Help Print this page 

Document 32014R0382

Title and reference
A Bizottság 382/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 7.) a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztató kiegészítő jegyzékének közzétételére irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)
  • In force
OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.4.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 111/36


A BIZOTTSÁG 382/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2014. március 7.)

a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztató kiegészítő jegyzékének közzétételére irányuló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló 2003. november 4-i 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2003/71/EK irányelv összehangolja a valamely tagállamban található vagy működő szabályozott piacon értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy bevezetésekor közzéteendő tájékoztató készítésére, jóváhagyására és terjesztésére vonatkozó előírásokat.

(2)

A 2003/71/EK irányelv előírja továbbá, hogy a tájékoztatóhoz kiegészítő jegyzéket kell közzétenni, amelyben meg kell említeni minden lényeges új tényezőt, a tájékoztatóban foglalt információra vonatkozó olyan lényegi hibát vagy pontatlanságot, amely befolyásolhatja az értékpapírok értékelését, és amely a tájékoztató jóváhagyását követően és a nyilvános kibocsátás végleges lezárása, illetve a szabályozott piacon való kereskedés megkezdése közül a későbbi időpontot megelőzően merült fel, vagy amelyet ekkor észleltek.

(3)

Az értékpapírokra és az értékpapírok kibocsátóira vonatkozó teljes körű információ közzététele elősegíti a befektetők védelmét. A kiegészítő jegyzéknek ezért tartalmaznia kell minden lényeges információt a kiegészítő jegyzék közzétételét kiváltó helyzetekkel kapcsolatban, és azt a 2003/71/EK irányelvvel, valamint a 809/2004/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban szerepeltetni kell a tájékoztatóban.

(4)

A következetes harmonizáció biztosítása, a 2003/71/EK irányelvben megállapított követelmények pontos meghatározása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének a figyelembevétele érdekében meg kell határozni azokat a helyzeteket, amelyekben a tájékoztató kiegészítő jegyzékének közzététele szükséges.

(5)

Nem lehetséges az összes olyan helyzet meghatározása, amelyben a tájékoztató kiegészítő jegyzékének közzététele szükséges, mivel ez a kibocsátótól és az adott értékpapíroktól függhet. Ezért célszerű azon alapvető helyzeteket meghatározni, amelyekben kiegészítő jegyzék szükséges.

(6)

Az auditált éves pénzügyi beszámolók fontos szerepet játszanak a befektetési döntések során. Annak érdekében, hogy a befektetők a döntéseiket a legfrissebb pénzügyi információk alapján hozhassák meg, olyan kiegészítő jegyzék közzététele szükséges, amely tartalmazza a tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok kibocsátóinak, valamint a tájékoztató jóváhagyását követően közzétett letéti igazolás esetén a mögöttes részvények kibocsátóinak új auditált éves pénzügyi beszámolóit.

(7)

Figyelembe véve azt, hogy a nyereség-előrejelzések és -becslések befolyásolhatják a befektetési döntéseket, a tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok kibocsátóinak, valamint a tájékoztató jóváhagyását követően közzétett letéti igazolás esetén a mögöttes részvények kibocsátóinak kiegészítő jegyzéket kell közzétenniük, amelyben megjelölik a tájékoztatóban már szereplő nyereség-előrejelzésekben vagy -becslésekben közvetlenül vagy közvetetten felhasznált adatok változásait.

(8)

A kibocsátó fő részvényeseivel vagy ellenőrző szervezetével kapcsolatos információ bármely értékpapírtípus esetében elengedhetetlen a kibocsátó tájékozott értékeléséhez. A kibocsátó feletti ellenőrzés megváltozásával járó helyzet azonban különösen lényeges akkor, ha a kibocsátás tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírt vagy letéti igazolást érint, mivel ezen értékpapírtípusok ára általában érzékenyebb az ilyen helyzetekre. Ezért kiegészítő jegyzéket kell közzétenni akkor, ha a tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok kibocsátója, vagy letéti igazolás esetén a mögöttes részvények kibocsátója feletti ellenőrzésben változás következik be.

(9)

Fontos, hogy a tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokra vagy letéti igazolásokra szóló nyitott ajánlatot értékelő potenciális befektetők összehasonlíthassák az ajánlat feltételeit az ajánlattételi időszakban tett nyilvános vételi ajánlatban szereplő vételárral vagy csereügylet feltételeivel. Ezenfelül a nyilvános vételi ajánlat eredménye is lényeges a befektetési döntés szempontjából, mivel a befektetőknek tudniuk kell, hogy az a kibocsátó feletti ellenőrzés megváltozásával jár-e. Az ilyen esetekben ezért kiegészítő jegyzék szükséges.

(10)

Ha a működő tőkéről tett nyilatkozat már nem érvényes, a befektetők nem képesek teljes körűen tájékozott befektetési döntést hozni a kibocsátó közeljövőben várható pénzügyi helyzetéről. Lehetővé kell tenni a befektetők számára, hogy befektetési döntéseiket újraértékeljék az arra vonatkozó új információk alapján, hogy a kibocsátó milyen mértékben fér hozzá készpénzhez és egyéb likvid erőforrásokhoz kötelezettségei teljesítése céljából. Az ilyen esetekben ezért kiegészítő jegyzék szükséges.

(11)

Egyes helyzetekben a tájékoztató jóváhagyását követően egy kibocsátó vagy ajánlattevő úgy dönt, hogy az értékpapírokat a tájékoztatóban foglaltaktól eltérő tagállamokban bocsátja ki, vagy engedélyt kér az értékpapíroknak a tájékoztatóban foglaltakon kívüli egyéb tagállamok szabályozott piacaira történő bevezetésére is. Az egyéb tagállamokban történő kibocsátással, vagy az ottani szabályozott piacokra történő bevezetéssel kapcsolatos információk fontosak ahhoz, hogy a befektető a kibocsátó értékpapírjainak bizonyos szempontjait értékelhesse, így ilyenkor kiegészítő jegyzék szükséges.

(12)

A kibocsátó szervezet pénzügyi helyzetét vagy tevékenységét valószínűleg befolyásolja egy jelentős pénzügyi kötelezettségvállalás. Ezért lehetővé kell tenni a befektetők számára, hogy a tájékoztató kiegészítő jegyzékében további információt kapjanak a kötelezettségvállalás következményeiről.

(13)

Egy kibocsátási program összesített névértékének emelkedése a kibocsátók finanszírozási igényét, vagy az értékpapírjaik iránti kereslet növekedését jelzi. Ezért a tájékoztatóban szereplő kibocsátási program összesített névértékének emelkedése esetén kiegészítő jegyzéket kell közzétenni.

(14)

Ez a rendelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozási technikaistandard-tervezeteken alapul.

(15)

Az EÉPH nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozási technikaistandard-tervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznokat, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet szabályozási technikai standardokat fogalmaz meg azon helyzetek meghatározására, amelyekben kötelező a tájékoztató kiegészítő jegyzékének közzététele.

2. cikk

A kiegészítő jegyzék kötelező közzététele

A tájékoztató kiegészítő jegyzékét az alábbi helyzetekben kell közzétenni:

a)

az alábbiak bármelyike új auditált éves pénzügyi beszámolót tesz közzé:

1.

olyan kibocsátó, amelynek tájékoztatója a 809/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 1. pontjában említett részvényekkel és egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírokkal kapcsolatos;

2.

a 809/2004/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok esetében mögöttes részvény vagy egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírok kibocsátója;

3.

mögöttes részvény kibocsátója, amelynél a tájékoztatót a letéti igazolásokra vonatkozóan a 809/2004/EK rendelet X. vagy XXVIII. mellékletében meghatározott sémának megfelelően állítják össze;

b)

az alábbiak bármelyike a tájékoztatóban már szereplő nyereség-előrejelzés vagy -becslés módosítását teszi közzé:

1.

olyan kibocsátó, amelynek tájékoztatója a 809/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 1. pontjában említett részvényekkel és egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírokkal kapcsolatos;

2.

a 809/2004/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztató esetében mögöttes részvény vagy egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírok kibocsátója;

3.

mögöttes részvény kibocsátója, amelynél a tájékoztatót a letéti igazolásokra vonatkozóan a 809/2004/EK rendelet X. vagy XXVIII. mellékletében meghatározott sémának megfelelően állítják össze;

c)

az alábbiak bármelyike feletti ellenőrzésben változás következik be:

1.

olyan kibocsátó, amelynek tájékoztatója a 809/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 1. pontjában említett részvényekkel és egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírokkal kapcsolatos;

2.

a 809/2004/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztató esetében mögöttes részvény vagy egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírok kibocsátója;

3.

mögöttes részvény kibocsátója, amelynél a tájékoztatót a letéti igazolásokra vonatkozóan a 809/2004/EK rendelet X. vagy XXVIII. mellékletében meghatározott sémának megfelelően állítják össze;

d)

bármely harmadik fél új, a 2004/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott nyilvános vételi ajánlatot tesz, és a vételi ajánlat eredménye az alábbiak bármelyikére vonatkozik:

1.

olyan kibocsátó tőkéje, amelynek tájékoztatója a 809/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 1. pontjában említett részvényekkel és egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírokkal kapcsolatos;

2.

a 809/2004/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztató esetében mögöttes részvény vagy egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírok kibocsátójának tőkéje;

3.

mögöttes részvény kibocsátójának tőkéje, amelynél a tájékoztatót a letéti igazolásokra vonatkozóan a 809/2004/EK rendelet X. vagy XXVIII. mellékletében meghatározott sémának megfelelően állítják össze;

e)

a 809/2004/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 1. pontjában említett részvényekkel és egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírokkal, valamint az olyan átváltható vagy becserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatban, amelyek a rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok, a tájékoztatóban szereplő, működő tőkéről tett nyilatkozat olyan módon változik meg, hogy a működő tőke a kibocsátó jelenlegi követelményeihez mérten elégségessé vagy elégtelenné válik;

f)

egy kibocsátó az értékpapírokat a tájékoztatóban foglaltakon kívül egy vagy több további tagállam egy vagy több további szabályozott piacán be kívánja vezetni, vagy egy vagy több tagállamban kíván nyilvános ajánlatot tenni;

g)

új jelentős pénzügyi kötelezettségvállalásra kerül sor, amely valószínűleg a 809/2004/EK rendelet 4a. cikkének (6) bekezdése szerinti jelentős bruttó változást eredményez, és a tájékoztató a rendelet 4. cikke (2) bekezdésének 1. pontjában említett részvényekkel és egyéb, a részvénnyel egyenértékű átruházható értékpapírokkal, valamint a rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő, tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos;

h)

a kibocsátási program összesített névértéke emelkedik.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 345., 2003.12.31., 64. o.

(2)  A Bizottság 2004. április 29-i 809/2004/EK rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 149., 2004.4.30., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/25/EK irányelve a vételi ajánlatról (HL L 142., 2004.4.30., 12. o.).


Top