EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0335

A Bizottság 335/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. április 12. ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról

OJ L 105, 13.4.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 245 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/335/oj

13.4.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/1


A BIZOTTSÁG 335/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. április 12.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 91. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1974/2006/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja az 1698/2005/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A Bizottság 2011. október 12-én elfogadta az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (3). Az említett javaslat új vidékfejlesztési stratégiát vezet be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „A KAP jövője 2020-ig: az élelmezési, a természetes erőforrásokat érintő és a területi kihívások kezelése” című bizottsági közleményben (4) felvázolt szakpolitikai lehetőségek és a közlemény kibocsátása után lefolytatott széles körű eszmecsere alapján. Elfogadásakor a javaslat jelentős változásokat fog hozni a vidékfejlesztési politikában különösen az 1698/2005/EK rendeletben előírt és a tagállami vidékfejlesztési programokban szereplő több intézkedés tartalmát illetően.

(3)

Fontos gondoskodni arról, hogy a 2007–2013-as programozási időszak utáni programozási időszakban az EMVA-forrásokat a lehető legnagyobb mértékben az új vidékfejlesztési stratégia végrehajtására fordítsák. Elkerülhetetlen, hogy átfedések legyenek a 2007–2013-as és az azt követő programozási időszak vidékfejlesztési programjainak alkalmazási időszakai, valamint az azokra vonatkozó jogi rendelkezések alkalmazása tekintetében. Következésképpen rendelkezni kell arról, hogy a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozóan megállapított intézkedések úgy kerüljenek alkalmazásra, hogy ne emésszék fel a következő programozási időszakra elkülönített pénzügyi források aránytalanul nagy részét.

(4)

Ezért indokolt előírni, hogy a tagállamok a kedvezményezettek javára ne tegyenek új jogi kötelezettségvállalásokat olyan többéves intézkedések vonatkozásában, amelyek alkalmazása átnyúlhat a következő programozási időszakba, és amelyek az új vidékfejlesztési stratégia eredményeként valószínűleg megszűnnek vagy jelentős mértékben változnak.

(5)

Az 1974/2006/EK rendelet 27. cikkének (12) bekezdése és 32a. cikke értelmében a folyamatban lévő agrár-környezetvédelmi, állatjóléti és erdő-környezetvédelmi kötelezettségvállalások legfeljebb azon támogatási időszak végéig hosszabbíthatók, amelyre a 2013. évi kifizetésekkel kapcsolatos kérelem vonatkozik. Annak érdekében, hogy az új vidékfejlesztési programok benyújtására és jóváhagyására vonatkozó eljárásban bekövetkező esetleges késedelmek ne gyakoroljanak kedvezőtlen hatást a politika végrehajtásának folyamatosságára, az említett kötelezettségvállalások meghosszabbítását indokolt lehetővé tenni azon támogatási időszak végéig, amelyre a 2014. évi kifizetésekkel kapcsolatos kérelem vonatkozik.

(6)

A 2007–2013-as programozási időszak végének közeledtével helyénvaló csökkenteni az eljárási terheket azon tagállamok számára, amelyek változtatásokat visznek vidékfejlesztési programjaikba, mindeközben pedig indokolt fenntartani a Bizottság által végzett értékelés megfelelő színvonalát. Éppen azért a tagállamoknak nagyobb lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bizonyos intézkedésekből – amelyek esetében a rendelkezésre álló források felhasználására már nem lesz szükség – bejelentési eljárás keretében kellő időben pénzösszegeket csoportosíthassanak át más intézkedések céljára. Az egyes tengelyek közötti átcsoportosítások tekintetében ezért indokolt növelni a rugalmassági küszöböt.

(7)

Fontos biztosítani a vidékfejlesztési politika végrehajtásának folyamatosságát, valamint az egyik programozási időszakról a következő programozási időszakra való zökkenőmentes áttérést. Éppen ezért elő kell írni, hogy az új programok előzetes értékeléséhez kapcsolódó kiadások, valamint a 2007–2013-as programozási időszak utáni programozási időszakra vonatkozó helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásával összefüggő előkészületi költségek a technikai segítségnyújtás révén finanszírozott előkészítő tevékenységek részét képezzék. Ezen túlmenően lehetővé kell tenni más előkészületi tevékenységek finanszírozását, amennyiben azok közvetlenül kapcsolódnak a jelenlegi vidékfejlesztési programokhoz, valamint szükségesek a folytonosság és az egyik programozási időszakról a következő programozási időszakra való zökkenőmentes áttérés biztosításához.

(8)

Indokolt előírni, hogy a tagállamok ne tegyenek a kedvezményezettek javára új jogi kötelezettségvállalásokat, amennyiben a 2007–2013-as programozási időszak tekintetében számukra rendelkezésre bocsátott forrásokat az adott program és/vagy intézkedés céljára már felhasználták. Ezen túlmenően egyértelmű határidőket kell megszabni arra vonatkozóan, hogy a 2007–2013-as programozási időszak és az azt követő programozási időszak tekintetében meddig tehetők jogi kötelezettségvállalások a kedvezményezettek javára.

(9)

Az 1974/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1974/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 9. cikk (2) és (4) bekezdésében az „1 %” helyébe „3 %” lép.

2.

A 14. cikk szövege az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   2013. december 31. után a kedvezményezettek javára nem tehetők új, az 1698/2005/EK rendelet 23. cikke szerinti jogi kötelezettségvállalások.”

3.

A 21. cikk szövege az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   2013. december 31. után a kedvezményezettek javára nem tehetők új, az 1698/2005/EK rendelet 31. cikke szerinti jogi kötelezettségvállalások.”

4.

A 27. cikk (12) bekezdésének második albekezdésében a „2013.” évszám helyébe a „2014.” évszám lép.

5.

A 31. cikk szövege az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   2013. december 31. után a kedvezményezettek javára nem tehetők új, az 1698/2005/EK rendelet 43. cikke szerinti jogi kötelezettségvállalások, beleértve azokat az eseteket is, amikor a szóban forgó intézkedéseket a hivatkozott rendelet 63. cikkének a) pontjával összhangban helyi akciócsoportok hajtják végre.”

6.

A 32. cikk a következő második bekezdéssel egészül ki:

„2013. december 31. után a kedvezményezettek javára nem tehetők új, az 1698/2005/EK rendelet 45. cikke szerinti jogi kötelezettségvállalások, beleértve azokat az eseteket is, amikor a szóban forgó intézkedéseket a hivatkozott rendelet 63. cikkének a) pontjával összhangban helyi akciócsoportok hajtják végre.”

7.

A 32a. cikkben a „2013.” évszám helyébe a „2014.” évszám lép.

8.

A szöveg a következő 41a. cikkel egészül ki:

„41a. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 66. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában a programhoz kapcsolódó segítségnyújtás előkészítő tevékenységei a 2007–2013-as programozási időszak utáni programozási időszak tekintetében magukban foglalják az alábbiakat:

a)

a programok előzetes értékeléséhez kapcsolódó kiadások;

b)

a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásához kapcsolódó előkészületi költségek;

c)

más előkészítő tevékenységekhez kapcsolódó költségek, feltéve, hogy azok:

i.

közvetlenül kapcsolódnak a jelenlegi vidékfejlesztési programok tevékenységeihez, és

ii.

szükségesek a vidékfejlesztési politika végrehajtásának folyamatossága, valamint az egyik programozási időszakról a következő programozási időszakra való zökkenőmentes áttérés biztosítása érdekében.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a vidékfejlesztési programok egy erre vonatkozó rendelkezéssel egészüljenek ki.”

9.

A III. fejezet. 2. szakasza a következő 41b. cikkel egészül ki:

„41b. cikk

(1)   Ha a program és/vagy intézkedés részére elkülönített összeg az 1698/2005/EK rendelet 71. cikkének (1) bekezdésében megállapított végső jogosultsági határidő előtt felhasználásra kerül, a tagállamok a kedvezményezettek javára nem tehetnek új jogi kötelezettségvállalásokat.

(2)   A tagállamok az 1698/2005/EK rendelet alapján nem tesznek új jogi kötelezettségvállalásokat a kedvezményezettek javára attól a naptól kezdve, amikor a 2014–2020-as programozási időszak jogi kerete alapján első alkalommal tesznek jogi kötelezettségvállalásokat a kedvezményezettek javára.

A tagállamok az első albekezdést alkalmazhatják akár a program, akár az intézkedés szintjén.

(3)   A LEADER esetében a tagállamok a (2) bekezdést alkalmazhatják az 1698/2005/EK rendelet 62. cikke szerinti helyi akciócsoport szintjén.

(4)   A (2) bekezdés nem vonatkozik a LEADER előkészítő támogatásra és technikai segítségnyújtásra.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. április 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 368., 2006.12.23., 15. o.

(3)  COM(2011) 627 végleges/3, 2011.10.12.

(4)  COM(2010) 672 végleges, 2010.11.18.


Top