EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0023

2014/2/EU: Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2013. július 25. ) a kormányzati pénzügyi statisztikákról (EKB/2013/23)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 12–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/2/oj

7.1.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 2/12


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2013. július 25.)

a kormányzati pénzügyi statisztikákról

(átdolgozás)

(EKB/2013/23)

(2014/2/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 5.1., 5.2., 12.1. és 14.3. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiányra vonatkozó eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló, 2013. május 21-i 549/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

mivel:

(1)

A kormányzati pénzügyi statisztikáról szóló, 2009. július 31-i EKB/2009/20 európai központi banki iránymutatás (3) lényeges módosításra szorul, ezért azt az egyértelműség és az átláthatóság érdekében át kell dolgozni.

(2)

A módszertani keretnek az 1995. évi számlák európai rendszeréről (ESA) az 549/2013/EU rendeletben megállapított ESA 2010-re történő módosítása a statisztikai koncepciók kiigazítását igényli. A koherencia érdekében a kormányzati pénzügyi statisztikák („KPS”) területén az Európai Központi Bank („EKB”) követelményeit az ESA 2010-ben meghatározott uniós statisztikai szabványokra kell alapozni.

(3)

A Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) feladatai ellátásához átfogó, azaz valamennyi ügyletre kiterjedő – ideértve azokat is, amelyekben a kormányzat az Európai Unió intézményeinek megbízottjaként jár el –, és megbízható adatokra van szüksége a gazdasági és monetáris elemzéshez. Az ebben az iránymutatásban meghatározott eljárások nem érintik a tagállami és uniós szintű felelősségeket és hatásköröket.

(4)

Szükséges a KBER-en belül a KPS cseréjére vonatkozó, hatékony eljárások létrehozása annak biztosítása érdekében, hogy a KBER igényeinek megfelelő KPS időben a KBER rendelkezésére álljanak, valamint hogy azok és a nemzeti központi bankok („NKB-k”) által készített, ugyanazon változók előrejelzései összeegyeztethetőek legyenek, függetlenül attól, hogy a statisztikákat az NKB-k vagy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok állítják-e össze.

(5)

A KPS területére tartozó KBER statisztikai követelmények teljesítéséhez szükséges információk egy részét nem az NKB-k, hanem a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok gyűjtik össze. Emiatt az ezen iránymutatás alapján végzendő egyes feladatok igénylik a KBER és a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok közötti együttműködést. Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/1998/EK tanácsi rendelet (4) 4. cikke arra kötelezi a tagállamokat, hogy maguk szervezzék meg a statisztikai adatszolgáltatást, és teljes körűen működjenek együtt a KBER-rel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 5. cikkéből fakadó kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében.

(6)

A 479/2009/EK tanácsi rendeleten és az ESA 2010-en alapuló statisztikai források nem elégítik ki a KBER szükségleteit az államadósság és a hiány-adósság átvezetési statisztikák, valamint a tagállamok és az Unió költségvetése közötti ügyletekre vonatkozó statisztikák lefedettsége tekintetében. Ezért a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok részéről további összeállítási tevékenység szükséges.

(7)

Eljárást kell létrehozni ezen iránymutatás mellékleteinek hatékony technikai módosítására, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten és nem érintik az adatszolgáltatási terhet. Az NKB-k az ilyen technikai módosításokra a KBER Statisztikai Bizottságánál tehetnek javaslatot, az álláspontjukat pedig az eljárás során figyelembe veszik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában:

1.   „euroövezeti tagállam”: az a tagállam, amelynek pénzneme az euro;

2.   „kormányzati pénzügyi statisztikák (KPS)”: bevételi, kiadási és a hiányra/többletre vonatkozó statisztikák, a hiány-adósság átvezetési statisztikák, az államadósság-statisztikák (az I. mellékletben meghatározottak szerint);

3.   „államadósság”: jelentése azonos a 479/2009/EK rendelet 1. cikkében adott meghatározással;

4.   „első adatátvitel”: az NKB-k által április 15. előtt elvégzendő szokásos adatátvitel;

5.   „második adatátvitel”: az NKB-k által október 15. előtt elvégzendő szokásos adatátvitel.

2. cikk

Az NKB-k statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei

(1)   Az NKB-k az I. mellékletnek megfelelően naptári évenként jelentik a KPS-t az EKB számára. Az adatoknak meg kell felelniük a 479/2009/EK rendelet, illetve az ESA 2010 alapelveinek és fogalommeghatározásainak, a II. mellékletben tovább részletezettek szerint.

(2)   Az NKB-k az adatszolgáltatást ezen iránymutatás II. mellékletének 1. szakaszában szereplő szektorok és alszektorok, valamint az annak 2. szakaszában az alábbiak vonatkozásában megállapított módszertani meghatározásokkal összhangban végzik:

a)

a „bevételi, kiadási és hiányra/többletre vonatkozó statisztikák”, amelyek az I. melléklet 1A., 1B. és 1C. táblázatában szereplő statisztikákból állnak;

b)

a „hiány-adósság átvezetési statisztikák”, amelyek az I. melléklet 2A. és 2B. táblázatában szereplő statisztikákból állnak;

c)

az „államadósság-statisztikák”, amelyek az I. melléklet 3A. és 3B. táblázatában szereplő statisztikából állnak.

(3)   A teljes adatsor tartalmazza az I. mellékletben (a bevételi, kiadási és hiányra/többletre vonatkozó statisztikák, a hiány-adósság átvezetési statisztikák és az államadósság-statisztikák alatt) meghatározott valamennyi kategóriát. Annak részét képezik továbbá az 1995-től attól az évig terjedő visszamenőleges adatok is, amelyre az adatközlés vonatkozik (t–1 év).

(4)   A (3) bekezdéstől eltérve az NKB-knek nem kell visszamenőleges adatokat továbbítaniuk azokra a kategóriákra, amelyekre az Európai Bizottság (Eurostat) és a tagállamok megállapodása szerinti eltérések kiterjednek.

(5)   Az I. melléklet 1A-C., 2A-B., 3A-B. táblázatában meghatározott adatok továbbítása 2014 októberében kezdődik.

(6)   A hiányra/többletre, adósságra, bevételre, kiadásra vagy a nominális bruttó hazai termékre („GDP”) vonatkozó adatokat ki kell egészíteni a helyesbítés okaival, ha a hiányban/többletben a helyesbítéssel okozott változás mértéke eléri a GDP legalább 0,3 %-át, illetve ha az adósságban, bevételben, kiadásban vagy a nominális GDP-ben a helyesbítéssel okozott változás mértéke eléri a GDP legalább 0,5 %-át.

3. cikk

Az EKB statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei

(1)   Az NKB-k által jelentett adatok alapján az EKB vezeti a „KPS-adatbázist”, amely tartalmazza az euroövezeti és a nemzeti adatokat. Az EKB megküldi a KPS-adatbázist a KBER számára.

(2)   Az NKB-k megjelölik, hogy nemzeti statisztikai információik kiknek a számára tehetők elérhetővé. Az EKB-nak figyelembe kell vennie ezt a megjelölést az KPS-adatbázis megküldésekor.

4. cikk

Határidők

(1)   Az NKB-k a teljes adatsorokat félévente, április 15. és október 15. előtt jelentik.

(2)   Amennyiben új információk válnak elérhetővé, az NKB-k saját kezdeményezésük alapján jelentenek (részleges) adatsorokat, bármely más időpontban. Ennek az adatsornak részét képezhetik az olyan kategóriákra vonatkozó becslések is, amelyekre új információk nem állnak rendelkezésre.

(3)   Az EKB legalább havonta egyszer megküldi a KPS-adatbázist az NKB-k számára, legkésőbb a közzétételre szánt adatok EKB általi véglegesítését követő EKB-munkanapon.

5. cikk

Együttműködés a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal

(1)   Amennyiben a 2. cikkben meghatározott adatok egy része vagy egésze az NKB-kon kívüli, hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoktól származik, az NKB-k törekednek az e hatóságokkal történő megfelelő együttműködés módjainak kialakítására az adattovábbítás olyan állandó szerkezetének biztosítása érdekében, amely eleget tesz a KBER előírásainak és követelményeinek, kivéve, ha e célkitűzés a nemzeti jogalkotás alapján már megvalósult.

(2)   Amennyiben ezen együttműködés folyamán valamely NKB azért nem tud eleget tenni a 2. és a 4. cikkben megállapított követelményeknek, mert a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság nem látta el az NKB-t a szükséges információkkal, az EKB és az NKB megtárgyalja az érintett hatósággal az információ rendelkezésére bocsátásának módját.

6. cikk

Adattovábbítási szabvány

Az előírt statisztikai adatokat olyan formában kell az EKB rendelkezésére bocsátani, amely megfelel a III. mellékletben megállapított követelményeknek. Ez az előírás nem gátolja meg más eszközök használatát a statisztikai adatok EKB-nak történő átadására, elfogadott pótmegoldásként.

7. cikk

Minőség

(1)   Az EKB és az NKB-k figyelemmel kísérik és fejlesztik az EKB részére szolgáltatott adatok minőségét.

(2)   Az EKB Igazgatósága évenként jelentést tesz az EKB Kormányzótanácsának az éves KPS minőségéről.

(3)   A jelentés kiterjed legalább az adatok körére, arra, hogy milyen mértékben felelnek meg az idevágó fogalommeghatározásoknak, valamint a helyesbítések hatásának mértékére.

8. cikk

Egyszerűsített módosítási eljárás

Az EKB Igazgatósága, figyelembe véve a Statisztikai Bizottság véleményét, jogosult ezen iránymutatás mellékleteiben technikai módosítások végrehajtására, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatnak a mögöttes koncepcionális kereten és nincsenek kihatással az adatszolgáltatási teherre. Az Igazgatóság az ilyen módosításokról indokolatlan késedelem nélkül értesíti a Kormányzótanácsot.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az EKB/2009/20 iránymutatás 2014. szeptember 1-től hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő hivatkozásokat erre az iránymutatásra történő hivatkozásként kell értelmezni a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

10. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

(2)   Ez az iránymutatás 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2013. július 25-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 145., 2009.6.10., 1. o.

(2)  HL L 174., 2013.6.26., 1. o.

(3)  HL L 228., 2009.9.1., 25. o.

(4)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.


I. MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Bevételi, kiadási és hiányra/többletre vonatkozó statisztikák

1A.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Hiány (–) vagy többlet (+)

Formula

Formula

ebből: elsődleges hiány (–) vagy többlet (+)

Formula

Központi kormányzat

3

Tartományi kormányzat

4

Helyi önkormányzat

5

Társadalombiztosítási alapok

6

Összes bevétel

Formula

Teljes folyó bevétel

Formula

Közvetlen adók

9

ebből: vállalkozások által fizetendő

10

ebből: háztartások által fizetendő

11

Közvetett adók

12

ebből: hozzáadottérték-adó (héa).

13

Nettó társadalombiztosítási járulékok

14

ebből: munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai

15

ebből: háztartások tényleges társadalombiztosítási járulékai

16

Egyéb folyó bevételek

17

ebből: kamatbevételek

18

Árbevétel

19

Teljes tőkejövedelem

20

ebből: tőkeadók

21

Kiadások összesen

Formula

Teljes folyó kiadás

Formula

Folyó transzferek

Formula

Szociális kifizetések

25

Fizetendő támogatások

26

Egyéb fizetendő folyó transzferek

27

Fizetendő kamat

28

Munkavállalók jövedelme

29

ebből: bérek és keresetek

30

Folyó termelőfelhasználás

31

Teljes tőkekiadás

Formula

Beruházás

33

Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése és készletváltozások

34

Fizetendő tőketranszferek

35

Kiegészítő tételek:

 

Bruttó megtakarítás

Formula

Kamatok, a csereügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodásokból származó kamatáramlásokat is ideértve

37

Túlzott hiány esetén követendő eljárás („EDP”) hiány (–) vagy többlet (+)

Formula

Nemzetközi mobil távközlési rendszerek (universal mobile telecommunication systems –„UMTS”) bevételek

39

Tényleges társadalombiztosítási járulékok

Formula

Természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi juttatások

41


1B.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Tagállami kiadás az Európai Unió (EU) költségvetése felé

Formula

Közvetett adók

2

Folyó nemzetközi együttműködés

3

Máshová nem sorolt folyó transzferek

4

ebből: hozzáadottértékadó-alapú harmadik uniós saját forrás

5

ebből: a GNP-n alapuló negyedik uniós saját forrás

6

Tőketranszferek

7

Tagállami bevétel az EU költségvetéséből

Formula

Támogatások

9

Folyó transzferek a kormányzatnak

10

Folyó transzferek nem kormányzati egységeknek

11

Tőketranszferek a kormányzatnak

12

Tőketranszferek nem kormányzati egységeknek

13

Tagállami egyenleg az EU költségvetése felé (nettó fogadó +, nettó fizető –)

Formula

Tájékoztató adat:

 

Saját források beszedési költségei

15


1C.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Végső fogyasztási kiadás

Formula

Formula

Egyéni fogyasztási kiadás

2

Közösségi célú fogyasztási kiadás

3

Természetbeni társadalmi transzferek – vásárolt piaci termelés

4

Állóeszköz-felhasználás

5

Kifizetett termelési adók mínusz kapott támogatások

6

Nettó működési eredmény

7

Kiegészítő tételek:

 

Előző évi árakon számított végső fogyasztási kiadások

8

Előző évi árakon számított állami beruházások

9

Bruttó hazai termék („GDP”) folyó árakon

10

Előző évi árakon számított GDP

11

Hiány-adósság átértékelési statisztikák

2A.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Pénzügyi és nem pénzügyi számlák közötti kiigazítások

Formula

Nettó pénzügyi tranzakciók (konszolidált)

Formula

Pénzügyi eszközök (konszolidált)

Formula

Készpénz és betétek

4

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

5

Hitelek

6

Tulajdoni részesedések és befektetési jegyek vagy egységek

7

Privatizációk (nettó)

8

Tőkeinjekciók (nettó)

9

Egyéb

10

Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek

11

Származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényopciók

12

Egyéb pénzügyi eszközök

13

ebből: amelyből felhalmozott, de ki nem fizetett adók és társadalombiztosítási járulékok

14

Kötelezettségek (konszolidált)

Formula

Készpénz és betétek

16

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

17

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

18

Hitelek

19

ebből: központi banki hitelek

20

Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek

21

Származtatott pénzügyi eszközök és munkavállalói részvényopciók

22

Egyéb kötelezettségek

23

A kormányzat finanszírozási igénye

Formula

Formula

Formula

ebből: hosszú lejáratú

25

Nemzeti fizetőeszközben denominált adósság

26

Az euroövezeti tagállamok fizetőeszközében denominált

27

Egyéb fizetőeszközökben denominált

28

Egyéb állományváltozások

Formula

Adósság átértékelési változása

Formula

Devizatartási nyereség és veszteség

31

Egyéb átértékelési hatások – névérték

Formula

Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai

33

Az államadósság változása

Formula

Formula

Formula


2B.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Gazdasági műveletek államkötvényekkel (nem konszolidált)

Formula

Készpénz és betétek

2

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4

Központi banki hitelek

5

Egyéb hitelek

6

Konszolidáló tranzakciók

Formula

Készpénz és betétek

Formula

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Formula

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Formula

Hitelek

Formula

Államadósság-statisztikák

3A.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Államadósság (konszolidált)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Készpénz és betétek

2

Rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

3

Hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4

Központi banki hitelek

5

Egyéb hitelek

6

A tagállam rezidensei által tartott

Formula

Központi bank

8

Egyéb monetáris-pénzügyi intézmények

9

Egyéb pénzügyi intézmények

10

Egyéb rezidensek

11

A nem a tagállamban rezidensek által tartott

12

Nemzeti fizetőeszközben denominált adósság

13

Az euroövezeti tagállamok fizetőeszközében denominált

14

Egyéb fizetőeszközökben denominált

15

Rövid lejáratú adósság

16

Hosszú lejáratú adósság

17

ebből: változó kamatozású

18

Legfeljebb egyéves hátralévő futamidejű

19

Egy évnél hosszabb és legfeljebb ötéves hátralévő futamidejű

20

ebből: változó kamatozású

21

Öt évnél hosszabb hátralevő futamidejű

22

ebből: változó kamatozású

23

Kiegészítő tételek:

 

Adósság átlagos hátralevő futamideje

24

Államadósság – kamatszelvény nélküli kötvények

25


3B.   táblázat

Kategória

Szám és lineáris kapcsolat

Államadósság (nem konszolidált)

Formula

Konszolidáló elemek

Formula

Formula

Formula

Készpénz és betétek

3

Rövid lejáratú értékpapírok

4

Hosszú lejáratú értékpapírok

5

Hitelek

6

Központi kormányzat által kibocsátott (konszolidált)

7

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

8

Tartományi kormányzat által kibocsátott (konszolidált)

9

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

10

Helyi önkormányzat által kibocsátott (konszolidált)

11

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

12

Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott (konszolidált)

13

ebből: egyéb kormányzati alszektorok által tartott

14

Kiegészítő tételek:

 

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a központi kormányzat által tartott adósságállomány

15

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a tartományi kormányzat által tartott adósságállomány

16

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a helyi önkormányzat által tartott adósságállomány

17

Egyéb kormányzati alszektorok által kibocsátott, a társadalombiztosítási alapok által tartott adósságállomány

18


II. MELLÉKLET

MÓDSZERTANI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.   Szektorok és alszektorok meghatározása

Szektorok és alszektorok az ESA 2010-ben

Teljes gazdaság

S.1

Nem pénzügyi vállalatok

S.11

Pénzügyi vállalatok

S.12

Központi bank

S.121

Betétgyűjtő vállalatok a központi bank kivételével

S.122

Pénzpiaci alapok

S.123

Nem pénzpiaci befektetési alapok

S.124

Egyéb pénzügyi közvetítők a biztosítók és a nyugdíjpénztárak kivételével

S.125

Kiegészítő pénzügyi tevékenységet végző szervezetek

S.126

Captive finanszírozók és pénzkölcsönzők

S.127

Biztosítók

S.128

Nyugdíjpénztárak

S.129

Monetáris pénzügyi intézmények

S.121 + S.122 + S.123

Kormányzat

S.13

Központi kormányzat (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1311

Tartományi kormányzat (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1312

Helyi önkormányzatok (a társadalombiztosítás kivételével)

S.1313

Társadalombiztosítási alapok

S.1314

Háztartások

S.14

Háztartásokat segítő nonprofit intézmények

S.15

Külföld

S.2

Az Európai Unió (EU) tagállamai, valamint intézményei és szervei

S.21

Az EU tagállamai

S.211

Az EU intézményei és szervei

S.212

Az Európai Központi Bank (EKB)

S.2121

Európai intézmények és szervek, az EKB kivételével

S.2122

Nem uniós tagországok és az Európai Unióban nem rezidens nemzetközi szervezetek

S.22

2.   A kategóriák meghatározása  (1)  (2)

1A.   táblázat

1.

Hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1] egyenlő: az S.13 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (B.9), egyenlő: az összbevétel [1A.7] mínusz összkiadás [1A.22], és egyenlő: a központi kormányzat [1A.3] hiánya (–) vagy többlete (+), plusz a tartományi kormányzat [1A.4] hiánya (–) vagy többlete (+), plusz a helyi önkormányzat [1A.5] hiánya (–) vagy többlete (+), plusz a társadalombiztosítási alapok [1A.6] hiánya (–) vagy többlete (+).

2.

Elsődleges hiány (–) vagy többlet (+) [1A.2] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], plusz fizetendő kamat [1A.28].

3.

Központi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.3] egyenlő: az S.1311 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele(–) (B.9).

4.

Tartományi kormányzat hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.4] egyenlő: az S.1312 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele(–) (B.9).

5.

Helyi önkormányzatok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.5] egyenlő: az S.1313 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele(–) (B.9).

6.

Társadalombiztosítási alapok hiánya (–) vagy többlete (+) [1A.6] egyenlő: az S.1314 nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele(–) (B.9).

7.

Teljes bevétel [1A.7] egyenlő: teljes folyó bevétel [1A.8], plusz teljes tőkebevétel [1A.20].

8.

Teljes folyó bevétel [1A.8] egyenlő: közvetlen adók [1A.9], plusz közvetett adók [1A.12], plusz társadalombiztosítási járulékok [1A.14], plusz egyéb folyó bevétel [1A.17], plusz árbevétel [1A.19].

9.

Közvetlen adók [1A.9] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).

10.

Közvetlen adók, amelyből vállalkozások által fizetendő adó [1A.10] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.11 és S.12 felhasználásai között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).

11.

Közvetlen adók, amelyből háztartások által fizetendő adó [1A.11] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.14 felhasználásai között nyilvántartott folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5).

12.

Közvetett adók [1A.12] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.13 forrásai között nyilvántartva.

13.

Közvetett adók, amelyből hozzáadottérték-adó (héa) [1A.13] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott hozzáadottérték-típusú adók (D.211).

14.

Nettó társadalombiztosítási járulékok [1A.14] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott társadalombiztosítási járulékok (D.61).

15.

Nettó társadalombiztosítási járulékok, amelyből a munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai [1A.15] egyenlő: a munkáltatók S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai (D.611).

16.

Nettó társadalombiztosítási járulékok, amelyből a háztartások tényleges társadalombiztosítási járulékai [1A.16] egyenlő: a munkáltatók S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai (D.613).

17.

Egyéb folyó bevétel [1A.17] egyenlő: tulajdonból származó jövedelem (D.4), az S.13 forrásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7), kivéve az S.13 kamatforrásait (D.41), amelyek az S.13 felhasználásaként is szerepelnek, plusz egyéb kapott termelési támogatások (D.39), amelyek az S.13 felhasználásai.

18.

Egyéb folyó bevétel, amelyből kapott kamatok [1A.18] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor felhasználásai között nyilvántartott kamat (D.41).

19.

Árbevétel [1A.19] egyenlő: piaci kibocsátás (P.11), plusz saját végső felhasználási célú kibocsátás (P.12), plusz az S.13 forrásai között nyilvántartott egyéb díjköteles nem piaci kibocsátások (P.131).

20.

Teljes tőkebevétel [1A.20] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott és az S.13. kivételével valamennyi szektor által fizetendő tőketranszferként nyilvántartott kapott tőketranszferek (D.9).

21.

Teljes tőkebevétel, amelyből tőkeadók [1A.21] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott tőkeadók (D.91).

22.

Teljes kiadás [1A.22] egyenlő: teljes folyó kiadások [1A.23], plusz teljes tőkekiadás [1A.32].

23.

Teljes folyó kiadások [1A.23] egyenlő: folyó transzferek [1A.24], plusz fizetendő kamat [1A.28], plusz munkavállalók jövedelme [1A.29], plusz folyó termelőfelhasználás [1A.31].

24.

Folyó transzferek [1A.24] egyenlő: szociális kifizetések [1A.25], plusz fizetendő támogatások [1A.26], plusz egyéb fizetendő folyó transzferek [1A.27].

25.

Szociális kifizetések [1A.25] egyenlő: természetbeni társadalmi transzfereken kívüli társadalmi juttatások (D.62), plusz a kormányzat által megvásárolt, termelt piaci javakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos természetbeni társadalmi transzfer (D.632), az S.13 felhasználásai között nyilvántartva, plusz az S.13 felhasználásai és az S.15 forrásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75).

26.

A fizetendő támogatások [1A.26] egyenlő: az S.13 forrásai között nyilvántartott támogatások (-D.3).

27.

Egyéb fizetendő folyó transzferek [1A.27] egyenlő: folyó jövedelem-, vagyon- stb. adók (D.5), plusz az egyéb termelési támogatások (D.29), plusz tulajdonból származó jövedelem (D.4), a kamatok kivételével (D.41), plusz az S.13 felhasználásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7), az S.13 és az S.15. forrásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75) kivételével.

28.

Fizetendő kamat [1A.28] egyenlő: az S.13 felhasználásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartott kamat (D.41).

29.

Munkavállalók jövedelme [1A.29] egyenlő: a munkavállalók S.13 felhasználásai között nyilvántartott jövedelme (D.1).

30.

Munkavállalók jövedelme, amelyből bérek és keresetek [1A.30] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott bérek és keresetek (D.11).

31.

Folyó termelőfelhasználás [1A.31] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott folyó termelőfelhasználás (P.2).

32.

Teljes tőkekiadás [1A.35] egyenlő: beruházás [1A.33], plusz nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése [1A.34], plusz fizetendő tőketranszferek [1A.35].

33.

Beruházás [1A.33] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51 g).

34.

Nem pénzügyi eszközök egyéb nettó beszerzése és készletváltozások [1A.34] egyenlő: készletváltozások (P.52) plusz értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege (P.53), plusz a nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott egyenlege (NP).

35.

Tőkebevétel [1A.35] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott, az S.13. kivételével valamennyi szektor által kapott tőketranszferként nyilvántartott, fizetendő tőketranszferek (D.9).

36.

Bruttó megtakarítás [1A.36] egyenlő: teljes folyó bevétel [1A.8], mínusz teljes folyó kiadások [1A.23].

37.

Kamatok – a csereügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodásokból származó kamatáramlásokat is ideértve – [1A.37] egyenlő: az S.13 felhasználásai között és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartott, túlzott hiány esetén követendő eljárás („EDP”) kamattal (EDP.41).

38.

Túlzott hiány esetén követendő eljárásból eredő (EDP) hiány (–) vagy többlet (+) [1A.38] egyenlő: az S.13 EDP nettó hitelnyújtása (+)/nettó hitelfelvétele (–) (EDP B.9), valamint egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], plusz fizetendő kamat [1A.28], mínusz kamat, a csereügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodásokból származó kamatáramlásokat is ideértve [1A.37].

39.

Nemzetközi mobil távközlési rendszerek engedélyek értékesítéséből befolyt összeg [1A.39] egyenlő: a harmadik generációs mobiltelefon-engedélyek értékesítéséből befolyt összeg, amelyet az Eurostat mobiltelefon-engedélyek elosztásáról szóló határozata szerint a nem pénzügyi eszközök eladásaként tartanak nyilván.

40.

Tényleges társadalombiztosítási járulékok [1A.40] egyenlő: munkáltatók tényleges társadalombiztosítási járulékai (D.611) [1A.15], plusz a háztartások S.13 forrásai között nyilvántartott tényleges társadalombiztosítási járulékai (D.613) [1A.16].

41.

Természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi juttatások [1A.41] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott természetbeni társadalombiztosítási transzfereken kívüli társadalmi juttatások (D.62).

1B.   táblázat

1.

Tagállami kiadás az Európai Unió (EU) költségvetése felé [1B.1] egyenlő: az EU költségvetésébe fizetendő közvetett adók, plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74) [1B.4], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75) [1B.5], plusz a kormányzat által az EU költségvetésébe fizetendő tőketranszferek (D.9) [1B.7].

2.

Közvetett adók [1B.2] egyenlő: termelési és importadók (D.2), az S.2122 forrásai között nyilvántartva.

3.

Folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók [1B.3] egyenlő: folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74), az S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

4.

Máshová nem sorolt folyó transzferek [1B.4] egyenlő: máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75) plusz az Unió hozzáadottérték-adó és GNI-alapú saját forrásai (D.76), az S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartva.

5.

Máshová nem sorolt folyó transzferek, ebből hozzáadottértékadó-alapú harmadik uniós saját forrás [1B.5] egyenlő: az S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, hozzáadottértékadó-alapú harmadik uniós saját forrás (D.761).

6.

Máshová nem sorolt folyó transzferek, ebből GNI-alapú negyedik uniós saját forrás [1B.6] egyenlő: az S.2122 forrásai és az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, GNI-alapú negyedik uniós saját forrás (D.762).

7.

Tőketranszferek [1B.7] egyenlő: az S.13. kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott, és az S.2122 által kapott tőketranszferként nyilvántartott, fizetendő tőketranszferek (D.9).

8.

Tagállami bevétel az EU költségvetéséből [1B.8] egyenlő: az EU költségvetése által fizetendő támogatások (D.3) [1B.9], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetendő máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7) [1B.10], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetendő máshová nem sorolt folyó transzferek (D.7) [1B.11], plusz az EU költségvetése által a kormányzatnak fizetendő tőketranszferek (D.9) [1B.12], plusz az EU költségvetése által a nem kormányzati szerveknek fizetendő tőketranszferek (D.9) [1B.13].

9.

Támogatások [1B.9] egyenlő: az S.2122 felhasználásai között nyilvántartott támogatások (D.3).

10.

Kormányzatnak fizetendő folyó transzferek [1B.10] egyenlő: az S.13 forrásai és az S.2122 felhasználásai között nyilvántartott, folyó nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos tranzakciók (D.74), plusz máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75).

11.

A nem kormányzati szerveknek fizetendő folyó transzferek [1B.11] egyenlő: az S.2122 felhasználásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor forrásai között nyilvántartott máshová nem sorolt folyó transzferek (D.75).

12.

A kormányzatnak fizetendő tőketranszferek [1B.12] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között, illetve az S.2122 eszközeinek változásai között nyilvántartott, kapott tőketranszferek (D.9).

13.

A nem kormányzati szerveknek fizetendő tőketranszferek [1B.13] egyenlő: az S.2122 eszközeinek változásai és S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, fizetett tőketranszferek (D.9).

14.

Tagállami egyenleg az EU költségvetése felé (nettó fogadó +, nettó fizető –) [1B.14] egyenlő: tagállami bevétel az EU költségvetéséből [1B.8], mínusz tagállami kiadás az EU költségvetése felé [1B.1].

15.

Saját források beszedési költségei [1B.15] az S.13 forrásai között nyilvántartott nem piaci kibocsátás (P.13) azon része, amely a saját forrásoknak az EU költségvetése által fizetett beszedési költsége.

1C.   táblázat

1.

Végső fogyasztási kiadás [1C.1] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott végső fogyasztási kiadás (P.3).

2.

Egyéni fogyasztási kiadás [1C.2] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott egyéni fogyasztási kiadás (P.31).

3.

Kollektív fogyasztási kiadás [1C.3] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott kollektív fogyasztási kiadás (P.32).

4.

Természetbeni társadalmi transzferek – vásárolt piaci termelés [1C.4] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, vásárolt piaci termelés (D.632).

5.

Állóeszközök felhasználása [1C.5] egyenlő: az állóeszközök S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott felhasználása (P.51c).

6.

Termelési adók mínusz kapott támogatások [1C.6] egyenlő: az S.13 felhasználásai között nyilvántartott egyéb termelési adók (D.29), mínusz az S.13 felhasználásai között nyilvántartott, egyéb kapott termelési támogatások (D.39).

7.

Nettó működési eredmény [1C.7] egyenlő: az S.13 nettó működési eredménye (B.2n).

8.

Előző évi árakon számított végső fogyasztási kiadások [1C.8] egyenlő: az S.13 felhasználásai között előző évi árakon nyilvántartott végső fogyasztási kiadás (P.3) láncindexált volumene.

9.

Előző évi árakon számított állami beruházások [1C.9] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai között előző évi árakon nyilvántartott, bruttó állóeszköz-felhalmozás (P.51g) láncindexált volumene.

10.

Bruttó hazai termék (GDP) folyó árakon [1C.10] egyenlő: a piaci árakon számított GDP (B.1*g).

11.

Előző évi árakon számított GDP [1C.11] egyenlő: az előző évi árakon számított GDP (B1*g) láncindexált volumene.

2A.   táblázat

1.

Kiigazítás a pénzügyi és nem pénzügyi számlák között [2A.1] egyenlő: hiány (–) vagy többlet (+) [1A.1], mínusz pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel végzett nettó tranzakciók [2A.2].

2.

Pénzügyi eszközökkel és kötelezettségekkel végzett nettó tranzakciók (konszolidált) [2A.2] egyenlő: pénzügyi eszközök nettó felmerülésével kapcsolatos tranzakciók [2A.3], mínusz kötelezettségekkel végzett nettó tranzakciók [2A.15].

3.

Pénzügyi eszközökkel végzett tranzakciók (konszolidált) [2A.3] egyenlő: készpénzzel és betétekkel végzett tranzakciók (konszolidált) (F.2) [2A.5], plusz hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.3) végzett tranzakciók [2A.5], plusz hitelekkel végzett tranzakciók (F.4) [2A.6], plusz részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egységeivel végzett tranzakciók (F.5) [2A.7], plusz biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerekkel végzett tranzakciók (F.6) [2A.11], plusz származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal végzett tranzakciók (F.7) [2A.12], plusz egyéb pénzügyi eszközökkel végzett tranzakciók [2A.13] az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartva.

4.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.4] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott készpénz és betétek nettó beszerzése (F.2).

5.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.5] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott készpénz és betétek nettó beszerzése (F.3).

6.

Tranzakciók hitelekkel [2A.6] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, a kormányzat által nyújtott új hitelek (F.4), a kormányzatnak visszafizetett összeg levonásával.

7.

Részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egységeivel végzett tranzakciók [2A.7] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott részvények és befektetési alapok befektetési jegyeinek vagy egységeinek (F.5) nettó beszerzése.

8.

Privatizációk (nettó) [2A.8] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egységeivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az adós szervezet feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez az S.13 (ESA 10 2.36–2.39. bekezdése); az ilyen tranzakciókat az S.13 közvetlenül elvégezheti az adós szervezettel, vagy ezek elvégezhetőek egy másik hitelező szervvel.

9.

Tőkeinjekciók (nettó) [2A.9] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.11 vagy S.12 kötelezettségeinek vagy nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egységeivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez, és azt az S.13 közvetlenül az adós szervezettel végzi.

10.

Egyéb [2A.10] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeivel vagy egységeivel (F.5) végzett tranzakciók, amelyeket az S.13 nem az adós feletti irányítás feladásakor vagy megszerzésekor végez, és azt az S.13 nem közvetlenül az adóssal, hanem egy másik hitelezővel végzi.

11.

Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerekkel végzett tranzakciók [2A.11] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek (F.6) nettó beszerzése.

12.

Tranzakciók származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal [2A.12] egyenlő: az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7) kapcsolatos nettó kifizetések.

13.

Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel [2A.13] egyenlő: a monetáris aranynak és a különleges lehívási jogoknak (SDR-ek) az S.13 eszközeinek változásai között nyilvántartott nettó beszerzése (F.1), plusz az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott egyéb követelések számlák (F.8).

14.

Tranzakciók egyéb pénzügyi eszközökkel, amelyből felhalmozott, de be nem fizetett adóbevételek és társadalombiztosítási járulékok [2A.14] egyenlő: az egyéb követelések számlák azon része (F.8 eszközök), amelyek a D.2, D.5, D.61 és D.91 kategóriákban nyilvántartott adókkal és társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatosak, mínusz az adók ténylegesen beszedett összege, az S.13 eszközeinek változásai és az S.13 kivételével valamennyi szektor kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartva.

15.

Kötelezettségekkel végzett tranzakciók (konszolidált) [2A.15] egyenlő: készpénzzel és betétekkel végzett tranzakciók (konszolidált) (F.2) [2A.16], plusz rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.31) [2A.17] végzett tranzakciók, plusz hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (F.32)[2A.18], plusz hitelekkel végzett tranzakciók (F.4) [2A.19], plusz biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerekkel végzett tranzakciók (F.6) [2A.21], plusz származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7) végzett tranzakciók [2A.22], plusz egyéb követelésekkel végzett tranzakciók [2A.23] az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartva.

16.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.16] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, készpénz és betétek (F.2) nettó beszerzése.

17.

Tranzakciók rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.17] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, olyan rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.31) nettó felmerülése, amelyek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

18.

Tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.18] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, olyan hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (F.32) nettó felmerülése, amelyek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

19.

Tranzakciók hitelekkel (kötelezettségek) [2A.19] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, felvett új hitelek (F.4), a meglévő hitelek visszafizetett összegének levonásával.

20.

Tranzakciók hitelekkel, amelyből központi banki hitelek [2A.20] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.121 eszközeinek változásai között nyilvántartott hitelekkel (F.4) végzett tranzakciók.

21.

Biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerekkel végzett tranzakciók [2A.21] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, biztosítási, nyugdíj- és szabványosítottgarancia-rendszerek (F.6) nettó beszerzése.

22.

Tranzakciók származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal [2A.22] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, származtatott pénzügyi eszközökkel és munkavállalói részvényopciókkal (F.7) kapcsolatos nettó bevételek.

23.

Tranzakciók egyéb kötelezettségekkel [2A.23] egyenlő: az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott monetáris arany és SDR-ek (F.1) nettó felmerülése, plusz az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott részvényekkel és befektetési alapok befektetési jegyeinek vagy egységeinek nettó felmerülése, plusz az S.13 kötelezettségei és nettó értéke és az S.13 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott egyéb tartozások [F.8].

24.

A kormányzat finanszírozási igénye [2A.24] egyenlő: készpénzben és betétekben felmerülő nettó kötelezettségek (F.2) [2A.16], plusz a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2A.17 és 2A.18] (F.3), plusz hitelek (F.4) [2A.19]. Egyenlő továbbá az államkötvényekkel végzett konszolidált tranzakciókkal.

25.

Tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.25] egyenlő: olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatban felmerülő nettó kötelezettségek [2A.24], amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

26.

Tranzakciók nemzeti fizetőeszközben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.26] egyenlő: a tagállam törvényes fizetőeszközében denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatban felmerülő nettó kötelezettségek [2A.24].

27.

Tranzakciók euroövezeti tagállamok fizetőeszközeiben nyilvántartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.27] egyenlő: az ECU-ban nyilvántartott adósságinstrumentumokkal kapcsolatban felmerülő nettó kötelezettségek [2A.24], plusz az euróban azt megelőzően nyilvántartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, hogy a tagállam bevezette az eurót, plusz az euroövezeti tagállammá válást megelőzően a valamely euroövezeti tagállam törvényes fizetőeszközében denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

28.

Tranzakciók más fizetőeszközben nyilvántartott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.28] egyenlő: nettó kötelezettségek, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.24], amelyek nem szerepelnek a [2A.26] vagy a [2A.27] kategóriában.

29.

Egyéb állományváltozások [2A.29] egyenlő: adósság átértékelési változásai [2A.30], plusz az adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.33].

30.

Adósság átértékelési változásai [2A.30] egyenlő: devizatartási nyereség és veszteség [2A.31], plusz egyéb átértékelési hatások – névérték [2A.32].

31.

Devizatartási nyereség és veszteség [2A.31] egyenlő: az adósságállomány [3A.1] névleges nyeresége/vesztesége (K.7), melynek értéke változik a devizaárfolyam-változás következtében a nemzeti fizetőeszközre történő átváltásakor.

32.

Egyéb átértékelési hatások – névérték [2A.32] egyenlő: adósságváltozás [2A.34], mínusz tranzakciók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal (konszolidált) [2A.24], mínusz devizatartási nyereség és veszteség [2A.31], mínusz adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.33].

33.

Az adósságállomány egyéb volumenváltozásai [2A.33] egyenlő: azon kötelezettségek (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 és K.6) egyéb volumenváltozásai, amelyeket vagy készpénzként és betétként (AF.2), hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként (AF.3), vagy a nem az S.13 eszközei közé tartozó hitelként (AF.4) tartanak nyilván.

34.

Adósságváltozás [2A.34] egyenlő: adósság [3A.1] a t. évben, mínusz adósság [3A.1] a t–1. évben.

2B.   táblázat

1.

Tranzakciók államkötvényekkel (nem konszolidált) [2B.1] egyenlő: tranzakciók készpénzzel és betétekkel (nem konszolidált) [2B.2], plusz tranzakciók rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3], plusz tranzakciók hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal ([2B.4], plusz tranzakciók központi bank hitelekkel [2B.5], plusz tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6].

2.

Tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2B.2] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai között nyilvántartott, készpénzzel és betétekkel végzett tranzakciók (F.2).

3.

Tranzakciók rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartott, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal végzett, nem konszolidált tranzakciókkal, amelyeknek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (F.31).

4.

Tranzakciók hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.4] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai között nyilvántartott, olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal végzett, nem konszolidált tranzakciókkal, amelyeknek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (F.32).

5.

Tranzakciók központi banki hitelekkel [2B.5] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értékének változásai és az S.121 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, hitelekkel (F.4) végzett, nem konszolidált tranzakciók.

6.

Tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6] egyenlő: az S.13 kötelezettségeinek és nettó értéke változásai és az S.121 kivételével valamennyi szektor eszközeinek változásai között nyilvántartott, hitelekkel végzett nem konszolidált hitelekkel (F.4).

7.

Konszolidáló tranzakciók [2B.7] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal[2B.1], mínusz konszolidált tranzakciók hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.24].

8.

Konszolidáló tranzakciók – készpénz és betétek [2B.8] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2B.2], mínusz konszolidált tranzakciók készpénzzel és betétekkel [2A.16].

9.

Konszolidáló tranzakciók – rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2B.9] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.3], mínusz konszolidált tranzakciók rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.17].

10.

Konszolidáló tranzakciók – hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [2B.10] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2B.4], mínusz konszolidált tranzakciók hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal [2A.18].

11.

Konszolidáló tranzakciók – hitelek [2B.11] egyenlő: nem konszolidált tranzakciók egyéb hitelekkel [2B.6], mínusz konszolidált tranzakciók hitelekkel [2A.19], plusz konszolidált hiteltranzakciók, ebből központi banki hitel [2A.20].

3A.   táblázat

1.

Államadósság (konszolidált) [3A.1] egyenlő a 479/2009/EK rendeletben meghatározott adóssággal. Egyenlő továbbá: az S.13 készpénz és betét [3A.2], plusz rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [3A.3], plusz hosszú lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ([3A.4], plusz központi bank hitelek [3A.5], plusz egyéb hitelek [3A.6] instrumentumokban megjelenő, konszolidált adósságával.

2.

Adósság – készpénz és betétek [3A.2] egyenlő: az adósság [3A.1] készpénz-és betétinstrumentumban fennálló része (AF.2).

3.

Adósság – rövid lejáratú adósság [3A.3] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (AF.31).

4.

Adósság – hosszú lejáratú adósság [3A.4] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (AF.32).

5.

Adósság – központi banki hitelek [3A.5] egyenlő: az adósság [3A.1] olyan hitelinstrumentumban fennálló része (AF.4), amely az S.121 eszköze.

6.

Adósság – egyéb hitelek [3A.6] egyenlő: az adósság [3A.1] olyan hitelinstrumentumban fennálló része (AF.4), amely nem az S.121 eszköze.

7.

A tagállam rezidensei által tartott adósság [3A.7] egyenlő: központi bank által tartott adósság [3A.8], plusz egyéb monetáris pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.9], plusz egyéb pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.10], plusz a tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11].

8.

Központi bank által tartott adósság [3A.8] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.121 eszköze.

9.

Egyéb monetáris pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.9] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.122 vagy S.123 eszköze.

10.

Egyéb pénzügyi intézmények által tartott adósság [3A.10] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 vagy S.129 eszköze.

11.

A tagállam egyéb rezidensei által tartott adósság [3A.11] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.11, S.14 vagy S.15 eszköze.

12.

A tagállamban nem rezidensek által tartott adósság [3A.12] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amely az S.2 eszköze.

13.

Nemzeti fizetőeszközben denominált adósság [3A.13] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a tagállam törvényes fizetőeszközében tartanak nyilván.

14.

Euroövezeti fizetőeszközökben denominált adósság [3A.14] egyenlő: – a tagállam euroövezeti tagállammá válását megelőzően – az adósság [3A.1] azon része, amelyet egy euroövezeti tagállam törvényes fizetőeszközében tartanak nyilván (kivéve a nemzeti fizetőeszközt [3A.13]), plusz az ECU-ban vagy euróban nyilvántartott adósság.

15.

A nem euroövezeti fizetőeszközben nyilvántartott adósság [3A.15] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelyet a [3A.13] vagy a [3A.14] nem tartalmaz.

16.

Rövid lejáratú adósság [3A.16] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb egyéves.

17.

Hosszú lejáratú adósság [3A.17] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb.

18.

Hosszú lejáratú adósság, ebből változó kamatozású [3A.18], egyenlő: a hosszú lejáratú adósság [3A.17] azon része, amelynek kamatlába változó.

19.

Adósság legfeljebb egyéves hátralevő futamidővel [3A.19] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje legfeljebb egyéves.

20.

Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel [3A.20] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja, és legfeljebb ötéves.

21.

Adósság egy évet meghaladó és legfeljebb ötéves hátralevő futamidővel, ebből változó kamatozású [3A.21], egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje az egy évet meghaladja és legfeljebb ötéves [3A.20], és amelynek kamatlába változó.

22.

Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel [3A.22] egyenlő: az adósság [3A.1] azon része, amelynek hátralevő futamideje öt évnél hosszabb.

23.

Adósság öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel, ebből változó kamatozású [3A.23], egyenlő: öt évnél hosszabb hátralevő futamidővel rendelkező adósság [3A.22] azon része, amelynek kamatlába változó.

24.

Adósság átlagos hátralevő futamideje [3A.24] egyenlő: a kint lévő állománnyal súlyozott, átlagos hátralevő futamidő, években kifejezve.

25.

Adósság – kamatszelvény nélküli kötvények [3A.25] egyenlő: az adósság [3A.1] kamatszelvény nélküli kötvényekben – azaz fizetési kupon nélküli kötvényekben – fennálló része, amelyek kamata a beváltási és a kibocsátási ár különbözetén alapul.

3B.   táblázat

1.

Államadósság (alszektorok között nem konszolidált) [3B.1] egyenlő: az S.13 nem konszolidált kötelezettségei, a következők kizárásával: a) S.1311 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1311 eszközei, b) S.1312 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1312 eszközei, c) S.1313 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1313 eszközei, és d) S.1314 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1314 eszközei, az államadóssággal [3A.1] megegyező instrumentumokban.

2.

Konszolidáló elemek [3B.2] egyenlő: az S.13 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.13 eszközei, a következők kizárásával: a) S.1311 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1311 eszközei, b) S.1312 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1312 eszközei, c) S.1313 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1313 eszközei, és d) S.1314 azon kötelezettségei, amelyek egyidejűleg S.1314 eszközei, a készpénz és betét [3B.3], plusz rövid lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok [3B.4], plusz hosszú lejáratú értékpapírok [3B.5], plusz hitelek [3B.6] instrumentumokban.

3.

Konszolidáló elemek a készpénz és betétek [3B.3] körében egyenlő: a konszolidáló elemek [3B.2] készpénz és betétek (F.2) instrumentumban fennálló része.

4.

Konszolidáló elemek a rövid lejáratú adósság [3B.4] körében egyenlő: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon belül a konszolidáló elemek [3B.2] azon része, amelynek eredeti futamideje legfeljebb egyéves (F.31).

5.

Konszolidáló elemek a hosszú lejáratú adósság [3B.5] körében egyenlő: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon belül a konszolidáló elemek [3B.2] azon része, amelynek eredeti futamideje egy évnél hosszabb (F.32).

6.

Konszolidáló elemek a hitelek [3B.6] körében egyenlő: a hiteleken belül a konszolidáló elemek [3B.2] hitelinstrumentumban fennálló része (F.4).

7.

Központi kormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.7] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1311 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

8.

Központi kormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.8] egyenlő: az S.1311 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

9.

Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.9] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1312 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

10.

Tartományi kormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott, [3B.10] egyenlő: az S.1312 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1313 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

11.

Helyi önkormányzat által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.11] egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

12.

Helyi önkormányzat által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.12], egyenlő: az S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

13.

Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság (konszolidált) [3B.13] egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek nem az S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

14.

Társadalombiztosítási alapok által kibocsátott adósság, ebből egyéb kormányzati alszektor által tartott [3B.14], egyenlő: az S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311, S.1312 vagy S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

15.

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a központi kormányzat által tartott adósságállomány [3B.15] egyenlő: az S.1312, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1311 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

16.

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a tartományi kormányzat által tartott adósságállomány [3B.16] egyenlő: az S.1311, S.1313 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1312 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

17.

Egyéb kormányzati alszektorokba tartozó szervek által kibocsátott, a helyi önkormányzat által tartott adósságállomány [3B.17] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1314 azon kötelezettségei, amelyek az S.1313 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].

18.

Egyéb kormányzati alszektorok szervei által kibocsátott és a társadalombiztosítási alapok által tartott adósságállomány [3B.18] egyenlő: az S.1311, S.1312 vagy S.1313 azon kötelezettségei, amelyek az S.1314 eszközei, ugyanazon instrumentumokban, mint az adósság [3A.1].


(1)  Az [x.y] az x tábla y kategóriájára utal.

(2)  A „kategóriák” kifejezés ellenkező rendelkezés hiányában a kormányzati szektorra utal.


III. MELLÉKLET

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK RÉSZÉRE

A nemzeti központi bankok („NKB-k”) a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) által biztosított eszközt alkalmazzák, amely a KBER számítástechnikai infrastruktúrájára támaszkodik az Európai Központi Bank („EKB”) által megkövetelt statisztikai információk elektronikus továbbítására. A KBER-en belüli adatátadások a „Statistical Data and Metadata eXchange” formátumon alapulnak. Ez az előírás nem gátolja meg más eszközök használatát a statisztikai adatok EKB-nak történő átadására, elfogadott pótmegoldásként.

Az NKB-k az adatátvitel kielégítő működésének biztosítása érdekében betartják az alább felsorolt ajánlásokat.

Teljesség: az NKB-k minden előírt sorozatkulcsot jelentenek. A sorozatkulcsok jelentésének elmulasztása, illetve a fel nem sorolt sorozatkulcsok jelentése hiányos adatszolgáltatásnak minősül. Amennyiben egy megfigyelés hiányzik, a hiányt a megfelelő megfigyelési státusjelzéssel kell nyilvántartani.

Az adatok számviteli azonossága és jelkonvenciója: az ellenőrzési szabályokat az NKB-knak kell végrehajtaniuk az adatoknak az EKB részére történő továbbítását megelőzően.

Amennyiben a helyesbítések csak a sorozatkulcsok egyes részhalmazai vonatkozóan kerülnek elvégzésre, az ellenőrzési szabályok a jelentés egészére alkalmazandók.


IV. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az EKB/2009/20 iránymutatás

Ez az iránymutatás

1. cikk

1. cikk

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés

2. cikk (5) bekezdés

2. cikk (6) bekezdés

3–8. cikk

3–8. cikk

9. cikk (1) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

9. cikk (1) bekezdés

9. cikk (3) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

10. cikk

10. cikk (1) bekezdés

10. cikk (3) bekezdés

I – III. melléklet

I – III. melléklet


Top