EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0409

A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. május 3. ) a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 123, 4.5.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 212 - 218

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/409/oj

4.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 123/1


A BIZOTTSÁG 409/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 3.)

a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a légtérnek a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15a. cikkére,

mivel:

(1)

Az egységes európai égboltra vonatkozó keretszabályozás magában foglalja az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 3. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseket.

(2)

Az egységes európai égboltra vonatkozó keretszabályozás nem érinti a tagállamok 549/2004/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékességi köreit.

(3)

A Bizottság 2011. december 22-én kiadott közleményében (3) bejelentette, hogy az 550/2004/EK rendelet 15a. cikke alapján szándékában áll kidolgozni a SESAR (az egységes európai égbolt légiközlekedés-irányító kutatási projekt és fejlesztés) üzemeltetésének irányítási és ösztönző mechanizmusait. E mechanizmusok közé tartoznak például azok a közös projektek, amelyek feladata hozzájárulni az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv (a továbbiakban: ATM-főterv) sikeres végrehajtásához; a közös projektekre vonatkozó iránymutatások, amelyek a végrehajtás közös projektek általi támogatási lehetőségeinek jogilag kötelező keretét hivatottak megteremteni; továbbá azok az irányítási mechanizmusok, amelyeknek a feladatok érdekelt felek közötti egyértelmű megosztása révén kell biztosítaniuk a megfelelő időben, valamint koordinált és összehangolt módon történő üzemeltetést.

(4)

Az 550/2004/EK rendelet célja, hogy a közös projektekben való együttműködésen keresztül segítse a légtérfelhasználókat és a léginavigációs szolgáltatókat a közös léginavigációs infrastruktúrák, a léginavigációs szolgálatok és a légtérfelhasználás fejlesztésében. A rendelet emellett az egységes európai égbolt légiközlekedés-irányító kutatási projekt és fejlesztés (a továbbiakban: SESAR) bevezetésének felgyorsítására irányul.

(5)

A SESAR létrehozására az európai légiforgalmi-irányítási rendszerek korszerűsítése érdekében került sor. A projekt az egységes európai égbolt kezdeményezés alapvető technikai pillérét képezi.

(6)

A SESAR három szakaszból áll: a légiforgalmi szolgáltatási rendszerek (a továbbiakban: ATM-rendszerek) következő generációjának tartalmát megállapító meghatározási szakasz; a technológiai rendszerek, összetevők és operatív eljárások új generációjának kialakítását és jóváhagyását szolgáló kiépítési szakasz, valamint az üzemeltetési szakasz, amely az új légiforgalmi-irányítási rendszerek iparosítását és kivitelezését foglalja magában.

(7)

A SESAR meghatározási szakaszában kidolgozott ATM-főterv a légiforgalmi szolgáltatással (ATM) összefüggő kutatások és fejlesztések üzemeltetési szakaszba történő átvezetésének elfogadott menetrendje.

(8)

Az ATM-főterv felvázolja azokat a legalapvetőbb működési változtatásokat, amelyek hiányában nem sikerülhet elérni az egységes európai égbolt teljesítménycéljait. A főterv kulcsfontosságú szerepet játszik a SESAR üzemeltetésében, és alapot teremt az új ATM-funkciók megfelelő időben, továbbá koordinált és összehangolt módon történő bevezetéséhez.

(9)

Az üzemeltetési célkitűzések és prioritások meghatározása során figyelembe kell venni az – uniós teljesítménycélokkal és e célok elérését szolgáló intézkedésekkel összhangban lévő teljesítménycélokat megállapító – hálózatstratégiai terv, valamint a 677/2011/EU bizottsági rendeletben (4) meghatározott hálózatműködtetési terv szerinti hálózatüzemeltetés szempontjait.

(10)

A SESAR megfelelő időben, koordinált és összehangolt módon történő bevezetésének elengedhetetlen feltétele az egységes európai égboltra vonatkozó teljesítménycélok és az ATM korszerűsítésétől remélt általános gazdasági előnyök elérésének.

(11)

Az 550/2004/EK rendelet 15a. cikke szerinti közös projekteknek elő kell segíteniük az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat (EATMN) teljesítményének növelését és az egyes régiókat, illetve érdekelt feleket érintő esetleges negatív hatásokkal számoló átfogó pozitív költség-haszon elemzést kell adniuk.

(12)

Annak érdekében, hogy az egységes európai égboltra vonatkozó keretszabályozásban megállapított eszközök és szervek optimális alkalmazásával biztosítani lehessen a közös projektek megfelelő időben, továbbá koordinált és összehangolt módon történő végrehajtását és nyomon követését, meg kell teremteni a SESAR üzemeltetésének irányítási struktúráját.

(13)

A SESAR hatékony üzemeltetése és az erre szolgáló eljárások hitelessége érdekében az ATM-rendszerek teljesítményéért felelős operatív érdekelt feleknek részt kell venniük az üzemeltetés irányításában.

(14)

A SESAR üzemeltetésébe beruházó operatív érdekelt feleknek ennek megfelelően vezető szerepet kell játszaniuk az irányításban és az üzemeltetési tevékenységek végrehajtásában, lehetőség szerint egyetlen szervként fellépve, az érdekek ütközését elkerülve.

(15)

A feldolgozóiparnak tanácsadói minőségben kell segíteni a SESAR üzemeltetését, ezzel együtt gondoskodva az iparosítással meglévő összhangról és a berendezések megfelelő időben történő rendelkezésre állításáról.

(16)

A Bizottság feladata meggyőződni arról, hogy az üzemeltetési tevékenységek során szem előtt tartják az egységes európai égboltra vonatkozó célkitűzéseket, a meglévő eszközöket a lehető leghatékonyabb módon felhasználó, megfelelő jelentéstételi és nyomonkövetési mechanizmusok létrehozása révén.

(17)

A Bizottságnak folyamatos tájékoztatást kell adnia az egységes égbolttal foglalkozó bizottság számára az üzemeltetési vezető és a végrehajtási projektek kiválasztásának, valamint az üzemeltetési program jóváhagyásának terén elért eredményekről. Egyeztetéseket kell folytatni az egységes égbolttal foglalkozó bizottsággal a vonatkozó uniós támogatási programokban meghatározott szabályok és eljárások sérelme nélkül.

(18)

A technikai anyagokat előállító és az európai szabványosítással kapcsolatos előkészítő vagy kiegészítő munkát végző Polgári Repülési Berendezésekkel Foglalkozó Európai Szervezetnek (Eurocae) támogatnia kell a Bizottságot a szabványosítási eljárások nyomon követésében és előmozdításában, valamint az európai szabványok alkalmazásának népszerűsítésében.

(19)

Jóllehet a SESAR üzemeltetésének honvédséget érintő kérdéseiben továbbra is az adott állam illetékes, mindvégig együtt kell működni a honvédséggel annak érdekében, hogy el lehessen kerülni bármely, a védelmi képességeket kedvezőtlenül befolyásoló hatást.

(20)

Az érdekelt felek részéről történő mielőbbi befektetések ösztönzésére és az üzemeltetéssel járó, a költség-haszon elemzés alapján kevésbé kedvező szempontok mérséklése érdekében a közös projektek megvalósítását célzó végrehajtási projekteknek jogosultnak kell lenniük uniós finanszírozásra, az uniós támogatási és ösztönzési programok szabályaival és eljárásaival összhangban.

(21)

A lehetőségekhez mérten keresni kell a SESAR üzemeltetése és a funkcionális légtérblokkok közötti szinergiákat.

(22)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az egységes égbolttal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ALAPELVEK

1. cikk

A rendelet tárgya és hatálya

(1)   Ez a rendelet meghatározza az 550/2004/EK rendelet 15a. cikkében említett közös projekteket, ismerteti e projektek irányításának megfelelő módját és beazonosítja a kivitelezést elősegítő ösztönzőket.

(2)   Ez a rendelet az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózatra (EATMN) vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 549/2004/EK rendelet 2. cikkének és a 677/2011/EU rendelet 2. cikkének fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

Ezen túlmenően az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

1.   „SESAR Közös Vállalkozás”: a 219/2007/EK tanácsi rendelettel (5) felállított szervezet, amelynek feladata a SESAR-program kiépítési szakaszának irányítása és koordinálása;

2.   „díjszámítási rendszer”: az 1794/2006/EK bizottsági rendelettel (6) kialakított rendszer;

3.   „ATM-funkció”: az útvonallal, a légtérrel és a földi irányításhoz, vagy az információk fedélzet, terminál, repülőtér és hálózatüzemeltetők közötti cseréjéhez kapcsolódó ATM működési funkciók vagy szolgáltatások egy csoportja;

4.   „a SESAR üzemeltetése”: az ATM-főtervben meghatározott ATM-funkciók iparosításával és kivitelezésével összefüggő tevékenységek és eljárások;

5.   „ATM-funkciók iparosítása”: a jóváhagyást követő azon tevékenységek és eljárások, amelyek közé tartozik a szabványosítás, a tanúsítás és a feldolgozóiparhoz (földi és fedélzeti berendezéseket gyártó vállalkozásokhoz) köthető előállítás;

6.   „ATM-funkciók kivitelezése”: a berendezések és rendszerek beszerzése, felszerelése és működésbe helyezése, beleértve az operatív érdekelt felek kapcsolódó üzemeltetési eljárásait is;

7.   „alapvető működési változtatás”: az ATM-főtervben foglalt, az ATM működését érintő olyan változtatás, amely jelentős hálózati teljesítménynövekedést eredményez az operatív érdekelt felek javára;

8.   „teljesítményrendszer”:: a 691/2010/EK bizottsági rendelettel (7) kialakított rendszer;

9.   „európai uniós teljesítménycélok”: a 691/2010/EU rendelet 9. cikkében említett célok;

10.   „operatív érdekelt felek”: polgári és katonai légtérfelhasználók, léginavigációs szolgálatok és repülőtér-üzemeltetők.

3. cikk

Az ATM-főterv

(1)   Az ATM-főterv az európai ATM-rendszerek korszerűsítését ösztönző, valamint a SESAR kutatási és fejlesztési eredményei és a kivitelezés szakasza közötti összeköttetést biztosító menetrend. A főterv az EATMN folytonos működésének és a SESAR megfelelő időben, valamint koordinált és összehangolt módon történő üzemeltetésének kulcsfontosságú eszköze.

(2)   Az ATM-főterv naprakésszé tétele hozzájárul az európai uniós teljesítménycélok eléréséhez, továbbá biztosítja az e célok, a SESAR üzemeltetése és a SESAR-hoz kapcsolódó kutatási, fejlesztési, innovációs és jóváhagyási tevékenységek közötti összhangot. Ennek érdekében az ATM-főterv aktualizálása során mindig figyelembe kell venni a hálózatstratégiai tervet és a hálózatüzemeltetési tervet.

II.   FEJEZET

KÖZÖS PROJEKTEK

4. cikk

A közös projektek célja és tartalma

(1)   A közös projektek célja az alapvető működési változtatások érdekében szükséges ATM-funkciók megfelelő időben, koordinált és összehangolt módon történő üzembe helyezése.

(2)   A közös projektek összhangban vannak az európai uniós teljesítménycélokkal, és segítik azok elérését.

(3)   A közös projektek olyan ATM-funkciókat teremtenek, amelyek:

a)

iparosítása már megfelelő szinten tart, és meg lehet kezdeni a kivitelezésüket;

b)

összehangolt üzemeltetést igényelnek.

(4)   Az ATM-funkciók fejlettségét többek között a SESAR Közös Vállalkozás által végzett jóváhagyás eredménye, a szabványosítás és a tanúsítási eljárások helyzete, továbbá átjárhatóságuk értékelése alapján kell igazolni, az ICAO Globális Léginavigációs Tervével és más dokumentumával összefüggésben is.

(5)   Az ATM-funkciók összehangolt módon történő üzembe helyezésének szükségessége az alábbi szempontok alapján kerül értékelésre:

a)

földrajzi hatályuk és a tervezés meghatározása, beleértve az üzembe helyezés tervezett dátumait;

b)

az üzembe helyezésre kötelezett operatív érdekelt felek megállapítása;

c)

fokozatos üzembe helyezésükre szolgáló nemzeti intézkedések.

(6)   A közös projekteknek:

a)

független költség-haszon elemzés alapján be kell mutatniuk az EATMN üzleti jövedelmezőségét, valamint az operatív érdekelt felek bármely kategóriájának szempontjából kedvezőtlen, helyi és regionális szinten jelentkező potenciális hatásokat;

b)

fel kell tárniuk az üzemeltetést elősegítő, a III. fejezet 3. szakaszában említett, különösen a valamely meghatározott földrajzi területre vagy operatív érdekelt félre nézve káros hatások enyhítésére alkalmas ösztönzőket;

c)

hivatkozniuk kell az 552/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) szerinti átjárhatóságra és biztonságra vonatkozó végrehajtási szabályokra. Különösen az 552/2004/EK rendelet szerinti közösségi műszaki előírásokra és 216/2008/EK rendelet szerinti, a megfelelés elfogadható eszközeire és a típusalkalmassági előírásokra kell hivatkozni;

d)

fel kell mérniük, hogy szükség van-e az átjárhatóságra és a biztonságra vonatkozó új végrehajtási szabályokra, közösségi műszaki előírásokra és polgári repülésbiztonsági szabványokra a közös projektek katonai célú megvalósítása és alkalmazhatósága érdekében, tekintettel a polgári és a katonai rendszerek egyenértékűségére, továbbá

e)

figyelme kell venniük az üzemeltetés szempontjából releváns, a hálózatstratégiai tervben és a hálózatirányító hálózatüzemeltetési tervében ismertetett elemeket.

5. cikk

Kidolgozás, elfogadás és kivitelezés

(1)   A Bizottság a 4. cikk követelményeinek megfelelően kidolgozza a közös projektekre vonatkozó javaslatokat.

(2)   A Bizottság munkáját a hálózatirányító, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, az egységes európai égboltra vonatkozó keretszabályozásban meghatározott feladatai és hatásköre szerint eljáró teljesítmény-felülvizsgáló szerv, a SESAR Közös Vállalkozás, az Eurocontrol, az európai szabványügyi szervezetek, az Eurocae és az üzemetetési vezető segíti. E szervek gondoskodnak az operatív érdekelt felek és a feldolgozóipar bevonásáról.

(3)   Az 549/2004/EK rendelet 6. és 10. cikkével összhangban a Bizottság konzultációt folytat az érdekelt felekkel a közös projektek tekintetében, többek között az Európai Védelmi Ügynökségen keresztül, amely katonai szempontok koordinációját elősegítő hatáskörén belül jár el, valamint az egységes európai égbolt társadalmi dimenziójával foglalkozó, szakértőkből álló tanácsadói csoporton keresztül.

(4)   A Bizottság biztosítja a közös projektekre vonatkozó javaslatok légtérfelhasználók és a konkrét közös projekt kivitelezésére kötelezett földi operatív érdekelt felek általi jóváhagyását. A légtérfelhasználók erre a célra a légtérfelhasználók képviselőiből álló csoportot állítanak fel.

(5)   A Bizottság az 550/2004/EK rendelet 15a. cikkének (3) bekezdésében említett eljárás alapján elfogadja a közös projekteket és annak későbbi módosításait.

(6)   A közös projektek kivitelezését végrehajtási projektek segítségével és a III. fejezet 2. szakaszában ismertetett üzemeltetési programmal összhangban kell végezni.

6. cikk

Nyomon követés

(1)   A Bizottság a közös projektek kivitelezését és azoknak az EATMN teljesítményére gyakorolt hatását egyedi jelentéstételi követelményeken keresztül követi nyomon. A szóban forgó követelményeket a Bizottság a 9. cikk (5) bekezdésében említett partnerségi keretmegállapodásban rögzíti.

(2)   A Bizottság a közös projektek EATMN-teljesítménnyel összefüggő hatékonyságának nyomon követése során a lehető leghatékonyabban felhasználja a rendelkezésre álló nyomonkövetési és jelentéstételi eszközöket, munkáját pedig a 667/2011/EU és a 691/2010/EU rendelet értelmében a hálózatirányító és a teljesítmény-felülvizsgáló szerv, míg repülésbiztonsági kérdésekben az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség segíti.

(3)   Az egységes égbolttal foglalkozó bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell a közös projektek kivitelezéséről.

III.   FEJEZET

AZ ÜZEMELTETÉS IRÁNYÍTÁSA ÉS ÖSZTÖNZŐI

1.   SZAKASZ

Az üzemeltetés irányítása

7. cikk

Általános elvek

(1)   Az üzemeltetési irányítás feladata gondoskodni a közös projektek megfelelő időben, valamint koordinált és összehangolt módon történő kivitelezéséről, összekapcsolva mindezt az iparosítási folyamattal, annak előmozdítása érdekében.

(2)   Az üzemeltetés irányítását három szinten kell megteremteni: politikai szinten, vezetési szinten és kivitelezési szinten.

8. cikk

Politikai szint

(1)   A politikai szint felelős a SESAR üzemeltetésének felügyeletéért, az egységes európai égboltra vonatkozó keretszabályozással meglévő összhang biztosításáért és a lakosság érdekeinek szem előtt tartásáért.

(2)   A Bizottság politikai szinten különösen az alábbiakért felel:

a)

a közös projektek 5. cikk szerinti kidolgozása és elfogadása;

b)

az üzemeltetési vezető és a végrehajtási projektek kiválasztása, valamint az üzemeltetési program jóváhagyása;

c)

az üzemeltetési vezető munkáját és a végrehajtási projekteket támogató uniós források kezelése;

d)

a SESAR üzemeltetését felgyorsító ösztönzők feltárása és a 9. cikk (5) bekezdése értelmében az üzemeltetési vezetővel kötött partnerségi keretmegállapodások, illetve bármely más, a végrehajtási projektekre nézve releváns megállapodás érvényesítése;

e)

polgári és katonai érdekelt felek közreműködésének ösztönzése;

f)

együttműködés és egyeztetés kidolgozása a harmadik országokkal;

g)

együttműködés kialakítása a szabványosítási és tanúsítási szervezetekkel és szervekkel az iparosítás és az ATM-funkciók átjárhatóságának előmozdítása érdekében;

h)

a közös projektek kivitelezésének és azok európai uniós teljesítménycélok elérésében játszott szerepének nyomon követése;

i)

ajánlások kidolgozása az operatív érdekelt felek és a tagállamok részére.

(3)   A Bizottság munkáját az egységes európai égbolt keretszabályzatában meghatározott feladataik és illetékességi körük alapján az egységes égbolttal foglalkozó bizottság, az ágazati konzultációs testület, az egységes európai égbolt társadalmi dimenziójával foglalkozó, szakértőkből álló tanácsadói csoport, a nemzeti felügyeleti hatóságok és a teljesítmény-felülvizsgáló szerv segíti. A Bizottság konzultálhat az egységes égbolttal foglalkozó bizottsággal az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos bármely ügyben.

(4)   A Bizottság emellett – az alábbi szervek hatás- és feladatkörén belül – együttműködik:

a)

az Eurocontrollal, mellyel együttműködési megállapodásokat kötve ki kívánja aknázni az annak szakértelmében, valamint polgári-katonai és páneurópai illetékességi körében rejlő lehetőségeket;

b)

az Európai Védelmi Ügynökséggel annak érdekében hogy, elősegítse a tagállamok katonai elképzeléseinek koordinációját, támogassa a tagállamokat és a releváns nemzetközi katonai szervezeteket a SESAR üzemeltetése tekintetében, továbbá tájékoztassa a katonai tervezési mechanizmusokat a SESAR üzemeltetésével életbe lépő követelményekről;

c)

az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel annak biztosítására, hogy érvényesüljenek a biztonsági szempontok a közös projektek kivitelezésekor, különösen pedig azon kötelező műszaki szabályok kidolgozása során, amelyek a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok, valamint az abban érintett személyzet és szervezetek által használt rendszerek és alkotóelemek tervezésére, gyártására és fenntartására vonatkoznak;

d)

a SESAR Közös Vállalkozással a SESAR keretében folytatott kutatási, fejlesztési, innovációs és jóváhagyási tevékenységek és a SESAR üzemeltetése közötti összhang folyamatos biztosítása, továbbá a közös projektek és az üzemeltetési program ATM-főtervvel meglévő összhangjának biztosítása érdekében.

e)

az európai szabványügyi szervezetekkel és az Eurocae-vel – utóbbi különösen az iparosítással összefüggő szabványosítási eljárások előmozdítását és nyomon követését, valamint az eljárások nyomán született szabványok felhasználását illetően szolgálhat segítséggel.

9. cikk

Vezetési szint

(1)   A vezetési szint felelőse az üzemeltetési vezető.

(2)   Az üzemeltetési vezető különösen az alábbiakért felel:

a)

az üzemeltetési program kidolgozása, javaslata, működtetése és végrehajtása a 2. szakaszban foglaltaknak megfelelően;

b)

a közös projektek végrehajtására kötelezett operatív érdekelt felekkel történő együttműködés;

c)

a végrehajtási projektek és kapcsolódó befektetések hatékony összehangolását és azok általános koordinációját biztosító mechanizmusok és döntéshozatali eljárások kidolgozása az üzemeltetési programmal összhangban;

d)

a hatékony kockázat- és érdekellentét-kezelés biztosítása;

e)

tanácsadás a Bizottság számára a közös projektek végrehajtását és új közös programok felállítását érintő kérdésekben;

f)

a bizottsági határozatok végrehajtása és a végrehajtás kivitelezési szinten történő biztosítása és nyomon követése;

g)

az állami és magánszektorbeli támogatási forrásokat egyesítő, legmegfelelőbb finanszírozási mechanizmusok felismerése;

h)

az üzemeltetési program végrehajtásának nyomon követése;

i)

jelentéstétel a Bizottságnak;

j)

a nemzeti felügyeleti hatóságokkal való megfelelő együttműködés biztosítása.

(3)   Az üzemeltetési vezető az operatív érdekelt felek csoportjaiból, illetve egyéni operatív érdekelt felekből áll – beleértve a harmadik országok érdekelt feleit is – a vonatkozó uniós finanszírozási programokban meghatározott feltételek mellett. Az operatív érdekelt felek a funkcionális légtérblokkok szerint vehetik ki részüket az üzemeltetési vezetői feladatokból.

(4)   Az üzemeltetési vezetőnek igazolnia kell többek között, hogy képes:

a)

ellátni a közös projektek végrehajtására kötelezett operatív érdekelt felek képviseletét;

b)

kezelni a több nemzet együttműködését igénylő végrehajtási programokat;

c)

átlátni a finanszírozási mechanizmusokat és jártas a pénzügyi programirányítás terén, és

d)

felhasználni a rendelkezésre álló struktúrákat az operatív érdekelt felekkel való együttműködés érdekében.

(5)   Az üzemeltetési vezető tagjainak Bizottság általi kiválasztása – ajánlattételi felhívást követően – az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (10) (az alkalmazási szabályokról szóló rendelet) 178. cikke szerinti keretpartnerségek odaítélésén keresztül történik. Az ajánlattételi felhívásban ismertetni kell a célkitűzéseket, a követelményeket és az üzemeltetési vezetői tagság kiválasztásának feltételeit az alkalmazási szabályokról szóló rendelettel összhangban. Az egységes égbolttal foglalkozó bizottságot tájékoztatni kell az üzemeltetési vezető kiválasztásának folyamatáról.

(6)   Az üzemeltetési vezetői tagok legalább egy végrehajtási projektet vagy annak egy részét kötelesek végrehajtani.

(7)   Az üzemeltetési vezető együttműködési megállapodásokat köt a hálózatirányítóval, a SESAR Közös Vállalkozással és a honvédséggel. E megfelelő együttműködési megállapodásokat jóváhagyás céljából el kell juttatni a Bizottsághoz. Az együttműködés az alábbiak szerint történik:

a)

az üzemeltetési vezető és a hálózatirányító oly módon működik együtt, amely biztosítja, hogy feladataik ellátása a kettős munkavégzés vagy az egymás közötti verseny bármely formájának kizárásával történik, különösen az üzemeltetést érintő azon kérdések tekintetében, amelyek hatással vannak a hálózati infrastruktúrára, a légtérszervezésre, a teljesítményre és a hálózatstratégiai és a hálózatirányítási tervvel meglévő összhangra. A hálózatirányító a 677/2011/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének i) pontja és 4. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében – illetékességi körén belül – segíti az üzemeltető vezetői tagok munkáját is;

b)

az üzemeltetési vezető együttműködik a SESAR Közös Vállalkozással annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a SESAR keretében végzett kutatási, fejlesztési, innovációs és jóváhagyási tevékenységek és a SESAR bevezetése közötti szükséges összekapcsolódást, továbbá egyeztet a SESAR Közös Vállalkozással a prioritásokról és a kiépítési szakaszban az iparosítással összefüggő kérdések vonatkozásában elért eredményekről, az ATM-főtervvel meglévő összhang érdekében.

c)

az üzemeltetési vezető köteles egyeztetni a honvédséggel a nemzeti és közös védelmi képességekre gyakorolt bármely kedvezőtlen hatás elkerülésének céljából.

(8)   Az üzemeltetési vezető teljes mértékben figyelembe veszi a (7) bekezdésben említett szervezetek véleményét azon határozatai tekintetében, amelyek hatással lehetnek a szóban forgó szervezetek tevékenységére.

(9)   Az üzemeltetési vezető és a (7) bekezdésben említett szervezetek közötti egyet nem értés esetén az üzemeltetési vezető döntés céljából a Bizottság elé tárja a kérdést. Az üzemeltetési vezető a Bizottság döntésének megfelelően jár el.

(10)   Az üzemeltetési vezető segítséget kér a feldolgozóipar képviselőitől – a Bizottságnak bejelentendő együttműködési megállapodásokon keresztül – többek között az egyes termékek iparosítására vonatkozó információszerzés érdekében.

(11)   A rendelkezésre álló finanszírozási források függvényében és a vonatkozó uniós támogatási program feltételei szerint a Bizottság pénzügyi támogatásban részesíti az üzemeltetési vezetőt, kizárólag a (2) bekezdésben említett feladatok ellátását érintően.

10. cikk

Kivitelezési szint

(1)   A kivitelezési szintet a közös projektek üzemeltetési programmal összhangban történő kivitelezésére kiválasztott végrehajtási projektek képezik.

(2)   A végrehajtási projekteket a Bizottság választja ki az üzemeltetési terv kivitelezésére meghirdetett ajánlattételi felhívás útján, a vonatkozó uniós finanszírozási programok szabályainak és eljárásainak megfelelően.

(3)   A végrehajtási projektekre vonatkozó javaslatok teljes mértékben figyelembe veszik az e projekteket érintő iparosítási folyamatok előrehaladottságát, amelyről a feldolgozóipar szolgál információkkal, különösen a végrehajtási projekteknek a meglévő ATM-rendszerekre, valamint a műszaki megoldások technikai megvalósíthatóságára, költségbecsléseire és ütemezésére gyakorolt hatását illetően.

(4)   A végrehajtási projekteknek és azok kivitelezésének meg kell felelnie a Bizottsággal egyetértésben megállapított feltételeknek.

2.   SZAKASZ

Üzemeltetési program

11. cikk

A program célja

(1)   Az üzemeltetési programnak átfogó és strukturált munkatervet kell tartalmaznia a közös projektek kivitelezéséhez szükséges technológiák, eljárások és bevált gyakorlatok végrehajtásához elengedhetetlen tevékenységekre vonatkozóan. E tevékenységeket végrehajtási projektekbe kell rendeznie, megállapítva a kapcsolódó kockázatokat és az azok mérsékléséhez szükséges intézkedéseket, a földrajzi hatályt, valamint a végrehajtási projektek kivitelezésére rendelkezésre álló időkeretet és az azért felelős operatív érdekelt feleket.

(2)   A kivitelezési programban hivatkozni kell az irányítási és kivitelezési szinten végzett munkára.

(3)   Az üzemeltetési program a keretpartnerségről szóló megállapodások részét képezi, ennek megfelelően végrehajtását az üzemeltetési vezetői tagok vállalják.

12. cikk

A program kidolgozása és végrehajtása

(1)   Az üzemeltetési vezető a Bizottság felé továbbítja jóváhagyásra az üzemeltetési programra és annak bármely módosítására vonatkozó javaslatokat.

(2)   Az üzemeltetési programra és annak módosítására vonatkozó javaslatok elkészítése során a 9. cikk (7) bekezdésével összhangban az üzemeltetési vezető együttműködik a hálózatirányítóval, a SESAR Közös Vállalkozással és a honvédséggel.

(3)   A Bizottság minden közös projekt elfogadása alkalmával felszólítja az üzemeltetési vezetőt az üzemeltetési program kiigazítására.

3.   SZAKASZ

Ösztönzők

Article 13

Uniós finanszírozás

(1)   A SESAR üzemeltetéséhez rendelkezésre bocsátott uniós finanszírozás azon, a 10. cikkben foglaltak szerinti közös projektekre irányul, amelyek a vonatkozó uniós támogatási programok szabályaival és eljárásaival összhangban uniós finanszírozásra ki lettek választva.

(2)   A Bizottság szerződéses megállapodásokban rögzíti az uniós támogatásban részesülő végrehajtási projektekre vonatkozó szabályokat. E megállapodások rendelkeznek az üzemeltetési program és a végrehajtási projektek nem teljesítése esetén alkalmazandó szankciókról.

14. cikk

Egyéb ösztönzők

(1)   A közös projektek létrehozásakor meg lehet jelölni a SESAR üzemeltetését elősegítő, az 1794/2006/EK és a 691/2010/EU rendelet szerinti ösztönzőket.

(2)   A 13. cikk alapján nyújtott uniós finanszírozás az 1794/2006/EK rendelet 2. cikkének k) pontja szerinti „egyéb bevétel”-nek minősül.

IV.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság a 691/2010/EU rendelet 7. cikkében meghatározott második referencia-időszak végéig felülvizsgálja a közös projektek végrehajtását.

16. cikk

Hatályba lépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 96., 2004.3.31., 10. o.

(2)  HL L 96., 2004.3.31., 1. o.

(3)  COM(2011) 923 végleges.

(4)  HL L 185., 2011.7.15., 1. o.

(5)  HL L 64., 2007.3.2., 1. o.

(6)  HL L 341., 2006.12.7., 3. o.

(7)  HL L 201., 2010.8.3., 1. o.

(8)  HL L 96., 2004.3.31., 26. o.

(9)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(10)  HL L 362., 2012.12.31., 1. o.


Top