Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1357

A Bizottság 1357/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. december 17. ) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

OJ L 341, 18.12.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1357/oj

18.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/47


A BIZOTTSÁG 1357/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. december 17.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

mivel:

(1)

A nem preferenciális származási szabályokat valamennyi nem preferenciális kereskedelempolitikai intézkedésre, így a dömpingellenes és a kiegyenlítő vámokra is alkalmazni kell.

(2)

A 2913/92/EGK rendelet 24. cikkében meghatározott alapelv értelmében azokat az árukat, amelyeknek az előállításában egynél több ország vett részt, úgy kell tekinteni, hogy abból az országból származnak, amelyben az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozáson vagy megmunkáláson mentek keresztül az ehhez felszerelt vállalkozás területén, és új termék létrehozását eredményezték vagy az előállítás fontos szakaszát képezték.

(3)

A kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek és alapvető részeik szabad forgalomba bocsátására vonatkozó vámáru-nyilatkozatot az 513/2013/EU bizottsági rendelet (2) az ideiglenes dömpingellenes vámok hatálya alá vonta.

(4)

Az ideiglenes dömpingellenes vámok helyes és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a 2913/92/EGK rendelet 24. cikkében foglalt, az említett intézkedések hatálya alá tartozó termékek származásának meghatározására szolgáló alapelv értelmezését részletesen szabályozni kell a kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek és alapvető részeik egyike, a kristályos szilícium fotovillamos elemek vonatkozásában.

(5)

A kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek előállítási folyamata a következő főbb lépésekből áll: a szilíciumlemezek előállítása; a szilíciumlemezek feldolgozása kristályos szilícium fotovillamos elemekké; több kristályos szilícium fotovillamos elem összeállítása kristályos szilícium fotovillamos modullá vagy panellé.

(6)

A kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek előállításának legfontosabb szakasza a szilíciumlemezek kristályos szilícium fotovillamos elemekké történő feldolgozása, melynek során véglegesen meghatározásra kerül a panel vagy modul összetevőinek jövőbeni felhasználása, illetőleg sajátos tulajdonságai.

(7)

Ezt az átalakítást ezért a kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek előállítási folyamatának részét képező, a 2913/92/EGK rendelet 24. cikkének értelmében vett utolsó lényeges átalakításnak kell tekinteni. A kristályos szilícium fotovillamos elemek előállítási országaként ezért a kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek nem preferenciális származási országát kell meghatározni.

(8)

A Tanács 94/800/EK határozatával (3) jóváhagyta többek között az 1994. április 15-én Marrakeshben aláírt záróokmányhoz mellékelt, származási szabályokról szóló megállapodást. Az említett megállapodásban a harmonizációs munkaprogram tekintetében megállapított elvek értelmében annak az országnak a meghatározása során, amelyben az áruk utolsó lényeges átalakítását végezték, elsősorban azt az országot kell alapul venni, amelyben az előállítási folyamat következtében megváltozott az áru vámtarifa-besorolása. Kizárólag abban az esetben, ha ez a kritérium nem teszi lehetővé az utolsó lényeges átalakítás szerinti ország meghatározását, van lehetőség egyéb kritériumok, mint például a hozzáadott értékkel kapcsolatos kritérium vagy a különleges feldolgozási művelet meghatározásával kapcsolatos kritérium alkalmazására. Helyénvaló, hogy ugyanezeket az elveket alkalmazzák az uniós vámjogszabályokban.

(9)

A kristályos szilícium fotovillamos elemek a harmonizált rendszer (HR) 8541 vámtarifaszáma alá kerültek besorolásra. A kristályos szilícium fotovillamos modulokat vagy paneleket ugyanezen vámtarifaszám alá sorolták be. A kiindulási anyag, azaz a szilíciumlemez a 3818 HR vámtarifaszám alá sorolandó. A vámtarifaszám-változáson alapuló szabály ennélfogva megfelelően kifejezi a kristályos szilícium fotovillamos elemeket érintő utolsó lényeges átalakítást. Ugyanakkor kizárja ez a szabály, hogy a kristályos szilícium fotovillamos panelek vagy elemekből álló modulok összeszerelése származó helyzetet szerezzen a készterméknek, mivel a panel és az elem azonos vámtarifaszám alá tartoznak.

(10)

A hozzáadott értékkel kapcsolatos kritériumon alapuló származási szabály, melyet általában kombinálnak a vámtarifaszám-változáson alapuló szabállyal az olyan termékek meghatározása során, amelyek esetében az utolsó átalakítást valamely összeállítási művelet képezi, nem megfelelő a kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek esetében, mivel az említett speciális termékek esetében a szükséges kiszámíthatóság és jogbiztonság jobban megvalósul a legfontosabb előállítási lépés meghatározásával.

(11)

Az úgynevezett „maradék” szabályra van szükség a kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek származásának meghatározásához, amennyiben a vámtarifaszám-változáson alapuló elsődleges szabály szerinti kritérium nem teljesül. Ebben az esetben a kristályos szilícium fotovillamos elemek vagy a kristályos szilícium fotovillamos elemek legnagyobb értékhányadának származása felel meg a panel vagy modul származásának.

(12)

A kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek bizonyos feltételek mellett a 8501 HR vámtarifaszám alá is sorolhatók. Egy, a 8541 HR vámtarifaszámra vonatkozó szabályhoz hasonló szabályt az említett kristályos szilícium fotovillamos modulokra vagy panelekre is meg kell határozni.

(13)

Ezért a 2454/93/EGK bizottsági rendeletet (4) ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

A Vámkódexbizottság nem nyilvánított véleményt. Végrehajtási aktust kell elfogadni, ezért az elnök a végrehajtási aktus tervezetét további megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet 11. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  A Bizottság 2013. június 4-i 513/2013/EU rendelete a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos modulok és alapvető részeik (azaz elemek és lemezek) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről és a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott e behozatal tekintetében nyilvántartásbavételi kötelezettség bevezetéséről szóló 182/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 152., 2013.6.5., 5. o.).

(3)  A Tanács 1994. december 22-i 94/800/EK határozata a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

(4)  A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).


MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 11. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az „ex 8482” és az „ex 8520” KN-kódok alá besorolt termékekre vonatkozó bejegyzések közötti rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Ex85 01

Kristályos szilícium fotovillamos modulok vagy panelek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma és a 8541 vámtarifaszám alá tartozó anyagok kivételével.

Ha a termék a 8501 vagy a 8541 vámtarifaszám alá sorolt anyagokból került előállításra, a termék származása ezen anyagok származásának felel meg.

Ha a termék a 8501 vagy a 8541 vámtarifaszám alá sorolt, egynél több országból származó anyagokból került előállításra, a termék származása az ezen anyagok legnagyobb értékhányada származásának felel meg.”

2.

Az „ex 8528” és az „ex 8542” KN-kódok alá besorolt termékekre vonatkozó bejegyzések közötti rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Ex85 41

Kristályos szilícium fotovillamos elemek, modulok vagy panelek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével.

Ha a termék a 8541 vámtarifaszám alá sorolt anyagokból került előállításra, a termék származása ezen anyagok származásának felel meg.

Ha a termék a 8541 vámtarifaszám alá sorolt, egynél több országból származó anyagokból került előállításra, a termék származása az ezen anyagok legnagyobb értékhányada származásának felel meg.”


Top