Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
A Bizottság 605/2014/EU rendelete ( 2014. június 5. ) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 167/36


A BIZOTTSÁG 605/2014/EU RENDELETE

(2014. június 5.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés kiigazításáról szóló okmányra (1) és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 37. cikkének (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 487/2013/EU bizottsági rendelet (3) módosítja az 1272/2008/EK rendelet III. mellékletében szereplő, a figyelmeztető mondatokat tartalmazó egyes többnyelvű táblázatokat és az említett rendelet IV. mellékletében szereplő, az óvintézkedésre vonatkozó mondatokat tartalmazó egyes többnyelvű táblázatokat. Horvátország Európai Unióhoz történő, 2013. július 1-i csatlakozására való tekintettel, a 487/2013/EU bizottsági rendelettel módosított 1272/2008/EK rendeletben előírt összes figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatnak horvát nyelven is rendelkezésre kell állnia. Ez a rendelet bevezeti a szükséges módosításokat a többnyelvű táblázatokba.

(2)

Az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. része a veszélyes anyagok harmonizált osztályozásának és címkézésének két jegyzékét tartalmazza. A 3.1. táblázat a veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletének 2–5. részében meghatározott kritériumok alapján sorolja fel. A 3.2. táblázat a veszélyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését a 67/548/EGK tanácsi irányelv (4) VI. mellékletében meghatározott kritériumok alapján sorolja fel.

(3)

Az egyes anyagok új, illetve aktualizált harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozó javaslatoknak az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA) való benyújtására az 1272/2008/EK rendelet 37. cikke szerint került sor. Az ECHA kockázatértékelési bizottsága által az említett javaslatokhoz fűzött véleményei, valamint az érintett felektől kapott észrevételek alapján helyénvaló a szóban forgó rendelet VI. mellékletét módosítva beilleszteni, törölni vagy aktualizálni egyes anyagok harmonizált osztályozását és címkézését.

(4)

Az új harmonizált osztályozások nem alkalmazandók azonnal, mivel bizonyos időre van szükség ahhoz, hogy a szállítók hozzáigazíthassák az anyagok és keverékek címkézését és csomagolását az új osztályozásokhoz, és értékesítsék meglévő készleteiket. Ezenkívül szükség lesz bizonyos időre ahhoz, hogy a szállítók megfeleljenek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító, 1A. és 1B. kategóriájú (3.1. táblázat) és 1. és 2. kategóriájú (3.2. táblázat) anyagként, vagy a vízi szervezetekre rendkívül mérgező, a vízi környezetben hosszú távú hatást kifejtő anyagként besorolt anyagokra vonatkozó új harmonizált osztályozásból eredő regisztrációs kötelezettségeknek, különösen az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 23. cikkében meghatározott kötelezettségeknek.

(5)

Az 1272/2008/EK rendelet átmeneti rendelkezéseivel összhangban, amelyek lehetővé teszik az új rendelkezések korábban, önkéntes alapon történő alkalmazását, a szállítóknak lehetőséget kell adni arra, hogy önkéntes alapon a megfelelés határideje előtt alkalmazzák az új harmonizált osztályozásokat és kiigazítsák a címkézést és a csomagolást.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1272/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a III. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul;

2.

a IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul;

3.

a VI. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A 3. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az anyagok 2014. december 1-je előtt, a keverékek pedig 2015. június 1-je előtt osztályozhatók, címkézhetők és csomagolhatók e rendelet szerint.

(2)   A 3. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően osztályozott, címkézett és csomagolt, valamint 2014. december 1-je előtt forgalomba hozott anyagokat 2016. december 1-jéig nem kell e rendeletnek megfelelően újracímkézni és újracsomagolni.

(3)   A 3. cikk (2) bekezdésétől eltérve, az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (6) vagy az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően osztályozott, címkézett és csomagolt, valamint 2015. június 1-je előtt forgalomba hozott keverékeket 2017. június 1-jéig nem kell e rendeletnek megfelelően újracímkézni és újracsomagolni.

(4)   A 3. cikk (3) bekezdésétől eltérve, az e rendelet III. mellékletében meghatározott harmonizált osztályozások a 3. cikk (3) bekezdésében említett dátum előtt alkalmazhatók.

3. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   Az 1. cikk (1) és (2) bekezdését az anyagok tekintetében 2014. december 1-jétől, a keverékek tekintetében 2015. június 1-jétől kell alkalmazni.

(3)   Az 1. cikk (3) bekezdését 2015. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 5-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 112., 2012.4.24., 21. o.

(2)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(3)  A Bizottság 487/2013/EU rendelete (2013. május 8.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 149., 2013.6.1., 1. o.)

(4)  A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.).

(5)  A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (HL L 200., 1999.7.30., 1. o.)


I. MELLÉKLET

A III. melléklet 1. részében az 1.1. táblázat a következőképpen módosul:

1.

A H229-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.”

2.

A H230-as kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.”

3.

A H231-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.”


II. MELLÉKLET

A IV. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

1.

Az 1.2. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a P210-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.”

b)

A táblázat a P223-as kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.”

c)

A táblázat a P244-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.”

d)

A táblázat a P251-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

e)

A táblázat a P284-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

2.

Az 1.3. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A táblázat a P310-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

b)

A táblázat a P311-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

c)

A táblázat a P312-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

d)

A táblázat a P340-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje…”

e)

A táblázat a P352-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…”

f)

A táblázat a P361-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.”

g)

A táblázat a P362-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.”

h)

A táblázat a P364-es kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.”

i)

A táblázat a P378-as kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

j)

A táblázat a P301 + P310-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

k)

A táblázat a P301 + P312-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

l)

A táblázat a P302 + P352-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…”

m)

A táblázat a P303 + P361 + P353-as kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

n)

A táblázat a P304 + P340-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.”

o)

A táblázat a P308 + P311-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

p)

A táblázat a P342 + P311-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…”

q)

A táblázat a P361 + P364-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

r)

A táblázat a P362 + P364-es kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.”

s)

A táblázat a P370 + P378-as kombinált kód alatt, a GA nyelvi kódú bejegyzés után a következővel egészül ki:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti…”


III. MELLÉKLET

A VI. melléklet 3. része a következőképpen módosul:

1.

A 3.1. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A 015-188-00-X indexszámú tételt el kell hagyni;

b)

A 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 és 616-035-00-5 indexszámú tételek helyébe a következő tételek lépnek:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (hallószervek)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

332

H373 (hallószervek)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (hallószervek)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (hallószervek)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (vér, csecsemőmirigy)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (vér, csecsemőmirigy)

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

c)

A 3.1. táblázatban szereplő tételek sorrendjével összhangban be kell illeszteni a következő tételeket:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (idegrendszer, immunrendszer)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (idegrendszer, immunrendszer)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (idegrendszer, immunrendszer)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (idegrendszer, immunrendszer)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (tüdő) (belégzés)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (tüdő) (belégzés)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (gége)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (gége)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1”

 

2.

A 3.2. táblázat a következőképpen módosul:

a)

A 015-188-00-X indexszámú tételt el kell hagyni;

b)

A 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 és 616-035-00-5 indexszámú tételek helyébe a következő tételek lépnek:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %”

 

c)

A 3.2. táblázatban szereplő tételek sorrendjével összhangban be kell illeszteni a következő tételeket:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %”

 


Top