Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
A Bizottság 328/2012/EU rendelete ( 2012. április 17. ) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 62/2006/EK rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; hatályon kívül helyezte: 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/14


A BIZOTTSÁG 328/2012/EU RENDELETE

(2012. április 17.)

a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 62/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság megkapta az Európai Vasúti Ügynökség 2011. május 12-én kelt ajánlását (ERA/REC/06-2011/INT).

(2)

Minden egyes átjárhatósági műszaki előírásnak (ÁME) tartalmaznia kell az adott ÁME végrehajtásának stratégiáját, és ki kell jelölnie azokat a szakaszokat, amelyeket teljesíteni kell a jelenlegi helyzetről a végleges helyzetre való fokozatos átálláshoz, amikor az ÁME-knek való megfelelés immár teljes körű lesz. A fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásaira vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírás (FTA ÁME) végrehajtási stratégiájának nem csupán az alrendszerek és az ÁME közötti megfelelésen kell alapulniuk, de összehangolt végrehajtáson is.

(3)

A transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2005. december 23-i 62/2006/EK bizottsági rendeletet (2) adott esetben össze kell hangolni a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2011. május 5-i 454/2011/EU bizottsági rendelet (3) 7. fejezetével.

(4)

A 62/2006/EK rendelet 3. cikkével összhangban a vasúti ágazat európai szinten működő képviseleti szervei a fuvarozási telematikai alkalmazások végrehajtására vonatkozó európai stratégiai telepítési tervet (SEDP) nyújtottak be a Bizottságnak. Ezt a tervet a melléklet A. mellékletének módosítása révén figyelembe kell venni. Az A. melléklet tartalmazza az FTA-rendszer kialakításának alapját képező részletes előírásokat. Ezeket a dokumentumokat változáskezelési folyamat alá kell vonni. E folyamat segítségével az Ügynökség naprakésszé teszi a szóban forgó dokumentumokat a végrehajtás alapelveinek egyértelmű meghatározása érdekében.

(5)

A 2007-ben benyújtott SEDP egyedi ütemtervei elavultak. A vasúttársaságoknak, a pályahálózat-működtetőknek és a kocsi-üzembentartóknak ezért az irányítóbizottságon keresztül be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz részletes ütemterveiket, amelyekben feltüntetik az egyes FTA ÁME feladatok végrehajtásának közbenső lépéseit, benyújtandó dokumentumait és határidőit. Az SEDP-ütemtervektől való bármely eltérést kellőképpen meg kell indokolni, a további késések megakadályozására hozott enyhítő intézkedések feltüntetésével együtt. Ezt a munkát arra a feltevésre kell alapozni, hogy a melléklet 7.2.2. szakaszának megfelelően kezelt változtatási kérelmek jóváhagyásra kerülnek.

(6)

Valamennyi érintettet tájékoztatni kell az e rendeletből következő kötelességeikről, különös tekintettel azokra a kis árufuvarozókra, akik nem tagjai az európai vasúti ágazat képviseleti szerveinek.

(7)

A 62/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 62/2006/EK rendelet a következő 4a., 4b. és 4c. cikkel egészül ki:

„4a. cikk

(1)   A vasúttársaságok, a pályahálózat-működtetők és a kocsi-üzembentartók kifejlesztik és telepítik az e rendelet melléklete 7. fejezetének előírásaival és különösen a 7.1.2. szakaszban említett funkcionális követelményi előírásoknak és főtervnek megfelelő számítógépes rendszert.

(2)   A vasúttársaságoknak, a pályahálózat-működtetőknek és a kocsi-üzembentartóknak a melléklet 7.1.4. szakaszában említett irányítóbizottságon keresztül legkésőbb 2012. május 13-ig be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz a 7.1.2. szakasz szerinti, az egyes FTA ÁME feladatok végrehajtásának közbenső lépéseit, benyújtandó dokumentumait és határidőit feltüntető részletes ütemterveiken alapuló főtervet.

(3)   E rendelet melléklete 7. fejezetének rendelkezései értelmében a vasúttársaságok, a pályahálózat-működtetők és a kocsi-üzembentartók a melléklet 7.1.4. szakaszában említett irányítóbizottságon keresztül jelentést tesznek a Bizottságnak az elért haladásról.

4b. cikk

(1)   Az Ügynökség közzéteszi és naprakészen tartja a 7.1.2. szakasz szerinti főtervet.

(2)   Az Ügynökség a 7.2.2. szakaszban leírt változáskezelési folyamatnak megfelelően naprakésszé teszi az A. mellékletben említett dokumentációt a 2012. május 13. előtt jóváhagyott változtatás iránti kérelmek alapján. Az Ügynökség 2012. október 13-ig az A. melléklet naprakésszé tételéről szóló, a végrehajtás alapelveit tartalmazó ajánlást nyújt be a Bizottságnak.

(3)   Az Ügynökség értékeli a FTA végrehajtását annak megállapítása céljából, hogy a kitűzött célok és határidők teljesültek-e.

4c. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy valamennyi, a területükön székhellyel rendelkező vasúttársaság, pályahálózat-működtető és kocsi-üzembentartó megismerje ezt a rendeletet, végrehajtásának nyomon követésére pedig nemzeti kapcsolattartó pontot jelölnek ki.”

2. cikk

A 62/2006/EK rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 7.1., 7.2. és 7.3. szakaszának helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

Az A. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

3.

A 2.3.1. szakaszban „A 2001/14/EK és a 2001/16/EK irányelv konkrétan meghatároz…” kezdetű bekezdésből a „(lásd még az A. melléklet 6. mutatóját)” szövegrészt el kell hagyni.

4.

A 4.2., 4.2.3.1., 4.2.4.1., 4.2.8.1. szakaszban az „1. mutató” hivatkozás helyébe az „F. függelék” hivatkozás lép.

5.

A 4.2.1.1. szakaszban a következő mondat:

„Ezek az adatok, a kiegészítőket is ideértve az A. melléklet 3. mutatójában lévő táblázatban »A fuvarlevélen szereplő adatok« sorban találhatók (az adatok leírását lásd az A. melléklet 3. mutatójában), akár kötelezőek, akár választhatók, és akár a feladónak, akár az FVT-nek kell biztosítania azokat.”

helyébe a következő mondat lép:

„Ezek az adatok, a kiegészítőket is ideértve, az A. melléklet – B. függelék 1. mellékletében lévő táblázatban találhatók (az adatok leírását lásd az A. melléklet – A., B., F. függelékben és a B. függelék 1. mellékletében), és »A fuvarlevélen szereplő adatok« sorban kell megadni, hogy kötelezőek vagy választhatóak, és hogy a feladónak, vagy az FVT-nek kell-e biztosítania azokat.”

6.

A 4.2.1.2. szakaszban a következő mondatok:

„A VT különböző szerepei szerinti kocsirendelés adatok részletes felsorolása az A. melléklet 3. mutatójában találhatók, azzal a megjelöléssel, hogy kötelezőek vagy opcionálisak. Az ilyen üzenetek részletes formátumai az A. melléklet 1. mutatójában találhatók.”

helyébe a következő mondatok lépnek:

„A VT különböző szerepei szerinti kocsirendelés adatok részletes felsorolása az A. melléklet A. és B. függelékében, valamint a B. függelék 1. mellékletében találhatók, azzal a megjelöléssel, hogy kötelezőek vagy opcionálisak. Az ilyen üzenetek részletes formátumai az A. melléklet F. függelékében találhatók.”

7.

A 4.2.2.1. szakaszban a „4. mutató” helyébe az „F. függelék”, az „1. mutató” helyébe az „F. függelék” lép.

8.

A 4.2.11.2. szakaszban a „2. mutató” helyébe a „D. és F. függelék” lép.

9.

A 4.2.11.3. szakaszban a „2. mutató” helyébe az „A., B., F. függelék és a B. függelék 1. melléklete” lép.

10.

A 6.2. szakaszban az „1. mutató” helyébe az „E. és F. függelék” lép.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. április 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  HL L 13., 2006.1.18., 1. o.

(3)  HL L 123., 2011.5.12., 11. o.


I. MELLÉKLET

7.1.   A jelen ÁME alkalmazásának módozatai

7.1.1.   Bevezetés

Ez az ÁME a „fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai” alrendszerrel foglalkozik. Ez az alrendszer a 2008/57/EK irányelv II. melléklete szerint funkcionális. Ezen ÁME alkalmazása ezért csak akkor alapul az új, felújított vagy korszerűsített alrendszerek fogalmán – ahogy az a strukturális alrendszerekkel kapcsolatos ÁME-k esetében megszokott –, ha az ÁME ezt előírja.

Az ÁME végrehajtása három szakaszban zajlik:

—   1. szakasz: részletes informatikai előírások és főterv,

—   2. szakasz: fejlesztés,

—   3. szakasz: telepítés.

7.1.2.   1. szakasz – részletes informatikai előírások és főterv

A számítógépes rendszer kifejlesztése és telepítése idején a fent említett technikai felépítés alapjául szolgáló funkcionális követelményi előírások az A. melléklet A–F. függelékeiben találhatók.

A vasúti ágazat által készített európai stratégiai megvalósítási terven (SEDP) alapuló, a számítógépes rendszernek a koncepciótól az átadásig szóló kötelező főterve tartalmazza a rendszer felépítésének fő elemeit és az elvégzendő főbb tevékenységek meghatározását.

7.1.3.   2. és 3. szakasz – fejlesztés és telepítés

A vasúttársaságok, a pályahálózat-működtetők és a kocsi-üzembentartók a 7. fejezet előírásainak megfelelően kifejlesztik és telepítik az FTA számítógépes rendszerét.

7.1.4.   Irányítás, szerepek és felelősségi körök

A fejlesztést és a telepítést irányítási struktúra alá kell helyezni, amelynek szereplői a következők:

Az irányítóbizottság

Az irányítóbizottság szerepe és felelősségi köre a következő:

1.

Az irányítóbizottság biztosítja az FTA ÁME végrehajtási munkálatainak hatékony irányításához és koordinálásához szükséges stratégiai irányítási struktúrát. Ez magában foglalja a politika, a stratégiai irányvonal és a fontossági sorrend meghatározását. Az irányítóbizottságnak ennek során figyelembe kell vennie a kisvállalkozások, az új belépők és a különleges szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok érdekeit is.

2.

Az irányítóbizottság nyomon követi a végrehajtás menetét. Az irányítóbizottság rendszeresen, legalább évente négy alkalommal jelentést tesz az Európai Bizottságnak a főtervhez képest elért haladásról. Az irányítóbizottság a főtervtől való eltérés esetén megteszi a szükséges lépéseket a fent említett folyamat kiigazításához.

3.

Az irányítóbizottság tagjai:

a vasúti ágazat európai szinten eljáró képviseleti szervei, a 881/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint („a vasúti ágazat európai szinten eljáró képviseleti szervei”),

az Európai Vasúti Ügynökség, valamint

a Bizottság.

4.

Ezen irányítóbizottság elnöki feladatait a) a Bizottság; és b) egy, a vasúti ágazat képviseleti szervei által kijelölt személy közösen látja el. A Bizottság az irányítóbizottság tagjainak közreműködésével megfogalmazza az irányítóbizottság eljárási szabályzatát, amelyet az irányítóbizottság ezt követően elfogad.

5.

Az irányítóbizottság tagjai javaslatot tehetnek arra, hogy más szervezetek is részt vegyenek az irányítóbizottságban megfigyelőként, amennyiben ez műszakilag és gazdaságilag indokolható.

Az érdekelt felek

A vasúttársaságok, a pályahálózat-működtetők és a kocsi-üzembentartók hatékony projektirányítási struktúrát állítanak fel, amely lehetővé teszi az FTA-rendszer hatékony kifejlesztését és telepítését.

Az említett érdekelt felek:

megteszik az e rendelet végrehajtásához szükséges erőfeszítéseket, és rendelkezésre bocsátják a szükséges forrásokat,

betartják az FTA ÁME közös szerkezeti elemeihez való hozzáférés alapelveit: e közös szerkezeti elemek valamennyi piaci résztvevő számára egységes, átlátható módon, a lehető legkevesebb szolgáltatási költség mellett legyenek hozzáférhetőek,

biztosítják, hogy valamennyi piaci résztvevő hozzáférjen valamennyi kicserélt adathoz, amely jogi kötelezettségeiknek, valamint feladataiknak az FTA ÁME funkcionális követelményeivel összhangban történő teljesítéséhez szükségesek,

megőrzik az ügyfélkapcsolatok bizalmas jellegét,

létrehoznak egy mechanizmust, mely lehetővé teszi, hogy a „későn jövők” is bekapcsolódhassanak az FTA kifejlesztésébe és profitáljanak a közös szerkezeti elemekhez kapcsolódóan elért FTA-fejlesztésekből oly módon, amely mind a fenti érdekelt felek, mind a „későn jövők” számára megfelelő, különös tekintettel a méltányos költségmegosztásra,

jelentést tesznek a végrehajtási terv tekintetében elért haladásról az FTA irányítóbizottságának. Ez a jelentés adott esetben tartalmazza a főtervtől való eltéréseket is.

A képviseleti szervek

A vasúti ágazatban a 881/2004/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott, európai szinten működő képviseleti szervek szerepei és felelősségi körei a következők:

képviselik a tagságukba tartozó érdekelt feleket az FTA ÁME irányítóbizottságban,

tudatosítják tagjaikban az ezen rendelet végrehajtásával kapcsolatos kötelezettségeiket,

kellő időben biztosítják a folyamatos és teljes körű hozzáférést az irányítóbizottság munkájának állásáról szóló információkhoz valamennyi fenti érdekelt fél és esetleges más csoportok számára annak érdekében, hogy a FTA ÁME végrehajtása során valamennyi képviselő érdekei védelmet élvezzenek,

biztosítják a hatékony információáramlást az egyes, a tagságukba tartozó érdekelt felek felől az FTA irányítóbizottsága felé annak érdekében, hogy az érdekelt felek érdekeit az FTA kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó döntések során megfelelően figyelembe vegyék,

biztosítják a hatékony információáramlást az FTA irányítóbizottsága felől az egyes, a tagságukba tartozó érdekelt felek felé annak érdekében, hogy az érdekelt felek az FTA kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó döntésekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.

7.2.   Változások kezelése

7.2.1.   Változáskezelési folyamat

A változáskezelési eljárásokat úgy kell megtervezni, hogy ezek biztosítsák a változás költségeinek és előnyeinek megfelelő elemzését és azt, hogy a változtatásokat ellenőrzött módon hajtsák végre. Az Európai Vasúti Ügynökség meghatározza, bevezeti, támogatja és kezeli ezeket az eljárásokat, amelyek a következőket tartalmazzák:

a változást megindokoló műszaki megkötések azonosítása,

annak megállapítása, hogy ki felel a változást megvalósító eljárásokért,

a végrehajtandó változások jóváhagyási eljárása,

a változások kezelésére, kiadására, az áttérésre és a végrehajtásra vonatkozó stratégia,

a részletes előírások kezelésével és azok minőségbiztosításával és konfigurációkezelésével kapcsolatos hatáskörmegosztás.

A Változáskezelési Tanácsot az Európai Vasúti Ügynökség, a vasúti ágazat képviseleti szervei, valamint a nemzeti biztonsági hatóságok alkotják. A felek efféle társulásának biztosítania kell a végrehajtandó változások távlati szemléletét és következményeinek átfogó értékelését. A Bizottság újabb feleket vonhat be a Változáskezelési Tanácsba, ha azok részvételét szükségesnek ítéli. A Változáskezelési Tanácsot végül az Európai Vasúti Ügynökség hatásköre alá kell vonni.

7.2.2.   Az e rendelet A. mellékletében felsorolt dokumentumokra vonatkozó különleges változáskezelési folyamat

Az e rendelet A. mellékletében felsorolt dokumentációkra vonatkozó változáskezelést az Európai Vasúti Ügynökség határozza meg az alábbi kritériumok szerint:

1.

A dokumentációk megváltoztatása iránti kérelmeket vagy a nemzeti biztonsági hatóságokon, vagy a vasúti ágazatnak a 881/2004/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerinti európai szinten működő képviseleti szervein keresztül kell benyújtani. A Bizottság újabb benyújtó feleket vonhat be, ha azok közreműködését szükségesnek ítéli.

2.

Az Európai Vasúti Ügynökség összegyűjti és tárolja a változtatás iránti kérelmeket.

3.

Az Európai Vasúti Ügynökség átadja a változtatás iránti kérelmeket a megfelelő munkacsoportjának, amely értékeli azokat, majd javaslatot készít, adott esetben gazdasági értékelés kíséretében.

4.

Az Európai Vasúti Ügynökség ezt követően eljuttatja a változtatás iránti kérelmet és a kapcsolódó javaslatot a Változáskezelési Tanácshoz, amely jóváhagyja, elutasítja vagy elhalasztja a változtatás iránti kérelmet.

5.

Amennyiben a változtatás iránti kérelmet nem hagyták jóvá, az Európai Vasúti Ügynökség vagy elküldi a kérelmezőnek az elutasítás okát, vagy további információkat kér a változtatás iránti kérelem tervezetével kapcsolatban.

6.

A dokumentációt a jóváhagyott változtatás iránti kérelem alapján kell módosítani.

7.

Az Európai Vasúti Ügynökség az A. melléklet naprakésszé tételére vonatkozó ajánlást nyújt be a Bizottságnak a dokumentum új változatának tervezetével, a változtatás iránti kérelmekkel és azok gazdasági értékelésével együtt.

8.

Az Európai Vasúti Ügynökség honlapján közzéteszi a dokumentum új változatának tervezetét és a jóváhagyott változtatás iránti kérelmeket.

9.

Amint az A. melléklet aktualizált változata megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az Európai Vasúti Ügynökség honlapján közzéteszi a dokumentum új változatát.

Amennyiben a változáskezelés az FTA ÁME-n belül gyakran használt elemeket érint, akkor a legelőnyösebb szinergiák elérése érdekében a végrehajtandó változtatásoknak a lehető legközelebb kell állniuk a megvalósított FTA ÁME-hez.


II. MELLÉKLET

„A. MELLÉKLET

A KÍSÉRŐ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

A kötelező előírások felsorolása

N. mutató

Hivatkozás

Dokumentum címe

Verzió

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

FTA ÁME – A.5. melléklet: Az FTA ÁME üzeneteinek szemléltető és folyamatábrái

1.0


Függelék

Hivatkozás

Dokumentum címe

Verzió

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

FTA ÁME – D.2. melléklet: A. függelék – Kocsi/intermodális rakodási egység útvonaltervezése

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

FTA ÁME – D.2. melléklet: B. függelék – Kocsi- és intermodális egységek üzemeltetési adatbázisa (WIMO)

1.0

B – 1. melléklet

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

FTA ÁME – D.2. melléklet: B. függelék – Kocsi- és intermodális egységek üzemeltetési adatbázisa (WIMO) – 1. melléklet: WIMO-adatok

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

FTA ÁME – D.2. melléklet: C. függelék – Referenciafájlok

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

FTA ÁME – D.2. melléklet: D. függelék – Infrastruktúra-korlátozási értesítők adatai

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

FTA ÁME – D.2. melléklet: E. függelék – Közös interfész

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

FTA ÁME – D.2. melléklet: F. függelék – FTA ÁME adat- és üzenetmodell

1.0”


Top