EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/EU: Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2013. július 25. ) az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/34


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2013. július 25.)

az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről

(átdolgozás)

(EKB/2013/24)

(2014/3/EU)

AZ EURÓPAI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5.1. és 5.2., valamint 12.1. és 14.3. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló, 2002. november 21-i EKB/2002/7 iránymutatás (1) számos alkalommal jelentősen módosult. Mivel további módosításokra van szükség, azt az egyértelműség érdekében át kell dolgozni.

(2)

A feladatainak teljesítése érdekében a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) átfogó és megbízható negyedéves pénzügyi elszámolásokat ír elő az intézményi szektor számára, ideértve a nemzeti adatsorokat, valamint az euroövezeti aggregátumokat.

(3)

A KBER euroövezeti negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai követelményeinek teljesítéséhez szükséges információk egy részét a nemzeti központi bankoktól („NKB-k”) eltérő illetékes nemzeti hatóságok állítják össze. Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/1998/EK (2) tanácsi rendelet 4. cikke előírja, hogy a tagállamok maguk szervezik meg a statisztikai adatszolgáltatást, és teljes körűen együttműködnek a KBER-el a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 5. cikkéből fakadó kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében.

(4)

A konzisztencia érdekében az Európai Központi Bank („EKB”) negyedéves pénzügyi elszámolások körébe tartozó előírásainak az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/549 európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) (a továbbiakban: „ESA 2010”) által meghatározott uniós statisztikai előírásokon kell alapulniuk.

(5)

A kiegészítő negyedéves nemzeti pénzügyi elszámolásokra vonatkozó adatokat megfelelő időben kell szolgáltatni, a negyedéves euroövezeti pénzügyi és nem pénzügyi elszámolások integrált körének monetáris politikai céloknak megfelelő összeállítása érdekében.

(6)

A negyedéves nemzeti pénzügyi elszámolásokat továbbá egyre növekvő mértékben használják egyéb célokra, beleértve a makroprudenciális elemzéseket és a túlzott egyensúlytalanságok figyelemmel kísérését. Ezeket a tevékenységeket, valamint a nemzetközi együttműködés és kutatás terén végzett egyéb tevékenységeket fogja a vonatkozó euroövezeti aggregátumoknak az ezen iránymutatás alapján történő összeállítása, valamint az e vonatkozásban gyűjtött nemzeti adatoknak az EKB által történő közzététele elősegíteni.

(7)

Az intézményi szektorok közti összefüggések jobb megértése érdekében a negyedéves nemzeti pénzügyi elszámolásoknak tartalmazniuk kell az ügyfélszektorral kapcsolatos (amit „from-whom-to-whom” információnak is neveznek), a pénzügyi eszközökre és forrásokra vonatkozó információkat.

(8)

A mérlegtételek kiigazításai által gyakorolt hatás megértésének fokozása érdekében az úgynevezett „egyéb folyamatok”-nak az „kiigazítások”-ra és „a mennyiségben bekövetkezett egyéb változások”-ra osztva történő bemutatását szintén a teljes negyedéves nemzeti pénzügyi elszámolás adatsorának részévé kell tenni.

(9)

Az EKB az NKB-kkal együttműködésben továbbra is fokozni fogja a negyedéves nemzeti pénzügyi elszámolások összeállítási módszereit és forrásait, tekintettel az adatminőség javítására, a bevált módszerek megosztása, valamint az EKB vonatkozó jogszabályai alapján az EKB-nak továbbított adatok közötti kapcsolat megértésének fokozására.

(10)

Az euroövezeti intézményi szektor által szolgáltatott negyedéves pénzügyi elszámolások negyedéves értékelését az EKB statisztikai minőségi keretrendszerének (4) megfelelően kell elvégezni. Az NKB-knak, adott esetben más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködve, szintén értékelniük kell az általuk az EKB-nak szolgáltatott adatok minőségét.

(11)

A 2533/98/EK rendelet 3a. cikke, valamint a KBER európai statisztikákra vonatkozó nyilvános kötelezettségvállalása (5) alapján az európai statisztikáknak az EKB által történő fejlesztése, előállítása és terjesztése a pártatlanság, a tárgyilagosság, a tudományos függetlenség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése, valamint a jelentéstételi teher minimálisra csökkentése és a kimeneti adatok jó minőségének tiszteletben tartásával történik.

(12)

A 2533/98/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdése alapján a bizalmas jellegű statisztikai információk KBER-en belül történő továbbítására olyan mértékben és részletesség kerülhet sor, amely a KBER-nek a Szerződésben foglalt feladatai végrehajtásához szükséges. Amennyiben a bizalmas jelöléssel ellátott adatok forrásai az NKB-któl eltérő más, hatáskörrel rendelkező hatóságok, az ilyen adatokat az EKB-nak a 2533/98/EK rendeletben foglaltakkal összhangban kell felhasználnia.

(13)

Eljárást kell kidolgozni ezen iránymutatás mellékleteinek hatékony technikai módosítására, feltéve, hogy ezek a módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nincsenek kihatással az adatszolgáltatási teherre. Az eljárás követésekor figyelembe kell venni a KBER Statisztikai Bizottságának véleményét. Az NKB-k a Statisztikai Bizottság útján tehetnek javaslatokat a mellékletek ilyen jellegű technikai módosítására,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában:

1.

„euroövezet” az euroövezeti tagállamok területe, valamint az EKB és az Európai Stabilizációs Mechanizmus;

2.

„euroövezeti tagállam” olyan tagállam, amely pénzneme az euro;

3.

„nemzeti adatok” az I. melléklet 1–9. táblázataiban foglalt valamennyi cellának megfelelő adatok;

4.

„kiegészítő adatok” az I. melléklet 1., 2., 4. és 5. táblázataiban feketével jelölt celláknak megfelelő adatok;

5.

„referencia-negyedév” a jelentendő idősorok utolsó negyedéves megfigyelése.

2. cikk

Az NKB-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei

(1)   Az NKB-k 2014 szeptemberétől kezdve naptári negyedéves alapon jelentik az EKB számára az I. mellékletben meghatározott adatokat. Az adatoknak meg kell felelniük az ESA 2010 alapelveinek és fogalommeghatározásainak.

(2)   A „kiegészítő adatok”-ra vonatkozó követelmények lefedik a műveleteket és az állományokat 2012. utolsó negyedévétől a referencia-negyedévig. Az ilyen kiegészítő adatokat a legjobb becslés alapján kell szolgáltatni, továbbá az I. melléklet 1., 2., 4., és 5. táblázatának „H”, „H.1” és „H.2” oszlopaiban (a kormányzati szektorra és annak alszektoraira vonatkozó kiegészítő adatok) meghatározott kiegészítő adatszolgáltatási követelmények önkéntes alapon teljesíthetők.

(3)   A „nemzeti adatok”-ra vonatkozó, az I. melléklet 1–5. táblázataiban meghatározott követelmények az alábbiakat foglalják magukba:

a)

a műveletekre, állományokra és a mennyiségben bekövetkezett egyéb változásokra vonatkozó adatok (műveletek és állományok csak a 2. táblázat 33. sorához „nettó pénzügyi tranzakciók/nettó pénzügyi érték”) 2012. utolsó negyedévétől a referencia-negyedévig; és

b)

a tranzakciókra és az állományokra vonatkozó adatok 1999. első negyedévétől 2012. harmadik negyedévéig. Az ilyen adatokat a legjobb becslés alapján kell szolgáltatni, továbbá az I. melléklet 1. és 2. táblázatának „J” és „K” oszlopaiban (a háztartásokra és a háztartásokat segítő nonprofit intézményekre vonatkozó bontás) meghatározott adatszolgáltatási követelmények önkéntes alapon teljesíthetők.

(4)   Az I. melléklet 6–9. táblázataiban meghatározott „nemzeti adatok”-ra vonatkozó követelmények a műveletekre, állományokra és a mennyiségben bekövetkezett egyéb változásokra vonatkozó adatok 2013. negyedik negyedévétől a referencia-negyedévig.

(5)   Az I. melléklet 3–9. táblázatainak 12–21. soraiban meghatározott „euroövezet a belföld kivételével” és az „euroövezeten kívüli rezidensek” ügyfélszektorokat megfelelően ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét az adatszolgáltatás napján. Ezt a kiigazítást minden esetben el kell végezni, amikor valamely tagállam bevezeti az eurót. Az adatok helyesbítését a (3) és (4) bekezdésben meghatározott differenciált adatkövetelményekkel összhangban legjobb becslés alapon kell elvégezni.

(6)   Az (1)–(5) bekezdésben foglaltaktól történő eltérésként az NKB-k nem kötelesek:

a)

szolgáltatni az azon év első negyedévét megelőző adatokat, amelyben a tagállam az EU-hoz csatlakozott;

b)

2017 szeptemberét megelőzően szolgáltatni a (3) bekezdés b) pontjában hivatkozott adatokat;

c)

2015 szeptemberét megelőzően szolgáltatni a (4) bekezdésben hivatkozott adatokat;

(7)   A (3)–(5) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási követelményeket az alábbiakra vonatkozó magyarázattal kell kiegészíteni:

a)

a legutolsó referencia-negyedév egyes jelentősebb eseményei, ha az ilyen jelentősebb eseményekből eredő adatváltozások euroövezeti negyedéves GDP-re gyakorolt hatása eléri a 0,2 %-ot, vagy ha az EKB kéri be ezen információkat; és

b)

az EKB-nak az ezen iránymutatás keretrendszerén belül továbbított, a legutóbbi „nemzeti adat”-al összehasonlított helyesbítések indokai, ha az ilyen helyesbítésekből eredő adatváltozások euroövezeti negyedéves nemzeti össztermékre gyakorolt hatása eléri a 0,2 %-ot, vagy ha az EKB kéri be ezen információkat.

3. cikk

Az adatok EKB által történő továbbítása és közzététele

(1)   Az EKB az általa közzétett euroövezeti aggregátumokat, valamint a 2. cikk alapján gyűjtött „nemzeti adatok”-at továbbítja az NKB-k számára az annak (3)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2)   Az EKB közzéteszi az általa összeállított euroövezeti aggregátumokat, valamint a 2. cikk alapján gyűjtött „nemzeti adatok”-at, az annak (3)–(5) bekezdésében meghatározottak szerint, a Statisztikai Bizottság által szükségesnek látottak szerint, kivéve az I. melléklet 3–9. táblázatainak 12–21. soraiban foglalt cellákhoz kapcsolódó adatokat (amelyek az „euroövezet a belföld kivételével” és az „euroövezeten kívüli rezidensek” ügyfélszektorokra vonatkoznak).

(3)   A „nemzeti adatok” közzététele a következő rendelkezésektől függ:

a)

a „nemzeti adatok” közzétételére nem kerül sor a 4. cikkben meghatározott adattovábbítási határidőt követő hét nap elteltét megelőzően; és

b)

a kormányzati szektorra vonatkozó „nemzeti adatok” nem kerül közzétételre a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásához felhasználandó kormányzati hiány és államadósság tényadatainak az Európai Bizottság által a Szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelettel (6) (módosított) összhangban történő közzétételét megelőző év áprilisában és októberében; valamint

c)

a 2. cikk (3) bekezdésének d) pontjában hivatkozott „nemzeti adatok”-at megfelelő módon az arra vonatkozó információval együtt teszik közzé, hogy az adatok átmenetiek és/vagy becsültek-e. Ez az eljárási mód kiterjeszthető a 2. cikk alapján gyűjtött egyéb „nemzeti adatok”-ra is a 3–5. cikkekben meghatározottak szerint, az adatszolgáltató NKB indokolt kérése alapján.

4. cikk

Határidők

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott „kiegészítő adatok”-at a referencia-negyedév végétől számított 85 naptári napon belül kell jelenteni az EKB számára. A 2017-ben történő első közléstől kezdve a „kiegészítő adatok”-at a referencia-negyedév végétől számított 82 naptári napon belül kell jelenteni az EKB számára.

(2)   A 2. cikk (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott „nemzeti adatok”-at, valamint a 2. cikk (7) bekezdésében meghatározott magyarázó metaadatokat a referencia-negyedév végétől számított 100 naptári napon belül kell jelenteni az EKB számára. A 2017-ben történő első közléstől kezdve a „nemzeti adatok”-at, valamint az azokhoz tartozó metaadatokat a referencia-negyedév végétől számított 97 naptári napon belül kell jelenteni az EKB számára.

(3)   A 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatokat az EKB legkésőbb az azok EKB által történő közzétételét követő első EKB munkanapon közli az NKB-kkal.

5. cikk

Együttműködés a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal

(1)   Amennyiben a 2. cikkben meghatározott adatok és információk egy része vagy egésze az NKB-któl eltérő, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságtól származik, az NKB-k törekednek az e hatóságokkal történő állandó együttműködés kialakítására az olyan adattovábbítás biztosítása érdekében, amely megfelel az ezen iránymutatásban foglalt előírásoknak és követelményeknek, kivéve, ha e célkitűzés a nemzeti jogalkotás alapján már megvalósult.

(2)   Amennyiben ezen együttműködés folyamán valamely NKB azért nem tud eleget tenni a 2. és a 4. cikkben megállapított követelményeknek, mert a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság nem bocsátotta az NKB rendelkezésére a szükséges adatokat vagy információkat, az EKB és az NKB az információk kellő időben történő rendelkezésre bocsátásnak biztosítása érdekében megtárgyalja az ügyet az érintett nemzeti hatósággal.

6. cikk

Adattovábbítási szabvány

Az előírt statisztikai információkat olyan formában kell az EKB rendelkezésére bocsátani, amely megfelel a II. mellékletben megállapított követelményeknek. Ez a követelmény nem zárja ki a statisztikai információ EKB-val való közlésére szolgáló egyes eltérő eszközök alkalmazását az EKB és az NKB között leegyeztetett tartalékmegoldásként.

7. cikk

Minőség

(1)   Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik és fejlesztik az EKB részére szolgáltatott adatok minőségét.

(2)   Az EKB Igazgatósága évenként jelentést tesz az EKB Kormányzótanácsának az euroövezeti negyedéves pénzügyi elszámolások minőségéről. A jelentés kiterjed legalább az adatok körére, arra, hogy milyen mértékben felelnek meg a vonatkozó fogalommeghatározásoknak, valamint a helyesbítések hatásának mértékére.

8. cikk

Egyszerűsített módosítási eljárás

Az EKB Igazgatósága a Statisztikai Bizottság véleményét figyelembe véve jogosult e határozat mellékleteiben technikai módosítások végrehajtására, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten, és nincsenek kihatással az adatszolgáltatási teherre. Az Igazgatóság az ilyen módosításokról indokolatlan késedelem nélkül értesíti a Kormányzótanácsot.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az EKB/2002/7 iránymutatás 2014. szeptember 1-jétől hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő hivatkozásokat erre az iránymutatásra történő hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

(2)   Ez az irányelv 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. július 25-én.

az EKB Kormányzótanácsa nevében

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 334., 2002.12.11., 24. o.

(2)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(3)  HL L 174., 2013.6.26., 1. o.

(4)  Elérhető az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu

(5)  Elérhető az EKB honlapján.

(6)  HL L 145., 2009.6.10., 1. o.


I. MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Az adatkövetelmények összefoglalása

Cikk

Tartalom

Táblázatok

Adattípus

Referenciaidőszak

Az első adatszolgáltatás időpontja

Határidők

Megjegyzések

Állományok

Műveletek

A mennyiségben bekövetkezett egyéb változások

2.(2)

4.(1)

Kiegészítő adatok, csak a feketével jelölt cellák

T1

eszközök

T2

források

T4

rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

T5

hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

Image

Image

 

2012. 4. negyedévétől kezdődően

2014. szeptember

2016 decemberéig: t + 85

2017 márciusától kezdve: t + 82

Legjobb becslés

Feketével jelölt cellák a H, H.1 és H.2 oszlopokban önkéntes alapon

2. (3) a)

2. (5)

3. (2)

3. (3)

a), b)

4. (2)

Nemzeti adatok, valamennyi cella

T1

eszközök

T2

források

T3

betétek (w-t-w)

T4

rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

T5

hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

Image

Image

Image

2012. 4. negyedévétől kezdődően

2014. szeptember

2016 decemberéig: t + 100

2017 márciusától kezdve: t + 97

Metaadatokkal kiegészítve

A T3–T5 12–21. soraiban meghatározott adatokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét; legjobb becslés alapon

A T3–T5 12–21. soraiban szereplő adatokat nem kell közzétenni

2.(3)

b)

2.(5)

3.(2)

3.(3) c)

4.(2)

Nemzeti adatok, valamennyi cella

T1

eszközök

T2

források

T3

betétek (w-t-w)

T4

rövid lejáratú hitelek (w-t-w)

T5

hosszú lejáratú hitelek (w-t-w)

Image

Image

 

1999. 1. negyedévétől 2012. 3. negyedévéig

2017. szeptember

2016 decemberéig: t + 100

2017 márciusától kezdve: t + 97

Legjobb becslés alapon

a T1 és a T2 J és K oszlopai önkéntes alapon

Metaadatokkal kiegészítve

a T3–T5 12–21. soraiban meghatározott adatokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét; legjobb becslés alapon

a T3–T5 12–21. soraiban szereplő adatokat nem kell közzétenni

2.(4)

2.(5)

3.(2)

3.(3)

a) b)

4.(2)

Nemzeti adatok, valamennyi cella

T6

rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (w-t-w)

T7

hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (w-t-w)

T8

tőzsdei részvények (w-t-w)

T9

befektetési jegyek/egységek (w-t-w)

Image

Image

Image

2013. 4. negyedévétől kezdődően

2015. szeptember

2016 decemberéig: t + 100

2017 márciusától kezdve: t + 97

Metaadatokkal kiegészítve

a 12–21. sorokban meghatározott adatokat ki kell igazítani annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék az euroövezet összetételét; legjobb becslés alapon

a 12–21. sorokban szereplő adatokat nem kell közzétenni


1.   táblázat

Pénzügyi eszközök  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

A hitelező szektor szerinti besorolása

Pénzügyi eszköz

 

Összesen

(S.1)

Rezidensek

Külföld

(S.2)

Nem pénzügyi vállalatok

(S.11)

MPI-k (3)

(S.121+…+S.123)

Nem PPA (4) befektetési alapok

(S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények

(S.125+…+S.127)

Biztosítók

(S.128)

Nyugdíjpénztárak

(S.129)

Kormányzat

Háztartások és NPISH-k (5)

Összesen

(S.13)

Központi kormányzat

(S.1311)

Társadalombiztosítási alapok

(S.1314)

Összesen

(S14+S15)

Háztartások

(S.14)

NPISH-k (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eszközök összesen (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetáris arany és SDR-ek (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetáris arany (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Különleges lehívási jogok (SDR) (F.12).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Készpénz és betétek (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Készpénz (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Betétek (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Folyószámlabetétek (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Egyéb betétek (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Hitelek (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Rövidlejáratú hitelek (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Hosszúlejáratú hitelek (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tulajdoni részesedések és befektetési jegyek (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tulajdoni részesedések (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Tőzsdei részvények (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nem tőzsdei részvények és egyéb tulajdoni részesedések (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nem tőzsdei részvények (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Egyéb tulajdoni részesedések (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Befektetési jegyek/egységek (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

PPA befektetési jegyek/egységek (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Nem PPA befektetési jegyek/egységek (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Biztosítási és nyugdíjtartalékok,szabványosított garanciák (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Nem-életbiztosítástechnikai tartalékok (F. 61) és szabványosított garanciák lehívására képzett tartalék (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Életbiztosítás- és életjáradék-jogosultságok (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nyugdíjjogosultságok (F.63), nyugdíjpénztárak követelései a nyugdíjkezelővel szemben (F.64), nem nyugdíjjellegű ellátásra való jogosultságok (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényopciók (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Egyéb követelések (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kereskedelmi hitelek és előlegek (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Egyéb követelések a kereskedelmi hitelek és előlegek kivételével (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   táblázat

Kötelezettségek  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Az adós szektor szerinti besorolása

Pénzügyi eszköz

 

Összesen

(S.1)

Rezidensek

Külföld

(S.2)

Nem pénzügyi vállalatok

(S.11)

MPI-k (8)

(S.121+…+S.123)

Nem PPA (9) befektetési alapok

(S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények

(S.125+…+S.127)

Biztosítók

(S.128)

Nyugdíjpénztárak

(S.129)

Kormányzat

Háztartások és NPISH-k (10)

Összesen

(S.13)

Központi kormányzat

(S.1311)

Társadalombiztosítási alapok

(S.1314)

Összesen

(S14+S15)

Háztartások

(S.14)

NPISH-k (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kötelezettségek összesen (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Monetáris arany és SDR-ek (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Monetáris arany (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Különleges lehívási jogok (SDR) (F.12).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Készpénz és betétek (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Készpénz (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Betétek (F.22 + F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Folyószámlabetétek (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Egyéb betétek (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Hitelek (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Rövidlejáratú hitelek (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Hosszúlejáratú hitelek (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Tulajdoni részesedések és befektetési jegyek (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tulajdoni részesedések (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Tőzsdei részvények (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nem tőzsdei részvények és egyéb tulajdoni részesedések (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nem tőzsdei részvények (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Egyéb tulajdoni részesedések (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Befektetési jegyek/egységek (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

PPA befektetési jegyek/egységek (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Nem PPA befektetési jegyek/egységek (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Biztosítási és nyugdíjtartalékok, szabványosított garanciák (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Nem-életbiztosítástechnikai tartalékok (F. 61) és szabványosított garanciák lehívására képzett tartalék (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Életbiztosítás- és életjáradék-jogosultságok (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nyugdíjjogosultságok (F.63), nyugdíjpénztárak követelései a nyugdíjkezelővel szemben (F.64), nem nyugdíjjellegű ellátásra való jogosultságok (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényopciók (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Egyéb tartozások (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Kereskedelmi hitelek és előlegek (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Egyéb tartozások a kereskedelmi hitelek és előlegek kivételével (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Nettó pénzügyi tranzakciók/nettó pénzügyi vagyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   táblázat

Betétek (F.22 + F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Az adós szektor szerinti besorolása

A hitelező szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

 

Összesen

(S.1) (12)

MPI-k (13)

(S.121+…+S.123)

Kormányzat

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

2

Rezidensek

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Nem rezidensek

Összesen (S.2)

 

 

 

 

12

Euroövezet a belföld kivételével

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

 

 

 

 


4.   táblázat

Rövidlejáratú hitelek (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

A hitelező szektor szerinti besorolása

Az adós szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

 

Összesen

Nem pénzügyi vállalatok

(S.11)

MPI-k (15)

(S.121+…+S.123)

Nem PPA (16) befektetési alapok

(S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények

(S.125+…+S.127)

Biztosítók

(S.128)

Nyugdíjpénztárak

(S.129)

Kormányzat

Háztartások, beleértve az NPISH-kat (17)

(S.14+S.15)

Összesen

(S.13)

Központi kormányzat

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidensek

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nem rezidensek

Összesen (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroövezet a belföld kivételével

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.   táblázat

Rövidlejáratú hitelek (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

A hitelező szektor szerinti besorolása

Az adós szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

 

Összesen

Nem pénzügyi vállalatok

(S.11)

MPI-k (19)

(S.121+…+S.123)

Nem PPA (20) befektetési alapok

(S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények

(S.125+…+S.127)

Biztosítók

(S.128)

Nyugdíjpénztárak

(S.129)

Kormányzat

Háztartások, beleértve az NPISH-ka (21)

(S.14+S.15)

Összesen

(S.13)

Központi kormányzat

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidensek

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nem rezidensek

Összesen (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroövezet a belföld kivételével

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.   táblázat

Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A hitelező szektor szerinti besorolása

Az adós szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

 

Összesen

Nem pénzügyi vállalatok

(S.11)

MPI-k (23)

(S.121+…+S.123)

Nem PPA (24) befektetési alapok

(S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények

(S.125+…+S.127)

Biztosítók

(S.128)

Nyugdíjpénztárak

(S.129)

Kormányzat

(S.13)

Háztartások, beleértve az NPISH-kat (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidensek

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nem rezidensek

Összesen (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroövezet a belföld kivételével

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.   táblázat

Rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A hitelező szektor szerinti besorolása

Az adós szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

 

Összesen

Nem pénzügyi vállalatok

(S.11)

MPI-k (27)

(S.121+…+S.123)

Nem PPA (28) befektetési alapok

(S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények

(S.125+…+S.127)

Biztosítók

(S.128)

Nyugdíjpénztárak

(S.129)

Kormányzat

(S.13)

Háztartások, beleértve az NPISH-kat (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidensek

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nem rezidensek

Összesen (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroövezet a belföld kivételével

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.   táblázat

Tőzsdei részvények (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A hitelező szektor szerinti besorolása

Az adós szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

 

Összesen

Nem pénzügyi vállalatok

(S.11)

MPI-k (31)

(S.121+…+S.123)

Nem PPA (32) befektetési alapok

(S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények

(S.125+…+S.127)

Biztosítók

(S.128)

Nyugdíjpénztárak

(S.129)

Kormányzat

(S.13)

Háztartások, beleértve az NPISH-kat (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidensek

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nem rezidensek

Összesen (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroövezet a belföld kivételével

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.   táblázat

Befektetési jegyek vagy egységek (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A hitelező szektor szerinti besorolása

Az adós szektor szerinti besorolása

 

Rezidensek

 

Összesen

Nem pénzügyi vállalatok

(S.11)

MPI-k (35)

(S.121+…+S.123)

Nem PPA befektetési alapok (36)

(S.124)

Egyéb pénzügyi intézmények

(S.125+…+S.127)

Biztosítók

(S.128)

Nyugdíjpénztárak

(S.129)

Kormányzat

(S.13)

Háztartások, beleértve az NPISH-kat (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Rezidensek

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Nem rezidensek

Összesen (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Euroövezet a belföld kivételével

Összesen (S.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Euroövezeten kívüli rezidensek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az állományok, tranzakciók és egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak, a külföld vonatkozásában eszközként megjelenő monetáris arany (F.11) kivételével, amelyek csak tranzakciók és egyéb volumenváltozások esetében szükségesek.

(2)  Az ESA 2010 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 2010 2. fejezetét) és a pénzügyi tranzakciók, az egyéb volumenváltozások és a mérlegek (lásd az ESA 2010 5., 6. és 7. fejezetét) besorolására.

(3)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).

(4)  Pénzpiaci alap (PPA; S.123).

(5)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

(6)  Az állományok, tranzakciók és egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak, a külföld vonatkozásában eszközként megjelenő monetáris arany (F.11) kivételével, amelyek csak tranzakciók és egyéb volumenváltozások esetében szükségesek.

(7)  Az ESA 2010 kódok használatosak az intézményi szektorok (lásd az ESA 2010 2. fejezetét) és a pénzügyi tranzakciók, az egyéb volumenváltozások és a mérlegek (lásd az ESA 2010 5., 6. és 7. fejezetét) besorolására.

(8)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).

(9)  Pénzpiaci alap (PPA; S.123).

(10)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

(11)  Az állományok, tranzakciók és egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(12)  Az ESA 2010 (5.79 pont) szerint a betétek a betétgyűjtéssel foglalkozó vállalatok (azaz S.121 és S.122), illetve bizonyos esetekben a központi kormányzat által kínált szerződések. Ezen túlmenően az 5.86 pont meghatározza, hogy betétként itt szerepelnek a származtatott pénzügyi eszközökkel összefüggésben befizetett azon visszafizetendő letétek, illetve azonrövid lejáratú visszavásárlási megállapodások (repók), amelyek az MPI-k (azaz S.121, S.122 és S.123) kötelezettségeit képezik.

(13)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).

(14)  Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(15)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k; S.121+S.122+S.123). Az ESA 2010 (5.118 pont) szerint a betétgyűjtéssel foglalkozó vállalatok (S.121+S.122) részére nyújtott rövid lejáratú hiteleket betétként kell besorolni (F.22 vagy F.29).

(16)  Pénzpiaci alapok (PPA-k; S.123).

(17)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

(18)  Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(19)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123)

(20)  Pénzpiaci alap (PPA; S.123).

(21)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

(22)  Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(23)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).

(24)  Pénzpiaci alap (PPA; S.123).

(25)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

(26)  Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(27)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).

(28)  Pénzpiaci alap (PPA; S.123).

(29)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

(30)  Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(31)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).

(32)  Pénzpiaci alap (PPA; S.123).

(33)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).

(34)  Az állományok, tranzakciók ls egyéb volumenváltozások tekintetében az adatkövetelmények azonosak.

(35)  Monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k, S.121+S.122+S.123).

(36)  Pénzpiaci alap (PPA; S.123).

(37)  Háztartásokat segítő nonprofit intézmények (NPISH-k, S.15).


II. MELLÉKLET

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK RÉSZÉRE

A nemzeti központi bankok („NKB-k”) a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) által biztosított eszközt alkalmazzák, amely a KBER számítástechnikai infrastruktúrájára támaszkodik az Európai Központi Bank („EKB”) által megkövetelt statisztikai információk elektronikus továbbítására. A KBER-en belüli adatátadások a „Statistical Data and Metadata eXchange” formátumon alapulnak. Ez a követelmény nem zárja ki a statisztikai információ EKB-val való közlésére szolgáló egyes eltérő eszközök alkalmazását egyeztetett tartalékmegoldásként.

Az NKB-k az adatátvitel kielégítő működésének biztosítása érdekében betartják az alább felsorolt ajánlásokat:

i.

Teljesség: az NKB-k minden előírt sorozatkulcsot jelentenek. A sorozatkulcsok jelentésének elmulasztása, illetve a fel nem sorolt sorozatkulcsok jelentése hiányos adatszolgáltatásnak minősül. Amennyiben egy megfigyelés hiányzik, a hiányt a megfelelő megfigyelési státusjelzéssel kell nyilvántartani.

ii.

Az adatok számviteli azonossága és jelkonvenciója: az ellenőrzési szabályokat az NKB-knak kell végrehajtaniuk az adatoknak az EKB részére történő továbbítását megelőzően.

Amennyiben a helyesbítések csak a sorozatkulcsok egyes részhalmazaira vonatkozóan kerülnek elvégzésre, az ellenőrzési szabályok a jelentés egészére alkalmazandók.


Top