EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0059(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2015/433 határozata ( 2014. december 17. ) az Etikai Bizottság és eljárási szabályzata létrehozásáról (EKB/2014/59)

OJ L 70, 14.3.2015, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/433/oj

14.3.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 70/58


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/433 HATÁROZATA

(2014. december 17.)

az Etikai Bizottság és eljárási szabályzata létrehozásáról (EKB/2014/59)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2004. február 19-i EKB/2004/2 határozatra (1) és különösen annak 13d. cikkére,

mivel:

(1)

A Kormányzótanács az Európai Központi Bank Etikai Bizottságának (a továbbiakban: az Etikai Bizottság) létrehozásával erősíteni kívánja az irányadó etikai szabályokat, valamint tovább szilárdítani az Európai Központi Bank („EKB”), a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”), az eurorendszer és az egységes felügyeleti mechanizmus („SSM”) vállalatirányítását.

(2)

A vállalatirányítási kérdések és etikai szabályok közismertsége az elmúlt évek során erősödött. Az SSM létrehozása után az irányítási kérdések nagyobb jelentőséget nyertek az EKB számára. A közismertség és ellenőrzés magasabb szintje megköveteli az EKB-tól, hogy kifinomult etikai szabályokat vezessen be és azokat szigorúan be is tartsa az EKB integritásának védelme és a hírnévkockázat kiküszöbölése érdekében.

(3)

Az EKB döntéshozatali folyamataiban részt vevő testületek tagjaira (a továbbiakban: címzettek) vonatkozó etikai szabályoknak ugyanazokon az elveken kell alapulniuk, mint amelyek az EKB személyzetének tagjaira vonatkoznak, és azoknak a címzettek konkrét felelősségi köreivel arányban kell állniuk. Ennélfogva az EKB etikai keretét alkotó különféle szabályokat, azaz a Kormányzótanács tagjaira vonatkozó magatartási kódexet (2), az Igazgatóság tagjaira vonatkozó kiegészítő etikai kódexet (3), a Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexet és az EKB személyzeti szabályzatát egységesen kell értelmezni.

(4)

Az etikai szabályokat jól működő monitoringgal, valamint beszámolási folyamatokkal és eljárásrendekkel kell alátámasztani a megfelelő és következetes végrehajtás megvalósítása érdekében, amelyben az Etikai Bizottság központi szerepet fog betölteni.

(5)

Az etikai szabályoknak az alapvetően az operatív végrehajtáshoz, illetve az intézményi és a jogi kerettel kapcsolatos kérdésekhez kötődő vonatkozásai eredményes együttes működésének biztosítása érdekében az EKB Auditbizottsága (a továbbiakban: az Auditbizottság) tagjainak egyben az Etikai Bizottságban is tagságot kell kapniuk.

(6)

Az Auditbizottság egy külső tagjának az Etikai Bizottság tagjának kell lennie. Az Auditbizottság külső tagjait központi banki gyakorlattal rendelkező, magas rangú tisztviselők közül választják,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Létrehozás és összetétel

(1)   Ezennel létrejön az Etikai Bizottság.

(2)   Az Etikai Bizottság három külső tagból áll, akik közül legalább egy az Auditbizottság külső tagja.

(3)   Az Etikai Bizottság tagjai nagy megbecsültségnek örvendő tagállami magánszemélyek, akiknek függetlenségéhez kétség nem férhet, és akik alaposan ismerik az EKB, a KBER, az eurorendszer és az SSM célkitűzéseit, feladatait és irányítását. Tagságuk alatt nem állhatnak az EKB alkalmazásában, illetve nem lehetnek az EKB, a nemzeti központi bankok és az 1024/2013/EU tanácsi rendeletben meghatározott illetékes nemzeti hatóságok döntéshozatali folyamataiban részt vevő testületek tagjai (4).

2. cikk

A tagok kinevezése

(1)   Az Etikai Bizottság tagjait a Kormányzótanács nevezi ki.

(2)   Az Etikai Bizottság nevezi ki saját elnökét.

(3)   Az Etikai Bizottság tagjainak megbízatása három évre szól, amely egy alkalommal megújítható. Az Etikai Bizottság azon tagjainak megbízatása, akik egyben az Auditbizottságnak is tagjai, megszűnik abban az esetben, ha megszűnik az Auditbizottságban fennálló tagságuk.

(4)   Az Etikai Bizottság tagjai az etikus viselkedés legmagasabb szintű előírásaihoz tartják magukat. Velük szemben elvárás a tisztessége, független, elfogulatlan, körültekintő és az önérdeket figyelmen kívül hagyó eljárás, valamint minden olyan helyzet kerülése, amely személyes összeférhetetlenséget válthat ki. Elvárt tőlük kötelezettségeik és felelősségeik szem előtt tartása. Az Etikai Bizottság tagjainak tartózkodniuk kell a tanácskozásban való részvételtől, ha személyes összeférhetetlenség látszólagosan vagy lehetségesen felmerülhet. A tagokra a megbízatásuk megszűnését követően is vonatkoznak a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 37. cikkében előírt szakmai titoktartási követelmények.

(5)   Az Etikai Bizottság tagjai díjazásra jogosultak, amely az éves rendelkezésre állási díjból, illetve a ténylegesen elvégzett munkáért óradíj alapján járó kifizetésből áll. A díjazás összegét a Kormányzótanács rögzíti.

3. cikk

Funkció

(1)   Az Etikai Bizottság ülései időpontjáról az elnök javaslata alapján határoz. Az elnök az Etikai Bizottság ülését bármikor összehívhatja, ha szükségesnek tartja.

(2)   A tagok kérésére és az elnökkel egyetértésben az ülések telekonferencia útján is megtarthatóak, és a tanácskozásra írásbeli eljárás útján is sor kerülhet.

(3)   Az Etikai Bizottság tagjaitól elvárt, hogy minden egyes ülésen személyesen részt vegyenek. Az üléseken csak az Etikai Bizottság tagjai és titkára vehetnek részt. Az Etikai Bizottság azonban más személyeket is meghívhat az ülésen való részvételre, ha ezt célszerűnek tartja.

(4)   Az Igazgatóság megbízza a személyzet valamely tagját az Etikai Bizottság titkári funkciójának ellátásával.

(5)   Az Etikai Bizottság a feladatai ellátása érdekében kapcsolatba léphet a vezetőség és a személyzet tagjaival és betekinthet a szükséges iratokba és adatokba.

4. cikk

Hatáskörök

(1)   Amennyiben az EKB által elfogadott jogi aktusok vagy az EKB döntéshozatali folyamataiban részt vevő testületek által elfogadott etikai szabályok azt kifejezetten előírják, az Etikai Bizottság egyedi megkeresés alapján etikai kérdésekben is tanácsot ad.

(2)   Az Etikai Bizottság veszi át a Kormányzótanács tagjaira vonatkozó magatartási kódex alapján kinevezett etikai tanácsadó feladatait, és az Igazgatóság tagjaira vonatkozó kiegészítő etikai kódex alapján az EKB etikai tisztviselőjére kiosztott feladatokat.

(3)   Az Etikai Bizottság annak érdekében, hogy segítséget nyújtson az Auditbizottságnak az EKB, a KBER, az euroövezet és az SSM megfelelési kerete, valamint a megfelelési monitoringeljárások eredményessége átfogó megfelelőségi értékelésének elvégzéséhez, beszámol az Auditbizottságnak az adott tanácsokról és arról, hogy a tanácsot milyen mértékben hajtották végre.

(4)   Az Etikai Bizottság évente beszámol a Kormányzótanácsnak az elvégzett munkáról. Emellett az Etikai Bizottság minden olyan esetben beszámol a Kormányzótanácsnak, ha ezt szükségesnek tartja, illetőleg ha ezt feladatainak ellátásához meg kell tennie.

(5)   Az Etikai Bizottság az ebben a cikkben meghatározott feladatokon túlmenően a megbízatásához kapcsolódó más tevékenységeket is elláthat, ha erre a Kormányzótanács felkéri.

5. cikk

Tájékoztatás a tanács végrehajtásáról

Az Etikai Bizottság tanácsainak címzettjei beszámolnak az Etikai Bizottságnak az általa adott tanács végrehajtásáról.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2014. december 17-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 80., 2004.3.18., 33. o.

(2)  HL C 123., 2002.5.24., 9. o.

(3)  HL C 104., 2010.4.23., 8. o.

(4)  A Tanács 1024/2013/EU rendelete (2013. október 15.) az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).


Top