EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0058

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/58/EU irányelve ( 2013. december 11. ) a 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek (Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 341, 18.12.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/58/oj

18.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/58/EU IRÁNYELVE

(2013. december 11.)

a 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek (Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 53. cikke (1) bekezdésére és 62. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) modern, kockázatalapú rendszert hoz létre az uniós biztosítók és viszontbiztosítók szabályozásához és felügyeletéhez. E rendszer elengedhetetlen a biztonságos és stabil biztosítási ágazathoz, amely fenntartható biztosítási termékeket kínál, és hosszú távú befektetések, valamint a stabilitás ösztönzése révén támogatja a reálgazdaságot.

(2)

A 2011/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) néhány módosítást vezet be a 2009/138/EK irányelv 212–262. cikke tekintetében, amelyek 2013. június 10-től alkalmazandók.

(3)

A 2012/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) módosítja a 2009/138/EK irányelvet akként, hogy az átültetésének időpontját 2012. október 31-ről2013. június 30-ra, alkalmazásának kezdetét 2012. november 1-jéről2014. január 1-jére, valamint a hatályos biztosítási és viszontbiztosítási irányelvek (5) (együttesen: Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontját 2012. november 1-jéről2014. január 1-jére halasztja.

(4)

A Bizottság 2011. január 19-én a többek között a 2009/138/EK irányelvet módosító javaslatot (a továbbiakban: Omnibus II javaslat) fogadott el a biztosítási ágazat új felügyeleti struktúrájának, nevezetesen az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EBFH) létrehozásának figyelembevétele érdekében. Az Omnibus II javaslat a 2009/138/EK irányelv átültetési időpontjának és alkalmazása kezdetének, valamint a Szolvencia I. hatályon kívül helyezési időpontjának elhalasztására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz, és a 2009/138/EK irányelvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálybalépéséhez való hozzáigazítását szolgálja azáltal, hogy a Bizottságot végrehajtási intézkedések elfogadására felhatalmazó előírásokat végrehajtási jogi aktusok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására felhatalmazó előírásokra módosítja.

(5)

Az Omnibus II javaslat összetettségére tekintettel fennáll a kockázat, hogy az nem lép hatályba a 2009/138/EK irányelv átültetési időpontja és alkalmazásának kezdete előtt. Ezen időpontok változatlanul hagyása azzal a következménnyel járna, hogy a 2009/138/EK irányelvet az Omnibus II javaslatban előírt átmeneti szabályoknak és a megfelelő kiigazításoknak – többek között a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó hatáskörök további egyértelműsítésének – a hatálybalépése nélkül hajtják végre.

(6)

Annak elkerülése érdekében, hogy a tagállamokra a 2009/138/EK irányelv valamint az Omnibus II javaslat által előirányzott új felügyeleti struktúra keretében túl nagy terhet jelentő jogalkotási kötelezettség háruljon, helyénvaló elhalasztani a 2009/138/EK irányelv átültetésének időpontját és alkalmazásának kezdetét, lehetővé téve ezzel, hogy a felügyeleteknek és a biztosítóknak, valamint viszontbiztosítóknak elegendő idejük legyen felkészülni az új struktúra alkalmazására.

(7)

Az események időrendi sorrendjéből egyértelmű, hogy a 2009/138/EK irányelv átültetésére és alkalmazásának kezdetére vonatkozó, elhalasztott időpontok alkalmazandók az említett irányelvnek a 2011/89/EK irányelv általi módosításaira is.

(8)

A jogi egyértelműség érdekében a Szolvencia I hatályon kívül helyezésének időpontját ennek megfelelően el kell halasztani.

(9)

Tekintettel arra, hogy nagyon rövid idő maradt a vonatkozó, a 2009/138/EK irányelvben meghatározott időpontokig, helyénvaló, hogy ez az irányelv haladéktalanul hatályba lépjen.

(10)

Következésképpen indokolt ebben az esetben a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. sz. jegyzőkönyv 4. cikkében meghatározott, sürgős esetekre vonatkozó kivétel alkalmazása az ezen irányelvre vonatkozó javaslat nemzeti parlamenteknek való megküldése tekintetében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2009/138/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 309. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben a „2013. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2015. március 31-ig” szövegrész lép;

b)

a második albekezdésben a „2014. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2016. január 1-jétől” szövegrész lép.

2.

A 310. cikk első bekezdésében a „2014. január 1-jével” szövegrész helyébe a „2016. január 1-jével” szövegrész lép.

3.

A 311. cikk második bekezdésében a „2014. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2016. január 1-jétől” szövegrész lép.

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2013. december 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Az Európai Parlament 2013. november 21-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közé) és a Tanács 2013. december 5-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/138/EK irányelve a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. november 16-i 2011/89/EU irányelve a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2011.12.8., 113. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. szeptember 12-i 2012/23/EU irányelve a 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) átültetésének időpontja és alkalmazásának kezdete, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról (HL L 249., 2012.9.14., 1. o.).

(5)  A Tanács 1964. február 25-i 64/225/EGK irányelve a viszontbiztosítás és a visszaengedményezés területén a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozások megszüntetéséről (HL 56., 1964.4.4., 878. o.); a Tanács 73/239/EGK irányelve (1973. július 24.) (a Tanács első irányelve) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 228., 1973.8.16., 3. o.); a Tanács 1973. július 24-i 73/240/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási üzletág tekintetében a letelepedés szabadságát akadályozó korlátok eltörléséről (HL L 228., 1973.8.16., 20. o.); a Tanács 1976. június 29-i 76/580/EGK irányelve a 73/239/EGK irányelv módosításáról (HL L 189., 1976.7.13., 13. o.); a Tanács 1978. május 30-i 78/473/EGK irányelve a közösségi együttes biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 151., 1978.6.7., 25. o.); a Tanács 1984. december 10-i 84/641/EGK irányelve a 73/239/EGK első irányelvnek elsősorban az utazási segítségnyújtás vonatkozásában történő módosításáról (HL L 339., 1984.12.27., 21. o.); a Tanács 1987. június 22-i 87/344/EGK irányelve a jogvédelmi biztosítással kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (HL L 185., 1987.7.4., 77. o.); a Tanács 1988. június 22-i 88/357/EGK irányelve (a Tanács második irányelve) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő rendelkezések megállapításáról, valamint a 73/239/EGK irányelv módosításáról (HL L 172., 1988.7.4., 1. o.); a Tanács 1992. június 18-i 92/49/EGK irányelve az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a 73/239/EGK irányelv, valamint a 88/357/EGK irányelv módosításáról (harmadik nem életbiztosítási irányelv) (HL L 228., 1992.8.11., 1. o.); az Európai Parlament és a Tanács 1998. október 27-i 98/78/EK irányelve a biztosítási csoportok biztosítóinak és viszontbiztosítóinak kiegészítő felügyeletéről (HL L 330., 1998.12.5., 1. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 19-i 2001/17/EK irányelve a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 110., 2001.4.20., 28. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 5-i 2002/83/EK irányelve az életbiztosításról (HL L 345., 2002.12.19., 1. o.); az Európai Parlament és a Tanács 2005. november 16-i 2005/68/EK irányelve a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról (HL L 323., 2005.12.9., 1. o.).


Top