Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0084

A Bizottság 2014/84/EU irányelve ( 2014. június 30. ) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete A. függelékének a nikkel tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 192, 1.7.2014, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/84/oj

1.7.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 192/49


A BIZOTTSÁG 2014/84/EU IRÁNYELVE

(2014. június 30.)

a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete A. függelékének a nikkel tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a játékok biztonságáról szóló, 2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 46. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/48/EK irányelv általános követelményeket vezet be azokra az anyagokra vonatkozóan, amelyek az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagnak minősülnek. A CMR-anyagok 2. kategóriájának játékokban, játékok részeiben vagy mikrostrukturálisan különálló részeiben történő felhasználása tilos, kivéve, ha egyenkénti koncentrációjuk nem haladja meg az ezeket a CMR-anyagokat tartalmazó keverékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintjét, ha gyermekek számára nem hozzáférhetőek, vagy ha használatuk megengedett. A Bizottság engedélyezheti a CMR-anyagok 2. kategóriájának játékokban történő felhasználását, amennyiben az anyag használatát a tudományos bizottság megvizsgálta és az expozíció tekintetében biztonságosnak találta, és fogyasztói cikkekben való felhasználását az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) nem tiltja. A CMR-anyagok és megengedett felhasználási módjaik jegyzékét a 2009/48/EK irányelv II. mellékletének A. függeléke tartalmazza.

(2)

A nikkel (CAS-szám: 7440-02-0) tipikus fém. Elsősorban nikkeltartalmú ötvözetek (köztük rozsdamentes acél), nikkellemezek, egyéb nikkeltartalmú termékek, mint akkumulátorok és hegesztőelektródák, valamint nikkeltartalmú vegyszerek előállítására használják. Korrózióállósága és jó elektromos vezetőképessége miatt a nikkelt a játékokban is használják, például a játékvasutak sínjeiben vagy az elemek érintkezőiben.

(3)

A nikkelt az 1272/2008/EK rendelet azonban a rákkeltő anyagok 2. kategóriájába sorolja. Különleges követelmények hiányában a játékok tartalmazhatnak nikkelt, amennyiben annak koncentrációja nem haladja meg a nikkelt CMR-ként tartalmazó keverékek osztályozásánál megállapított releváns koncentráció szintjét, azaz az 1 %-ot.

(4)

A 793/93/EGK tanácsi rendelet (4) alapján a nikkel átfogó értékelése megtörtént. A 2008-ban munkahelyi expozíció felmérése céljából végzett uniós kockázatértékelésről szóló jelentésben (5) (EU RAR) megállapítást nyert, hogy további tanulmányokat kell végezni a belélegzett nikkel rákkeltő hatásának értékelésére. A jelentés 2009. évi kiegészítése (6), amely az 1907/2006/EK rendelet szerinti átmeneti rendelkezések értelmében készült, megállapította, hogy uniós szinten nincs szükség további intézkedésekre, mivel a patkányok által belélegzett nikkel fémpor rákkeltő hatásáról készült kétéves tanulmány azzal az eredménnyel zárult, hogy a nikkel karcinogenitási besorolását nem szükséges felülvizsgálni.

(5)

Mivel a rozsdamentes acélban található nikkel a karcinogenitás tekintetében ártalmatlannak bizonyult, a 2009/48/EK irányelv II. mellékletének A. függeléke már engedélyezte a nikkeltartalmú rozsdamentes acél játékokban való felhasználását.

(6)

Az elektromos játékokban található nikkel fém (lemezek, bevonatok és az elektromos vezetőképességet lehetővé tevő ötvözetek) jelenlétéből adódó egészségügyi kockázatok felmérése érdekében a Bizottság kikérte az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságának (EKKTB) véleményét. Az EKKTB 2012. szeptember 25-i, „Assessment of the Health Risks from the Use of Metallic Nickel (CAS No 7440-02-0) in Toys” (A nikkel játékokban való felhasználásából eredő egészségi kockázatok értékelése) című véleményében megállapította, hogy kizárható annak a kockázata, hogy a játék közbeni nikkelexpozíció következtében daganat alakulna ki, hiszen rendkívül alacsony a játékokban található nikkel belélegzésének esélye. Az EKKTB továbbá arra következtetésre jutott, hogy a gyermekjátékok megfelelő elektromos működéséért felelős alkatrészeiben található nikkel csak igen csekély mértékben vezethet a nikkel szájon vagy bőrön át történő beviteléhez, egyrészt mivel a játékok fémtartalmú részeiből csak korlátozott mértékben oldódik ki a nikkel, másrészt mert a fémtartalmú részek nehezen hozzáférhetők, és harmadrészt, mert az elektromos játékok megfelelő működéséért felelős alkatrészeknek kicsi a felülete. Az EKKTB tehát nem számol egészségi kockázatokkal.

(7)

A 2009/48/EK irányelv II. melléklete III. része 5.c) pontjának ii. alpontja szerint a CMR-anyagok 2. kategóriájának használata nem engedélyezhető, ha az 1907/2006/EK rendelet tiltja az anyag vagy keverék fogyasztói cikkekben való használatát. E rendelet XVII. mellékletének 27. bejegyzése a nikkel használatát csak az átszúrt fülbe vagy az emberi test más átszúrt részébe helyezett tárgyak, a bőrrel közvetlenül és hosszú ideig érintkező árucikkek és a bőrrel közvetlenül és hosszú ideig érintkező, nikkelt nem tartalmazó bevonattal ellátott árucikkek esetében korlátozza. Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 27. bejegyzésében megállapított korlátozások azonban nem vonják maguk után a felhasználás teljes körű, minden fogyasztói cikkre kiterjedő tilalmát. Az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének 27. bejegyzése ezen irányelvtől függetlenül változatlanul érvényes a rendeltetésük szerint a bőrrel közvetlenül és hosszú ideig érintkező játékokra.

(8)

A 2009/48/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az 2009/48/EK irányelv 47. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/48/EK irányelv II. mellékletének A. függeléke helyébe a következő szöveg lép:

„A. függelék

A CMR-anyagok és engedélyezett felhasználási módjaik jegyzéke a III. rész 4., 5. és 6. pontja szerint

Anyag

Besorolás

Engedélyezett felhasználási mód

Nikkel

CMR 2

A rozsdamentes acélból készült játékokban és játékalkatrészekben.

Az elektromos áram vezetésére szolgáló játékalkatrészekben.”

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2015. július 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2015. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 170., 2009.6.30., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

(4)  A Tanács 1993. március 23-i 793/93/EGK rendelete a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről (HL L 84., 1993.4.5., 1. o.).

(5)  http://echa.europa.eu/documents/10162/cefda8bc-2952-4c11-885f-342aacf769b3

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf


Top