EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0825

A Tanács 825/2014/EU rendelete ( 2014. július 30. ) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 692/2014/EU rendelet módosításáról

OJ L 226, 30.7.2014, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/825/oj

30.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 226/2


A TANÁCS 825/2014/EU RENDELETE

(2014. július 30.)

a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 692/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló, 2014. június 23-i 2014/386/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 692/2014/EU tanácsi rendelet (2) lépteti hatályba a 2014/386/KKBP határozatban a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt előírt bizonyos intézkedéseket, így különösen a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozásokat, és az ilyen áruk behozatalához kapcsolódó közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtására, valamint biztosításra és viszontbiztosításra vonatkozó korlátozásokat.

(2)

2014. július 30-án a Tanács elfogadta 2014/507/KKBP határozatot (3), amely a 2014/386/KKBP határozatot módosítja annak érdekében, hogy tilalmat vezessen be a Krím és Szevasztopol területén a közlekedési és szállítási, távközlési, valamint energiaipari iparágbeli infrastruktúrákkal kapcsolatos, továbbá a Krím és Szevasztopol területén természeti erőforrások kitermelésével kapcsolatos új befektetésekre, továbbá az ezen iparágakhoz kapcsolódó, kulcsfontosságú berendezések és technológiák kivitelére vonatkozóan.

(3)

Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállam általi egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(4)

A 692/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 692/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A rendelet címének helyébe a következő cím lép:

„A Tanács 692/2014/EU rendelete (2014. június 23.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatti korlátozó intézkedésekről”.

2.

A 1. cikkben a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„f)

»brókerszolgáltatás«:

i.

olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii.

áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, ideértve azt az esetet, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók.

g)

»technikai segítségnyújtás«: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki támogatás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is.”

3.

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„2a. cikk

(1)   Tilos:

a)

kifejezetten a Krímben vagy Szevasztopolban a közlekedési és szállítási, távközlési, valamint energiaipari iparágakban infrastruktúrák létrehozásához, megszerzéséhez vagy fejlesztéséhez kapcsolódóan pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

b)

a Krímben vagy Szevasztopolban a közlekedési és szállítási, távközlési, valamint energiaipari iparágakban infrastruktúrák létrehozásával, megszerzésével vagy fejlesztésével foglalkozó, a Krím vagy Szevasztopol területén letelepedett vállalkozásban részesedést szerezni vagy növelni azt, ideértve e vállalkozások teljes körű felvásárlását, illetve a részvények vagy részesedést biztosító értékpapírok megszerzését is;valamint

c)

a Krímben vagy Szevasztopolban a közlekedési és szállítási, távközlési, valamint energiaipari iparágakban infrastruktúrák létrehozásához, megszerzéséhez vagy fejlesztéséhez kapcsolódóan közös vállalkozást létrehozni.

(2)   Tilos:

a)

kifejezetten a Krím és Szevasztopol területén kőolaj, földgáz vagy ásványi anyagok kitermeléséhez kapcsolódóan pénzügyi kölcsönt vagy hitelt nyújtani;

b)

a Krím és Szevasztopol területén kőolaj, földgáz vagy ásványi anyagok kitermelésével foglalkozó, a Krím vagy Szevasztopol területén letelepedett vállalkozásban részesedést szerezni vagy növelni azt, ideértve e vállalkozások teljes körű felvásárlását, illetve a részvények vagy részesedést biztosító értékpapírok megszerzését is;

c)

a Krím és Szevasztopol területén kőolaj, földgáz vagy ásványi anyagok kitermeléséhez kapcsolódóan közös vállalkozást létrehozni.

(3)   Az e cikk és a 2b. cikk alkalmazásában:

a)

»ásványi anyagok«: a II. mellékletben felsorolt ásványi anyagok;

b)

»kitermelés«: kőolaj-, földgáz- és ásványianyag-készletek kutatása, feltárása, kinyerése, finomítása, kezelése, továbbá az ezekkel kapcsolatos geológiai szolgáltatások nyújtása, nem tartozik azonban ide a már meglévő infrastruktúra biztonságosságának biztosításához szükséges karbantartás;

c)

»finomítás«: értékesítés céljából történő feldolgozás, kondicionálás vagy előkészítés.

2b. cikk

Tilos a 2a. cikkben említett befektetési tevékenységekkel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókerszolgáltatás.

2c. cikk

(1)   Tilos a III. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezések és technológiák közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szállítása, átadása vagy kivitele a Krím vagy Szevasztopol területén található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, illetve a Krím vagy Szevasztopol területén történő felhasználás céljára.

(2)   A III. melléklet tartalmazza a következő iparágakban infrastruktúrák létrehozásához, megszerzéséhez vagy fejlesztéséhez kapcsolódó kulcsfontosságú berendezéseket és technológiákat:

a)

közlekedés és szállítás;

b)

távközlés;

c)

energiaipar;

d)

kőolaj-, földgáz- és ásványkészletek kitermelése a Krímben és Szevasztopolban.

(3)   Tilos:

a)

a III. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiákkal, illetve a III. mellékletben felsoroltak rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás és brókerszolgáltatás a Krím vagy Szevasztopol területén található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, illetve a Krím vagy Szevasztopol területén történő felhasználás céljára; és

b)

a III. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekkel és technológiákkal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás a Krím vagy Szevasztopol területén található bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, illetve a Krím vagy Szevasztopol területén történő felhasználás céljára.

(4)   Tilos tudatosan vagy szándékosan részt venni olyan tevékenységekben, amelyek célja vagy hatása az (1) és (3) bekezdésben meghatározott tilalmak megkerülése.

(5)   Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak a III. mellékletben felsorolt kulcsfontosságú berendezésekre vagy technológiákra vonatkozó, 2014. július 30. előtt kötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges kiegészítő szerződések által előírt ügyletek 2014. október 28-ig való teljesítésére, feltéve, hogy az említett ügyletekben részt venni, vagy ezekhez segítséget nyújtani kívánó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv az ügyletet vagy a segítséget legalább tíz munkanappal előre bejelentette a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának.

2d. cikk

A 2a. és a 2b. cikk nem alkalmazandó a pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtására, részesedés növelésére, vagy közös vállalkozás létrehozására, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a)

az ügyletet egy 2014. július 30-át megelőzően kötött megállapodás vagy szerződés írja elő; és

b)

az illetékes hatóságot legalább tíz munkanappal korábban tájékoztatták.”

4.

A 692/2014/EU rendelet mellékletének elnevezése „I. melléklet”-re változik, és a rendelet kiegészül az e rendelet mellékletében szereplő II. és III. melléklettel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. július 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  HL L 183., 2014.6.24., 70. o.

(2)  A Tanács 692/2014/EU rendelete (2014. június 23.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó áruknak az Unióba történő behozatalára vonatkozó korlátozások bevezetéséről (HL L 183., 2014.6.24., 9. o.).

(3)  A Tanács 2014/507/KKBP határozata (2014. július 30.) a Krím és Szevasztopol jogellenes annektálása miatt a Krímből és Szevasztopolból származó árukra vonatkozó korlátozások bevezetéséről szóló 2014/386/KKBP határozat módosításáról (lásd e Hivatalos Lap 20. oldalát)


MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A 2a. cikkben említett ásványi anyagok:

KN-kód

Árumegnevezés

2501 00 10

Tengervíz és sós oldatok

2501 00 31

Vegyi átalakítás (a nátriumnak a klórtól történő elválasztása) céljára, más termékek gyártásához

2501 00 51

Denaturált vagy ipari (beleértve finomítási) célra, az emberi vagy állati fogyasztású élelmiszerek, tápok vegyi átalakításához vagy konzerválásához használtak kivételével

2501 00 99

Só és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal (az asztali, a vegyi átalakítás »a nátriumnak a klórtól történő elválasztása« céljára használt, denaturált és ipari célra használt só kivételével)

2502 00 00

Pörköletlen vaspirit

2503 00

Mindenfajta kén, a szublimált, a kicsapott és a kolloid kén kivételével

2504

Természetes grafit

2505

Mindenfajta természetes homok, színezve is, a 26. árucsoportba tartozó fémtartalmú homok kivételével

2506

Kvarc (a természetes homok kivételével); kvarcit durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában

2507 00

Kaolin és más kaolinos agyag, kalcinálva is

2508

Más agyag (a 6806 vtsz. alá tartozó duzzasztott agyag kivételével), andaluzit, kianit és szilimanit, kalcinálva is; mullit; samott vagy dinaszföld

2509 00 00

Kréta

2510

Természetes kalcium-foszfát, természetes alumínium-kalcium-foszfát, természetes- és foszfátkréta

2511

Természetes bárium-szulfát (barit); természetes bárium-karbonát (witherit), kalcinálva is, a 2816 vtsz. alá tartozó bárium-oxid kivételével

2512 00 00

Kovasavas fosszilis por (pl. ázalagföld, tripelföld és diatómaföld) és hasonló kovasavas föld, kalcinálva is, ha a térfogattömege 1 vagy annál kisebb

2513

Horzsakő; csiszolókő; természetes korund, természetes gránát és más természetes csiszolóanyag, hőkezelve is

2514 00 00

Palakő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában

2515

Márvány, travertin, ekozin és más emlékművi vagy építőkő mészkőből, legalább 2,5 térfogattömegű és alabástrom durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában

2516

Gránit, porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában

2517

Kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, amelyet általában betonozáshoz vagy, út- vagy vasútkövezéshez használnak vagy más ballaszt, gömbölyű kavics és kvarckavics, mindezek hőkezelve is; makadámsalak, kohósalak vagy hasonló ipari hulladék a vtsz. első részében említett anyagokkal keverve is; kátrányozott makadám; a 2515 vagy a 2516 vtsz. alá tartozó kőfajták szemcséje, szilánkja és pora, mindezek hőkezelve is

2518

Dolomit, kalcinálva vagy zsugorítva (szinterelve) is, beleértve a dolomitot durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában; dolomit döngölőanyag

2519 00 00

Természetes magnézium-karbonát (magnezit); olvasztott magnézia; kiégetett (szinterezett) magnézia kiégetés előtt kis mennyiségű más oxidok hozzáadásával is; más magnézium-oxid vegyileg tisztán is

2520

Gipsz; anhidrit; kötőanyag (égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból), festve is, kis mennyiségű gyorsító vagy késleltető hozzáadásával is

2521 00 00

Kohómészkő; mészkő és más mésztartalmú kő, mész vagy cement előállításához

2522

Égetett mész, oltott mész és hidraulikus mész, a 2825 vtsz. alá tartozó kalcium-oxid és -hidroxid kivételével

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is

2524

Azbeszt

2525

Csillám, beleértve a hasítékot is; csillámhulladék

2526

Természetes zsírkő durván nagyolva vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú tábla formában; talkum

2528 00 00

Természetes borát és ennek koncentrátuma (kalcinálva is), a természetes sóoldatból nyert borátkivonat kivételével; természetes bórsav, amely szárazanyagtömegre számítva legfeljebb 85 % H3BO3-at tartalmaz

2529

Földpát; leucit; nefelin és nefelinszienit; folypát

2530

Máshol nem említett ásványi anyagok

2601

Vasérc és dúsított érc, beleértve a pörkölt piritet is

2602 00 00

Mangánérc és dúsított érc, beleértve a szárazanyagtömegben számítva legalább 20 % mangántartalommal rendelkező vastartalmú mangánércet és dúsított ércet is

2603 00 00

Rézérc, dúsított is

2604 00 00

Nikkelérc, dúsított is

2605 00 00

Kobaltérc, dúsított is

2606 00 00

Bauxit és dúsított érc

2607 00 00

Ólomérc, dúsított is

2608 00 00

Cinkérc, dúsított is

2609 00 00

Ónérc, dúsított is

2610 00 00

Krómérc, dúsított is

2611 00 00

Volfrámérc, dúsított is

2612

Uránium- vagy tóriumérc, dúsított is

2613

Molibdénérc, dúsított is

2614 00 00

Titánérc, dúsított is

2615

Nióbium-, tantál, vanádium- vagy cirkóniumérc, dúsított is

2616

Nemesfémérc, dúsított is

2617

Más érc, dúsított is

2618 00 00

A vas- vagy acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok)

2619 00

Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, és a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező más hulladék

2620

Fémeket, arzént, vagy ezek vegyületeit tartalmazó salak, hamu és maradvány (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és maradvány kivételével)

2621

Más salak és hamu, beleértve a tengeri moszat hamuját is; kommunális hulladék hamuja és elégetési maradványa

2701

Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag

2702

Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével

2703 00 00

Tőzeg (tőzegalom), brikettezve is

2704 00

Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén

2705 00 00

Világítógáz, vízgáz, generátorgáz és hasonló gáz, a földgáz és más gáz-halmazállapotú szénhidrogén kivételével

2706 00 00

Kátrány kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből desztillálva és más ásványi kátrány, víztelenítve is, vagy részlegesen desztillálva, beleértve a rekonstruált kátrányt is

2707

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét

2708

Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból

2709 00

Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

2714

Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő

2715 00 00

Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

2716 00 00

Elektromos energia

2801

Fluor, klór, bróm és jód

2802 00 00

Szublimált vagy kicsapott kén; kolloid kén

2803 00 00

Szén (a korom és a szén máshol nem említett más formái is)

2804

Hidrogén, nemesgáz és más nemfém

2805

Alkálifémek vagy alkáliföldfémek; ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, ezeknek egymással való keverékei vagy ötvözetei is; higany

2806

Hidrogén-klorid (sósav); klórszulfonsav

2807 00 00

Kénsav; óleum

2808 00 00

Salétromsav; nitrálósavak

2809

Foszfor-pentoxid; foszforsavak; polifoszforsavak, vegyileg nem meghatározottak is

2810 00

A bór oxidjai; bórsavak

2811

Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigénvegyületei

2812

Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei

2813

Nemfémek szulfidjai; kereskedelmi foszfortriszulfid

2814

Ammónia, vízmentes vagy vizes oldatban

2815

Nátrium-hidroxid (marónátron); kálium-hidroxid (marókáli); nátrium- vagy káliumperoxidok

2816

Magnézium-hidroxid és -peroxid; stroncium- vagy bárium-oxidok, -hidroxidok, és -peroxidok

2817 00 00

Cink-oxid; cink-peroxid

2818

Mesterséges korund, vegyileg nem meghatározott is; alumínium-oxid; alumínium-hidroxid

2819

Króm-oxidok és króm-hidroxidok

2820

Mangán-oxidok

2821

Vas-oxidok és vas-hidroxidok; földfestékek Fe2O3-ra átszámítva legalább 70 tömegszázalék lekötött vastartalommal

2822 00 00

Kobaltoxidok és -hidroxidok; kereskedelmi kobaltoxidok

2823 00 00

Titánoxidok

2824

Ólom-oxidok; vörösólom és narancssárga ólom

2825

Hidrazin és hidroxilamin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok; más fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok

2826

Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és más komplex fluorsók

2827

Kloridok, oxikloridok és hidroxikloridok; bromidok és oxibromidok; jodidok és oxijodidok

2828

Hipokloritok; kereskedelmi kalciumhipoklorit; kloritok; hipobromitok

2829

Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok

2830

Szulfidok; poliszulfidok, vegyileg nem meghatározottak is

2831

Ditionitok és szulfoxilátok

2832

Szulfitok; tioszulfátok

2833

Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok)

2834

Nitritek; nitrátok

2835

Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is

2836

Karbonátok; peroxokarbonátok (perkarbonátok); ammónium-karbamátot tartalmazó kereskedelmi ammónium-karbonát

2837

Cianidok, oxicianidok és komplex cianidok

2839

Szilikátok; kereskedelmi alkálifém-szilikátok

2840

Borátok; peroxoborátok (perborátok)

2841

Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói

2842

Szervetlen savak vagy peroxosavak más sói, (beleértve az alumínium-szilikátokat, a vegyileg nem meghatározottakat is), az azidok kivételével

2843

Nemesfémek kolloid állapotban; nemesfémek szervetlen vagy szerves vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is; nemesfémek amalgámjai

2844

Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok

2845

Izotópok a 2844 vtsz. alá tartozók kivételével; ilyen izotópok szerves vagy szervetlen vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is

2846

Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium szerves vagy szervetlen vegyületei, vagy e vegyületek keverékei

2847 00 00

Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is

2848 00 00

Foszfidok, vegyileg nem meghatározottak is, a ferrofoszfor kivételével

2849

Karbidok, vegyileg nem meghatározottak is

2850 00

Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével

2852

A higany szerves vagy szervetlen vegyületei, a vegyileg meghatározottak is, az amalgámok kivételével

2853 00

Más szervetlen vegyületek (beleértve a desztillált vagy vezetőképes, és hasonló tisztaságú vizet is); cseppfolyós levegő (nemesgázzal is); sűrített levegő; amalgámok, a nemesfémek amalgámjai kivételével

2901

Aciklikus szénhidrogének

2902

Ciklikus szénhidrogének

2903

Szénhidrogének halogénszármazékai

2904

Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2906

Ciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2907

Fenolok; fenol-alkoholok

2908

Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2909

Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, (vegyileg nem meghatározottak is), valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2910

Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2911 00 00

Acetálok és félacetálok, más oxigén-funkcióval vagy anélkül és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2912

Aldehidek más oxigén-funkciós csoporttal vagy anélkül is; aldehidek ciklikus polimerjei; paraformaldehid

2913 00 00

A 2912 vtsz. alá tartozó termékek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2914

Ketonok és kinonok más oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2915

Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2916

Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak; ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2917

Polikarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2918

Karbonsavak további oxigénfunkciós csoporttal és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2919

Foszforsav-észterek és sóik, beleértve a lakto-foszfátokat; ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2920

Nemfémek más szervetlen savainak észterei (a hidrogén-halidok észterei kivételével) és ezek sói; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai

2921

Aminfunkciós vegyületek

2922

Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal

2923

Negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok; lecitinek és más foszforamino-lipidek, vegyileg nem meghatározottak is

2924

Karboxiamid-funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei

2925

Karboxi-imid-funkciós vegyületek (szaharin és sói is) és iminfunkciós vegyületek

2926

Nitrilfunkciós vegyületek

2927 00 00

Diazo-, azo- vagy azoxivegyületek

2928 00

Hidrazin vagy hidroxilamin szerves származékai

2929

Más nitrogénfunkciós vegyületek

2930

Szerves kénvegyületek

2931

Más szerves-szervetlen vegyületek

2932

Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

2933

Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek

2934

Nukleinsavak és sóik, vegyileg nem meghatározottak is; más heterociklikus vegyületek

2935 00

Szulfonamidok

7106

Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7107 00 00

Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7108

Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7109 00 00

Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7110

Platina megmunkálatlanul vagy félgyártmány vagy por alakban

7111 00 00

Platinával plattírozott nem nemesfém, arany vagy ezüst, félgyártmány, tovább nem megmunkálva

7112

Nemesfém vagy nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez

7201

Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más elsődleges formában

7202

Ferroötvözet

7203

Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert vastartalmú termék és más szivacsos vastartalmú termék tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vastömb, pellet vagy hasonló formában

7204

Vas- és acéltörmelék és hulladék; ingot újraolvasztott hulladék vasból vagy acélból

7205

Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból

7206

Vas és ötvözetlen acél ingot vagy más elsődleges formában (a 7203 vtsz. alá tartozó vas kivételével)

7401 00 00

Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz)

7402 00 00

Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz

7403

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan

7404 00

Rézhulladék és -törmelék

7405 00 00

Segédötvözet (mesterötvözet)

7406

Rézpor és -pehely

7501

Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső terméke

7502

Megmunkálatlan nikkel

7503 00

Nikkelhulladék és -törmelék

7504 00 00

Nikkelpor és -pehely

7601

Megmunkálatlan alumínium

7602 00

Alumíniumhulladék és -törmelék

7603

Alumíniumpor és -pehely

7801

Megmunkálatlan ólom

7802 00 00

Ólomhulladék és -törmelék

ex 7804

Ólompor és -pehely

7901

Megmunkálatlan cink

7902 00 00

Cinkhulladék és -törmelék

7903

Cinkpor, -szemcse és -pehely

8001

Megmunkálatlan ón

8002 00 00

Ónhulladék és -törmelék

ex 8101

Volfrám (tungsten), beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8102

Molibdén, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8103

Tantál, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8104

Magnézium, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8105

Kobalt, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8106 00

Bizmut, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8107

Kadmium, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8108

Titán, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8109

Cirkónium, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8110

Antimon, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8111 00

Mangán, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8112

Berillium, króm, germánium, vanádium, gallium, hafnium, indium, nióbium (kolumbium), rénium és tallium, beleértve ezek hulladékát és törmelékét is, a félkész- és késztermékeket kivéve

ex 8113 00

Cermet, beleértve a hulladékot és törmeléket is, a félkész- és késztermékeket kivéve

III. MELLÉKLET

A 2c. cikkben említett, a Krím és Szevasztopol területén található infrastruktúrák létrehozásához, megszerzéséhez vagy fejlesztéséhez kapcsolódó kulcsfontosságú berendezések és technológiák:

KN-kód

Árumegnevezés

7304 11 00

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI VEZETÉKCSŐ ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

7304 19 10

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI VEZETÉKCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, LEGFELJEBB 168,3 MM KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL (A ROZSDAMENTES ACÉL VAGY AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7304 19 30

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI VEZETÉKCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, 168,3 MM-T MEGHALADÓ, DE LEGFELJEBB 406,4 MM KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL (A ROZSDAMENTES ACÉL VAGY AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7304 19 90

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI VEZETÉKCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, 406,4 MM-T MEGHALADÓ KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL (A ROZSDAMENTES ACÉL VAGY AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7304 22 00

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI FÚRÓCSŐ ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

7304 23 00

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI FÚRÓCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL (A ROZSDAMENTES ACÉL VAGY AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7304 24 00

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI BÉLÉSCSŐ ÉS TERMELŐCSŐ ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

7304 29 10

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI BÉLÉSCSŐ ÉS TERMELŐCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, LEGFELJEBB 168,3 MM KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL (AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7304 29 30

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI BÉLÉSCSŐ ÉS TERMELŐCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, 168,3 MM-T MEGHALADÓ, DE LEGFELJEBB 406,4 MM KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL (AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7304 29 90

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, VARRAT NÉLKÜLI BÉLÉSCSŐ ÉS TERMELŐCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, 406,4 MM-T MEGHALADÓ KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL (AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7305 11 00

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT VEZETÉKCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, KÖR ALAKÚ KERESZTMETSZETTEL ÉS 406,4 MM-T MEGHALADÓ KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL, HOSSZIRÁNYÚ ÍVHEGESZTÉSSEL

7305 12 00

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT VEZETÉKCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, KÖR ALAKÚ KERESZTMETSZETTEL ÉS 406,4 MM-T MEGHALADÓ KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL, HOSSZIRÁNYÚ ÍVHEGESZTÉSSEL (A HOSSZIRÁNYÚ FEDETT ÍVŰ HEGESZTÉSSEL KÉSZÜLT TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7305 19 00

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT, SÍKHENGERELT VEZETÉKCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, KÖR ALAKÚ KERESZTMETSZETTEL ÉS 406,4 MM-T MEGHALADÓ KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL, HOSSZIRÁNYÚ ÍVHEGESZTÉSSEL (A HOSSZIRÁNYÚ ÍVHEGESZTÉSSEL KÉSZÜLT TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7305 20 00

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, SÍKHENGERELT BÉLÉSCSŐ VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, KÖR ALAKÚ KERESZTMETSZETTEL ÉS 406,4 MM-T MEGHALADÓ KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL

7306 11

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT, SÍKHENGERELT, HEGESZTETT VEZETÉKCSŐ, ROZSDAMENTES ACÉLBÓL, LEGFELJEBB 406,4 MM KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL

7306 19

OLAJ VAGY GÁZ SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT, SÍKHENGERELT, HEGESZTETT VEZETÉKCSŐ, VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, LEGFELJEBB 406,4 MM KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL (A ROZSDAMENTES ACÉL VAGY AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

7306 21

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, SÍKHENGERELT BÉLÉSCSŐ ÉS TERMELŐCSŐ, ROZSDAMENTES ACÉLBÓL, LEGFELJEBB 406,4 MM KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL

7306 29

OLAJ- VAGY GÁZFÚRÁSHOZ HASZNÁLT, SÍKHENGERELT BÉLÉSCSŐ ÉS TERMELŐCSŐ, VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, LEGFELJEBB 406,4 MM KÜLSŐ ÁTMÉRŐVEL (A ROZSDAMENTES ACÉL VAGY AZ ÖNTÖTTVAS TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL)

ex 7311 00

TARTÁLY VASBÓL VAGY ACÉLBÓL, SŰRÍTETT VAGY FOLYÉKONY GÁZ TÁROLÁSÁRA (A MEGHATÁROZOTT SZÁLLÍTÁSI MÓDHOZ VAGY MÓDOKHOZ TERVEZETT VAGY FELSZERELT TARTÁLYOK KIVÉTELÉVEL)

8207 13 00

CSERÉLHETŐ SZIKLAFÚRÓ VAGY TALAJFÚRÓ SZERSZÁM, ZSUGORÍTOTT FÉMKARBIDBÓL VAGY CERMETBŐL KÉSZÜLT MUNKAVÉGZŐ RÉSSZEL

8207 19 10

CSERÉLHETŐ SZIKLAFÚRÓ VAGY TALAJFÚRÓ SZERSZÁM, GYÉMÁNT VAGY AGGLOMERÁLT GYÉMÁNT MUNKAVÉGZŐ RÉSSZEL

8413 50

DUGATTYÚS TÉRFOGATKISZORÍTÁSOS, MOTOROS FOLYADÉKSZIVATTYÚ (A 8413 11 ÉS A 8413 19 ALSZÁM ALÁ TARTOZÓK, ÉS A BELSŐ ÉGÉSŰ, DUGATTYÚS MOTORHOZ HASZNÁLT ÜZEMANYAG-, KENŐANYAG- VAGY HŰTŐFOLYADÉK-SZIVATTYÚ ÉS A BETONSZIVATTYÚ KIVÉTELÉVEL)

8413 60

FORGÓDUGATTYÚS TÉRFOGATKISZORÍTÁSOS, MOTOROS FOLYADÉKSZIVATTYÚ (A 8413 11 ÉS A 8413 19 ALSZÁM ALÁ TARTOZÓK, ÉS A BELSŐ ÉGÉSŰ, DUGATTYÚS MOTORHOZ HASZNÁLT ÜZEMANYAG-, KENŐANYAG- VAGY HŰTŐFOLYADÉK-SZIVATTYÚ KIVÉTELÉVEL)

8413 82 00

FOLYADÉKEMELŐ (ELEVÁTOR) (A SZIVATTYÚ KIVÉTELÉVEL)

8413 92 00

ALKATRÉSZ FOLYADÉKEMELŐHÖZ (ELEVÁTORHOZ), MÁSHOL MEG NEM NEVEZETT

8430 49 00

FÖLD FÚRÁSÁRA VAGY ÁSVÁNYOK ÉS ÉRCEK KITERMELÉSÉRE HASZNÁLT, NEM ÖNJÁRÓ ÉS NEM HIDRAULIKUS FÚRÓ- VAGY MÉLYÍTŐGÉP (AZ ALAGÚTFÚRÓ GÉP ÉS A KÉZI HASZNÁLATÚ SZERSZÁM KIVÉTELÉVEL)

8431 39 00

A 8428 VTSZ. ALÁ TARTOZÓ GÉPEK ALKATRÉSZE

8431 43 00

A 8430 41 VAGY A 8430 49 ALSZÁM ALÁ TARTOZÓ FÚRÓ- VAGY MÉLYÍTŐGÉP-ALKATRÉSZ

8431 49

A 8426, 8429 ÉS 8430 VTSZ. ALÁ TARTOZÓ GÉPEK ALKATRÉSZE, MÁSHOL MEG NEM NEVEZETT

8479 89 97

GÉP, KÉSZÜLÉK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉS, MÁSHOL MEG NEM NEVEZETT

8705 20 00

FÚRÓTORONNYAL FELSZERELT GÉPKOCSI

8905 20 00

ÚSZÓ VAGY VÍZ ALÁ SÜLLYESZTHETŐ FÚRÓ- VAGY KITERMELŐ BERENDEZÉS

8905 90 10

TENGERJÁRÓ VILÁGÍTÓHAJÓ, TŰZOLTÓHAJÓ, ÚSZÓDARU ÉS MÁS VÍZI JÁRMŰ, HA ELSŐDLEGES HASZNÁLATI CÉLJA NEM A KÖZLEKEDÉS (A KOTRÓHAJÓ, AZ ÚSZÓ VAGY VÍZ ALÁ SÜLLYESZTHETŐ FÚRÓ- VAGY KITERMELŐ BERENDEZÉS; A HALÁSZ- ÉS HADIHAJÓ KIVÉTELÉVEL)


Top