EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0082

A Bizottság 2014/82/EU irányelve ( 2014. június 24. ) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 184, 25.6.2014, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/82/oj

25.6.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 184/11


A BIZOTTSÁG 2014/82/EU IRÁNYELVE

(2014. június 24.)

a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az általános szakmai ismeretekkel, az egészségi állapottal, valamint az engedélyekkel kapcsolatos követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 31. cikkére,

mivel:

(1)

A 2007/59/EK irányelv II. mellékletének egyik rendelkezése szerint nem követelmény a látás mindkét szemen, ha a személy megfelelő alkalmazkodási és kompenzálási tapasztalattal rendelkezik, feltéve, hogy kétszemes látását a munka megkezdése után veszítette el. Ez a rendelkezés ellentmond a 2007/59/EK irányelv II. mellékletében a látással kapcsolatban meghatározott egyéb követelményeknek, és azt a kockázatot hordozza magában, hogy csökken a vasút-üzemeltetés magas biztonsági szintje.

(2)

A 2007/59/EK irányelv IV. és VI. mellékletében az engedélyekkel és a tanúsítványokkal kapcsolatos bizonyos követelmények emellett nem teljesen egyértelműek, ebből fakadóan a tagállamok különbözőképpen alkalmazzák őket, ami végső soron hátráltatja a mozdonyvezetőkre vonatkozó harmonizált engedélyezési rendszer bevezetését az Európai Unióban.

(3)

Az Európai Vasúti Ügynökség 2012. május 7-én tanácsadói minőségében javaslatot tett az Európai Bizottságnak a 2007/59/EK irányelv II., IV. és VI. mellékletének módosítására. A Bizottság a szóban forgó irányelv 31. cikkének megfelelően konzultált az európai társadalmi párbeszéddel foglalkozó bizottságban képviselt testületekkel.

(4)

Átmeneti intézkedésekre van szükség azon mozdonyvezetők vonatkozásában, akik ezen irányelv alkalmazásának időpontját megelőzően, a 2007/59/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően szereztek vagy szereznek engedélyt.

(5)

A 2007/59/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak annak a bizottságnak a véleményével, amely a 2007/59/EK irányelv 32. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottság munkáját segíti,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2007/59/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

Az „1.2. Látás” pontban a hetedik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

látás mindkét szemen: megfelelő;”

2.

A IV. melléklet helyébe az ezen irányelv I. mellékletének szövege lép.

3.

A VI. melléklet az ezen irányelv II. mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Teljesítettnek tekintendők a követelmények azon mozdonyvezetők esetében, akik az ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időpont előtt a 2007/59/EK irányelvben foglaltaknak megfelelően szereztek vagy szereznek engedélyt.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2015. július 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2016. január 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3)   Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére és végrehajtására vonatkozó kötelezettségek nem vonatkoznak a Ciprusi Köztársaságra és a Máltai Köztársaságra, mindaddig, amíg területükön nem hoznak létre vasúti rendszert.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 315., 2007.12.3., 51. o.


I. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS SZAKMAI ISMERETEK ÉS AZ ENGEDÉLLYEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Az »általános képzés« a mozdonyvezetői szakma gyakorlása szempontjából releváns összes aspektust tekintve »általános jellegű« kompetenciákat hivatott biztosítani. Ennek szellemében az általános képzés azokra az alapismeretekre és alapelvekre koncentrál, amelyek a járművek és infrastruktúrák típusától és jellegétől függetlenül alkalmazhatók. Nem követelmény, hogy gyakorlati feladatmegoldást is magában foglaljon.

A járművek konkrét típusaival, illetve adott infrastruktúrák biztonsági és üzemeltetési szabályaival és technikáival kapcsolatos ismeretek nem képezik az »általános« kompetencia részét. Az adott járműtípusokkal vagy infrastruktúrákkal kapcsolatos kompetenciákat biztosító képzés a mozdonyvezetői tanúsítványt érinti, és az V. és VI. mellékletben kerül meghatározásra.

Az általános képzés az alábbi 1–7. pontban felsorolt területekre terjed ki. A felsorolás rendje nem jelent fontossági sorrendet.

A felsorolásban a kognitív folyamatokra utaló főnevek azokat a kompetenciákat jelzik, amelyeket a résztvevőknek a képzés eredményeképpen el kell sajátítaniuk. Jelentésüket az alábbi táblázat ismerteti:

A kompetencia jellege

Meghatározás

tárgyi tudás, ismeret

az összefüggések megértéséhez szükséges ismeretek (adatok, tények) megszerzése

megértés, tájékozottság, azonosítás, a meghatározás képessége

helyzetek felismerésének és előhívásának képessége, feladat- és problémamegoldás meghatározott keretrendszeren belül

(1)

A mozdonyvezetői munka, a munkakörnyezet, a mozdonyvezető szerepe és felelőssége a vasút-üzemeltetésben, a mozdonyvezetői feladatok ellátásának szakmai és személyi kívánalmai

a)

a vasút-üzemeltetésre és a biztonságra vonatkozó szabályok és szabályozás (a mozdonyvezetők minősítésére, a veszélyes árukra, a környezetvédelemre, tűzvédelemre stb. vonatkozó követelmények és eljárások) általános irányvonalainak ismerete;

b)

tájékozottság a sajátos követelményekkel, valamint a szakmai és személyi kívánalmakkal kapcsolatban (jellemzően önálló munkavégzés, 24 órás cikluson belül váltott műszak, személyi védelem és biztonság, dokumentumok elolvasása és tartalmuk frissítése stb.);

c)

tájékozottság a biztonság szempontjából kritikus feladatokkal összeegyeztethető magatartásmintákkal kapcsolatban (gyógyszerek, alkohol, drogok és egyéb pszichoaktív anyagok fogyasztásának következményei, betegség, stressz, fáradtság stb. hatása);

d)

a referencia- és üzemeltetési dokumentumok (szabálykönyv, útvonalkönyv, mozdonyvezetői kézikönyv stb.) azonosítása;

e)

a vasút-üzemeltetésben részt vevők felelősségi köreinek és funkcióinak azonosítása;

f)

a feladatvégzéskor és a munkamódszerek megválasztásakor tanúsított precizitás fontosságának megértése;

g)

tájékozottság a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatban (a vasútvonalakon és azok közelében tanúsítandó magatartásra vonatkozó szabályzat, a vontatóegységre való fel- és leszállás biztonságát garantáló magatartásra vonatkozó szabályzat, ergonómia, a személyzetre vonatkozó biztonsági szabályok, egyéni védőfelszerelések stb.);

h)

viselkedéslélektani készségek és elvek ismerete (stresszkezelés, helytállás szélsőséges helyzetekben stb.);

i)

a környezetvédelem elveinek ismerete (a fenntarthatóságot szolgáló vezetési szokások stb.).

(2)

Vasúti technológiák, köztük az üzemeltetési szabályok alapjául szolgáló biztonsági elvek

a)

a vasút-üzemeltetés biztonságával kapcsolatos elvek, jogszabályok és rendelkezések ismerete;

b)

a résztvevők felelősségi köreinek és funkcióinak azonosítása.

(3)

A vasúti infrastruktúra alapelvei

a)

rendszerszintű és strukturális elvek és paraméterek ismerete;

b)

a pálya, az állomás és a rendező pályaudvar általános jellemzőinek ismerete;

c)

a vasúti szerkezeti létesítmények (hidak, alagutak, váltók stb.) ismerete;

d)

az üzemeltetési módok (egyvágányú pálya, kétvágányú pálya stb.) ismerete;

e)

az ellenőrző-irányító és jelzőrendszerek ismerete;

f)

a biztonsági berendezések (hőnfutásjelzők, alagúti füstérzékelők stb.) ismerete;

g)

a vontatási tápellátás (felsővezeték, áramvezető sín stb.) ismerete.

(4)

Az üzemeltetési kommunikáció alapelvei

a)

a kommunikáció jelentőségének, a kommunikációs eszközöknek és eljárásoknak az ismerete;

b)

a mozdonyvezetői feladatkör ellátásához szükséges kapcsolattartásban részt vevő személyeknek, azok szerep- és felelősségi köreinek az azonosítása (pályahálózat-működtetők személyzete, az egyéb vasúti személyzet munkaköri feladatai stb.);

c)

azon helyzetek/indítóokok azonosítása, amelyek kommunikáció kezdeményezését teszik szükségessé;

d)

tájékozottság a kommunikáció különböző módozataival kapcsolatban.

(5)

A vonatok és összeállításuk, valamint a vontatójárművek, a teherkocsik, a személyszállító kocsik és egyéb járművek műszaki előírásai

a)

a vontatás általános típusainak (villamos-, dízel-, gőzhajtású stb.) ismerete;

b)

a járműelrendezés (forgóvázak, járműtestek, vezetőfülke, védelmi rendszerek stb.) ismertetésének képessége;

c)

a minősítő rendszerek és tartalmuk ismerete;

d)

a vonatok összeállításáról szóló dokumentáció ismerete;

e)

a fékrendszerműködés és a fékhatásosságra vonatkozó számítások értelmezésének képessége;

f)

a vonatsebesség meghatározásának képessége;

g)

a legnagyobb terhelés és a kapcsolókészülékre ható erők meghatározásának képessége;

h)

a vonatvezérlési rendszer céljának és működésének ismerete.

(6)

A vasút-üzemeltetéssel járó általános kockázatok

a)

a forgalombiztonságot szabályozó alapelvek megértése;

b)

a vasút üzemeltetésével kapcsolatos kockázatoknak, valamint az ezen kockázatok csökkentésére szolgáló különböző eszközöknek az ismerete;

c)

a biztonságot érintő események ismerete és tájékozottság az ilyen események bekövetkezésekor elvárt magatartással/reakcióval kapcsolatban;

d)

a személyi serüléssel járó balesetekre vonatkozó eljárások (például evakuálás) ismerete.

(7)

Fizikai alaptörvények

a)

tájékozottság a kerekeknél fellépő erőkkel kapcsolatban;

b)

a gyorsítást és a fékteljesítményt befolyásoló tényezők (időjárási viszonyok, fékberendezések, csökkent tapadás, homokszórás stb.) meghatározásának képessége;

c)

a villamosság alapelveinek (áramkörök, feszültségmérés stb.) megértése.”


II. MELLÉKLET

A VI. melléklet 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„8.   NYELVVIZSGÁK

Azon mozdonyvezetőknek, akiknek fontos biztonsági kérdésekről kell a pályahálózat-működtetővel kommunikálniuk, nyelvismerettel kell rendelkezniük az adott pályahálózat-működtető által megjelölt nyelven. E nyelvismeretnek olyan szintűnek kell lennie, amely képessé teszi őket az aktív és hatékony kommunikációra rutinhelyzetekben, nehéz körülmények között és vészhelyzetben egyaránt.

Képesnek kell lenniük a »forgalomirányítási és forgalmi szolgálati« ÁME-ben foglalt üzenetek és kommunikációs módszer használatára. A mozdonyvezetőkkel szemben elvárás, hogy az Európa Tanács által létrehozott közös európai nyelvi referenciakeret (CEFR) (1) B1 szintjének megfelelően értsék a beszédet és az írott szöveget, emellett szóban és írásban is e szinten tudjanak kommunikálni.Top