EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/EU: Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2014. július 9. ) az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (EKB/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 240/28


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2014. július 9.)

az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról

(átdolgozás)

(EKB/2014/31)

(2014/528/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, valamint 5.1., 12.1., 14.3. és 18.2. cikkére,

mivel:

(1)

Az EKB/2013/4 iránymutatás (1) jelentős mértékben módosult. Mivel további módosításokra van szükség, az egyértelműség érdekében az EKB/2013/4 iránymutatást át kell dolgozni.

(2)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai (a továbbiakban: NKB-k), amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az EKB/2011/14 iránymutatás (2) I. melléklete határozza meg azokat az általános feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműveleteket végrehajtani, ideértve a eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követelményeit.

(3)

A Kormányzótanács 2011. december 8-án és 2012. június 20-án az euroövezeti pénzpiac banki hitelezésének és likviditásának támogatása érdekében további megerősített hiteltámogatási intézkedésekről döntött, beleértve az EKB/2011/25 határozatban (3) előírt rendelkezéseket. Ezen túlmenően az EKB/2007/9 iránymutatásban (4) a tartalékrátára történő hivatkozásokat hozzá kell igazítani az 1745/2003/EK európai központi banki rendelet (EKB/2003/9) (5) 1358/2011/EU európai központi banki rendelettel (EKB/2011/26) (6) bevezetett módosításaihoz.

(4)

Az EKB/2012/4 határozat (7) úgy rendelkezett, hogy az NKB-k számára nem kötelező az azon tagállamok által garantált kötvényeknek az eurorendszerbeli hitelműveletekhez fedezetként történő elfogadása, amelyek az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában vesznek részt, illetve amelyek hitelminősítése nem éri el a kiváló hitelminőség eurorendszerbeli minimumkövetelményét.

(5)

Az EKB/2012/12 határozat (8) szintén felülvizsgálta az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.2.3.2. szakaszában meghatározott, a közeli kapcsolat fennállásának tilalmára vonatkozó kivételt az ügyfelek által saját felhasználásra fedezetként használt, állam által garantált banki kötvények vonatkozásában.

(6)

Az EKB/2011/25 határozatot 2012. augusztus 2-án felváltotta az EKB/2012/18 iránymutatás (9), amelyet az NKB-k a szerződéses vagy szabályozói rendelkezéseikben hajtottak végre. Az EKB/2012/18 iránymutatás szintén lehetővé tette az eurorendszer hitelműveleteiben részt vevő ügyfelek számára azt, hogy a saját felhasználású, állam által garantált banki kötvények 2012. július 3-án fennálló mennyiségét növeljék, amennyiben kivételes körülmények esetén a Kormányzótanács azt előzetesen jóváhagyta. A Kormányzótanácshoz benyújtott előzetes jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell egy finanszírozási tervet.

(7)

Az EKB/2012/18 iránymutatást 2012. október 10-én módosította az EKB/2012/23 iránymutatás (10), amely átmenetileg bővítette az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben fedezetként felhasználható eszközök elfogadhatóságát meghatározó követelményeket, a monetáris politikai műveletek tekintetében elfogadható eszközökként elfogadva a font sterlingben, yenben vagy USA dollárban denominált forgalomképes adósságinstrumentumokat. Az ilyen forgalomképes adósságinstrumentumokra az érintett átváltási árfolyamok múltbeli ingadozását tükröző diszkontálásokat alkalmaztak.

(8)

Az EKB/2013/2 iránymutatás (11) határozza meg a hosszabb távú refinanszírozási műveleteknek a szerződő fél által lejárat előtt történő visszafizetésére vonatkozó eljárást annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi NKB azonos feltételeket alkalmazzon. Különösképpen, az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6. függelékében meghatározott szankciórendszer abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a lejárat előtti visszafizetést választott szerződő fél teljes egészében vagy részben nem tudja kiegyenlíteni az érintett NKB számára visszafizetendő összeget az esedékességi időpontra.

(9)

Az EKB/2012/18 iránymutatás tovább módosult az EKB/2012/34 határozatban (12) foglaltak beépítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az NKB-k ne legyenek kötelesek az eurorendszerbeli hitelműveletekhez fedezetként elfogadni azon elfogadható fedezetlen banki kötvényeket, amelyeket: a) az azokat használó szerződő felek, illetve a szerződő felekkel szoros kapcsolatban álló jogalany bocsátott ki; és b) azok valamely olyan tagállam által teljes körűen garantáltak, amelynek hitelminősítése nem felel meg az eurorendszer magas hitelminőségi követelményeinek, illetve amely a Kormányzótanács értékelése szerint megfelel az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában foglaltaknak.

(10)

Az egyértelműség és az egyszerűség érdekében az EKB/2012/18 iránymutatást 2013. március 20-án felváltotta az EKB/2013/4 iránymutatás, amelyet az NKB-k a szerződéses vagy szabályozói rendelkezéseikben hajtottak végre.

(11)

Az egyértelműség és az egyszerűség érdekében az EKB/2011/4 határozat (13), az EKB/2011/10 határozat (14) és az EKB/2012/32 határozat (15) tartalmát az EKB/2013/4 iránymutatásba foglalták, mindazon átmeneti intézkedésekkel együtt, amelyek az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet elfogadásával kapcsolatosak.

(12)

Az EKB/2013/4 iránymutatást 2013. július 5-én módosította az EKB/2013/22 határozat (16) és 2014. március 12-én az EKB/2014/12 iránymutatás (17) az olyan euroövezeti tagállamok figyelembevétele érdekében, amelyek a Kormányzótanács értékelése szerint megfelelnek az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában foglaltaknak, valamint az eurorendszer fedezeti keretrendszerében bekövetkezett változások tükrözése érdekében. Az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjának megfelelő euroövezeti tagállamok listájában bekövetkezett későbbi módosításokat követően az EKB/2013/4 iránymutatás további módosítására van szükség.

(13)

Az EKB/2013/36 határozat (18) kiigazítja az EKB/2013/4 iránymutatásban foglalt, az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel kapcsolatos további átmeneti intézkedések alapján elfogadott, eszközfedezetű értékpapírokra vonatkozó fedezetértékelési haircutokat és törlesztésfolytonossági rendelkezéseket, továbbá módosítja az alá tartozó kiegészítő hitelkövetelésekre vonatkozó elfogadhatósági követelményeket.

(14)

Az egyértelműség és az egyszerűség érdekében az EKB/2013/22 határozat és az EKB/2013/36 határozat tartalmát ezen iránymutatásba kell foglalni.

(15)

A Kormányzótanács 2014. május 22-én döntött arról, hogy az EKB/2013/4 iránymutatásban már biztosított egyes további hitelkövetelések mellett az NKB-k elfogadhatnak nem-pénzügyi vállalatok által kibocsátott egyes olyan, rövid lejáratú adósságinstrumentumokat, amelyek nem felelnének meg az eurorendszer forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági feltételeinek, feltéve, hogy megfelelnek a Kormányzótanács által meghatározott elfogadhatósági feltételeknek és kockázat-ellenőrzési feltételeknek. Ez a határozat szükségessé teszi az EKB/2013/4 iránymutatás további kiigazítását.

(16)

Az ebben az iránymutatásban foglalt további intézkedések átmenetileg alkalmazandók, addig, amíg a Kormányzótanács megítélése szerint azokra a megfelelő monetáris politikai transzmissziós mechanizmus biztosítása érdekében a továbbiakban már nincs szükség,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

A refinanszírozási műveletekkel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további rendelkezések

(1)   Az eurorendszer monetáris politikai műveleteinek vitelére és a fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó, az ebben az iránymutatásban meghatározott szabályokat az EKB/2011/14 iránymutatással együttesen kell alkalmazni.

(2)   Az ezen iránymutatás és a nemzeti szinten az NKB-k által végrehajtott EKB/2011/14 iránymutatás közötti eltérés esetén ez az iránymutatás alkalmazandó. Az NKB-k ezen iránymutatás eltérő rendelkezésének hiányában továbbra is alkalmazzák az EKB/2011/14 iránymutatás valamennyi rendelkezését.

(3)   A 6. cikk (1) bekezdése és a 8. cikk alkalmazásában a Görög Köztársaság és a Ciprusi Köztársaság olyan euroövezeti tagállamoknak minősülnek, amelyek megfelelnek az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában foglaltaknak.

2. cikk

A hosszabb távú refinanszírozási műveletek összegének csökkentésére vagy felmondására vonatkozó lehetőség

(1)   Az eurorendszer dönthet úgy, hogy bizonyos feltételek mellett a szerződő felek egyes hosszabb távú refinanszírozási műveletek tekintetében lejárat előtt csökkenthetik annak összegét vagy felmondhatják azt (az összeg ilyen csökkentése, illetve az ilyen felmondás a továbbiakban együttesen: lejárat előtti visszafizetés). A tenderfelhívásban kerül meghatározásra az, hogy a szóban forgó művelet vonatkozásában az összeg lejárat előtti csökkentésének vagy a lejárat előtti felmondásnak a lehetősége érvényesül-e, valamint az a nap, amelytől kezdődően ezzel a lehetőséggel élni lehet. Ezeket az információkat az eurorendszer által megfelelőnek tartott más formátumban is meg lehet adni.

(2)   A szerződő fél a hosszabb távú refinanszírozási műveletek összegének lejárat előtti csökkentésének, illetve azok lejárat előtti felmondásának lehetőségével akként élhet, hogy értesíti – a lejárat előtti visszafizetés napja előtt legalább egy héttel – az érintett NKB-t arról, hogy mekkora összeget kíván a lejárat előtti visszafizetési eljárás keretében visszafizetni, valamint arról a napról, amikor a lejárat előtti visszafizetést teljesíteni kívánja. Amennyiben az eurorendszer eltérően nem rendelkezik, a lejárat előtti visszafizetés bármely olyan napon teljesíthető, amely egybeesik az eurorendszer valamely fő refinanszírozási műveletének kiegyenlítési napjával, feltéve, hogy a szerződő fél az e bekezdésben említett értesítést az adott napot legalább egy héttel megelőzően megteszi.

(3)   A (2) bekezdésben említett értesítés a lejárat előtti visszafizetés abban szereplő napját megelőzően egy héttel válik a szerződő félre kötelezővé. Ha a szerződő fél a lejárat előtti visszafizetési eljárás alapján esedékes összeget teljes egészében vagy részben nem fizeti meg az esedékesség napján, ennek következménye az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6. függelékének 1. szakaszában meghatározott pénzügyi szankció kivetése lehet. A 6. függelék 1. szakaszában meghatározott, a tenderműveletekhez kapcsolódó szabályok megszegésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben, amennyiben egy szerződő fél teljes egészében vagy részben nem egyenlíti ki az esedékes összeget a (2) bekezdésben említett lejárat előtti visszafizetés napján. A pénzügyi szankció kivetése nem érinti az NKB azon jogát, hogy igénybe vegye az EKB/2011/14 iránymutatás II. mellékletében a nemteljesítés előfordulása esetén előírt jogorvoslatokat.

3. cikk

Egyes további eszközfedezetű értékpapírok elfogadása

(1)   Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6. fejezete szerint elfogadható eszközfedezetű értékpapírokon kívül, az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljaira fedezetként elfogadhatóak azon eszközfedezetű értékpapírok is, amelyek nem felelnek meg az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.3. szakasza szerinti hitelminőségi követelményeknek, de egyebekben megfelelnek az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete alapján az eszközfedezetű értékpapírokra vonatkozó valamennyi elfogadhatósági feltételnek, amennyiben kibocsátáskor bármely elfogadott külső hitelminősítő intézettől származó két, legalább „triple B” (19) minősítést kaptak. A következő követelményeknek is meg kell felelniük:

a)

az eszközfedezetű értékpapírokat fedező, pénzáramlást generáló eszközök az alábbi eszközosztályok egyikébe tartoznak: i. lakáscélú jelzáloghitelek; ii. kis- és középvállalatoknak (kkv-k) nyújtott kölcsönök; iii. kereskedelmi ingatlan jelzálogok; iv. autókölcsönök; v. lízing követelések; vi. fogyasztói finanszírozási kölcsönök; vii. hitelkártya követelések;

b)

a pénzáramlást generáló eszközök között a különböző eszközosztályokat nem lehet összekeverni;

c)

az eszközfedezetű értékpapírt fedező, pénzáramlást generáló eszközök nem tartalmazhatnak olyan kölcsönt, amely az alábbiak egyike:

i.

az eszközfedezetű értékpapír kibocsátásakor nemteljesítő;

ii.

az eszközfedezetű értékpapír érvényességi ideje alatt, az eszközfedezetű értékpapírba történő beolvasztásakor nemteljesítő, például pénzáramlást generáló eszközfedezetű értékpapírok cseréje vagy helyettesítése esetén;

iii.

strukturált, szindikált vagy tőkeáttétellel finanszírozott, bármely időpontban;

d)

az eszközfedezetű értékpapír műveleti dokumentumainak tartalmazniuk kell a törlesztésfolytonossági előírásokat.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott eszközfedezetű értékpapírra, amely legalább két „single-A” (20) minősítéssel rendelkezik, 10 %-os fedezetértékelési haircut vonatkozik.

(3)   Az (1) bekezdésben hivatkozott eszközfedezetű értékpapírra, amely nem rendelkezik legalább két „single A” minősítéssel, 22 %-os fedezetértékelési haircut vonatkozik.

(4)   A szerződő fél nem nyújthat be fedezetként az (1) bekezdésnek megfelelően elfogadható eszközfedezetű értékpapírt, ha a szerződő fél vagy bármely, vele közeli kapcsolatban álló harmadik fél nem járhat el kamatlábhedge-szolgáltatás nyújtójaként az eszközfedezetű értékpapír vonatkozásában.

(5)   Az NKB-k az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadhatnak fedezetként olyan eszközfedezetű értékpapírokat, amelyek fedezeti eszközei körébe lakáscélú jelzáloghitelek, vagy kkv-knak nyújtott kölcsönök, illetve mindkettő, tartoznak, és amelyek nem felelnek meg az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3.2. szakaszában foglalt hitelminősítési követelményeknek, valamint a fenti (1) bekezdés a)–d) pontjában és a (4) bekezdésben említett követelményeknek, de amelyek egyébként teljesítik az eszközfedezetű értékpapírokra az EKB/2011/14 iránymutatás szerint vonatkozó valamennyi elfogadhatósági feltételt, feltéve, hogy két legalább „triple B” minősítéssel rendelkeznek. Ebbe a körbe a 2012. június 20-a előtt kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok tartoznak, és azokra 22 %-os fedezetértékelési haircut vonatkozik.

(6)   Az EKB/2013/4 iránymutatásnak megfelelő törlesztésfolytonossági előírásokat tartalmazó, az elfogadható eszközök listáján 2013. október 1-je előtt szereplő eszközfedezetű értékpapírok 2014. október 1-jéig maradnak elfogadhatók.

(7)   E cikk alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)   „lakáscélú jelzáloghitel”: a jelzáloghitel-alapú lakáscélú ingatlanhiteleken kívül a garantált lakáscélú ingatlanhitelek (ingatlan jelzálog nélkül), ha a garancia nemteljesítéskor azonnal fizetendő. Ez a garancia különböző szerződési formákban nyújtható, ideértve a biztosítási szerződéseket, feltéve, hogy azokat állami szerv vagy állami felügyelet alá tartozó pénzügyi intézmény nyújtja. Az ilyen garanciák alkalmazásában a garanciavállaló hitelminősítésének meg kell felelnie – a tranzakció teljes élettartama alatt – az eurorendszer harmonizált hitelminősítési rendszerében a harmadik hitelminősítési küszöbnek;

b)   „kisvállalkozás” és „középvállalkozás”: jogi formájára tekintet nélkül minden gazdasági tevékenységet végző jogalany, ha a jogalany – illetve amennyiben a jogalany egy konszolidált csoport tagja, úgy a konszolidált csoport – beszámoló szerinti árbevétele nem éri el az 50 millió EUR-t;

c)   „nemteljesítő hitelek”: azok a hitelek, amelyek esetében a kamat- vagy a tőkefizetés legalább 90 napos hátralékot mutat, és a kötelezett fizetésképtelen az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (21) 178. cikkében meghatározottak szerint, illetőleg alapos okkal vonható kétségbe, hogy a fizetés teljes egészében megvalósul;

d)   „strukturált hitel”: alárendelt hitelköveteléseket magában foglaló struktúra;

e)   „szindikált kölcsön”: egy kölcsönszindikátusba tömörült hitelezői csoport által nyújtott kölcsön;

f)   „tőkeáttétellel finanszírozott kölcsön”: egy jelentős adósságállománnyal rendelkező vállalatnak nyújtott hitel, ilyen a kivásárlási vagy összefonódási műveletek finanszírozása, amelyeknél a kölcsönt azon vállalat saját tőkéjének megszerzéséhez nyújtják, amely egyben a kölcsön kötelezettje;

g)   „törlesztésfolytonossági rendelkezések”: az eszközfedezetű értékpapír jogi dokumentációjának azon rendelkezései, amelyek vagy a fedezeti törlesztőre, vagy pedig a fedezeti törlesztő segítőjére vonatkoznak (amennyiben nincsenek a fedezeti törlesztőre vonatkozó rendelkezések). A fedezeti törlesztő segítőjére vonatkozó rendelkezések esetén a fedezeti törlesztő segítőjét ki kell jelölni, és azzal kell megbízni, hogy találjon megfelelő fedezeti törlesztőt egy kiváltó esemény bekövetkeztét követő hatvan napon belül az időben történő törlesztés, valamint az eszközfedezetű értékpapírok kezelése érdekében. Ezeknek a rendelkezéseknek a fedezeti törlesztő kijelölése érdekében tartalmazniuk kell szolgáltatóhelyettesítést kiváltó eseményeket is. E kiváltó események lehetnek minősítésen, illetve nem minősítésen alapulók, például a jelenlegi szolgáltató kötelezettségeinek nemteljesítése.

4. cikk

Egyes további hitelkövetelések elfogadhatósága

(1)   Az NKB-k az eurorendszer monetáris politikai műveletei tekintetében fedezetként elfogadhatnak olyan hitelköveteléseket is, amelyek nem felelnek meg az eurorendszer elfogadhatósági feltételeinek.

(2)   Azon NKB-k, amelyek úgy döntenek, hogy az (1) bekezdéssel összhangban hitelköveteléseket fogadnak el, az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének követelményeitől való eltérések megadásával határozzák meg az elfogadhatósági feltételeket és kockázat-ellenőrzési intézkedéseket. Az ilyen elfogadhatósági feltételeknek és kockázat-ellenőrzési intézkedéseknek magukban kell foglalniuk azt a feltételt, hogy a hitelkövetelésekre az elfogadhatósági feltételeket és a kockázat-ellenőrzési intézkedéseket meghatározó NKB tagállamának joga vonatkozik. Az ilyen elfogadhatósági feltételekhez és kockázat-ellenőrzési intézkedésekhez a Kormányzótanács előzetes jóváhagyása szükséges.

(3)   Kivételes körülmények esetén az NKB-k a Kormányzótanács előzetes jóváhagyásával elfogadhatnak hitelköveteléseket:

a)

egy másik NKB által az (1) és (2) bekezdés alapján megállapított elfogadhatósági feltételek és kockázat-ellenőrzési intézkedések alkalmazása során; vagy

b)

bármely tagállam joga szerint, azon tagállam joga kivételével, amelyben az elfogadó NKB székhelye van, vagy

c)

amelyek a hitelkövetelések összességébe beletartoznak, vagy amelyek fedezetét ingatlaneszközök képezik, amennyiben a hitelkövetelésre irányadó jog vagy az érintett adós (illetve a garanciavállaló, amennyiben az alkalmazandó) valamely tagállamból származik azon tagállam kivételével, amelyben az elfogadó NKB székhelye van.

(4)   Egy másik NKB csak abban az esetben nyújthat segítséget az (1) bekezdés szerinti hitelköveteléseket elfogadó NKB-nak, amennyiben az NKB-k abban kétoldalúan megállapodtak, valamint azt a Kormányzótanács előzetesen jóváhagyta.

5. cikk

Egyes rövid lejáratú adósságinstrumentumok elfogadása

(1)   Az NKB-k az eurorendszer monetáris politikai műveletei tekintetében elfogadhatnak fedezetként egyes olyan, rövid lejáratú adósságinstrumentumokat is, amelyek nem felelnek meg az eurorendszer forgalomképes eszközökre vonatkozó, az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében szereplő elfogadhatósági feltételeinek.

(2)   Azok az NKB-k, amelyek az (1) bekezdéssel összhangban úgy döntenek, hogy elfogadnak rövid lejáratú adósságinstrumentumokat, meghatározzák e tekintetben az elfogadhatósági feltételeket és kockázat-ellenőrzési intézkedéseket, feltéve, hogy azok megfelelnek a Kormányzótanács által meghatározott minimális előírásoknak. Ezek az elfogadhatósági feltételek és kockázat-ellenőrzési intézkedések tartalmazzák a rövid lejáratú adósságinstrumentumokra alkalmazandó alábbi feltételeket.

a)

Azokat az euroövezeten belül székhellyel rendelkező nem pénzügyi vállalatok (22) bocsátották ki. A rövid lejáratú adósságinstrumentum garanciavállalójának (ha van ilyen) szintén euroövezeten belül székhellyel rendelkező nem pénzügyi vállalatnak kell lennie, kivéve, ha a garanciára nincs szükség a rövid lejáratú adósságinstrumentum d) albekezdés rendelkezéseiben meghatározott magas hitelminőségi követelményeknek való megfeleléséhez.

b)

Nem bocsátják kereskedésre az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.2.1.5. szakasza értelmében az eurorendszer által elfogadhatónak tekintett piacon.

c)

Euróban denomináltak.

d)

Teljesítik az érintett NKB által meghatározott magas hitelminősítési követelményeket, amelyeket az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.3.2. és 6.3.3. szakasza szerinti követelmények helyett kell alkalmazni.

e)

Az a)–d) albekezdésekben meghatározottaktól eltérően megfelelnek az eurorendszer forgalomképes eszközökre vonatkozó, az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében szereplő elfogadhatósági feltételeinek.

(3)   Az NKB-k, kivéve, ha másik NKB-val kötött kétoldalú megállapodás értelmében járnak el, nem fogadhatnak el az (1) és (2) bekezdés értelmében olyan rövid lejáratú adósságinstrumentumokat, amelyeket az euroövezetben bocsátottak ki:

a)

a szóban forgó másik NKB-ban; vagy

b)

olyan központi értéktárban, amelyet i. az eurorendszer kedvezően értékelt „Az értékpapír-elszámolási rendszereknek és kapcsolatoknak az eurorendszer hitelműveleteihez történő felhasználás céljára való elfogadhatóságának meghatározása érdekében elvégzett értékelésének kerete” című dokumentumban (23) meghatározott követelmények és értékelési eljárások alapján, és ii. a másik NKB székhelye szerinti euroövezeti tagállamban jegyeztek be.

(4)   E cikk alkalmazásában „rövid lejáratú adósságinstrumentum” olyan adósságinstrumentum, amelynek lejárata a kibocsátáskor vagy azt követően bármikor nem haladja meg a 365 napot.

6. cikk

Egyes, állam által garantált banki kötvények elfogadása

(1)   Az NKB-k az eurorendszerbeli hitelműveleteikhez nem kötelesek fedezetként elfogadni azon elfogadható fedezetlen banki kötvényeket, amelyek:

a)

nem felelnek meg az eurorendszer magas hitelminőségi követelményeinek;

b)

az azokat használó szerződő fél, illetve a szerződő féllel szoros kapcsolatban álló jogalany által kerültek kibocsátásra; és

c)

valamely tagállam által teljes körűen garantáltak:

i.

amelynek hitelminősítése nem felel meg az eurorendszernek a piacképes eszközök kibocsátóira és garantálóira vonatkozó, az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3.1. és 6.3.2. szakaszaiban meghatározott magas hitelminőségi követelményeknek; és

ii.

amely megfelel az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában foglaltaknak, a Kormányzótanács értékelésének megfelelően.

(2)   Az NKB-k kötelesek tájékoztatni a Kormányzótanácsot, amennyiben úgy döntenek, hogy az (1) bekezdésben meghatározott értékpapírokat nem fogadják el fedezetként.

(3)   A szerződő felek nem nyújthatnak be az eurorendszerbeli monetáris politikai műveleteik fedezeteként saját kibocsátású fedezetlen, illetve a velük szoros kapcsolatban álló jogalanyok által kibocsátott és az Európai Gazdasági Térségen belül adókivetésre jogosult közigazgatási szervek által garantált banki kötvényeket, a 2012. július 3-án már fedezetként benyújtott kötvények névértékét meghaladó mértékben.

(4)   Kivételes esetekben a Kormányzótanács határozhat a (3) bekezdésben meghatározott követelménytől való átmeneti eltérésről, legfeljebb háromévi időtartamra. Az eltérés engedélyezésére irányuló kérelemhez finanszírozási tervet kell csatolni, amelyben bemutatásra kerül, hogy a fedezetlen, állam által garantált banki kötvényeknek a kérelmező szerződő fél által történő saját felhasználása miként kerül kivezetésre legkésőbb az eltérés engedélyezését követő három éven belül. A 2012. július 3-át követően engedélyezett eltérések azok felülvizsgálatáig tovább alkalmazandók.

7. cikk

Egyes, font sterlingben, yenben vagy USA dollárban denominált eszközök fedezetként történő elfogadásának bevezetése

(1)   Amennyiben az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.2.1. szakaszában meghatározott forgalomképes adósságinstrumentumok font sterlingben, yenben vagy USA dollárban denomináltak, úgy azok az eurorendszer monetáris politikai műveletei során elfogadható fedezetet képeznek, feltéve, hogy: a) azokat az euroövezetben bocsátották ki és tartják állományban/számolják el; b) a kibocsátó az Európai Gazdasági Térségben telepedett le; és c) azok eleget tesznek minden, az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.2.1. szakaszában foglalt további elfogadhatósági követelménynek.

(2)   Az eurorendszer az ilyen forgalomképes adósságinstrumentumokra az alábbi diszkontálásokat alkalmazza: a) 16 %-os diszkontálást a font sterlingben vagy USA dollárban denominált eszközökre; és b) 26 %-os diszkontálást a yenben kibocsátott eszközökre.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott azon forgalomképes adósságinstrumentumok, amelyek kamatszelvényei az értékpapír devizaneméhez kötődő egyetlen pénzpiaci kamathoz vagy olyan inflációs indexekhez kötöttek, amelyek az adott ország vonatkozásában nem tartalmaznak „discrete range”, „range accrual”, „ratchet”, vagy hasonló összetett struktúrákat, az eurorendszer monetáris politikai műveletei során szintén elfogadható fedezetnek minősülnek.

(4)   Az EKB a Kormányzótanács jóváhagyását követően a honlapján (www.ecb. europa.eu) közzéteheti az (3) bekezdésben hivatkozottakon túlmenően elfogadható egyéb referencia-devizakamatlábak listáját.

(5)   A devizában denominált forgalomképes eszközökre csak az ezen iránymutatás 1., 3., 6., 7. és 9. cikkében foglaltak alkalmazandók.

8. cikk

A hitelminőségi küszöbökre vonatkozó követelmények egyes forgalomképes eszközök tekintetében történő felfüggesztése

(1)   Az eurorendszer hitelminőségi küszöbére vonatkozó – a forgalomképes eszközök tekintetében az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerére vonatkozó EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.3.2. szakaszában meghatározottak szerinti – minimumkövetelmények a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felfüggesztésre kerülnek.

(2)   Az eurorendszer hitelminőségi követelményei nem vonatkoznak azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátott ki vagy teljes mértékben garantált, kivéve, ha a Kormányzótanács úgy dönt, hogy az érintett tagállam nem felel meg a pénzügyi támogatásban és/vagy a makrogazdasági programban foglalt követelményeknek.

(3)   A Görög Köztársaság kormánya és a Ciprusi Köztársaság kormánya által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra értelemszerűen az ezen iránymutatás I. és II. mellékletében meghatározott konkrét haircutok vonatkoznak.

9. cikk

Hatálybalépés, végrehajtás és alkalmazás

(1)   Ez az iránymutatás 2014. július 9-én lép hatályba.

(2)   Az NKB-k megteszik az 1. cikk (3) bekezdésében, a 3. cikk (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, a 3. cikk (7) bekezdésének g) pontjában, a 4. cikk (3) bekezdésének c) pontjában valamint a 8. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak történő megfelelés érdekében szükséges intézkedéseket, és 2014. augusztus 20-tól alkalmazzák ezen iránymutatást. Az NKB-k legkésőbb 2014. augusztus 6-ig tájékoztatják az EKB-t azokról a szövegekről és eszközökről, amelyekkel az 1. cikk (3) bekezdésében, a 3. cikk (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, a 3. cikk (7) bekezdésének g) pontjában, a 4. cikk (3) bekezdésének c) pontjában valamint a 8. cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek meg kívánnak felelni, valamint a Kormányzótanács által meghatározott eljárásokkal összhangban az 5. cikkben foglalt intézkedésekről.

(3)   A 6. cikk 2015. február 28-ig alkalmazandó.

10. cikk

Az EKB/2007/9 iránymutatás módosítása

A III. melléklet 5. részében a 2. táblázatot követő bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az egyösszegű engedmény számítása ellenőrzési célokra (R6):

Egyösszegű engedmény: Az engedmény minden hitelintézetre vonatkozik. Minden hitelintézet levon egy maximum átalányösszeget, amelynek célja az igen alacsony tartalékképzési követelmény kezelésével összefüggő igazgatási költségek csökkentése. Amennyiben a [tartalékalap × tartalékráta] szorzata a 100 000 EUR-t nem éri el, az egyösszegű engedmény összege a [tartalékalap × tartalékráta] szorzata. Amennyiben a [tartalékalap × tartalékráta] szorzata legalább 100 000 EUR, az egyösszegű engedmény 100 000 EUR. Azok az intézmények, amelyek az összevont tartalékalapra vonatkozó statisztikáikat (a 25/2009/EK rendelet (EKB/2008/32) III. melléklete 2. részének 1. szakaszában meghatározott) csoportként jelenthetik, a kötelező tartalékot a csoport egyik, kizárólag ezen intézmények közvetítőjeként eljáró intézménye útján képzik. A kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló, 2003. szeptember 12-i 1745/2003/EK európai központi banki rendelet (EKB/2003/9) (24) 11. cikkének megfelelően ez utóbbi esetben csak a csoport egésze jogosult az egyösszegű engedmény levonására.

A minimum (vagy „kötelező”) tartalék számítása a következő módon történik:

Minimum (vagy „kötelező”) tartalék = tartalékalap × tartalékráta – egyösszegű engedmény

A tartalékráta az 1745/2003/EK rendeletnek (EKB/2003/9) megfelelően alakul.

11. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az EKB/2013/4 iránymutatás 2014. augusztus 20-tól hatályát veszti.

(2)   Az EKB/2013/4 iránymutatásra való hivatkozások erre az iránymutatásra való hivatkozásnak tekintendők, és azok a IV. mellékletben található megfelelési táblázattal összhangban értelmezendők.

12. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. július 9-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  A 2013. március 20-i EKB/2013/4 iránymutatás az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 95., 2013.4.5., 23. o.).

(2)  A 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól (HL L 331., 2011.12.14., 1. o.).

(3)  A 2011. december 14-i EKB/2011/25 határozat az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről (HL L 341., 2011.12.22., 65. o.).

(4)  A 2007. augusztus 1-jei EKB/2007/9 iránymutatása a monetáris pénzügyi intézményekről és a piaci statisztikákról (HL L 341., 2007.12.27., 1. o.).

(5)  Az EKB 2003. szeptember 12-i 1745/2003/EK rendelete a kötelező tartalékok alkalmazásáról (EKB/2003/9) (HL L 250., 2003.10.2., 10. o.).

(6)  Az EKB 2011. december 14-i 1358/2011/EU rendelete a kötelező tartalék képzéséről szóló 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) módosításáról (EKB/2011/26) (HL L 338., 2011.12.21., 51. o.).

(7)  A 2012. március 21-i EKB/2012/4 határozat az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat módosításáról (HL L 91., 2012.3.29., 27. o.).

(8)  A 2012. július 3-i EKB/2012/12 határozat az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a biztosítékok elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2011/25 határozat módosításáról (HL L 186., 2012.7.14., 38. o.).

(9)  A 2012. augusztus 2-i EKB/2012/18 iránymutatás az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 218., 2012.8.15., 20. o.).

(10)  A 2012. október 10-i EKB/2012/23 iránymutatás az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről (HL L 284., 2012.10.17., 14. o.).

(11)  A 2013. január 23-i EKB/2013/2 iránymutatás az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezet elfogadásával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2012/18 iránymutatás módosításáról (HL L 34., 2013.2.5., 18. o.).

(12)  A 2012. december 19-i EKB/2012/34 határozat a devizában denominált fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó szabályok ideiglenes változásáról (HL L 14., 2013.1.18., 22. o.).

(13)  A 2011. március 31-i EKB/2011/4 határozat az ír kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (HL L 94., 2011.4.8., 33. o.).

(14)  A 2011. július 7-i EKB/2011/10 határozat a portugál kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (HL L 182., 2011.7.12., 31. o.).

(15)  A 2012. december 19-i EKB/2012/32 határozat a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (HL L 359., 2012.12.29., 74. o.).

(16)  A 2013. július 5-i EKB/2013/22 határozat a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (HL L 195., 2013.7.18., 27. o.).

(17)  A 2014. március 12-i EKB/2014/12 iránymutatása az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2013/4 iránymutatás, valamint az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról (HL L 166., 2014.6.5., 42. o.).

(18)  A 2013. szeptember 26-i EKB/2013/36 határozat az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről (HL L 301., 2013.11.12., 13. o.).

(19)  A „triple B” minősítés a Moody's által végzett minősítés esetében legalább a „Baa3”, a Fitch, illetve a Standard & Poor's által végzett minősítés esetében a „BBB-”, illetve a DBRS által végzett minősítés esetében a „BBBL” minősítésnek felel meg.

(20)  A „single A” minősítés a Moody's által végzett minősítés esetében legalább az „A3”, a Fitch illetve a Standard & Poor által végzett minősítés esetében az „A-”, illetve a DBRS által végzett minősítés esetében az „AL” minősítésnek felel meg.

(21)  Az Európai Parlament és Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(22)  A nem pénzügyi vállalatok meghatározását a nemzeti számlák európai rendszere 1995 (ESA 95) tartalmazza.

(23)  Elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu


I. MELLÉKLET

Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó haircutok ütemezése

Görög államkötvények (GGB-k)

Lejárati csoport

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Az állam által garantált banki kötvények (GGBB-k) és nem pénzügyi vállalatok kötvényei

Lejárati csoport

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


II. MELLÉKLET

A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó haircutok ütemezése

Államkötvények

Lejárati csoport

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Az állam által garantált banki kötvények és nem pénzügyi vállalatok kötvényei

Lejárati csoport

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


III. MELLÉKLET

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYMUTATÁS, VALAMINT ANNAK KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSAI

EKB/2013/4 iránymutatás (HL L 95., 2013.4.5., 23. o.)

EKB/2014/12 iránymutatás (HL L 166., 2014.6.5., 42. o.)


IV. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

EKB/2013/4 iránymutatás

Ezen iránymutatás

1. és 2. cikk

1. és 2. cikk

3. cikk (4) és (5) bekezdés

3. cikk (4) és (5) bekezdés

3. cikk (6) bekezdés

3. cikk (7) bekezdés

4. cikk

4. cikk

3. cikk (6) bekezdés 1. pont

3. cikk (7) bekezdés a) albekezdés

3. cikk (6) bekezdés 2. pont

3. cikk (7) bekezdés b) albekezdés

3. cikk (6) bekezdés 3. pont

3. cikk (7) bekezdés c) albekezdés

3. cikk (6) bekezdés 4. pont

3. cikk (7) bekezdés d) albekezdés

3. cikk (6) bekezdés 5. pont

3. cikk (7) bekezdés e) albekezdés

3. cikk (6) bekezdés 6. pont

3. cikk (7) bekezdés f) albekezdés

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

EKB/2014/12 iránymutatás

Ezen iránymutatás

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

EKB/2013/22 határozat

Ezen iránymutatás

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés

8. cikk (3) bekezdés

Melléklet

II. melléklet

EKB/2013/36 határozat

Ezen iránymutatás

2. cikk (1) bekezdés a) albekezdés

3. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés b) albekezdés

3. cikk (3) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

3. cikk (5) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (7) bekezdés g) albekezdés

3. cikk (3) bekezdés

3. cikk (6) bekezdés

4. cikk (c) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés c) albekezdés


Top