Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0113

2014/113/EU: A Bizottság határozata ( 2014. március 3. ) a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

OJ L 62, 4.3.2014, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/113(1)/oj

4.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 62/18


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. március 3.)

a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról és a 95/320/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2014/113/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

mivel:

(1)

A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottságot (a továbbiakban: bizottság) a 95/320/EK bizottsági határozat (1) hozta létre abból a célból, hogy értékelje a vegyi anyagok munkavállalókra gyakorolt egészségügyi hatását. A bizottság munkája közvetlenül támogatja a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos uniós szabályozási tevékenységet. Jó minőségű összehasonlító elemzési tudásbázist alakít ki és biztosítja, hogy a munkavállalók biztonságával és egészségének védelmével kapcsolatos bizottsági javaslatok, határozatok és szakpolitikák tudományos tényeken alapuljanak.

(2)

A bizottság a Bizottság munkáját különösen a legújabb tudományos eredmények értékelésében, valamint a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme érdekében a 98/24/EK tanácsi irányelv (2) és a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerint uniós szinten meghatározandó foglalkozási expozíciós határértékekre tett javaslatokkal segíti.

(3)

A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság tagjai magasan képzett, specializálódott és független szakértők, akiket objektív kritériumok alapján választanak ki. Kinevezésük személyükben történik, és feladatuk a Bizottság számára a munkavállalók védelmével kapcsolatos uniós szakpolitika fejlesztéséhez szükséges ajánlások és vélemények megfogalmazása. A bizottság munkája olyan jellegű hozzájárulást jelent, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bizottság elérje a munkavállalók biztonságára és egészségének védelmére irányuló társadalompolitikai céljait. Ezért a független szakértőknek a költségeik megtérítésén túl a konkrét feladataikkal arányos díjazásban kell részesülniük.

(4)

A bizottság munkája hatékonyan hozzájárul a munkakörnyezetnek a munkavállalók biztonsága és egészségének védelme érdekében történő javításához azáltal, hogy a Bizottság számára tudományos bizonyítékokat szolgáltat a vegyi anyagok munkavállalók egészségre gyakorolt hatásairól; ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a Bizottság megvalósítsa a vonatkozó uniós szociálpolitikai célkitűzéseket. Ezért tevékenységeinek finanszírozását a szociálpolitikai és a munkakörülményekkel kapcsolatos kezdeményezések támogatására vonatkozó költségvetési sorból fogják biztosítani.

(5)

Szükség van a bizottság szervezetének és munkafolyamatainak fejlesztésére is.

(6)

A bizottság tagjait pályázati felhívás útján kell kiválasztani. Ez biztosítja az eljárás során az esélyegyenlőség és az átláthatóság elveinek tiszteletben tartását.

(7)

A bizottság munkájának folyamatossága és hatékonysága érdekében a 2009/985/EU bizottsági határozattal (4) kinevezett tagjainak mindaddig hivatalukban kell maradniuk, amíg új bizottsági tagokat nem neveznek ki.

(8)

A munkavállalók egészségének és biztonságának védelmével kapcsolatos kérdésekben adott tudományos tanácsoknak a kiválóság, a függetlenség, a pártatlanság és az átláthatóság etikai alapelveire kell épülniük, amint „A szakvélemények Bizottság általi összegyűjtése és felhasználása: alapelvek és iránymutatás. Az ismeretek javítása a jobb politikákért” című bizottsági közleményben (5) szerepel, és összhangban kell lenniük a kockázatértékeléssel kapcsolatos legjobb gyakorlat elveivel.

(9)

Mivel a 95/320/EK határozat további jelentős módosítására van szükség, azt hatályon kívül kell helyezni, és az egyértelműség érdekében a helyébe új határozatot kell léptetni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság

Létrejön a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság (a továbbiakban: bizottság), amelynek feladata, hogy értékelje a munkahelyeken a vegyi anyagok munkavállalókra gyakorolt egészségügyi hatását.

2. cikk

Feladat

(1)   A bizottság feladata, hogy a Bizottság kérésére ez utóbbi számára ajánlásokat vagy véleményeket adjon a vegyi anyagok munkavállalók egészségére gyakorolt hatásának toxikológiai vizsgálatával kapcsolatos bármely kérdésben.

(2)   A bizottság, miután konzultált az 5. cikk (3) bekezdésben foglalt titkársággal, a foglalkoztatási expozíciós határértékek (a továbbiakban: OEL-ek) származtatására módszert fogad el, amelyet rendszeres felülvizsgálat alatt tart, hogy az OEL-ek meghatározásával kapcsolatos minden fontos tudományos tényezőt figyelembe vegyen. Gondoskodik arról, hogy módszere a jelenlegi kockázatértékelési gyakorlatot tükrözze.

(3)   A 98/24/EK irányelvben és a 2004/37/EK irányelvben meghatározottak szerint a bizottság tudományos adatok alapján elsősorban OEL-eket javasol, amelyek legalább a következőket tartalmazzák:

nyolc órás idővel súlyozott átlag (TWA),

rövid időtartamú expozíciós határértékek (STEL),

biológiai határértékek/biológiai irányértékek (BLV/BGV).

Az OEL-eket a megfelelő esetben további jelölésekkel kell kiegészíteni, többek között az alábbiakkal:

bőrön keresztüli valószínű felszívódás,

érzékenységet kiváltó potenciál,

rákkeltő tulajdonságok.

A bizottság módszertani dokumentumának módosításával további megfelelő jelöléseket lehet bevezetni.

(4)   Minden OEL-ajánlást az alapvető adatokról szóló tájékoztatással, a kritikus hatások leírásával, az alkalmazott extrapolációs módszerekkel, valamint az emberi egészséget érintő lehetséges kockázatokra vonatkozó adatokkal kell alátámasztani és részletesen magyarázni. Minden javasolt OEL-nél ki kell térni az expozíció ellenőrzésének megvalósíthatóságára.

(5)   A bizottság a Bizottság kérésére a vegyi anyagok toxikológiai értékelésével kapcsolatos más feladatokat is végezhet.

(6)   A bizottság feltár minden hiányosságot az olyan egyedi tudományos információk terén, amelyekre a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatok értékeléséhez szükség lehet, és a Bizottságot erről megfelelően tájékoztatja.

(7)   A bizottság megállapítja a vegyi anyagok egészségügyi hatását érintő, kiemelt aktuális kérdéseket, és a Bizottságot erről megfelelően tájékoztatja.

(8)   A Bizottság kérésére a bizottság tematikus műhelyeket hoz létre, hogy felülvizsgálja a vegyi anyagokra vonatkozó adatokat és tudományos ismereteket, valamint a módszerével kapcsolatos kérdéseket. Ezeket a műhelyeket a bizottság titkárságának támogatásával szervezi meg.

(9)   Feladatai végzése során a bizottság az 5. cikk (5) bekezdésének megfelelően törekszik az együttműködés biztosítására az uniós jog alapján létrehozott, közös érdekű ügyekkel kapcsolatban hasonló feladatokat ellátó egyéb szervekkel, ideértve az uniós ügynökségeket.

3. cikk

A bizottság tagjainak kijelölése

(1)   A bizottság legfeljebb 21 egyéni szakértőből áll, akik kiválasztása az alkalmas jelölteknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a Bizottság weboldalán közzétett pályázati felhívást követően összeállított listájáról történik. A weboldalon, ahol a pályázati felhívást közzéteszik egy a bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartásához (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető linket is el kell helyezni.

A tagokat a Bizottság nevezi ki, személyükben.

A tagokat bizonyított tudományos szakértelmük és jártasságuk alapján választják ki, tekintettel annak szükségességére, hogy

a megbízatás teljesítéséhez szükséges szakterületek teljes körét képviseljék, beleértve különösen a vegyészetet, toxikológiát, járványtant, foglalkozás-egészségügyet és ipari higiéniát, valamint az OEL-ek meghatározásában általános kompetenciával rendelkezzenek,

földrajzi megoszlásuk kiegyensúlyozott legyen.

(2)   A bizottság tagjainak nevét a Bizottság tájékoztatási céllal az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi.

A tagok személyes adatainak összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (6) megfelelően történik.

(3)   A 2009/985/EU határozattal a 95/320/EK határozat szerint kinevezett tagok a jelen határozat értelmében mindaddig hivatalukban maradnak, amíg a tagok az (1) és a (2) bekezdésben foglalt eljárás szerinti, új hivatali időre szóló kinevezése meg nem történik.

4. cikk

Hivatali idő

(1)   A bizottság tagjainak hivatali ideje három év. A hároméves időszak lejártát követően a bizottság tagjai mindaddig hivatalukban maradnak, amíg a helyükbe más nem lép, illetve amíg kijelölésüket meg nem újítják.

(2)   Ha a tag hároméves hivatali idejének lejárta előtt lemond, vagy az ülések több mint egyharmadáról hiányzik, vagy bármely más okból nem képes hatékonyan hozzájárulni a tudományos bizottság tanácskozásaihoz, hivatali ideje hátralévő részére mást kell helyette kijelölni. Ilyen esetben a Bizottság a 3. cikkben foglalt eljárásnak megfelelően a jelöltek korábbi listájáról választ új tagot.

5. cikk

A bizottság vezetősége és titkársága

(1)   Minden hivatali időszak kezdetén a bizottság egyszerű többséggel elnököt és két alelnököt választ tagjai közül. Ez a három tag alkotja a bizottság vezetőségét (a továbbiakban: vezetőség).

(2)   A vezetőség felelős a bizottság belső eljárási ügyeiért, és vezeti az üléseket azzal a céllal, hogy az elfogadandó ajánlások és vélemények terén tudományos konszenzusra jussanak.

(3)   A Bizottság a bizottság és munkacsoportjai számára biztosítja a titkárságot és a bizottság hatékony működéséhez szükséges igazgatási támogatást.

(4)   A titkárság gondoskodik arról, hogy a bizottság a Bizottság többi tudományos bizottságával és az uniós ügynökségekkel hatékonyan együttműködjön.

(5)   A titkárság gondoskodik arról, hogy időben megállapítsa a bizottság, valamint az uniós jog alapján létrehozott, a közös érdekű ügyekkel kapcsolatban hasonló feladatokat ellátó egyéb szervek – beleértve az uniós ügynökségeket is – ajánlásai és véleményei közötti lehetséges különbségek forrását.

6. cikk

Munkacsoportok

(1)   A bizottság a vezetőség kérésére és a Bizottság szolgálatainak egyetértésével tagjaiból munkacsoportokat alakíthat.

(2)   A munkacsoportok a bizottság munkája szempontjából releváns, meghatározott kérdéseket vitatnak meg a bizottság által kialakított feltételek szerint, és tanácskozásaik eredményeiről visszajelzést adnak. A munkacsoportok feladatuk teljesítése után azonnal feloszlanak.

7. cikk

A bizottság plenáris ülései és a munkacsoportok ülései

(1)   A bizottság a Bizottság szakértői csoportjaira vonatkozó egységes eljárási szabályzat alapján elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(2)   A bizottság plenáris üléseire általában évente négyszer kerül sor.

(3)   A bizottság plenáris üléseit a Bizottság szolgálatai hívják össze, és azokon részt is vesznek, továbbá a Bizottság szolgálatai hívják össze a munkacsoportok üléseit is.

(4)   A bizottság és a munkacsoportok általában a Bizottság székhelyén üléseznek. Rendkívüli esetekben azonban az üléseket máshol is meg lehet tartani.

8. cikk

Eljárások és módszer

(1)   Tanácskozásai során bizottság a Bizottság adott anyagra vagy anyagcsoportra vonatkozó OEL-ajánlásra irányuló kérésével, vagy az általa kért egyéb tudományos véleménnyel (a továbbiakban: vélemény) foglalkozik.

(2)   Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdés szerint a bizottság ajánlását vagy véleményét kéri, meghatározhatja a határidőt, amelyen belül ezeket meg kell adni.

(3)   A bizottság, különösen a vezetőség mindent megtesz annak érdekében, hogy ajánlását vagy véleményét konszenzussal alakítsa ki. A bizottság tanácskozásait nem követi szavazás. Egyhangú megegyezés hiányában a tanácskozás folyamán elhangzott különböző álláspontokról a bizottság jelentést tesz a Bizottságnak.

(4)   A bizottság a titkárság segítségével gondoskodik arról, hogy az általa alkalmazott módszer a legfrissebb tudományos normákat tükrözze, és végrehajtásra kerüljön.

(5)   A 9. cikk (3) bekezdésében említett titoktartási rendelkezések sérelme nélkül a Bizottság közzéteszi a frissített módszert, a bizottság által elfogadott ajánlásokat és véleményeket honlapjának azon a részén, amely a bizottsággal foglalkozik.

9. cikk

Etikai elvek

A tudományos bizottság tagjai vállalják, hogy minden külső befolyástól függetlenül járnak el. Feladataikat nem ruházzák át más személyre.

Nyilatkozatot tesznek az iránti elkötelezettségükről, hogy a közérdeknek megfelelően fognak tevékenykedni, továbbá hogy jelzik mindazon közvetlen vagy közvetett érdekek hiányát vagy meglétét, amelyek a függetlenségüket csorbíthatják.

A Bizottság szolgálatai a bejelentett érdekeket feljegyzik és ezek jelentőségét értékelik.

A bizottság gondoskodik arról, hogy ajánlásai és véleményei egyértelműen tükrözzék a módszerében rögzített döntéshozatali eljárás során alkalmazott érvelést.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkének és az e határozat 12. cikkének sérelme nélkül a bizottság tagjaira a bizottság, a tematikus műhelyek vagy a munkacsoportok munkájának, illetve az e határozattal kapcsolatos bármely tevékenység eredményeként tudomásukra jutó információkat illetően titoktartási kötelezettség vonatkozik.

A bizottság tagjai minden hivatali időszak kezdetén írásos titoktartási nyilatkozatot írnak alá.

10. cikk

Megfigyelők és külső szakértők

(1)   A Bizottság szolgálatai felkérik az EGT/EFTA-országokat, hogy nyújtsanak be javaslatokat az üléseken megfigyelőként részt vevő tudományos munkatársak személyére vonatkozóan.

(2)   Szükség esetén a Bizottság szolgálatai felkérhetnek a napirenden lévő kérdésekben speciális szakértelemmel rendelkező külső tudományos szakértőket, hogy eseti alapon vegyenek részt a bizottság vagy egy munkacsoport munkájában.

11. cikk

Különleges juttatások

(1)   A Bizottság kezdeményezésére meghívott külső szakértők és a bizottság tagjai különleges juttatásra jogosultak, amely maximum 450 euro napi egységköltség lehet minden teljes munkanapra. A teljes támogatási összeg kiszámításakor azt a legközelebbi fél munkanapnak megfelelő összegre kell felkerekíteni. A kifizetést euróban kell teljesíteni.

(2)   A bizottság munkájában részt vevők utazási és ellátási költségeit a Bizottság a hatályos rendelkezéseknek (7) megfelelően téríti meg. A költségek az éves forrásfelosztási eljárás keretében megállapított rendelkezésre álló előirányzatok erejéig téríthetők meg.

(3)   A 11. cikk (1) bekezdése csak abban az időpontban lép hatályba, amikor a bizottság tagjainak kinevezése a (3) bekezdésben leírt eljárás szerint a következő hivatali időszakra megtörténik.

12. cikk

Átláthatóság

(1)   A Bizottság minden vonatkozó dokumentumot (napirendek, jegyzőkönyvek, a résztvevők beadványai) közzétesz a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartásból egy külön honlapra vezető link segítségével.

(2)   E közzétételi kötelezettségtől csak eseti értékelés alapján lehet eltérni, amennyiben a dokumentum közzététele kedvezőtlenül befolyásolná a közérdek vagy magánérdek védelmét az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 4. cikkében meghatározottak szerint.

13. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 95/320/EK határozat hatályát veszti.

(2)   A hatályát vesztő határozatra vonatkozó hivatkozásokat e határozatra vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. március 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  A Bizottság 1995. július 12-i 95/320/EK határozata a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság létrehozásáról (HL L 188., 1995.8.9., 14. o.).

(2)  A Tanács 1998. április 7-i 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (Egységes szerkezetbe foglalt változat) (HL L 158., 2004.4.30., 50. o.).

(4)  A Bizottság 2009. december 18-i 2009/985/EU határozata a foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság tagjainak új hivatali időre szóló kinevezéséről (HL L 338., 2009.12.19., 98. o.)

(5)  COM(2002) 713 végleges, 2002. december 11.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(7)  Commission Decision C(2007) 5858 Rules on the reimbursement of expenses incurred by people from outside the Commission invited to attend meetings in an expert capacity (Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályok).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete a nyilvánosságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.). E kivételek célja a közbiztonság, katonai ügyek, nemzetközi kapcsolatok, pénzpolitikai, monetáris politikai vagy gazdaságpolitikai érdekek, valamint az egyén magánéletének és személyiségének védelme, illetve üzleti érdekek védelme, bírósági eljárások és jogi tanácsok, ellenőrzések/vizsgálatok/átvilágítások és az intézmény döntéshozatali folyamatainak védelme.


Top