EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0481

A Bizottság 481/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. március 4. ) az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

OJ L 138, 13.5.2014, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/481/oj

13.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 138/45


A BIZOTTSÁG 481/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. március 4.)

az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az együttműködési programok kiadásainak elszámolhatóságára vonatkozó egyedi szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1299/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése értelmében egyedi szabályokat kell megállapítani az együttműködési programok keretében elszámolható kiadásokra vonatkozóan a személyi jellegű költségek, irodai és igazgatási költségek, utazási és szállásköltségek, külső szakértői és szolgáltatási költségek, valamint felszerelési költségek (a továbbiakban: kiadási kategóriák) tekintetében.

(2)

Az együttműködési programokra vonatkozó elszámolhatósági szabályok rugalmas alkalmazásának lehetővé tétele érdekében az adott együttműködési programban részt vevő tagállamok számára biztosítani kell a döntés lehetőségét azzal kapcsolatban, hogy egy adott kiadási kategória valamely együttműködési program meghatározott prioritási tengelyére nem alkalmazandó.

(3)

Meg kell határozni, hogy az együttműködési programokra vonatkozóan ezen rendeletben megállapított egyedi elszámolhatósági szabályok hogyan illeszkednek az ESB-alapokra alkalmazandó, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 65–71. cikkében szereplő elszámolhatósági szabályok általános jogi keretébe.

(4)

Az egyes kiadási kategóriákra vonatkozóan meg kell határozni a különböző kiadási tételeket.

(5)

Egyértelművé kell tenni, hogy az általános szabály szerint az ajándékok nem elszámolhatók. Ugyanakkor a kis értékű tárgyak promóciós, kommunikációs, reklám- vagy tájékoztatási célú terjesztésének elszámolhatónak kell lennie.

(6)

Meg kell határozni a személyi jellegű költségek különböző tételeit, valamint általában véve a személyi jellegű költségek és különösen a részmunkaidős megbízások vagy szolgáltatási szerződések munkaóra-alapú számítására, elszámolására és megtérítésére vonatkozó szabályokat.

(7)

Meg kell határozni az irodai és igazgatási költségek különböző tételeit, valamint ezen költségtételek közvetlen vagy közvetett költségként történő kiszámítására, elszámolására és megtérítésére vonatkozó szabályokat és különösen az 1303/2013/EU rendelet szerinti átalányokkal való kombinálás eseteire vonatkozó szabályokat.

(8)

Meg kell határozni az utazási és szállásköltségek különböző tételeit, valamint kiszámításra, elszámolásra és megtérítésre vonatkozó szabályokat, függetlenül attól, hogy az ilyen költségeket a kedvezményezett vagy közvetlenül a kedvezményezett alkalmazottai viselik. Pontosítani kell továbbá azon feltételeket, amelyek alapján a programterület Unión kívüli részén felmerült utazási és szállásköltségek az 1299/2013/EU rendelet 20. cikkének megfelelően elszámolhatók.

(9)

Meg kell határozni a külső szakértői és szolgáltatási költségek különböző tételeit.

(10)

Meg kell határozni a felszerelési költségek különböző tételeit, valamint a használt felszerelések elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat.

(11)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések mielőbbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Az 1303/2013/EU rendelet 65–71. cikkében vagy az alapján meghatározott elszámolhatósági szabályok sérelme nélkül e rendelet egyedi szabályokat állapít meg az együttműködési programok keretében elszámolható kiadásokra vonatkozóan az alábbi kiadási kategóriák tekintetében:

a)

személyi jellegű költségek;

b)

irodai és igazgatási költségek;

c)

utazási és szállásköltségek;

d)

külső szakértői és szolgáltatási költségek; valamint

e)

felszerelési költségek.

(2)   Az együttműködési program monitoringbizottságában részt vevő tagállamok megállapodhatnak arról, hogy az (1) bekezdésben említett kategóriák közül egy vagy több alá tartozó kiadások nem támogathatók egy vagy több prioritási tengely által.

2. cikk

Általános rendelkezések

(1)   Az e rendelet alapján elszámolható, a kedvezményezett által vagy nevében teljesített kiadásnak összefüggésben kell lennie a művelet vagy műveletrész kezdeményezésének vagy kezdeményezésének és végrehajtásának költségeivel.

(2)   A következő költségek nem támogathatók:

a)

bírságok, pénzbüntetések, valamint jogvitákra és peres eljárásokra fordított kiadások;

b)

ajándékok költsége, az ajándékonként legfeljebb 50 EUR értékű, promóciós, kommunikációs, reklám- vagy tájékoztatási célú ajándékok kivételével;

c)

külföldi devizák árfolyam-ingadozásából fakadó költségek.

3. cikk

Személyi jellegű költségek

(1)   A személyi jellegű költségekre fordított kiadások alá a kedvezményezett által az alábbi módok valamelyikén foglalkoztatott személyek bruttó bérköltsége tartozik:

a)

teljes munkaidős;

b)

részmunkaidős, havi szinten százalékban meghatározott munkaidővel;

c)

részmunkaidős, rugalmas havi munkaidő-ráfordítással; vagy

d)

munkaóra-alapú foglalkoztatás.

(2)   A személyi jellegű költségek az alábbiakra korlátozódnak:

a)

bérkifizetések azon tevékenységekkel összefüggésben, amelyeket a jogalany a művelet végrehajtása nélkül nem végezne el, és amelyekről a személyzet érintett tagjának munkaköri leírásában meghatározott feladatokkal kapcsolatosan munkaszerződésben, kinevezési határozatban (a továbbiakban egységesen: foglalkoztatási megállapodás) vagy jogszabályban rendelkeztek;

b)

a bérkifizetésekkel közvetlenül összefüggő, a munkáltató által viselt és kifizetett bármely egyéb költség, például a munkaadót terhelő adók és társadalombiztosítási járulékok, ideértve a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti nyugdíjakat is, feltéve, hogy:

i.

azokat foglalkoztatási megállapodásban vagy jogszabályban rögzítették;

ii.

azok összhangban állnak a foglalkoztatási megállapodásban említett jogszabállyal és az adott országban és/vagy annál a szervezetnél bevett gyakorlattal, amelynél a munkavállaló ténylegesen munkát végez; valamint

iii.

azok a munkáltató részére nem téríthetők meg.

Az a) pont tekintetében a kedvezményezett számára foglalkoztatási/munkaszerződéstől eltérő szerződés alapján dolgozó természetes személyek részére teljesített kifizetések bérkifizetéseknek tekinthetők, az ilyen szerződés pedig foglalkoztatási megállapodásnak minősül.

(3)   A személyi jellegű költségek megtéríthetők:

i.

a tényleges költségek alapján (a foglalkoztatási megállapodás és a fizetési jegyzékek által igazolva); vagy

ii.

az 1303/2013/EU rendelet 67. cikke (1) bekezdésének b)–d) pontjában meghatározott egyszerűsített költségelszámolás alapján; vagy

iii.

az 1299/2013/EU rendelet 19. cikke szerinti átalányként.

(4)   A műveletben részmunkaidőben tevékenykedő munkavállalókkal összefüggő személyi jellegű kiadásokat az alábbiak valamelyike szerint számítják ki:

a)

a bruttó bérköltségek százalékban kifejezett hányada, a műveletre fordított munkaidő százalékos arányával összhangban, külön munkaidő-nyilvántartás létrehozására vonatkozó kötelezettség nélkül; vagy

b)

a bruttó bérköltség rugalmasan meghatározott része, az egyik hónapról a másikra változóan a műveletre fordított munkaidővel arányosan, a munkavállaló munkaidejének 100 %-át lefedő munkaidő-nyilvántartás alapján.

(5)   A (4) bekezdés a) pontja szerinti részmunkaidős megbízás esetén a munkáltató minden egyes alkalmazottra vonatkozóan kiállít egy dokumentumot, amelyben meghatározza a műveletre fordítandó munkaidő százalékos arányát.

(6)   A (4) bekezdés b) pontja szerinti részmunkaidős megbízás esetén a személyi jellegű költségeket óradíjra vetítve kell meghatározni az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazva:

i.

a havi bruttó bérköltséget elosztják a foglalkoztatási megállapodásban rögzített, munkaórában kifejezett munkaidővel; vagy

ii.

a legfrissebb éves bruttó bérköltséget az 1303/2013/EU rendelet 68. cikkének (2) bekezdésével összhangban elosztják 1 720 munkaórával.

Az óradíjat megszorozzák a ténylegesen a műveletre fordított munkaórák számával.

(7)   A foglalkoztatási megállapodás alapján munkaóra-alapú foglalkoztatásban lévő munkavállalókkal kapcsolatos személyi jellegű költségek elszámolható részének meghatározásához a munkaidő-nyilvántartás alapján ténylegesen a műveletre fordított munkaórákra alkalmazzák a foglalkoztatási megállapodásban rögzített óradíjat.

4. cikk

Irodai és igazgatási költségek

Az irodai és igazgatási költségek az alábbi tételekre korlátozódnak:

a)

irodabérlet;

b)

az alkalmazottak elhelyezésére szolgáló épületekkel és az irodai felszerelésekkel kapcsolatos biztosítási díjak és adók (pl. tűzkár, lopáskár elleni biztosítás);

c)

közművek (pl. villamos energia, fűtés, vízszolgáltatás);

d)

irodai ellátmány;

e)

a kedvezményezett szervezetén belül nyújtott általános számviteli szolgáltatások;

f)

irattár;

g)

karbantartás, takarítás és javítások;

h)

biztonság;

i)

informatikai rendszerek;

j)

távközlés (pl. telefon, fax, internet, postai szolgáltatások, névjegykártyák);

k)

a folyószámla vagy folyószámlák megnyitásával és vezetésével összefüggésben a bank által felszámított díjak, amennyiben a művelet végrehajtásához külön folyószámla megnyitása szükséges;

l)

nemzetközi pénzügyi tranzakciók díjai.

5. cikk

Utazási és szállásköltségek

(1)   Az utazási és szállásköltségek az alábbi tételekre korlátozódnak:

a)

utazási költségek (pl. menetjegyek, utas- és gépjármű-biztosítás, üzemanyag, kilométer-teljesítmény, út- és parkolási díjak);

b)

étkezési költségek;

c)

szállásköltségek;

d)

vízumdíjak;

e)

napidíjak.

(2)   Az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett, a napidíjból fedezett költségelemek nem térítendők meg a napidíjon felül.

(3)   A külső szakértők és szolgáltatók utazási és szállásköltségei a 6. cikkben felsorolt külső szakértői és szolgáltatási költségek alá tartoznak.

(4)   Az e cikkben említett költségeknek a kedvezményezett alkalmazottja általi közvetlen kifizetését a költségnek a kedvezményezett által az alkalmazott részére történő megtérítését igazoló dokumentummal kell alátámasztani.

(5)   A technikai segítségnyújtást vagy promóciós tevékenységeket és kapacitásépítést érintő műveletek esetében a programterület Unión kívüli részén felmerült költségek elszámolhatók, amennyiben azok az 1299/2013/EU rendelet 20. cikkének (3) bekezdésével összhangban merültek fel.

(6)   Az irányító hatóság a programterület Unión kívüli részén található létesítményekben keletkezett szállás- és étkezési költségeket elfogadhatja elszámolhatóként, amennyiben azok az 1299/2013/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban merültek fel. Ugyanez alkalmazandó a programterület Unión kívüli részén megvalósított rendezvény vagy intézkedés helyszínén felmerülő helyi utazási költségekre is.

(7)   A programterület Unión kívüli részén található kedvezményezettek alkalmazottai esetében az irányító hatóság elfogadhat elszámolhatóként az (1) bekezdésben említett költségeket, ideértve a programterület Unión kívüli vagy belüli részén megvalósított rendezvény vagy intézkedés helyszínére történő utazással, illetve az onnan történő visszautazással összefüggésben felmerülő utazási költségeket, amennyiben azok az 1299/2013/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban merültek fel.

(8)   A programterület Unión belüli részén található kedvezményezettek alkalmazottai esetében az (1) bekezdésben említett költségek – ideértve a programterület Unión kívüli vagy belüli részén megvalósított rendezvény vagy intézkedés helyszínére történő utazással, illetve az onnan történő visszautazással összefüggésben felmerülő költségeket – az 1299/2013/EU rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban elszámolhatónak tekintendők.

6. cikk

Külső szakértői és szolgáltatási költségek

A külső szakértői és szolgáltatási költségek az alábbi szolgáltatásokra és a művelet kedvezményezettjétől eltérő közjogi vagy magánjogi szervezetek, illetve természetes személyek által nyújtott szakértői szolgáltatásokra korlátozódnak:

a)

tanulmányok vagy felmérések (pl. értékelések, stratégiák, koncepciók, formatervek, kézikönyvek);

b)

képzés;

c)

fordítások;

d)

informatikai rendszerek és weblapfejlesztés, módosítások és frissítések;

e)

promóció, kommunikáció, reklám vagy tájékoztatás egy művelettel vagy együttműködési programmal kapcsolatban;

f)

pénzügyi irányítás;

g)

rendezvények vagy találkozók megszervezésével összefüggő szolgáltatások (ideértve a bérleti díjat, a vendéglátás vagy a tolmácsolás költségeit);

h)

rendezvényeken való részvétel (pl. regisztrációs díjak);

i)

jogi szaktanácsadás és közjegyzői szolgáltatások, műszaki és pénzügyi szakértők munkadíja, egyéb szaktanácsadás és könyvviteli szolgáltatások;

j)

szellemitulajdon-jogok;

k)

az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (4) bekezdésének a) pontja és az 1299/2013/EU rendelet 23. cikkének (4) bekezdése szerinti vizsgálatok;

l)

a költségeknek az 1303/2013/EU rendelet 126. és 127. cikke szerinti programszintű igazolása és auditálása;

m)

garancianyújtás bank vagy más pénzügyi vállalkozás által, amennyiben azt uniós vagy nemzeti jogszabály, illetve a monitoringbizottság által elfogadott programozási dokumentum írja elő;

n)

külső szakértők, előadók, üléslevezető elnökök és egyéb szolgáltatók utazási és szállásköltségei;

o)

egyéb, a műveletekhez szükséges egyedi szakértők és szolgáltatások.

7. cikk

Felszerelési költségek

(1)   A kedvezményezett által a művelethez vásárolt, bérelt vagy lízingelt, a 4. cikkben említetteken kívüli felszerelések finanszírozásával összefüggő költségek az alábbiakra korlátozódnak:

a)

irodafelszerelés;

b)

informatikai hardverek és szoftverek;

c)

bútorok és tartozékok;

d)

laboratóriumi felszerelések;

e)

gépek és műszerek;

f)

szerszámok vagy készülékek;

g)

járművek;

h)

egyéb, a műveletekhez szükséges egyedi felszerelések.

(2)   Használt felszerelések beszerzési költségei az alábbi feltételek szerint elszámolhatók:

a)

a felszerelésre az ESB-alapokból más támogatást nem vettek igénybe;

b)

a felszerelés ára nem haladja meg az adott piacon általában elfogadott árat;

c)

a felszerelés rendelkezik a művelethez szükséges műszaki tulajdonságokkal, és megfelel az alkalmazandó szabályoknak és szabványoknak.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 4-én.

a Bizottság részéről

elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 259. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).


Top