti vizsgálat kielégítő elvégzéséért a légi jármű parancsnoka, illetve kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az üzemeltető felelős. Ezt a vizsgálatot pilótának vagy más képesített személynek kell elvégeznie, de nem szükséges, hogy azt jóváhagyott karbantartó szervezet vagy a 66. rész szerinti tanúsító személy végezze el.

e)

Az a) pontban szereplő feladatok teljesítése érdekében

i.

a légi jármű tulajdonosa szerződés keretében az e melléklet (M. rész) A. szakasz, G. alrészével összhangban jóváhagyott, a folyamatos légi alkalmasság fenntartásában irányító szerepet betöltő szervezetnek is átadhatja a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Ebben az esetben e feladatok kifogástalan elvégzéséért a légialkalmasság-irányító szervezet viseli a felelősséget.

ii.

az a tulajdonos, aki úgy dönt, hogy saját felelősségi körében, az I. melléklet szerinti szerződés megkötése nélkül kezeli egy légi jármű folyamatos légialkalmasságát, ettől függetlenül korlátozott szerződést köthet egy, az e melléklet (M. rész) A. szakasz, G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezettel a karbantartási program kidolgozására és annak az M.A.302. pont szerinti jóváhagyására vonatkozóan. Ebben az esetben ez a korlátozott szerződés a szerződést megkötő légialkalmasság-irányító szervezetet teszi felelőssé a karbantartási program kidolgozásáért és jóváhagyásáért.

f)

Nagy légi jármű esetében, az a) pont szerinti felelősség teljesítése érdekében, a légi jármű tulajdonosa biztosítja, hogy a folyamatos légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat a légi alkalmasság jóváhagyott irányító szervezete végezze el. Erre vonatkozóan az I. függeléknek megfelelően írásbeli szerződést kell kötni. Ebben az esetben e feladatok kifogástalan elvégzéséért a légialkalmasság-irányító szervezet viseli a felelősséget.

g)

A nagy légi járművek, a kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt járművek és ezek komponenseinek karbantartását a 145. rész szerinti jóváhagyott karbantartó szervezet végzi el.

h)

Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az üzemeltető felelős az általa üzemeltetett légi jármű légi alkalmassága fenntartásáért, és:

1.

az illetékes hatóság által kibocsátott működési engedély részeként – e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban – jóváhagyást kell nyernie az általa üzemeltetett légi járműre; és

2.

a II. melléklettel (145. rész) összhangban, jóváhagyást kell nyernie, vagy ilyen jóváhagyott szervezettel szerződést kell kötnie; valamint

3.

biztosítania kell az a) pontban foglaltak teljesülését.

i)

Ha valamely tagállam az üzemeltető számára előírja, hogy rendelkezzen a kereskedelmi célú légi fuvarozáson kívüli kereskedelmi tevékenységeire vonatkozó tanúsítvánnyal:

1.

rendelkeznie kell megfelelő, e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban kibocsátott, a légi járművek légi alkalmassága fenntartásának irányítására jogosító engedéllyel, vagy ilyen szervezettel kötött szerződéssel; és

2.

rendelkeznie kell megfelelő, e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészével vagy a II. melléklettel (145. rész) összhangban kibocsátott engedéllyel, vagy ilyen jóváhagyott szervezettel kötött szerződéssel; valamint

3.

biztosítania kell az a) pont teljesülését.

j)

A tulajdonos/üzemeltető felelős azért, hogy hozzáférést biztosítson az illetékes hatóság számára a szervezethez/légi járműhöz, hogy a hatóság az e résznek való folyamatos megfelelést megállapíthassa.

M.A.202.   Események bejelentése

a)

Bármely, az M.A.201. pont szerint felelős személy vagy szervezet köteles jelenteni a lajstromozás szerinti állam által kijelölt illetékes hatóságnak, a típustervért vagy a típusterv kiegészítéséért felelős szervezetnek, illetve ha alkalmazható, az üzemeltető tagállamának a jármű vagy komponense minden olyan beazonosított állapotát, amely veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b)

A jelentéseket az ügynökség által megállapított módon kell megtenni, és azoknak tartalmazniuk kell minden lényeges információt a személy vagy a szervezet által megismert állapotról.

c)

Amikor a légi járművet karbantartó személlyel vagy szervezettel a tulajdonos vagy üzemeltető a karbantartás elvégzésére szerződést köt, a légi járművet karbantartó személy vagy szervezet a tulajdonosnak, az üzemeltetőnek, illetve a légialkalmasság-irányító szervezetnek is jelentést tesz a tulajdonos vagy az üzemeltető légi járművét vagy annak komponenseit érintő minden ilyen állapotról.

d)

A jelentéseket a lehető leggyorsabban, de minden esetben a személy vagy a szervezet által a jelentésben leírt állapot azonosításától számított 72 órán belül meg kell tenni.

C. ALRÉSZ

A FOLYAMATOS LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

M.A.301.   A folyamatos légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatok

A légi jármű légi alkalmassága fenntartását és az üzemi és a vészhelyzeti berendezések üzemképességét az alábbiakkal kell biztosítani:

1.

repülést megelőző ellenőrzések;

2.

a biztonságos üzemelést befolyásoló minden hiba és károsodás kijavítása az M.A.304. és/vagy az M.A.401. pontban meghatározott adatoknak megfelelően, a nagy légi járművek és a kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi járművek esetében az adott légijármű-típusra alkalmazandó minimális felszerelési lista és konfigurációs eltérési lista figyelembevételével;

3.

valamennyi karbantartási feladat elvégzése, az M.A.302. pont szerint jóváhagyott légijármű-karbantartási programnak megfelelően;

4.

minden nagy légi jármű vagy kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi jármű esetén az M.A.302. pont szerint jóváhagyott karbantartási program hatékonyságának elemzése;

5.

valamennyi alkalmazandó:

i.

légialkalmassági utasítás;

ii.

a légi alkalmasság fenntartását befolyásoló üzemeltetési utasítás;

iii.

a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó, az ügynökség által megállapított előírás;

iv.

az illetékes hatóság által a valamely biztonsági problémára történő azonnali reagálásként kötelezően előírt intézkedés;

6.

módosítások és javítások az M.A.304. pont szerint;

7.

minden nagy légi járműre vagy kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi járműre a nem kötelező érvényű módosításokhoz és/vagy ellenőrzésekhez megvalósítási politika megállapítása;

8.

karbantartási célú ellenőrző repülések, szükség esetén.

M.A.302.   Légijármű-karbantartási program

a)

Minden légi jármű karbantartását egy légijármű-karbantartási program szerint kell megszervezni.

b)

A légijármű-karbantartási programot és annak későbbi módosításait az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c)

Amikor a légi jármű folyamatos légi alkalmassága fenntartásáról valamely, e melléklet (M. rész) A. szakasz, G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, a karbantartási programot és annak módosításait közvetett jóváhagyási eljárás keretében is jóvá lehet hagyni.

i.

Ebben az esetben a közvetett jóváhagyási eljárást a folyamatos légi alkalmasság fenntartásirányítási szabályzat részeként a légialkalmasság-irányító szervezetnek kell kialakítania, és az adott légialkalmasság-irányító szervezetért felelős illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

ii.

A légialkalmasság-irányító szervezet nem alkalmazhatja a közvetett jóváhagyási eljárást, amennyiben a szervezet nem tartozik a lajstromozás szerinti tagállam felügyelete alá, kivéve ha létezik egy olyan, az M.1.4. pont ii. vagy iii. alpontja szerint megkötött megállapodás, amely a karbantartási program jóváhagyásának felelősségét a légialkalmasság-irányító szervezetért felelős illetékes hatóságra ruházza át.

d)

A légijármű-karbantartási programnak az alábbiaknak való megfelelést kell biztosítania:

i.

az illetékes hatóság által kibocsátott utasítások;

ii.

a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó azon utasítások, amelyeket:

a típusalkalmassági bizonyítvány, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, a jelentős javítási terv jóváhagyása, az ETSO-engedély, illetve bármely más, a 748/2012/EU rendelet és annak I. melléklete (21. rész) szerint kiadott vonatkozó jóváhagyás birtokosa bocsátott ki, és

a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21A.90B. vagy 21A.431B. pontjában említett tanúsítási előírások esetleg tartalmaznak;

iii.

a tulajdonos vagy a légialkalmasság-irányító szervezet által javasolt további vagy alternatív utasítások, amennyiben azok az M.A.302. pont alapján jóváhagyásra kerültek, eltekintve a biztonsággal kapcsolatos feladatoknak az e) pontban említett gyakoriságától, amely – a g) ponttal összhangban végzett megfelelő felülvizsgálatok esetén – növelhető, amennyiben az M.A.302. b) ponttal összhangban közvetlen jóváhagyás tárgyát képezi.

e)

A légijármű-karbantartási program tartalmazza az összes elvégzendő karbantartási feladatot, beleértve azok gyakoriságát is, az üzemeltetés típusával és jellegével kapcsolatos különleges feladatokkal együtt.

f)

Nagy légi járművek esetében, amikor a karbantartási program a karbantartási irányító csoport által alkalmazott logikán illetve az állapot monitorozásán alapul, a légijármű-karbantartási programnak megbízhatósági programot is tartalmaznia kell.

g)

Rendszeres időközönként el kell végezni a légijármű-karbantartási program felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. A felülvizsgálatoknak biztosítaniuk kell, hogy a program az üzemeltetési tapasztalatok és az illetékes hatóság utasításai ismeretében továbbra is érvényes maradjon, ugyanakkor figyelembe vegye a típusalkalmassági bizonyítványok és a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok birtokosai, valamint a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően ilyen adatokat nyilvánosságra hozó más szervezetek által közzétett új és/vagy módosított karbantartási utasításokat.

M.A.303.   Légialkalmassági utasítások

Minden alkalmazandó légialkalmassági utasítást teljesíteni kell az adott légialkalmassági utasítás előírásain belül, kivéve ha az ügynökség eltérően állapítja meg.

M.A.304.   Adatok módosításokhoz és javításokhoz

A károk felmérése és a módosítások és a javítások elvégzése során az adott körülményeknek megfelelően:

a)

olyan adatokra kell támaszkodni, amelyeket az ügynökség jóváhagyott; vagy

b)

olyan adatokra kell támaszkodni, amelyeket egy, a 21. rész szerinti tervező szervezet jóváhagyott; vagy

c)

olyan adatokra kell támaszkodni, amelyeket a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21A.90B. vagy 21A.431B. pontjában említett tanúsítási előírások tartalmaznak.

M.A.305.   Légi jármű folyamatos légi alkalmassága fenntartásának nyilvántartása

a)

A karbantartás befejezésekor az M.A.801. pont vagy a 145.A.50. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványt be kell jegyezni a légi jármű légialkalmassági nyilvántartásába. Az egyes bejegyzéseket a lehető legsürgősebben, de legkésőbb a karbantartási művelet után harminc nappal kell megtenni.

b)

A légi jármű folyamatos légialkalmassági nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia:

1.

a légi jármű fedélzeti naplója, a hajtómű(vek) üzemi naplója (naplói) vagy hajtóműmodul(ok) üzemi kártyája (kártyái), a légcsavarok üzemi naplója (naplói) és adott esetben valamennyi, korlátozott üzemidejű komponensek üzemi kártyái; és

2.

ahol azt az M.A.306. pont a kereskedelmi légi fuvarozásra, illetve a tagállam a kereskedelmi légi fuvarozástól eltérő kereskedelmi műveletekre vonatkozóan előírja, az üzemeltető fedélzeti műszaki naplója.

c)

A légi jármű fedélzeti naplójában, az esettől függően, fel kell tüntetni a légi jármű típusát és lajstromjelét, a dátumot az összes repült órák számával és/vagy a repülési ciklusok és/vagy a leszállások számával együtt.

d)

A légi jármű folyamatos légialkalmassági nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia:

1.

a légialkalmassági utasítások érvényes állapotát, és az illetékes hatóság által a valamely biztonsági problémára történő azonnali válaszként előírt légialkalmassági intézkedéseket;

2.

a módosítások és javítások érvényes állapotát;

3.

a karbantartási program betartásának érvényes állapotát;

4.

a korlátozott üzemidejű komponensek érvényes állapotát;

5.

az érvényes tömeg- és súlypontjelentést;

6.

a halasztott karbantartások listáját.

e)

A hivatalos forgalomba hozatali dokumentum (az 1. számú EASA-űrlap vagy azzal egyenértékű okmány) mellett valamennyi beépített komponensre (hajtóműre, légcsavarra, hajtóműcsoportra vagy korlátozott üzemidejű komponensre) vonatkozóan hajtómű vagy légcsavar esetében az üzemi naplóba, hajtóműcsoport vagy korlátozott üzemidejű komponens esetében az üzemi kártyára be kell jegyezni:

1.

a komponens azonosító adatait; továbbá

2.

az adott esetnek megfelelően azon légi jármű, hajtómű, légcsavar, hajtóműcsoport vagy korlátozott üzemidejű komponens típusjelét, sorozatszámát és lajstromjelét, amelybe az adott komponenst beépítették, utalva az adott komponens beépítésére vagy eltávolítására; továbbá

3.

a dátumot, valamint az adott esetnek megfelelően az adott komponens összes teljesített repülési idejét és/vagy repülési ciklusainak számát és/vagy leszállásainak számát és/vagy naptári idejét; továbbá

4.

a d) pontban foglalt adatokat az adott komponensre vonatkozóan.

f)

Az e melléklet (M. rész) A. szakaszának B. alrésze szerint a légi alkalmasság irányításáért felelős személy az e pontban részletezettek szerint ellenőrzi a nyilvántartásokat, és kérésre azokat bemutatja az illetékes hatóságnak.

g)

A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásaiba tett összes bejegyzésnek világosnak és pontosnak kell lennie. Ha valamely bejegyzés javítása szükséges, a javítást olyan módon kell elvégezni, hogy az eredeti bejegyzés egyértelműen felismerhető legyen.

h)

A tulajdonos vagy az üzemeltető köteles gondoskodni egy olyan rendszer kialakításáról, amely az alábbiakban megjelölt időtartamig megőrzi a következő nyilvántartásokat:

1.

a légi jármű és az abba beépített valamennyi korlátozott üzemidejű komponens részletes karbantartási nyilvántartásait mindaddig, ameddig a szóban forgó nyilvántartásokban található információkat azonos tárgyú és részletességű új információk fel nem váltják, de a légi jármű vagy komponens üzembe bocsátását követően legalább 36 hónapig; továbbá

2.

a légi jármű és valamennyi korlátozott üzemidejű komponens összes üzemidejére vonatkozó adatokat (repülési idő, naptári idő, repülési ciklusok száma, leszállások száma) a légi jármű vagy komponens végleges üzemen kívül helyezését követően legalább 12 hónapig; továbbá

3.

engedélyezett üzemidejű komponens esetében a legutóbbi tervezett karbantartás óta teljesített üzemidőre vonatkozó adatokat (repülési idő, naptári idő, repülési ciklusok száma és leszállások száma) legalább addig az időpontig, amikor a komponenst ismét azonos hatókörű és mélységű tervezett karbantartásnak vetik alá; továbbá

4.

a karbantartási program aktuális teljesítettségére vonatkozó adatot, oly módon, hogy megállapítható legyen a légi jármű jóváhagyott karbantartási programjának teljesítése, legalább addig az időpontig, amikor a légi járművet vagy komponenst ismételten azonos hatókörű és mélységű tervezett karbantartásnak vetik alá; továbbá

5.

a légi járműre és a komponensekre alkalmazandó légialkalmassági irányelveknek az adott időpontban érvényes státuszára vonatkozó adatot a légi jármű vagy komponens végleges üzemen kívül helyezését követően legalább 12 hónapig; továbbá

6.

a légi jármű, a hajtómű(vek), a légcsavar(ok) és minden más, a repülésbiztonság szempontjából alapvető fontosságú komponens aktuális módosításainak és javításainak részleteit azok végleges üzemen kívül helyezését követően legalább 12 hónapig.

M.A.306.   Az üzemeltető fedélzeti műszaki naplózási rendszere

a)

Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén, az M.A.305. pont előírásai mellett, az üzemeltető köteles minden légi járművön fedélzeti műszaki naplót alkalmazni, amely az alábbi információt tartalmazza:

1.

az egyes repülések valamennyi olyan adata, amely a repülésbiztonság fenntartásához szükséges; és

2.

a légi jármű érvényes üzembehelyezési bizonyítványa; és

3.

érvényes nyilatkozat a légi jármű karbantartási állapotáról, amely tartalmazza a következő esedékes, tervezett, illetve rendkívüli karbantartást; az illetékes hatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a karbantartási nyilatkozatot máshol tárolják; és

4.

minden, a légi jármű üzemelését érintő halasztott hibajavítás; valamint

5.

a karbantartást támogató megoldásokra vonatkozó minden szükséges iránymutatás és utasítás.

b)

A légi jármű fedélzeti műszaki naplóját és annak későbbi módosításait az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

c)

Az üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy a légi jármű fedélzeti műszaki naplóját az utolsó bejegyzéstől számított 36 hónapig megőrizzék.

M.A.307.   A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásainak átadása

a)

A tulajdonos, illetve az üzemeltető köteles biztosítani, hogy amikor a légi járművet az egyik tulajdonostól vagy üzemeltetőtől tartósan átadják valamely másiknak, az M.A.305. pont szerinti légialkalmassági nyilvántartásokat, illetve ha alkalmazható, az M.A.306. pont szerinti üzemeltetői fedélzeti műszaki naplót szintén átadják.

b)

A tulajdonosnak biztosítania kell, hogy amennyiben a légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatok ellátására egy szervezettel szerződést köt, az M.A.305. pont szerinti légialkalmassági nyilvántartásokat e szervezetnek átadja.

c)

A nyilvántartások megőrzésére előírt időtartamok folytatólagosan érvényesek az új tulajdonosra, üzemeltetőre, illetve a légialkalmasság-irányító szervezetre.

D. ALRÉSZ

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

M.A.401.   Karbantartási dokumentáció

a)

A légi járművet karbantartó személynek, illetve szervezetnek hozzáférést kell biztosítani az alkalmazandó érvényes, a módosításokat és a javításokat is magában foglaló karbantartási dokumentációhoz, és csak ezt használhatja fel a karbantartás során.

b)

E rész alkalmazásában a karbantartási dokumentáció:

1.

minden hatályos előírás, eljárás, szabvány vagy az illetékes hatóság vagy az ügynökség által kiadott információ;

2.

minden alkalmazandó légialkalmassági utasítás;

3.

a légi alkalmasság fenntartására alkalmazandó utasítások, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány és a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, illetve az ilyen dokumentumok kiállítására a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) megfelelően jogosult más szervezetek közöltek;

4.

a 145.A.45. d) pont szerint kiadott minden alkalmazandó dokumentáció.

c)

A légi járművet karbantartó személy vagy szervezet biztosítja, hogy az alkalmazandó karbantartási dokumentáció érvényes és szükség esetén azonnal felhasználható legyen. A személy, illetve szervezet létrehoz egy munkakártya- vagy munkalaprendszert, és a karbantartási dokumentációt vagy pontosan átvezeti az ilyen munkakártyákra vagy munkalapokra, vagy pontos hivatkozásokat készít a karbantartási dokumentációban foglalt konkrét karbantartási feladathoz vagy feladatokhoz.

M.A.402.   A karbantartás végrehajtása

a)

Valamennyi karbantartást szakképzett személynek kell végrehajtania az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott módszerek, technikák, szabványok és utasítások szerint. Továbbá minden, a repülésbiztonság szempontjából kritikus karbantartási feladat végrehajtása után független ellenőrzést kell végrehajtani, kivéve ha a II. mellékletben (145. rész) azt másként állapítják meg, vagy az illetékes hatóság azt engedélyezi.

b)

Minden karbantartási feladatot az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott szerszámok, berendezések és anyagok felhasználásával kell végrehajtani, kivéve ha erről a II. melléklet (145. rész) másként rendelkezik. Ahol szükséges, a szerszámokat és a berendezéseket ellenőrizni, és valamely hivatalosan elismert etalonnal kalibrálni kell.

c)

A terület, ahol a karbantartást végzik, legyen rendezett, portól és szennyeződéstől mentes.

d)

Minden karbantartási feladatot az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott környezetvédelmi határértékeken belül kell végrehajtani.

e)

Kedvezőtlen időjárás vagy hosszadalmas karbantartás esetén megfelelő létesítményeket kell igénybe venni.

f)

Valamennyi karbantartási feladat befejezése után általános szemlét kell végrehajtani, hogy ellenőrizzék: a légi járműből, illetve komponenséből minden szerszámot, berendezést, illetve egyéb idegen tárgyat és anyagot eltávolítottak, és hogy az összes leszerelt burkolóelemet visszaillesztették.

M.A.403.   A légi jármű meghibásodásai

a)

A légi jármű minden olyan meghibásodását, amely súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot, az újabb repülés előtt meg kell szüntetni.

b)

Azt, hogy a légi jármű valamely meghibásodása súlyosan veszélyezteti-e a repülésbiztonságot, az M.A.401. pont szerinti karbantartási dokumentáció felhasználásával kizárólag az M.A.801. b) 1., M.A.801. b) 2., M.A.801. c), M.A.801. d) pont vagy a II. melléklet (145. rész) szerint feljogosított tanúsító személy állapíthatja meg, és ezért meghatározhatja, hogy a további repülés előtt milyen intézkedésre van szükség, illetve mely hibák javítása halasztható. Ez azonban nem alkalmazható, ha:

1.

a pilóta az illetékes hatóság által kötelezően előírt jóváhagyott minimális felszereléslistát használja; vagy

2.

a légi jármű meghibásodását az illetékes hatóság mint megengedettet sorolta be.

c)

A légi járműnek a repülésbiztonságot súlyosan nem veszélyeztethető hibáját annak azonosítása után a lehető legsürgősebben, és a karbantartási dokumentációban meghatározott határidőn belül ki kell javítani.

d)

A repülés megkezdése előtt ki nem javított valamennyi hibát be kell vezetni – amint helyénvaló – a légi jármű M.A.305. pont szerinti karbantartási dokumentációjába vagy az M.A.306. pont szerinti fedélzeti műszaki naplójába.

E. ALRÉSZ

KOMPONENSEK

M.A.501.   Beépítés

a)

Valamely komponens kizárólag akkor építhető be, ha megfelelő állapotban van, üzembe helyezését az EASA 1. nyomtatvánnyal vagy azzal egyenértékű dokumentummal megfelelően engedélyezték, és azt az I. melléklet (21. rész) Q. alrésze szerint megjelölték, kivéve ha erről a 748/2010/EU rendelet I. melléklete (21. rész), a II. melléklete (145. rész), illetve e rendelet I. melléklete A. szakaszának F. alrésze másként rendelkezik.

b)

A komponens repülőgépbe történő beépítése előtt a személy vagy a jóváhagyott karbantartó szervezet köteles meggyőződni arról, hogy az adott komponens alkalmas a beépítésre abban az esetben, amikor a légialkalmassági utasítások alapján különféle módosítási feltételek és/vagy konfigurációk is alkalmazhatók lennének.

c)

Szabványos alkatrészek csak akkor építhetők be a repülőgépbe vagy a komponensbe, ha a karbantartási dokumentáció az adott szabványos alkatrészt írja elő. Szabványos alkatrészek csak akkor építhetők be, ha azokat a vonatkozó szabványra utaló megfelelőségi bizonyítvány kíséri.

d)

Anyagokat, legyenek azok nyersanyagok vagy fogyóeszközök, csak akkor lehet valamely légi járművön vagy komponensein felhasználni, ha a légi jármű vagy a komponens gyártója ezt a vonatkozó karbantartási dokumentációban meghatározza, vagy arról a II. melléklet (145. rész) rendelkezik. Az ilyen anyagok csak akkor használhatók fel, ha megfelelnek a vonatkozó műszaki előírásoknak, és megfelelő módon nyomon követhetők. Minden anyagot kísérnie kell az egyértelműen rá vonatkozó dokumentációnak, amely tartalmazza a műszaki előírásoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait.

M.A.502.   Komponensek karbantartása

a)

A 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21A.307. c) pontjában meghatározott komponensek kivételével a komponensek karbantartását e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) szerint megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezetek végzik.

b)

Az a) ponttól eltérve, egy komponens légijármű-karbantartási adatok szerinti, illetve – amennyiben erre az illetékes hatóság külön engedélyt adott – komponens-karbantartási adatok szerinti karbantartását egy, az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) szerinti „A” besorolású szervezet, valamint az M.A.801. b) 2. pontban említett, tanúsító személyek végezhetik el, feltéve, hogy az adott komponens be van szerelve a légi járműbe. Ugyanakkor ezek a szervezetek vagy tanúsító személyek átmenetileg eltávolíthatják ezeket a komponenseket karbantartás céljából, ha ezzel jobban hozzáférhetővé válik a komponens, kivéve azt az esetet, ha az eltávolítás olyan további karbantartást tesz szükségessé, amelyre ez a pont nem jogosít fel. Az e pont szerint elvégzett komponens-karbantartás nem alkalmazható az 1. számú EASA-űrlap kibocsátására, és meg kell felelnie a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembe helyezési követelményeinek.

c)

Az a) ponttól eltérve, egy hajtómű-/segédhajtómű-komponens hajtómű-/segédhajtómű-karbantartási adatok szerinti, illetve – amennyiben erre az illetékes hatóság külön engedélyt adott – komponens-karbantartási adatok szerinti karbantartását egy, az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) szerinti „B” besorolású szervezet csak úgy végezheti el, hogy az adott komponens be van szerelve a hajtóműbe/segédhajtóműbe. Ugyanakkor ezek a „B” besorolású szervezetek átmenetileg eltávolíthatják ezeket a komponenseket karbantartás céljából, ha ezzel jobban hozzáférhetővé válik a komponens, kivéve azt az esetet, ha az eltávolítás olyan további karbantartást tesz szükségessé, amelyre ez a pont nem jogosít fel.

d)

Az a) ponttól és az M.A.801. b) 2. ponttól eltérve egy, a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt ELA1 légi járműbe beszerelt vagy abból átmenetileg eltávolított komponens komponens-karbantartási adatok szerinti karbantartását a következő esetek kivételével az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személyek is elvégezhetik:

1.

hajtóműveken és légcsavarokon kívüli komponensek nagyjavítása; és

2.

nem CS-VLA, CS-22 és LSA besorolású légi járművek hajtóműveinek és légcsavarjainak nagyjavítása.

A d) pont szerint elvégzett komponens-karbantartás nem alkalmazható az 1. számú EASA-űrlap kibocsátására, és meg kell felelnie a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembe helyezési követelményeinek.

e)

A 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21A.307. c) pontjában meghatározott komponensek karbantartását e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze vagy a 145. rész szerint jóváhagyott, az A jóváhagyási kategóriába tartozó szervezet, egy, az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személy vagy az M.A.801. b) 3. pontban említett pilóta-tulajdonos végzi, miközben a komponens a légi járműbe be van szerelve vagy onnan a hozzáférés megkönnyítése érdekében el van távolítva. Az e pont alapján végzett komponens-karbantartás nem ad alapot az 1. számú EASA-űrlap kibocsátására, és meg kell felelnie a légi jármű üzembe helyezésére vonatkozóan az M.A.801. pontban meghatározott követelményeknek.

M.A.503   Korlátozott üzemidejű komponensek

(a)

A beszerelt korlátozott üzemidejű komponensek üzemideje – az M.A.504. c) pontban meghatározott esetek kivételével – nem lépheti túl a jóváhagyott karbantartási programban és a légialkalmassági irányelvekben előírt jóváhagyott maximális üzemidőt.

(b)

A jóváhagyott maximális üzemidőt az adott esetnek megfelelően naptári időben, repülési időben, leszállások számában vagy repülési ciklusok számában kell meghatározni.

(c)

A jóváhagyott maximális üzemidő végén a komponenst karbantartás céljából, illetőleg – tanúsított élettartamú komponens esetében – végleges üzemen kívül helyezés céljából a légi járműből el kell távolítani.

M.A.504.   A nem üzemkész komponensek ellenőrzése

a)

A komponens nem üzemkész, ha az alábbi körülmények bármelyike bekövetkezik:

1.

a karbantartási programban meghatározott üzemidő lejárt;

2.

nem felel meg az alkalmazandó légialkalmassági utasításoknak, illetve más, az ügynökség által kötelezően előírt légialkalmassági előírásnak;

3.

hiányzik a légi alkalmasság vagy a beszerelésre való alkalmasság megállapításához szükséges információ;

4.

hibák vagy hibás működés jelei mutatkoznak;

5.

olyan zavar vagy baleset következett be, amely a komponens üzemkészségét befolyásolhatja.

b)

Az üzemképtelen komponenseket azonosítani kell, és egy jóváhagyott karbantartó szervezet ellenőrzése alatt biztonságos helyen kell tárolni mindaddig, amíg az ilyen fődarabok sorsáról döntenek. Ugyanakkor a nagy légi járművektől eltérő, kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt légi járművek esetén az adott komponenst üzemképtelennek nyilvánító személy vagy szervezet az üzemképtelenség megállapítását követően a komponens megőrzését rábízhatja a légi jármű tulajdonosára, amennyiben ennek tényét a légi jármű fedélzeti naplójában, a hajtómű üzemi naplójában vagy a komponens üzemi naplójában rögzítik.

c)

Azokat a komponenseket, amelyek elérték tanúsított élettartamuk határát, vagy javíthatatlan hiba következett be, selejtnek kell minősíteni, és nem engedélyezhető, hogy az ilyen komponensek visszakerüljenek a beszállítási rendszerbe, kivéve ha engedélyezett élettartamukat kiterjesztették, vagy a javítási megoldást az M.A.304. pont szerint jóváhagyták.

d)

Az e melléklet (M. rész) szerint felelős bármely személy vagy szervezet a c) pont szerint ismét fel nem használhatónak minősített komponens esetén:

1.

az ilyen komponenst a b) pont szerinti helyszínen tárolja; vagy

2.

gondoskodik a komponens olyan megváltoztatásáról, hogy az gazdaságilag értéktelenné vagy javíthatatlanná váljon, mielőtt az ilyen komponensért viselt felelősség alól mentesülne.

e)

A d) pont rendelkezései ellenére, az e melléklet (M. rész) szerint felelős személy vagy szervezet az ismét fel nem használhatónak minősített komponensért viselt felelősségét annak megsemmisítése nélkül is átruházhatja valamely oktató- vagy kutatószervezetre.

F. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

M.A.601.   Hatály

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket egy szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy az M.A.201. g) pontban fel nem sorolt légi járművek és komponensek karbantartására vonatkozó jóváhagyást számára kibocsássák, vagy annak érvényét fenntartsák.

M.A.602   Kérelem

A karbantartó szervezet jóváhagyásának kibocsátására vagy módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtani.

M.A.603   A jóváhagyás hatóköre

(a)

Bármely szervezet ezen alrész hatálya alá tartozó tevékenységet csak akkor végezhet, ha rendelkezik az illetékes hatóság jóváhagyásával. Az I. melléklet (M. rész) V. függeléke meghatározza a jóváhagyást tanúsító okmány mintáját.

(b)

A jóváhagyás alapján végezhető tevékenységet a karbantartó szervezet M.A.604. pont szerinti kézikönyvében kell meghatározni. Az I. melléklet (M. rész) IV. függeléke meghatározza az e melléklet (M. rész) F. alrészének alkalmazásában figyelembe vehető valamennyi osztályt és kategóriát.

(c)

A jóváhagyott karbantartó szervezet saját létesítményeiben a karbantartási dokumentációnak megfelelően az általa végzett tevékenység során való felhasználás céljából a karbantartó szervezet kézikönyvben meghatározott feltételekkel korlátozott körben jogosult alkatrészeket gyártani.

M.A.604.   A karbantartó szervezet kézikönyve

a)

A karbantartó szervezetnek legalább az alábbi információt tartalmazó kézikönyvvel kell rendelkeznie:

1.

a felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a szervezet folyamatosan, minden időben az I. melléklet (M. rész) és a kézikönyv előírásai szerint dolgozik; és

2.

a szervezet által elvégzett munkák köre; és

3.

az M.A.606. b) pontban említett személy(ek) beosztása és neve; és

4.

szervezeti ábra, amely bemutatja az M.A.606. b) pontban felsorolt személy(ek) közötti felelősségi viszonyokat; és

5.

a tanúsító személyek jóváhagyási hatáskört is tartalmazó listája; és

6.

azon helyszínek felsorolása, ahol karbantartási munkát végeznek, továbbá a létesítmények általános leírása; és

7.

azok az eljárások, amelyek meghatározzák, hogy a karbantartó szervezet miként biztosítja az e résznek való megfelelést; és

8.

a karbantartó szervezet kézikönyve módosításának eljárásai.

b)

A karbantartó szervezet kézikönyvét és annak módosításait az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c)

A b) pont rendelkezései ellenére, a kézikönyv kisebb módosításait egy kézikönyv-módosítási eljárásban (a továbbiakban közvetett jóváhagyás) is jóvá lehet hagyni.

M.A.605.   Létesítmények

A szervezet biztosítja, hogy:

a)

a létesítmények minden tervezett munkára álljanak rendelkezésre, a szakműhelyeket és a helyiségeket megfelelően elkülönítsék, és biztosítsák a szennyeződéstől való védelmet és a környezet védelmét;

b)

álljon rendelkezésre iroda a tervezett munkák irányítására, beleértve különösen a karbantartási nyilvántartások vezetését;

c)

álljanak rendelkezésre biztonságos tárolólétesítmények az alkatrészek, a felszerelések, a szerszámok és az anyagok számára. A tárolási feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a fel nem használható alkatrészeket és anyagokat minden más alkatrésztől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten helyezzék el. A tárolási feltételeknek összhangban kell állniuk a gyártó utasításaival, és a hozzáférést az arra feljogosított személyekre kell korlátozni.

M.A.606.   Személyi feltételek

a)

A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az ügyfél által szerződésben megadott minden karbantartás finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott feltételeknek megfelelően végezzék el.

b)

Személyt vagy személyek egy csoportját kell kinevezni, aki(k) viseli(k) a felelősséget annak biztosításáért, hogy a szervezet mindig megfeleljen ezen alrész előírásainak. Az ilyen személy(eke)t a szervezet felelős vezetőjének kell alárendelni.

c)

A b) pont szerinti személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi jármű és/vagy komponens karbantartásához szükséges ismeretekkel, háttérrel és megfelelő tapasztalattal.

d)

A szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelő személyi állománnyal a szerződés szerint várható, szokásos mértékű munka elvégzésére. Személyek ideiglenes alkalmazása a szokásos mértéket meghaladó szerződéses munka esetén megengedett, de kizárólag olyan személyek esetében, akik nem bocsátanak ki üzembehelyezési bizonyítványt.

e)

A karbantartásban részt vevő minden személynek rendelkeznie kell szakképesítéssel, és őket nyilvántartásba kell venni.

f)

Az olyan szakfeladatokat, mint a hegesztés, a roncsolásmentes vizsgálatok/ellenőrzések – a festékdiffúziós repedésvizsgálat kivételével – ellátó személyeknek valamely hivatalosan elismert szabvány szerinti szakképesítéssel kell rendelkezniük.

g)

A karbantartó szervezetnek elegendő tanúsító személlyel kell rendelkeznie a légi járművek és komponenseik M.A.612. és az M.A.613. pont szerinti üzembehelyezési bizonyítványai kiállításhoz. Az ilyen személyeknek meg kell felelniük a III. melléklet (66. rész) előírásainak.

h)

A g) pont rendelkezéseitől eltérve, a karbantartó szervezet karbantartási kézikönyve részeként jóváhagyandó, megfelelő eljárásoktól függően a szervezet az alábbi rendelkezések szerint képesített tanúsító személyeket alkalmazhat, amikor karbantartási támogatást nyújt kereskedelmi műveletekben érintett üzemeltetők részére:

1.

Ha a légialkalmassági utasítás olyan ismétlődő repülés előtti ellenőrzést ír elő, amelyben kifejezetten szerepel, hogy a repülőszemélyzet végrehajthatja az adott légialkalmassági utasítást, a szervezet a légi jármű parancsnokának – annak szakszolgálati engedélye alapján – korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve, ha a szervezet biztosítja, hogy az ilyen légi jármű parancsnoka megfelelő gyakorlati képzésben részesül, és így a légialkalmassági utasítást az előírt normának megfelelően hajtja végre;

2.

Ha egy légi jármű egy karbantartó telephelytől távol üzemel, a szervezet a légi jármű parancsnokának – a szakszolgálati engedély alapján – korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve hogy a szervezet biztosítja, hogy a parancsnok megfelelő gyakorlati képzésben részesüljön, és így a feladatokat az előírt normának megfelelően hajtja végre.

M.A.607.   Tanúsító személyek

a)

Az M.A.606. g) pont rendelkezésein túl, a tanúsító személy csak akkor gyakorolhatja jogosultságait, ha a szervezet biztosította, hogy:

1.

a tanúsító személyek bizonyítani tudják, hogy megfelelnek a III. melléklet (66. rész) 66.A.20. b) pontja szerinti követelményeknek, kivéve azt az esetet, amikor a III. melléklet (66. rész) tagállami szabályozásra utal, amikor is meg kell felelniük az ilyen szabályozásnak; és

2.

a tanúsító személy megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adott karbantartandó légi járműről és/vagy légi jármű komponens(ek)ről, valamint a szervezet erre vonatkozó eljárásairól.

b)

Az alábbi előre nem látható esetekben, amikor a légi jármű saját fő telephelyén kívüli helyen válik üzemképtelenné, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő tanúsító személy, a karbantartási támogatás biztosítására szerződött karbantartó szervezet kibocsáthat egyszeri tanúsítási engedélyt:

1.

a hasonló technológiájú, felépítésű és felszereltségű légi járműre vonatkozó típusengedéllyel rendelkező valamely alkalmazottjának; vagy

2.

bármely, legalább hároméves karbantartási gyakorlattal rendelkező személynek, aki rendelkezik az ICAO érvényes légijármű-karbantartási engedélyével a tanúsítást igénylő légijármű-típusra, feltéve hogy az adott helyszínen nincs az e rész rendelkezései szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, és a szerződéssel rendelkező szervezet beszerzi és megőrzi az ilyen személy engedélyét és a gyakorlatára vonatkozó igazolásokat.

Az illetékes hatóságnak valamennyi ilyen esetet be kell jelenteni az ilyen tanúsítási engedély kibocsátását követő hét napon belül. Az egyszeri tanúsítási engedélyt kibocsátó jóváhagyott karbantartó szervezetnek biztosítania kell, hogy az ilyen, a repülésbiztonságot esetlegesen érintő karbantartási munkát ismételten ellenőrizzék.

c)

A jóváhagyott karbantartó szervezet a tanúsító személyek minden adatát nyilvántartásba veszi, és az M.A.604. a) 5. ponttal összhangban, a karbantartó szervezet karbantartási kézikönyvének részeként, a tanúsító személyek teljes állományáról a jóváhagyási hatásköröket is tartalmazó naprakész listát vezet.

M.A.608.   Komponensek, felszerelések és szerszámok

a)

A szervezet köteles:

1.

rendelkezni az M.A.609. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott, vagy a karbantartó szervezet kézikönyvében leírt, igazoltan egyenértékű olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a jóváhagyás keretében meghatározott napi karbantartási feladatok elvégzéséhez szükségesek; és

2.

igazolni, hogy hozzá tud jutni minden más, csak alkalomszerűen használt felszereléshez és szerszámhoz.

b)

A szerszámokat és felszereléseket ellenőrizni, és a hivatalosan elismert etalonnal kalibrálni kell. A szervezet köteles megőrizni az ilyen kalibrálásokra vonatkozó nyilvántartásokat és az alkalmazott etalont.

c)

A szervezet minden beérkező komponenst átvizsgál, osztályoz és megfelelően elkülönít.

M.A.609.   Karbantartási dokumentáció

A jóváhagyott karbantartó szervezetnek a karbantartásokhoz, beleértve a módosításokat és a javításokat is, rendelkeznie kell az M.A.401. pontban meghatározott alkalmazandó aktuális karbantartási dokumentációval, és azokat alkalmaznia kell. Abban az esetben, ha a karbantartási dokumentációt az ügyfél biztosítja, elegendő, ha az ilyen dokumentáció csak a munka elvégzésekor áll rendelkezésre.

M.A.610.   Karbantartási munka megrendelése

A karbantartás megkezdése előtt a szervezet és a karbantartást kérő szervezet között írásbeli munkaszerződést kell kötni, hogy az elvégzendő karbantartást egyértelműen meghatározzák.

M.A.611.   Karbantartási szabványok

Minden karbantartási munkát az az e melléklet (M. rész) A. szakaszának D. alrészében foglalt követelményeknek megfelelően kell végrehajtani.

M.A.612.   Légi jármű üzembehelyezési tanúsítása

Minden ezen alrész szerint előírt légijármű-karbantartási munka befejezése után az M.A.801. pont szerint ki kell bocsátani a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványát.

M.A.613.   A komponensek üzembehelyezési tanúsítása

a)

Az ezen alrész szerinti összes komponens-karbantartási munka befejezése után az M.A.802. pont szerint ki kell bocsátani a komponens üzembehelyezési bizonyítványát. Az M.A.502. b), az M.A.502. d) és az M.A.502. e) pont szerint karbantartott, valamint az M.A.603. c) pont szerint gyártott komponensek kivételével ki kell adni az 1. számú EASA-űrlapot.

b)

Az EASA 1. nyomtatvány – a komponens üzembehelyezési bizonyítványa – számítógépes adatbázisból is generálható.

M.A.614.   Karbantartási nyilvántartások

a)

A jóváhagyott karbantartó szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. Azokat a nyilvántartásokat, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az üzembehelyezési bizonyítvány kibocsátásához megállapított minden előírást teljesítették, beleértve az alvállalkozó üzembehelyezési dokumentumait is, meg kell őrizni.

b)

A jóváhagyott karbantartó szervezet köteles minden üzembehelyezési bizonyítványt másolatban – az elvégzett javításhoz/módosításhoz esetleg felhasznált javítási/módosítási adatok másolatával együtt – átadni a légi jármű tulajdonosának.

c)

A jóváhagyott karbantartó szervezet köteles minden karbantartási nyilvántartás és kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát attól az időponttól számítva három évig megőrizni, amikor a munka tárgyát képező légi járművet vagy légijármű-komponenst üzembe bocsátotta.

1.

E pont alkalmazásában a nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védve legyenek.

2.

A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát.

3.

Amikor a jóváhagyott karbantartó szervezet beszünteti működését, az utolsó három évre vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást köteles vagy az érintett légi járművek, illetve komponensek utolsó tulajdonosának vagy az ügyfélnek átadni, vagy az illetékes hatóság által meghatározott módon megőrizni.

M.A.615.   A szervezet jogosultságai

Az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze szerint jóváhagyott szervezet:

a)

karbantarthat – a jóváhagyási bizonyítványban és a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott helyszíneken – bármely légi járművet és/vagy komponenst, amelyre a jóváhagyás kiterjed;

b)

megszervezheti, hogy egy másik, megfelelő képesítésekkel rendelkező szervezet a karbantartó szervezet ellenőrzése mellett szakszolgáltatásokat nyújtson a karbantartó szervezet kézikönyvében leírt és az illetékes hatóság által közvetlenül jóváhagyott eljárások szerint;

c)

karbantarthatja a jóváhagyásában szereplő bármely légi járművet és/vagy komponenst bármely tetszőleges helyen, amennyiben a karbantartás szükségessége felmerül, mert a légi jármű üzemképtelen, vagy mert a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott feltételek alapján eseti karbantartás vált szükségessé;

d)

a karbantartás befejeztével – az M.A.612. vagy az M.A.613. pontokkal összhangban – kibocsáthatja az üzembe helyezési bizonyítványt.

M.A.616.   Szervezeti felülvizsgálat

Annak érdekében, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet folyamatosan megfeleljen ezen alrész előírásainak, rendszeresen szervezeti felülvizsgálatot hajt végre.

M.A.617.   Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a jóváhagyott karbantartó szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne:

1.

a szervezet neve;

2.

a szervezet telephelye;

3.

a szervezet további telephelyei;

4.

a felelős vezető;

5.

az M.A.606. b) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6.

a jóváhagyást érintő létesítmények, felszerelések, szerszámok, anyagok, eljárások, a tevékenység köre és a tanúsító személyek.

Az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert személyi változásokat a lehető leghamarabb közölni kell.

M.A.618.   A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a)

A jóváhagyást határozatlan időre adják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben:

1.

a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, az M.A.619. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és

2.

az illetékes hatóság ellenőrizheti az e résznek való folyamatos megfelelést; valamint

3.

a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b)

A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

M.A.619.   Szabálytalanságok

a)

Az 1. szintű szabálytalanság az M. rész követelményeinek való lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.

b)

A 2. szintű szabálytalanság az M. rész előírásainak való olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetleg veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

c)

Az M.B.605. pont szerinti vizsgálati eredményekről szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

G. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

M.A.701.   Hatály

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket valamely szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy légi jármű légi alkalmassága fenntartásának irányítására jóváhagyást nyerjen vagy jóváhagyását fenntartsák.

M.A.702   Kérelem

A légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyásának kibocsátására vagy módosítására vonatkozó kérelmet az illetékes hatóság által meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtani.

M.A.703.   A jóváhagyás hatóköre

a)

A jóváhagyást az illetékes hatóság a VI. függelékben foglalt bizonyítvány kibocsátásával adja meg.

b)

Az a) pont rendelkezései ellenére, kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén a jóváhagyás az illetékes hatóság által kiállított, az üzemeltetett járműre vonatkozó járműüzemeltetői bizonyítvány része.

c)

Az M.A.704. ponttal összhangban, a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyvében meg kell határozni a munkáknak azt a körét, amelyeket jóvá kell hagyni.

M.A.704.   Kézikönyv a légi alkalmasság irányításához

a)

A légialkalmasság-irányító szervezet a folyamatos légi alkalmasság fenntartása irányításához kézikönyvet biztosít, amely az alábbi információt tartalmazza:

1.

a felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a szervezet mindenkor e rész rendelkezései és a kézikönyv szerint működik; és

2.

a szervezet tevékenységi köre; és

3.

az M.A.706. a), c), d) és i) pontban említett személy(ek) beosztása és neve; és

4.

szervezeti ábra, amely bemutatja az M.A.706. a), az M.A.706. c), az M.A.706. d), és az M.A.706. i) pont szerinti valamennyi személy közötti felelősségi viszonyokat; és

5.

a légialkalmasságot az M.A.707. pont értelmében felülvizsgáló személyek jegyzéke annak értelemszerű megadásával, hogy az M.A.711. c) pont alapján mely személyek jogosultak repülési engedélyt kiadni; és

6.

a létesítmények általános leírása és helye; és

7.

azok az eljárások, amelyek meghatározzák, hogy a légialkalmasság-irányító szervezet miként biztosítja az e résznek való megfelelést; és

8.

a légialkalmasság-irányítási kézikönyv módosításának eljárásai; és

9.

a jóváhagyott légijármű-karbantartási programok listája, illetve a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművek esetében az „általános” és a „kiindulási” karbantartási programok listája.

b)

A légialkalmasság-irányítási kézikönyvet és annak módosításait az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c)

A b) pont rendelkezéseitől eltérve, a kézikönyv kisebb módosításait közvetetten, közvetett jóváhagyási eljárással is jóvá lehet hagyni. A közvetett jóváhagyási eljárásnak meg kell határoznia, melyek lehetnek ezek a kisebb módosítások; a közvetett jóváhagyási eljárást a kézikönyv részeként a légialkalmasság-irányító szervezetnek kell kialakítania, és az adott légialkalmasság-irányító szervezetért felelős, illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

M.A.705.   Létesítmények

A légialkalmasság-irányító szervezet az M.A.706. pontban meghatározott személyek részére a megfelelő helyszíneken alkalmas irodai elhelyezést biztosít.

M.A.706.   Személyi feltételek

a)

A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy a légialkalmasság-irányító tevékenység finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott feltételeknek megfelelően végzik el.

b)

Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az a) pont szerinti felelős vezető az a személy, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az üzemeltető minden, a légi jármű üzemeltetői bizonyítványa kibocsátásakor meghatározott feltételeknek megfelelő intézkedése finanszírozható legyen, és azt annak megfelelően hajtsák végre.

c)

Személyt vagy személyek egy csoportját kell kinevezni, aki(k) biztosítják, hogy a szervezet mindig megfeleljen ezen alrész előírásainak. Az ilyen személy(eke)t a szervezet felelős vezetőjének kell alárendelni.

d)

Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén a felelős vezető részlegvezetőt nevez ki. Ez a személy felelős a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos tevékenységek irányításáért és felügyeletéért, a c) pontban foglaltaknak megfelelően.

e)

A d) pontban említett részlegvezetőt a 145. rész szerint jóváhagyott, az üzemeltetővel szerződéses viszonyban álló szervezet nem alkalmazhatja, kivéve ha ehhez az illetékes hatóság kifejezetten hozzájárult.

f)

A szervezetnek rendelkeznie kell elegendő nagyságú, megfelelően képzett személyi állománnyal a várható munkák elvégzésére.

g)

A c) és d) pontban említett személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi járművek légi alkalmassága fenntartásával kapcsolatban a szükséges háttérrel és megfelelő tapasztalattal.

h)

A légi alkalmasság fenntartása irányításában részt vevő minden személy minősítését írásban rögzíteni kell.

i)

Az M.A.711 a) 4. ponttal és az M.A.901 f) ponttal összhangban a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességét kiterjesztő szervezeteknek az illetékes hatóság jóváhagyásával ki kell jelölniük a bizonyítvány érvényességének kiterjesztésére felhatalmazott személyeket.

j)

A légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyvében a szervezetnek fel kell tüntetnie és napra készen kell tartania az M.A.706. a), c), d) és i) pontban említett személy(ek) beosztását és nevét.

k)

A nagy légi járművek és a kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi járművek vonatkozásában a szervezet az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás és rendelkezések szerint köteles meggyőződni a folyamatos légialkalmassággal összefüggő vezetői feladatokat ellátó, valamint a légialkalmassági felülvizsgálatokban és/vagy a minőségügyi auditokban részt vevő személyzet felkészültségéről, és azt folyamatosan ellenőrizni.

M.A.707.   Légi alkalmasságot felülvizsgáló személyek

a)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet akkor kaphat jogosultságot légialkalmassági felülvizsgálat végzésére és – adott esetben – repülési engedély kiadására, ha rendelkezik olyan, az alábbi feltételeknek megfelelő légialkalmasság-felülvizsgáló személyzettel, amely lehetővé teszi számára az I. alrész A. szakasza értelmében légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok vagy ajánlások, illetőleg – adott esetben – az M.A.711. c) pont értelmében repülési engedélyek kiadását:

1.

A kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt valamennyi légi jármű, valamint – a légballon kivételével – a 2 730 kg-ot meghaladó megengedett felszállótömegű (MTOM) járművek esetében a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell:

a)

legalább öt év, a folyamatos légialkalmasság területén megszerzett szakmai gyakorlattal; továbbá

b)

megfelelő engedéllyel a III. melléklettel (66. rész) összhangban, vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettséggel; továbbá

c)

hivatalos repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d)

olyan beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősség társul;

e)

ugyanakkor azonban az a)–d) pont szerinti követelmények alkalmazásában az M.A.707. a) 1. b) pont szerinti követelmény helyettesíthető öt év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a folyamatos légialkalmasság területén az M.A.707. a) 1. a) pontban előírt követelményen túl szerzett.

2.

A kereskedelmi célú légi fuvarozásban nem használt olyan légi járművek esetében, amelyek megengedett felszállótömege (MTOM) legfeljebb 2 730 kg, a szóban forgó személyzet tagjainak rendelkezniük kell:

a)

legalább három év, a folyamatos légialkalmasság területén megszerzett szakmai gyakorlattal; továbbá

b)

megfelelő engedéllyel a III. melléklettel (66. rész) összhangban, vagy repüléstechnikai egyetemi diplomával vagy az adott országban ezzel egyenértékűnek minősülő végzettséggel; továbbá

c)

megfelelő repülőgép-karbantartói képzettséggel; továbbá

d)

olyan beosztással a jóváhagyott szervezeten belül, amelyhez megfelelő felelősség társul;

e)

ugyanakkor azonban az a)–d) pont szerinti követelmények alkalmazásában az M.A.707. a) 2. b) pont szerinti követelmény helyettesíthető négy év olyan szakmai gyakorlattal, amelyet az illető személy a folyamatos légialkalmasság területén az M.A.707. a) 2. a) pontban előírt követelményen túl szerzett.

b)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet csak akkor adhatja meg a felhatalmazást az ilyen személyeknek, ha az illetékes hatóság a felügyelete alatt sikeresen teljesített légialkalmassági felülvizsgálat után őket hivatalosan elfogadta.

c)

A szervezet köteles biztosítani, hogy a légi jármű légi alkalmassága felülvizsgálatát végző személyek képesek legyenek igazolni, hogy a közelmúltban a légi alkalmasság irányításában megfelelő tapasztalatokat szereztek.

d)

A légialkalmassági felülvizsgálatot végző személyeket úgy kell azonosítani, hogy a légialkalmasság-irányítási kézikönyvben minden ilyen személyt, együtt a légialkalmassági felülvizsgálati engedélyükkel, lajstromozni kell.

e)

A szervezetnek minden légialkalmassági felülvizsgálatot végző személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a szakképesítést, a légi alkalmasság irányítása során szerzett megfelelő tapasztalatok összegzését, az elvégzett szaktanfolyamok dokumentumait és az elismerés másolatát. Ezeket a dokumentumokat a szervezetnek két évig meg kell őriznie az után, hogy a légi alkalmasság felülvizsgálatát végző személy a szervezetet elhagyja.

M.A.708.   A folyamatos légi alkalmasság fenntartásának irányítása

a)

A légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatokat az M.A. c) pont előírásai szerint kell végrehajtani.

b)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet minden kezelt légi járműre:

1.

kidolgozza és ellenőrzi a vonatkozó légi járműre vonatkozó karbantartási programot, beleértve valamennyi alkalmazandó megbízhatósági programot;

2.

beterjeszti az illetékes hatósághoz jóváhagyásra a légijármű-karbantartási programját és annak módosításait (hacsak az nem tartozik egy, az M.A.302. c) pont szerinti közvetett jóváhagyási eljárás hatálya alá), és a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi jármű tulajdonosának a program egy példányát átadja;

3.

kezeli a módosítások és javítások jóváhagyását;

4.

biztosítja, hogy minden karbantartási feladatot a jóváhagyott karbantartási programnak megfelelően végezzenek el, és a légi járművet az e melléklet (M. rész) A. szakaszának H. alrészében foglaltaknak megfelelően helyezzék üzembe;

5.

biztosítja, hogy minden alkalmazandó légialkalmassági utasítást és a légi alkalmasság fenntartására kiható üzemi utasítást alkalmazzanak;

6.

biztosítja, hogy a tervezett karbantartás során feltárt vagy bejelentetett minden hibát megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet kijavítson;

7.

biztosítja, hogy a légi járművet szükség esetén megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet fogadja;

8.

koordinálja a tervezett karbantartást, a légialkalmassági utasítások alkalmazását, a korlátozott üzemidejű alkatrészek cseréjét és a komponensek ellenőrzését annak biztosítására, hogy a munkát kifogástalanul végezzék el;

9.

kezeli és archiválja valamennyi, a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos nyilvántartást és/vagy üzemeltetői fedélzeti műszaki naplót;

10.

biztosítja, hogy a tömeg- és a súlypontjelentések a légi jármű adott állapotát tükrözzék.

c)

Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén, amennyiben az üzemeltető nem a 145. rész szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, az üzemeltetőnek írásban karbantartási szerződést kell kötnie valamely, a 145. rész szerint jóváhagyott szervezettel vagy más üzemeltetővel, részletezve az M.A.301-2., M.A.301-3., M.A.301-5. és M.A.301-6. pont szerinti funkciókat, és biztosítva, hogy végső soron az összes karbantartási munkát egy, a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet végezze el, és meghatározva az M.A.712. b) pont szerinti minőségbiztosítási intézkedéseket. A légi jármű telephelyét, a tervezett üzemelési karbantartásra és hajtómű-karbantartásra vonatkozó szerződéseket, valamint azok minden módosítását az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia. Azonban:

1.

olyan légi jármű esetében, amelynél nem tervezett üzemelési karbantartás válik szükségessé, a szerződés megköthető a 145. rész szerinti karbantartó szervezetnek címzett egyedi munkamegrendelés formájában;

2.

komponensek karbantartása esetén, ideértve a hajtómű-karbantartást is, a c) pontban említett szerződés megköthető a 145. rész szerinti karbantartó szervezetnek címzett egyedi munkamegrendelések formájában.

M.A.709.   Dokumentáció

a)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek rendelkeznie kell az M.A.401. pont szerinti, megfelelő és érvényes karbantartási dokumentációval, és azt alkalmaznia kell a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, az M.A.708. pontban említett feladatok végrehajtása során. Ezeket az adatokat a tulajdonos vagy az üzemben tartó is szolgáltathatja, feltéve hogy az adott tulajdonossal vagy üzemben tartóval megfelelő szerződést kötöttek. Ebben az esetben a légialkalmasság-irányító szervezetnek csak a szerződés érvényességének időtartama alatt kell megtartania ezeket az adatokat, kivéve ha az M.A.714. pont máshogy rendelkezik.

b)

A kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművek esetében a légialkalmasság-irányító szervezet kidolgozhat „kindulási” és/vagy „általános” karbantartási programokat, hogy az e melléklet (M. rész) I. függelékében említett szerződések megléte nélkül lehetővé váljon az első jóváhagyás és/vagy egy létező jóváhagyás kiterjesztése. Ugyanakkor a „kiindulási” és/vagy „általános” karbantartási programok mellett is szükség van kellő időben az M.A.302. ponttal összhangban lévő, megfelelő légi jármű karbantartási program kidolgozására, mielőtt az M.A.711. pontban foglalt jogosultságokat gyakorolhatják.

M.A.710   A légialkalmasság felülvizsgálata

a)

A légi járműnek az M.A.901. pont szerinti légialkalmassági felülvizsgálatára vonatkozó követelmény teljesítése érdekében a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet teljes körűen dokumentálva átvizsgálja a légi jármű nyilvántartásait, és ennek során meggyőződik a következőkről:

1.

a légi jármű sárkányszerkezete, hajtóműve és légcsavarja által teljesített repülési időt és az ehhez kapcsolódó repülési ciklusokat megfelelően nyilvántartásba vették; továbbá

2.

a repülési kézikönyv az adott légijármű-konfigurációra vonatkozik, és megfelel a legutóbbi felülvizsgálati státusznak; továbbá

3.

a légi járművön a jóváhagyott karbantartási program szerint minden esedékes karbantartási munkát végrehajtottak; továbbá

4.

minden ismert hibát kijavítottak, illetve, ha alkalmazható, a javítást ellenőrzött módon halasztották el; továbbá

5.

minden alkalmazandó légialkalmassági irányelvet alkalmaztak és megfelelően nyilvántartásba vettek; továbbá

6.

a légi járművön végrehajtott összes módosítást és javítást nyilvántartásba vették, és azok megfelelnek a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész); továbbá

7.

a légi járműbe beépített összes korlátozott üzemidejű komponenst megfelelően azonosították, nyilvántartásba vették, és azok élettartama nem haladta meg jóváhagyott maximális üzemidejüket; továbbá

8.

a légi járművet minden karbantartási munka után az I. mellékletnek (M. rész) megfelelően bocsátották üzembe; továbbá

9.

az aktuális tömeg- és súlypontjelentés megfelel a légi jármű tényleges konfigurációjának és érvényes; továbbá

10.

a légi jármű megfelel a típusterven végrehajtott és az ügynökség által jóváhagyott legutóbbi felülvizsgálatnak; továbbá

11.

ha alkalmazandó, a légi jármű rendelkezik a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) I. alrészének megfelelő, a légi jármű aktuális konfigurációjához tartozó zajbizonyítvánnyal.

(b)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet légialkalmasság-felülvizsgáló személyzete elvégzi a légi jármű fizikai vizsgálatát. E vizsgálat során a III. melléklet (66. rész) értelmében nem megfelelően képesített légialkalmasság-felülvizsgáló személyek munkáját képesített személyeknek kell segíteniük.

(c)

A légi jármű fizikai vizsgálata során a légialkalmasság-felülvizsgáló személyek biztosítják a következőket:

1.

az összes előírt jelölés és felirat megfelelően el legyen helyezve; továbbá

2.

a légi jármű megfeleljen a jóváhagyott repülési kézikönyvnek; továbbá

3.

a légi jármű konfigurációja megfeleljen a jóváhagyott dokumentációnak; továbbá

4.

ne legyen olyan nyilvánvaló hiba, amelyet az M.A.403. pont szerint nem kezeltek; továbbá

5.

a légi jármű és a nyilvántartások a) pont szerint dokumentált átvizsgálása között ne legyen ellentmondás.

(d)

Az M.A.901. a) pontban foglalt rendelkezéstől eltérve annak érdekében, hogy a fizikai vizsgálat karbantartási ellenőrzés keretében legyen végrehajtható, a légialkalmassági felülvizsgálat legfeljebb 90 nappal korábban elvégezhető anélkül, hogy az a légialkalmassági felülvizsgálati eljárás folyamatosságát befolyásolná.

(e)

Az I. melléklet (M. rész) III. függeléke szerinti légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány (15b. számú EASA-űrlap), illetve légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadására vonatkozó ajánlás (15a. számú EASA-űrlap) csak a következő feltételekkel bocsátható ki:

1.

a bizonyítványt, illetve ajánlást vagy a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet nevében az M.A.707. pont értelmében megfelelően feljogosított légialkalmasság-felülvizsgáló személy, vagy – az M.A.901. g) pont szerinti esetekben – tanúsító személy adja ki;

2.

a bizonyítvány, illetve ajánlás csak a légialkalmassági felülvizsgálat maradéktalan elvégzése után adható ki, azzal a feltétellel, hogy a követelmények teljesülését illetően nem állhat fenn olyan hiányosság, amely a repülésbiztonságot ismert módon veszélyezteti.

(f)

A légi jármű számára kiállított vagy meghosszabbított légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány másolatát 10 napon belül meg kell küldeni a légi járművet lajstromozó tagállamnak.

(g)

A légialkalmassági felülvizsgálattal összefüggő feladatok nem adhatók alvállalkozásba.

(h)

Ha a légialkalmassági felülvizsgálat eredménye nem meggyőző, akkor az illetékes hatóságot a lehetőségek szabta keretek között minél hamarabb, de legkésőbb attól fogva 72 órán belül értesíteni kell, hogy a szervezet a felülvizsgálat tárgyát képező állapotot feltárta.

M.A.711.   A szervezet jogosultságai

a)

Az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet:

1.

a jóváhagyási bizonyítványának megfelelően – a kereskedelmi célú légi fuvarozásban részt vevő légi járművek kivételével – irányíthatja légi járművek légialkalmasságának fenntartását;

2.

ha az a jóváhagyási bizonyítványában és légi üzemeltetői bizonyítványában (AOC) is szerepel, irányíthatja a kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi jármű légi alkalmasságának fenntartását;

3.

megszervezheti, hogy szerződés keretében a saját minőségbiztosítási rendszerén belül működő más szervezet végezze el a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, a jóváhagyott szervezet jóváhagyási bizonyítványában felsorolt korlátozott feladatokat;

4.

az M.A.901. f) pontban foglalt feltételek mellett meghosszabbíthatja az illetékes hatóság, illetve egy másik, e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet által kiadott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességét;

b)

Továbbá a valamely tagállamban bejegyzett légialkalmasság-irányító szervezet számára jóvá lehet hagyni az M.A.710. pontban említett légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzését, és:

1.

a kapcsolódó légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadását, valamint e bizonyítvány érvényességének kellő időben, az M.A.901. c) 2. pont, illetve az M.A.901. e) 2. pont szerinti feltételeknek megfelelően történő meghosszabbítását; és

2.

légialkalmassági felülvizsgálatra vonatkozó ajánlás összeállítását a légi járművet lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága számára;

c)

Az a légialkalmasság-irányító szervezet, amelynek jóváhagyása az M.A.711. b) pont szerinti jogosultságokra kiterjed, a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) A.711 d) pontjával összhangban azon légi járművek vonatkozásában, amelyekre a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadását illetően jóváhagyással rendelkezik, repülési engedély kiadását illetően is jóváhagyható azzal, hogy a jóváhagyott repülési feltételeknek való megfelelést az M.A.704. pont szerinti kézikönyvben rögzített megfelelő jóváhagyott eljárással kell tanúsítania.

M.A.712.   Minőségbiztosítási rendszer

a)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek, annak érdekében, hogy folyamatosan megfeleljen ezen alrész követelményeinek, létre kell hoznia minőségbiztosítási rendszert és ki kell jelölnie minőségügyi vezetőt, hogy az figyelemmel kísérje a légi járművek légi alkalmasságának biztosításához szükséges eljárások betartását, illetve azok megfelelőségét. A megfelelőség ellenőrzése magában foglalja a visszacsatolási rendszert a felelős vezető számára, hogy végrehajthassák a szükséges kiigazító intézkedéseket.

b)

A minőségbiztosítási rendszer az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerinti tevékenységek figyelemmel kísérését szolgálja. A rendszernek legalább az alábbi funkciókat kell tartalmaznia:

1.

figyelemmel kell kísérnie, hogy az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerinti minden tevékenységet a jóváhagyott eljárások szerint végezzenek el; és

2.

figyelemmel kell kísérnie, hogy minden szerződött karbantartási munkát a szerződés szerint végezzenek el; és

3.

figyelemmel kell kísérnie e rendelkezés előírásainak való folyamatos megfelelést.

c)

Az e tevékenységekre vonatkozó nyilvántartásokat legalább két évig meg kell őrizni.

d)

Amennyiben a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetet valamely másik rész szerint hagyták jóvá, a minőségbiztosítási rendszer kombinálható a másik részben meghatározott rendszerrel.

e)

Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerinti minőségbiztosítási rendszernek az üzemeltető minőségbiztosítási rendszere szerves részének kell lennie.

f)

Kereskedelmi légi fuvarozásban használt légi járművek légi alkalmasságát nem irányító, kisméretű szervezet esetében, az illetékes hatóság engedélyével a minőségbiztosítási rendszer kiváltható szervezeti felülvizsgálatok rendszeres végrehajtásával, kivéve azokat az eseteket, amikor a szervezet 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél nehezebb, nem légballon jellegű légi járműre vonatkozóan ad ki légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. Abban az esetben, ha a légialkalmasság-irányító szervezetnek nincsen minőségbiztosítási rendszere, nem adhat át más feleknek szerződés keretében folyamatos légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatokat.

M.A.713.   Változások a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetben

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne:

1.

a szervezet neve;

2.

a szervezet telephelye;

3.

a szervezet további telephelyei;

4.

a felelős vezető;

5.

az M.A.706. c) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6.

a létesítmények, eljárások, a tevékenység köre és a személyzet, amely hatással lehet a jóváhagyásra.

Az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert személyi változásokat a lehető leghamarabb közölni kell.

M.A.714   Nyilvántartások vezetése

(a)

vántartásokat.

(b)

Ha a légialkalmasság-irányító szervezet rendelkezik az M.A.711. b) pont szerinti jogosultsággal, akkor egy-egy példányban köteles megőrizni minden kiadott vagy meghosszabbított érvényességű légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt és ajánlást, továbbá köteles megőrizni valamennyi háttérdokumentumot. A szervezet köteles egy-egy példányban megőrizni minden olyan légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, amelynek érvényességét az M.A.711. a) 4. pont szerinti jogosultsága alapján meghosszabbította.

(c)

Ha a légialkalmasság-irányító szervezet rendelkezik az M.A.711. c) pont szerinti jogosultsággal, akkor egy-egy példányban köteles megőrizni minden olyan repülési engedélyt, amelyet a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21.A.729. pontja alapján kiadott.

(d)

A légialkalmasság-irányító szervezet a b) és a c) pontban említett nyilvántartások egy-egy példányát a légi jármű vagy komponens végleges üzemen kívül helyezését követően két évig köteles megőrizni.

(e)

A nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védve legyenek.

(f)

A biztonsági másolatokat tartalmazó valamennyi számítógépes hardverelemet a munkaadatokétól eltérő helyen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát.

(g)

Ha egy légi jármű vonatkozásában a légialkalmasság fenntartásának irányítását másik szervezet vagy személy veszi át, akkor ennek a szervezetnek vagy személynek minden megőrzött nyilvántartást át kell adni. A nyilvántartások megőrzésére előírt határidők az átvevő szervezetet vagy személyt is kötik.

(h)

Ha a légialkalmasság-irányító szervezet beszünteti működését, minden megőrzött nyilvántartást köteles átadni az érintett légi járművek tulajdonosának.

M.A.715.   A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a)

A jóváhagyást határozatlan időre adják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben:

1.

a szervezet folyamatosan megfelel e rész előírásainak, az M.B.705. pontban meghatározott vizsgálati eredmények kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban; és

2.

a szervezethez az illetékes hatóságnak hozzáférést kell biztosítani, hogy ellenőrizhesse az e résznek való folyamatos megfelelést; és

3.

a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b)

A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

M.A.716.   Szabálytalanságok

a)

Az 1. szintű szabálytalanság az M. rész követelményeinek való lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.

b)

A 2. szintű szabálytalanság az M. rész előírásainak való olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetleg veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

c)

Az M.B.705. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

H. ALRÉSZ

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY – CRS

M.A.801.   Légi jármű üzembe helyezési bizonyítványa

a)

Az üzembe helyezési bizonyítványt ezen alrész szerint kell kibocsátani, kivéve, ha valamely, a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet helyezi a légi járművet üzembe.

b)

A légi járművet csak azután lehet üzembe helyezni, hogy az alábbi személyek az üzembe helyezési bizonyítványt minden egyes karbantartás befejezésekor kibocsátották, és meggyőződtek arról, hogy minden szükséges karbantartási munka megfelelően befejeződött:

1.

az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet nevében a megfelelő tanúsító személyek; vagy

2.

a III. melléklet (66. rész) követelményeinek megfelelő tanúsító személyek, kivéve az e melléklet VII. függelékében felsorolt komplex karbantartási feladatok esetében, amelyekre az 1. pont alkalmazandó; vagy

3.

a pilóta-tulajdonos az M.A.803. ponttal összhangban;

c)

Az M.A.801. b) 2. ponttól eltérve a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt ELA1 légi járművek üzembe helyezését az e melléklet VII. függelékében felsorolt komplex karbantartási feladatok után az M.A.801. b) 2. pontban említett tanúsító személyek is jóváhagyhatják.

d)

Az M.A.801. b) ponttól eltérve az olyan előre nem látható helyzetekben, ahol egy légi jármű az e melléklet vagy a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezettel és megfelelő tanúsító személyekkel nem rendelkező helyen ér földet, a tulajdonos feljogosíthat egy legalább hároméves megfelelő karbantartási tapasztalattal és megfelelő képesítéssel rendelkező személyt arra, hogy végezze el az e melléklet D. alrészében meghatározott szabványok szerinti karbantartást, és helyezze üzembe a légi járművet. Ebben az esetben a tulajdonosnak:

1.

be kell szereznie és a légi jármű nyilvántartásában meg kell őriznie az elvégzett munkákra, valamint a bizonyítványt kiadó személy képzettségére vonatkozó összes adatot; és

2.

gondoskodnia kell arról, hogy egy az M.A.801. b) pontban említett, megfelelően feljogosított személy, illetve az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészével vagy a II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott szervezet a lehető leghamarabb, de legkésőbb 7 napon belül felülvizsgálja és jóváhagyja az így elvégzett karbantartási munkákat; és

3.

a tanúsítási engedély kiadásától számított 7 napon belül értesítenie kell a légi jármű légi alkalmasságának irányításáért felelős szervezetet, amennyiben az M.A.201. e) pont szerint szerződést kötött ilyennel, illetve szerződés hiányában az illetékes hatóságot.

e)

A tanúsító személyeket a közvetlen és folyamatos ellenőrzésük alatt álló személy vagy személyek segíthetik a karbantartási feladatok végrehajtása során az M.A.801. b) 2. ponttal vagy az M.A.801. c) ponttal összhangban történő üzembe helyezés esetén.

f)

Az üzembe helyezési bizonyítványnak legalább tartalmaznia kell:

1.

az elvégzett karbantartással kapcsolatos alapvető információkat; és

2.

a karbantartás elvégzésének dátumát; és

3.

az üzembe helyezési bizonyítványt kiadó szervezet és/vagy személy azonosító adatait, beleértve:

i.

az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet jóváhagyásának és az ilyen bizonyítványt kibocsátó tanúsító személyeknek a megjelölését; vagy

ii.

az M.A.801. b) 2. pont vagy az M.A.801. c) pont szerinti üzembe helyezési bizonyítvány esetén a bizonyítványt kibocsátó tanúsító személyek azonosítását, és ha alkalmazható, engedélyük számát;

4.

a légi alkalmasság vagy az üzemeltetés korlátozásait, ha vannak ilyenek.

g)

A b) ponttól eltérve és a h) pont rendelkezései ellenére, ha az előírt karbantartási munkát nem lehet elvégezni, az üzembe helyezési bizonyítványt a légi jármű jóváhagyott korlátozásaival ki lehet bocsátani. Ezt a tényt a légi alkalmasság és az üzemeltetés bármilyen alkalmazandó korlátozásaival együtt, az f) 4. pontban előírt információszolgáltatás részeként, még a kiadás előtt bele kell foglalni a légi jármű üzembe helyezési bizonyítványába.

h)

Az üzembe helyezési bizonyítvány nem adható ki olyan ismert meg nem felelés esetén, amely veszélyezteti a repülés biztonságát.

M.A.802.   Komponens üzembe helyezési bizonyítványa

a)

A légi jármű komponensein az M.A.502. pont rendelkezéseinek megfelelően elvégzett bármely karbantartási munka befejezése után üzembe helyezési bizonyítványt kell kiállítani.

b)

A légi jármű komponenseinek üzembehelyezési bizonyítványaként az 1. számú EASA-űrlapként azonosított üzemképességi bizonyítvány szolgál, kivéve azokat az eseteket, amikor a légi jármű komponenseinek karbantartását az M.A.502. b), az M.A.502. d) vagy az M.A.502. e) pont szerint végezték, amikor is a karbantartást az M.A.801. pont rendelkezéseinek megfelelő légijármű-üzembehelyezési eljárások szerint kell elvégezni.

M.A.803.   Pilóta-tulajdonos jóváhagyása

a)

A pilóta-tulajdonosi besoroláshoz az adott személynek:

1.

az adott légi jármű típusra vagy osztályra egy tagállam által kiadott vagy érvényesített érvényes szakszolgálati engedéllyel (vagy azzal egyenértékű dokumentummal) kell rendelkeznie; és

2.

a légi jármű egyedüli vagy társtulajdonosának kell lennie; aki:

i.

a lajstromozási űrlapon felsorolt természetes személyek egyike; vagy

ii.

egy nonprofit, kedvtelési céllal létrehozott jogi személyiségű társaság tagja, ahol a jogi személyiségű társaság van tulajdonosként vagy üzemeltetőként feltüntetve a lajstromozási okmányban, és ez a tag közvetlenül részt vesz a társaság döntési folyamataiban, továbbá a társaság pilóta-tulajdonosi karbantartás elvégzésére jelölte ki.

b)

Az e melléklet VIII. függelékében meghatározott, a pilóta-tulajdonos által végzett, korlátozott karbantartás után a pilóta-tulajdonos valamennyi, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű, magánüzemeltetésű, nem komplex motoros meghajtású légi jármű, vitorlázó repülőgép, segédmotoros vitorlázó repülőgép és légballon esetében kiállíthatja az üzembe helyezési bizonyítványt.

c)

A pilóta-tulajdonos által végzett korlátozott karbantartás hatókörét az M.A.302. pontban említett légi jármű karbantartási programban kell meghatározni.

d)

Az üzembe helyezési bizonyítványt be kell vezetni a fedélzeti naplókba, és tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás alapvető részleteit, a felhasznált karbantartási adatokat, a karbantartás befejezésének időpontját és a bizonyítványt kibocsátó pilóta-tulajdonos személyazonosságát, aláírását és szakszolgálati engedélyének számát.

I. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

M.A.901.   A légi jármű légialkalmassági felülvizsgálata

A légi jármű légialkalmassági bizonyítványa érvényességének biztosítása érdekében a légi járművet és a jármű folyamatos légi alkalmasságát dokumentáló nyilvántartásokat rendszeresen légialkalmassági vizsgálat keretében felül kell vizsgálni.

a)

A sikeres légialkalmassági felülvizsgálat befejezésekor – az e melléklet III. függelékének megfelelően (15a. vagy 15b. számú EASA-űrlap) – kiállítják a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány egy évig érvényes.

b)

Az ellenőrzött környezetben lévő légi jármű olyan légi jármű, i. amely az előző 12 hónapban folyamatosan egy az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrésze szerint jóváhagyott egyedi szervezet irányítása alatt volt, és ii. amelyet az előző 12 hónap során az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrészével vagy a II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott karbantartó szervezetek tartottak karban. Ide tartozik az M.A.803. b) pontban említett és az M.A.801. b) 2. pont vagy az M.A.801. b) 3. pont szerint elvégzett karbantartás és üzembe helyezés.

c)

A b) pontban említett, a légi jármű folyamatos légi alkalmasságát irányító szervezet – amennyiben megfelelően jóváhagyják és megfelel a k) pont követelményeinek – az ellenőrzött környezetben lévő, a kereskedelmi légi fuvarozásban használt összes légi jármű típus, és a 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél (MTOM) nehezebb légi járművek, kivéve a légballonok esetében:

1.

az M.A.710. pont szerint kibocsáthatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2.

amennyiben a légi jármű az ellenőrzött környezetben marad, az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja.

d)

A kereskedelmi légi fuvarozásban használt összes légi jármű típus, és a 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél (MTOM) nehezebb légi járművek, kivéve a légballonok, esetében i. amelyek nem ellenőrzött környezetben vannak, vagy ii. amelyekről olyan légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, amely nem rendelkezik jogosultsággal légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzésére, a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság bocsátja ki az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrészével összhangban, megfelelően jóváhagyott szervezet által – a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével együtt – beküldött ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után. Az ilyen ajánlás az M.A.710. pont szerint elvégzett légialkalmassági vizsgálaton alapul.

e)

A legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) légi járművek, és légballonok esetében, amelyeket kereskedelmi légi fuvarozásban nem használnak, megfelelő jóváhagyás esetén és a k) pont rendelkezéseinek függvényében bármely, a tulajdonos vagy az üzemeltető által kijelölt, az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrészével összhangban jóváhagyott szervezet:

1.

az M.A.710. pont szerint kibocsáthatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2.

az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja; feltéve, hogy a légi jármű az irányítása alatt ellenőrzött környezetben marad.

f)

Az M.A.901. c) 2. ponttól és az M.A.901. e) 2. ponttól eltérve, az ellenőrzött környezetben lévő légi járművek esetében a légi jármű folyamatos légi alkalmasságát irányító, a b) pontban említett szervezet, a k) pontban meghatározott követelményeinek való megfelelés függvényében, kétszer egy-egy éves időtartamra meghosszabbíthatja az illetékes hatóság vagy egy, az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrészével összhangban jóváhagyott, másik szervezet által kiadott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességét.

g)

Az M.A.901. e) ponttól és az M.A.901. i) 2. ponttól eltérve, a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt, és az M.A.201. pont i) pontja által nem érintett ELA1 légi járművek esetében a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság is kiállíthatja egy, az illetékes hatóság által hivatalosan jóváhagyott és a III. melléklet (66. rész) rendelkezéseinek és az M.A.707. a) 2. pont a. alpontjának megfelelő tanúsító személy által – a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével együtt – beküldött ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után. Az ilyen ajánlásnak az M.A.710. pont szerint elvégzett légialkalmassági felülvizsgálaton kell alapulnia, és nem adható ki kettőnél több egymást követő évben.

h)

Amikor a körülmények arra utalnak, hogy potenciális közlekedésbiztonsági veszéllyel kell számolni, az illetékes hatóságnak saját magának kell elvégeznie a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiadnia a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

i)

A h) ponton felül az illetékes hatóság az alábbi esetekben is saját maga elvégezheti a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiadhatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt:

1.

ha a légi járművel kapcsolatos irányítási feladatokat a melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze alapján jóváhagyott harmadik országbeli légialkalmasság-irányító szervezet látja el;

2.

légballonok vagy bármilyen más, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű légi járművek esetében, amennyiben a tulajdonos ezt kéri.

j)

Amikor az illetékes hatóság saját maga végzi el a légialkalmassági felülvizsgálatot és/vagy állítja ki a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek a következőket kell biztosítania az illetékes hatóság számára:

1.

az illetékes hatóság által előírt dokumentáció; és

2.

az illetékes hatóság alkalmazottai számára alkalmas elhelyezés a megfelelő helyszínen; és

3.

szükség esetén a III. mellékletnek (66. rész), vagy az azzal egyenértékű, a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. j) 1. és 2. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő képesítéssel rendelkező személyek támogatása.

k)

A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány nem adható ki és nem hosszabbítható meg, ha bizonyíték van arra vagy okkal vélhető úgy, hogy a légi jármű nem alkalmas a légi fuvarozásra.

M.A.902.   A légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítvány érvényessége

a)

A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényét veszti, ha:

1.

azt felfüggesztik vagy visszavonják; vagy

2.

a légialkalmassági bizonyítványt felfüggesztik vagy visszavonják; vagy

3.

a légi jármű nem szerepel valamely tagállam légijármű-lajstromában; vagy

4.

azt a típusalkalmassági bizonyítványt, amelynek alapján a légialkalmassági bizonyítványt kiállítják, felfüggesztették vagy visszavonták.

b)

A légi jármű nem repülhet, ha légialkalmassági bizonyítványa érvénytelen, vagy:

1.

a légi jármű vagy a légi járműbe beépített bármely komponens folyamatos légi alkalmassága nem felel meg e rész előírásainak; vagy

2.

a légi jármű már nem felel meg az ügynökség által jóváhagyott típustervnek; vagy

3.

a légi járművet a repülési kézikönyv vagy a légialkalmassági bizonyítvány jóváhagyott korlátozásait túllépve működtették anélkül, hogy megfelelő intézkedést tettek volna; vagy

4.

a légi jármű olyan baleset vagy esemény részese volt, amely befolyásolta a légi jármű légi alkalmasságát, és nem tettek megfelelő intézkedéseket a légi alkalmasság helyreállítására; vagy

5.

valamelyik módosítás vagy javítás nem felel meg a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész).

c)

A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány visszaadása vagy visszavonása esetén azt vissza kell szolgáltatni az illetékes hatóságnak.

M.A.903.   A légi jármű lajstromozásának átadása az EU-n belül

a)

A légi jármű lajstromozásának EU-n belüli átadása esetén a kérelmező:

1.

tájékoztatja az előző tagállamot, hogy a légi járművet melyik tagállamban fogják lajstromozni; majd

2.

kérelmet nyújt be a másik tagállamnak a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) szerinti új légialkalmassági bizonyítvány kibocsátásáért.

b)

Az M.A.902. a) 3. pont rendelkezései ellenére, a korábbi légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítvány lejártának napjáig érvényes marad.

M.A.904.   Az Európai Unióba importált légi jármű légialkalmassági vizsgálata

a)

Amikor harmadik országból történő behozatal esetén a légi jármű valamely tagállam lajstromába kerül, a kérelmezőnek:

1.

kérelmet kell benyújtania a lajstromozás szerinti tagállamhoz a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) szerinti új légialkalmassági bizonyítvány kibocsátása érdekében; és

2.

amennyiben a légi jármű nem új, megfelelően el kell végeztetnie egy légialkalmassági felülvizsgálatot az M.A.901. ponttal összhangban; és

3.

el kell végeztetnie az M.A.302. pont szerint jóváhagyott karbantartási programnak való megfeleléshez szükséges karbantartási munkákat.

b)

Miután a légialkalmasság-irányító szervezet – ha az végezte a felülvizsgálatot – meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a vonatkozó követelményeknek, meg kell küldenie a lajstrom szerinti tagállamnak a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó dokumentált ajánlását.

c)

A tulajdonos köteles a lajstrom szerinti tagállamnak vizsgálat céljára a légi járműhöz a hozzáférést biztosítani.

d)

A lajstrom szerinti tagállam, ha meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) előírásainak, kibocsátja az új légialkalmassági bizonyítványt.

e)

A tagállam kibocsátja a légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványt, amely általában egy évig érvényes, kivéve ha biztonsági okból annak érvényességét korlátozza.

M.A.905.   Szabálytalanságok

a)

Az 1. szintű szabálytalanság az e melléklet (M. rész) előírásainak való lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a légi jármű biztonsági normáját, és súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b)

A 2. szintű szabálytalanság az e melléklet (M. rész) előírásainak való minden olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a légi jármű biztonsági normáját, és esetleg veszélyeztetheti a repülés biztonságát.

c)

Az M.B.903. pont szerinti szabálytalanságra vonatkozó értesítés kézhezvételét követően az M.A.201. pont értelmében felelős személy vagy szervezet kiigazítási intézkedési tervet készít, és kiigazító intézkedéseit az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül a hatóság számára kielégítő módon bemutatja, ideértve a szabálytalanság újabb előfordulásának megelőzését és okának megszüntetését célzó megfelelő kiigazító intézkedést is.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ

ÁLTALÁNOSSÁGOK

M.B.101.   Hatály

E szakasz megállapítja az e rész A. szakaszának alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok által követendő igazgatási eljárásokat.

M.B.102.   Az illetékes hatóság

a)   Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie az illetékes hatóságot, amely a bizonyítványok kibocsátásáért, folyamatos érvényességéért, módosításért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért, illetve a légi alkalmasság fenntartása felügyeletéért felel. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

b)   Erőforrások

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

c)   Képesítés és képzés

Az e mellékletben tárgyalt tevékenységekben részt vevő összes személynek rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel, tudással, tapasztalattal, alapképzéssel és folyamatos továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához.

d)   Eljárások

Az illetékes hatóság állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy miként éri el az e mellékletnek (M. rész) való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosításának érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

M.B.104.   Nyilvántartások vezetése

a)

Az illetékes hatóságoknak nyilvántartási rendszert kell létrehozniuk, amely lehetővé teszi az egyes bizonyítványok kibocsátása, érvényessége fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása folyamatának megfelelő nyomon követhetőségét.

b)

Az e melléklettel összhangban jóváhagyott szervezetek felügyeletéhez szükséges nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:

1.

a szervezet jóváhagyására irányuló kérelem;

2.

a szervezet jóváhagyási bizonyítványa, annak valamennyi változásával együtt;

3.

az auditáló program másolata, felsorolva az esedékesek, illetve a már elvégzett auditokat;

4.

az illetékes hatóság által ellátott folyamatos felügyelet nyilvántartásai, ideértve minden audit-nyilvántartást;

5.

minden vonatkozó levelezés másolata;

6.

az esetleges mentesítések és a végrehajtási intézkedések részletei;

7.

a szervezet felügyeletére vonatkozó, a más illetékes hatóságoktól érkező esetleges jelentések;

8.

a szervezet kézikönyve és annak módosításai;

9.

az illetékes hatóság által közvetlenül jóváhagyott minden más dokumentum másolata.

c)

A b) pont szerinti nyilvántartásokat legalább négy évig meg kell őrizni.

d)

Az egyes légi járművek felügyeletére vonatkozó nyilvántartások legalább az alábbiak másolatait tartalmazzák:

1.

a légi jármű légialkalmassági bizonyítványa;

2.

légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok;

3.

az A. szakasz G. alrésze szerinti szervezet ajánlásai;

4.

a tagállam által közvetlenül végzett légialkalmassági felülvizsgálatokra vonatkozó jelentések;

5.

minden, a légi járműre vonatkozó levelezés;

6.

az esetleges mentesítések és a végrehajtási intézkedések részletei;

7.

az I. melléklet (M. rész) vagy a 965/2012/EU rendelet II. melléklete ( ARO rész) alapján az illetékes hatóság által jóváhagyott mindennemű okmány.

e)

A d) pontban említett nyilvántartásokat két évig meg kell őrizni attól az időponttól számítva, amikor a légi járművet véglegesen kivonják a szolgálatból.

f)

Az M.B.104. pontban meghatározott minden nyilvántartást kérésre más tagállam vagy az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani.

M.B.105.   Kölcsönös információcsere

a)

A légi közlekedés biztonságának javítása érdekében a 216/2008/EK rendelet 15. cikke szerinti illetékes hatóságok biztosítják minden szükséges információ kölcsönös cseréjét.

b)

A tagállamok illetékességének sérelme nélkül, a több tagállamot érintő, a biztonságot potenciálisan fenyegető veszély esetén az érintett illetékes hatóságok támogatják egymást a szükséges felügyeleti intézkedések végrehajtásában.

B. ALRÉSZ

ILLETÉKESSÉG

M.B.201.   Kötelezettségek

Az M.1. pontban meghatározott illetékes hatóságok felelősek az ellenőrzések és a vizsgálatok végrehajtásáért, hogy az e részben meghatározott követelmények teljesüljenek.

C. ALRÉSZ

A LÉGI ALKALMASSÁG FENNTARTÁSA

M.B.301.   Karbantartási program

a)

Az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a karbantartási program megfelel az M.A.302. pontban meghatározott követelményeknek.

b)

Kivéve, ha az M.A.302. c) pontja másként állapítja meg, a karbantartási programot és annak módosításait közvetlenül az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c)

Közvetett jóváhagyás esetén a karbantartási programot az illetékes hatóság a légi alkalmasság fenntartása irányító szervezete kézikönyvében hagyja jóvá.

d)

A karbantartási program b) pont szerinti jóváhagyása érdekében az illetékes hatóság számára hozzáférést kell biztosítani minden, az M.A.302. d), e) és f) pont szerinti szükséges adathoz.

M.B.302.   Mentességek

Az illetékes hatóság által az a 216/2008/EK rendelet 14. cikke (4) bekezdése szerint engedélyezett minden mentességről nyilvántartást kell vezetni, és azt meg kell őrizni.

M.B.303.   A légi jármű folyamatos légi alkalmasságának figyelemmel kísérése

a)

Az illetékes hatóságnak vizsgálati programot kell kidolgoznia a lajstromában szereplő légi járművek légialkalmassági állapotának figyelemmel kísérésére.

b)

A vizsgálati program magában foglalja a légi járművek szúrópróbaszerű ellenőrzését.

c)

A programot úgy kell kidolgozni, hogy figyelembe vegye a lajstromban szereplő légi járművek számát, a helyismeretet és az eddigi felügyeleti tevékenységet.

d)

A gyártmányok ellenőrzése a légi alkalmasság szempontjából kockázatot jelentő tényezők sorára összpontosít, és azonosítja az esetleges kifogásokat. Továbbá, az illetékes hatóság minden kifogást értékel, hogy megállapítsa annak okát.

e)

Minden kifogást az M.A.201. pont szerint felelős személynek vagy szervezetnek írásban meg kell erősítenie.

f)

Az illetékes hatóság minden kifogást, a kifogás kiküszöbölésére tett intézkedést és ajánlást nyilvántartásba vesz.

g)

Ha a légi jármű felmérése során bizonyítékot találnak arra, hogy az e mellékletben (M. rész) foglalt követelmények nem teljesültek, az illetékes hatóság az M.B.903. pontban foglaltak szerint intézkedik.

h)

Ha a követelményeknek való nem megfelelés alapvető oka bármilyen alrész vagy más rész követelményeinek nem teljesítése, a nem megfelelésről a vonatkozó részben előírtak szerint kell intézkedni.

i)

A megfelelő végrehajtási tevékenység elősegítése érdekében az illetékes hatóságoknak kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást a h) pont értelmében feltárt meg nem felelésekről.

M.B.304.   Visszavonás, felfüggesztés és korlátozás

Az illetékes hatóság:

a)

a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b)

a légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványt az M.B.303. g) pontban foglaltak szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

D. ALRÉSZ

KARBANTARTÁSI SZABVÁNYOK

(még megfelelően kidolgozandó)

E. ALRÉSZ

KOMPONENSEK

(még megfelelően kidolgozandó)

F. ALRÉSZ

KARBANTARTÓ SZERVEZET

M.B.601.   Kérelem

Amennyiben a karbantartó létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további karbantartó létesítmények elhelyezkednek.

M.B.602.   Első jóváhagyás

a)

Amennyiben az M.A.606. a) és b) pontja szerinti előírások teljesülnek, az illetékes hatóság írásban jelzi a kérelmezőnek az M.A.606. a) és b) pontja szerinti személyek elfogadását.

b)

Az illetékes hatóságnak meg kell állapítani, hogy a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott eljárások megfelelnek-e az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészében előírtaknak, és biztosítják, hogy a felelős vezető írja alá a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

c)

Az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészében meghatározott előírásoknak.

d)

Az első jóváhagyásra irányuló vizsgálat idején legalább egy alkalommal megbeszélésre kell hívni a szervezet felelős vezetőjét annak biztosítására, hogy a vezető teljes mértékben tudatában legyen a jóváhagyás jelentőségének, és a kézikönyvben meghatározott eljárásoknak a szervezet általi betartására irányuló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírása indokainak.

e)

Minden vizsgálati eredményt a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

f)

Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

g)

Az első jóváhagyáshoz a szervezetnek minden kifogást ki kell küszöbölnie, és azokat az illetékes hatóság elé kell tárnia, mielőtt a jóváhagyást kibocsátják.

M.B.603.   A jóváhagyás kibocsátása

a)

Ha a karbantartó szervezet e rész vonatkozó pontjainak megfelel, az illetékes hatóságnak az EASA 3. nyomtatványon ki kell adnia a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt (V. függelék), amely tartalmazza a jóváhagyás körét.

b)

Az illetékes hatóság az EASA 3. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyáshoz fűzött feltételeket.

c)

A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell az EASA 3. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

M.B.604.   Folyamatos felügyelet

a)

Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden, az e melléklet (M. rész) B. szakaszának F. alrészével összhangban jóváhagyott, a felügyelete alá tartozó karbantartó szervezetről, az esedékes és a már elvégzett auditálás időpontjáról.

b)

Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű auditálásnak kell alávetni.

c)

A vizsgálat minden eredményét a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

d)

Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

e)

Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditálások során felmerülő lényeges kérdésekről.

M.B.605.   Szabálytalanságok

a)

Ha az auditálás során vagy más módon bizonyítékot találnak az e mellékletben (M. rész) meghatározott követelmények valamelyikének való nem megfelelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1.

szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően, azonnal intézkedik a karbantartó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz.

2.

szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság a szabálytalanság módjától függő, de három hónapot meg nem haladó időszakot szab meg a kiigazító intézkedésre. Az illetékes hatóság bizonyos körülmények esetén az első ilyen időszak lejártával, a kifogás módjától függően, a kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel, a három hónapos időszakot meghosszabbíthatja.

b)

Ezeket az intézkedéseket az illetékes hatóság által megadott határidőn belül kell bevezetni, ellenkező esetben a hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

M.B.606.   Változások

a)

Az illetékes hatóságnak a szervezettel kapcsolatos, az M.A.617. pont rendelkezéseinek megfelelően közölt bármilyen változás esetén be kell tartania az első jóváhagyás vonatkozó előírásait.

b)

Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a jóváhagyott karbantartó szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve, ha úgy határoz, hogy a változások természete vagy mértéke miatt a jóváhagyást fel kell függeszteni.

c)

A karbantartó szervezet kézikönyvének módosításaira vonatkozóan:

1.

A változások közvetlen, az M.A.604. b) ponttal összhangban történő jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a kézikönyvben meghatározott eljárások megfelelnek-e az e melléklet (M. rész) előírásainak, mielőtt a jóváhagyott szervezetet a jóváhagyásról hivatalosan értesítené.

2.

Amennyiben az M.A.604. c) ponttal összhangban a változásokat közvetett jóváhagyási eljárás során hagyják jóvá, az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy i. a változások kis mértékűek maradnak; és ii. megfelelő ellenőrzést tud gyakorolni a módosítások jóváhagyása felett, és így biztosítani tudja, hogy azok továbbra is megfeleljenek az e mellékletben (M. rész) meghatározott követelményeknek.

M.B.607.   A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a)

a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b)

a jóváhagyást az M.B.605. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

G. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁG-IRÁNYÍTÓ SZERVEZET

M.B.701.   Kérelem

a)

Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az illetékes hatósághoz az üzemeltetett légijármű-típusokra a légi jármű üzemeltetői bizonyítványára irányuló első kérelemmel, és ahol alkalmazható, a kérelmezett esetleges változtatásokkal együtt, a következőket kell jóváhagyásra benyújtani:

1.

a légialkalmasság-irányító kézkönyv;

2.

az üzemeltető légijármű-karbantartási programja;

3.

a légi jármű fedélzeti műszaki naplója;

4.

ahol helyénvaló, az üzemeltető és a 145. rész szerint jóváhagyott karbantartó szervezet közötti karbantartási szerződések műszaki előírásai.

b)

Amennyiben a létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további létesítmények elhelyezkednek.

M.B.702.   Első jóváhagyás

a)

Feltéve, hogy az M.A.706. a), c), d) pontjában, illetve az M.A.707. pontja szerinti követelmények teljesülnek, az illetékes hatóság hivatalosan írásban jelzi az M.A.706. a), c) és d) pontja, valamint az M.A.707. pontja szerinti alkalmazottak elfogadását a kérelmezőnek.

b)

Az illetékes hatóságnak meg kell állapítania, hogy a légialkalmasság-irányító kézikönyvben meghatározott eljárások összhangban állnak-e az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészében foglaltakkal, és biztosítja, hogy a felelős vezető aláírja a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

c)

Az illetékes hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészében meghatározott követelményeknek.

d)

Az első jóváhagyásra irányuló vizsgálat idején legalább egy alkalommal megbeszélésre kell hívni a szervezet felelős vezetőjét annak biztosítására, hogy a vezető teljes mértékben tudatában legyen a jóváhagyás jelentőségének, és a légialkalmasság-irányító kézikönyvben meghatározott eljárásoknak a betartására irányuló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírása indokainak.

e)

A vizsgálat minden eredményét a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

f)

Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

g)

Az első jóváhagyáshoz a szervezetnek minden kifogást ki kell küszöbölnie, és azokat az illetékes hatóság elé kell tárnia, mielőtt a jóváhagyást kibocsátják.

M.B.703.   A jóváhagyás kibocsátása

a)

Ha a légialkalmasság-irányító szervezet az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészében foglaltaknak megfelel, az illetékes hatóságnak az EASA 14. nyomtatványon ki kell adnia a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt (VI. függelék), amely tartalmazza a jóváhagyás körét.

b)

Az illetékes hatóság az EASA 14. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyás érvényességét.

c)

A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell a 14. nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

d)

Kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén az EASA 14. nyomtatványon közölt információt a légi üzemeltetői bizonyítványban is fel kell tüntetni.

M.B.704.   Folyamatos felügyelet

a)

Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden, az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott és felügyelete alá tartozó légialkalmasság-irányító szervezetről, az esedékes és a már elvégzett auditálás időpontjáról.

b)

Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű auditálásnak kell alávetni.

c)

Az e melléklet (M. rész) B. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott szervezetek által kezelt légi járművek közül megfelelő számú darabot minden 24 hónapos időszakban szúrópróbaszerűen gyártmányvizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat alá vonandó minta méretét az illetékes hatóság állapítja meg, a megelőző auditok eredményei, illetve a korábbi gyártmányvizsgálatok alapján.

d)

A vizsgálat minden eredményét a szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

e)

Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

f)

Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditok során felmerülő lényeges kérdésekről.

M.B.705.   Szabálytalanságok

a)

Amikor az auditok során vagy más módon bizonyítékot találnak az e mellékletben (M. rész) meghatározott követelmények valamelyikének való nem megfelelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1.

szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű szabálytalanság mértékétől függően, azonnal intézkedik a légialkalmasság-fenntartó irányító szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz.

2.

szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság a szabálytalanság módjától függő, de három hónapot meg nem haladó időszakot szab meg a kiigazító intézkedésre. Az illetékes hatóság bizonyos körülmények esetén az első ilyen időszak lejártával, a kifogás módjától függően, a kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel, a három hónapos időszakot meghosszabbíthatja.

b)

Ezeket az intézkedéseket az illetékes hatóság által megadott határidőn belül kell bevezetni, ellenkező esetben a hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

M.B.706.   Változások

a)

Az illetékes hatóságnak a szervezettel kapcsolatos, az M.A.713. pont rendelkezéseinek megfelelően közölt bármilyen változás esetén be kell tartania az első jóváhagyás vonatkozó előírásait.

b)

Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve, ha úgy határoz, hogy a változások természete vagy mértéke miatt a jóváhagyást fel kell függeszteni.

c)

A légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyvének bármilyen módosítására vonatkozóan:

1.

A változások közvetlen, az M.A.704. b) ponttal összhangban történő jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a kézikönyvben meghatározott eljárások megfelelnek-e az e melléklet (M. rész) előírásainak, mielőtt a jóváhagyott szervezetet a jóváhagyásról hivatalosan értesítené.

2.

Amennyiben az M.A.704. c) ponttal összhangban a változásokat közvetett jóváhagyási eljárás során hagyják jóvá, az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy i. a változások kis mértékűek maradnak; és ii. megfelelő ellenőrzést tud gyakorolni a módosítások jóváhagyása felett, és így biztosítani tudja, hogy azok továbbra is megfeleljenek az e mellékletben (M. rész) meghatározott követelményeknek.

M.B.707.   A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a)

a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b)

a jóváhagyást az M.B.705. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

H. ALRÉSZ

ÜZEMBEHELYEZÉSI BIZONYÍTVÁNY – CRS

(még kidolgozandó)

I. ALRÉSZ

LÉGIALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

M.B.901.   Az ajánlások minősítése

A kérelem és a hozzákapcsolódó, az M.A.901. pont szerinti légi alkalmasság felülvizsgálati bizonyítványra vonatkozó ajánlás kézhezvételekor:

1.

az illetékes hatóság megfelelően képesített alkalmazottai igazolják, hogy az ajánlásban foglalt megfelelőségi nyilatkozat bizonyítja, hogy az M.A.710. pont szerinti teljes légialkalmassági felülvizsgálatot végrehajtották;

2.

az illetékes hatóság vizsgálatot folytat, és további információt kérhet az ajánlás értékelésének alátámasztására.

M.B.902.   Az illetékes hatóság által végzett légialkalmassági felülvizsgálat

a)

Ha az illetékes hatóság elvégzi a légialkalmassági felülvizsgálatot, és kibocsátja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt a 15. számú EASA-űrlapon (III. függelék), a légialkalmassági felülvizsgálatot az M.A.710. pont szerint kell elvégeznie.

b)

Az illetékes hatóságnak a légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő személyzettel kell rendelkeznie.

1.

Ezeknek a személyeknek a kereskedelmi légi fuvarozásban használt összes légi jármű típus, és a 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél (MTOM) nehezebb légi járművek, kivéve a légballonok, felülvizsgálatához rendelkezniük kell:

a)

legalább ötéves tapasztalattal a légi alkalmasság fenntartása terén; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy egy nemzeti szinten elismert, az adott légi jármű kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor a III. melléklet (66. rész) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c)

hivatalos repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel; és

d)

megfelelő felelősségi körrel járó beosztással.

A fenti a–d. pontban foglaltaktól eltérve az M.A.902. b) 1. b) pontban meghatározott követelmény az M.A.902. b) 1. a) pontban előírt követelmények teljesítése mellett kiváltható a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett ötéves tapasztalattal.

2.

Ezeknek a személyeknek a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) és annál könnyebb légi járművek, valamint a légballonok felülvizsgálatához rendelkezniük kell:

a)

legalább hároméves tapasztalattal a légi alkalmasság fenntartása terén; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy egy nemzeti szinten elismert, az adott légi jármű kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor a III. melléklet (66. rész) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c)

megfelelő repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel; és

d)

megfelelő felelősségi körrel járó beosztással.

A fenti a–d. pontban foglaltaktól eltérve, az M.A.902. b) 2. b) pontban meghatározott követelmény az M.A.902. b) 2. a) pontban előírt követelmények teljesítése mellett kiváltható a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett négyéves tapasztalattal.

c)

Az illetékes hatóságnak minden légialkalmasság-felülvizsgáló személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a megfelelő szakképesítések adatait, és összefoglalja a vonatkozó folyamatos légi alkalmasság fenntartása során szerzett tapasztalatokat és képesítéseket.

d)

Az illetékes hatóság a légi alkalmasság felülvizsgálata során hozzáférhet az M.A.305., az M.A.306. és az M.A.401. pontban meghatározott alkalmazandó dokumentációhoz.

e)

A légialkalmassági felülvizsgálatot elvégző személyeknek a kielégítő eredménnyel záruló felülvizsgálatot követően ki kell állítaniuk egy 15a. számú űrlapot.

M.B.903.   Szabálytalanságok

Ha a légi jármű vizsgálata során vagy más módon bizonyítékot találnak az M. rész előírásainak való nem megfelelésre, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1.

szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság előírja a megfelelő kiigazítási intézkedést, mielőtt a repülést engedélyezné, és azonnal intézkedik a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány visszavonásáról vagy felfüggesztéséről.

2.

szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság által előírt kiigazító intézkedés a szabálytalanság jellegének felel meg.

I. függelék

Megállapodás a légi alkalmasság fenntartására

1.

Amikor a tulajdonos az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott, egy az M.A. 201. pont szerinti légialkalmasság-irányító szervezettel szerződést köt, hogy az elvégezze a légi alkalmasság igazgatásával kapcsolatos feladatokat, az illetékes hatóság kérésére a tulajdonosnak e megállapodás egy példányát el kell juttatnia a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságához, mihelyt azt a két fél aláírta.

2.

A megállapodást az e melléklet (M. rész) követelményeire tekintettel kell kidolgozni, és abban meg kell határozni az aláíró feleknek a légi jármű légi alkalmassága fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit.

3.

A megállapodásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a légi jármű lajstromszáma,

a légi jármű típusa,

a légi jármű gyári száma,

a légi jármű tulajdonosának vagy bejegyzett bérlőjének a neve, a címet is beleértve, vagy a vállalkozás adatai,

az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság- irányító szervezet adatai, a címet is beleértve.

4.

A megállapodásnak a következő szöveget kell tartalmaznia:

„A tulajdonos megbízza a jóváhagyott szervezetet a légi jármű légi alkalmassága irányításával, olyan karbantartási program kidolgozásával, amelyet annak a tagállamnak a légi alkalmasságot felügyelő hatóságai hagynak jóvá, ahol a légi járművet lajstromozták, valamint a légi jármű karbantartásának megszervezésével egy jóváhagyott szervezetnél, az említett karbantartási programmal összhangban.

E megállapodással összhangban, mindkét szerződő fél kötelezettséget vállal az e megállapodásból rájuk háruló kötelezettségek teljesítésére.

A tulajdonos igazolja, hogy a légi jármű folyamatos légi alkalmasságára vonatkozóan a jóváhagyott szervezettel közölt valamennyi adat a legjobb tudása és lelkiismerete szerint pontos, és a légi járművön a jóváhagyott szervezet előzetes jóváhagyása nélkül módosítást nem hajtanak végre.

Amennyiben az aláíró felek bármelyike e megállapodástól eltér, az érvényét veszti. Ebben az esetben minden felelősség a tulajdonost terheli valamennyi, a légi jármű folyamatos légi alkalmasságával kapcsolatos feladatért, és a tulajdonosnak két héten belül értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságait.”

5.

Amikor a tulajdonos az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint szerződést köt egy az M.A. 201. pont szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezettel, a kötelezettségek a felek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

5.1.

A jóváhagyott szervezet kötelezettségei:

1.

legyen jogosult az adott légi jármű típus jóváhagyására;

2.

teljesítenie kell a légi jármű légi alkalmasságának fenntartására vonatkozó alábbi feltételeket:

a)

karbantartási program kidolgozása a légi járműre, beleértve, ha szükséges, egy megbízhatósági program elkészítését is;

b)

az M.A.803. pont c) pontjával összhangban a pilóta-tulajdonos által végrehajtható (karbantartási programban szereplő) karbantartási feladatoknak a megállapítása;

c)

a légi járművek karbantartási programja jóváhagyásának megszervezése;

d)

a jóváhagyást követően a karbantartási program egy példányának eljuttatása a tulajdonoshoz;

e)

felülvizsgálat szervezése abból a célból, hogy biztosítsák a légi jármű korábbi karbantartási programja után az átmenetet;

f)

annak megszervezése, hogy minden elvégzendő karbantartási munkát egy jóváhagyott karbantartó szervezet hajtson végre;

g)

a vonatkozó légialkalmassági irányelvek alkalmazásának megszervezése;

h)

az ütemezett karbantartások és légialkalmassági felülvizsgálatok során felfedezett, illetve a tulajdonos által jelentett hibák jóváhagyott karbantartó szervezet által történő kijavításának megszervezése;

i)

az ütemezett karbantartásoknak, a légialkalmassági irányelvek alkalmazásának, a korlátozott üzemidejű komponensek cseréjének és a komponensvizsgálati követelmények alkalmazásának a koordinálása;

j)

a tulajdonos tájékoztatása minden olyan alkalommal, amikor a légi járművet jóváhagyott karbantartó szervezethez kell vinni;

k)

a műszaki jellegű nyilvántartások kezelése;

l)

a műszaki jellegű nyilvántartások archiválása;

3.

meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen módosításának a 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják;

4.

meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen javításának a 748/2012/EU rendelet I. mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják;

5.

értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam légi alkalmasságot felügyelő hatóságát minden alkalommal, amikor a légi járművet a tulajdonos a jóváhagyott szervezet felhívására nem juttatja el egy jóváhagyott karbantartó szervezethez;

6.

minden alkalommal tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha a jelenlegi megállapodást nem tartják tiszteletben;

7.

amikor az szükségessé válik, el kell végeznie a légialkalmassági felülvizsgálatot és ki kell állítania a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, illetve a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának szóló ajánlást;

8.

másolatot kell küldenie a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokról a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága részére a bizonyítvány kiállításától vagy meghosszabbításától számított 10 napon belül;

9.

végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést;

10.

tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a megállapodást bármely fél felmondja.

5.2.

A tulajdonos kötelességei:

1.

általános ismeretekkel kell rendelkeznie a jóváhagyott karbantartási programról;

2.

általános ismeretekkel kell rendelkeznie e mellékletről (M. rész);

3.

a jóváhagyott szervezet felhívására a jóváhagyott szervezet által megjelölt időpontban el kell juttatnia a légi járművet ahhoz a jóváhagyott karbantartó szervezethez, amelyről a jóváhagyott szervezettel megállapodtak;

4.

nem módosíthatja a légi járművet anélkül, hogy először egyeztetne a jóváhagyott szervezettel;

5.

tájékoztatnia kell a jóváhagyott szervezetet minden soron kívül, a jóváhagyott szervezet tudta és ellenőrzése nélkül végrehajtott karbantartási munkáról;

6.

a műveletek során talált hibákat az üzemi naplókon keresztül jelentenie kell a jóváhagyott szervezetnek;

7.

tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a megállapodást bármely fél felmondja;

8.

tájékoztatnia kell a lajstromozó tagállam illetékes hatóságát és a jóváhagyott szervezetet, ha eladja a légi járművet;

9.

végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést;

10.

rendszeresen tájékoztatnia kell a jóváhagyott szervezetet a légi jármű repült óráinak számáról és a jóváhagyott szervezettel egyeztetett egyéb, használattal kapcsolatos adatokról;

11.

az M.A.803. c) pont szerinti, jóváhagyott karbantartási programban meghatározott karbantartási feladatlista kereteit túl nem lépve végrehajtott pilóta-tulajdonosi karbantartás végrehajtása esetén az M.A.803. d) pontban említett módon rögzítenie kell az üzembe helyezési bizonyítványt az üzemi naplókban;

12.

Az M.A.305. a) ponttal összhangban legkésőbb 30 nappal a pilóta-tulajdonosi karbantartás végrehajtása után erről tájékoztatnia kell a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának irányításáért felelős, jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetet.

II. függelék

Üzemképességi tanúsítvány – 1. számú EASA-űrlap

Az alábbi útmutatás csak az 1. számú EASA-űrlap karbantartási célú felhasználására vonatkozik. Az 1. számú EASA-űrlap gyártási célú felhasználásával a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) I. függeléke foglalkozik.

1.   CÉL ÉS HASZNÁLAT

1.1.   A tanúsítvány egyik elsődleges célja, hogy igazolja a repüléstechnikai termékeken, alkatrészeken és berendezéseken (a továbbiakban: darab, darabok) elvégzett karbantartási munka légialkalmasságát.

1.2.   A tanúsítvány és a darab(ok) között megfeleltetést kell felállítani. A tanúsítvány kiállítója köteles a tanúsítványt oly módon megőrizni, hogy abból az eredeti adatok egyértelműen ellenőrizhetők legyenek.

1.3.   A tanúsítványt számos légialkalmassági hatóság elfogadja, az elfogadás azonban bizonyos esetekben kétoldalú megállapodások meglétének és/vagy az adott légialkalmassági hatóság által követett politikának a függvénye is lehet. A tanúsítványban szereplő „jóváhagyott tervadatok” szövegrész ez utóbbi esetben az importáló ország légialkalmassági hatósága általi jóváhagyásra utal.

1.4.   A tanúsítvány nem szállító- vagy fuvarlevél.

1.5.   A tanúsítvány légi jármű forgalomba hozatalára nem használható fel.

1.6.   A tanúsítvány nem testesít meg jóváhagyást a darabnak egy adott légi járműbe, hajtóműbe vagy légcsavarba való beszerelését illetően, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa a végfelhasználót a légialkalmassági jóváhagyás eredményeiről.

1.7.   A tanúsítvány nem testesít meg jóváhagyást a darabnak egy adott légi járműbe, hajtóműbe vagy légcsavarba való beszerelését illetően, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa a végfelhasználót a légialkalmassági jóváhagyás eredményeiről.

2.   ÁLTALÁNOS FORMÁTUM

2.1.   A tanúsítványnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a tanúsítvány nem válhat felismerhetetlenné.

2.2.   A tanúsítványt „fekvő” formátumban kell kiállítani, befoglaló méretei azonban – ügyelve a tanúsítvány felismerhetőségére és olvashatóságára – növelhetők vagy csökkenthetők. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.3.   A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelősségére vonatkozó rész tetszés szerint elhelyezhető az űrlap elő- vagy hátoldalán.

2.4.   Ügyeljen arra, hogy a feliratok egyértelműek és könnyen olvashatóak legyenek.

2.5.   A tanúsítvány elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A tanúsítványon szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük, és követniük kell az előírt formátumot.

2.6.   A tanúsítványt angol nyelven, továbbá szükség szerint egy vagy több más nyelven kell kiállítani.

2.7.   A tanúsítvány kitölthető gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra.

2.8.   Az egyértelműség érdekében lehetőség szerint kerülje a rövidítések használatát.

2.9.   A tanúsítvány hátoldalán fennmaradó üres helyen a kiállító további információkat tüntethet fel, a tanúsításra vonatkozó nyilatkozatokat azonban minden esetben az előoldalon kell elhelyezni. Ha a kiállító a bizonylat hátoldalát is igénybe veszi, akkor erre a tanúsítvány előoldalán a megfelelő rovatban utalnia kell.

3.   PÉLDÁNYOK

3.1.   A tanúsítvány tetszőleges számú példányban kiállítható, és sem az ügyfélnek átadandó példányok, sem a kiállító által megőrzendő példányok száma nincs korlátozva.

4.   HIBÁS TANÚSÍTVÁNY

4.1.   Ha a végfelhasználó hibát talál a tanúsítványon, akkor erről köteles írásban, a hiba megjelölésével értesíteni a kiállítót. A kiállító csak akkor bocsáthat ki új tanúsítványt, ha a hibák ellenőrizhetők és helyesbíthetők.

4.2.   Az új tanúsítványhoz új űrlap-azonosító számot kell rendelni, azt újból alá kell írni és új keltezéssel kell ellátni.

4.3.   A kiállító az új tanúsítvány kiállítása iránti kérelemnek a darab vagy darabok állapotának újbóli ellenőrzése nélkül is helyt adhat. Az új tanúsítvány nem a darab vagy darabok aktuális állapotára vonatkozik, és 12. rovatában a következő mondattal utalnia kell a korábbi tanúsítványra: „Ez a tanúsítvány a [eredeti kiadás dátuma]-án/-én kelt [az eredeti űrlapazonosító szám]. számú tanúsítvány [helyesbített rovat vagy rovatok sorszáma]. számú rovatában található hibát (hibákat) helyesbíti, és megfelelőséget, állapotot vagy üzembe helyezésre való alkalmasságot nem tanúsít.” Az eredeti tanúsítvány megőrzési idejéig mindkét tanúsítványt meg kell őrizni.

5.   A TANÚSÍTVÁNY KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

1. rovat: Jóváhagyó illetékes hatóság/Ország

Azon illetékes hatóság neve és országa, amelynek joghatósága alatt a tanúsítvány kiállítása történik. Ha az illetékes hatóság az ügynökség, akkor ebbe a rovatba csak az „EASA” rövidítést kell beírni.

2. rovat: Az 1. számú EASA-űrlap fejléce

3. rovat: Űrlap azonosító száma

A 4. rovatban megjelölt szervezet által kialakított számozási rendszer vagy eljárás alapján a tanúsítványhoz rendelt egyedi azonosító. Az azonosító betűket és számjegyeket egyaránt tartalmazhat.

4. rovat: Szervezet neve és címe

A munkát tanúsító jóváhagyott szervezet (lásd a 3. számú EASA-űrlapot) teljes neve és címe. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető logó stb. is.

5. rovat: Munkamegrendelés/szerződés/számla

A munkamegrendelés száma, a szerződés száma, a számlaszám vagy más hasonló, a darab vagy darabok ügyfél általi nyomonkövethetőségét lehetővé tévő hivatkozási szám.

6. rovat: Darab

Több darab esetén az egyes darabok alkalmi sorszáma. Ezek a sorszámok megkönnyítik a 12. rovatban az egyes darabok azonosítását.

7. rovat: Leírás

A darab megnevezése vagy leírása. Lehetőleg a folyamatos légialkalmasságra vonatkozó utasításokban vagy a karbantartási dokumentációban (például az illusztrált alkatrész-katalógusban, a légi jármű karbantartási kézikönyvében, a szervizelési közleményben, az alkatrész karbantartási kézikönyvében) található megnevezést kell alkalmazni.

8. rovat: Alkatrészszám

A darabon, az arra helyezett címkén vagy a csomagoláson szereplő alkatrészszám. Hajtómű és légcsavar esetében helyettesíthető a típusmegjelöléssel.

9. rovat: Mennyiség

A darabok mennyisége.

10. rovat: Sorozatszám

Ha a darabot valamilyen előírás értelmében sorozatszámmal (gyártási számmal) kell ellátni, akkor ebben a rovatban ezt a számot kell megadni. Ugyanitt olyan más sorozatszám is megadható, amelynek használatára előírás nem kötelez. Ha a darabon nem található sorozatszám, a rovatba az „N/A” szöveget kell írni.

11. rovat: Állapot/munka

A következőkben ismertetjük a 11. rovatban feltüntethető bejegyzéseket. A rovatba mindig csak egy bejegyzést írjon – ha több is érvényes lenne, akkor csak azt az egyet írja be, amely az elvégzett munkát és/vagy a darab állapotát a legpontosabban írja le.

i.

Felújítva

.

Olyan eljárás, amely biztosítja, hogy a darab teljes mértékben megfeleljen a típusalkalmassági bizonyítvány tulajdonosa vagy a felszerelés gyártója által a folyamatos légialkalmasságra vonatkozóan kiadott utasításokban vagy a hatóság által jóváhagyott és elfogadott adatokban meghatározott alkalmazandó üzemi tűréseknek. A darabot a fent leírt adatoknak megfelelően legalább szét kell szerelni, meg kell tisztítani, ellenőrizni kell, szükség szerint meg kell javítani, újból össze kell szerelni, és vizsgálatoknak kell alávetni.

ii.

Javítva

.

Hiba vagy hibák kiküszöbölése valamely alkalmazandó szabványnak (1) megfelelően.

iii.

Felülvizsgálva/Tesztelve

.

Vizsgálatok, mérések stb. valamely alkalmazandó szabványnak (1) megfelelően (pl. szemrevételezés, funkcionális vizsgálat, mérőpados vizsgálat stb.).

iv.

Módosítva

.

A darab átalakítása oly módon, hogy megfeleljen valamely alkalmazandó szabványnak. (1)

12. rovat: Megjegyzések

A 11. rovatban megjelölt munka leírása vagy közvetlenül, vagy utalásokkal a háttér-dokumentációra oly módon, hogy ennek alapján a felhasználó vagy a beszerelést végző személy a tanúsítás tárgyát képező munkával összefüggésben megítélhesse a darab(ok) légialkalmasságát. Szükség esetén használjon külön lapot, és magán az 1. számú EASA-űrlapon utaljon erre. Minden megállapításról derüljön ki egyértelműen, hogy a 6. rovatban megjelölt darabok közül melyikre (egyre vagy többre) vonatkozik.

Példák a 12. rovatba írható információkra:

i.

a felhasznált karbantartási adatok, a felülvizsgálat státusza, referenciák;

ii.

a légialkalmassági irányelveknek vagy a szervizelési közleményeknek való megfelelés;

iii.

az elvégzett javítások;

iv.

a végrehajtott módosítások;

v.

a beszerelt cserealkatrészek;

vi.

a korlátozott üzemidejű alkatrészek státusza;

vii.

eltérések a munkamegrendeléstől;

viii.

kibocsátási nyilatkozatok a külföldi polgári repülési hatóság karbantartási követelményének való megfelelés érdekében;

ix.

kibocsátási nyilatkozatok a külföldi polgári repülési hatóság karbantartási követelményének való megfelelés érdekében;

x.

az I. melléklet (M. rész) F. alrésze alapján jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében a komponensnek az M.A.613. pont szerinti üzembe bocsátásakor adandó nyilatkozat:

„Tanúsítja, hogy – hacsak e rovat ellenkező értelmű információt nem tartalmaz – a 11. rovatban megjelölt és a 12. rovatban körülírt munka elvégzése a/az 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelményeknek megfelelően történt, és a munka vonatkozásában a darabok üzemkészek. EZK A/AZ 1321/2014/EU RENDELET II. MELLÉKLETE (145. RÉSZ) ÉRTELMÉBEN NEM JELENT ÜZEMBE BOCSÁTÁST!”

Ha a tanúsítvány kiállítása az 1. számú EASA-űrlap elektronikus változata alapján történik, minden olyan adatot ebbe a rovatba kell beírni, amely máshová nem tartozik.

13a–13e. rovat

Általános követelmények a 13a–13e. rovattal szemben: Karbantartási célú tanúsítás esetén nem használatos. Annak érdekében, hogy a rovatokba véletlenül, illetve illetéktelenül ne kerülhessenek adatok, ezeket a rovatokat sötétítéssel, mintázattal vagy másként meg kell jelölni.

14a. rovat

Jelölje be azt a négyzetet (bejelölhető mindkettő is), amelynek megfelelő szabályok szerint a munkát végezték. Ha az „A 12. rovatban megjelölt más szabály” lehetőséget jelöli be, akkor a 12. rovatban adja meg a más légialkalmassági hatóság(ok) szabályzatát. Legalább az egyik négyzetet be kell jelölni, de adott esetben mindkettő is bejelölhető.

Ha a karbantartást a(az) 1321/2014/EU rendelet I. melléklete (M. rész) A. szakaszának F. alrésze alapján jóváhagyott karbantartó szervezet végezte, akkor az „A 12. rovatban megjelölt más szabály” lehetőséget kell bejelölni, és a 12. rovatba be kell írni az üzembe bocsátáskor adandó nyilatkozatot. Ebben az esetben a „hacsak a 12. rovat ellenkező értelmű információt nem tartalmaz” kikötés a következő esetekre vonatkozik:

a)

a karbantartást nem sikerült elvégezni;

b)

a karbantartás során el kellett térni az I. melléklet (M. rész) követelményeitől;

c)

a karbantartás az I. mellékletben (M. rész) meghatározottól eltérő követelménynek megfelelően történt. Ebben az esetben a 12. rovatban meg kell adni az adott nemzeti szabályozást.

Ha a karbantartást a(az) 1321/2014/EU rendelet II. mellékletének (145. rész) A. szakasza alapján jóváhagyott karbantartó szervezet végezte, akkor a „hacsak a 12. rovat ellenkező értelmű információt nem tartalmaz” kikötés a következő esetekre vonatkozik:

a)

a karbantartást nem sikerült elvégezni;

b)

a karbantartás során el kellett térni a II. melléklet (145. rész) követelményeitől;

c)

a karbantartás a II. mellékletben (145. rész) meghatározottól eltérő követelménynek megfelelően történt. Ebben az esetben a 12. rovatban meg kell adni az adott nemzeti szabályozást.

14b. rovat: Hivatalos aláírás

Ezt a rovatot az arra jogosult személynek kell aláírnia. A rovatot csak olyan személy láthatja el aláírásával, aki az illetékes hatóság szabályai és politikája alapján különös aláírási jogosultsággal rendelkezik. A felismerés megkönnyítése érdekében a rovatban az aláíró személy egyedi azonosító száma is elhelyezhető.

14c. rovat: Tanúsítvány/jóváhagyás száma

A tanúsítvány, illetve jóváhagyás száma vagy hivatkozási jele. Ezt a számot, illetve hivatkozási jelet az illetékes hatóság adja ki.

14d. rovat: Név

A 14b. rovatot aláíró személy neve olvasható formában.

14e. rovat: Kelt

A 14b. rovat aláírásának napja a következő formátumban: nn = nap (két számjegy), hhh = hónap (az első három betű), éééé = év (négy számjegy).

A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelőssége

A tanúsítványon elhelyezendő következő szöveg arra figyelmezteti a végfelhasználót, hogy a tanúsítványtól függetlenül az űrlapon megjelölt darabok beszerelésével és felhasználásával kapcsolatos felelősségük fennáll.

„EZEN OKMÁNY MEGLÉTE ÖNMAGÁBAN NEM JELENT AUTOMATIKUS BESZERELÉSI JOGOSULTSÁGOT.

HA A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG HELYETT MÁS LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG NEMZETI RENDELKEZÉSEI SZERINT VÉGZI TEVÉKENYSÉGÉT, AKKOR ALAPVETŐ GONDOSKODNIA ARRÓL, HOGY LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGA ELFOGADJA AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGTÓL SZÁRMAZÓ DARABOKAT.

A 13A. ÉS A 14A. ROVATBAN TALÁLHATÓ NYILATKOZAT NEM BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNY. A LÉGI JÁRMŰ ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN A LÉGI JÁRMŰ KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÁSAINAK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIUK KELL A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY ÁLTAL A NEMZETI RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN KIÁLLÍTOTT BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNYT.”

Image


(1)  Alkalmazandó szabvány alatt olyan gyártási, tervezési, karbantartási vagy minőségügyi szabványt, eljárást, technikát vagy gyakorlatot kell érteni, amelyet az illetékes hatóság jóváhagyott vagy amely az illetékes hatóság számára elfogadható. Az alkalmazandó szabványt a 12. rovatban ismertetni kell.

III. függelék

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány – 15. számú EASA-űrlap

Image

Image

IV. függelék

Jóváhagyási osztályok és kategóriák karbantartó szervezetek jóváhagyásához az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és a ii. melléklet (145. rész) szerint

1.

Az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és a II. melléklet (145. rész) alkalmazásában a karbantartó szervezet jóváhagyásának szabványos rendszerét a 13. pont táblázata tartalmazza. Ez a rendszer a kisméretű szervezetek esetében a 12. pontban foglalt eltérésekkel alkalmazandó. A szervezet jóváhagyása legalább – korlátozásokkal – egyetlen osztályra és kategóriára, legfeljebb – korlátozásokkal – valamennyi osztályra és kategóriára vonatkozhat.

2.

A 13. pont táblázatán túlmenően a jóváhagyott karbantartó szervezet a tevékenységi körét köteles megjelölni a kézikönyvében. Lásd még a 11. pontot.

3.

Az illetékes hatóság általi jóváhagyásban megjelölt osztályon (osztályokon) és kategórián (kategóriákon) belül a jóváhagyás pontos korlátait a karbantartó szervezet kézikönyvében megjelölt tevékenységi kör határozza meg. Ezért alapvető fontosságú, hogy a jóváhagyásban megjelölt osztály (osztályok) és kategória (kategóriák), illetőleg a szervezet tevékenységi köre igazodjék (igazodjanak) egymáshoz.

4.

Az A jóváhagyási kategória azt jelenti, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet a légi járművön és annak komponensein (beleértve a hajtóműveket és/vagy a segédhajtóműveket is) a légi jármű karbantartási adatainak megfelelően, illetőleg – az illetékes hatóság hozzájárulásával – a komponens-karbantartási adatoknak megfelelően csak úgy végezhet karbantartást, hogy közben a komponensek be vannak szerelve a légi járműbe. Ugyanakkor azonban az A jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet a komponenshez való jobb hozzáférés érdekében a karbantartás tárgyát képező komponenseket átmenetileg eltávolíthatja a légi járműből, hacsak az eltávolítás olyan további karbantartást nem tesz szükségessé, amelyre e pont rendelkezései nem jogosítanak fel. Ezt a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás keretében ellenőrizni kell. A korlátozásokat megjelölő rész meghatározza e karbantartás hatókörét, ezáltal jelzi a jóváhagyás terjedelmét.

5.

A B jóváhagyási kategória azt jelenti, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet a légi járműből eltávolított hajtóművön és/vagy segédhajtóművön és/vagy a hajtómű és/vagy a segédhajtómű komponensein a hajtómű és/vagy a segédhajtómű karbantartási adatainak megfelelően, illetőleg – az illetékes hatóság hozzájárulásával – a komponens karbantartási adatainak megfelelően csak úgy végezhet karbantartást, hogy közben a komponensek be vannak szerelve a hajtóműbe és/vagy a segédhajtóműbe. Ugyanakkor azonban a B jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet a komponenshez való jobb hozzáférés érdekében a karbantartás tárgyát képező komponenseket átmenetileg eltávolíthatja a hajtóműből és/vagy a segédhajtóműből, hacsak az eltávolítás olyan további karbantartást nem tesz szükségessé, amelyre e pont rendelkezései nem jogosítanak fel. A korlátozásokat megjelölő rész meghatározza e karbantartás hatókörét, ezáltal jelzi a jóváhagyás terjedelmét. A B jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet – a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerinti ellenőrzés mellett – a légi járműbe beszerelt hajtóművön az alap- és az üzemeltetési karbantartás részeként is végrehajthat karbantartási munkákat. Amennyiben az illetékes hatóság engedélyezi, ezt a tevékenységet a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott tevékenységi körnek is tükröznie kell.

6.

A C jóváhagyási kategória azt jelenti, hogy a jóváhagyott karbantartó szervezet (a hajtóművek és a segédhajtóművek kivételével) a légi járműbe vagy hajtóműbe, illetőleg segédhajtóműbe való beszerelésre szánt komponenseken azok nem beszerelt állapotában is végrehajthat karbantartást. A korlátozásokat megjelölő rész meghatározza e karbantartás hatókörét, ezáltal jelzi a jóváhagyás terjedelmét. A C jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet – a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott, az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás szerinti ellenőrzés mellett – a légi járműbe, illetve a hajtóműbe vagy segédhajtóműbe beszerelt komponensen az alap- és az üzemeltetési karbantartás részeként, illetve hajtómű- és/vagy segédhajtómű-karbantartó telephelyen is végrehajthat karbantartási munkákat. Amennyiben az illetékes hatóság engedélyezi, ezt a tevékenységet a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott tevékenységi körnek is tükröznie kell.

7.

A D jóváhagyási kategória olyan független kategória, amely nem szükségképpen kapcsolódik meghatározott légi járműhöz, hajtóműhöz vagy más komponenshez. A „D1 – Roncsolásmentes vizsgálatok” kategória csak olyan jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében szükséges, amelyek más szervezetek számára önálló feladatként hajtanak végre roncsolásmentes vizsgálatokat. Az A, B vagy C jóváhagyási kategóriában jóváhagyott karbantartó szervezet, amennyiben a karbantartó szervezet kézikönyve roncsolásmentes vizsgálatokra vonatkozó eljárásokat is tartalmaz, a saját maga által karbantartott termékeken úgy is végrehajthat roncsolásmentes vizsgálatokat, hogy a D1 kategóriában nincs jóváhagyva.

8.

A II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében az A jóváhagyási kategória„alapkarbantartás” és „üzemeltetési karbantartás” alkategóriára bomlik. Ezek a szervezetek vagy csak alapkarbantartásra, vagy csak üzemeltetési karbantartásra, vagy mindkettőre jóváhagyhatók. Megjegyzendő, hogy az elsődlegesen alapkarbantartás céljára szolgáló telephelyen belül elhelyezkedő, de üzemeltetési karbantartást végző egységnek rendelkeznie kell az üzemeltetési karbantartásra vonatkozó jogosultsággal.

9.

A korlátozásokat megjelölő rész célja az, hogy az illetékes hatóság a kibocsátandó jóváhagyást maximális rugalmassággal igazíthassa hozzá az adott szervezethez. A jóváhagyáson a kategóriát a megfelelő korlátozás kíséretében kell feltüntetni. A 13. pont táblázata tartalmazza a lehetséges korlátozásokat. Bár a karbantartás minden jóváhagyási kategórián belül az utolsó helyen van megemlítve, bizonyos esetekben indokolt lehet, hogy a hatóság inkább a karbantartási feladatra helyezze a hangsúlyt, semmint a légi járműre, a hajtóműtípusra vagy a gyártóra, ha ez jobban leírja az adott szervezet tevékenységét (például akkor, ha a szervezet repülőelektronikai rendszerek beszerelésével és karbantartásával foglalkozik). A korlátozásokat megjelölő rész ilyen értelmű kitöltése arra utal, hogy a karbantartó szervezet legfeljebb a megjelölt típusig/feladatig végezhet karbantartást.

10.

Ha az A vagy a B jóváhagyási kategória esetében a korlátozásokat megjelölő rész sorozatra, típusra vagy csoportra való utalást tartalmaz, akkor a „sorozat” egy meghatározott típussorozatot (például az Airbus 300 vagy 310 vagy 319 vagy a Boeing 737-300 sorozatot, az RB211-524 sorozatot, a Cessna 150 vagy a Cessna 172 sorozatot, a Beech 55 sorozatot vagy a Continental O-200 sorozatot stb.) jelöl; a „típus” egy meghatározott típust vagy modellt (például az Airbus 310-240 típust vagy az RB 211-524 B4 típust vagy a Cessna 172RG típust) jelöl; tetszőleges számú sorozat vagy típus megadható; a „csoport” pedig például az egy hajtóműves, dugattyús motoros Cessna légi járműveket vagy a feltöltő nélküli Lycoming dugattyús motorokat stb. jelölheti.

11.

Ha a szervezet alkalmassági jegyzéke nagy terjedelmű és gyakran igényelhet módosítást, akkor ezek a módosítások az adott esetnek megfelelően az M.A.604. c) és az M.B.606. c) vagy a 145.A.70. c) és a 145.B.40. pont szerinti közvetett eljárással hagyhatók jóvá.

12.

Ha a karbantartó szervezet teljes karbantartási tevékenységét egyetlen személy tervezi és hajtja végre, akkor a szervezet csak korlátozott hatókörű jóváhagyást kaphat. A hatókör legfeljebb a következőképpen határozható meg:

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY

JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA

KORLÁTOZÁS

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: LÉGI JÁRMŰVEK

A2 JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA: LEGFELJEBB 5 700 KG TÖMEGŰ REPÜLŐGÉPEK

DUGATTYÚS MOTOROS HAJTÓMŰVEL, 5 700 KG-IG

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: LÉGI JÁRMŰVEK

A3 JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA: HELIKOPTEREK

EGY HAJTÓMŰVES, DUGATTYÚS MOTOROS LÉGI JÁRMŰ, 3 175 KG-IG

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: LÉGI JÁRMŰVEK

A4 JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA: AZ A1, A2 ÉS A3 KATEGÓRIÁBA NEM TARTOZÓ LÉGI JÁRMŰVEK

NINCS KORLÁTOZÁS

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: HAJTÓMŰVEK

B2 JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA: DUGATTYÚS MOTOROS HAJTÓMŰ

450 LE ALATT

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: KOMPONENSEK A TELJES HAJTÓMŰ ÉS SEGÉDHAJTÓMŰ KIVÉTELÉVEL

C1–C22

A SZERVEZET ALKALMASSÁGI JEGYZÉKE SZERINT

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY: SPECIÁLIS

D1: RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATOK

MEG KELL ADNI A RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLAT MÓDSZERÉT/MÓDSZEREIT

Megjegyzendő, hogy az illetékes hatóság a szervezet tevékenységét a jóváhagyás különös feltételei között a szervezet felkészültségének megfelelően tovább korlátozhatja.

13.

Táblázat

JÓVÁHAGYÁSI OSZTÁLY

JÓVÁHAGYÁSI KATEGÓRIA

KORLÁTOZÁS

ALAPKARBANTARTÁS

ÜZEMELTETÉSI KARBANTARTÁS

LÉGI JÁRMŰVEK

A1:

5 700 kg-nál nagyobb tömegű repülőgépek

[Csak a II. melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott karbantartó szervezetek esetében]

[Meg kell adni a repülőgép gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat]

Példa: Airbus A320 sorozat

[IGEN/NEM]*

[IGEN/NEM]*

A2:

Legfeljebb 5 700 kg tömegű repülőgépek

[Meg kell adni a repülőgép gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat]

Példa: DHC-6 Twin Otter sorozat

[IGEN/NEM]*

[IGEN/NEM]*

A3:

Helikopterek

[Meg kell adni a helikopter gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat]

Példa: Robinson R44

[IGEN/NEM]*

[IGEN/NEM]*

A4:

Az A1, A2 és A3 kategóriába nem tartozó légi járművek

[Meg kell adni a légi jármű sorozatát vagy típusát és/vagy a karbantartási feladatokat]

[IGEN/NEM]*

[IGEN/NEM]*

HAJTÓMŰVEK

B1:

Gázturbina

[Meg kell adni a hajtómű sorozatát vagy típusát és/vagy a karbantartási feladatokat].

Példa: PT6A sorozat

B2:

Dugattyús motor

[Meg kell adni a hajtómű gyártóját, a csoportot, a sorozatot vagy a típust és/vagy a karbantartási feladatokat]

B3:

Segédhajtómű

[Meg kell adni a hajtómű gyártóját, sorozatát vagy típusát és/vagy a karbantartási feladatokat]

KOMPONENSEK A TELJES HAJTÓMŰ ÉS SEGÉDHAJTÓMŰ KIVÉTELÉVEL

C1:

Légkondicionálás, nyomásszabályozás

[Meg kell adni a légi jármű típusát vagy gyártóját, a komponens gyártóját vagy az adott komponenst és/vagy utalni kell a kézikönyvben található alkalmassági jegyzékre és/vagy a karbantartási feladat(ok)ra]

Példa: PT6A hajtómű tüzelőanyag-szabályozó rendszere

C2:

Automatikus repülésirányító rendszer

C3:

Kommunikációs és navigációs berendezések

C4:

Ajtók, nyílások

C5:

Villamosenergia-ellátás, világítás

C6:

Felszerelés

C7:

Hajtómű, segédhajtómű

C8:

Kormányzás

C9:

Tüzelőanyag

C10:

Helikopter – Forgószárnyak

C11:

Helikopter – Hajtómű

C12:

Hidraulika

C13:

Kijelzők, adatrögzítő rendszer

C14:

Futómű

C15:

Oxigén

C16:

Légcsavarok

C17:

Pneumatika, vákuumrendszer

C18:

Jegesedés, eső, tűz elleni védelem

C19:

Ablakok

C20:

Szerkezeti elemek

 

C21:

Vízballaszt

 

 

 

 

C22:

Teljesítményfokozó rendszer

 

 

 

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

D1:

Roncsolásmentes vizsgálatok

[Meg kell adni a roncsolásmentes vizsgálatok módszerét/módszereit]

V. függelék

Karbantartó szervezet jóváhagyása az I. melléklet (M. rész) F. alrésze szerint

Image

Image

VI. függelék

Légialkalmasság-irányító szervezet jóváhagyása az I. melléklet (M. rész) G. alrésze szerint

Image

Image

VII. függelék

Komplex karbantartási feladatok

Az M.A.502. d) 3. pontban, az M.A.801. b) 2. pontban és az M.A.801. c) pontban említett komplex karbantartási feladatok közé a következők tartoznak:

1.

Módosítás, javítás vagy csere végrehajtása szegecseléssel, kötéssel, laminálással vagy hegesztéssel a repülőgép sárkányszerkezete következő alkatrészei bármelyikén:

a)

szekrényes tartó;

b)

szárnyhosszmerevítő szelvény vagy övrúd;

c)

főtartó;

d)

főtartó öv;

e)

feszített tartó része;

f)

főtartó gerinc;

g)

repülőcsónak törzse vagy úszó fenékrésze vagy gerinceleme;

h)

nyomott hullámlemez elem hordszárnyon vagy farokfelületen;

i)

hordszárnyfőborda;

j)

hordszárny- vagy farokfelület-merevítődúc;

k)

hajtómű-felfüggesztés;

l)

törzshossztartó vagy keret;

m)

oldalsó feszített tartó, vízszintes feszített tartó vagy válaszfal része;

n)

ülésrögzítés vagy ülésbak;

o)

üléssín cseréje;

p)

futóműdúc vagy merevítődúc;

q)

tengely;

r)

kerék; és

s)

sítalp vagy sítalptartó, a kis súrlódású bevonat cseréjét kivéve.

2.

A következőkben felsorolt bármelyik alkatrész módosítása vagy javítása:

a)

légi jármű burkolata vagy a légi jármű úszójának burkolata, amennyiben a munka támaszt, emelőbakot vagy rögzítést igényel;

b)

a légi jármű túlnyomásból adódó terhelésnek kitett külső burkolata, amennyiben a burkolat sérülése bármilyen irányban 15 cm (6 hüvelyk) kiterjedésnél nagyobb;

c)

kormányrendszer teherviselő eleme, beleértve a kormányoszlopot, pedálokat, tengelyeket, negyedelőket, könyökemelőket, kardáncsöveket, kormányszarvat, kovácsolt vagy öntött tartókat, az alábbiak kivételével:

i.

kötéltoldás vagy sodronyrögzítés javítása süllyesztékes préseléssel (kovácsolással);

ii.

toló- és húzórudak szegeccsel rögzített végszerelvényeinek cseréje; és

d)

bármely más, az 1. pontban fel nem sorolt szerkezet, amelyet a gyártó elsődleges szerkezeti elemként határozott meg a karbantartási utasításban, a szerkezetjavítási kézikönyvben vagy a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó utasításaiban.

3.

A következő karbantartási munkák végrehajtása dugattyús motorokon:

a)

a dugattyús motor alábbiaktól eltérő okból történő szétszedése, majd azt követő összeszerelése: i. hozzáférés a dugattyú-/hengerszerelvényhez; vagy ii. a hátsó szerelvényfedél eltávolítása az olajszivattyú-szerelvények megvizsgálása és/vagy kicserélése céljából, amennyiben ez a munka nem igényli a belső fogaskerekek eltávolítását és visszaillesztését;

b)

a fordulatszám-csökkentő áttétel (reduktor) fogaskerekeinek szétszedése, majd azt követő összeszerelése;

c)

varratok hegesztése és keményforrasztása, kivéve a kipufogóegységek megfelelően jóváhagyott és megfelelő engedélyekkel rendelkező hegesztő által elvégzett olyan kisebb hegesztéses javításait, amelyek nem járnak semmilyen komponens cseréjével;

d)

az egységek próbapadon bevizsgált egyedi részeinek megbontása, kivéve azokat az eseteket, amikor alapvetően szervizben cserélhető vagy beállítható elemeket cserélnek ki vagy állítanak be.

4.

A légcsavar kiegyensúlyozása, kivéve

a)

a karbantartási kézikönyv által esetlegesen előírt statikus kiegyenlítés tanúsítását;

b)

a felszerelt légcsavarok elektronikus kiegyensúlyozó berendezéssel elvégzett dinamikus kiegyensúlyozását, ahol a karbantartási kézikönyv vagy más jóváhagyott légialkalmassági adat lehetővé teszi ezt.

5.

Minden olyan további feladat, amely a következőket igényli:

a)

speciális szerszámozottság, berendezések vagy létesítmények; vagy

b)

jelentős koordinációval járó eljárások, amelyekre a feladatok végrehajtásának nagyfokú időigényessége és jelentős számú résztvevője miatt van szükség.

VIII. függelék

A pilóta-tulajdonos által végezhető korlátozott karbantartás

A pilóta-tulajdonos által végezhető karbantartás feltételei szerint kivitelezhető karbantartási feladatok végrehajtása előtt az I. melléklet (M. rész) követelményein túl a következő alapelveknek is eleget kell tenni:

a)

Kompetencia és felelősség

1.

Minden esetben a pilóta-tulajdonos felel az általa végrehajtott karbantartási munkákért.

2.

A pilóta-tulajdonos által elvégezhető karbantartási feladatok végrehajtása előtt a pilóta-tulajdonosnak meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik-e a feladat végrehajtásához szükséges kompetenciával. A pilóta-tulajdonosok felelőssége, hogy megismerkedjenek a légi járművükre vonatkozó szabványos karbantartási gyakorlatokkal és a légijármű-karbantartási programmal. Ha a pilóta-tulajdonos nem kompetens a végrehajtandó feladatot illetően, annak elvégzését nem bízhatja rá másik személyre.

3.

A pilóta-tulajdonos (vagy a vele szerződésben álló, az e melléklet A. szakasz G. alrészében említett légialkalmasság-irányító szervezet) felel az ezen alapelvek szerint a pilóta-tulajdonos által kivitelezhető feladatoknak a karbantartási programban történő azonosításáért, és annak biztosításáért, hogy a dokumentum frissítése kellő időben megtörténjen.

4.

A karbantartási programot az M.A.302. pont rendelkezéseivel összhangban kell jóváhagyni.

b)

Feladatok

A pilóta-tulajdonos egyszerű szemrevételezéssel és műveletekkel ellenőrizheti a repülőgépsárkány, a hajtóművek, a rendszerek és a komponensek általános állapotát, nyilvánvaló sérüléseit és normál működését.

A karbantartási feladatokat nem végezheti el a pilóta-tulajdonos, ha az adott feladat:

1.

olyan kritikus fontosságú biztonsági rendszerrel kapcsolatos, amelynek nem megfelelő teljesítménye jelentősen befolyásolja a légi jármű légi alkalmasságát, illetve az M.A.402. a) pontban meghatározottak szerint repülésbiztonsági szempontból érzékeny karbantartási feladatnak minősül; és/vagy

2.

fő komponensek vagy szerelvények eltávolítását igényli; és/vagy

3.

végrehajtására egy légialkalmassági irányelvnek (AD) vagy egy légi alkalmasságot korlátozó tételnek (ALI) való megfelelés érdekében van szükség, hacsak azt az AD vagy az ALI külön nem engedélyezi; és/vagy

4.

speciális szerszámok vagy hitelesített eszközök használatát igényli (kivéve a nyomatékkulcsot és a csupaszoló szerszámot); és/vagy

5.

bevizsgáló berendezések használatát igényli, vagy különleges tesztelést ír elő (például roncsolásmentes vizsgálatot, rendszerteszteket vagy a repülőelektronikai berendezések üzem közbeni ellenőrzését); és/vagy

6.

bármilyen nem ütemezett különleges vizsgálatból (például durva leszállás közben végzett ellenőrzésből) áll; és/vagy

7.

az IFR műveletek szempontjából alapvető fontosságú rendszerekre hat ki; és/vagy

8.

szerepel az e melléklet VII. függelékének felsorolásában, vagy az M.A.502. a), az M.A.502. b), az M.A.502. c) vagy az M.A.502. d) pont értelmében vett komponens-karbantartási feladatnak minősül.

A fenti 1–8. pontban felsorolt kritériumokat nem bírálhatják felül az „M.A.302. d) Karbantartási program” szerint kiadott kevésbé szigorú utasítások.

A légi jármű repülési kézikönyvében a légi jármű repülésre történő előkészítéséhez kapcsolódóként leírt feladatok (például vitorlázó repülőgép szárnyainak összeszerelése vagy repülés előtti ellenőrzés) elvégzése a pilóta feladatának tekintendő, nem pedig a pilóta-tulajdonos karbantartási feladatának, és ezért ezekkel kapcsolatban nincs szükség üzembe helyezési bizonyítványra.

c)

Pilóta-tulajdonos karbantartási és nyilvántartási feladatainak elvégzése

Az M.A.401. pont rendelkezéseiben megadott karbantartási adatoknak a pilóta-tulajdonos által végzett karbantartás során mindig rendelkezésre kell állniuk, és azoknak meg kell felelni. A pilóta-tulajdonos által végzett karbantartás leírásában említett részletes adatokat az M.A.803. d) pontnak megfelelően rögzíteni kell az üzembe helyezési bizonyítványban.

A pilóta-tulajdonosnak M.A.305. a) ponttal összhangban az elvégzett pilóta-tulajdonosi karbantartás befejezésétől számított 30 napon belül tájékoztatnia kell erről a légi jármű folyamatos légi alkalmasságáért felelős légialkalmasság-irányító szervezetet (ha van ilyen).


II. MELLÉKLET

(145. rész)

TARTALOM

145.1.   Általánosságok

A. SZAKASZ –

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

145.A.10.

Hatály

145.A.15.

Kérelem

145.A.20.

A jóváhagyás hatóköre

145.A.25.

A létesítménnyel szembeni követelmények

145.A.30.

Személyi feltételek

145.A.35.

Tanúsító személyek és támogató személyek

145.A.40.

Felszerelések, szerszámok és anyagok

145.A.42.

Komponensek átvétele

145.A.45.

Karbantartási dokumentáció

145.A.47.

Termelési terv

145.A.50.

A karbantartás tanúsítása

145.A.55.

Karbantartási nyilvántartások

145.A.60.

Események bejelentése

145.A.65.

Biztonság- és minőségpolitika, karbantartási eljárások és minőségbiztosítási rendszer

145.A.70.

A karbantartó szervezet kézikönyve

145.A.75.

A szervezet jogosultságai

145.A.80.

A szervezetre vonatkozó korlátozások

145.A.85.

Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

145.A.90.

A jóváhagyás folyamatos érvényessége

145.A.95.

Szabálytalanságok

B. SZAKASZ –

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

145.B.1.

Hatály

145.B.10.

Az illetékes hatóság

145.B.15.

A több tagállamban telephellyel rendelkező szervezetek

145.B.20.

Első jóváhagyás

145.B.25.

A jóváhagyás kibocsátása

145.B.30.

A jóváhagyás folyamatos érvényessége

145.B.35.

Változások

145.B.40.

A karbantartó szervezet kézikönyvének módosításai

145.B.45.

A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

145.B.50.

Szabálytalanságok

145.B.55.

Nyilvántartások vezetése

145.B.60.

Mentességek

I. függelék –

Üzemképességi tanúsítvány – 1. számú EASA-űrlap

II. függelék –

Jóváhagyási osztályok és kategóriák karbantartó szervezetek jóváhagyásához az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és a II. melléklet (145. rész) szerint

III. függelék –

Karbantartó szervezet jóváhagyása a II. melléklet (145. rész) szerint

IV. függelék –

A nem a III. melléklet (66. rész) szerint képesített személyek igénybevételének feltételei a 145.A.30. j) 1. és 2. pontja szerint

145.1.   ÁLTALÁNOSSÁGOK

Az illetékes hatóság e rész alkalmazásában:

1.

a valamely tagállamban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az e tagállam által kijelölt hatóság; vagy

2.

a harmadik országban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az ügynökség.

A. SZAKASZ

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

145.A.10.   Hatály

Ez a szakasz megállapítja azokat az előírásokat, amelyeket a szervezetnek teljesítenie kell, hogy légi jármű, illetve komponensei karbantartására jóváhagyást nyerhessen, vagy annak érvénye fennmaradjon.

145.A.15   Kérelem

A jóváhagyás kibocsátására vagy módosítására irányuló kérelmet az illetékes hatóságnak az általa meghatározott nyomtatványon és módon kell benyújtani.

145.A.20   A jóváhagyás hatóköre

A szervezet köteles a kézikönyvében meghatározni a munkáknak azt a körét, amelyre a jóváhagyás vonatkozik (az I. melléklet [M. rész] IV. függelékében található táblázat tartalmazza az összes jóváhagyási osztályt és kategóriát).

145.A.25.   A létesítménnyel szembeni követelmények

A szervezet biztosítja, hogy:

a)

A létesítmények minden tervezett munkára álljanak rendelkezésre, és biztosítsák különösen az időjárási hatásoktól való védelmet. A szakműhelyeket és a helyiségeket úgy kell elkülöníteni, hogy biztosítsák a szennyeződéstől való védelmet és a környezet védelmét.

1.

A légi járművek alapkarbantartásához megfelelő méretű hangárok álljanak rendelkezésre, hogy a bázison a tervezett alapkarbantartásba bevont légi járművet el lehessen helyezni.

2.

A komponensek karbantartásához elegendően nagy komponensműhelyek álljanak rendelkezésre, hogy a tervezett alapkarbantartásba bevont komponenseket el lehessen helyezni.

b)

Az a) pontban említett tervezett munka irányításához, valamint a tanúsító személyeknek álljon rendelkezésre megfelelő iroda, hogy meghatározott feladataikat úgy végezhessék el, hogy a légi jármű megfelelő színvonalú karbantartásához hozzájárulhassanak.

c)

A hangárokat, a komponensműhelyeket és az irodákat magában foglaló munkahelyi környezetnek alkalmasnak kell lennie a mindenkori feladatok végrehajtására, és különösen meg kell felelnie a különleges követelményeknek. Kivéve, ha valamilyen konkrét feladat különleges munkahely-kialakítást igényel, a munkahelyi környezetnek olyannak kell lennie, hogy az alkalmazottak teljesítőképességét ne befolyásolja:

1.

a hőmérsékletet olyan szinten kell tartani, hogy az alkalmazottak a feladatokat szükségtelen kényelmetlenség nélkül végezhessék el;

2.

port és minden más, levegőben lebegő szennyeződést minimális szinten kell tartani, és az a munkaterületen nem érheti el azt a mértéket, hogy a légi jármű/komponens látható felületi szennyeződését okozza. Amikor a por és/vagy más levegőben lebegő szennyeződés látható felületi szennyeződést okoz, minden erre érzékeny rendszert le kell zárni mindaddig, ameddig az elfogadható feltételek nem állnak helyre;

3.

a világítást úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa minden ellenőrzési és karbantartási feladat hatékony elvégzését;

4.

a zaj nem zavarhatja az alkalmazottakat ellenőrzési feladataik ellátásában. Ha nem lehetséges a zaj okát befolyásolni, az ilyen alkalmazottakat el kell látni a szükséges személyi védőfelszereléssel, amely megakadályozza, hogy a túlzott zaj elvonja figyelmüket a vizsgálati feladatoktól;

5.

ha valamely különleges karbantartási feladat az előzőektől eltérő, meghatározott környezeti feltételeket igényel, ügyelni kell az ilyen feltételek biztosítására. A különleges feltételeket a karbantartási dokumentációban határozzák meg;

6.

az üzemeltetési karbantartás munkakörnyezetét úgy kell kialakítani, hogy az adott karbantartási vagy ellenőrzési feladatot a figyelem szükségtelen elvonása nélkül végre lehessen hajtani. Ezért, ha a munkahelyi környezet elfogadhatatlan mértékben romlik a hőmérséklet, nedvességtartalom, jégeső, jég, hó, szél, fény, por és/vagy más levegőben lebegő szennyeződés miatt, az adott karbantartási vagy ellenőrzési feladatokat fel kell függeszteni mindaddig, ameddig az elfogadható feltételek helyre nem állnak.

d)

Biztonságos tárolólétesítményeket kell biztosítani az alkatrészek, a berendezések, a szerszámok és az anyagok számára. A tárolási feltételeket úgy kell kialakítani, hogy a fel nem használható alkatrészeket és anyagokat minden más alkatrésztől, anyagtól, felszereléstől és szerszámtól elkülönítetten helyezzék el. A tárolási feltételeknek összhangban kell állniuk a gyártó utasításaival, hogy elkerüljék a tárolt tételek állagromlását vagy károsodását. A tárolólétesítményekhez való hozzáférést az arra feljogosított személyekre kell korlátozni.

145.A.30.   Személyi feltételek

a)

A szervezetnek felelős vezetőt kell kineveznie, aki vállalati felhatalmazással rendelkezik annak biztosítására, hogy az ügyfél által szerződésben megadott minden karbantartás finanszírozható legyen, és azt az e részben meghatározott szabványoknak megfelelően végezzék el. A felelős vezető:

1.

biztosítja, hogy minden szükséges erőforrás rendelkezésre álljon a karbantartásnak a 145.A..65 b) pont és a szervezet jóváhagyása szerinti elvégzéséhez;

2.

megállapítja a 145.A.65. a) pontjában meghatározott biztonság- és minőségpolitikát, és elősegíti azok megvalósítását;

3.

igazolja, hogy e mellékletet (145. rész) illetően rendelkezik az alapvető ismeretekkel.

b)

A szervezet kijelöl egy személyt vagy személyek csoportját, aki(k)nek a feladatai közé tartozik annak biztosítása, hogy a szervezet feleljen meg e rész rendelkezéseinek. Az ilyen személy(ek)nek a szervezet felelős vezetője alárendeltségébe kell tartozniuk.

1.

A kijelölt személy vagy személyek képviseli(k) a szervezet karbantartás irányítási struktúráját és felelős(ek) az e részben meghatározott összes feladatért.

2.

A kijelölt személyt vagy személyeket azonosítani kell, és okmányaikat az illetékes hatósághoz az általa előírt formában és módon be kell nyújtani.

3.

A kijelölt személynek vagy személyeknek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek a légi jármű és/vagy komponense karbantartásához szükséges ismeretekkel, háttérrel és megfelelő tapasztalattal, és igazolniuk kell, hogy e részről alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek.

4.

Az eljárásokban világossá kell tenni, hogy valamely adott személy hosszabb távolléte esetén őt ki helyettesíti.

c)

Az a) pont szerinti felelős vezető kinevez egy személyt, aki felelős a 145.A.65. c) pontban előírt visszacsatolási rendszert is magában foglaló minőségbiztosítási rendszer figyelemmel kíséréséért. A kinevezett személy közvetlenül hozzáférhet a felelős vezetőhöz annak biztosítására, hogy ő megfelelő tájékoztatást kapjon a minőségbiztosításról és megfelelőség irányításáról.

d)

A szervezetnek rendelkeznie kell karbantartási munkaidőtervvel, amely kimutatja, hogy a szervezet elegendő nagyságú, a jóváhagyásnak megfelelő személyzettel rendelkezik a tervezéshez, a végrehajtáshoz, a felügyelethez, az ellenőrzéshez és a minőségbiztosításhoz. Ezenkívül, a szervezetnek rendelkeznie kell eljárással az elvégzendő munka átütemezésére abban az esetben, amikor a ténylegesen meghatározott műszakban vagy időszakban a tervezettnél kevesebb személy áll rendelkezésre.

e)

A szervezet az illetékes hatóság által jóváhagyott eljárás és rendelkezések szerint megállapítja és ellenőrzi a karbantartásban, irányításban és/vagy minőségügyi auditokban részt vevő alkalmazottai alkalmasságát. A munkakör ellátásához szükséges szakértelem mellett, az alkalmasságnak ki kell terjednie az emberi tényező és a teljesítőképesség jelentőségének az adott személy szervezetben betöltött funkciójához szükséges mértékű megértésére. Az emberi tényező azokat az elveket jelenti, amelyek a repüléstechnikai tervezésre, tanúsításra, szakképzésre, működésre és karbantartásra vonatkoznak, és amelyek biztonságos kölcsönös kapcsolatot igyekeznek teremteni az emberi tényezők és más rendszerösszetevők között, megfelelő figyelemmel az ember teljesítőképességére. Az emberi teljesítőképesség az emberi képességek és korlátok összessége, amelyeknek hatása van a légi közlekedés biztonságára és hatékonyságára.

f)

A szervezetnek biztosítania kell, hogy azok a személyek, akik a légi alkalmasság fenntartása érdekében a légijármű-szerkezetek és/vagy komponensek roncsolásmentes vizsgálatát végzik, illetve ellenőrzik, megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek az adott roncsolásmentes vizsgálatok elvégzéséhez, az ügynökség által elismert európai vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően. Azoknak a személyeknek, akik bármilyen más szakfeladatot látnak el, megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezniük, a hivatalosan elismert szabványoknak megfelelően. E ponttól eltérve, a g) pontban, illetve a h) 1. és 2. pontban meghatározott, a III. melléklet (66. rész) szerint B1 vagy B3 kategóriájú képesítéssel rendelkező személyek elvégezhetnek és/vagy ellenőrizhetnek festékdiffúziós repedésvizsgálatot.

g)

Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartó szervezetnek a B1 és B2, B3 kategóriájú légi járművek üzemeltetési karbantartása esetén rendelkeznie kell minősített tanúsító személyzettel, a III. mellékletben (66. rész) és a 145.A.35. pontban meghatározottak szerint.

Ezenkívül, az ilyen szervezetek alkalmazhatnak a feladatra megfelelően kiképzett, a 66.A.20. a) 1. pontban és a 66.A.20. a) 3. pont ii. alpontjában meghatározott jogosultságokkal rendelkező és a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pont szerinti képesítéssel rendelkező tanúsító személyeket kisebb tervezett üzemeltetési karbantartási, illetve egyszerű hibajavítási feladatok elvégzésére. Az ilyen tanúsító személyek rendelkezésre állása azonban nem pótolja a megfelelő, B1, B2, B3 kategóriájú tanúsító személyeket.

h)

Kivéve, ha a j) pont másként állapítja meg, minden légijármű-karbantartással foglalkozó szervezetnek:

1.

A nagy légi járművek alapkarbantartásához a megfelelő légijármű-típusra minősített tanúsító személyekkel kell rendelkeznie, akik a 66. rész, illetve a 145.A.35. pontja szerint C kategóriájú képesítést szereztek. Ezenkívül, a C kategóriájú tanúsító személyek támogatására a szervezetnek rendelkeznie kell elegendő számú, a 66. rész és a 145.A.35. pontja szerint a megfelelő B1 és B2 kategóriájú képesítéssel rendelkező minősített személlyel is,

i.

a B1 és B2 kategóriájú támogató alkalmazottak biztosítják, hogy minden szükséges feladatot és ellenőrzést az előírt szabványok szerint elvégeztek, mielőtt a C kategóriájú tanúsító személy kiállítja az üzembehelyezési bizonyítványt;

ii.

a szervezet minden B1 és B2 kategóriájú támogató személyről nyilvántartást vezet;

iii.

a C kategóriájú tanúsító személyek biztosítják, hogy az i. alpont feltételei teljesüljenek, és hogy minden, az ügyfél által kért munkát az adott báziskarbantartás során lefolytatott ellenőrzés vagy munkák keretében elvégezzenek, valamint felmérik az esetleg el nem végzett munkák hatását avégett, hogy vagy előírják annak elvégzését, vagy állapodjanak meg az üzemeltetővel, hogy az ilyen munkát egy másik, meghatározott ellenőrzési vagy karbantartási időpontig elhalasztják.

2.

A nem nagy légi járművek báziskarbantartása esetén a szervezetnek rendelkeznie kell:

i.

az adott légi járműre megfelelően képesített, a III. melléklet (66. rész), illetve a 145.A.35. pontja szerint megfelelő B1, B2, B3 kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel; vagy

ii.

az adott légi járműre megfelelően képesített C kategóriájú szakképesítéssel rendelkező tanúsító személyekkel, akiket a 145.A.35. a) pont i. alpontjában meghatározott támogató személyek segítenek.

i)

A komponensek tanúsítására feljogosított személyeknek eleget kell tenniük a III. mellékletben (66. rész) foglaltaknak.

j)

A g) és h) pont rendelkezéseitől eltérve, a III. melléklet (66. rész) előírásainak való megfelelés iránti kötelezettséggel összefüggésben, a szervezet az alábbi rendelkezéseknek megfelelően képesített tanúsító személyeket is alkalmazhat:

1.

A Közösség területén kívüli telephelyeken a tanúsító személyek rendelkezhetnek a telephely bejegyzése szerinti ország nemzeti légi közlekedési rendelkezéseinek megfelelő szakképesítéssel, amennyiben teljesítik az e rész IV. függelékében meghatározott feltételeket.

2.

A szervezetnek a Közösség területén kívüli telephelyén elvégzett üzemeltetési karbantartásnál a tanúsító személyek rendelkezhetnek az adott ország nemzeti légi közlekedési rendelkezéseinek megfelelő szakképesítéssel, amennyiben teljesítik az e rész IV. függelékében meghatározott feltételeket.

3.

Ha a légialkalmassági utasítás ismétlődő repülés előtti ellenőrzést ír elő, és kifejezetten meghatározza, hogy a repülőszemélyzet végrehajthatja az adott légialkalmassági utasítást, a szervezet a légi jármű parancsnokának és/vagy fedélzeti mérnökének – a repülésre jogosító engedély alapján – korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki. Azonban, a szervezetnek biztosítania kell, hogy az ilyen légi jármű parancsnoka vagy fedélzeti mérnöke megfelelő gyakorlati képzésben részesüljön, hogy a légialkalmassági utasítást az előírt normának megfelelően hajthassa végre.

4.

Ha egy légi jármű egy karbantartó telephelytől távol üzemel, a szervezet a légi jármű parancsnokának és/vagy fedélzeti mérnökének – a repülésre jogosító engedély alapján – korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve hogy meggyőződött-e arról, hogy a parancsnok, illetve a fedélzeti mérnök megfelelő gyakorlati képzésben részesült ahhoz, hogy a meghatározott feladatokat az előírt normának megfelelően hajthassa végre. E pont rendelkezéseit a kézikönyv szerinti eljárásban szerepeltetni kell.

5.

Az alábbi, előre nem látható esetekben, amikor a légi járművet fő állomáshelyén kívül helyezték üzemen kívül, és megfelelő tanúsító személyek nem állnak rendelkezésre, a karbantartási feladatok elvégzésével megbízott szervezet egyszeri kivételes tanúsítási engedélyt bocsáthat ki:

i.

a hasonló technológiájú, felépítésű és felszereltségű légi járműre vonatkozó egyenértékű típusengedéllyel rendelkező alkalmazottai egyikének; vagy

ii.

bármely olyan személynek, aki legalább ötéves karbantartási tapasztalattal, valamint érvényes, a tanúsítást igénylő légijármű-típusra is feljogosító ICAO-engedéllyel rendelkezik légi járművek karbantartásához, feltéve hogy az adott helyen nincs az e rész szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, és a megbízott szervezet a tanúsító személy tapasztalatainak bizonyítékait és engedélyét megőrzi.

Az ebben a pontban meghatározott minden esetet, az ilyen tanúsítási engedély kibocsátásától számított hét napon belül, az illetékes hatóságnak be kell jelenteni. Az egyszeri engedélyt kibocsátó szervezet biztosítja, hogy minden olyan karbantartási munkát, amely a repülésbiztonságot érintheti, megfelelően jóváhagyott szervezet ismételten ellenőrizzen.

145.A.35.   Tanúsító személyek és támogató személyek

a)

A 145.A.30. g) és h) pontban foglalt megfelelő előírások mellett a szervezet biztosítja, hogy a tanúsító személyek, illetve a támogató személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a karbantartandó légi járműről és/vagy komponensekről, valamint a vonatkozó szervezeti eljárásokról. A tanúsító személyek esetén ezt a rendelkezést a tanúsítási engedély kibocsátása vagy újrakibocsátása előtt teljesíteni kell.

i.

A „támogató személyzet” a III. melléklet (66. rész) szerinti B1, B2, illetve B3 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel és a megfelelő légijármű-minősítésekkel rendelkező, az alapkarbantartás környezetében dolgozó azon személyek összessége, akik nem feltétlenül rendelkeznek tanúsítási jogosultsággal.

ii.

A „vonatkozó légi jármű és/vagy komponens” a mindenkori tanúsítási engedélyben meghatározott légi jármű, illetve komponens.

iii.

A „tanúsítási engedély” az az engedély, amelyet a tanúsító személyek számára a szervezet azzal a feltétellel bocsátott ki, hogy azok az ilyen engedélyben megállapított korlátozásokkal a jóváhagyott szervezet megbízásából aláírhatják az üzembehelyezési bizonyítványt.

b)

A 145.A.30. j) és a 66.A.20. a) 3. ii. pontban felsorolt esetek kivételével a szervezet a tanúsító személynek tanúsítási engedélyt kizárólag a III. mellékletben (66. rész) előírt légijármű-karbantartói engedélyben megjelölt kategóriákra, alkategóriákra, illetőleg típusjogosításra vonatkozóan bocsáthat ki, azzal a feltétellel, hogy a légijármű-karbantartói engedélynek a tanúsító személy számára kiállított tanúsítási engedély teljes érvényességi időtartama alatt érvényesnek kell lennie, és a tanúsító személynek teljesítenie kell a III. melléklet (66. rész) követelményeit.

c)

A szervezet biztosítja, hogy minden tanúsító személy és támogató személy egymást követő két éven belül legalább hat hónapos, ténylegesen jelentős légi jármű- vagy komponens-karbantartási tapasztalatot szerezzen.

E pont alkalmazásában „a ténylegesen jelentős légijármű- vagy komponens-karbantartási tapasztalat” azt jelenti, hogy a személy a légi jármű vagy komponens karbantartása keretében gyakorolta a tanúsítási engedélyben ráruházott jogosultságot és/vagy ténylegesen karbantartást végzett a tanúsítási engedélyében meghatározott légijárműtípus- vagy légijárműcsoport-rendszerek legalább egyikén.

d)

A szervezet biztosítja, hogy minden tanúsító személy és támogató személy minden kétéves időszakon belül kielégítő továbbképzésben részesüljön annak biztosítására, hogy az ilyen alkalmazottak aktuális ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó technológia, a szervezeti eljárások és az emberi tényezővel kapcsolatos tényezők terén.

e)

A szervezet a tanúsító személyek, valamint a támogató személy folyamatos továbbképzésére programot hoz létre, amely magában foglalja a 145.A.35. pont vonatkozó pontjainak való megfelelőséget biztosító eljárást, amely a tanúsító személyek számára az e rész szerinti tanúsítási engedély kiállításának alapjául szolgál, valamint a III. mellékletnek (66. rész) való megfelelőséget biztosító eljárást.

f)

Kivéve a 145.A.30. j) 5. pontban említett előre nem látható eseteket, a szervezet az e rész szerinti tanúsítási engedély kibocsátása vagy újrakibocsátása előtt értékeli minden tanúsító személy képességeit, képzettségét és alkalmasságát a tanúsítási kötelezettségek teljesítésére, a kézikönyvben meghatározott eljárásnak megfelelően.

g)

Amikor a tanúsító személyek teljesítik az a), b), d) és f) pont, valamint ha alkalmazható, a c) pont rendelkezéseit, a szervezet kibocsátja a tanúsítási engedélyt, amely világosan meghatározza az ilyen engedély hatókörét és korlátozásait. A tanúsítási engedély érvényességének folyamatossága az a), b), d), illetve ahol alkalmazható, a c) pontnak való folyamatos megfeleléstől függ.

h)

A tanúsítási engedélyt úgy kell elkészíteni, hogy annak hatókörét a tanúsító személyek és minden erre felhatalmazott személy, akinek ezt az engedélyt meg kell vizsgálnia, egyértelműen megállapíthassa. Amennyiben a hatókör meghatározásához kódokat alkalmaznak, a szervezet köteles a kódok magyarázatát rendelkezésre bocsátani. A „felhatalmazott személy”, az illetékes hatóságok, az ügynökség, illetve a tagállamok által kijelölt olyan hivatalos személy, aki felelős a légi jármű vagy komponense karbantartása felügyeletéért.

i)

A minőségbiztosítási rendszerért felelős személy ugyancsak felelős a szervezet megbízásából tanúsítási engedélyt kibocsátó tanúsító személyekért. Az ilyen személy kinevezhet más személyeket is a tanúsítási engedélyeknek a karbantartási kézikönyvben megállapított eljárásnak megfelelően történő kiállítására vagy visszavonására.

j)

A szervezet nyilvántartást vezet minden tanúsító személyről és támogató személyről, és ebben nyilvántartja:

1.

az adott személy III. melléklet (66. rész) szerinti légijármű-karbantartói engedélyének részletes adatait; továbbá

2.

minden elvégzett kapcsolódó szakképzést; továbbá

3.

ha van, a kibocsátott tanúsítási engedély hatókörét; továbbá

4.

a korlátozott és az egyszeri tanúsítási engedéllyel rendelkező személyek adatait.

A szervezet a nyilvántartást az e pont hatálya alá tartozó személy munkaviszonyának megszűnése, illetőleg az engedély visszavonása után legalább három évig köteles megőrizni. Ezen túlmenően, amikor az e pont hatálya alá tartozó személy a karbantartó szervezetet elhagyja, a szervezet – kérésre – köteles az adott személynek átadni a róla vezetett nyilvántartás másolatát.

Az e pont hatálya alá tartozó személyeknek a fentiek szerint róluk vezetett nyilvántartásba – kérésre – betekintést kell biztosítani.

k)

A szervezet írásos vagy elektronikus formában a tanúsító személyek rendelkezésére bocsátja tanúsítási engedélyük dokumentált.

l)

A tanúsító személyek tanúsítási engedélyüket bármilyen felhatalmazott személynek 24 órán belül kötelesek bemutatni.

m)

A tanúsító személyek, illetve a támogató személy esetében a minimális korhatár 21 év.

n)

Az A kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy kizárólag a meghatározott A kategóriájú légijármű-típusra és a releváns feladatokra vonatkozó, a II. melléklet (145. rész) vagy a IV. melléklet (147. rész) szerint megfelelően engedélyezett szervezetnél végrehajtott képzés után gyakorolhatja az engedélyben meghatározott tanúsítási jogosultságokat. E képzésnek, minden egyes engedélyezett feladatra vonatkozóan, megfelelő gyakorlati és elméleti oktatást is magában kell foglalnia. A képzés kielégítő végrehajtását vizsgával és/vagy munkahelyi értékeléssel kell igazolni, amelyet a szervezetnél kell teljesíteni.

o)

A B2 kategóriájú légijármű-karbantartói engedéllyel rendelkező személy kizárólag i. megfelelő A kategóriájú légijármű-típustanfolyam és ii. a kibocsátásra kerülő engedély hatályának megfelelő, dokumentált hathónapos gyakorlati tapasztalat megszerzése után gyakorolhatja a III. melléklet (66. rész) 66.A.20. a) 3. pontjának ii. alpontjában meghatározott tanúsítási jogosultságokat. A típustanfolyamnak, minden egyes engedélyezett feladatra vonatkozóan, megfelelő gyakorlati és elméleti oktatást is magában kell foglalnia. A képzés kielégítő végrehajtását vizsgával vagy munkahelyi értékeléssel kell igazolni. A típustanfolyamot és a vizsgát/értékelést a forgalombahelyezési jogosultságot adó karbantartó szervezet bonyolítja le. A gyakorlati tapasztalat megszerezhető ilyen karbantartó szervezetnél is.

145.A.40.   Felszerelések, szerszámok és anyagok

a)

A szervezetnek rendelkeznie kell a szükséges felszerelésekkel, szerszámokkal és anyagokkal a jóváhagyás keretében meghatározott feladatok elvégzéséhez, és azokat használnia kell:

1.

amikor a gyártó egy meghatározott szerszám vagy felszerelés használatát írja elő, a szervezet köteles azt a szerszámot vagy felszerelést alkalmazni, kivéve ha a kézikönyvben megállapított eljárásban az illetékes hatóság más szerszámok vagy felszerelések használatát is engedélyezi;

2.

a felszereléseknek és szerszámoknak folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, kivéve azt az esetet, ha valamilyen szerszámot vagy felszerelést olyan ritkán alkalmaznak, hogy annak folyamatos rendelkezésre állása nem szükséges. Az ilyen esetekre a kézikönyvben részletes eljárást kell kidolgozni;

3.

az alapkarbantartásra jóváhagyott szervezetnek elegendő berendezéssel kell rendelkeznie a légi járművekhez való hozzáférés biztosítására, valamint állványokkal és dokkolókkal kell rendelkeznie, hogy az ilyen légi járművet megfelelően ellenőrizhessék.

b)

A szervezetnek biztosítania kell, hogy minden szerszámot, felszerelést és különösen a vizsgálóberendezéseket, amint helyénvaló, ellenőrizzék és a hivatalosan elismert szabvány szerint olyan gyakorisággal kalibrálják, hogy az biztosítsa azok működőképességét és pontosságát. A szervezet az ilyen kalibrálásokra és az alkalmazott hitelesítő mértékek nyomon követésére vonatkozó nyilvántartásokat megőrzi.

145.A.42.   Komponensek átvétele

a)

Minden komponenst osztályozni kell és az alábbi kategóriák szerint megfelelő módon el kell különíteni:

1.

kielégítő állapotú komponensek, amelyeket az 1. számú EASA-űrlappal vagy ezzel egyenértékű dokumentummal üzembe helyeztek és a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) Q. alrésze szerint megjelöltek;

2.

üzemképtelen komponensek, amelyeket e rész rendelkezései szerint kell karbantartani;

3.

újra fel nem használható komponensek, amelyeket a 145.A.42. d) pont szerint kell osztályozni;

4.

a légi járműveken, hajtóműveken, légcsavarokon vagy más légijármű-komponenseken használt szabványos alkatrészek, ha ezeket a gyártó illusztrált alkatrész-katalógusa és/vagy karbantartási dokumentációja tartalmazza;

5.

nyersanyagok és fogyóeszközök, amelyeket a karbantartás során felhasználnak, abban az esetben, ha a szervezet meggyőződött arról, hogy a nyersanyag vagy fogyóeszköz megfelel a vonatkozó előírásoknak és származása megfelelően nyomon követhető. Minden nyersanyagot és fogyóeszközt dokumentációnak kell kísérnie, amely egyértelműen az adott nyersanyaghoz vagy fogyóeszközhöz kapcsolódik, és tartalmaz egy, az előírásoknak való megfelelést tanúsító nyilatkozatot, valamint a gyártó és a beszállító adatait;

6.

a 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21A.307. c) pontjában meghatározott komponensek.

b)

A komponens beépítése előtt a szervezet köteles biztosítani, hogy az adott komponens beépítésre alkalmas állapotban legyen akkor is, amikor más módosítási előírások és/vagy légialkalmassági utasítások szabványai is alkalmazhatók.

c)

A szervezet az általa elvégzett munka során, saját felhasználásra gyárthatja alkatrészek egy korlátozott körét, ha a kézikönyv az erre vonatkozó eljárást meghatározza.

d)

Azokat a komponenseket, amelyek elérték tanúsított élettartamuk határát, vagy javíthatatlan hiba következett be, selejtnek kell minősíteni, és nem engedélyezhető, hogy az ilyen komponensek visszakerüljenek a beszállítási rendszerbe, kivéve ha engedélyezett élettartamukat kiterjesztették, vagy a 21. résznek megfelelően a javítási megoldást jóváhagyták.

e)

A 748/2012/EU rendelet I. mellékletének (21. rész) 21A.307. c) pontjában meghatározott komponens csak akkor építhető be, ha a légi jármű tulajdonosa alkalmasnak tartja a légi járművébe való beépítésre.

145.A.45.   Karbantartási dokumentáció

a)

A szervezetnek a karbantartásokhoz, beleértve a módosításokat és a javításokat is, rendelkeznie kell az alkalmazandó aktuális karbantartási dokumentációval, és azokat alkalmaznia kell. Az „alkalmazandó” bármely, a szervezet engedélyében meghatározott jogosítási kategóriáiban, illetve az ehhez kapcsolódó képességi listában meghatározott légi járműre, komponensre vagy folyamatra vonatkozik.

Abban az esetben, ha a karbantartási dokumentációt az üzemeltető vagy az ügyfél biztosítja, elegendő, ha az ilyen dokumentáció csak a munka elvégzésekor áll rendelkezésre, azzal a kivétellel, hogy be kell tartani a 145.A.55. c) pont rendelkezéseit.

b)

E rész alkalmazásában az alkalmazandó karbantartási dokumentáció az alábbiak bármelyike:

1.

bármely alkalmazandó előírás, eljárás, műveleti utasítás vagy információ, amelyet a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság bocsát ki;

2.

minden vonatkozó légialkalmassági utasítás, amelyet a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság bocsát ki;

3.

a légi alkalmasság fenntartására vonatkozó utasítások, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány jogosultjai, illetve bármely más, a 748/2012/EU rendelet I. melléklete (21. rész) által ilyen adatok közzétételére kötelezett szervezet bocsát ki, valamint a harmadik országokból származó légi jármű vagy komponensek esetén a légi jármű vagy komponens felügyeletéért felelős hatóság által kötelezően előírt légialkalmassági dokumentáció;

4.

bármely alkalmazandó szabvány, beleértve, de nem kizárólag például az ügynökség által a jó karbantartási szabványként elismert szabványos karbantartási gyakorlatot;

5.

a d) pont szerint kiadott minden alkalmazandó adat.

c)

A szervezet megállapítja az eljárásokat annak biztosítására, hogy a karbantartó személyek által használt karbantartási dokumentációban lévő esetleges pontatlan, nem teljes vagy félreérthető eljárást, gyakorlatot, információt vagy karbantartási utasítást, ha felfedezik, nyilvántartásba vegyék és arról a karbantartási dokumentáció szerzőjét értesítsék.

d)

A szervezet a karbantartási utasításokat kizárólag a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott eljárásnak megfelelően módosíthatja. Az ilyen változtatások esetén a szervezetnek igazolnia kell, hogy a változtatás egyenértékű vagy jobb karbantartási színvonalat eredményez, és az ilyen változtatásokról tájékoztatnia kell a típusalkalmassági bizonyítvány jogosultját. E pont alkalmazásában a karbantartási utasítás az az utasítás, amely meghatározza, hogy valamely konkrét karbantartási feladatot milyen módon kell végrehajtani; nem tartoznak ide a javítások és módosítások mérnöki tervei.

e)

A szervezet minden lényeges szervezeti részre vonatkozó közös munkakártyát vagy munkalaprendszert vezet be. Ezenkívül, a szervezet vagy pontosan átvezeti a b) és d) pont szerinti karbantartási dokumentációt az ilyen munkakártyákra vagy munkalapokra, vagy pontos hivatkozásokat készít az ilyen karbantartási dokumentációban lévő konkrét karbantartási feladatra vagy feladatokra. A munkakártyákat és munkalapokat előállíthatják számítógéppel, és azok elektronikus adatbázisban is tárolhatók, feltéve hogy a jogosulatlan módosítás ellen megfelelő óvintézkedéseket tesznek, és az elektronikus adatbázisról olyan biztonsági másolatot készítenek, amelyet a központi adatbázisban rögzített bármilyen adat bevitelétől számított 24 órán belül aktualizálhatnak. A komplex karbantartási feladatokat át kell vezetni a munkakártyákra vagy munkalapokra, és azokat világos fázisokra kell bontani, hogy a teljes karbantartási feladat végrehajtásának követhetőségét biztosítsák.

Amikor a szervezet karbantartási szolgáltatást nyújt valamely légijármű-üzemeltetőnek, amely a saját munkakártya- vagy munkalaprendszerének használatát írja elő, akkor az ilyen munkakártya- vagy munkalaprendszer is alkalmazható. Ebben az esetben a szervezetnek eljárást kell létrehoznia a légi jármű üzemeltetője munkakártyái vagy munkalapjai megfelelő vezetésének biztosítására.

f)

A szervezetnek biztosítania kell, hogy minden alkalmazandó karbantartási adat könnyen hozzáférhető legyen, amikor arra a karbantartó személyeknek szükségük van.

g)

A szervezet eljárást hoz létre annak biztosítására, hogy az ellenőrzése alatt álló karbantartási dokumentációt folyamatosan aktualizálják. Az üzemeltető/ügyfél által ellenőrzött és biztosított karbantartási dokumentáció esetén a szervezetnek igazolnia kell, hogy vagy rendelkezik az üzemeltető/ügyfél írásos visszaigazolásával, hogy az összes ilyen karbantartási adat aktuális, vagy rendelkeznie kell munkamegrendelésekkel, amelyek alapján a felhasználandó karbantartási dokumentáció módosítási állapota látható, vagy bizonyíthatja, hogy ez szerepel az üzemeltető/ügyfél karbantartási adatmódosítási listáján.

145.A.47.   Termelési terv

a)

A szervezetnek rendelkeznie kell a munka mennyiségének és komplexitásának megfelelő olyan rendszerrel, amely lehetővé teszi minden szükséges személy, szerszám, felszerelés, anyag, karbantartási adat és létesítmény rendelkezésre állásának megtervezését, hogy a karbantartási munkákat biztosan befejezhessék.

b)

A karbantartási feladatok tervezésénél, valamint a műszakok szervezésénél figyelembe kell venni az emberi teljesítőképesség határait.

c)

Ha műszakváltás vagy személycserék miatt szükségessé válik, hogy a karbantartási feladatok folytatását vagy befejezését átadják, az összes lényeges információt az egymást váltó állomány között ki kell cserélni.

145.A.50.   A karbantartás tanúsítása

a)

Az üzembehelyezési bizonyítványt a szervezet nevében a megfelelően feljogosított tanúsító személy bocsátja ki, amikor ellenőrizték, hogy a szervezet minden megrendelt karbantartást megfelelő módon – a 145.A.70. pontban meghatározott eljárások szerint és figyelemmel a 145.A.45. pontban meghatározott karbantartási dokumentáció rendelkezésre állására és használatára – elvégzett, és nincs olyan ismert meg nem felelés, amely veszélyeztetné a repülésbiztonságot.

b)

Az üzembehelyezési bizonyítványt a repülés előtt minden karbantartás befejezésekor ki kell bocsátani.

c)

A fenti karbantartás során megállapított addig ismeretlen hibákról vagy meg nem rendelt karbantartási feladatokról tájékoztatni kell a légi jármű üzemeltetőjét, hogy megszerezzék hozzájárulását az ilyen hibák kijavításához vagy a karbantartási munkamegrendelés hiányzó elemeinek pótlásához. Amennyiben a légi jármű üzemeltetője e pont alapján elutasítja az ilyen karbantartás végrehajtását, az e) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

d)

A légi járműből eltávolított komponensen elvégzett karbantartást követően üzembehelyezési bizonyítványt kell kibocsátani. Ha az M.A.502. b) vagy az M.A.502. e) pont másként nem rendelkezik, a komponens üzembehelyezési bizonyítványa az I. melléklet (M. rész) II. függeléke szerinti üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap). Ha a szervezet a komponens karbantartását saját használatra végzi, akkor az 1. számú EASA-űrlap kiállítása attól függően szükséges vagy sem, hogy a szervezet kézikönyve milyen belső üzembebocsátási eljárásokról rendelkezik.

e)

Az a) pont rendelkezéseitől eltérve, a szervezet az engedélyezett korlátozások keretén belül kibocsáthatja a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványát akkor is, ha nincs olyan helyzetben, hogy minden megrendelt karbantartási munkát befejezzen. A szervezet a bizonyítvány kiállítása előtt az ilyen tényt feltünteti a légi jármű üzembehelyezési bizonyítványában.

f)

Az a) pont, illetve a 145.A.42. pont rendelkezéseitől eltérve, amikor a légi járművet az alap vagy üzemeltetési karbantartóbázistól eltérő helyen, a megfelelő üzembehelyezési bizonyítvánnyal rendelkező komponens hiánya miatt helyezik üzemen kívül, engedélyezett a megfelelő üzembehelyezési bizonyítvány nélküli komponens ideiglenesen beépítése, de legfeljebb 30 repülési órára, vagy addig, amíg a légi jármű először visszatér az alap vagy üzemeltetési karbantartóbázisára, amelyik előbb bekövetkezik, függően attól, hogy a légi jármű üzemeltetője egyetértését nyilvánította, és az említett komponens rendelkezik alkalmas üzembehelyezési bizonyítvánnyal, és egyébként megfelel minden alkalmazandó karbantartási és üzemelési előírásnak. Az ilyen komponenseket a fent előírt határidőn belül ki kell cserélni, kivéve ha időközben az a) pont, illetve a 145.A.42. pont alapján megfelelő üzembehelyezési bizonyítványt bocsátottak ki.

145.A.55.   Karbantartási nyilvántartások

a)

A szervezetnek az elvégzett munka valamennyi adatát nyilvántartásba kell vennie. Azokat a nyilvántartásokat, amelyek szükségesek annak igazolására, hogy az üzembehelyezési bizonyítvány kibocsátásához megállapított minden előírást teljesítették, beleértve az alvállalkozó üzembehelyezési dokumentumait is, meg kell őrizni.

b)

A szervezet köteles minden üzembehelyezési bizonyítványt másolatban – az elvégzett javításhoz/módosításhoz esetleg felhasznált javítási/módosítási adatok másolatával együtt – átadni a légi jármű üzemeltetőjének.

c)

A szervezet köteles minden karbantartási nyilvántartás és kapcsolódó karbantartási dokumentáció egy példányát attól az időponttól számítva három évig megőrizni, amikor a munka tárgyát képező légi járművet vagy légijármű-komponenst üzembe bocsátotta.

1.

E pont alkalmazásában a nyilvántartásokat úgy kell tárolni, hogy a károsodással, az illetéktelen megváltoztatással és a lopással szemben védve legyenek.

2.

A számítógépek biztonsági másolatait tartalmazó merevlemezeket, szalagos egységeket stb. a napi munkavégzés során használt merevlemezektől, szalagos egységektől stb. eltérő helyen kell tárolni, olyan környezetben, amely biztosítja azok folyamatos jó állapotát.

3.

Amikor az e melléklet (145. rész) alapján jóváhagyott szervezet beszünteti működését, a működés utolsó két évére vonatkozó minden megőrzött karbantartási nyilvántartást köteles vagy az érintett légi járművek, illetve komponensek utolsó tulajdonosának vagy az ügyfélnek átadni, vagy az illetékes hatóság által meghatározott módon megőrizni.

145.A.60.   Események bejelentése

a)

A szervezet köteles bejelentést tenni az illetékes hatóságnak, a lajstromozás szerinti államnak, valamint a légi jármű, illetve a komponens tervezéséért felelős szervezetnek a jármű vagy komponense minden olyan azonosított állapotát, amely nem biztonságos állapothoz vezetett vagy ahhoz vezethet vagy súlyosan veszélyezteti a repülésbiztonságot.

b)

A szervezet belső eseménybejelentő rendszert hoz létre a kézikönyvének előírásai szerint, hogy lehetővé tegye az ilyen bejelentések összegyűjtését és értékelését, ideértve az a) pont szerint jelentendő események értékelését és az információk kinyerését. Ennek az eljárásnak kell azonosítania az előnytelen terveket, a hiányosságok megszüntetése érdekében a szervezet által már meghozott vagy meghozandó kiigazító intézkedéseket, és értékelnie kell az ilyen eseményekhez kapcsolódó összes ismert vonatkozó információt, valamint az ilyen információ szükség szerinti ismertetésére vonatkozó eljárást.

c)

A szervezet az ilyen bejelentéseket az ügynökség által megállapított formában és módon teszi meg és biztosítja, hogy azok tartalmazzák az összes vonatkozó információt a szervezet által ismert állapotra és értékelési eredményekre vonatkozóan.

d)

Amennyiben valamely kereskedelmi üzemeltető köt szerződést a szervezettel a karbantartás elvégzésére, az üzemeltető légi járművét vagy komponensét érintő ilyen állapotról az üzemeltetőt is tájékoztatni kell.

e)

A szervezet az ilyen bejelentéseket azonnal, de minden esetben 72 órán belül elkészíti és benyújtja attól az időponttól számítva, amikor azonosítja azt az állapotot, amelyre a bejelentés vonatkozik.

145.A.65.   Biztonság- és minőségpolitika, karbantartási eljárások és minőségbiztosítási rendszer

a)

A szervezet kidolgozza biztonság- és minőségpolitikáját, amelyet a szervezet 145.A.70. pont szerinti kézikönyve is tartalmaz.

b)

A szervezet az emberi tényező és az emberi teljesítőképesség figyelembevételével, az illetékes hatósággal egyeztetve eljárásokat állapít meg a helyes karbantartási gyakorlat és az e résznek való megfelelés biztosítására, melynek ki kell terjednie az egyértelmű munkamegbízásokra, illetve munkaszerződésekre is, és biztosítania kell, hogy a légi jármű és a komponensek üzembe helyezése a 145.A.50. pont rendelkezései szerint történjék.

1.

Az ezen b) pont szerinti karbantartási eljárásokat a 145.A.25–145.A.95. ponttal összefüggésben kell alkalmazni.

2.

A szervezet által ezen b) pont alapján létrehozott vagy létrehozandó karbantartási eljárásoknak a karbantartási tevékenység ellátásának minden vonatkozására ki kell terjedniük, beleértve a szakszolgáltatások nyújtását és ellenőrzését is, továbbá meg kell határozniuk azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően a szervezet a munkáját végzi.

3.

A légi járművek üzemeltetési és alapkarbantartása tekintetében a szervezet eljárásokat köteles megállapítani a többszörös hibák, illetve a kritikus rendszerek figyelmetlenségből adódó hibái kockázatának minimalizálására, valamint annak biztosítására, hogy olyan karbantartási feladat esetén, amikor egy karbantartási ellenőrzés keretében ugyanazon légi jármű több rendszerében alkalmazott ugyanazon típusú több komponens kivételére vagy beépítésére kerül sor, a karbantartást és az ellenőrzést ne ugyanaz a személy végezze. Ha azonban csak egyetlen személy áll rendelkezésre e feladatok elvégzésére, a szervezet munkakártyájára vagy munkalapjára egy további ismételt ellenőrzési fázist kell felvenni, melyet ez a személy az összes feladat befejezése után végez el.

4.

Karbantartási eljárásokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy a károk felmérése és a módosítások és a javítások elvégzése az M.A.304. pontban meghatározott adatok felhasználásával történjék.

c)

A szervezet minőségbiztosítási rendszert hoz létre, amely az alábbiakat foglalja magában:

1.

független auditok az előírt légi jármű/légijármű-komponens szabványoknak való megfelelése, valamint az eljárások megfelelőségének figyelemmel kísérésére, annak biztosítására, hogy az ilyen eljárások a bevált karbantartási gyakorlaton alapuljanak, és a légi közlekedésre alkalmas légi járművet, illetve légijármű-komponenseket eredményezzenek. A kisebb szervezeteknél a minőségbiztosítási rendszer független auditálásra vonatkozó részére az e rész szerint jóváhagyott más olyan szervezettel vagy személlyel szerződést lehet kötni, aki rendelkezik a szükséges műszaki ismeretekkel és bizonyított megfelelő auditálási tapasztalatokkal; valamint

2.

minőségügyi visszacsatolási rendszer a 145.A.30. b) pontban meghatározott személy vagy személyek csoportja, és végül a felelős vezető számára, amely biztosítja, hogy az 1. pont szerinti független auditálás eredményeként létrejövő jelentésekre megfelelő és időben meghozott kiigazító intézkedést hozzanak.

145.A.70.   A karbantartó szervezet kézikönyve

a)

A „Karbantartó szervezet kézikönyve” az a dokumentum vagy dokumentumok, amely(ek) tartalmazza/tartalmazzák a munka hatókörét, a jóváhagyás tárgyát, és azt, hogy a szervezet miként kívánja e melléklet (145. rész) előírásait teljesíteni. A szervezetnek az illetékes hatósághoz be kell nyújtania a karbantartó szervezet kézikönyvét, amely az alábbi információt tartalmazza:

1.

a felelős vezető által aláírt nyilatkozat, amely megerősíti, hogy a karbantartó szervezet kézikönyve, valamint az esetleges abban hivatkozott kapcsolódó kézikönyvek rögzítik az e melléklet (145. rész) követelményeinek való megfelelést, és azt, hogy a szervezet ezt minden időben követi. Amennyiben a felelős vezető nem a szervezet vezérigazgatója, akkor az ilyen nyilatkozatot vezérigazgató ellenjegyzi;

2.

a szervezet biztonsági és minőségbiztosítási politikája a 145.A.65. pontban meghatározottak szerint;

3.

a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek beosztása és neve;

4.

a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek kötelességei és felelősségi köre, ideértve azokat az ügyeket is, amelyekkel kapcsolatban a szervezet nevében az illetékes hatósággal közvetlenül tárgyalhatnak;

5.

szervezeti ábra, amely bemutatja a 145.A.30. b) pont alapján kijelölt személyek közötti felelősségi viszonyokat;

6.

a tanúsító személyek, illetve a támogató személy listája;

7.

az emberi erőforrások általános leírása;

8.

a szervezet jóváhagyási bizonyítványában meghatározott telephelyeinek általános leírása;

9.

a szervezet jóváhagyás alá tartozó munkaköreinek meghatározása;

10.

a 145.A.85. pont szerinti értesítési eljárás a szervezeti változások esetére;

11.

a karbantartó szervezet kézikönyve módosításának eljárása;

12.

a szervezet által a 145.A.25.–145.A.90. pont alapján létrehozott eljárások és minőségbiztosítási rendszer;

13.

ahol alkalmazható, azoknak a kereskedelmi üzemeltetőknek a listája, amelyeknek a szervezet légijármű-karbantartási szolgáltatást nyújt;

14.

ahol alkalmazható, az alvállalkozó szervezetek listája, a 145.A.75. b) pontban meghatározottak szerint;

15.

ahol alkalmazható, az üzemeltetési karbantartó állomások listája, a 145.A.75. d) pont szerint;

16.

ahol alkalmazható, a szerződött szervezetek listája.

b)

A kézikönyvet szükség szerint módosítani kell, hogy az megfeleljen a szervezet aktuális helyzetének. A kézikönyvet és annak minden későbbi módosítását az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.

c)

A b) pont rendelkezései ellenére, a kézikönyv kisebb módosításait a kézikönyv módosítási eljárásában is jóvá lehet hagyni (a továbbiakban közvetett jóváhagyás).

145.A.75.   A szervezet jogosultságai

A kézikönyvnek megfelelően, a szervezet az alábbi feladatok ellátására jogosult:

a)

Karbantarthat bármely légi járművet és/vagy komponenst, amelyre a jóváhagyás kiterjed, a jóváhagyási bizonyítványban és a kézikönyvben meghatározott helyszíneken.

b)

Légi jármű vagy komponens karbantartásának elvégzését, amelyre a jóváhagyása kiterjed, más olyan szervezetnek adhatja át, amely e szervezet minőségbiztosítási rendszere alapján működik. Ez utóbbi az e rész szerint ilyen karbantartás elvégzésére megfelelő jóváhagyással nem rendelkező szervezet által végzett munkákra vonatkozik, és a 145.A.65. b) pontban meghatározott eljárások alapján engedélyezett munkák körére korlátozódik. A munkák e köre nem foglalja magában a légi jármű báziskarbantartás során végzett ellenőrzését vagy a műhelyben elvégzett teljes karbantartási ellenőrzést vagy hajtómű vagy hajtóműcsoport nagyjavítását.

c)

A jóváhagyása szerinti légi jármű vagy bármely komponens karbantartása bármely tetszőleges helyen, amennyiben ennek szükségessége a karbantartási körülményekből adódik, mert a légi jármű üzemképtelen, vagy üzemeltetési karbantartás vált szükségességé, a kézikönyvben meghatározott feltételek mellett.

d)

A jóváhagyása szerinti bármely légi jármű és/vagy komponens karbantartása olyan helyen, amelyet kisebb karbantartási munkák elvégzésére alkalmas üzemeltetési karbantartási telephelyként jelöltek meg, amennyiben a szervezet kézikönyve tartalmazza az ilyen tevékenységet és felsorolja az ilyen telephelyeket.

e)

A üzembehelyezési bizonyítványok kibocsátása a 145.A.50. pont szerinti karbantartás befejezése után.

145.A.80.   A szervezetre vonatkozó korlátozások

A szervezet kizárólag olyan légi jármű vagy komponens karbantartását végezheti el, amelyre jóváhagyást nyert, és az összes szükséges létesítmény, felszerelés, szerszám, anyag, karbantartási adat és tanúsító személyzet rendelkezésére áll.

145.A.85.   Változások a jóváhagyott karbantartó szervezetnél

Annak biztosítására, hogy az illetékes hatóság megállapíthassa az e résznek való folyamatos megfelelést, a karbantartó szervezet az alábbi változások bármelyikére irányuló javaslatról tájékoztatja a hatóságot, még mielőtt a változás megtörténne, és ha szükséges, módosítja a jóváhagyási bizonyítványt azzal a kivétellel, hogy az ügyvezetés előtt előzetesen nem ismert javasolt személyi változások esetén a változásokról szóló értesítést a lehető legrövidebb időn belül meg kell küldeni:

1.

a szervezet neve;

2.

a szervezet telephelye;

3.

a szervezet további telephelyei;

4.

a felelős vezető;

5.

a 145.A.30. b) pontban meghatározott személyek bármelyike;

6.

a jóváhagyást érintő létesítmények, felszerelések, szerszámok, anyagok, eljárások, a tevékenység köre és a tanúsító személyek.

145.A.90.   A jóváhagyás folyamatos érvényessége

a)

A jóváhagyást határozatlan időre bocsátják ki. A jóváhagyás az alábbiaktól függően marad érvényben:

1.

a szervezet a szabálytalanságok kezelésére vonatkozóan a 145.B.50. pontban foglalt rendelkezésekkel összhangban folyamatosan megfelel a II. melléklet (145. rész) előírásainak; és

2.

az illetékes hatóság számára folyamatos a hozzáférés a szervezethez, hogy ellenőrizhesse az e résznek való folyamatos megfelelést; és

3.

a jóváhagyást nem adják vissza, és azt nem vonják vissza.

b)

A jóváhagyás visszaadása vagy visszavonása esetén a bizonyítványt az illetékes hatósághoz vissza kell juttatni.

145.A.95.   Szabálytalanságok

a)

Az 1-es szintű szabálytalanság az e mellékletben (145. rész) meghatározott követelményeknek való olyan lényeges nem megfelelés, amely csökkenti a biztonsági normát, és súlyosan veszélyezteti a repülés biztonságát.

b)

A 2-es szintű szabálytalanság az e mellékletben (145. rész) meghatározott követelményeknek való olyan nem megfelelés, amely csökkentheti a biztonsági normát, és esetleg veszélyezteti a repülésbiztonságot.

c)

A 145.B.50. pont szerinti szabálytalanságokról szóló értesítés kézhezvétele után a karbantartó szervezet jóváhagyásának jogosultja kiigazító cselekvési tervet állapít meg, és az illetékes hatósággal egyeztetett határidőn belül, a hatóság megelégedésére bemutatja a kiigazító intézkedést.

B. SZAKASZ

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSA

145.B.01.   Hatály

Ez a szakasz megállapítja azokat a közigazgatási eljárásokat, amelyeket az illetékes hatóság feladatai és felelősségi köre gyakorlása során, az e melléklet (145. rész) szerinti karbantartó szervezetek jóváhagyásának kiadása, érvényének fenntartása, módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása tekintetében követ.

145.B.10.   Illetékes hatóság

1.   Általánosságok

A tagállamnak ki kell jelölnie az illetékes hatóságot, és arra ruházza át a felelősséget a karbantartási jóváhagyások kibocsátásáért, érvényességének fenntartásáért, módosításáért, felfüggesztéséért vagy visszavonásáért. Ez az illetékes hatóság írásos formában rögzíti eljárásait és szervezeti struktúráját.

2.   Erőforrások

Az alkalmazotti létszámnak elegendőnek kell lennie az e szakaszban meghatározott előírások teljesítéséhez.

3.   Képesítés és képzés

Az e melléklet (145. rész) szerinti tevékenységekben részt vevő minden személynek:

a)

rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel és minden szükséges ismerettel, tapasztalattal és továbbképzéssel a rájuk bízott feladatok végrehajtásához;

b)

adott esetben képzésben/továbbképzésben kell részesülnie e mellékletről (145. rész), annak céljáról és a benne foglalt előírásokról.

4.   Eljárások

Az illetékes hatóságnak állapítja meg eljárásait, részletezve, hogy hogyan éri el a B. szakasznak való megfelelést.

A folyamatos megfelelés biztosításának érdekében az eljárásokat felül kell vizsgálni és módosítani kell.

145.B.15.   A több tagállamban telephellyel rendelkező szervezetek

Amennyiben a karbantartó létesítmények több mint egy tagállamban helyezkednek el, a jóváhagyás felülvizsgálását és folyamatos felügyeletét azon tagállamok kijelölt illetékes hatóságaival közösen kell elvégezni, amelyeknek a területén a további karbantartó létesítmények elhelyezkednek.

145.B.20.   Első jóváhagyás

1.

Amennyiben a 145.A.30. a) és b) pont előírásai teljesülnek, az illetékes hatóság írásban jelzi a kérelmezőnek a 145.A.30. a) és b) pontja szerinti személyek elfogadását.

2.

Az illetékes hatóságnak meg kell állapítani, hogy a karbantartási kézikönyvben meghatározott eljárások megfelelnek e melléklet (145. rész előírásainak, és a felelős vezető aláírta a kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

3.

Az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a szervezet megfelel-e e melléklet (145. rész) előírásainak.

4.

Az első jóváhagyásra irányuló vizsgálat idején legalább egy alkalommal megbeszélésre kell hívni a szervezet felelős vezetőjét annak biztosítására, hogy a vezető teljes mértékben tudatában legyen a jóváhagyás jelentőségének, és a kézikönyvben meghatározott eljárásoknak a szervezet általi betartására irányuló kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírása indokainak.

5.

Minden vizsgálati eredményt a kérelmező szervezet számára írásban meg kell erősíteni.

6.

Az illetékes hatóság minden szabálytalanságot, az annak kiküszöbölésére tett intézkedést (a vizsgálat lezárásához szükséges intézkedést) és ajánlást nyilvántartásba vesz.

7.

Az első jóváhagyáshoz minden kifogást ki kell küszöbölni, mielőtt a jóváhagyást kibocsáthatják.

145.B.25.   A jóváhagyás kibocsátása

1.

Az illetékes hatóság hivatalosan jóváhagyja a karbantartási kézikönyvet, és a 3-as nyomtatványon kibocsátja a kérelmezőnek a jóváhagyási bizonyítványt, amely tartalmazza a jóváhagyási kategóriákat is. Az illetékes hatóság a bizonyítványt csak akkor bocsátja ki, ha a szervezet e melléklet (145. rész) követelményeinek megfelel.

2.

Az illetékes hatóság a 3-as nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon megjelöli a jóváhagyáshoz fűzött feltételeket.

3.

A hivatkozási számot az ügynökség által meghatározott módon kell a 3-as nyomtatványon kiállított jóváhagyási bizonyítványon feltüntetni.

145.B.30.   A jóváhagyás folyamatos érvényessége

A jóváhagyás folyamatos érvényességét a vonatkozó „első jóváhagyási” folyamat szerint kell figyelemmel kísérni, a 145.B.20. pontban foglaltaknak megfelelően. Ezenkívül:

1.

Az illetékes hatóság listát vezet és tart naprakészen minden jóváhagyott, a felügyelete alá tartozó karbantartó szervezetről, az esedékes és a már elvégzett auditálás időpontjáról.

2.

Minden szervezetet legfeljebb 24 havonta teljes körű felülvizsgálatnak kell alávetni az e mellékletnek (145. rész) való megfelelés vizsgálatára.

3.

Legalább minden 24 hónapban egyszer értekezletet kell tartani a felelős vezetővel annak biztosítására, hogy tájékoztassák őt az auditálások során felmerülő lényeges kérdésekről.

145.B.35.   Változások

1.

Az illetékes hatóságnak a 145.A.85. pontban felsorolt minden javasolt változásról a szervezettől értesítést kell kapnia.

Az illetékes hatóságnak a szervezetnél bekövetkező bármilyen változás esetén be kell tartania a jóváhagyott eljárás vonatkozó előírásait.

2.

Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve ha úgy határoz, hogy a jóváhagyást hatályon kívül kell helyeznie.

145.B.40   A karbantartó szervezet kézikönyvének módosításai

A karbantartó szervezet kézikönyvében (MOE) elvégzett módosításokra a következő szabályok alkalmazandók:

1.

A kézikönyv módosításának a 145.A.70. b) pont értelmében vett közvetlen jóváhagyása esetén az illetékes hatóság, mielőtt a jóváhagyott szervezetet hivatalosan értesítené a jóváhagyásról, ellenőrzi, hogy a kézikönyvben leírt eljárások összhangban vannak-e a II. melléklet (145. rész) előírásaival.

2.

A kézikönyv módosításának a 145.A.70. c) pont értelmében vett közvetett jóváhagyása esetén az illetékes hatóság meggyőződik arról, hogy (i) a módosítások csekély jelentőségűek, továbbá arról, hogy (ii) a módosítások jóváhagyása felett kellő ellenőrzéssel rendelkezik ahhoz, hogy a szóban forgó módosítások összhangban maradjanak a II. melléklet (145. rész) rendelkezéseivel.

145.B.45.   A jóváhagyás visszavonása, felfüggesztése és korlátozása

Az illetékes hatóság:

a)

a jóváhagyást nyomós okból, a biztonság potenciális veszélyeztetettsége esetén köteles felfüggeszteni; vagy

b)

a jóváhagyást a 145.B.50. pont szerint felfüggeszti, visszavonja vagy korlátozza.

145.B.50.   Szabálytalanságok

a)

Amikor az auditok során vagy más módon bizonyítékot találnak a 145. rész szerinti követelményeknek való nem megfelelésről, az illetékes hatóság az alábbi intézkedéseket hozza:

1.

szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság, az 1. szintű jogsértés mértékétől függően, azonnal intézkedik a karbantartó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges visszavonásáról, korlátozásáról vagy felfüggesztéséről mindaddig, ameddig a szervezet sikeres kiigazító intézkedést nem hoz.

2.

szintű szabálytalanság esetén az illetékes hatóság által a kiigazító intézkedés végrehajtására szabott határidőnek meg kell felelnie a szabálytalanság jellegének, de az kezdetben semmiképpen sem lehet három hónapnál hosszabb. Bizonyos körülmények esetén és a szabálytalanság jellegétől függően, az illetékes hatósággal egyeztetett kielégítő kiigazító intézkedési tervre figyelemmel, az illetékes hatóság a három hónapos időszakot meghosszabbítja.

b)

Amennyiben az illetékes hatóság által meghatározott határidőn belül a megfelelőség nem teljesül, intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.

145.B.55.   Nyilvántartások vezetése

1.

Az illetékes hatóság létrehozza a nyilvántartások vezetésének rendszerét minimális tárolási követelményekkel, amelynek alapján minden egyes szervezet jóváhagyása kibocsátásának, érvényessége fenntartásának, módosításának, felfüggesztésének vagy visszavonásának folyamata megfelelő nyomon követhető.

2.

A nyilvántartásoknak legalább az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a)

a szervezet jóváhagyás iránti kérelme, ideértve a jóváhagyás érvényességének fenntartását;

b)

az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti programja, beleértve az összes auditálási nyilvántartást;

c)

a szervezet jóváhagyási bizonyítványa, ideértve annak minden változását;

d)

az auditálási program példánya, felsorolva az esedékes és már elvégzett auditokat;

e)

minden hivatalos levelezés másolata, ideértve a 4-es nyomtatványt vagy az azzal egyenértékű dokumentumokat;

f)

minden mentesítési és végrehajtási intézkedés adatai;

g)

az illetékes hatóság minden további auditjelentése;

h)

a karbantartó szervezet kézikönyve.

3.

A fenti nyilvántartásokat legalább négy évig meg kell őrizni.

4.

Az illetékes hatóság választhat papíralapú vagy számítógépes rendszert, vagy e kettő bármilyen kombinációját, a megfelelő ellenőrzéstől függően.

145.B.60.   Mentességek

A 216/2008/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése szerint biztosított minden mentességet nyilvántartásba kell venni, és azt az illetékes hatóságnak meg kell őriznie.

I. függelék

Üzemképességi tanúsítvány – 1. számú EASA-űrlap

Az I. melléklet (M. rész) II. függelékében foglalt rendelkezések alkalmazandók.

II. függelék

Jóváhagyási osztályok és kategóriák karbantartó szervezetek jóváhagyásához az I. melléklet (M. rész) F. alrésze és a II. melléklet (145. rész) szerint

Az I. melléklet (M. rész) IV. függelékében foglalt rendelkezések alkalmazandók.

III. függelék

Karbantartó szervezet jóváhagyása a II. melléklet (145. rész) szerint

Image

Image

IV. függelék

A nem a III. melléklet (66. rész) szerint képesített személyek igénybevételének feltételei a 145.A.30. J) 1. és 2. pont szerint

1.   Úgy kell tekinteni, hogy z a tanúsító személy, aki megfelel a következő feltételeknek, az teljesíti a 145.A.30. j) 1. és 2. pont előírásait:

a)

A személynek a nemzeti rendelkezések szerint, az ICAO I. mellékletével teljes összhangban ráruházott engedéllyel vagy forgalombahelyezési jogosultsággal kell rendelkeznie.

b)

A személy munkavégzésének hatóköre nem terjedhet túl a nemzeti engedély, illetve forgalombahelyezési jogosultság közül a szigorúbb korlátozást megállapító hatókörén.

c)

A személynek igazolnia kell, hogy a III. melléklet (66. rész) I. függelékének 9. és 10. modulja szerinti, az emberi tényezőkre és a légi közlekedési rendelkezésekre vonatkozó képzésben részesült.

d)

Az üzemeltetési karbantartás tanúsítására feljogosított személynek ötéves, az alapkarbantartás tanúsítására feljogosított személynek nyolcéves karbantartási gyakorlatot kell igazolnia. Azonban, annak a személynek, akinek az engedélyezett tevékenysége nem terjed túl a 66. rész szerinti A kategóriás tanúsító személyek tevékenységi körén, elegendő hároméves karbantartási tapasztalatot igazolnia.

e)

Az üzemeltetési karbantartás tanúsítására feljogosított személynek és az alapkarbantartásban közreműködő támogató személynek igazolnia kell, hogy típusképzésen vett részt, és sikeres vizsgát tett a III. melléklet (66. rész) III. függeléke szerinti, megfelelő B1, B2 vagy B3 kategóriában minden olyan légijármű-típusra, amelyre kiterjed a b) pontban meghatározott munkakör hatálya. Azonban annak a személynek, akinek a munkaköre nem terjed túl az A kategóriás tanúsító személyek tevékenységi körén, elegendő, ha a teljes típusképzés helyett a mindenkori feladataira kiterjedő tanfolyamon vesz részt.

f)

Az alapkarbantartás tanúsítására feljogosított személynek igazolnia kell, hogy típusképzésen vett részt, és sikeres vizsgát tett a III. melléklet (66. rész) III. függeléke szerinti C kategóriában minden olyan légijármű-típusra, amelyre kiterjed a b) pontban meghatározott munkakör hatálya, az első légijármű-típus kivételével, amely esetében a tanfolyamot és a vizsgát a III. melléklet szerinti B1, B2 vagy B3 kategóriában kell teljesíteni.

2.   Védett jogok

a)

A III. melléklet (66. rész) irányadó követelményeinek hatálybalépése előtt jogosultságokkal rendelkező személyek anélkül gyakorolhatják jogosultságaikat, hogy az 1. c)–f) pontnak megfelelnének.

b)

Azonban, ezen időpont után bármely tanúsító személynek, aki jogosultsága hatókörét további jogosultságokkal kívánja kiterjeszteni, a fenti 1. pont rendelkezéseinek is meg kell felelnie.

c)

A fenti 2. b) pont rendelkezéseitől függetlenül, további típusképzés esetén az 1. c) és az 1. d) pont rendelkezéseit nem szükséges teljesíteni.


III. MELLÉKLET

(66. rész)

TARTALOM

66.1.

Az illetékes hatóság

A. SZAKASZ –

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ –

LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY

66.A.1.

Hatály

66.A.3.

Engedélykategóriák

66.A.5.

Légijármű-csoportok

66.A.10.

Kérelem

66.A.15.

Alkalmasság

66.A.20.

Jogosultságok

66.A.25.

Megkövetelt alapismeretek

66.A.30.

Az alapvető szakmai tapasztalatra vonatkozó követelmények

66.A.40.

A légijármű-karbantartói engedély érvényességének meghosszabbítása

66.A.45.

A légijármű-minősítések bejegyzése

66.A.50.

Korlátozások

66.A.55.

A képesítés megszerzéséről szóló tanúsítvány

66.A.70.

Elismerési rendelkezések

B. SZAKASZ –

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ELJÁRÁSAI

A. ALRÉSZ –

ÁLTALÁNOSSÁGOK

66.B.1.

Hatály

66.B.10.

Az illetékes hatóság

66.B.20.

Nyilvántartások vezetése

66.B.25.

Kölcsönös információcsere

66.B.30.

Mentességek

B. ALRÉSZ –

A LÉGIJÁRMŰ-KARBANTARTÓI ENGEDÉLY KIBOCSÁTÁSA

66.B.100.

Az illetékes hatóság eljárása a légijármű-karbantartói engedély kibocsátásához

66.B.105.

A légijármű-karbantartói engedély kibocsátási eljárása a 145. rész szerinti jóváhagyással rendelkező karbantartó szervezet által

66.B.110.

Eljárás a légijármű-karbantartói engedély módosítása érdekében további kategóriára vagy alkategóriára történő kiterjesztés esetén

66.B.115.

Eljárás a légijármű-karbantartói engedély módosítása érdekében a légijármű-minősítések bejegyzése, illetve korlátozások megszüntetése esetén

66.B.120.

Eljárás a légijármű-karbantartói engedély megújítása érdekében

66.B.125.

Eljárás a csoportminősítést tartalmazó engedélyek elismerése esetén

66.B.130.

Eljárás a légijármű-típusképzés közvetlen jóváhagyása esetén

C. ALRÉSZ –

VIZSGÁK

66.B.200.

Vizsgáztatás az illetékes hatóság által

D. ALRÉSZ –

A TANÚSÍTÓ SZEMÉLYEK SZAKKÉPESÍTÉSÉNEK ELISMERÉSE