Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1194

A Bizottság 1194/2012/EU rendelete ( 2012. december 12. ) a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 342, 14.12.2012, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 206 - 227

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1194/oj

14.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/1


A BIZOTTSÁG 1194/2012/EU RENDELETE

(2012. december 12.)

a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2009/125/EK irányelv értelmében a Bizottság köteles megállapítani azon energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésének követelményeit, amelyek az eladások száma és a kereskedelem volumene szempontjából jelentősek, amelyek nagy hatást gyakorolnak a környezetre, és amelyek környezetre gyakorolt hatása túlzott költségek nélkül nagymértékben javítható.

(2)

A 2009/125/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében a Bizottság – a 19. cikk (3) bekezdésében előírt eljárással, a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezettudatos tervezéssel foglalkozó konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, az indokoltnak ítélt körben – köteles végrehajtási intézkedéseket elfogadni, kezdve azokkal a termékekkel, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátásának költséghatékony csökkentése szempontjából igen nagy jelentőségűek, köztük a háztartásokban és a szolgáltatásban alkalmazott, az irányított fényű lámpákat és a fénykibocsátó diódás lámpákat, valamint a kapcsolódó eszközöket is magukban foglaló világítástechnikai termékekre vonatkozóan.

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálatok keretében elemezte az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök műszaki, környezetvédelmi és gazdaságossági jellemzőit. A Bizottság e vizsgálatok során együttműködött az érdekeltekkel és más – uniós és harmadik országbeli – érdeklődőkkel, a vizsgálatok végeztével pedig közzétette annak eredményeit. A külső áramforrásokkal kapcsolatban elvégzett előkészítő vizsgálatok keretében a Bizottság hasonló elemzésnek vetette alá a külső halogénlámpa-működtető eszközöket.

(4)

A környezettudatos tervezésre vonatkozó kötelező követelmények a beszerelés és a felhasználás helyétől függetlenül vonatkoznak az uniós piacon forgalomba hozott termékekre, ezért nem függhetnek a termék alkalmazási módjától.

(5)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek elsősorban egy adott tér teljes vagy részleges megvilágítására szolgálnak abból a célból, hogy a természetes megvilágítást mesterségesen előállított fénnyel helyettesítve vagy kiegészítve javítsák az adott téren belül a látási viszonyokat. Nem indokolt a környezettudatos tervezésre vonatkozóan e rendeletben meghatározott követelmények hatálya alá vonni azokat az elsősorban más típusú felhasználásra tervezett speciális célú – például a forgalomirányító fényjelző készülékekben való felhasználásra, terráriumok megvilágítására vagy háztartási készülékekben való felhasználásra szánt – lámpákat, amelyeket a terméket kísérő termékinformáció egyértelműen ekként jelöl meg.

(6)

Indokolt ugyanakkor e rendelet hatálya alá vonni a piacon egyre keresettebb újfajta technológiákat, például a fénykibocsátó diódákat.

(7)

E rendelet szempontjából az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezetvédelmi jellemzői közül az üzem közbeni energiafogyasztást, a higanytartalmat és a környezetbe kerülő higanymennyiséget indokolt lényeges paraméternek tekinteni.

(8)

A lámpák életciklusának különböző szakaszaiban a környezetbe kerülő higanymennyiséget – beleértve az üzem közben felhasznált villamos energia előállításából, valamint a higanytartalmú irányított fényű kompakt fénycsöveknek az élettartamuk végén vélhetően újrafeldolgozásra nem kerülő 80 %-ából származó mennyiséget is – 2007-ben az akkor üzemben lévő lámpaállomány alapján 0,7 tonnára becsülték. Ilyen irányú fellépés nélkül az üzemben levő lámpákból a környezetbe kerülő higanymennyiség 2020-ig az előrejelzések szerint 0,9 tonnára nőne, ugyanakkor a kimutatások szerint ezt a mennyiséget lényegesen csökkenteni lehetne.

(9)

A kompakt fénycsövek higanytartalmát, noha lényeges környezetvédelmi jellemzőnek kell tekinteni, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) keretében indokolt szabályozni. A lámpák ultraibolya fénykibocsátását és más, potenciálisan egészségügyi következményekkel járó paramétereit a 2006/95/EK (3) és a 2001/95/EK (4) európai parlamenti és tanácsi irányelv keretében indokolt szabályozni.

(10)

A lámpák energiahatékonysági követelményeinek meghatározása a környezetbe kerülő összes higanymennyiség csökkenését fogja eredményezni.

(11)

A 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 14. cikke (2) bekezdésének d) pontja annak biztosítására kötelezi a tagállamokat, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket magánháztartásokban felhasználó személyek megkapják a szükséges információkat az elektromos és elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagoknak a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásairól. Indokolt ezt az előírást kiegészíteni az e rendeletben a kompakt fénycsövek higanytartalma tekintetében előírt termékinformációs követelményekkel.

(12)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek energiafogyasztását olyan meglévő, költséghatékony, nem jogvédett műszaki megoldások útján célszerű javítani, amelyek csökkentik e termékek beszerzési és üzemeltetési költségének összegét.

(13)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket az érintett termékek környezetvédelmi jellemzőinek javítása érdekében kell meghatározni oly módon, hogy az hozzájáruljon a belső piac működéséhez, valamint az energiafogyasztás 2020-ig – az intézkedések bevezetése nélkül arra az évre valószínűsíthető értékhez képest – 20 %-kal történő csökkentésére vonatkozó uniós célkitűzés teljesítéséhez.

(14)

Az e rendeletben a környezettudatos tervezés vonatkozásában előírt követelmények és a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (6) előírt követelmények együttesen 2020-ig várhatóan éves szinten 25 TWh megtakarítást fognak eredményezni az irányított fényű lámpák által felhasznált villamos energia mennyiségében ahhoz az esethez képest, ha nem történne beavatkozás.

(15)

A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények a felhasználó szempontjából nem befolyásolhatják az érintett termékek funkcionalitását, és nem fejthetnek ki kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra és a környezetre. Fontos különösen, hogy az üzem közbeni villamosenergia-fogyasztás csökkenéséből származó előnyök nagyobbak legyenek, mint a rendelet hatálya alá tartozó termékek gyártása során ennek folytán felmerülő környezeti hatások. Annak érdekében, hogy a fogyasztók az energiatakarékos lámpákkal és különösen a LED-lámpákkal elégedettek legyenek, működési követelményeket nemcsak az irányított fényű lámpákra, hanem a nem irányított fényű LED-lámpákra is meg kell határozni, ezekre ugyanis a 244/2009/EK bizottsági rendeletben (7) foglalt működési követelmények nem vonatkoznak. A termékinformációs követelményeknek lehetővé kell tenniük, hogy a fogyasztók tájékozottan választhassanak a különböző termékek közül.

(16)

Azok a LED-es fényforrást tartalmazó lámpatestek, amelyekből független vizsgálat céljából LED-lámpa vagy LED-modul nem vehető ki, nem kínálhatnak kibúvót a LED-gyártók számára e rendelet követelményeinek teljesítése alól.

(17)

A különös követelményeket úgy indokolt meghatározni, hogy a már üzembe állított világítóberendezések mindegyikét több különböző lámpa is kiszolgálhassa. Ezzel párhuzamosan olyan, harmonizált szabványok útján részletesebben is meghatározandó általános követelményeket is indokolt megállapítani, amelyek biztosítják, hogy az új világítóberendezések az energiatakarékos lámpák szélesebb skáláját legyenek képesek befogadni, az energiatakarékos lámpák pedig a világítóberendezések szélesebb skáláját legyenek képesek kiszolgálni. A világítóberendezésekre vonatkozó termékinformációs követelményeknek segíteniük kell a felhasználókat az egymással együtt alkalmazható lámpák és világítóberendezések kiválasztásában.

(18)

Annak érdekében, hogy a gyártóknak elegendő idejük legyen termékeik e rendelet követelményeihez való hozzáigazítására, a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeket több ütemben indokolt bevezetni. Az egyes ütemeket úgy helyénvaló időzíteni, hogy elkerülhetők legyenek a piacon lévő termékek felhasználhatóságára gyakorolt kedvezőtlen hatások; tekintettel indokolt továbbá lenni a végfelhasználóknál és a gyártóknál – különösen a kis- és középvállalkozásoknál – felmerülő költségekre, valamint arra a kívánalomra, hogy e rendelet célkitűzései mielőbb teljesüljenek.

(19)

Az érintett termékparaméterek mérésére olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket indokolt alkalmazni, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott mérési módszertanhoz, és ezen belül különösen – ha rendelkezésre állnak – a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) I. mellékletében felsorolt európai szabványosító testületek által elfogadott harmonizált szabványokhoz.

(20)

A 2009/125/EK irányelv 8. cikke értelmében ebben a rendeletben meg kell határozni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(21)

A megfelelőség ellenőrzésének megkönnyítése érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a gyártók a 2009/125/EK irányelv V. és VI. melléklete szerinti műszaki dokumentációban bizonyos, az e rendeletben megállapított követelményekkel összefüggő információkat megadjanak.

(22)

Annak érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó termékek teljes életciklusára vonatkozó környezetvédelmi jellemzőkkel kapcsolatos információk széles körben rendelkezésre álljanak és könnyen hozzáférhetők legyenek, az e rendeletben megállapított jogilag kötelező követelmények mellett meg kell határozni az elérhető legjobb technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket is.

(23)

E rendelet felülvizsgálata során különös figyelmet kell fordítani a különböző típusú speciális célú lámpák eladási tendenciáira, biztosítva ezáltal, hogy az adott speciális célú felhasználás körén kívül ne lehessen őket felhasználni, valamint az újszerű technológiák, köztük a LED-ek és a szerves LED-ek fejlődésére. A felülvizsgálat keretében elemezni kell a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti A osztálynak – vagy a hálózati feszültségen működő irányított fényű halogénlámpák esetében legalább a B osztálynak – megfelelő szinthez tartozó energiahatékonysági követelmények meghatározásának lehetőségét (figyelemmel az alábbi III. melléklet 1.1. pontjában található 2. táblázatban meghatározott kritériumokra). A felülvizsgálat keretében elemezni kell azt is, hogy más izzószálas lámpák esetében van-e lehetőség az energiahatékonysági követelmények jelentős szigorítására. A felülvizsgálat keretében foglalkozni kell továbbá a LED-lámpák színvisszaadási indexével kapcsolatos működési követelményekkel is.

(24)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2009/125/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet a világítási célú elektromos termékek közül:

a)

az irányított fényű lámpák;

b)

a fénykibocsátó diódás lámpák (LED-lámpák); valamint

c)

a villamos hálózat és a lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközök, köztük a lámpaműködtető eszközök, a vezérlőelemek és a lámpatestek (ide nem értve a fénycsövek és a nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjeit és lámpatestjeit)

forgalomba hozatalára vonatkozóan állapítja meg a környezettudatos tervezés követelményeit, beleértve azt az esetet is, amikor ezek a termékek más termékekbe vannak beépítve.

Ez a rendelet emellett termékinformációs követelményeket is megállapít a speciális célú termékekre vonatkozóan.

Nem kell alkalmazni az e rendeletben foglalt követelményeket azokra a LED-modulokra, amelyek forgalmazása olyan lámpatestek részeként történik, amelyekből évente 200-nál kevesebb darabot hoznak forgalomba.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2009/125/EK irányelv 2. cikkében található fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1.   „világítás”: fénynek terekre, tárgyakra vagy azok környezetére való alkalmazása azzal a céllal, hogy emberek láthassák őket;

2.   „kiemelő világítás”: a világítás azon formája, amelyben a fény egy adott tárgy vagy térrész hangsúlyosabb megvilágítása céljából irányítva van;

3.   „világítási célú elektromos termék”: villamos energia hasznosításával működő, világítás céljára alkalmazott termék;

4.   „speciális célú termék”: olyan termék, amely az e rendelet hatálya alá tartozó technológiákat alkalmazza, de – a műszaki dokumentációban megadott műszaki jellemzőinél fogva – speciális alkalmazásban történő felhasználásra szolgál. Speciális alkalmazás alatt olyan alkalmazásokat kell érteni, amelyek átlagos tereknek vagy tárgyaknak átlagos körülmények között történő megvilágításához nem szükséges műszaki paramétereket kívánnak meg. Ezen alkalmazások típusai a következők:

i.

vegyi vagy biológiai folyamatok befolyásolása céljából történő fénykibocsátás (például polimerizáció, érlelés/szárítás/keményítés céljából alkalmazott ultraibolya fény, fotodinámiás kezelés, kertészet, háziállat-gondozás, rovarok elleni védekezés);

ii.

képrögzítés és képkivetítés (például fényképezőgép-vaku, fénymásológép, vetítőgép);

iii.

fűtés (például infravörös lámpa);

iv.

jelzés (például forgalomirányító lámpa vagy repülőtéri pályalámpa);

i.

a fény spektrális eloszlásának olyannak kell lennie, hogy a láthatóság biztosítása mellett megváltoztassa a megvilágított tér vagy tárgy megjelenését (például az élelmiszerpulti megvilágítás vagy az I. melléklet 1. pontja értelmében vett színes lámpák esetében), kivéve azonban a korrelált színhőmérséklet eltéréseit; vagy

ii.

az emberi szem általi láthatóság biztosítása mellett a fény spektrális eloszlását valamilyen műszaki berendezés sajátos igényeihez kell igazítani (például stúdióvilágítás, effektlámpa alkalmazása, színházi világítás); vagy

iii.

a megvilágított teret vagy tárgyat védeni kell a fényforrás kedvezőtlen hatásaival szemben (például a fényérzékeny betegek ellátása során vagy a fényre érzékeny muzeális tárgyak megvilágítására alkalmazott szűrt fény esetében); vagy

iv.

a világításra csak veszélyhelyzetekben van szükség (például a veszélyhelyzeti világítást biztosító lámpák és lámpaműködtető eszközök esetében); vagy

v.

a világítástechnikai termékeknek szélsőséges fizikai körülmények között (például rezgések vagy – 20 °C alatti vagy 50 °C feletti hőmérséklet esetén) is üzemképesnek kell maradniuk;

5.   „fényforrás”: energiaátalakítással előállított, elsősorban látható optikai sugárzás kibocsátására tervezett felület vagy tárgy. E fogalommeghatározás alkalmazásában a „látható” kifejezés a 380 nm-től 780 nm-ig terjedő hullámhossztartományra utal;

6.   „lámpa”: olyan egység, amelynek jellemzői különállóan megállapíthatók, és amely egy vagy több fényforrásból áll; a lámpa olyan további alkatrészeket is tartalmazhat, amelyek a begyújtásához, az árammal való ellátásához vagy a stabil működtetéséhez szükségesek vagy amelyek az optikai sugárzás szórására, szűrésére vagy átalakítására szolgálnak, amennyiben ezek az alkatrészek a lámpa maradandó károsítása nélkül nem távolíthatók el a lámpából;

7.   „lámpafej”: a lámpának az a része, amely a lámpát a lámpafoglalaton vagy a lámpa csatlakozóján keresztül a tápáramkörre csatlakoztatja, és gyakran a lámpának a lámpafoglalatban való rögzítését is biztosítja;

8.   „lámpafoglalat”, „aljzat”: a lámpa rögzítésére szolgáló eszköz, amelybe a lámpafejet általában bele kell helyezni; ez utóbbi esetben a lámpafoglalat egyben a lámpának a tápáramkörre való csatlakoztatását is biztosítja;

9.   „irányított fényű lámpa”: olyan lámpa, amelynek esetében az általa kibocsátott fény legalább 80 %-a a π sr térszögbe esik (amelyet egy 120° csúcsszögű kúp jelöl ki);

10.   „nem irányított fényű lámpa”: az irányított fényű lámpának nem minősülő lámpa;

11.   „izzószálas lámpa”: olyan lámpa, amelyben a fény úgy keletkezik, hogy az áthaladó elektromos áram izzásig hevít egy szálszerű vezetőt. A lámpa tartalmazhat olyan gázokat, amelyek befolyásolják az izzási folyamatot;

12.   „izzólámpa”: olyan izzószálas lámpa, amelyben az izzószálat a burában vákuum vagy nemesgáz veszi körül;

13.   „halogénlámpa” (volfrámszálas): olyan izzószálas lámpa, amelyben volfrám izzószálat halogéneket vagy halogénvegyületeket tartalmazó gázközeg vesz körül; az ilyen lámpa beépített tápegységgel is forgalmazható;

14.   „kisülőlámpa”: olyan lámpa, amelyben a fényt közvetlenül vagy közvetve gázban, fémgőzben vagy több gáz és gőz elegyében bekövetkező elektromos kisülés állítja elő;

15.   „fénycső”: olyan kisnyomású higanyos típusú kisülőlámpa, amelyben a fény legnagyobb részét a kisülésből származó ultraibolya sugárzás által gerjesztett egy vagy több fényporréteg bocsátja ki. A fénycső beépített előtéttel is forgalmazható;

16.   „beépített előtét nélküli fénycső”: beépített előtétet nem tartalmazó, egyik vagy mindkét végén lámpafejjel ellátott fénycső;

17.   „nagy intenzitású kisülőlámpa”: olyan elektromos kisülőlámpa, amelyben a fényt előállító ívet a fal hőmérséklete stabilizálja, és az ív által a bura falára kifejtett terhelés meghaladja a négyzetcentiméterenkénti 3 W-ot;

18.   „fénykibocsátó dióda”, „LED”: szervetlen anyagú p-n átmenetet tartalmazó szilárdtesteszközből álló fényforrás. Az átmenet a gerjesztő elektromos áram hatására optikai sugárzást bocsát ki;

19.   „LED-csomag”: egy vagy több LED-ből álló szerelvény. A szerelvény optikai alkatrészt és termikus, mechanikai és elektromos interfészeket is tartalmazhat;

20.   „LED-modul”: egy vagy több LED-csomagot egyetlen nyomtatott áramköri lapon tartalmazó, fej nélküli szerelvény. A szerelvény elektromos, optikai, mechanikai és termikus alkatrészeket, valamint interfészeket és működtetőeszközt is tartalmazhat;

21.   „LED-lámpa”: egy vagy több fénykibocsátó diódát tartalmazó lámpa. A lámpa lámpafejet viselhet;

22.   „lámpaműködtető eszköz”: az áramforrás és egy vagy több lámpa között elhelyezkedő olyan eszköz, amely a lámpa vagy lámpák működésével összefüggő funkciót tölt be, például átalakítja a tápfeszültséget, egy meghatározott értékre korlátozza a lámpa vagy lámpák áramfelvételét, gyújtófeszültséget és előfűtő áramot biztosít, megakadályozza a hideggyújtást, javítja a teljesítménytényezőt vagy csökkenti a rádiózavarokat. Lehet olyan kialakítású, hogy ezeket a funkciókat más lámpaműködtető eszközökhöz csatlakoztatva tölti be. A fogalom nem foglalja magában:

a vezérlőelemeket,

a 278/2009/EK bizottsági rendelet (9) hatálya alá tartozó tápegységeket;

23.   „vezérlőelem”: a lámpa fényáramát nem teljesítményátalakítás útján szabályozó vagy ellenőrzés alatt tartó elektronikus vagy mechanikus eszköz, például az időkapcsoló, a mozgásérzékelő, a fényérzékelő vagy a természetes megvilágításhoz igazodó vezérlőeszköz. Ezenkívül a fázisvágás elvén működő fényszabályozó is vezérlőelemnek tekintendő;

24.   „külső lámpaműködtető eszköz”: termékbe nem beépített, a lámpa vagy lámpatest szerkezetén kívülre szerelendő vagy a lámpa vagy lámpatest szerkezetén belül elhelyezkedő, de onnan a lámpa vagy lámpatest maradandó károsítása nélkül kivehető lámpaműködtető eszköz;

25.   „előtét”: az áramforrás és egy vagy több kisülőlámpa közé helyezett olyan lámpaműködtető eszköz, amely lehet induktív, kapacitív vagy induktív-kapacitív, és amely elsősorban arra szolgál, hogy a lámpa vagy lámpák áramfelvételét egy meghatározott értékre korlátozza;

26.   „halogénlámpa-működtető eszköz”: olyan lámpaműködtető eszköz, amely a tápfeszültséget a halogénlámpa működéséhez szükséges törpefeszültséggé alakítja át;

27.   „kompakt fénycső”: olyan fénycső, amely mindazokat az alkatrészeket tartalmazza, amelyek a fénycső begyújtásához és stabil működtetéséhez szükségesek;

28.   „lámpatest”: egy vagy több lámpa által kibocsátott fény szórását, szűrését vagy átalakítását végző készülék, amely tartalmazza a lámpák – és szükség esetén az áramköri kiegészítők – megtámasztásához, rögzítéséhez és védelméhez szükséges alkatrészeket, valamint az áramforráshoz történő csatlakoztatásukhoz szükséges kiegészítő elemeket;

29.   „végfelhasználó”: az a természetes személy, aki kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célból valamely terméket ténylegesen megvásárol vagy várhatóan meg fog vásárolni;

30.   „végső tulajdonos”: az a személy vagy más jogalany, aki vagy amely egy bizonyos terméknek a termék életciklusának felhasználási szakaszában tulajdonosa, valamint az a személy vagy más jogalany, aki vagy amely e személy vagy más jogalany nevében eljár.

A III–V. mellékletre a II. mellékletben található fogalommeghatározások is vonatkoznak.

3. cikk

A környezettudatos tervezés követelményei

(1)   Az 1. cikkben felsorolt világítási célú elektromos termékeknek – a speciális célú termékek kivételével – meg kell felelniük a környezettudatos tervezésre vonatkozóan a III. mellékletben meghatározott követelményeknek.

A környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeket a következő ütemezésben kell alkalmazni:

 

az 1. ütem követelményeit 2013. szeptember 1-jétől fogva,

 

a 2. ütem követelményeit 2014. szeptember 1-jétől fogva,

 

a 3. ütem követelményeit 2016. szeptember 1-jétől fogva.

Eltérő rendelkezés hiányában és amennyiben egy követelményt egy későbbi ütem valamely követelménye nem ír felül, minden egyes követelményt a későbbi ütemekben bevezetett követelményekkel együtt továbbra is teljesíteni kell.

(2)   A speciális célú termékeknek 2013. szeptember 1-jétől fogva teljesíteniük kell az I. mellékletben meghatározott termékinformációs követelményeket.

4. cikk

A megfelelőség értékelése

(1)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke alkalmazásában megfelelőségértékelési eljárásként az említett irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési rendszert vagy az említett irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszert kell alkalmazni.

(2)   A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációnak:

a)

tartalmaznia kell az e rendelet III. mellékletének 3. része alapján rendelkezésre bocsátott termékinformáció egy példányát;

b)

tartalmaznia kell az I., a III. és a IV. mellékletben a műszaki dokumentáció információtartalmát illetően meghatározott további esetleges információkat;

c)

meg kell jelölnie a termékbeállítások és az üzemi feltételek legalább egy olyan reális kombinációját, amellyel a termék teljesíti e rendelet követelményeit.

5. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok az e rendelet IV. mellékletében előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

Az e rendelet elfogadásának időpontjában a piacon hozzáférhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező termékek és technológiák indikatív referenciaértékeit az V. melléklet tartalmazza.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a technológia fejlődésére való figyelemmel legkésőbb e rendelet hatálybalépését követően három évvel felülvizsgálja, és e felülvizsgálat eredményeit a konzultációs fórum elé tárja.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

(2)  HL L 174., 2011.7.1., 88. o.

(3)  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.

(4)  HL L 11., 2002.1.15., 4. o.

(5)  HL L 197., 2012.7.24., 38. o.

(6)  HL L 258., 2012.9.26., 1. o.

(7)  HL L 76., 2009.3.24., 3. o.

(8)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

(9)  HL L 93., 2009.4.7., 3. o.


I. MELLÉKLET

A speciális célú termékek termékinformációs követelményei

1.

Ha egy lámpa színkoordinátái mindig a következő tartományba esnek:

x < 0,270 vagy x > 0,530,

Formula vagy Formula,

akkor a 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés céljából összeállított műszaki dokumentációban meg kell adni a színkoordinátákat, és utalni kell arra, hogy e színkoordináták következtében a lámpa speciális célú terméknek minősül.

2.

A speciális célú termékek esetében mindenfajta termékinformáció keretében meg kell jelölni a termék rendeltetését, és figyelmeztetni kell arra, hogy a termék nem másféle alkalmazásban történő felhasználásra szolgál.

A 2009/125/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés céljából összeállított műszaki dokumentációban meg kell adni azokat a műszaki paramétereket, amelyek miatt a termék kifejezetten a megjelölt speciális célra szolgál. A paraméterek szükség esetén oly módon is megadhatók, hogy elkerülhető legyen a gyártót megillető szellemi tulajdonhoz kapcsolódó, kereskedelmi szempontból érzékeny információk felfedése.

Ha a termék forgalomba hozatala olyan jól látható tájékoztatást viselő csomagolásban történik, amelyet a végfelhasználó a vásárlás előtt elolvashat, a csomagoláson és mindenfajta termékinformáció keretében egyértelmű és jól látható módon fel kell tüntetni:

a)

a termék rendeltetését; valamint

b)

azt a körülményt, hogy a termék a háztartások helyiségeinek megvilágítására nem alkalmas.


II. MELLÉKLET

Fogalommeghatározások a III–V. melléklethez

A III–V. melléklet alkalmazásában:

a)   „fényáram” (Φ): a sugárzott teljesítményből az emberi szem spektrális érzékenységének figyelembevételével származtatott mennyiség. Eltérő utalás hiányában a kezdeti fényáramot jelenti;

b)   „kezdeti fényáram”: a lámpa fényárama rövid ideig tartó működtetés után;

c)   „hasznos fényáram” (Φhaszn): a lámpa fényáramának az a része, amely a lámpa energiahatékonyságának a III. melléklet 1.1. pontja szerinti számításában figyelembe vett kúpon belülre esik;

d)   „fényerősség” (kandela, cd): a forrást elhagyó és az adott irányt tartalmazó elemi térszögben terjedő fényáramnak az elemi térszög szerinti differenciálhányadosa;

e)   „fénynyílásszög”: az optikai sugár tengelyén áthaladó valamely síkra illeszkedő azon két képzeletbeli egyenes egymással alkotott hajlásszöge, amelyek a lámpa elülső felületének középpontját összekötik azokkal a pontokkal, amelyekben a fényerősség a középponti sugárerősség 50 %-a, ahol a középponti sugárerősség a fényerősségnek az optikai sugár tengelye mentén mért értékét jelenti;

f)   „színérték”: a színingernek vagy a színkoordinátákkal, vagy a fő és a komplementer hullámhosszal és a tisztasággal együttesen meghatározott jellemzője;

g)   „korrelált színhőmérséklet” (Tc [K]): annak a Planck-sugárzónak (fekete testnek) a hőmérséklete, amelynek észlelt színe ugyanazon fényerő és meghatározott látási feltételek mellett a leginkább hasonlít az adott ingerére;

h)   „színvisszaadás” (Ra): a fény hatása a tárgyak színének megjelenésére a referenciafénnyel történő megvilágítás nyomán érzékelt színükkel való tudatos vagy tudattalan összehasonlítás alapján;

i)   „színkonzisztencia”: egy adott lámpa színkoordinátáinak (x és y) megengedett legnagyobb eltérése egy meghatározott középponttól (cx és cy), a színdiagramon a középpont (cx és cy) körül rajzolható MacAdam-féle ellipszis méretével (egységek száma) kifejezve;

j)   „fényáram-stabilitási tényező”, „LLMF”: az adott időpontban a lámpa által kibocsátott fényáram és a lámpa kezdeti fényáramának hányadosa;

k)   „lámpaélettartam-tényező”, „LSF”: azon lámpáknak az összes lámpához viszonyított aránya, amelyek meghatározott feltételek és be- és kikapcsolási gyakoriság mellett a megadott idő elteltével továbbra is üzemképesek;

l)   „lámpaélettartam”: az a működési időtartam, amely után a meghatározott feltételek és be- és kikapcsolási gyakoriság mellett továbbra is üzemképes lámpáknak az összes lámpához viszonyított aránya megegyezik a lámpaélettartam-tényezővel. LED-lámpák esetében a lámpaélettartam azt a működési időtartamot jelenti, amely a lámpa működtetésének megkezdésétől addig az időpontig tart, amikor az összes lámpának már csak 50 %-a üzemképes, vagy – ha ez előbb következik be – amikor a lámpák átlagos fényáram-stabilitása 70 % alá csökken;

m)   lámpa „bekapcsolási ideje”: a tápfeszültség alá helyezést követően a lámpa teljes bekapcsolásához és bekapcsolt állapotban maradásához szükséges idő;

n)   lámpa „bemelegedési ideje”: a bekapcsolást követően a lámpa stabilizált fényáramának egy meghatározott hányada kibocsátásához szükséges idő;

o)   „teljesítménytényező”: a tényleges teljesítmény abszolút értéke osztva a látszólagos teljesítménnyel, periodikusan változó körülmények között;

p)   lámpa „higanytartalma”: a lámpában található higany;

q)   „mért érték”: egy termék valamely jellemzőjének meghatározott működési feltételekhez tartozó, specifikációs célra használt értéke. Eltérő utalás hiányában minden követelmény mért értékben van kifejezve;

r)   „névleges érték”: mennyiségnek a termék megnevezésére és azonosítására szolgáló értéke;

s)   „üresjáratú üzemmód”: lámpaműködtető eszköz olyan állapota, amelyben a lámpaműködtető eszköz a tápfeszültségre van csatlakoztatva, kimenetét azonban az erre a célra szolgáló kapcsoló rendes üzemben leválasztotta minden elsődleges terhelésről (a meghibásodott vagy hiányzó lámpa, valamint a terhelésnek a biztonsági kapcsoló általi leválasztása nem minősül rendes üzemnek);

t)   „készenléti üzemmód”: lámpaműködtető eszköz azon üzemmódja, amelyben a vezérlőjel a lámpákat rendes üzemi körülmények között kikapcsolta. A fogalom olyan lámpaműködtető eszközökre vonatkozik, amelyek beépített kapcsolófunkcióval vannak ellátva, és rendes használat közben állandó jelleggel a tápfeszültségre vannak csatlakoztatva;

u)   „vezérlőjel”: vagy feszültségmoduláció útján külön vezérlőkábeleken, vagy a tápfeszültséggel együtt eljuttatott modulált jel formájában a működtetőeszköznek vezeték nélkül vagy vezetéken keresztül továbbított analóg vagy digitális jel;

v)   „készenléti teljesítmény”: a lámpaműködtető eszköz által a készenléti üzemmódban felvett teljesítmény;

w)   „üresjáratú teljesítmény”: a lámpaműködtető eszköz által az üresjáratú üzemmódban felvett teljesítmény;

x)   „kapcsolási ciklus”: lámpa meghatározott időközönként való be- és kikapcsolásának folyamata;

y)   „korai meghibásodás”: az az eset, amikor a lámpa élettartama a műszaki dokumentációban megadott mért élettartamnál rövidebb működési időtartam után véget ér;

z)   „vakításgátló”: fényvisszaverő vagy nem fényvisszaverő tulajdonságú, a fény számára áthatolhatatlan mechanikai vagy optikai ernyő, amelynek célja az irányított fényű lámpa fényforrása által kibocsátott látható közvetlen sugárzás eltakarása annak érdekében, hogy a fényt közvetlenül szemlélő személynél megakadályozza az átmeneti részleges vakság (rontó káprázás) kialakulását. A fogalom az irányított fényű lámpa fényforrására felhordott felületi bevonatra nem terjed ki;

aa)   „együttes felhasználhatóság”: az az eset, amikor a termék valamely berendezésbe történő beszerelésre, valamely másik termékbe való beillesztésre vagy – fizikai érintkezés vagy vezeték nélküli kapcsolat segítségével – valamely másik termékhez való hozzákapcsolásra van tervezve, és teljesülnek a következő feltételek:


III. MELLÉKLET

A környezettudatos tervezés követelményei

1.   ENERGIAHATÉKONYSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1.1.   Az irányított fényű lámpák energiahatékonysági követelményei

A lámpák energiahatékonysági mutatóját (EEI) a következőképpen kell meghatározni, majd két tizedesjegyre kerekíteni kell:

Formula

ahol:

Pkorr a névleges felvett feszültség mellett méréssel meghatározott és, ha szükséges, az 1. táblázatnak megfelelően kiigazított mért teljesítmény. A korrekciós tényezők indokolt esetben együttesen is alkalmazhatók.

1.   táblázat

Korrekciós tényezők

A korrekció alkalmazási területe

A teljesítmény Pkorr kiigazított értéke

Külső halogénlámpa-működtető eszközzel működő lámpák

Formula

LED-lámpákhoz való külső lámpaműködtető eszközzel működő lámpák

Formula

Fénycsövekhez való külső lámpaműködtető eszközzel működő 16 mm átmérőjű fénycsövek („T5 lámpák”) és egyik végükön fejelt négytüskés fénycsövek

Formula

Fénycsövekhez való külső lámpaműködtető eszközzel működő más lámpák

Formula

Nagy intenzitású kisülőlámpákhoz való külső lámpaműködtető eszközzel működő lámpák

Formula

Olyan kompakt fénycsövek, amelyeknek színvisszaadási indexe ≥ 90

Formula

Vakításgátlóval ellátott lámpák

Formula

Pref a referenciateljesítmény, amelyet a lámpa hasznos fényáramából (Φhaszn) kell meghatározni a következőképpen:

Ha a modell Φhaszn hasznos fényárama 1 300 lm-nél kisebb: Formula

Ha a modell Φhaszn hasznos fényárama 1 300 lm vagy annál nagyobb: Formula

A Φhaszn mennyiség:

a legalább 90° fénynyílásszögű, csomagolásukon az e melléklet 3.1.2. j) pontjában előírt figyelmeztetést viselő, az izzószálas lámpáktól különböző irányított fényű lámpák esetében a 120° csúcsszögű kúpon belüli mért fényáram (Φ120°),

minden más irányított fényű lámpa esetében a 90° csúcsszögű kúpon belüli mért fényáram (Φ90°).

A lámpák megengedett legnagyobb energiahatékonysági mutatóját a 2. táblázat tartalmazza.

2.   táblázat

Időpont

Megengedett legnagyobb energiahatékonysági mutató (EEI)

Hálózati feszültségen működő izzószálas lámpák

Más izzószálas lámpák

Nagy intenzitású kisülőlámpák

Más lámpák

1. ütem

Ha Φhaszn > 450 lm: 1,75

Ha Φhaszn ≤ 450 lm: 1,20

Ha Φhaszn > 450 lm: 0,95

0,50

0,50

2. ütem

1,75

0,95

0,50

0,50

3. ütem

0,95

0,95

0,36

0,20

A hálózati feszültségen működő izzószálas lámpákra a 3. ütemben előírt követelményeket csak akkor kell alkalmazni, ha a Bizottság legkésőbb 2015. szeptember 30-ig részletes piacelemzés alapján olyan adatokat állapít meg és továbbít a konzultációs fórumnak, amelyek arra utalnak, hogy vannak a piacon olyan, hálózati feszültségen működő lámpák, amelyek:

teljesítik a megengedett legnagyobb energiahatékonysági mutatóra a 3. ütemben előírt követelményt,

megfizethetőek, azaz a végfelhasználók többségére nem rónak túlzott anyagi terhet,

a fogyasztó számára fontos működési paraméterek tekintetében általában véve egyenértékűek az e rendelet hatálybalépésének időpontjában a piacon beszerezhető, hálózati feszültségen működő izzószálas lámpákkal, ideértve azt a szempontot is, hogy a fényáram szempontjából lefedik a 6. táblázatban felsorolt referencia-fényáramokat,

az együttes felhasználhatóság tekintetében mindenkor korszerűnek tekintett követelmények szerint alkalmasak a villamos hálózat és az e rendelet hatálybalépésekor beszerezhető izzószálas lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközökkel való együttes alkalmazásra.

1.2.   A lámpaműködtető eszközök energiahatékonysági követelményei

A 2. ütemtől fogva a villamos hálózat és a lámpa be- és kikapcsolását lehetővé tévő kapcsoló közé történő beszerelésre szánt lámpaműködtető eszköz üresjáratú teljesítménye nem lehet nagyobb 1,0 W-nál. A 3. ütemtől fogva ugyanez a határérték 0,50 W. A 250 W-nál nagyobb leadott teljesítményű (P) lámpaműködtető eszközök esetében az üresjáratú teljesítmény határértékét P / 250 W-tal meg kell szorozni.

A 3. ütemtől fogva a lámpaműködtető eszköz készenléti teljesítménye nem lehet nagyobb 0,50 W-nál.

A 2. ütemtől fogva a halogénlámpa-működtető eszköz hatásfokának 100 % terhelés mellett legalább 0,91-nak kell lennie.

2.   MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK

2.1.   Az irányított fényű lámpák működési követelményei (a LED-lámpák kivételével)

Az irányított fényű kompakt fénycsövek működési követelményeit a 3. táblázat, a kompakt fénycsövektől, a LED-lámpáktól és a nagy intenzitású kisülőlámpáktól különböző irányított fényű lámpák működési követelményeit a 4. táblázat tartalmazza.

3.   táblázat

Irányított fényű kompakt fénycsövek működési követelményei

Működési paraméter

1. ütem

(hacsak másként nincs megjelölve)

3. ütem

Lámpaélettartam-tényező 6 000 óránál

2014. március 1-jétől fogva: ≥ 0,50

≥ 0,70

Fényáram-stabilitás

2 000 óránál: ≥ 80 %

2 000 óránál: ≥ 83 %

6 000 óránál: ≥ 70 %

Be- és kikapcsolási ciklusok száma meghibásodásig

≥ az órában kifejezett lámpaélettartam fele

≥ 10 000, ha a lámpa bekapcsolási ideje > 0,3 másodperc

≥ az órában kifejezett lámpaélettartam

≥ 30 000, ha a lámpa bekapcsolási ideje > 0,3 másodperc

Bekapcsolási idő

< 2,0 másodperc

< 1,5 másodperc, ha P < 10 W

< 1,0 másodperc, ha P ≥ 10 W

A lámpa bemelegedési ideje a Φ 60 %-áig

< 40 másodperc

< 100 másodperc a higanyt amalgám formájában tartalmazó lámpák esetében

< 40 másodperc

< 100 másodperc a higanyt amalgám formájában tartalmazó lámpák esetében

Korai meghibásodások aránya

≤ 5,0 % 500 óránál

≤ 5,0 % 1 000 óránál

Beépített működtetőeszközzel ellátott lámpa teljesítménytényezője

≥ 0,50, ha P < 25 W

≥ 0,90, ha P ≥ 25 W

≥ 0,55, ha P < 25 W

≥ 0,90, ha P ≥ 25 W

Színvisszaadás (Ra)

≥ 80

≥ 65, ha a lámpa e melléklet 3.1.3. l) pontjának megfelelően kültéri vagy ipari felhasználásra való

≥ 80

≥ 65, ha a lámpa e melléklet 3.1.3. l) pontjának megfelelően kültéri vagy ipari felhasználásra való

Ha a lámpafej olyan szabványosított típushoz tartozik, amelyet izzószálas lámpákon is alkalmaznak, akkor a 2. ütemtől fogva a lámpának teljesítenie kell a villamos hálózat és az izzószálas lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközökkel való együttes felhasználhatóság tekintetében mindenkor korszerűnek tekintett követelményeket.

4.   táblázat

A LED-lámpáktól, a kompakt fénycsövektől és a nagy intenzitású kisülőlámpáktól különböző irányított fényű lámpák működési követelményei

Működési paraméter

1. és 2. ütem

3. ütem

Mért lámpaélettartam 50 % lámpaélettartam-tényező mellett

≥ 1 000 óra (a 2. ütemtől: ≥ 2 000 óra) ≥ 2 000 óra azon törpefeszültségű lámpák esetében, amelyek nem teljesítik az e melléklet 1.1. pontjában az izzószálas lámpák energiahatékonyságára vonatkozóan a 3. ütemre előírt követelményt

≥ 2 000 óra

≥ 4 000 óra a törpefeszültségű lámpák esetében

Fényáram-stabilitás

≥ 80 % az átlagos mért lámpaélettartam 75 %-ánál

≥ 80 % az átlagos mért lámpaélettartam 75 %-ánál

Be- és kikapcsolási ciklusok száma

≥ az órában kifejezett mért lámpaélettartam négyszerese

≥ az órában kifejezett mért lámpaélettartam négyszerese

Bekapcsolási idő

< 0,2 s

< 0,2 s

A lámpa bemelegedési ideje a Φ 60 %-áig

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Korai meghibásodások aránya

≤ 5,0 % 100 óránál

≤ 5,0 % 200 óránál

Beépített működtetőeszközzel ellátott lámpa teljesítménytényezője

≥ 0,9, ha a teljesítmény > 25 W

≥ 0,5, ha a teljesítmény ≤ 25 W

≥ 0,9, ha a teljesítmény > 25 W

≥ 0,5, ha a teljesítmény ≤ 25 W

2.2.   A nem irányított fényű és az irányított fényű LED-lámpák működési követelményei

A nem irányított fényű és az irányított fényű LED-lámpák működési követelményeit az 5. táblázat tartalmazza.

5.   táblázat

A nem irányított fényű és az irányított fényű LED-lámpák működési követelményei

Működési paraméter

Követelmény az 1. ütemtől fogva (hacsak másként nincs megjelölve)

Lámpaélettartam-tényező 6 000 óránál

2014. március 1-jétől fogva: ≥ 0,90

Fényáram-stabilitás 6 000 óránál

2014. március 1-jétől fogva: ≥ 0,80

Be- és kikapcsolási ciklusok száma meghibásodásig

≥ 15 000, ha a mért lámpaélettartam ≥ 30 000 óra Egyébként:

≥ az órában kifejezett mért lámpaélettartam fele

Bekapcsolási idő

< 0,5 s

A lámpa bemelegedési ideje a Φ 95 %-áig

< 2 s

Korai meghibásodások aránya

≤ 5,0 % 1 000 óránál

Színvisszaadás (Ra)

≥ 80

≥ 65, ha a lámpa e melléklet 3.1.3. l) pontjának megfelelően kültéri vagy ipari felhasználásra való

Színkonzisztencia

A színkoordináták egy legfeljebb hat egységnyi méretű MacAdam-féle ellipszisen belül helyezkednek el

Beépített működtetőeszközzel ellátott lámpa teljesítménytényezője (PF)

Ha P ≤ 2 W: nincs követelmény

Ha 2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4

Ha 5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5

Ha P > 25 W: PF > 0,9

Ha a lámpafej olyan szabványosított típushoz tartozik, amelyet izzószálas lámpákon is alkalmaznak, akkor a 2. ütemtől fogva a lámpának teljesítenie kell a villamos hálózat és az izzószálas lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközökkel való együttes felhasználhatóság tekintetében mindenkor korszerűnek tekintett követelményeket.

2.3.   A villamos hálózat és a lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközök működési követelményei

A 2. ütemtől fogva a villamos hálózat és a lámpák közé történő beszerelésre tervezett eszközöknek teljesíteniük kell az azon lámpákkal való együttes felhasználhatóság tekintetében mindenkor korszerűnek tekintett követelményeket, amelyeknek energiahatékonysági mutatója (melyet mind az irányított fényű, mind a nem irányított fényű lámpákra az e melléklet 1.1. pontjában meghatározott módszerrel kell meghatározni) legfeljebb:

0,24 a nem irányított fényű lámpák esetében (feltételezve, hogy Φhaszn = teljes mért fényáram),

0,40 az irányított fényű lámpák esetében.

A fényszabályozó eszköz bekapcsolt állapotában a legkisebb olyan beállítás mellett, amelynél a hozzá kapcsolt lámpa energiát fogyaszt, a lámpának legalább a teljes terheléshez tartozó fényárama 1 %-át ki kell bocsátania.

Ha egy végfelhasználók számára forgalmazott lámpatest forgalomba hozatalakor a lámpatesthez olyan lámpák is mellékelve vannak, amelyeket a végfelhasználó kicserélhet, akkor e lámpáknak a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti energiahatékonysági osztályának a legmagasabb két olyan osztály valamelyikének kell lennie, amellyel a lámpatest a címke szerint együtt alkalmazható.

3.   TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

3.1.   Az irányított fényű lámpák termékinformációs követelményei

Eltérő rendelkezés hiányában az alábbiakban meghatározott tartalmú tájékoztatást az 1. ütemtől fogva kell nyújtani.

A termékinformációs követelmények nem vonatkoznak:

a 2. ütem energiahatékonysági követelményeit nem teljesítő izzószálas lámpákra,

a lámpatest részeként forgalmazott, a végfelhasználó által rendeltetésszerűen nem kivehető LED-modulokra.

Az „energiatakarékos lámpa” kifejezéssel vagy más, a lámpa hatásfokára utaló reklámcélú kijelentéssel bárminemű termékinformáció keretében csak abban az esetben szabad élni, ha a lámpa energiahatékonysági mutatója (melyet az e melléklet 1.1. pontjában meghatározott módszerrel kell meghatározni) legalább 0,40.

3.1.1.   Magán a lámpán feltüntetendő információk

A nagy intenzitású kisülőlámpák kivételével a lámpák felületén jól olvasható betűtípussal fel kell tüntetni a névleges hasznos fényáram, a színhőmérséklet és a névleges fénynyílásszög értékét és mértékegységét („lm”, „K” és „°”) minden olyan esetben, ha a biztonsági vonatkozású információk, például a teljesítmény és a feszültség feltüntetése után a lámpa felületén elegendő hely marad ezen információk számára anélkül, hogy indokolatlan mértékben akadályoznák a lámpa által kibocsátott fény útját.

Ha a három felsorolt érték közül csak egynek van hely, akkor a névleges hasznos fényáramot kell feltüntetni. Ha két értéknek van hely, akkor a névleges hasznos fényáramot és a színhőmérsékletet kell feltüntetni.

3.1.2.   A végfelhasználók vásárlás előtti tájékoztatása érdekében a csomagoláson jól láthatóan feltüntetendő és ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon megjelenítendő információk

Az alábbi a)–o) pontban meghatározott információkat ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon és bármely más, a gyártó által alkalmasnak ítélt formában kell rendelkezésre bocsátani.

Ha a termék forgalomba hozatala olyan jól látható tájékoztatást viselő csomagolásban történik, amelyet a végfelhasználók a vásárlás előtt elolvashatnak, akkor a felsorolt információkat – egyértelmű és jól látható módon – a csomagoláson is fel kell tüntetni.

Az alábbi jegyzéket az információszolgáltatás során nem kell feltétlenül szó szerint követni. Az adatok a szöveges közlés helyett grafikonok, ábrák és jelek segítségével is szemléltethetők.

a)

névleges hasznos fényáram, melynek megjelölését legalább kétszer akkora betűkkel kell feltüntetni, mint a lámpa névleges teljesítményét (feltéve, hogy ez utóbbi fel van tüntetve);

b)

névleges lámpaélettartam órában (nem lehet hosszabb a mért élettartamnál);

c)

színhőmérséklet kelvinben, valamint grafikon formájában vagy szövegesen;

d)

be- és kikapcsolási ciklusok száma a korai meghibásodásig;

e)

bemelegedési idő a teljes fényáram 60 %-ának eléréséig (az „azonnali teljes fény” kifejezéssel 1 másodpercnél kisebb érték esetén szabad élni);

f)

szükség esetén arra utaló figyelmeztetés, hogy a lámpa fényárama nem vagy csak bizonyos fényszabályozókkal szabályozható; ez utóbbi esetben a gyártó internetes oldalain rendelkezésre kell bocsátani a lámpával együtt alkalmazható fényszabályozók jegyzékét is;

g)

ha a lámpa nem szabványos feltételek (például 25 °C-tól eltérő Ta környezeti hőmérséklet) melletti optimális használatra van tervezve, akkor e feltételek ismertetése;

h)

a lámpa méretei milliméterben (hosszúság és legnagyobb átmérő);

i)

névleges fénynyílásszög fokban;

j)

ha a lámpa fénynyílásszöge 90° vagy annál nagyobb, és az e melléklet 1.1. pontja szerinti hasznos fényáramot 120° csúcsszögű kúpon kell meghatározni, akkor arra utaló figyelmeztetés, hogy a lámpa nem alkalmas kiemelő világításra;

k)

ha a lámpafej olyan szabványosított típushoz tartozik, amelyet izzószálas lámpákon is alkalmaznak, de a lámpa méretei eltérőek annak az egy vagy több izzószálas lámpának a méreteitől, amelynek a helyettesítésére a lámpa szánva van, akkor egy összehasonlító rajz a lámpa méreteiről és azon egy vagy több izzószálas lámpa méreteiről, amelynek a helyettesítésére a lámpa szánva van;

l)

arra, hogy a lámpa a 6. táblázat első oszlopában felsorolt típusok valamelyikéhez tartozik, csak akkor szabad utalni, ha a lámpa 90° csúcsszögű kúpon meghatározott fényárama (Φ90°) nem kisebb az adott típusú lámpákra a 6. táblázatban a legkisebb teljesítményhez megadott referencia-fényáramnál. A referencia-fényáramot meg kell szorozni a 7. táblázat szerinti korrekciós tényezővel. A referencia-fényáramot LED-lámpa esetében a 8. táblázat szerinti korrekciós tényezővel is meg kell szorozni;

m)

egyenértékűségre való utaláskor annak a lámpatípusnak a teljesítményére, amelynek a helyettesítésére a lámpa szánva van, csak akkor szabad hivatkozni, ha a lámpa 90° csúcsszögű kúpon meghatározott fényárama (Φ90°) nem kisebb a 6. táblázat szerinti megfelelő referencia-fényáramnál. A referencia-fényáramot meg kell szorozni a 7. táblázat szerinti korrekciós tényezővel. A referencia-fényáramot LED-lámpa esetében a 8. táblázat szerinti korrekciós tényezővel is meg kell szorozni. A fényáram és az egyenértékű lámpa (egész W-ra kerekített) teljesítményének közbenső értékeit a két legközelebbi értékből kiindulva, lineáris interpoláció útján kell meghatározni.

6.   táblázat

Referencia-fényáramok az egyenértékűségre való utalásokhoz

Törpefeszültségű, tükrözött fényvető típusú lámpák

Típus

Teljesítmény (W)

Referencia-fényáram (Φ90°, lm)

MR11 GU4

20

160

 

35

300

MR16 GU 5.3

20

180

 

35

300

 

50

540

AR111

35

250

 

50

390

 

75

640

 

100

785

Hálózati feszültségen működő, tükrözött fényvető típusú lámpák fúvott üvegből

Típus

Teljesítmény (W)

Referencia-fényáram (Φ90°, lm)

R50/NR50

25

90

 

40

170

R63/NR63

40

180

 

60

300

R80/NR80

60

300

 

75

350

 

100

580

R95/NR95

75

350

 

100

540

R125

100

580

 

150

1 000

Hálózati feszültségen működő, tükrözött fényvető típusú lámpák sajtolt üvegből

Típus

Teljesítmény (W)

Referencia-fényáram (Φ90°, lm)

PAR16

20

90

 

25

125

 

35

200

 

50

300

PAR20

35

200

 

50

300

 

75

500

PAR25

50

350

 

75

550

PAR30S

50

350

 

75

550

 

100

750

PAR36

50

350

 

75

550

 

100

720

PAR38

60

400

 

75

555

 

80

600

 

100

760

 

120

900

7.   táblázat

A fényáram-stabilitási korrekciós tényező

A lámpa típusa

A fényáram szorzótényezője

Halogénlámpa

1

Kompakt fénycső

1,08

LED-lámpa

Formula

, ahol LLMF a fényáram-stabilitási tényező a névleges élettartam végén

8.   táblázat

A LED-lámpák korrekciós tényezője

A LED-lámpa fénynyílásszöge

A fényáram szorzótényezője

20° ≤ fénynyílásszög

1

15° ≤ fénynyílásszög < 20°

0,9

10° ≤ fénynyílásszög < 15°

0,85

fénynyílásszög < 10°

0,80

Ha a lámpa higanyt tartalmaz:

n)

A lámpa higanytartalma mg-ban, egy tizedesjegy pontossággal

o)

Annak feltüntetése, hogy a lámpa véletlen eltörése esetén melyik internetes oldalon találhatók információk a keletkező törmelék helyes kezeléséről

3.1.3.   Ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon, valamint a gyártó által alkalmasnak ítélt más formában nyilvánosan rendelkezésre bocsátandó információk

Legalább számértékével meg kell adni legalább:

a)

a 3.1.2. pontban meghatározott adatokat;

b)

a mért teljesítményt (0,1 W pontossággal);

c)

a mért hasznos fényáramot;

d)

a mért lámpaélettartamot;

e)

a lámpa teljesítménytényezőjét;

f)

a névleges élettartam végén érvényes fényáram-stabilitási tényezőt (kivéve az izzószálas lámpák esetében);

g)

a bekapcsolási időt (egy tizedesjegy pontossággal);

h)

a színvisszaadást;

i)

a színkonzisztenciát (csak LED-ek esetében);

j)

a mért fényerősség maximumát kandelában (cd);

k)

a mért fénynyílásszöget;

l)

ha a lámpa kültéri vagy ipari használatra van szánva, akkor ilyen értelmű utalást;

m)

a spektrális teljesítményeloszlást a 180 nm-től 800 nm-ig terjedő tartományban;

Ha a lámpa higanyt tartalmaz:

n)

arra vonatkozó utasításokat, hogy hogyan kell a lámpa véletlen eltörése esetén a lámpa törmelékét kezelni;

o)

arra vonatkozó ajánlásokat, hogy hogyan kell a lámpát az élettartama végén a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1) megfelelően újrafeldolgozás céljából ártalmatlanítani.

3.2.   A beépített előtét nélküli fénycsövek helyettesítésére szánt LED-lámpák további termékinformációs követelményei

Az e melléklet 3.1. pontjában és a 244/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.1. pontjában előírt termékinformációs követelményeken túlmenően a beépített előtét nélküli fénycsövek helyettesítésére szánt LED-lámpák gyártói az 1. ütemtől fogva kötelesek ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon, valamint az általuk alkalmasnak ítélt más formákban nyilvánosan rendelkezésre bocsátani azt az információt, hogy az e lámpákat tartalmazó berendezés egészének energiahatékonyságát és fényeloszlását a berendezés kialakítása határozza meg.

Arra, hogy egy LED-lámpa adott teljesítményű beépített előtét nélküli fénycsövek helyettesítésére van szánva, csak akkor szabad utalni, ha:

a cső tengelye mentén bármely irányban a fényerősség a cső körüli átlagos fényerősségtől legfeljebb 25 %-kal tér el,

a LED-lámpa fényárama nem kisebb a megjelölt teljesítményű fénycső fényáramánál. A fénycső fényáramát a megjelölt teljesítmény és a fénycsőnek a 245/2009/EK bizottsági rendelet (2) szerinti minimális fényhasznosítása szorzataként kell meghatározni, és

a LED-lámpa teljesítménye nem nagyobb annak a fénycsőnek a teljesítményénél, amelynek a helyettesítésére az utalás szerint szánva van.

A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a fenti utalást megalapozó adatokat.

3.3.   A villamos hálózat és a lámpák közé történő beszerelésre tervezett, a lámpatestektől különböző eszközök termékinformációs követelményei

Ha az eszköz e melléklet 2.3. pontja szerint nem teszi lehetővé az együttes felhasználhatóságot egyetlen energiatakarékos lámpával sem, akkor a 2. ütemtől fogva ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon, valamint a gyártó által alkalmasnak ítélt más formákban nyilvánosan közzé kell tenni azt a figyelmeztetést, hogy az eszköz energiatakarékos lámpákkal nem működtethető együtt.

3.4.   A lámpaműködtető eszközök termékinformációs követelményei

A 2. ütemtől fogva ingyenesen hozzáférhető internetes oldalakon, továbbá a gyártó által alkalmasnak ítélt más formákban nyilvánosan rendelkezésre kell bocsátani:

azt az információt, hogy a termék lámpaműködtető eszközként való felhasználásra szolgál,

ha alkalmazandó, arra való utalást, hogy a termék üresjáratú üzemmódban is működtethető.


(1)  HL L 197., 2012.7.24., 38. o.

(2)  HL L 76., 2009.3.24., 17. o.


IV. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti célú vizsgálatok elvégzése során a tagállamok hatóságai az e mellékletben előírt ellenőrzési eljárást alkalmazzák. A piacfelügyeleti hatóságok a vizsgálati eredményekre vonatkozó információkat átadják a többi tagállamnak és a Bizottságnak.

A tagállamok hatóságai olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek igazodnak az általánosan korszerűként elfogadott mérési módszertanhoz, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is.

1.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS A LED-LÁMPÁKTÓL ELTÉRŐ LÁMPÁKHOZ, VALAMINT AZON LED-LÁMPÁKHOZ, AMELYEKET A VÉGFELHASZNÁLÓ A LÁMPATESTBEN KICSERÉLHET

Amennyiben a 9. táblázat másként nem rendelkezik, a tagállamok hatóságai egy legalább húsz, azonos modellhez tartozó és azonos gyártótól származó, lehetőleg egyenlő számban négy véletlenszerűen kiválasztott forrásból beszerzett lámpából álló mintát vetnek vizsgálat alá.

Úgy kell tekinteni, hogy a modell megfelel e rendelet követelményeinek, ha:

a)

a mintát alkotó lámpákat az előírt módon helyes termékinformáció kíséri; és

b)

a mintát alkotó lámpákról – az együttes felhasználhatóság megítélésére korszerűként elfogadott módszerek és kritériumok alkalmazásával, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is – megállapítást nyer, hogy teljesítik a III. melléklet 2.1. és 2.2. pontjában az együttes felhasználhatóság tekintetében előírt követelményeket; és

c)

a mintát alkotó lámpáknak a 9. táblázatban felsorolt jellemzőire vonatkozó mérések egyetlen paraméter esetében sem tanúskodnak meg nem felelésről.

9.   táblázat

Paraméter

Eljárás

Lámpaélettartam-tényező 6 000 óránál (csak LED-lámpákra)

A vizsgálatot akkor kell befejezni, ha:

az előírt időtartam véget ért, vagy

kettőnél több lámpa meghibásodott

(amelyik feltétel előbb teljesül).

Megfelelés: az előírt időtartam vége előtt a vizsgált minta minden 20 lámpájából legfeljebb kettő hibásodott meg.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Be- és kikapcsolási ciklusok száma meghibásodásig

A vizsgálatot akkor kell befejezni, ha az előírt be- és kikapcsolásszám teljesült, vagy a vizsgált minta bármely 20 lámpájából egynél több érte el élettartama végét (amelyik feltétel előbb teljesül).

Megfelelés: az előírt be- és kikapcsolásszám elérésekor a vizsgált mintát alkotó minden 20 lámpából legalább 19 hibamentesen működött.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Bekapcsolási idő

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlagos bekapcsolási ideje nem, vagy csak legfeljebb 10 %-kal haladta meg az előírt bekapcsolási időt, és egyetlen lámpa bekapcsolási ideje sem volt hosszabb az előírt bekapcsolási idő kétszeresénél.

Meg nem felelés: minden más esetben.

A lámpa bemelegedési ideje a Φ 60 %-áig

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlagos bemelegedési ideje nem, vagy csak legfeljebb 10 %-kal haladta meg az előírt bemelegedési időt, és egyetlen lámpa bemelegedési ideje sem volt hosszabb az előírt bekapcsolási idő 1,5-szeresénél.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Korai meghibásodások aránya

A vizsgálatot akkor kell befejezni, ha:

az előírt időtartam véget ért, vagy

egynél több lámpa meghibásodott (amelyik feltétel előbb teljesül).

Megfelelés: az előírt időtartam vége előtt a vizsgált minta minden 20 lámpájából legfeljebb egy hibásodott meg.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Színvisszaadás (Ra)

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlagos Ra értéke legfeljebb három egységgel volt kisebb az előírt értéknél, és egyetlen lámpa Ra értéke sem maradt el 3,9 egységnél többel az előírt értéktől.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Fényáram-stabilitás az élettartam végén, mért élettartam (csak LED-lámpákra)

E vizsgálat alkalmazásában „élettartam vége”: az az időpillanat, amikor az extrapoláció szerint a lámpák éppen 50 %-a működőképes, vagy amikor az extrapoláció szerint a vizsgált minta átlagos fényáram-stabilitása 70 % alá csökken (amelyik feltétel az extrapoláció szerint előbb teljesül).

Megfelelés: a lámpaélettartam-tényezőből és a 6 000 óra után a vizsgált minta által tanúsított átlagos fényáram-stabilitásból az élettartam végére extrapolált fényáram-stabilitások és élettartamértékek nem, vagy csak legfeljebb 10 %-kal kisebbek a termékinformációban megadott fényáram-stabilitásnál és mért élettartamnál.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Helyettesítésre szánt lámpákra vonatkozó, egyenértékűséget kifejező kijelentések a III. melléklet 3.1.2. l) és 3.1.2. m) pontja szerint

Ha a megfelelés kapcsán csak az egyenértékűségre vonatkozó kijelentés ellenőrzésére kerül sor, akkor elegendő 10 lámpát vizsgálat alá vetni oly módon, hogy a lámpákat lehetőleg körülbelül egyenlő számban kell venni a négy véletlenszerűen kiválasztott forrásból.

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlaga legfeljebb 10 %-kal tért el a határértéktől, küszöbértéktől vagy megadott értéktől.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Fénynyílásszög

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlaga legfeljebb 25 %-kal tért el a megadott fénynyílásszögtől, és a vizsgált mintát alkotó lámpák közül egyetlenegynek a fénynyílásszögértéke sem tért el 25 %-nál nagyobb mértékben a mért értéktől.

Meg nem felelés: minden más esetben.

A fényerősség maximuma

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák közül egyetlenegynek a fényerősség-maximuma sem volt kisebb a modell mért fényerősségének 75 %-ánál.

Meg nem felelés: minden más esetben.

További paraméterek (ideértve az energiahatékonysági mutatót is)

Megfelelés: a vizsgált mintát alkotó lámpák átlaga legfeljebb 10 %-kal tért el a határértéktől, küszöbértéktől vagy megadott értéktől.

Meg nem felelés: minden más esetben.

Ellenkező esetben a modellt nem megfelelőnek kell tekinteni.

2.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS A VÉGFELHASZNÁLÓ ÁLTAL A LÁMPATESTBŐL RENDELTETÉSSZERŰEN NEM KIVEHETŐ LED-MODULOKHOZ

Az alábbiakban körülírt vizsgálatok céljára a tagállami hatóságok úgy szerzik be a szükséges mintadarabokat, hogy azok egyazon gyártó (az adott esetnek megfelelően LED-modul-gyártó, illetve lámpatestgyártó) egyazon modelljéhez tartozzanak, és lehetőleg egyenlő számban különböző, véletlenszerűen kiválasztott forrásokból származzanak. Az alábbi 1., 3. és 5. pont esetében a mintadaraboknak lehetőleg legalább négy forrásból kell származniuk. A 2. pont esetében a mintadaraboknak lehetőleg legalább négy forrásból kell származniuk, de ha az azonos modellhez tartozó 20 LED-modul kinyeréséhez ennél kevesebb lámpatest is elegendő, akkor a mintadaraboknak a szükséges számú forrásból kell származniuk. A 4. pont esetében ha az első két lámpatesten végrehajtott vizsgálatok eredménye nem kielégítő, akkor a vizsgálat alá vetendő következő hármat lehetőleg három másik forrásból kell venni.

A tagállamok hatóságai az alábbiakban meghatározott eljárást az alábbiakban meghatározott sorrendben követik mindaddig, amíg dönteni nem tudnak a LED-modul-modell(ek) megfeleléséről, vagy meg nem állapítják, hogy a vizsgálat nem hajtható végre. Az alábbiakban „lámpatest”: a LED-modulokat tartalmazó lámpatest; „vizsgálat”: az e melléklet 1. szakaszában ismertetett eljárás (kivéve a 4. pont esetében). Ha a műszaki dokumentáció mind az 1., mind a 2. pont szerinti vizsgálatot lehetővé teszi, akkor a legmegfelelőbb módszert a hatóságok maguk választhatják meg.

1.

Ha a lámpatest műszaki dokumentációja úgy rendelkezik, hogy a teljes lámpatestet lámpaként kell vizsgálatnak alávetni, akkor a hatóságok 20 lámpatestet lámpaként vizsgálat alá vetnek. Ha a lámpatestmodell megfelelő volta megállapítást nyer, akkor úgy kell tekinteni, hogy a LED-modul-modell(ek) teljesíti(k) e rendelet követelményeit. Ha a lámpatestmodell nem megfelelő volta nyer megállapítást, akkor úgy kell tekinteni, hogy a LED-modul-modell(ek) sem megfelelő(ek).

2.

Ellenkező esetben ha a lámpatest műszaki dokumentációja lehetővé teszi a LED-modul(ok) vizsgálat céljából történő kiszerelését, akkor a hatóságok annyi lámpatestet szereznek be, amennyi elegendő ahhoz, hogy minden bennük lévő LED-modul-modellből 20 darabot vizsgálat alá tudjanak vetni. A hatóságok a lámpatest szétszerelését a műszaki dokumentáció utasításai szerint hajtják végre, majd minden egyes LED-modult külön-külön vizsgálat alá vetnek. A LED-modul-modell(ek) megfelelő voltára vonatkozó megállapítást a vizsgálat(ok) alapján kell megtenni.

3.

Ellenkező esetben ha a lámpatest műszaki dokumentációja szerint a lámpatest gyártója a lámpatestbe beépített LED-modul(oka)t az uniós piacon, egyedileg CE jelöléssel ellátott termékként szerezte be, akkor a hatóságok a vizsgálat céljából minden egyes LED-modul-modellből 20 darabot beszereznek az uniós piacon, majd minden egyes LED-modul-modellt külön-külön vizsgálat alá vetnek. A LED-modul-modell(ek) megfelelő voltára vonatkozó megállapítást a vizsgálat(ok) alapján kell megtenni. Ha a modell(ek) az uniós piacon már nem szerezhető(k) be, a piacfelügyeleti célú vizsgálat nem hajtható végre.

4.

Ellenkező esetben ha a lámpatest gyártója a lámpatestbe beépített LED-modul(oka)t nem az uniós piacon, egyedileg CE jelöléssel ellátott termékként szerezte be, akkor a hatóságok a lámpatest gyártóját felkérik arra, hogy adja át a LED-modul(ok) azon vizsgálati jegyzőkönyvének másolatát, amely tanúsítja, hogy a LED-modul(ok) teljesíti(k):

valamennyi LED-modul esetében az e rendelet 5. táblázatában meghatározott követelményeket,

irányított fényű LED-modulok esetében az e rendelet 1. és 2. táblázatában meghatározott követelményeket,

nem irányított fényű LED-modulok esetében a 244/2009/EK rendelet 1., 2. és 3. táblázatában meghatározott követelményeket.

Ha a vizsgálati jegyzőkönyv tanúsága szerint a lámpatestben lévő LED-modulok bármely (egy vagy több) modellje nem teljesíti a felsorolt követelményeket, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott LED-modul-modell(ek) nem megfelelő(ek).

Ellenkező esetben a hatóságok egyetlen lámpatest szétszerelésével ellenőrzik, hogy a lámpatestben lévő LED-modul(ok) a vizsgálati jegyzőkönyvben leírtaknak megfelelő típusúak-e. Ha bármelyikük eltérő típusú vagy típusa nem állapítható meg, akkor úgy kell tekinteni, hogy a LED-modul-modell(ek) nem megfelelő(ek).

Ellenkező esetben az 5. táblázatban a be- és kikapcsolási ciklusok számára, a korai meghibásodásra, a bekapcsolási időre és a bemelegedési időre vonatkozóan meghatározott kritériumok ellenőrzése céljából egy másik lámpatestet a mért értékek mellett működtetve vizsgálat alá kell vetni. Miközben a lámpatest a mért értékein működik, a LED-modul(ok) hőmérsékletét is ellenőrizni kell, összehasonlítva a meghatározott határértékekkel. Ha a vizsgálat során nyert eredmények (a korai meghibásodás kivételével) 10 %-nál nagyobb mértékben térnek el a határértékektől, vagy a lámpatesten korai meghibásodás következett be, akkor három újabb darabot kell vizsgálat alá vetni. Ha az e három újabb darab vizsgálata során nyert eredmények átlagai (a korai meghibásodás és az üzemi hőmérséklet kivételével) nem térnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a határértékektől, egyik lámpatesten sem következett be korai meghibásodás, és mindhárom esetében az üzemi hőmérséklet (°C) legfeljebb 10 %-kal tért el a meghatározott határértékektől, akkor úgy kell tekinteni, hogy a LED-modul-modell(ek) teljesíti(k) a követelményeket. Ellenkező esetben a modell(eke)t nem megfelelőnek kell tekinteni.

5.

Ha az 1–4. pont szerinti vizsgálat nem lehetséges, mert a lámpatestben nem különböztethetők meg függetlenül vizsgálat alá vethető LED-modulok, akkor a hatóságok az 5. táblázatban a be- és kikapcsolási ciklusok számára, a korai meghibásodásra, a bekapcsolási időre és a bemelegedési időre vonatkozóan meghatározott kritériumok ellenőrzése céljából egyetlen lámpatestet vetnek vizsgálat alá. Ha a vizsgálat során nyert eredmények 10 %-nál nagyobb mértékben térnek el a határértékektől, vagy a lámpatesten korai meghibásodás következett be, akkor három újabb darabot kell vizsgálat alá vetni. Ha az e három újabb darab vizsgálata során nyert eredmények átlagai (a korai meghibásodás kivételével) nem térnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a határértékektől, és egyik lámpatesten sem következett be korai meghibásodás, akkor úgy kell tekinteni, hogy a lámpatestbe beépített LED-modul(ok) modellje(i) teljesíti(k) e rendelet követelményeit. Ellenkező esetben a modell(eke)t nem megfelelőnek kell tekinteni.

3.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS A VILLAMOS HÁLÓZAT ÉS A LÁMPÁK KÖZÉ TÖRTÉNŐ BESZERELÉSRE TERVEZETT ESZKÖZÖKHÖZ

A tagállamok hatóságai egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

Úgy kell tekinteni, hogy az eszköz teljesíti e rendelet követelményeit, ha – az együttes felhasználhatóság megítélésére korszerűként elfogadott módszerek és kritériumok alkalmazásával, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is – megállapítást nyer, hogy teljesíti a III. melléklet 2.3. pontjában az együttes felhasználhatóság tekintetében előírt követelményeket. Az e feltétel alapján az együttes felhasználhatóság követelményét nem teljesítő eszközt mindazonáltal megfelelőnek kell tekinteni abban az esetben, ha teljesíti a III. melléklet 3.3. pontjában vagy a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében előírt termékinformációs követelményeket.

A lámpaműködtető eszközöket az együttes felhasználhatósággal összefüggő követelmények ellenőrzése mellett a III. melléklet 1.2. pontjában előírt energiahatékonysági követelmények teljesülése szempontjából is meg kell vizsgálni. A vizsgálatot egyetlen darab lámpaműködtető eszközön kell végrehajtani, nem pedig több ilyen eszköz együttesén, akkor sem, ha egyébként a modellt úgy tervezték, hogy egy adott berendezésben a lámpát vagy lámpákat más lámpaműködtető eszközökkel együtt működtesse. A modellt a követelmények teljesítése szempontjából megfelelőnek kell tekinteni, ha az eredmények legfeljebb 2,5 %-kal térnek el a határértékektől. Ha az eredmények 2,5 %-nál nagyobb mértékben térnek el a határértékektől, akkor három újabb darabot kell vizsgálat alá vetni. A modellt a követelmények teljesítése szempontjából megfelelőnek kell tekinteni, ha a három vizsgálat eredményének átlaga legfeljebb 2,5 %-kal tér el a határértékektől.

A végfelhasználók számára történő forgalmazásra szánt lámpatesteket az együttes felhasználhatósággal összefüggő követelmények ellenőrzése mellett abból a szempontból is ellenőrizni kell, hogy a csomagolás tartalmaz-e lámpákat. A modellt megfelelőnek kell tekinteni, ha a csomagolás vagy nem tartalmaz lámpákat, vagy a benne lévő lámpák a III. melléklet 2.3. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztályba tartoznak.

A fényszabályozó eszközöket az együttes felhasználhatósággal összefüggő követelmények ellenőrzése mellett izzószálas lámpákkal együtt, az eszköz legkisebb lehetséges beállítása mellett is vizsgálat alá kell vetni. A modellt megfelelőnek kell tekinteni, ha a gyártó utasításai szerint beszerelve a lámpák legalább a teljes terheléshez tartozó fényáramuk 1 %-át kibocsátották.

A modellt nem megfelelőnek kell tekinteni, ha nem teljesíti a fentiekben meghatározott megfelelőségi követelményeket.


V. MELLÉKLET

Indikatív referenciaértékek a 6. cikk alkalmazásában

Az alábbiakban a piacon e rendelet hatálybalépésekor hozzáférhető, a lényegesnek tekintett és mennyiségileg is kifejezhető környezetvédelmi jellemzők szempontjából legjobbnak tekinthető technológia jellemzői találhatók. Egyes termékek esetében a speciális elvárások (például fokozott színvisszaadás) miatt ezek a referenciaértékek nem feltétlenül érhetők el.

1.   IRÁNYÍTOTT FÉNYŰ LÁMPÁK ENERGIAHATÉKONYSÁGA

Az energiahatékonyság szempontjából legkedvezőbb lámpa energiahatékonysági mutatója 0,16 volt.

2.   LÁMPÁK HIGANYTARTALMA

A piacon beszerezhetők olyan lámpák, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak higanyt, és egyszersmind energiahatékonyságuk szempontjából is a legkedvezőbbek közé tartoznak.

3.   HALOGÉNLÁMPA-MŰKÖDTETŐ ESZKÖZÖK HATÁSFOKA

A legjobb hatásfokú halogénlámpa-működtető eszköz hatásfoka 0,93 volt.


Top