EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0611

A Bizottság 611/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. március 11. ) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolaj-ágazatot és az étkezési olajbogyót termesztő ágazatot érintő támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről

OJ L 168, 7.6.2014, p. 55–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/611/oj

7.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 168/55


A BIZOTTSÁG 611/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. március 11.)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az olívaolaj-ágazatot és az étkezési olajbogyót termesztő ágazatot érintő támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1308/2013/EU rendelet 29. cikke szabályokat állapít meg az olívaolaj-ágazatot és az étkezési olajbogyót termesztő ágazatot támogató munkaprogramokat érintően. Ezeket a szabályokat az uniós támogatás hatékony és eredményes felhasználása érdekében ki kell egészíteni. Az új szabályoknak a 867/2008/EK bizottsági rendeletben (2) előírt szabályok helyébe kell lépniük, mely rendeletet ennek következményeképpen helyénvaló hatályon kívül helyezni.

(2)

A munkaprogramok hatékony végrehajtásának érdekében helyénvaló előírni, hogy az uniós finanszírozást azok időtartamával arányosan kell elosztani, biztosítva ugyanakkor, hogy a jóváhagyott munkaprogramok végrehajtására szánt éves kiadások ne haladják meg az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkének (2) bekezdésében előírt összeget.

(3)

Annak érdekében, hogy az elismert termelői szervezetek, a termelői szervezetek elismert társulásai vagy az elismert szakmaközi szervezetek (a továbbiakban: kedvezményezett szervezetek) tevékenységének általános koherenciája biztosított legyen, helyénvaló pontosan meghatározni, melyek az uniós finanszírozásra jogosult intézkedéstípusok, és melyek a finanszírozásra nem jogosult tevékenységtípusok. Indokolt továbbá meghatározni a munkaprogramok benyújtásának szabályait és a rájuk alkalmazandó kiválasztási kritériumokat. Ugyanakkor célszerű megengedni, hogy az érintett tagállamok kiegészítő támogathatósági feltételeket határozzanak meg annak érdekében, hogy az intézkedéseket megfelelőbb módon hozzáigazíthassák az olajbogyó-ágazat nemzeti adottságaihoz.

(4)

A tapasztalatok fényében helyénvaló megállapítani az uniós finanszírozás küszöbértékeit legalább az olajbogyó-termesztés környezeti hatásainak javítása, az olajbogyó-termesztés versenyképességének korszerűsítés révén történő javítása, valamint az olívaolaj és az étkezési olajbogyó minőségének nyomonkövethetősége, tanúsítása és – különösen a végső fogyasztó részére értékesített olívaolajon végzett minőség-ellenőrzésen keresztül történő – védelme terén, hogy az intézkedések legalább egy minimális csoportjának végrehajtása biztosított legyen az érzékeny, elsőbbséget élvező területeken.

(5)

A munkaprogramoknak az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkének megfelelően történő végrehajtása, valamint a kedvezményezett szervezetek támogatási rendszerének hatékony adminisztratív igazgatása érdekében indokolt meghatározni a munkaprogramok jóváhagyásának kérelmezésére, illetve azok kiválasztására és jóváhagyására vonatkozó szabályokat.

(6)

Az 1308/2013/EU rendelet 231. cikke úgy rendelkezik, hogy a 2014. január 1-je előtt elfogadott többéves programok tekintetében továbbra is az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (3) érintett rendelkezései az irányadók a programok lezárulásáig. Helyénvaló ezért előírni, hogy az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő munkaprogramokra továbbra is a 867/2008/EK rendelet legyen alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

E rendelet olyan szabályokat ír elő, amelyek az 1308/2013/EU rendeletet az olívaolaj-ágazat és az étkezési olajbogyót termesztő ágazat tekintetében az uniós finanszírozás által támogatható intézkedések, a tagállamok által konkrét területek számára nyújtandó uniós finanszírozás minimális mértéke, valamint a munkaprogramok jóváhagyási kirtériumai és szabályai vonatkozásában egészítik ki.

2. cikk

Uniós finanszírozás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkében előírt uniós finanszírozás elosztása az említett cikk szerinti munkaprogramok időtartamával arányosan történjen, biztosítva, hogy a jóváhagyott munkaprogramok végrehajtására szánt éves kiadások nem haladják meg az említett cikk (2) bekezdésében meghatározott összeget.

3. cikk

Uniós finanszírozásra jogosult intézkedések

(1)   Az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkének (1) bekezdése szerinti uniós finanszírozásra jogosult intézkedések az alábbiak:

a)

az olívaolaj-ágazat és az étkezési olajbogyót termesztő ágazat piacának nyomon követése és igazgatása terén:

i.

az ágazatra és a piacra vonatkozó adatok gyűjtése, összhangban az illetékes nemzeti hatóság által a módszerre, a földrajzi reprezentativitásra és a pontosságra vonatkozóan megállapított előírásokkal,

ii.

tanulmányok készítése az érintett kedvezményezett szervezetek munkaprogramjában meghatározott egyéb intézkedésekhez kapcsolódó témákban;

b)

az olajbogyó-termesztés környezeti hatásának javítása terén:

i.

kollektív tevékenységek az elhagyás veszélyével fenyegetett, magas környezeti értéket képviselő olajfaligetek fenntartása érdekében, az illetékes nemzeti hatóság által objektív kritériumok alapján – így különösen a támogatásra jogosult regionális körzetek, a szóban forgó műveletek hatékonysága érdekében bevonandó terület és a bevonandó olívaolaj-termelők minimálisan szükséges száma tekintetében – meghatározott feltételekkel összhangban,

ii.

az olajbogyó-termelés helyes mezőgazdasági gyakorlatának a helyi feltételekhez igazodó környezeti kritériumok alapján történő kialakítása, az olajbogyó-termelők közötti elterjesztése és gyakorlati alkalmazásának nyomon követése,

iii.

az olajbogyó-fúrólégy ellen alkalmazott vegyi anyagok alternatíváját nyújtó védekezési módok gyakorlati bemutatására, valamint fejlődésének szezonális megfigyelésére irányuló intézkedések,

iv.

a környezet- és tájvédelem követelményeihez igazodó olajbogyó-termelési technikák – így például a biogazdálkodás, az alacsony erőforrás-igényű gazdálkodás, az eróziókorlátozás révén megvalósuló talajvédelem, az integrált gazdálkodás stb. – gyakorlati bemutatására irányuló intézkedések,

v.

a rusztikus fajták és a veszélyeztetett fajták védelmére irányuló intézkedések;

c)

az olajbogyó-termesztés versenyképességének korszerűsítés révén történő javítása terén:

i.

az öntözőrendszerek és a művelési technikák javítása,

ii.

a kevésbé termékeny olajfák új olajfákkal történő helyettesítése,

iii.

a termelők számára új művelési technikákat ismertető képzések biztosítása,

iv.

képzési és kommunikációs intézkedések;

d)

az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-termesztés minőségének javítása terén:

i.

az olajbogyók termesztési, betakarítási, szállítási és feldolgozás előtti tárolási feltételeinek javítása az illetékes nemzeti hatóság által megállapított technikai előírásokkal összhangban,

ii.

az olajfaligetek fajtanemesítése az egyéni gazdaságokban, feltéve, hogy e gazdaságok hozzájárulnak a munkaprogram célkitűzéseinek megvalósításához,

iii.

az olívaolaj és az étkezési olajbogyó tárolási feltételeinek javítása, az olívaolaj és az étkezési olajbogyó előállítása során keletkező maradékanyagok hasznosítása, valamint az olívaolaj palackozási feltételeinek javítása,

iv.

a termékek minőségével kapcsolatos szempontokra összpontosító technikai segítségnyújtás a termelők, az olívaolaj-feldolgozó ipar, az étkezési olajbogyó előállításával foglalkozó vállalkozások, az olajsajtolók és a csomagolóüzemek részére,

v.

a szűz olívaolajak elemzésére szolgáló laboratóriumok létesítése és fejlesztése,

vi.

a szűz olívaolaj és az étkezési olajbogyó érzékszervi értékelését végző kóstolók képzése;

e)

az olívaolaj és az étkezési olajbogyó minőségének nyomonkövethetősége, tanúsítása és – különösen a végső fogyasztó részére értékesített olívaolajon végzett minőség-ellenőrzésen keresztül történő – védelme terén:

i.

olyan rendszerek létrehozása és igazgatása, amelyek lehetővé teszik a termékek nyomon követését az olajbogyó-termelőtől a csomagolásig és a címkézésig, az illetékes nemzeti hatóság által megállapított előírásoknak megfelelően,

ii.

olyan minőségtanúsítási rendszerek létrehozása és igazgatása, amelyek – az illetékes nemzeti hatóság által elfogadott technikai előírásoknak megfelelően – kockázatelemzésre és a kritikus pontokon történő ellenőrzésekre épülnek,

iii.

a forgalomba hozott olívaolajra és étkezési olajbogyóra vonatkozó eredetiségi, minőségi és forgalmazási szabályoknak való megfelelés ellenőrzésére szolgáló rendszerek létrehozása és igazgatása az illetékes nemzeti hatóság által megállapított technikai előírásoknak megfelelően;

f)

a kedvezményezett szervezetek által az olívaolaj és az étkezési olajbogyó minőségének javítása érdekében végrehajtott intézkedésekről szóló információk terjesztése terén:

i.

az a)–e) pontban említett területeken a kedvezményezett szervezetek által megvalósított intézkedésekről szóló információk terjesztése,

ii.

az a)–e) pontban említett területeken a kedvezményezett szervezetek által hozott intézkedésekről szóló internetes honlap készítése és karbantartása.

(2)   Ami az (1) bekezdés c) pontjának ii. alpontja és d) pontjának ii. alpontja szerinti intézkedéseket illeti, a tagállamok meghozzák a megfelelő rendelkezéseket annak érdekében, hogy sor kerüljön a beruházások vagy azok maradványértéke visszatéríttetésére, ha egy tag kilép a termelői szervezetből.

(3)   A tagállamok a támogatásra jogosult intézkedéseket pontosabban meghatározó kiegészítő feltételeket fogadhatnak el, feltéve, hogy ezek nem lehetetlenítik el azok benyújtását vagy végrehajtását.

(4)   A termelői szervezeteknek vagy a termelői szervezetek társulásainak tevékenységei az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában említett intézkedések esetében az 1308/2013/EU rendelet 155. cikkének megfelelően kiszervezhetők, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

írásbeli szerződéskötés a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása és egy másik entitás között az érintett intézkedés megvalósítására. A termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása ugyanakkor továbbra is felelős a szóban forgó intézkedés megvalósításáért, csakúgy, mint az igazgatás teljes körű ellenőrzéséért és az említett írásos szerződés általános felügyeletéért;

b)

annak érdekében, hogy az igazgatás ellenőrzése és a felügyelet hatékony módon történjen, az a) pontban említett szerződés:

i.

lehetővé teszi a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása számára kötelező erejű utasítások előírását, és olyan rendelkezéseket tartalmaz, melyek értelmében a szervezet vagy a társulás felmondhatja a szerződést, ha a szolgáltató nem teljesíti az abban foglalt feltételeket,

ii.

részletes feltételeket határoz meg, többek között a nyilatkozattételi kötelezettségekre és a határidőkre vonatkozóan, melyek segítségével a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása értékelheti a kiszervezett intézkedéseket, és tényleges ellenőrzést gyakorolhat felettük.

4. cikk

Uniós finanszírozásra nem jogosult tevékenységek és költségek

(1)   Az 1308/2013/EU rendelet 29. cikke értelmében uniós finanszírozásra nem jogosult tevékenységek a következők:

a)

az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkében említett finanszírozáson kívüli uniós finanszírozásban részesülő tevékenységek;

b)

a közvetlenül a termelő-, a tároló- vagy a feldolgozókapacitás növelésére irányuló tevékenységek;

c)

az olívaolaj vagy az étkezési olajbogyó vásárlásával és raktározásával összefüggő, illetve azok árát befolyásoló tevékenységek;

d)

az olívaolaj és az étkezési olajbogyó értékesítésének előmozdításával összefüggő tevékenységek;

e)

a tudományos kutatáshoz kapcsolódó tevékenységek, kivéve az eredményeknek az olajbogyó-ágazatban működő vállalkozások körében történő terjesztését;

f)

olyan tevékenységek, amelyek torzíthatják a versenyt a kedvezményezett szervezetek egyéb gazdasági tevékenységeiben;

g)

az olajbogyó-fúrólégy elleni védekezéshez kapcsolódó tevékenységek, a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában meghatározott intézkedések kivételével.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szabály betartását biztosítandó a kedvezményezett szervezetek saját nevükben és tagjaik nevében írásban kötelezik magukat arra, hogy az 1308/2013/EU rendelet 29. cikke szerinti finanszírozásban ténylegesen részesülő intézkedések tekintetében lemondanak minden egyéb uniós támogatási rendszerben történő finanszírozásról.

(3)   A 3. cikkben említett intézkedések végrehajtása során a következő esetekben felmerülő költségek nem jogosultak közösségi finanszírozásra:

a)

részben vagy egészben a munkaprogram megkezdése előtt megvalósított intézkedésre felvett kölcsönök törlesztése (különösen éves törlesztés formájában);

b)

az értekezleteken vagy képzési programokon részt vevő kedvezményezett szervezetek számára a kieső jövedelmet pótló összegek kifizetése;

c)

a tagállamok és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) értelmében az EMGA-ból támogatásban részesülő kedvezményezett szervezetek által viselt adminisztratív és személyzeti költségekkel kapcsolatos kiadások;

d)

beépítetlen telek vásárlása;

e)

használt berendezések vásárlása;

f)

a lízingszerződésekkel kapcsolatos kiadások, például adók, kamatok és biztosítási díjak;

g)

bérléssel kapcsolatos kiadások, ha a vásárlással szemben a bérlést részesítik előnyben, és a bérelt javak működtetésével összefüggő költségek.

(4)   A tagállamok kiegészítő feltételeket határozhatnak meg az (1) és a (3) bekezdésben említett, támogatásra nem jogosult tevékenységek és költségek pontosítására.

5. cikk

Az uniós finanszírozás elosztása

(1)   Minden egyes tagállamban az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkének értelmében rendelkezésre álló uniós finanszírozási összeg minimum 20 %-a a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett tevékenységi körre, minimum 15 %-a a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában szereplő tevékenységi körre és minimum 10 %-a a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában foglalt tevékenységi körre fordítandó.

(2)   Ha az első bekezdésben meghatározott minimális összeget nem használták fel teljes egészében az (1) bekezdésben említett tevékenységi körökben, a fel nem használt összeget nem lehet más tevékenységi körökben felhasználni, hanem vissza kell utalni az uniós költségvetésbe.

6. cikk

Kiválasztási kritériumok és a munkaprogramok támogathatósága

(1)   A tagállamok az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében említett munkaprogramokat az alábbi kritériumok alapján választják ki:

a)

a program általános minősége, valamint az olajbogyó-ágazat tekintetében a tagállam által kijelölt irányvonalakkal és prioritásokkal való összeegyeztethetősége az érintett regionális körzetben;

b)

a kedvezményezett szervezetek pénzügyi megbízhatósága és a javasolt intézkedések végrehajtásához szükséges pénzügyi források megfelelő rendelkezésre bocsátása;

c)

a munkaprogram által érintett regionális körzet nagysága;

d)

az érintett regionális körzet gazdasági helyzetének sokrétűsége, annak figyelembevétele a munkaprogramban;

e)

több tevékenységi kör megjelölése és a kedvezményezett szervezetek pénzügyi hozzájárulásának nagyságrendje;

f)

a tagállam által meghatározott mennyiségi és minőségi hatékonysági mutatók, amelyek lehetővé teszik a program végrehajtása során történő köztes, valamint utólagos értékelést;

g)

a kedvezményezett szervezetek által az 1334/2002/EK bizottsági rendelet (5), a 2080/2005/EK bizottsági rendelet (6) vagy a 867/2008/EK rendelet keretében esetleg korábban teljesített programok értékelése.

A tagállam figyelembe veszi a kérelmeknek a kedvezményezett szervezetek különböző típusai közötti eloszlását az egyes regionális körzetekben.

(2)   A tagállamok visszautasítják a hiányos és a pontatlan információkat tartalmazó munkaprogramokat, valamint azokat, amelyek a 4. cikkben említett, finanszírozásra nem jogosult tevékenységet tartalmaznak.

7. cikk

A munkaprogramok kezdete és jóváhagyása

(1)   Az 1308/2013/EU rendelet 29. cikkének (1) bekezdésében említett munkaprogramok első hároméves időszaka 2015. április 1-jén veszi kezdetét. A további időszakok háromévente, az adott év április 1-jén kezdődnek.

(2)   Az 1308/2013/EU rendelet alapján elismert kedvezményezett szervezetek mindegyike csak egy munkaprogramra nyújthat be jóváhagyási kérelmet a tagállam által meghatározandó időpontig, de legkésőbb az adott év február 15-ig.

(3)   A jóváhagyási kérelem a következőket tartalmazza:

a)

az érintett kedvezményezett szervezet azonosító adatai;

b)

a 6. cikk (1) bekezdésében előírt kiválasztási kritériumokra vonatkozó információk;

c)

az egyes javasolt tevékenységek leírása, indokolása és végrehajtási ütemterve;

d)

költségvetési terv a 3. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések és tevékenységi körök szerinti bontásban, a munkaprogram elfogadásának időpontjától számított minden egyes 12 hónapos időszak részletezésével, külön-külön feltüntetve az általános költségeket, amelyek nem haladhatják meg az összes költség 5 %-át, és az egyéb fő költségtípusokat;

e)

a 3. cikk (1) bekezdésében említett tevékenységi körök szerinti finanszírozási terv, a munkaprogram elfogadásának időpontjától számított minden egyes, legfeljebb 12 hónapos időszak részletezésével, kitérve különösen az igényelt uniós finanszírozásra, és – adott esetben – a kedvezményezett szervezetek pénzügyi hozzájárulására és a tagállami hozzájárulásra;

f)

azon mennyiségi és minőségi hatékonysági mutatók ismertetése, amelyek lehetővé teszik a program végrehajtás során történő köztes, valamint utólagos, a tagállam által meghatározott általános elvek alapján történő értékelését;

g)

bizonyíték arra, hogy sor került a 282/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (7) megfelelő biztosíték nyújtására;

h)

előleg iránti kérelem;

i)

a 4. cikk (2) bekezdésében előírt nyilatkozat;

j)

a kedvezményezett szervezetek esetében azon kedvezményezett szervezetek azonosító adatai, amelyek az előbbiek programjaiban szereplő, alvállalkozásba kiadott tevékenységek tényleges végrehajtásáért felelősek;

k)

igazolás arról, hogy a kedvezményezett szervezetek programjaiban meghatározott intézkedések nem szerepelnek egyetlen más, e rendelet szerint nyújtható uniós finanszírozás iránti kérelemben sem.

(4)   Egy munkaprogram végleges jóváhagyását a tagállam által szükségesnek ítélt módosítások megtételéhez lehet kötni. Ebben az esetben az érintett kedvezményezett szervezetnek a módosításokról szóló értesítéstől számított 15 napon belül közölnie kell beleegyezését.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az uniós finanszírozás összegének a kedvezményezett szervezetek egyes kategóriáin belüli elosztása a kedvezményezett szervezetek tagjai által előállított vagy forgalmazott olívaolaj értékét figyelembe véve történjen.

A tagállamok legkésőbb minden év március 15-ig értesítik a kedvezményezett szervezeteket arról, hogy melyik munkaprogramot hagyták jóvá, és adott esetben arról, hogy melyik munkaprogramnak ítélték meg a megfelelő nemzeti finanszírozást.

Abban az esetben, ha a javasolt munkaprogramot nem választják ki, a tagállam azonnal felszabadítja a 3. cikk g) pontjában említett biztosítékot.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 867/2008/EK rendelet hatályát veszíti. Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő munkaprogramokra ugyanakkor továbbra is az említett rendelet alkalmazandó.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2008. szeptember 3-i 867/2008/EK rendelete az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezetei, azok munkaprogramjai és finanszírozása tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 237., 2008.9.4., 5. o.).

(3)  A Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549. o.).

(5)  A Bizottság 2002. július 23-i 1334/2002/EK rendelete az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezeteinek a 2002/03. és a 2003/04. gazdasági évre vonatkozó munkaprogramjai tekintetében az 1638/98/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 195., 2002.7.24., 16. o.).

(6)  A Bizottság 2005. december 19-i 2080/2005/EK rendelete az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezetei, azok munkaprogramjai és finanszírozása tekintetében a 865/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 333., 2005.12.20., 8. o.).

(7)  A Bizottság 2012. március 28-i 282/2012/EU végrehajtási rendelete a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról (HL L 92., 2012.3.30., 4. o.).


Top