Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0404

A Bizottság 404/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2014. február 17. ) az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO 2 -kibocsátásának ellenőrzése tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 121, 24.4.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/404/oj

24.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/1


A BIZOTTSÁG 404/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. február 17.)

az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (9) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 692/2008/EK bizottsági rendelet (2) XII. melléklete új módszert határoz meg a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó N1 kategóriájú gépjárművek (a továbbiakban: többlépcsős előállítású járművek) CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának meghatározására. Az új módszert 2014. január 1-jétől kell alkalmazni, de önkéntes alapon már 2013. január 1-jétől alkalmazható.

(2)

Az 510/2011/EU rendelet II. melléklete B. részének 7. pontja értelmében a befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátását az alapgépjármű gyártójának kell biztosítani. Ennek előfeltétele, hogy egy befejezett többlépcsős előállítású jármű az ellenőrzési eljárás alatt felismerhető legyen, az alapgépjármű gyártóját pedig be lehessen azonosítani. Ehhez ezenfelül rendelkezni kell bizonyos adatokkal az alapgépjárműről, amelyeket a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében előírt módszerrel kell meghatározni.

(3)

Az alapgépjármű gyártóinak jogukban áll az 510/2011/EU rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizni a többlépcsős előállítású járműre vonatkozó azon adatokat, amelyek alapján a rá vonatkozó fajlagos CO2-kibocsátási célérték számítása történik. Ezért helyénvaló rendelkezésre bocsátani azokat a releváns adatparamétereket, amelyekkel biztosítható az ilyen ellenőrzés hatékony elvégzése.

(4)

A 692/2008/EK rendelet XII. mellékletében meghatározott módszer a nem teljes és a befejezett járművekre alkalmazandó. Amennyiben azonban egy teljes járművön annak első nyilvántartásba vételét megelőzően további átalakításokat végeznek, pontosítani kell, hogy az alapjárműként használt befejezett jármű menetkész tömegét és CO2-kibocsátását kell ellenőrizni, és a fajlagos kibocsátási célértékek számításához figyelembe venni.

(5)

További pontosítást igényel az is, hogy mely adatokat kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy a többlépcsős előállítású járművek CO2-kibocsátási értékeit megfelelően és hatékonyan lehessen nyomon követni és ellenőrizni.

(6)

Egy járművet a jármű-azonosító szám alapján lehet beazonosítani, vagyis annak az alfanumerikus kódnak az alapján, amelyet a gyártó a 19/2011/EU bizottsági rendeletnek (3) megfelelően a járműhöz hozzárendelt. A 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) XVII. mellékletének 4. szakaszában úgy rendelkezik, hogy az alapjármű azonosítási számát alapvetően a típus-jóváhagyási eljárás valamennyi további fázisában meg kell őrizni az eljárás nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében. A jármű-azonosító szám révén így lehetővé kell válnia a befejezett jármű és az alapjármű közötti kapcsolat megállapításának és ezáltal a CO2-kibocsátásáért felelős alapjárműgyártó azonosításának. Ezen túlmenően a jármű-azonosító számnak lehetővé kell tennie, hogy az alapjármű gyártója ellenőrizhesse az alapjárművel kapcsolatos releváns adatokat. Miután semmi más paraméter nem teszi lehetővé az említett kapcsolat megállapítását, helyénvaló előírni a tagállamoknak, hogy kövessék nyomon, és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) adatgyűjtő rendszerén keresztül jelentsék a Bizottságnak az újonnan nyilvántartásba vett N1 kategóriájú járművek jármű-azonosító számát.

(7)

Annak érdekében, hogy a többlépcsős előállítású járművek tekintetében ki lehessen számítani a fajlagos kibocsátási célértékeket, az 510/2011/EU rendelet II. melléklete B. része 7. pontjának megfelelően figyelembe kell venni a 692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 5.3. pontja szerint meghatározott átlagos terhelést. Ehhez ellenőrizni és jelenteni kell az alapjármű menetkész tömegét és a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegét, amelyek alapján meghatározható az átlagos terhelés, vagy pedig magának az átlagos terhelésnek az ellenőrzése és jelentése lehetővé válik. Ezen túlmenően – annak megállapítása érdekében, hogy egy többlépcsős előállítású jármű az 510/2011/EU rendelet hatálya alá tartozik-e – ellenőrizni kell, hogy a befejezett jármű referenciatömege nem lépi-e túl az említett rendelet 2. cikke (1) bekezdésében említett határokat.

(8)

Amennyiben a tagállamok az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó adatrögzítési rendszerük kialakítása miatt nem tudják valamennyi, az 510/2011/EU rendelet II. melléklete alapján kért paramétert rendelkezésre bocsátani, ezeket a paramétereket a rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében említett értesítésben érintett gyártók is megadhatják.

(9)

Ugyanezen okból a gyártók a 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (5) megfelelően a Bizottság és az EEA rendelkezésére bocsáthatják az előző naptári évben értékesített vagy ugyanabban az évben garanciával ellátott járművekhez rendelt jármű-azonosító számokat.

(10)

A jármű-azonosító számokat – a jármű közúti forgalomba helyezése céljából történő nyilvántartásba vételét követően – olyan adategyüttesekhez lehet kötni, amelyek lehetővé teszik a jármű tulajdonosának azonosítását. Maga a jármű-azonosító szám ugyanakkor nem tartalmaz személyes adatokat, és az 510/2011/EU rendelet céljait szolgáló adatfeldolgozás nem kívánja meg sem a személyes adatokhoz való hozzáférést, sem pedig bármely kapcsolatos személyes adat feldolgozását. A jármű-azonosító számok ellenőrzése és jelentése ezért nem tekintendő a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) vagy a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) hatálya alá tartozó személyes adatok feldolgozásának. Ugyanakkor elismert tény, hogy a jármű-azonosító számok érzékeny adatoknak tekinthetők, többek között a járműlopás megelőzése tekintetében, ezért helyénvaló gondoskodni arról, hogy a Bizottságnak és az EEA-nak jelentett jármű-azonosító számok ne kerüljenek nyilvánosságra.

(11)

A tagállamok által jelentett jármű-azonosító számoknak a gyártók által jelentettekkel való összevetésekor a Bizottságnak – az EEA támogatásával – azonosítania kell a gyártókat és az érintett járműveket, valamint a 293/2012/EU végrehajtási rendelet 10b. cikkének megfelelően össze kell állítania az előzetes adategyüttest.

(12)

Az 510/2011/EU rendelet ellenőrzési követelményei és a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) személygépkocsikra vonatkozó ellenőrzési követelményei közötti teljes párhuzamosság biztosítása érdekében helyénvaló kiigazítani az 510/2011/EU rendelet II. mellékletében az új könnyű haszongépjárművek tekintetében az összesített adatok rendelkezésre bocsátására és a CO2-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló információk meghatározását célzó módszerre vonatkozóan meghatározott követelményeket.

(13)

A 510/2011/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 510/2011/EU rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 145., 2011.5.31., 1. o.

(2)  A Bizottság 2008. július 18-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2011. január 11-i 19/2011/EU rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és jármű-azonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 8., 2011.1.12., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2012. április 3-i 293/2012/EU végrehajtási rendelete az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről (HL L 98., 2012.4.4., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete az egyének védelméről, a személyes adatok közösségi intézmények és testületek által való feldolgozásáról, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 443/2009/EK rendelete a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.).


MELLÉKLET

Az 510/2011/EU rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Részletes adatok

1.1.   N1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett teljes járművek

Az EK típusjóváhagyással rendelkező, N1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett teljes járművek esetében a tagállamok minden naptári évben nyilvántartják az alábbi adatokat a területükön először nyilvántartásba vett minden új könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

a)

a gyártó;

b)

típus-jóváhagyási szám és kiterjesztése;

c)

a jármű típusa, kivitele és változata;

d)

gyártmány;

e)

a típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája;

f)

a nyilvántartásba vett jármű kategóriája;

g)

a fajlagos CO2-kibocsátás;

h)

a jármű menetkész tömege;

i)

műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg;

j)

alapterület: a tengelytáv, a kormányzott tengelyek nyomtávja és az egyéb tengelyek nyomtávja;

k)

az üzemanyag típusa és az üzemanyag-ellátás elve;

l)

motor-lökettérfogat;

m)

eletromosenergia-fogyasztás;

n)

az alkalmazott innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport, valamint az ilyen technológiákból eredő CO2-kibocsátáscsökkenés kódja;

o)

jármű-azonosító szám.

A C. rész 2. szakaszában meghatározott formátum alkalmazandó.

1.2.   N1-es kategóriájú járműként nyilvántartásba vett, többlépcsős eljárás keretében jóváhagyott járművek

N1-es kategóriájúként nyilvántartásba vett, többlépcsős előállítású járművek esetében a tagállamok minden naptári évben nyilvántartásba veszik az alábbi részletes adatokat:

a)

az alapjármű (nem teljes jármű) esetében: az 1.1. pont a), b), c), d), e), g), h), i), n) és o) alpontjában meghatározott adatok vagy a h) és i) alpontokban meghatározott adatok helyett az átlagos terhelés, amelyet a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.17.2. pontjában meghatározott típus-jóváhagyási adatok részeként bocsátanak rendelkezésre;

b)

az alapjármű (teljes jármű) esetében: az 1.1. pont a), b), c), d), e), g), h), i), n) és o) alpontjában meghatározott adatok;

c)

a befejezett jármű esetében: az 1.1. pont a), f), g), h), j), k), l), m és o) alpontjában meghatározott adatok.

Amennyiben az e pont a) és b) alpontjában meghatározott adatok nem állnak rendelkezésre az alapjárműre vonatkozóan, akkor a tagállamok ezek helyett a befejezett járműre vonatkozó adatokat közlik.

A C. rész 2. szakaszában meghatározott formátum alkalmazandó a befejezett N1-es kategóriájú járművekre.

Az 1.1. pont o) alpontjában említett jármű-azonosító szám nem hozható nyilvánosságra.”;

b)

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A tagállamok minden naptári év vonatkozásában kötelesek meghatározni az alábbiakat:

a)

az 1. pontban részletezett adatok forrásai;

b)

az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen;

c)

a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen, amennyiben rendelkezésre áll;

d)

az egyedileg jóváhagyott új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen;

e)

a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen.”

2.

A B. rész a következőképpen módosul:

a)

a bevezető rész és az 1. pont a következőképpen módosul:

„B.   Az új könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának ellenőrzésére szolgáló adatok meghatározási módszere

A tagállamok által az e melléklet A. részének 1. és 3. pontjával összhangban meghatározandó ellenőrzési adatokat az ebben a részben ismertetett módszerrel kell meghatározni.

1.   Nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművek száma

A tagállamoknak meg kell határozniuk a tárgyévben a területükön nyilvántartásba vett új könnyű haszongépjárművek számát, mégpedig külön kategóriák szerint: az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó, az egyedileg jóváhagyott és a kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott személygépkocsik szerinti lebontásban, valamint adott esetben a többlépcsős előállítású járművek számát.”;

b)

a 4. pontot el kell hagyni;

c)

a 7. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

„Függetlenül attól, hogy az átlagos terhelést kell alapul venni az e melléklet C. része szempontjából, amennyiben ez a tömegérték nem határozható meg, a befejezett jármű menetkész tömege is felhasználható a 8. cikk (4) bekezdésében említett fajlagos kibocsátási célérték előzetes kiszámításához.

Amennyiben az alapjármű teljes jármű, akkor ennek a járműnek a menetkész tömegét kell felhasználni a fajlagos kibocsátási célérték kiszámításához. Amennyiben azonban az említett tömegérték nem határozható meg, akkor a befejezett jármű menetkész tömege használható fel a fajlagos kibocsátási célérték kiszámításához.”

3.

A C. rész helyébe a következő szöveg lép:

„C.   Adattovábbítási formátum

A tagállamok az A. rész 1. és 3. pontjában meghatározott adatokat az alábbi formátum szerint kötelesek évente bejelenteni:

1. szakasz – Összesített ellenőrzési adatok

Tagállam (1)

 

Év

 

Adatforrás

 

Az EK-típusjóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen

 

Az egyedileg jóváhagyott új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen

 

A kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen

 

A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás hatálya alá tartozó új könnyű haszongépjárművek új nyilvántartásba vételeinek száma összesen (amennyiben rendelkezésre áll)

 


2. szakasz – Részletes ellenőrzési adatok – egy járműre vonatkozóan

Utalás az A. rész 1.1. szakaszára

Részletes adatok nyilvántartott járművenként (2)

a)

A gyártó neve – Uniós standard megnevezés (3)

A gyártó neve – Az eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata szerint

TELJES JÁRMŰ/ALAPJÁRMŰ (4)

A gyártó neve – Az eredetiberendezés-gyártó nyilatkozata szerint

BEFEJEZETT JÁRMŰ (4)

A gyártó neve – A nemzeti nyilvántartásba-vételi megnevezés (3)

b)

Típus-jóváhagyási szám és kiterjesztése

c)

Típus

Kivitel

Változat

d)

Gyártmány

e)

A típusjóváhagyással rendelkező jármű kategóriája

f)

A nyilvántartásba vett jármű kategóriája

g)

Fajlagos CO2-kibocsátás

h)

Tömeg menetkész állapotban

ALAPJÁRMŰ

Tömeg menetkész állapotban

BEFEJEZETT JÁRMŰ/TELJES JÁRMŰ

i) (5)

Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg

j)

Tengelytáv

Kormányzott tengelynyomtáv (tengely 1)

Egyéb tengelynyomtáv (tengely 2)

k)

Üzemanyagtípus

Az üzemanyag-ellátás elve

l)

Motor-lökettérfogat (cm3)

m)

Elektromosenergia-fogyasztás (Wh/km)

n)

Innovatív technológia vagy innovatív technológiacsoport kódja

Innovatív technológiá(k)nak köszönhető kibocsátáscsökkentés

o)

Jármű-azonosító szám

A 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.17.2. pontja (6)

Átlagos terhelés (adott esetben a többlépcsős előállítású járművek esetében)


(1)  ISO 3166 alpha-2 kódok, Görögország és az Egyesült Királyság kivételével, amelyek esetében a kód »EL« és »UK«.

(2)  Amennyiben a többlépcsős előállítású járművek esetében nem áll rendelkezésre adat az alapjárműre vonatkozóan, akkor a tagállam legalább a formanyomtatványban megadott adatokat közli a befejezett járműre vonatkozóan. Amennyiben a jármű-azonosító szám nem áll rendelkezésre, a teljes járműre, a befejezett járműre, valamint az alapjárműre vonatkozó valamennyi adatot közölni kell e melléklet A. része 1.2. pontja a), b) és c) pontjának megfelelően.

(3)  A kis sorozatban gyártott, nemzeti szinten jóváhagyott (NSS) vagy az egyedileg jóváhagyott (IVA) járművek esetében a gyártó nevét »A gyártó neve – A nemzeti nyilvántartásba-vételi megnevezés« oszlopban kell feltüntetni, »A gyártó neve – Uniós standard megnevezés« oszlopban pedig a következők egyikének kell szerepelnie: »AA-NSS« vagy »AA-IVA«, az adott esettől függően.

(4)  A többlépcsős előállítású járművek esetében az alapjármű (nem teljes/teljes) gyártóját kell megadni. Amennyiben az alapjármű gyártója nem ismert, csak a befejezett jármű gyártóját kell megadni.

(5)  A többlépcsős előállítású járművek esetében adja meg az alapjármű műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömegét.

(6)  A többlépcsős előállítású járművek esetében az alapjármű menetkész tömege és műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege helyett a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.17.2. pontja szerinti típus-jóváhagyási adatok között szereplő átlagos terhelés is megadható.”


Top