EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0504(03)

2013/504/EU: Az európai adatvédelmi biztos határozata ( 2012. december 17. ) az eljárási szabályzat elfogadásáról

OJ L 273, 15.10.2013, p. 41–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 273, 15.10.2013, p. 41–41 (HR)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2020; hatályon kívül helyezte: 32020Q0626(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/504/oj

15.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/41


AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HATÁROZATA

(2012. december 17.)

az eljárási szabályzat elfogadásáról

(2013/504/EU)

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS,

tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke k) pontjára,

mivel:

(1)

Az Alapjogi Charta 8. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikke értelmében a természetes személyek személyes adatainak az uniós intézmények, szervek és hivatalok által végzett feldolgozása tekintetében történő védelmére vonatkozó szabályok tiszteletben tartását független hatóság ellenőrzi.

(2)

A 45/2001/EK rendelet egy független hatóság, az európai adatvédelmi biztos létrehozásáról rendelkezik, aki felelős annak biztosításáért, hogy a személyes adatok feldolgozása tekintetében az uniós intézmények és szervek tiszteletben tartsák a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen a magánélet tiszteletben tartásához való jogukat.

(3)

A 45/2001/EK rendelet rendelkezik továbbá az európai adatvédelmi biztos feladat- és hatásköréről, valamint az európai adatvédelmi biztos és egy helyettes biztos kinevezéséről.

(4)

Ezenkívül a 45/2001/EK rendelet kimondja, hogy az európai adatvédelmi biztos munkáját titkárság segíti, és számos rendelkezést tartalmaz a személyzettel és költségvetési kérdésekkel kapcsolatban.

(5)

Az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 2002. július 1-i 1247/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat számos kiegészítő rendelkezést megállapít ezzel kapcsolatban (2).

(6)

Az uniós jog más rendelkezései az európai adatvédelmi biztos további feladat- és hatásköreiről rendelkeznek,

ELFOGADTA EZT AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOT:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

A feladat- és hatáskörök gyakorlása

A európai adatvédelmi biztos gyakorolja a 45/2001/EK rendelet és az uniós jog más rendelkezései által rá ruházott feladat- és hatásköröket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E szabályzatban:

a)   „rendelet”: a 45/2001/EK rendelet;

b)   „intézmény”: a 45/2001/EK rendelet hatálya alá tartozó uniós intézmény, szerv vagy hivatal;

c)   „európai adatvédelmi biztos”: az európai adatvédelmi biztos mint intézmény;

d)   „biztos”: eltérő rendelkezés hiányában az európai adatvédelmi biztosi és a helyettes biztosi hivatalt betöltő személyek;

e)   „igazgatási intézkedés”: az uniós közigazgatásnak az intézmény által végzett személyesadat-feldolgozással kapcsolatos, általánosan alkalmazandó határozata vagy más jogi aktusa.

II.   FEJEZET

INTÉZMÉNY ÉS TITKÁRSÁG

3. cikk

Függetlenség, jó kormányzás és helyes hivatali magatartás

(1)   A rendelet 44. cikkével összhangban, a biztos feladatkörének ellátása során teljesen függetlenül jár el.

(2)   A biztos gondoskodik az 1. cikkben említett feladatok teljesítéséhez elérhető szolgáltatások megfelelő működéséről, figyelembe véve a jó kormányzás, a helyes hivatali magatartás és a megfelelő irányítás elveit.

4. cikk

A biztos és a helyettes biztos feladatköre

(1)   A biztos és a helyettes biztos mint az intézmény tagjai felelősek a stratégia, a politikák és a határozatok elfogadásáért, továbbá együttműködnek az 1. cikkben említett feladatok teljesítése során. A biztos távollétében vagy akadályoztatása esetén a fenti feladatokat a helyettes biztos látja el, és fordítva.

(2)   A biztos és a helyettes biztos az általános stratégiák és politikák, valamint más fontos kérdések, köztük a titkársággal kapcsolatos ügyek tekintetében konszenzusra törekszik. Amennyiben konszenzus nem érhető el és az ügy sürgős, az adott kérdésben a biztos dönt.

(3)   A biztos – szorosan együttműködve a helyettes biztossal – meghatározza a közöttük lévő munkamegosztást, beleértve azt is, hogy melyikük elsődleges feladata a határozatok előkészítése, elfogadása és nyomon követése, valamint – adott esetben – a feladatoknak a helyettes biztosra való átruházását.

5. cikk

A titkárság

(1)   A rendelet 43. cikkének (4) bekezdésével összhangban a biztos munkáját titkárság segíti, amelynek feladatait és munkamódszereit a biztos határozza meg.

(2)   A biztos bizonyos feladatokat a személyzet egyes tagjaira átruházhat, meghagyva a lehetőséget, hogy e személyek helyébe mások lépjenek.

(3)   A biztos meghatározza a titkárságot alkotó osztályok és részlegek számát, amelyek segítik az 1. cikkben említett feladatok előkészítését és teljesítését. Mindegyik osztály vagy részleg élén osztály-, illetve részlegvezető áll.

6. cikk

Az igazgató

(1)   A titkárságot igazgató vezeti, aki minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a titkárság megfelelő működését és az erőforrások hatékony felhasználását, az igazgató távolléte vagy akadályoztatása esetén történő helyettesítését is beleértve.

(2)   Az igazgató felel a következőkért:

a)

stratégiák és politikák kidolgozása és végrehajtása;

b)

hozzájárulás a stratégiák és politikák értékeléséhez és fejlesztéséhez;

c)

a tevékenységek összehangolása és tervezése, az intézmény teljesítményének mérése és adott esetben az intézmény képviselete más intézmények és testületek felé.

7. cikk

Az igazgatótanács

(1)   Az igazgatótanács a biztosból, a helyettes biztosból és az igazgatóból áll. Az igazgatótanács – az általános stratégiák és politikák, valamint más fontos kérdések megvitatása, továbbá az aktuális tevékenységek megfelelő összehangolásához való hozzájárulás céljából – rendszeres időközönként, általában hetente ülésezik.

(2)   Az igazgató biztosítja az igazgatótanács titkárságának megfelelő működését.

8. cikk

Az igazgatói ülés

Az igazgató a tevékenységek összehangolásának és megtervezésének, valamint a stratégiák és politikák kidolgozásának és végrehajtásának biztosítása céljából rendszeres időközönként, általában hetente találkozik az osztály- és részlegvezetőkkel. Az igazgató biztosítja az igazgatói ülés titkárságának megfelelő működését.

9. cikk

A kinevezésre jogosult hatóság

(1)   Az igazgató gyakorolja az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata 2. cikkének értelmében a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatásköröket, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikkének értelmében a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságra ruházott hatásköröket, továbbá az európai adatvédelmi biztos szempontjából belső, illetve intézményközi jellegű egyéb igazgatási határozatokból fakadó más kapcsolódó hatásköröket, amennyiben a biztosnak a kinevezésre jogosult hatóságra és a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságra ruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozó határozata másként nem rendelkezik.

(2)   Az igazgató az (1) bekezdésben említett hatáskörök gyakorlását az emberi erőforrások kezeléséért felelős tisztviselőre átruházhatja.

10. cikk

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő és a számvitelért felelős tisztviselő

(1)   Az engedélyezésre jogosult tisztviselő hatáskörét a biztos gyakorolja. Az átruházott vagy továbbruházott hatáskör alapján engedélyezésre jogosult tisztviselő hatásköreit az átruházott hatáskör alapján engedélyezésre jogosult tisztviselők feladatainak és kötelezettségeinek szabályzatában, illetve a továbbruházott hatáskör alapján engedélyezésre jogosult tisztviselők feladatainak és kötelezettségeinek szabályzatában kijelölt személyek gyakorolják.

(2)   Az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az európai adatvédelmi biztos számvitelért felelős tisztviselője.

III.   FEJEZET

HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁS ÉS HELYETTESÍTÉS

11. cikk

Hatáskör-átruházás

(1)   A biztos az igazgatóra ruházhatja bármely határozat vagy vélemény végleges szövegének elfogadását és aláírását, amelynek érdemi részét már meghatározták.

(2)   Ha az (1) bekezdés szerint hatásköröket ruháztak az igazgatóra, az igazgató továbbruházhatja a szóban forgó hatáskörök – távollétében történő – gyakorlását az érintett osztály- vagy részlegvezetőre.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem érinti a kinevezésre jogosult hatóságra átruházott hatáskörökre, illetve a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos, a 9. és 10. cikk szerinti hatáskör-átruházásra vonatkozó szabályokat.

12. cikk

Helyettesítés

(1)   A biztos és a helyettes biztos távollétében vagy akadályoztatása esetén – indokolt esetben – az igazgató jár el helyettük a távollét vagy akadályoztatás ideje alatt sürgősen figyelmet igénylő ügyekben.

(2)   Az igazgató feladatait akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén, továbbá amennyiben a biztos nem jelölt ki tisztviselőt erre a feladatra, a legmagasabb besorolási és fizetési fokozatban lévő jelen lévő osztály- vagy részlegvezető, azonos fokozat esetén a fokozatban a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező osztály- vagy részlegvezető, azonos szolgálati idő esetén pedig a legidősebb jelen lévő osztály- vagy részlegvezető látja el.

(3)   Amennyiben nincs jelen osztály- vagy részlegvezető és nem jelöltek ki tisztviselőt, az adott osztályból vagy részlegből jelen lévők közül a legmagasabb besorolási és fizetési fokozatba sorolt tisztviselő, azonos fokozat esetén a fokozatban a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező tisztviselő, illetve azonos szolgálati idő esetén ezek közül a legidősebb tisztviselő látja el a helyettesítést.

(4)   Bármely más hivatali feljebbvaló helyettesítését akadályoztatása vagy a tisztség betöltetlensége esetén egy, az igazgató által a biztossal egyetértésben kijelölt tisztviselő látja el. Amennyiben ilyen helyettest nem jelöltek ki, az adott osztályból vagy részlegből jelen lévők közül a legmagasabb besorolási és fizetési fokozatba sorolt tisztviselő, azonos fokozat esetén a fokozatban a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező beosztott tisztviselő, illetve azonos szolgálati idő esetén ezek közül a legidősebb tisztviselő látja el a helyettesítést.

(5)   Az (1)–(4) bekezdés nem érinti a kinevezésre jogosult hatóságra átruházott hatáskörökre, illetve a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos, a 9. és 10. cikk szerinti hatáskör-átruházásra vonatkozó szabályokat.

IV.   FEJEZET

TERVEZÉS

13. cikk

Éves gazdálkodási terv

(1)   A gondos ügyintézés és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően az európai adatvédelmi biztos minden évben éves gazdálkodási tervet készít. Ez a terv az európai adatvédelmi biztos hosszú távú stratégiáját általános és konkrét célkitűzésekre bontja le. Az elért eredmények nyomon követése és ellenőrzése érdekében évente kétszer teljesítménymutatókat és célokat határoznak meg és mérnek.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos által tervezett tevékenységek kockázatelemzését, amely az azonosított kockázatokra és a kockázatenyhítésre vonatkozó tervekre is kiterjed, beépítik az éves gazdálkodási tervbe.

14. cikk

Éves jelentés

(1)   A rendelet 48. cikkével összhangban az európai adatvédelmi biztos tevékenységéről éves jelentést („éves jelentés”) nyújt be az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz, és a jelentést más intézményeknek is továbbítja.

(2)   Az éves jelentést legkésőbb a következő év július 1-ig benyújtják és közzéteszik az európai adatvédelmi biztos honlapján.

(3)   Az európai adatvédelmi biztos áttekinti a rendelet 48. cikkének (2) bekezdése szerinti, az (1) bekezdésben említett többi intézmény által abból a célból benyújtott észrevételeket, hogy az Európai Parlament vizsgálja meg a jelentést.

V.   FEJEZET

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

1.   SZAKASZ

Általános rendelkezések

15. cikk

Alapelvek és alapértékek

(1)   Az európai adatvédelmi biztos uniós szinten, a közérdeket szem előtt tartva szakértőként, az adatvédelem területén működő független, megbízható és hiteles szervként jár el. Az európai adatvédelmi biztos beavatkozásai pártatlanságon, feddhetetlenségen, átláthatóságon és gyakorlatiasságon alapulnak.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos konstruktív módon foglalkozik az érdekelt felekkel annak érdekében, hogy méltányos egyensúlyt teremtsen az adatvédelem, a magánélet védelme, valamint más érdekek és politikák között.

(3)   Az intézmények felügyelete azon az elven alapszik, hogy a megfelelőségért való elszámoltathatóság elsősorban magukat az adatkezelőket terheli.

16. cikk

A tevékenységekre vonatkozó politika

Az európai adatvédelmi biztos a konkrét tevékenységekkel kapcsolatos politikája főbb elemeinek meghatározása céljából stratégiai dokumentumokat fogad el, amennyiben egy adott tevékenységgel összefüggésben az európai adatvédelmi biztos álláspontjának kialakításához iránymutatásként ez lényeges. A stratégiai dokumentumokat rendszeresen frissítik.

17. cikk

A rendeletnek való megfelelés ellenőrzése

Az európai adatvédelmi biztos rendszeresen ellenőrzéseket végez annak érdekében, hogy biztosítsa az adatvédelmi szabályok intézményeken belüli betartásának megfelelő áttekintését. Ezek az ellenőrzések lehetnek általánosak vagy célzottabbak, alapulhatnak ismereteken és a felügyeleti tevékenység végzése során gyűjtött bizonyítékokon.

18. cikk

Végrehajtás

Az európai adatvédelmi biztos az adatvédelmi kötelezettségek teljesítését a rendelet 47. cikkében biztosított hatáskörök segítségével kényszeríti ki. Az említett hatásköröket az előírások súlyos, szándékos vagy ismétlődő megsértése esetén a lehető legteljesebb mértékben ki kell használni.

2.   SZAKASZ

Az előzetes ellenőrzés

19. cikk

Előzetes ellenőrzés kérése

(1)   A rendelet 27. cikkével összhangban az európai adatvédelmi biztos – az intézmény adatvédelmi tisztviselőjétől kapott értesítést követően – előzetesen ellenőrzi azokat az adatfeldolgozási műveleteket, amelyek jellegüknél, alkalmazási körüknél vagy céljuknál fogva külön kockázatot jelenthetnek az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

(2)   Az előzetes ellenőrzés szükségességére vonatkozó kétség esetén az európai adatvédelmi biztos az adatvédelmi tisztviselő kérésére eldönti, hogy az adatfeldolgozási művelet jelent-e külön kockázatot, és ha igen, felkéri az adatvédelmi tisztviselőt, hogy ennek megfelelően jelentse be az esetet.

(3)   Ha az adatfeldolgozási művelet nem jelent külön kockázatot, az európai adatvédelmi biztos ebben az esetben is bizonyos ajánlásokat intézhet az intézményhez.

(4)   Az előzetes ellenőrzésre vonatkozó értesítéseket e-mailben, az európai adatvédelmi biztos által kidolgozott szabványos formanyomtatványon kell beküldeni az európai adatvédelmi biztos titkárságára.

(5)   Az értesítés tárgyát képező adatfeldolgozási művelettel kapcsolatos bármely lényeges kiegészítő információt csatolni lehet az értesítési formanyomtatványhoz.

20. cikk

Előzetes ellenőrzésről szóló vélemények

(1)   Az európai adatvédelmi biztos véleményt fogad el, amelyben bemutatja az előzetes ellenőrzés releváns jogalapját és következtetéseit.

(2)   Ha a bejelentett adatfeldolgozás a rendelet bármely rendelkezésének lehetséges megsértését vonja maga után, az európai adatvédelmi biztos ennek elkerülése érdekében adott esetben javaslatokat tesz.

21. cikk

Az előzetes ellenőrzésről szóló vélemény elfogadására vonatkozó határidők és felfüggesztések

(1)   A rendelet 27. cikkének (4) bekezdésével összhangban az európai adatvédelmi biztos az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül meghozza az előzetes ellenőrzésről szóló véleményt. Az európai adatvédelmi biztos minden további, általa szükségesnek tartott információt bekérhet. A két hónapos időtartam felfüggeszthető arra az időre, amíg az európai adatvédelmi biztos beszerzi az általa kért további információkat. A két hónapos időtartam egy alkalommal további két hónappal meghosszabbítható, ha az ügy bonyolultsága megkívánja.

(2)   Ha a véleményezésre a két hónapos időtartam végéig, illetve ezen időtartam bármely meghosszabbításának leteltéig nem kerül sor, akkor a véleményt kedvezőnek kell tekinteni.

(3)   A határidő számítása szempontjából a kezdőnap az értesítési formanyomtatvány kézhezvételének napját követő nap.

(4)   Ha a határidő utolsó napja ünnepnapra vagy más olyan napra esik, amikor az európai adatvédelmi biztos szolgálata zárva tart, a vélemény közlésére vonatkozó végső határidőnek a következő munkanapot kell tekinteni.

22. cikk

Határidők és felfüggesztések

(1)   A vélemény elfogadása előtt az európai adatvédelmi biztos a gyakorlati szempontokkal és ténybeli pontatlanságokkal kapcsolatos visszajelzés céljából megküldi a vélemény tervezetét az intézménynek. Az intézmény a tervezet kézhezvételétől számított tíz napon belül benyújtja visszajelzését. Az adatkezelő indokolt kérelmére ez a határidő meghosszabbítható. A visszajelzés kérése a 21. cikk (1) bekezdésében említett határidőt felfüggeszti. Ha a határidő leteltéig visszajelzés nem érkezik, az európai adatvédelmi biztos elindítja az eljárást a vélemény elfogadására.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos a vélemény elfogadásától kezdődően három hónapot ad az intézménynek arra, hogy nyújtson tájékoztatást a véleményben tett ajánlások végrehajtásáról. A tájékoztatást az európai adatvédelmi biztos nyomon követi.

23. cikk

Az előzetes ellenőrzésről szóló vélemények nyilvántartása

(1)   A rendelet 27. cikkének (5) bekezdésével összhangban az európai adatvédelmi biztos nyilvántartást vezet minden olyan adatfeldolgozási műveletről, amelyről a rendelet 27. cikke szerint értesítették.

(2)   A nyilvántartás kizárja a biztonsági intézkedésekre való bármilyen utalást. Hivatkozást tartalmaz az európai adatvédelmi biztos véleményéhez, továbbá tájékoztat az intézmény által a 22. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatás nyújtására vonatkozó határidőről. A nyilvántartás az európai adatvédelmi biztos honlapján hozzáférhető.

3.   RÉSZ

Közigazgatási egyeztetés

24. cikk

Közigazgatási egyeztetés

(1)   A rendelet 28. cikkének (1) bekezdésével összhangban az intézmények értesítik az európai adatvédelmi biztost azoknak a közigazgatási intézkedéseknek a kidolgozása esetén, amelyek személyesadat-feldolgozásra vonatkoznak.

(2)   A rendelet 46. cikkének d) pontjával összhangban az európai adatvédelmi biztos konzultáció keretében tanácsokkal lát el intézményeket a személyes adatok feldolgozására vonatkozó valamennyi kérdésben, különösen azt megelőzően, hogy ezek az intézmények az alapvető jogoknak és szabadságoknak a személyesadat-feldolgozás tekintetében történő védelmére vonatkozó belső szabályokat határoznának meg.

(3)   Az európai adatvédelmi biztos elvben csak azokat a konzultációkat veszi figyelembe, amelyeket az elsőként érintett intézmény adatvédelmi tisztviselőjéhez benyújtottak egyeztetésre.

25. cikk

Vélemények

(1)   Az európai adatvédelmi biztos általában az egyeztetés eredményeinek átvételét követő két hónapon belül véleményt alkot. Az európai adatvédelmi biztos minden további, általa szükségesnek tartott információt bekérhet. A két hónapos időtartam felfüggeszthető arra az időre, amíg az európai adatvédelmi biztos beszerzi az általa kért további információkat.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos a vélemény elfogadásától kezdődően három hónapot ad az intézménynek arra, hogy nyújtson tájékoztatást a véleményben tett ajánlások végrehajtásáról. A tájékoztatást az európai adatvédelmi biztos nyomon követi.

4.   SZAKASZ

Jogalkotási és politikai konzultáció

26. cikk

A konzultáció köre

(1)   A rendelet 41. cikkével és 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban az európai adatvédelmi biztos tanácsadást végez a Szerződéseken és más jogi aktusokon és dokumentumokon alapuló jogalkotási javaslatokkal, köztük az alábbiakkal kapcsolatban:

a)

a közös kül- és biztonságpolitika szerinti határozatok;

b)

végrehajtási aktusok és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok;

c)

harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos dokumentumok;

d)

a Szerződések alapján indított tagállami jogalkotási kezdeményezések;

e)

megerősített együttműködésre vonatkozó kezdeményezések;

f)

nem kötelező érvényű jogi aktusok, köztük a személyes adatok feldolgozásához fűződő egyéni jogok és szabadságok védelmével kapcsolatos ajánlások és közlemények.

Az európai adatvédelmi biztos a szóban forgó tanácsadást a Bizottsággal való – a rendelet 28. cikkének (2) bekezdése szerinti, az intézmény egyéb kérésére vagy saját kezdeményezése alapján történő – egyeztetést követően végzi.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos a jogalkotási folyamat valamennyi szakaszában rendelkezésre áll az érintett intézményekkel való egyeztetésre.

27. cikk

Informális egyeztetés

(1)   A Bizottsággal való megállapodás értelmében egyeztetni kell az európai adatvédelmi biztossal, mielőtt a biztosok testülete végleges határozatot hoz egy intézkedés, jogalkotási javaslat vagy szakpolitikai dokumentum elfogadásáról. Az egyeztetésre válaszként az európai adatvédelmi biztos megküldi a javaslattervezetre vagy kapcsolódó dokumentumra vonatkozó informális észrevételeit a Bizottság felelős szolgálatának.

(2)   Az (1) bekezdés szerint továbbított informális észrevételek – a Szerződések és másodlagos jogszabályok értemében alkalmazandó előírásokra is figyelemmel – tiszteletben tartják a Bizottság belső döntéshozatali folyamatának titkosságát. Az európai adatvédelmi biztos törekszik arra, hogy tiszteletben tartsa a bizottsági szolgálatok által javasolt határidőket, amennyiben ez ésszerű és megvalósítható.

28. cikk

Jogalkotási vélemények és hivatalos észrevételek

(1)   Az európai adatvédelmi biztos jogalkotási javaslatra vagy kapcsolódó dokumentumra vonatkozó tanácsadása vélemény, hivatalos észrevételek vagy bármilyen más, megfelelőnek ítélt eszköz formáját is öltheti.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos véleménye egy javaslat vagy kapcsolódó dokumentum adatvédelmi vonatkozásait elemzi. A véleményt általában a javaslat vagy kapcsolódó dokumentum elfogadásától számított három hónapon belül kiadják.

(3)   A vélemény összefoglalását közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), a teljes változatot pedig az európai adatvédelmi biztos honlapján.

(4)   Az európai adatvédelmi biztos hivatalos észrevételei egy javaslat vagy kapcsolódó dokumentum speciális kérdéseit tárgyalja. Az észrevételeket általában a dokumentum elfogadásától számított két hónapon belül kiadják. Az észrevételeket közzéteszik az európai adatvédelmi biztos honlapján.

29. cikk

Éves prioritások és leltár

(1)   Az éves prioritásokat az európai adatvédelmi biztos a honlapján közzéteszi.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos évente háromszor leltárt tesz közzé honlapján azon jogalkotási javaslatokról és kapcsolódó dokumentumokról, amelyekre vonatkozóan tanácsadást kíván végezni. A leltár a szóban forgó dokumentumokat fontosságuk szerint minősíti.

(3)   A leltár a Bizottság éves munkaprogramján és annak frissített mellékletein, valamint a rendelkezésre álló egyéb vonatkozó információkon alapszik.

30. cikk

A jogalkotási vélemények és hivatalos észrevételek nyomon követése

(1)   Az európai adatvédelmi biztos aktívan követi a tanácsadást követően az Európai Parlamentben, a Tanácsban és a Bizottságban zajló fejleményeket.

(2)   A biztos rendelkezésre áll, hogy a jogalkotóval tartott találkozón szóban ismertesse és megvitassa az európai adatvédelmi biztos által adott tanácsot, vagy kérésre egyéb hozzájárulást nyújtson.

(3)   Amennyiben egy tárgyalt jogalkotási intézkedést jelentős mértékben megváltoztatnak, az európai adatvédelmi biztos mérlegelheti újabb vélemény, további észrevételek vagy bármilyen más, megfelelőnek ítélt eszköz előterjesztését.

5.   SZAKASZ

Panaszok

31. cikk

Panaszok

(1)   A rendelet 46. cikkének a) pontjával összhangban az európai adatvédelmi biztos meghallgatja és kivizsgálja a panaszokat, és ésszerű időn belül értesíti az érintettet a vizsgálat eredményéről.

(2)   Az európai adatvédelmi biztoshoz benyújtott panaszok nem befolyásolják az egyidejűleg folyó közigazgatási vagy bírósági eljárásokban érvényes fellebbezési határidőket.

32. cikk

Panasz benyújtása

(1)   A panasz azonosítja a panaszt benyújtó személyt.

(2)   A panasz írásban, az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén benyújtható; a panasznak a panasz tárgyának megértéséhez szükséges összes információt tartalmaznia kell.

(3)   Főszabály szerint a panaszt az alapjául szolgáló tényeknek a panaszos tudomására jutásától számított két éven belül be kell nyújtani.

(4)   Ha ugyanazon tényállásra vonatkozóan az európai ombudsmanhoz is benyújtottak panaszt, az európai adatvédelmi biztos a közte és az európai ombudsman között létrejött egyetértési megállapodás rendelkezéseinek figyelembevételével vizsgálja a panasz elfogadhatóságát (3).

33. cikk

Panaszok kezelése

(1)   Az európai adatvédelmi biztos az alábbiak figyelembevételével dönt egy panasz kezelésének legmegfelelőbb formájáról és módjáról:

a)

az adatvédelmi szabályok állítólagos megsértésének jellege és súlyossága;

b)

a kár fontossága, amelyet egy vagy több érintett a jogsértés következtében elszenvedett vagy elszenvedhetett volna;

c)

az ügy potenciális átfogó jelentősége, az érintett többi köz- és magánérdekkel összefüggésben is;

d)

a jogsértés bekövetkezése megállapításának valószínűsége;

e)

a pontos nap, amikor az események történtek, minden olyan magatartás, amelynek már nincs hatása, a hatások megszüntetése vagy megfelelő garancia a hatások megszüntetésére.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos fellépése – különösen a tájékoztatás iráni írásbeli kérés esetén – az érintett személyek meghallgatásából, helyszíni vizsgálatból vagy az érintett berendezések igazságügyi szakértői vizsgálatából állhat.

(3)   Az európai adatvédelmi biztos kizárólag a vizsgálat megfelelő lefolytatásához szükséges mértékben fedi fel a panasz tartalmát. A vizsgálat folyamán és a vizsgálatot követően az európai adatvédelmi biztos a panasszal kapcsolatos dokumentumokat, köztük a végleges döntést nem közölheti harmadik felekkel, kivéve ha az érintett személyek hozzájárulnak a közléshez, vagy az európai adatvédelmi biztost jogszabály kötelezi a közlésre.

(4)   Az európai adatvédelmi biztos a panasszal kapcsolatos információkat kizárólag olyan formában teheti közzé, ami a panaszos vagy más érintettek azonosítását nem teszi lehetővé.

34. cikk

A panaszok kimenetele

(1)   Az európai adatvédelmi biztos a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja a panaszost a panasz kimeneteléről és a hozott intézkedésről.

(2)   Ha egy panaszt elfogadhatatlannak találtak vagy vizsgálatát beszüntették, az európai adatvédelmi biztos indokolt esetben tájékoztatja a panaszost, hogy forduljon egy másik hatósághoz.

(3)   A rendelet 32. cikkének (2) bekezdésével összhangban, a panaszt elutasítottnak kell tekinteni, ha az európai adatvédelmi biztostól hat hónapon belül nem érkezik rá válasz.

35. cikk

Felülvizsgálat és bírósági jogorvoslatok

(1)   A panaszos és az érintett intézmény írásban kérheti az európai adatvédelmi biztostól egy panaszra vonatkozó határozat felülvizsgálatát.

(2)   A felülvizsgálati kérelmet a határozat kézhezvételének napjától számított egy hónapon belül be kell nyújtani, és a kérelmet az európai adatvédelmi biztos által figyelmen kívül hagyott új elemekre vagy jogi érvekre kell korlátozni.

(3)   Attól a lehetőségtől függetlenül, hogy az európai adatvédelmi biztostól kérhető egy panaszra vonatkozó határozat felülvizsgálata, a határozat ellen – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkében megállapított feltételekkel – jogorvoslati kérelem nyújtható be az Európai Unió Bíróságához.

6.   SZAKASZ

Ellenőrzés és helyszíni vizsgálat

36. cikk

Ellenőrzések

(1)   Amennyiben a felügyeleti feladatok teljesítéséhez vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából a helyszíni ellenőrzést szükségesnek tartja, az európai adatvédelmi biztos ellenőrzés lefolytatásáról határoz.

(2)   Az ellenőrzést annak tervezett napja előtt négy héttel írásban be kell jelenteni az érintett intézménynél. A közlésben le kell írni az ellenőrzés célját és hatókörét, meg kell állapítani az ellenőrzés napját, és meg kell jelölni egy határidőt, ameddig az intézmény kérheti az időpont felülvizsgálatát, és ameddig az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátania a kért információkat.

(3)   Ezt követően az európai adatvédelmi biztos határozatot ad ki az ellenőrzésről, amelyben megjelöli annak célját, hatókörét, napját/napjait és helyét/helyeit, továbbá meghatározza az ellenőrzési tevékenységek jogalapját. A határozathoz csatolni kell az ellenőrzésben részt vevő személyzet tagjainak megbízatását.

(4)   A személyzet ellenőrzést lefolytató tagjai szelektíven és arányosan gyűjtik be az igazoló dokumentumokat. Az igazoló dokumentumokat minden esetben megfelelően biztosítják.

(5)   Az ellenőrzés során lefolytatott meghallgatásokat és beszerzett információkat, valamint a követett eljárást jegyzőkönyvben rögzítik, amit megküldenek az intézménynek észrevételezésre. Ha a kijelölt időn belül észrevétel nem érkezik, a jegyzőkönyvet elfogadottnak kell tekinteni. Az ellenőrzés során gyűjtött bizonyítékok listáját csatolni kell a jegyzőkönyvhöz.

(6)   A európai adatvédelmi biztos az ellenőrzés folyamán tett megállapításokat ellenőrzési jelentésben rögzíti. A jelentés tartalmazza az ellenőrzött intézmény által megteendő intézkedéseket, és az európai adatvédelmi biztos nyomon követi a jelentést.

37. cikk

Helyszíni vizsgálatok

(1)   Az európai adatvédelmi biztos helyszíni vizsgálat keretében ellenőrzi, hogy egy intézmény felső vezetése mennyire elkötelezett a rendelet betartásának elősegítése iránt.

(2)   Helyszíni vizsgálatra általában akkor kerül sor, ha nincs elkötelezettség a rendelet betartása iránt, nincs kommunikáció vagy a helyszíni vizsgálat a tudatosság növelése céljából szükséges.

(3)   A helyszíni vizsgálat indokolt esetben ütemtervre („menetrend”) vonatkozó megállapodással zárul, amely az intézmény vezetését a rendelet szerinti konkrét kötelezettségek meghatározott időn belüli teljesítésére kötelezi. A konszenzuson alapuló ütemtervet az európai adatvédelmi biztos nyomon követi.

7.   SZAKASZ

A technológia nyomon követése

38. cikk

Technológia és kutatás

(1)   A rendelet 46. cikkének e) pontjával összhangban az európai adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri az információs és kommunikációs technológiák fejlődését. E feladat ellátása során az európai adatvédelmi biztos célja, hogy azonosítsa az adatvédelemre potenciális hatással lévő újonnan mutatkozó tendenciákat, felvegye a kapcsolatot az érintett felekkel, növelje a lehetséges adatvédelmi szempontokkal kapcsolatos tájékozottságot és adjon tanácsot arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi aggályokat hogyan kell beépíteni az érintett projektekbe, mozdítsa elő a beépített adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem elveit, valamint szükség esetén igazítsa hozzá a felügyeleti módszertant a technológiai fejlődéshez.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos a kutatási tanácsadó bizottságokban való részvétellel, a javaslatok értékelési folyamatában a Bizottság segítésével és adott esetben minden más eszközzel hozzájárul az Unió keretprogramjaihoz.

(3)   Az európai adatvédelmi biztos arról határozhat, hogy hozzájárul egyes uniós finanszírozású kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekhez azáltal, hogy a tevékenységről – kérelemre vagy saját kezdeményezésére – véleményt fogad el.

8.   SZAKASZ

Bírósági eljárások

39. cikk

Fellépés intézményekkel szemben

A rendelet 47. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összhangban az európai adatvédelmi biztos egy ügyet a Szerződésben meghatározott feltételek szerint az Európai Unió Bírósága elé utalhat. Az európai adatvédelmi biztos szükség esetén, amennyiben egy intézmény nem tartja be a rendelet előírásait, valamint ha nem reagál hatékonyan az európai adatvédelmi biztos által a rendelet 47. cikke szerint tett későbbi végrehajtási intézkedésekre, élhet ezzel a hatáskörével.

40. cikk

Fellépés az európai adatvédelmi biztos határozataival szemben

A rendelet 32. cikkének (3) bekezdésével összhangban az európai adatvédelmi biztos döntései ellen az Európai Unió Bírósága előtt kell keresetet indítani.

41. cikk

Beavatkozás

(1)   A rendelet 47. cikke (1) bekezdésének i) pontjával összhangban az európai adatvédelmi biztos beavatkozóként járhat el az Európai Unió Bírósága elé terjesztett ügyekben.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos beavatkozási kérelmet nyújt be az eljárásban, ha az ügy adatvédelmi szempontból általános jelentőségű, vagy ha az európai adatvédelmi biztos felügyeleti feladatainak ellátása során közvetlenül részt vett az ügy tényállásában.

(3)   A beavatkozási kérelemről döntő határozatot más tényezők is befolyásolhatják, köztük az is, hogy az adatvédelmi kérdés lényeges részét alkotja-e az ügynek, továbbá hogy az európai adatvédelmi biztos részéről történő beavatkozás valószínűsíthetően hozzáadott értéket ad-e az eljáráshoz.

(4)   Az európai adatvédelmi biztos – kivéve, ha erős indokok szólnak a beavatkozás ellen – beavatkozási kérelmet nyújt be, ha erre a Bíróság hivatalosan felkéri.

VI.   FEJEZET

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐK

42. cikk

Együttműködés az adatvédelmi tisztviselőkkel

(1)   Az európai adatvédelmi biztos – kölcsönösségi alapon és az adatvédelmi tisztviselők hálózata által szervezett üléseken való részvétel formájában egyaránt – együttműködik az adatvédelmi tisztviselőkkel.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos támogatást és iránymutatást nyújt az adatvédelmi tisztviselőknek, ha ez a feladataik ellátásához szükséges.

43. cikk

A kinevezett adatvédelmi tisztviselők nyilvántartása

A rendelet 24. cikkének (5) bekezdésével összhangban az európai adatvédelmi biztos nyilvántartást vezet az adatvédelmi tisztviselők hozzá bejelentett kinevezéseiről. A nyilvántartás főként az egyes adatvédelmi tisztviselők megbízatásnak időtartamára vonatkozóan tartalmaz információkat.

VII.   FEJEZET

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGOKKAL

44. cikk

Együttműködés az adatvédelmi hatóságokkal

(1)   A rendelet 46. cikke f) pontjának i. alpontjával összhangban az európai adatvédelmi biztos együttműködik a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal és más felügyeleti szervekkel olyan mértékben, amilyen mértékben erre e hatóságoknak saját feladatkörük ellátásához szükségük van.

(2)   Az együttműködés kiterjed a következőkre:

a)

minden lényeges információ – köztük a bevált gyakorlatokra vonatkozó információk, az európai adatvédelmi biztos hatásköreinek gyakorlása céljából az érintett hatósághoz benyújtott kérelmek és e hatóságnak a kérelmekre adott válaszai – cseréje;

b)

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a hatóságok érintett tagjaival és személyzetével;

c)

következetes gyakorlat biztosítása céljából együttműködés az uniós jog értelmében létrehozott közös felügyeleti hatóságokkal és szervekkel, indokolt esetben a szóban forgó hatóságok és testületek ülésein való részvételt is beleértve.

45. cikk

A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport

(1)   A rendelet 46. cikkének g) pontjával összhangban az európai adatvédelmi biztos részt vesz a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikke által létrehozott, a személyesadat-feldolgozás vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport tevékenységében (4).

(2)   Az európai adatvédelmi biztos aktívan hozzájárul a munkacsoport által közzétett dokumentumok megvitatásához és szövegezéséhez, amelyek célja az adatvédelmi jogszabályok egységes értelmezésének biztosítása és szakmai tanácsadás nyújtása az Európai Bizottságnak. Ilyen esetekben az európai adatvédelmi biztos – indokolt esetben – az uniós perspektívát terjeszti elő.

(3)   Az európai adatvédelmi biztos rendszeresen részt vesz a munkacsoport plenáris és alcsoportszintű ülésein.

(4)   A megfelelő gyakorlati együttműködés érdekében az európai adatvédelmi biztos előmozdítja a munkacsoport vezetőjével a munkacsoport prioritásairól folytatott rendszeres – lehetőség szerint legalább évente sorra kerülő – megbeszéléseket.

46. cikk

Nagyméretű IT-rendszerek összehangolt felügyelete

(1)   Az európai adatvédelmi biztos az uniós jogszabályokban előírt módon a nemzeti felügyeleti hatóságokkal együtt részt vesz nagyméretű IT-rendszerek összehangolt felügyeletében.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos koordinációs üléseket szervez, és ellátja a koordinációs csoportok titkársági feladatait.

(3)   A nagyméretű IT-rendszerek nemzeti és központi részei összehangolt felügyeletének biztosítása érdekében az európai adatvédelmi biztos – a szükséges mértékben és a nemzeti felügyeleti hatóságok prioritásai szerint – együttműködik az egyes nemzeti felügyeleti hatóságokkal.

47. cikk

Nemzetközi együttműködés

(1)   Az európai adatvédelmi biztos részt vesz az európai adatvédelmi biztosok éves tavaszi konferenciáján, az adatvédelmi és a magánélet védelmével foglalkozó biztosok éves nemzetközi konferenciáján és a nemzetközi adatvédelmi és távközlési munkacsoport munkájában.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos részt vesz a magánélet védelmének érvényesítésével foglalkozó érintett nemzetközi hálózatokban.

(3)   Az európai adatvédelmi biztos rendszeres szakszemináriumokat szervez nemzetközi szervezetek képviselőivel a bevált gyakorlatok megosztása és e szervezetekben az adatvédelmi kultúra fejlesztése céljából.

(4)   Az európai adatvédelmi biztos előmozdítja a nemzetközi szintű együttműködést és párbeszédet a harmadik országokból származó egyéb érdekelt felekkel.

VIII.   FEJEZET

IGAZGATÁS

48. cikk

Biztonság

(1)   A rendelet 45. cikkével összhangban a biztost és személyzetét, minden olyan bizalmas információ tekintetében, amelyről hivatali feladataik ellátása során szereztek tudomást, megbízatási idejük alatt és után egyaránt szakmai titoktartási kötelezettség terheli.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos személyzetének egy vagy több tagját – különböző tevékenységi területekkel kapcsolatban – biztonsági kérdésekért felelős személlyé nevezi ki. E személyek feladata elsősorban a személyzettel kapcsolatos biztonsági kérdésekre, a fizikai biztonságra és az informatikai biztonságra terjed ki. Amikor a személyzet fentiek szerint kinevezett tagjai az európai adatvédelmi biztos tekintetében szükségesnek ítélik biztonsági kockázatok elkerülését, közvetlenül jelentést tesznek erről az igazgatónak.

49. cikk

Informatikai irányítóbizottság

Informatikai irányítóbizottságot hoznak létre, amely tanácsadást végez az igazgatótanács részére az informatikának az európai adatvédelmi biztos biztonságára és belső fejlesztésére gyakorolt hatásaival kapcsolatban.

50. cikk

Minőségirányítás

Az európai adatvédelmi biztos mechanizmusokat léptet életbe a megfelelő minőségirányítás – többek között a belső ellenőrzési szabványok, a tevékenységről szóló éves jelentés és a kockázatkezelés – biztosítása céljából.

51. cikk

Adatvédelmi tisztviselő

A rendelet 24. cikkével összhangban az európai adatvédelmi biztos adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, aki közvetlenül az igazgatónak tesz jelentést.

52. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása

(1)   Az európai adatvédelmi biztos növeli az adatvédelemmel kapcsolatos tájékozottságot, és tájékoztatja az egyéneket jogaikról és azok tartalmáról. E célból az európai adatvédelmi biztos számos kommunikációs eszközt használ (pl. weboldalt, hírlevelet, a közösségi médiát és a tájékozottság növelését szolgáló rendezvényeket), felveszi a kapcsolatot az érdekelt felekkel (pl. tanulmányutak az európai adatvédelmi biztos hivatalába, tájékoztatási kérelmekre adott válaszok), és részt vesz nyilvános rendezvényeken, üléseken és konferenciákon.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos sajtóközleményeken keresztül, interjúkon és sajtókonferenciákon tájékoztatja a médiát az adatvédelemmel kapcsolatos főbb eseményekről és fontos véleményekről vagy közleményekről.

53. cikk

Dokumentáció

(1)   Pontos és hiteles nyilvántartást kell vezetni az európai adatvédelmi biztos valamennyi tevékenységéről, amely a határozatok és intézkedések bizonyításának megbízható és jogilag ellenőrizhető forrása.

(2)   A konkrét tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumokat csoportokba kell szedni az ügyiratok között. Az ügyiratokat – tevékenységtípus szerint – logikusan hozzáférhetővé kell tenni egy iktatási tervben, amit az európai adatvédelmi biztos határoz meg.

(3)   A különböző típusú ügyiratokat egyedileg meghatározott ideig kell megőrizni egy megőrzési ütemterv szerint, amit az európai adatvédelmi biztos határoz meg. A megőrzési idő letelte után az ügyiratokat – az európai adatvédelmi biztos által elfogadott archiválási politika szerint – értékelik és archiválják.

54. cikk

Dokumentumok aktív nyilvánossá tétele

(1)   Főszabály szerint a kulcsfontosságú politikákra vonatkozó dokumentumokat, tematikus iránymutatásokat, jogalkotási véleményeket, hivatalos észrevételeket, a bírósági meghallgatásokon tett előterjesztéseket és az előzetes ellenőrzésről szóló véleményeket az európai adatvédelmi biztos honlapján nyilvánosságra hozzák.

(2)   A közigazgatási egyeztetést követő véleményeket az európai adatvédelmi biztos honlapján nyilvánosságra hozzák, ha szélesebb kört érintenek, új jogszabály-értelmezést vagy -alkalmazást tartalmaznak, vagy új technológiáknak az érintettek jogaira való hatásával foglalkoznak.

55. cikk

Közzététel a Hivatalos Lapban

A következő dokumentumokat közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában:

a)

a jogalkotási vélemények összefoglalói a 28. cikk (3) bekezdésének megfelelően;

b)

az európai adatvédelmi biztosnak a rendelet 9. cikkének (7) bekezdésében, 10. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 10. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében, 12. cikkének (2) bekezdésében, 19. cikkében és 37. cikkének 2) bekezdésében említettekre vonatkozó határozatai és véleményei, illetve ezek összefoglalói;

c)

az európai adatvédelmi biztos által lényegesnek ítélt más dokumentumok.

56. cikk

A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) megállapított elveknek megfelelően a nyilvánosság hozzáférhet az európai adatvédelmi biztos birtokában lévő dokumentumokhoz.

57. cikk

Határozatok hitelesítése

(1)   A határozatok hitelesítése úgy történik, hogy a biztos aláírja az eredeti nyelvi változatot.

(2)   Az aláírás lehet kézírásos, vagy elektronikus formában is megtehető.

58. cikk

Nyelvek és munkanyelvek

(1)   Az európai adatvédelmi biztos által lefolytatott eljárások nyelve az Európai Unióról szóló szerződés 55. cikkének (1) bekezdésében említett valamely nyelv. Panasz esetén a nyelv megegyezik azzal a nyelvvel, amelyen a dokumentum készült.

(2)   Az európai adatvédelmi biztos honlapján történő közzétételre is tervezett jelentéseket, véleményeket, anyagokat és egyéb dokumentumokat legalább angol, francia és német nyelven ki kell dolgozni.

59. cikk

Személyzet

(1)   Az európai adatvédelmi biztos személyzetének tagjait a személyzeti szabályzatnak és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeknek megfelelően és azokra figyelemmel veszik fel.

(2)   A nemzeti hatóságokkal, különösen a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal való együttműködés fokozása érdekében a személyzet kiküldésével kapcsolatos programot léptetnek életbe az európai adatvédelmi biztosnál.

(3)   Szakmai gyakorlati programot is indítanak, amelynek célja, hogy a közelmúltban végzett egyetemi hallgatók gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az európai adatvédelmi biztos munkájáról és az Unió egészének működéséről.

(4)   Az átmeneti igények megoldására ideiglenes és más külső kisegítő alkalmazottak is felvehetők.

60. cikk

Személyzeti bizottság

(1)   Az európai adatvédelmi biztos személyzetét képviselő személyzeti bizottsággal időben konzultálni kell az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata végrehajtásával kapcsolatos határozattervezetekről, továbbá konzultálni lehet a személyzetet általánosan érintő bármely más kérdésről. A személyzeti bizottságot a feladatainak végrehajtásához kapcsolódó valamennyi kérdésről tájékoztatni kell. A személyzeti bizottság a konzultációt követő 15 napon belül kiadja véleményét.

(2)   A személyzeti bizottság a szervezeti kérdésekkel és munkakörülményekkel kapcsolatos javaslataival hozzájárul az európai adatvédelmi biztos megfelelő működéséhez.

(3)   A személyzeti bizottság három tagból és három helyettes tagból áll; a közgyűlés két évre választja.

61. cikk

Igazgatási együttműködés más intézményekkel

(1)   Az igazgató a titkárság vezetőjeként képviseli az európai adatvédelmi biztost a különböző intézményközi fórumokon, és e képviseleti jogát az emberi erőforrásokért, a költségvetésért és az igazgatásért felelős tisztviselőkre ruházhatja.

(2)   Figyelemmel az európai adatvédelmi biztos intézményének más intézményekhez viszonyított méretére, továbbá a helyes gazdálkodás és a költségvetési takarékosság érdekében az európai adatvédelmi biztos tevékenyen előmozdítja együttműködési megállapodások, egyetértési megállapodások és szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások kötését más intézményekkel.

IX.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

62. cikk

Hatálybalépés

Ez az eljárási szabályzat az aláírását követő napon lép hatályba; e szabályzatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 17-én.

Peter HUSTINX

európai adatvédelmi biztos


(1)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(2)  HL L 183., 2002.7.12., 1. o.

(3)  HL C 27., 2007.2.7., 21. o.

(4)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(5)  HL L 145., 2011.5.31., 43. o.


Top