EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0027

2013/47/EU: Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2012. december 5. ) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) (EKB/2012/27)

OJ L 30, 30.1.2013, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 174 - 266

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/oj

30.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 30/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2012. december 5.)

a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2)

(átdolgozás)

(EKB/2012/27)

(2013/47/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első és negyedik francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 3.1. és 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

A transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású fizetési rendszerről (TARGET2) szóló, 2007. április 26-i EKB/2007/2 iránymutatás (1) több alkalommal módosult. Mivel most az iránymutatás további módosítása szükséges a korábban csak az eurorendszeren belül érvényesülő anyagok beépítése, illetve a szükséges fogalommeghatározások, valamint a szankciók nem uniós bankokra való alkalmazhatatlanságára, a monetáris politikai műveletekhez való hozzáférés felfüggesztésére vagy megszüntetésére, és az ilyen felfüggesztés vagy megszüntetés következményeire vonatkozó rendelkezések felvétele érdekében, az iránymutatást az egyértelműség és az átláthatóság érdekében át kell dolgozni.

(2)

A TARGET2 a nemzeti valós idejű bruttó elszámolási (real time gross settelemt systems – RTGS) rendszereket és az EKB fizetési rendszerét összekapcsoló, decentralizált struktúrával rendelkezik.

(3)

A TARGET2-t az Egységes Közös Platformnak (Single Shared Platform – SSP) nevezett, egységes műszaki platform jellemzi. A TARGET2 jogilag több fizetési rendszer, melyben a TARGET2 tagrendszerek szabályai a lehető legnagyobb mértékben – nemzeti jogi akadályok esetén bizonyos eltérésekkel – harmonizálásra kerülnek.

(4)

A TARGET2 három elkülönülő irányítási rendszerrel rendelkezik. Az 1. szint (Kormányzótanács) rendelkezik a TARGET2-vel kapcsolatos végső hatáskörrel, és biztosítja annak közfeladatát. A 2. szint (az eurorendszerbeli központi bankok) kiegészítő hatáskörrel rendelkezik a TARGET2 tekintetében, míg a 3. szint (az SSP-t üzemeltető központi bankok) építi ki és üzemelteti az SSP-t az eurorendszer javára.

(5)

Az eurorendszer nevében eljárva az Európai Központi Bank (EKB) keretszerződést, valamint titoktartási szerződést köt a Kormányzótanács által kijelölt telekommunikációs szolgáltatóval, ami meghatározza a telekommunikációs szolgáltatással kapcsolatos fő elemeket a résztvevők számára, beleértve az árképzést is.

(6)

A TARGET2 létrehozása alapvető fontosságú az eurorendszer egyes alapvető feladatainak (mint például az Unió monetáris politikájának végrehajtása és a fizetési rendszerek zavartalan működésének elősegítése) ellátásához,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

I.   SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgykör és hatály

(1)   A TARGET2 valós idejű bruttó elszámolást biztosít az euróban történő fizetésekre, központi banki pénzben történő kiegyenlítéssel. A TARGET2 az SSP alapján jön létre és működik, amelyen keresztül valamennyi fizetési megbízás azonos technikai módszerrel kerül benyújtásra és feldolgozásra, illetve amelyen keresztül a fizetések azonos technikai módszerrel kerülnek végleges fogadásra.

(2)   A TARGET2 jogilag több RTGS-rendszer együttese.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

1.

„Egységes Közös Platform (SSP)”: az SSP-t üzemeltető NKB-k által készített, egységes technikai közös platform-infrastruktúra;

2.

„TARGET2 tagrendszer”: bármely eurorendszerbeli KB olyan RTGS-rendszere, amely a TARGET2 részét képezi;

3.

„központi bank (KB)”: az eurorendszerbeli KB és/vagy a csatlakoztatott NKB;

4.

„SSP-t üzemeltető NKB-k”: a Deutsche Bundesbank, a Banque de France és a Banca d’Italia, az SSP-t az eurorendszer javára megépítő és üzemeltető központi banki feladatkörükben;

5.

„telekommunikációs szolgáltató”: a TARGET2-ben fizetési üzenetek benyújtása céljára számítógépes hálózati kapcsolatokat szolgáltató vállalkozás;

6.

„résztvevő” vagy „közvetlen résztvevő”: az a jogalany, amely legalább egy PM-számlával rendelkezik egy eurorendszerbeli KB-nál;

7.

„eurorendszerbeli KB”: az EKB vagy az euroövezeti NKB-k;

8.

„fizetési modul (PM)”: olyan SSP fizetési modul, amelyben a TARGET2-résztvevők fizetéseinek PM-számlán való kiegyenlítése történik;

9.

„PM-számla”: a TARGET2-résztvevő egy eurorendszerbeli KB-nál a PM-ben vezetett számlája, ami az ilyen TARGET2-résztvevő számára a következőkhöz szükséges:

a)

fizetési megbízások benyújtása vagy fizetés fogadása a TARGET2-n keresztül; és

b)

az ilyen fizetések eurorendszerbeli KB-val történő kiegyenlítése;

10.

„euroövezeti NKB”: olyan tagállam nemzeti központi bankja („NKB”), amelynek pénzneme az euro;

11.

„vállalkozási azonosító kód (BIC)”: az ISO 9362 szabványban meghatározott kód;

12.

„címezhető BIC-birtokos”: olyan szervezet:

a)

amely banki azonosító kóddal (BIC) rendelkezik;

b)

amelyet nem ismernek el közvetett résztvevőként;

c)

amely egy közvetlen résztvevő, illetve egy közvetlen vagy közvetett résztvevő fióktelepének levelezője vagy ügyfele, és amely e közvetlen résztvevőn keresztül fizetési megbízásokat küldhet vagy fizetéseket fogadhat egy TARGET2 tagrendszerből;

13.

„közvetett résztvevő”: az Európai Gazdasági Térségben (EGT) létrehozott olyan hitelintézet, amely megállapodást kötött egy közvetlen résztvevővel fizetési megbízások benyújtására és fizetések fogadására e közvetlen résztvevő PM-számláján keresztül, és amelyet valamely TARGET2 tagrendszer közvetett résztvevőként elismer;

14.

„fióktelep”: a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 4. cikkének (3) bekezdését végrehajtó nemzeti jogi rendelkezések értelmében vett fióktelep;

15.

„üzleti nap”: minden olyan nap, amelyen a TARGET2 nyitva tart a fizetési megbízások elszámolására a II. melléklet V. függelékének megfelelően;

16.

„tanúsító hatóságok”: a Kormányzótanács által arra a célra ekként kijelölt egy vagy több NKB, hogy az eurorendszer nevében eljárva elektronikus tanúsítványokat bocsásson ki, kezeljen, vonjon vissza és újítson meg;

17.

„elektronikus tanúsítvány” vagy „tanúsítvány”: a tanúsító hatóság által kibocsátott olyan elektronikus fájl, amely a nyilvános kulcsot egy identitással kapcsolja össze, és amelyet a következők céljából használnak: annak ellenőrzése, hogy a nyilvános kulcs valamely személyhez tartozik; a tulajdonos hitelesítése; az e személytől származó aláírás ellenőrzése vagy az e személyhez címzett üzenet titkosítása. A tanúsítványokat olyan fizikai eszközön tárolják, mint intelligens kártya (smart card) vagy memóriakártya (USB stick), és a tanúsítványokra történő hivatkozások e fizikai eszközöket foglalják magukban. A tanúsítványok használatára a TARGET2-höz interneten keresztül hozzáférő és fizetési üzeneteket vagy ellenőrző üzeneteket benyújtó résztvevők hitelesítési eljárásában van szükség;

18.

„tanúsítványtulajdonos”: az a megnevezett természetes személy, akit valamely TARGET2-résztvevő arra felhatalmazott személyként azonosít és jelöl ki, hogy a TARGET2-résztvevő számlájához internetalapú hozzáféréssel rendelkezzen. A tanúsítvány iránti kérelmeket a résztvevő nemzeti központi bankja ellenőrzi, és továbbítja a tanúsító hatóságoknak, amelyek kibocsátják azon tanúsítványokat, amelyek a nyilvános kulcsot a résztvevőt azonosító adatokhoz kötik;

19.

„csatlakoztatott NKB”: olyan nem euroövezeti NKB, amely a TARGET2-höz külön megállapodás szerint csatlakozik;

20.

„AL-csoport”: az AL-üzemmódot alkalmazó, likviditáskezelési (aggregated liquidity – AL) csoporttagokból álló csoport;

21.

„AL-csoporttag”: olyan TARGET2-résztvevő, amely megfelel az AL-üzemmód alkalmazása kritériumainak és amely AL-megállapodást kötött;

22.

„AL-megállapodás”: az AL-csoporttagok és AL-NKB-jaik által az AL-üzemmód céljából kötött, többoldalú csoportos likviditáskezelési (aggregated liquidity) megállapodás;

23.

„AL-NKB”: olyan euroövezeti NKB, amely az AL-megállapodás szerződő fele, és azon AL-csoporttagok szerződő feleként jár el, amelyek részt vesznek TARGET2 tagrendszerében;

24.

„AL-üzemmód”: a PM számlákon rendelkezésre álló likviditás összesítése;

25.

„rendelkezésre álló likviditás”: követel egyenleg egy TARGET2-résztvevő PM-számláján és az ilyen számlára az érintett euroövezeti KB által adott bármely napközbeni hitelkeret;

26.

„napközbeni hitel”: olyan hitel, amelyet egy üzleti napnál rövidebb időtartamra folyósítanak;

27.

„AL-csoport számlamenedzser”: az AL-csoporttagok által kijelölt AL-csoporttag, aki az AL-csoporton belül az üzleti nap során rendelkezésre álló likviditást kezeli;

28.

„marginális hitelkamatláb”: az aktív oldali rendelkezésre állásra alkalmazandó kamatláb;

29.

„aktív oldali rendelkezésre állás”: az eurorendszer rendelkezésre állásának egyik formája, amelyet a partnerek valamely NKB-nál, előre megszabott marginális hitelkamatlábon egynapos hitel felvételére használhatnak;

30.

„kiegyenlítő bank”: az a résztvevő, amelynek PM-számláját vagy alszámláját a kapcsolódó rendszer interfészén keresztül beadott fizetési megbízásainak kiegyenlítésére használják;

31.

„kapcsolódó rendszer”: olyan rendszer, amelyet valamely illetékes hatóság felügyelete és/vagy felvigyázása alá tartozó, az EGT területén letelepedett jogalany irányít és megfelel az euróban szolgáltatásokat kínáló infrastruktúrák mindenkori, az EKB honlapján közzétett felvigyázói követelményeinek (3), és amelyben a fizetések és/vagy pénzügyi eszközök kicserélése és/vagy elszámolása történik, míg az azok eredményeként létrejövő pénzbeli kötelezettségek rendezése a TARGET2-ben történik, az ezen iránymutatásban, illetve a kapcsolódó rendszer és az adott eurorendszerbeli KB-k közötti kétoldalú megállapodásban szereplő feltételek mellett;

32.

„kapcsolódó rendszerek interfésze (ASI)”: az a műszaki berendezés, amely lehetővé teszi egy kapcsolódó rendszer számára számos egyedi, előre meghatározott szolgáltatás alkalmazását a kapcsolódó rendszer fizetési megbízásainak benyújtására és kiegyenlítésére; azt használhatják az euroövezeti NKB-k is a készpénzbefizetésekből és készpénzfelvételekből eredő készpénzműveletek kiegyenlítésére;

33.

„megbízó”: az a TARGET2 résztvevő, amelynek PM-számláját a fizetési megbízás kiegyenlítésének eredményeként meg kell terhelni;

34.

„kedvezményezett”: az a TARGET2 résztvevő, amelynek PM-számláját a fizetési megbízás kiegyenlítésének eredményeként jóvá kell írni;

35.

„Harmonizált Feltételek”: a II. és V. mellékletben megállapított feltételek;

36.

„TARGET2 alapszolgáltatások”: a fizetési megbízások feldolgozása TARGET2 tagrendszerekben, a kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos ügyletek kiegyenlítése és likviditás-összevonási műveletek;

37.

„ügyfélszámla”: egy euroövezeti NKB által a közvetett résztvevővé válás feltételeinek megfelelő jogalany számára a PM-en kívül nyitott számla;

38.

„átmeneti időszak”: minden eurorendszerbeli KB vonatkozásában az eurorendszerbeli KB SSP-re való áttérésétől számított, négyéves időszak a Kormányzótanács esetenkénti, adott jellemzőkkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, ellentétes eseti döntésének hiányában;

39.

„számlavezető NKB”: azon TARGET2 tagrendszer AL-NKB-ja, amelyben az AL-csoport számlamenedzser részt vesz;

40.

„végrehajtási esemény”: az AL-csoport tagja tekintetében bekövetkező bármely következő esemény:

a)

a II. melléklet 34. cikkének (1) bekezdésében említett bármely nemteljesítési esemény;

b)

minden más nemteljesítési esemény vagy a II. melléklet 34. cikkének (2) bekezdésében említett esemény, amelynek vonatkozásában a KB – a nemteljesítési esemény vagy az esemény súlyosságát figyelembe véve – úgy döntött, hogy zálogjogot kell érvényesíteni a melléklet 25b. cikkével összhangban, biztosítékot kell érvényesíteni a melléklet 25c. cikkével összhangban vagy követeléseket be kell számítani a melléklet 26. cikkével összhangban;

c)

a napközbeni hitelhez való hozzáférés felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről hozott döntés;

41.

„részt vevő interfész (PI)”: az a műszaki eszköz, amely lehetővé teszi a közvetlen résztvevők számára fizetési megbízások benyújtását és teljesítését a PM-ben kínált szolgáltatásokon keresztül;

42.

„internetalapú hozzáférés”: azt jelenti, hogy a résztvevő olyan PM-számla mellett döntött, amelyhez csak interneten keresztül lehet hozzáférni, és a résztvevő a TARGET2-höz interneten keresztül nyújt be fizetési üzeneteket vagy ellenőrző üzeneteket;

43.

„fizetésképtelenség miatti eljárás” a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 2j. cikkében meghatározott fizetésképtelenség miatti eljárás;

44.

„Információs és Felügyeleti Modul (ICM)”: az az SSP-modul, amely lehetővé teszi a résztvevőknek online információk beszerzését, valamint lehetőséget ad számukra likviditásátvezetési megbízás bevitelére, likviditáskezelésre és rendkívüli helyzetekben biztonsági fizetési megbízások indítására;

45.

„TARGET2 koordinátor”: az EKB által a következők biztosítására kijelölt személy: a TARGET2 napi operatív irányítása, tevékenységirányítás és -koordinálás a felmerülő rendkívüli helyezetek esetében, valamint az információk résztvevők számára való terjesztésének koordinálása;

46.

„TARGET2 számlavezetésért felelős vezető”: az eurorendszerbeli KB által TARGET2 tagrendszere működése felügyeletére kijelölt személy;

47.

„TARGET2 válsághelyzeti vezető”: az eurorendszerbeli KB által az eurorendszerbeli KB nevében az SSP üzemzavarainak és/vagy a rendkívüli külső eseményeknek a kezelésére kijelölt személy;

48.

„TARGET2 műszaki üzemzavara”: minden olyan nehézség, hiányosság vagy meghibásodás, amely az SSP műszaki infrastruktúrájában és/vagy számítástechnikai rendszerében vagy az SSP-hez kapcsolódó hálózati kapcsolatokban jelentkezik, illetve bármely más esemény, amely lehetetlenné teszi az érintett TARGET2 tagrendszeren belüli fizetések végrehajtását és aznapi feldolgozásuk befejezését;

49.

„ki nem egyenlített fizetési megbízás”: olyan fizetési megbízás, amelyet nem egyenlítettek ki a befogadása napján;

50.

„rendszerek közötti kiegyenlítés”: a terhelési utasítások valós idejű kiegyenlítése, amely során fizetéseket hajtanak végre a 6. sz. kiegyenlítési eljárást alkalmazó, egyik kapcsolódó rendszer kiegyenlítő bankjától egy, a 6. sz. kiegyenlítési eljárást alkalmazó, másik kapcsolódó rendszer kiegyenlítő bankja számára a IV. mellékletben meghatározottak szerint;

51.

„készpénzelszámolás”: bankjegyek és érmék elszámolása.

3. cikk

TARGET2 tagrendszerek

(1)   Minden eurorendszerbeli KB a saját TARGET2 tagrendszerét üzemelteti.

(2)   Minden TARGET2 tagrendszer a 98/26/EK irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabály alapján ilyenként kijelölt rendszer.

(3)   A TARGET2 tagrendszer neve kizárólag a „TARGET2” és a megfelelő eurorendszerbeli KB vagy az ilyen eurorendszerbeli KB tagállama nevének vagy rövidítésének összetételéből áll. Az EKB TARGET2 tagrendszerének neve TARGET2-EKB.

4. cikk

Azon tagállamok NKB-jának csatlakozása, melyek pénzneme nem az euro

Azon tagállamok NKB-jai, amelyek pénzneme nem az euro, csak akkor csatlakozhatnak a TARGET2-höz, ha megállapodást kötnek az eurorendszerbeli KB-kkal. Az ilyen megállapodásnak tartalmaznia kell azt, hogy a csatlakoztatott NKB-nak meg kell felelnie ennek az iránymutatásnak, a közösen megállapított, megfelelő előírások és módosítások figyelembevételével.

5. cikk

KBER-en belüli tranzakciók

A Központi Bankok Európai Rendszerén (KBER-en) belüli tranzakciókat a TARGET2-n belül kell feldolgozni, azon fizetések kivételével, amelyeknek adott esetben levelező számlák útján történő feldolgozására a KB-k kétoldalú vagy többoldalú megállapodást kötöttek.

6. cikk

Az eurorendszeren belüli kiegyenlítés

(1)   Az eltérő TARGET2 tagrendszerek résztvevői közötti fizetések kiegyenlítése automatikusan a megbízó eurorendszerbeli KB-jának a kedvezményezett eurorendszerbeli KB-ja felé fennálló, eurorendszeren belüli kötelezettségét keletkezteti.

(2)   Az (1) bekezdés szerint keletkező, eurorendszeren belüli kötelezettségek automatikusan összesítésre kerülnek és az egyes eurorendszerbeli KB felé fennálló egységes kötelezettség részét képezik. Az eltérő TARGET2 tagrendszerek résztvevői közötti fizetések elszámolásakor minden alkalommal megfelelően ki kell igazítani az adott eurorendszerbeli KB egységes kötelezettségét. Az üzleti nap végén minden egyes ilyen egységes kötelezettségre többoldalú nettósítási eljárást alkalmaznak, melynek eredménye minden egyes euroövezeti NKB EKB felé fennálló kötelezettsége vagy követelése, az eurorendszerbeli KB-k közötti megállapodásban meghatározottak szerint.

(3)   Minden egyes euroövezeti NKB számlát vezet a TARGET2 tagrendszerek közötti fizetések kiegyenlítéséből eredően az EKB felé fennálló kötelezettségei és követelései nyilvántartására.

(4)   Az EKB könyveiben számlát nyit minden euroövezeti NKB számára az adott euroövezeti NKB EKB felé fennálló napvégi kötelezettségeinek és követeléseinek kimutatására.

II.   SZAKASZ

IRÁNYÍTÁS

7. cikk

Irányítási szintek

(1)   A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 8. cikkének sérelme nélkül a TARGET2 irányítása egy háromszintes irányítási rendszeren alapul. A Kormányzótanácsra (1. szint), az eurorendszerbeli NKB-kra (2. szint) és az SSP-t üzemeltető NKB-kra (3. szint) kiosztott feladatokat az I. melléklet határozza meg.

(2)   A Kormányzótanács felel a TARGET2 irányításáért, vezetéséért és ellenőrzéséért. Az 1. szint feladatai a Kormányzótanács kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A KBER Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága (Payment and Settlement Systems Committee – PSSC) tanácsadó testületként segíti a Kormányzótanácsot a TARGET2-vel kapcsolatos minden ügyben.

(3)   A KBER Alapokmánya 12.1. cikkének harmadik bekezdésével összhangban az eurorendszerbeli KB-k felelősek a 2. szint feladataiért, a Kormányzótanács által meghatározott általános kereteken belül. A PSSC – a tanácsadói szerepén túlmenően – irányítja a 2. szint feladatainak végrehajtását. A csatlakoztatott NKB-k szavazati jog nélkül vesznek részt a 2. szinttel kapcsolatos ügyekben. Azon tagállamok NKB-i, amelyek nem eurorendszerbeli KB-k vagy csatlakoztatott NKB-k, csak a 2. szinten rendelkeznek megfigyelői jogállással.

(4)   Az eurorendszerbeli KB-k az egymás közötti belső szervezést a megfelelő megállapodások megkötésével végzik. Az ilyen megállapodásokkal kapcsolatos döntéshozatal egyszerű szótöbbségen alapul, és abban minden eurorendszerbeli KB egy szavazattal rendelkezik.

(5)   A KBER Alapokmánya 12.1. cikkének harmadik bekezdésével összhangban az SSP-t üzemeltető NKB-k felelősek a 3. szint feladataiért, a Kormányzótanács által meghatározott általános kereteken belül.

(6)   Az SSP-t üzemeltető NKB-k megállapodást kötnek az eurorendszerbeli KB-kkal, amely irányadó az előzőek által az utóbbiak részére nyújtott szolgáltatásokra. Az ilyen megállapodásokban adott esetben részt vesznek a csatlakoztatott NKB-k is.

III.   SZAKASZ

A TARGET2 MŰKÖDÉSE

8. cikk

A TARGET2 harmonizált részvételi feltételei

(1)   Valamennyi euroövezeti NKB-nak a harmonizált feltételeket végrehajtó szabályozást kell elfogadnia. E szabályozás kizárólag az érintett euroövezeti NKB és annak résztvevői közötti viszonyt rendezi a PM-ben történő fizetések végrehajtása tekintetében. A PM-számlához internetalapú hozzáféréssel vagy telekommunikációs szolgáltatón keresztül lehet hozzáférni. A PM-számla e kétféle hozzáférési módja kölcsönösen kizárja egymást, bár a résztvevő választhat, hogy egy vagy több PM-számlája legyen, amelyek mindegyike interneten vagy telekommunikációs szolgáltatón keresztül hozzáférhető.

(2)   Az EKB a II. melléklet végrehajtásával elfogadja a TARGET2-EKB szabályait azzal, hogy a TARGET2-EKB csak az elszámolási és kiegyenlítési szervezetek (beleértve az EGT-n kívül letelepedett jogalanyokat) részére nyújt szolgáltatásokat, feltéve, hogy azok valamely illetékes hatóság felvigyázása alatt állnak, és a TARGET2-EKB-hoz való csatlakozásukat a Kormányzótanács jóváhagyta.

(3)   Nyilvánosságra kell hozni azokat a szabályzatokat, amelyeket az eurorendszerbeli KB-k a harmonizált feltételek végrehajtására fogadnak el.

(4)   Az eurorendszerbeli KB-k a nemzeti jog akadályai alapján kérhetnek eltéréseket a harmonizált feltételektől. A Kormányzótanács az ilyen kérelmeket esetenként vizsgálja meg, és adott esetben helyt ad az eltérésnek.

(5)   A megfelelő monetáris megállapodásra figyelemmel az EKB meghatározhat megfelelő feltételeket a II. melléklet 4. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett jogalanyok TARGET2-ben való részvétele vonatkozásában.

(6)   Az eurorendszerbeli KB-k a TARGET2 tagrendszerükben nem engedik meg valamely jogalany közvetett résztvevőként történő részvételét vagy címezhető BIC-birtokosként történő nyilvántartásba vételét, amennyiben e jogalany olyan közvetlen résztvevőn keresztül jár el, amely valamely tagállam NKB-ja, de nem eurorendszerbeli KB vagy csatlakoztatott NKB.

9. cikk

Díjképzés

(1)   Az eurorendszerbeli KB-k biztosítják, hogy:

a)

a közvetett résztvevőiknek és azoknak a TARGET2-ben közvetett résztvevőként részt venni jogosult címezhető BIC-birtokosainak nyújtott TARGET2-alapszolgáltatások díjai magasabbak legyenek, mint a II. melléklet VI. függeléke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közvetlen résztvevők díjai;

b)

az EGT-ben létrehozott hitelintézetek közötti, ügyfélszámla-vezető rendszerben elszámolt fizetések díjai magasabbak legyenek, mint a II. melléklet VI. függeléke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott közvetlen résztvevők díjai;

c)

a nyíltpiaci műveletekhez kapcsolódó, ügyfélszámla-vezető rendszerben elszámolt fizetések díját a II. melléklet VI. függelékében meghatározottak szerint számítsák fel;

d)

az alábbi összes művelet és tranzakció díjképzése kívül esik a II. melléklet VI. függelékében meghatározott díjképzési rendszeren:

i.

az ügyfélszámla-vezető rendszerben kezdeményezett és feldolgozott likviditásátvezetések;

ii.

a kötelezőtartalék-kezeléshez és a jegybanki rendelkezésre álláshoz kapcsolódó műveletek;

iii.

az ügyfélszámla-vezető rendszerben kiegyenlített készpénztranzakciók.

(2)   Az átmeneti időszakban a kapcsolódó rendszerekhez kapcsolódó, ügyfélszámla-vezető rendszerben kiegyenlített tranzakciók tekintetében a következő díjakat kell felszámítani: az I. fix díj és a II. fix díj, valamint a IV. melléklet 18. pontjának (1) bekezdésében a kapcsolódó rendszer vonatkozásában meghatározott tranzakciós díjnál magasabb tranzakciós díj. Az eurorendszerbeli KB-k más díjazási rendszert alkalmazhatnak az átmeneti időszakban a kapcsolódó rendszerekhez kapcsolódó, ügyfélszámla-vezető rendszerben kiegyenlített tranzakciók tekintetében, feltéve, hogy a bevételek elérik vagy meghaladják azt a szintet, amelyet az eurorendszerbeli KB az e bekezdés első mondatában említett rendszerre alkalmazna.

10. cikk

Likviditás-összevonási módok

(1)   Az AL-NKB-k kicserélik az AL-megállapodás értelmében fennálló feladataik és kötelezettségeik ellátásához szükséges információkat. Az AL-NKB-k haladéktalanul értesítik a számlavezető NKB-t az AL-csoporttal vagy az AL-csoport valamely tagjával – beleértve a tevékenység végzésének központját és annak fióktelepeit is – kapcsolatban tudomásukra jutott minden végrehajtási eseményről.

(2)   Amennyiben a számlavezető NKB-t értesítik egy végrehajtási esemény bekövetkezéséről, annak – az AL-megállapodásra figyelemmel – megbízást kell adnia a megfelelő AL-NKB-k részére az AL-csoport vagy az AL-csoport érintett tagja vonatkozásában megteendő végrehajtási intézkedésről. Az AL-NKB-k feladata az AL-megállapodás szerinti jogaik, illetve a II. mellékletet végrehajtó szabályok érvényre juttatása. A számlavezető NKB feladata az igények felosztásával kapcsolatos számítások elvégzése és megbízások megadása.

(3)   Ha a végrehajtási esemény bekövetkezésekor az AL-csoport tagjának nyújtott napközbeni hitel nem került teljes egészében visszafizetésre, az AL-NKB a számlavezető NKB-tól kapott megbízásra érvényesíti az AL-csoport érintett tagjai vonatkozásában fennálló esetleges jogait, beleértve a vonatkozó biztosítékból, beszámításból, beszámítási rendelkezés kizárásából vagy a II. mellékletet végrehajtó szabályokban előírt más rendelkezésekből származó jogokat is beleértve, annak érdekében, hogy az AL-NKB-t az AL-megállapodás alapján az AL-csoport érintett tagjával szemben megillető igények teljes mértékben és határidőre kielégítésre kerüljenek. Ezeket az igényeket a vonatkozó AL-NKB-nak az AL-csoport érintett tagjával szemben fennálló igényei érvényesítését megelőzően kell érvényesíteni.

(4)   Az AL-megállapodás értelmében fennálló igények kielégítésére a végrehajtási intézkedést követően kapott minden kifizetést annak az AL-NKB-nak kell továbbítani, amely az AL-csoport érintett tagjának a napközbeni hitelt nyújtotta. Ezeket a kifizetéseket az AL-NKB-k között az AL-csoport érintett tagja által az érintett AL-NKB-k részére vissza nem fizetett napközbeni hitel összegének arányában kell elosztani.

(5)   Annak az AL-NKB-nak, amely a valamennyi AL-NKB által viselendő vesztesége miatti igényt kíván érvényesíteni, az igény indokolását kifejtő kérelmet kell a számlavezető NKB-hoz benyújtania. A számlavezető NKB ezt a kérelmet továbbítja az érintett AL-NKB-khoz és kiszámítja az ilyen AL-NKB-któl egyenlő arányban esedékes megtérítés összegét.

11. cikk

Garanciaalap-számlák és kamatozásuk

(1)   Amennyiben a központi szerződő fél rendelet alapján garanciaalap-számla vezetésére kötelezett – beleértve a felülvigyázói okból történő kötelezést –, a központi szerződő fél e számlán tartott pénzeszközei a fő refinanszírozási műveletek kamatlábánál 15 bázisponttal alacsonyabb kamatlábbal kamatoznak.

(2)   A központi szerződő fél garanciaalap-számlájára jóváírt egyéb pénzeszközök a betéti kamatlábbal kamatoznak.

12. cikk

Napközbeni hitel

(1)   Az euroövezeti NKB-k nyújthatnak napközbeni hitelt, amennyiben ez a napközbeni hitel nyújtásáról szóló, a III. mellékletben meghatározott szabályokat végrehajtó szabályzattal összhangban történik. Nem adható napközbeni hitel annak a résztvevőnek, amelynek az eurorendszer monetáris politikai műveletei vonatkozásában való ügyfél minőségét felfüggesztették vagy megszüntették.

(2)   Az EKB ügyfelek napközbeni hitel tekintetében való alkalmassági feltételei a TARGET2-EKB szabályairól szóló, 2007. július 24-i EKB/2007/7 határozatban (5) kerülnek meghatározásra. Az EKB által nyújtott napközbeni hitel az adott napra korlátozódik, az nem alakítható át egynapos hitellé.

13. cikk

Kapcsolódó rendszerek

(1)   Az eurorendszerbeli KB-k pénzeszköz-átutalási szolgáltatásokat nyújtanak a kapcsolódó rendszerek részére központi banki pénzben, a telekommunikációs szolgáltatón keresztül hozzáférhető PM-en belül vagy – az átmeneti időszak alatt adott esetben – a saját ügyfélszámla-vezető rendszerükben. Az ilyen szolgáltatásokat az eurorendszerbeli KB-k és az adott kapcsolódó rendszerek közötti kétoldalú megállapodások szabályozzák.

(2)   A kapcsolódó rendszerek interfészét használó kapcsolódó rendszerekkel kötött kétoldalú szerződéseknek meg kell felelniük a IV. mellékletnek. Ezen túlmenően az eurorendszerbeli KB-nak biztosítania kell, hogy az ilyen kétoldalú megállapodásokban megfelelően érvényesülnek a II. melléklet következő rendelkezései:

8. cikk (1) bekezdése (műszaki és jogi követelmények),

8. cikk (2)–(5) bekezdése (jelentkezési eljárás), azzal, hogy a 4. cikkben szereplő csatlakozási feltételek helyett a kapcsolódó rendszereknek a „kapcsolódó rendszerek” II. melléklet 1. cikkében szereplő fogalommeghatározásában foglalt csatlakozási feltételeknek kell megfelelniük,

az V. függelékben található üzemidő,

11. cikk (együttműködési és információváltási követelmények), a (8) bekezdés kivételével,

27. és 28. cikk (üzletmenet-folytonosság, a rendkívüli helyzetek eljárásai és biztonsági követelmények),

31. cikk (felelősségi rendszer),

32. cikk (bizonyítási rendszer),

33. és 34. cikk (a részvétel időtartama, rendes felmondása és felfüggesztése), a 34. cikk (1) bekezdése b) pontjának kivételével,

35. cikk (PM-számlák lezárása) adott esetben,

38. cikk (titoktartási szabályok),

39. cikk (adatvédelemre, illetve a pénzmosás megelőzésére és a kapcsolódó kérdésekre vonatkozó uniós követelmények),

40. cikk (értesítési követelmények),

41. cikk (szerződéses kapcsolat a telekommunikációs szolgáltatóval),

44. cikk (az irányadó jogra, joghatóságra és a teljesítés helyére vonatkozó szabályok).

(3)   A résztvevői interfészt használó kapcsolódó rendszerekkel fennálló kétoldalú megállapodásoknak az alábbiaknak kell megfelelniük:

a)

a II. melléklet, az V. cím, valamint a VI. és VII. függelék kivételével; továbbá

b)

a IV. melléklet 18. cikke.

(4)   Az (3) bekezdéstől eltérve a résztvevői interfészt használó, de fizetéseket kizárólag a saját ügyfeleik javára elszámoló kapcsolódó rendszerekkel kötött kétoldalú megállapodásoknak az alábbiaknak kell megfelelniük:

a)

a II. melléklet, az V. cím, a 36. cikk, valamint a VI. és VII. függelék kivételével; továbbá

b)

a IV. melléklet 18. cikke.

14. cikk

Finanszírozás és költségmódszertan

(1)   A Kormányzótanács határozza meg az SSP finanszírozására vonatkozó szabályokat. Az SSP működéséből eredő minden többletet vagy veszteséget fel kell osztani az euroövezeti NKB-k között, az EKB tőkéjében a KBER Alapokmánya 29. cikke szerinti tőkejegyzési kulcsnak megfelelően.

(2)   A Kormányzótanács meghatározza a TARGET2 alapszolgáltatásainak közös költségmódszertanát és árképzési szerkezetét.

15. cikk

Biztonsági rendelkezések

(1)   A Kormányzótanács határozza meg a biztonsági szabályzatot és biztonsági követelményeket, illetve ellenőrzéseket az SSP és – az átmeneti időszak vonatkozásában – az ügyfélszámla-vezető rendszer műszaki infrastruktúrája tekintetében. A Kormányzótanács meghatározza az internetalapú hozzáférésre használt tanúsítványok biztonságára alkalmazandó elveket is.

(2)   Az eurorendszerbeli KB-k betartják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket és biztosítják, hogy azoknak az SSP megfeleljen.

16. cikk

Ellenőrzési szabályok

Az ellenőrző értékeléseket a Kormányzótanács KBER könyvvizsgálati politikájában meghatározott elvekkel és előírásokkal összhangban kell elvégezni.

17. cikk

Kötelezettségek a részvétel felfüggesztése vagy megszüntetése esetén

(1)   Az euroövezeti KB bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti vagy felfüggesztheti a résztvevő TARGET2 tagrendszerben való részvételét, ha:

a)

a résztvevő ellen fizetésképtelenség miatti eljárás indul; vagy

b)

a résztvevő többé nem felel meg az adott TARGET2 tagrendszerben való részvételre irányadó csatlakozási feltételeknek.

(2)   Ha az eurorendszerbeli résztvevő az (1) bekezdésnek megfelelően vagy a 19. cikkel összhangban prudenciális okból felfüggeszti vagy megszünteti valamely résztvevő TARGET2-ben való részvételét, arról haladéktalanul értesíti az összes eurorendszerbeli KB-t, megadva az alábbi adatokat:

a)

a résztvevő neve, monetáris pénzügyi intézményi kódja és BIC-je;

b)

azok az információk, amelyekre az euroövezeti NKB a határozatot alapozta, beleértve az érintett felügyeleti hatóságtól kapott információkat vagy véleményt;

c)

a meghozott intézkedés és az annak alkalmazására javasolt határidő.

Minden eurorendszerbeli KB – egy másik eurorendszerbeli KB kérésére – megosztja az ilyen résztvevőre vonatkozó információkat, beleértve a résztvevőnek címzett kifizetésekkel kapcsolatos információkat.

(3)   Az az eurorendszerbeli KB, amely valamely résztvevő TARGET2 tagrendszerében való részvételét az (1) bekezdés szerint megszüntette vagy felfüggesztette, felel a többi eurorendszerbeli KB irányába a következőkért:

a)

a későbbiekben engedélyezi az azon résztvevőnek címzett fizetési megbízások kiegyenlítését, amelynek részvételét felfüggesztették vagy megszüntették; vagy

b)

nem teljesíti az (1) és (2) bekezdésben előírt kötelezettségeket.

(4)   Az eurorendszerbeli KB-k az (1)–(3) bekezdésben előírt kötelezettségei érvényesülnek a kapcsolódó rendszerek interfészének a kapcsolódó rendszer általi használata felfüggesztésének vagy megszüntetésének esetében is.

18. cikk

Eljárások a TARGET2-ben való részvétel iránti kérelem prudenciális okból történő visszautasítására

Amennyiben az eurorendszerbeli KB a II. melléklet 8. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerint prudenciális okból utasítja el a TARGET2-höz való csatlakozás iránti kérelmet, az eurorendszerbeli KB-nak az elutasításról haladéktalanul értesítenie kell az EKB-t.

19. cikk

Eljárások a TARGET2-ben való részvétel és a napközbeni hitelhez való hozzáférés prudenciális okból történő felfüggesztésére, korlátozására vagy megszüntetésére

(1)   Amennyiben az euroövezeti NKB prudenciális okból felfüggeszti, korlátozza vagy megszünteti a résztvevőnek a napközbeni hitelhez való hozzáférését a III. melléklet 12. pontjának d) alpontja szerint, vagy pedig az eurorendszer függeszti fel vagy szünteti meg a résztvevő TARGET2-ben történő részvételét a II. melléklet 34. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerint, a határozatnak lehetőség szerint valamennyi TARGET2 tagrendszerben egyidejűleg kell hatályba lépnie.

(2)   Az euroövezeti NKB a 17. cikk (2) bekezdése szerinti információkat késedelem nélkül megküldi az euroövezeti NKB tagállama illetékes felügyeleti hatóságainak, azzal a kéréssel, hogy a felügyeleti hatóság ossza meg az információkat olyan más tagállamok felügyeleti hatóságaival, amelyben a résztvevőnek leányvállalata vagy fióktelepe van. A többi euroövezeti NKB az (1) bekezdés szerinti határozatra figyelemmel meghozza a megfelelő intézkedést és késedelem nélkül tájékoztatja az EKB-t.

(3)   Az EKB Igazgatósága javaslatot tehet a Kormányzótanácsnak az (1) és a (2) bekezdés szerinti intézkedések egységes végrehajtásának biztosítása érdekében határozat meghozatalára.

(4)   Azon tagállamok euroövezeti NKB-i, melyekben a határozatot végre kell hajtani, tájékoztatják a résztvevőt a határozatról, és meghozzák az összes szükséges végrehajtási intézkedést.

20. cikk

Eljárások az eurorendszerbeli KB-k igazgatási vagy korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésére

A II. melléklet 39. cikke (3) bekezdésének végrehajtásával kapcsolatban:

a)

minden eurorendszerbeli KB haladéktalanul megosztja az összes esetlegesen érintett KB-val a javasolt átutalási megbízásra vonatkozóan kapott valamennyi információt;

b)

minden olyan eurorendszerbeli KB, amely valamely résztvevőtől bizonyítékot kap valamely illetékes hatósághoz tett bejelentésről vagy attól kapott hozzájárulásról, haladéktalanul továbbítja ezt a bizonyítékot az összes olyan KB-nak, amely a megbízó vagy adott esetben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójaként jár el;

c)

a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójaként eljáró eurorendszerbeli KB ezt követően haladéktalanul értesíti a megbízót arról, hogy felviheti az átutalási megbízást a TARGET2-be.

21. cikk

Üzletmenet-folytonosság

(1)   Ha a II. melléklet 27. cikkében említett események érintik a PM-től vagy ICM-től különböző SSP-modulok működését, az érintett eurorendszerbeli KB figyelemmel kíséri és kezeli az ilyen eseményeket az SSP zavartalan működésére történő átgyűrűzés megelőzése érdekében.

(2)   Ha a PM és/vagy az ICM normális működését befolyásoló esemény következik be, az érintett eurorendszerbeli KB erről haladéktalanul értesíti a TARGET2-koordinátort, aki az érintett eurorendszerbeli KB számlavezetésért felelős vezetőjével együtt dönt a további megteendő intézkedésekről. A TARGET2 elszámolásért felelős vezetők egyeztetik a TARGET2-résztvevőkkel közlendő információkat.

(3)   Az eurorendszerbeli KB jelenti a résztvevőnél jelentkező leállást a TARGET2-koordinátornak, ha az ilyen leállás érintheti a kapcsolódó rendszerekben történő elszámolást vagy rendszerkockázatot keletkeztethet. Az SSP zárása a résztvevőnél bekövetkező leállás miatt rendszerint nem késleltethető.

(4)   Az eurorendszerbeli KB a kapcsolódó rendszert érintő leállást tájékoztatási célokból jelenti a TARGET2-koordinátornak. A TARGET2-koordinátor a TARGET2 számlavezetésért felelős vezetőkkel telekonferenciát kezdeményez abban az esetben, ha elkerülhetetlen rendszerhatás áll fenn, különösen, ha ez határokon átnyúló jellegű.

(5)   Rendkívüli körülmények között késleltethető az SSP zárása, ha kapcsolódó rendszert érintő leállás áll fenn. Az SSP zárásának késleltetésére irányuló kérést az eurorendszerbeli KB közli a TARGET2 válsághelyzeti vezetőivel.

22. cikk

Az igények kezelése a TARGET2 megtérítési rendszerben

(1)   A Kormányzótanács eltérő döntésének hiányában a II. melléklet II. függelékében előírt megtérítési eljárást e cikk szerint kell lebonyolítani.

(2)   A megtérítési igényt benyújtó résztvevő KB-ja elvégzi a kérelem előzetes értékelését, és az értékeléssel kapcsolatban a résztvevővel kommunikál. Amennyiben a kérelem értékeléséhez szükséges, a KB-nak a többi érintett KB is segítséget nyújt. Az érintett KB a függő igényekről való értesüléskor haladéktalanul értesíti az EKB-t és az összes érintett KB-t.

(3)   A TARGET2 technikai üzemzavarától számított kilenc héten belül az igényt benyújtó résztvevő KB-ja:

a)

elkészíti az előzetes értékelési jelentést a kapott igény KB általi értékeléséről; és

b)

benyújtja az előzetes értékelési jelentést az EKB-nak és az összes többi érintett KB-nak.

(4)   A Kormányzótanács az előzetes értékelési jelentés kézhezvételétől származó öt héten belül elvégzi a kapott igények végső értékelését, és határoz az érintett résztvevőnek megteendő megtérítési ajánlatról. Az EKB a végső értékelés befejezését követő öt üzleti napon belül közli a végső értékelés eredményét az érintett KB-kkal. Ezek a KB-k késedelem nélkül értesítik résztvevőiket a végső értékelés eredményéről, és adott esetben a megtérítési ajánlat részleteiről, az elfogadó levél formanyomtatványának kíséretében.

(5)   A II. melléklet II. függeléke 4. cikke d) pontjának utolsó mondatában említett határidő lejárata után két héten belül a KB értesíti az EKB-t és az összes érintett KB-t arról, hogy mely megtérítési ajánlatokat fogadták el és mely megtérítési ajánlatokat utasították el.

(6)   A KB-k értesítik az EKB-t a résztvevőik által a TARGET2 megtérítési rendszeren kívül, de a TARGET2 üzemzavarához kapcsolódóan a KB-hoz a résztvevőik által benyújtott valamennyi igényről.

23. cikk

A TARGET2 technikai üzemzavara által okozott veszteségek kezelése

(1)   A TARGET2 technikai üzemzavara esetében:

a)

A megbízó oldalán minden olyan KB, amelynél a megbízó letétet helyezett el, bizonyos pénzügyi előnyhöz jut, melynek összege az eurorendszer betéti rendelkezésre állásának a TARGET2 technikai üzemzavara idejére történő igénybevételében bekövetkezett marginális növekedésre az eurorendszer fő refinanszírozási műveleteinek kamatlábával és a betéti kamatlábbal számított kamat különbsége, legfeljebb a nem elszámolt fizetési megbízás összegéig. Amennyiben a megbízónál olyan többlet pénzeszköz marad, amelyre kamatot nem kap, a pénzügyi előny a TARGET2 technikai üzemzavarának idejére a nem kamatozó többlet pénzeszközökre az eurorendszer fő refinanszírozási műveleteinek kamatlábával számított kamat, legfeljebb a nem elszámolt fizetési megbízások összegéig.

b)

A kedvezményezett oldalán az a KB, amelytől a kedvezményezett az aktív oldali rendelkezésre állás használatával hitelt vett fel, bizonyos pénzügyi előnyhöz jut, amelynek összege az eurorendszer betéti rendelkezésre állásának a TARGET2 technikai üzemzavara idejére történő igénybevételében bekövetkezett marginális növekedésre a marginális hitelkamatlábban és az eurorendszer fő refinanszírozási műveleteinek kamatlábával számított kamat különbsége, legfeljebb a nem elszámolt fizetési megbízás összegéig.

(2)   Az EKB-nál jelentkező pénzügyi előny:

a)

a csatlakoztatott NKB-kkal kapcsolatban jelentkező jövedelmek, e csatlakoztatott NKB-k napvégi egyenlegeinek az EKB-val való viszonyban történő eltérő kamatozásából; és

b)

azon késedelmi kamat összege, melyet az EKB a csatlakoztatott NKB-któl kap minden olyan esetben, amikor a csatlakoztatott NKB-k egyike késedelmi kamatot számít fel a résztvevőnek a napközbeni hitelnek az eurorendszerbeli KB és a csatlakoztatott NKB-k közötti megállapodásban előírt határidőre történő visszafizetésének elmulasztásáért.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben említett pénzügyi előnyöket a KB-k összesítik, és az így összegyűlt összeget az azon KB-knak történő visszafizetésre kell felhasználni, amelyek viselik a résztvevőiknek szóló megtérítések költségeit. A KB-k további pénzügyi előnyét vagy a résztvevőiknek szóló megtérítésekből származó további költségeket fel kell osztani az eurorendszerbeli KB-k között az EKB tőkejegyzési kulcsában való részesedésüknek megfelelően.

24. cikk

Az alszámlákon lévő pénzeszközökkel kapcsolatos zálogjogok és az eurorendszeren belüli garancia

(1)   A kapcsolódó rendszerrel kapcsolatos fizetési megbízások elszámolása céljára minden eurorendszerbeli KB, amely alszámlát nyitott résztvevőinek, biztosítja, hogy az alszámlák kapcsolódó rendszerek feldolgozási ciklusára befagyasztott egyenlegét (beleértve a befagyasztott egyenlegnek a rendszerek közti kiegyenlítés fizetések alszámlákon történő jóváírásából vagy azokra való ráterheléséből, vagy az alszámlára történő likviditásátvezetésből eredő növekedését vagy csökkenését) fel lehessen használni a kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos fizetési megbízások kiegyenlítésére. Ezt nem érinti a vonatkozó résztvevő ellen folyó fizetésképtelenség miatti eljárás és az e résztvevő alszámlájára vezetett egyedi végrehajtási intézkedés.

(2)   Minden alkalommal, amikor likviditást vezetnek át a résztvevő alszámlájára, és amennyiben az eurorendszerbeli KB nem azonos a kapcsolódó rendszer KB-jával, ez az eurorendszerbeli KB a kapcsolódó rendszer által (a „ciklus kezdete” üzeneten keresztül) küldött értesítésre visszaigazolja a vonatkozó kapcsolódó rendszer számára az alszámlán lévő egyenlegeknek az adott kapcsolódó rendszer számára történő befagyasztását, és ezzel garantálja a kapcsolódó rendszer KB-ja általi fizetést ezen egyenleg mértékéig. Az egyenlegek a kapcsolódó rendszer javára történő befagyasztásának eme visszaigazolása egyben magában kell, hogy foglalja a kapcsolódó rendszer KB-jának jogilag kötelező szándéknyilatkozatát arról, hogy fizetést garantál a kapcsolódó rendszer számára a befagyasztott egyenleg erejéig. Mindét ilyen garancia visszavonhatatlan, feltétlen és első felhívásra fizetendő. A befagyasztott egyenleg növelésének vagy csökkentésének a rendszerek közti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetésekkel való jóváíráskor vagy megterhelésekor történő megerősítésével, illetve az alszámlára történő likviditásátutalásnak a megerősítésével az eurorendszerbeli NKB – amely nem a kapcsolódó rendszer KB-ja –, valamint a kapcsolódó rendszer KB-ja elismeri a garanciának a fizetés összegének erejéig történő növelését vagy csökkentését. Mindkét garancia és az egyenleg befagyasztása a kapcsolódó rendszernek a kiegyenlítés megtörténtére vonatkozó értesítése megküldésével („ciklus vége” üzenettel) lejár.

IV.   SZAKASZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Vitarendezés és alkalmazandó jog

(1)   Az eurorendszerbeli KB-k között ezzel az iránymutatással kapcsolatban felmerült viták esetén az érintett felek megkísérlik a vitának a KBER-en belüli viták rendezésére vonatkozó eljárásról szóló egyetértési megállapodással összhangban történő rendezését.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ha a 2. szint és a 3. szint közötti feladatmegosztással kapcsolatos vita a felek megállapodásával nem rendezhető, a vitát a Kormányzótanács rendezi.

(3)   Az (1) bekezdésben említett viták esetében a felek vonatkozó jogait és kötelezettségeit elsősorban az ebben az iránymutatásban megállapított szabályok és eljárások határozzák meg. A TARGET2 tagrendszerek közötti fizetésekre vonatkozó viták esetében a kedvezményezett eurorendszerbeli KB-jának székhelye szerinti tagállam joga a kiegészítő jogforrás, amennyiben az nem ütközik ezzel az iránymutatással.

26. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez az iránymutatás 2012. december 7-én lép hatályba. Azt 2013. január 1-től kell alkalmazni, a 27. cikkben megállapított átmeneti rendelkezésekre figyelemmel.

(2)   Az EKB/2007/2 iránymutatás 2013. január 1-jén hatályát veszti.

(3)   A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő hivatkozásokat erre az iránymutatásra történő hivatkozásként kell értelmezni, a VII. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

27. cikk

Vegyes és átmeneti rendelkezések

(1)   Az euroövezeti NKB-k által a hitelintézetek és kapcsolódó rendszerek számára a PM-en kívül nyitott számlákra az ilyen euroövezeti NKB szabályai vonatkoznak, figyelemmel ezen iránymutatás ügyfélszámlára vonatkozó rendelkezéseire és az EKB Kormányzótanácsának más határozataira. Az euroövezeti NKB-k által a nem hitelintézetek és kapcsolódó rendszerek számára a PM-en kívül nyitott számlákra az ilyen euroövezeti NKB szabályai vonatkoznak.

(2)   Az átmeneti időszak során valamennyi eurorendszerbeli KB folytathatja a fizetések és más ügyletek ügyfélszámla-vezető rendszerben történő kiegyenlítését, az alábbiakat is beleértve:

a)

a hitelintézetek közötti fizetések;

b)

hitelintézetek és kapcsolódó rendszerek közötti fizetések; valamint

c)

az eurorendszer nyíltpiaci műveleteivel kapcsolatos fizetések.

(3)   Az átmeneti időszak lejártával megszűnnek a következők:

a)

a II. melléklet 4. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott jogalanyoknak valamely eurorendszerbeli KB által címezhető BIC-birtokosként történő nyilvántartásba vétele;

b)

az eurorendszerbeli KB-val való közvetett részvétel; és

c)

a (2) bekezdés a)–c) pontjában említett fizetések ügyfélszámlán történő elszámolása.

28. cikk

Címzettek, végrehajtási rendelkezések és éves jelentések

(1)   Ez az iránymutatás valamennyi eurorendszerbeli KB tekintetében alkalmazandó.

(2)   Az euroövezeti NKB-k 2012. december 20-ig megküldik az EKB-nak azokat az intézkedéseket, melyekkel ezen iránymutatás II. melléklete 39. cikkének, II. melléklete VI. függelékének, III. melléklete 9. cikke a) pontjának, 12. cikke a) pontja v. alpontjának és 13. cikkének, IV. melléklete 18. pontjának (1) bekezdése c) pontja ii. alpontjának, és V. melléklete IIA. függelékének meg kívánnak felelni.

(3)   Az EKB éves jelentést készít a TARGET2 átfogó működésének a Kormányzótanács általi áttekintése céljából.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. december 5-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 237., 2007.9.8., 1. o.

(2)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(3)  Az eurorendszernek az infrastruktúrák helyére vonatkozó jelenlegi politikáját az EKB weboldalán (www.ecb.europa.eu) megtalálható alábbi közlemények határozzák meg: a) politikai nyilatkozat az euroövezeten kívüli székhelyű, euroalapú fizetési és elszámolási rendszerekről („Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”), 1998. november 3.; b) Az eurorendszer irányelvei a központi szerződő fél általi elszámolás konszolidációjáról („The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”), 2001. szeptember 27.; c) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési tranzakciókat elszámoló infrastruktúrák helyéről és működéséről („Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions”), 2007. július 19.; d) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési megbízások elszámolását végző infrastruktúrák helyéről és működéséről: a „jogi és operatív értelemben az euroövezetben található” kifejezés meghatározása („The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area« ”), 2008. november 20.; e) Az eurorendszer felülvigyázói tevékenységének politikai keretrendszere („The Eurosystem oversight policy framework”), 2011. július.

(4)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.

(5)  HL L 237., 2007.9.8., 71. o.


I. MELLÉKLET

TARGET2 IRÁNYÍTÁSI SZABÁLYOK

1. szint – Kormányzótanács

2. szint – eurorendszerbeli KB-k

3. szint – SSP-t üzemeltető NKB-k

0.   Általános rendelkezések

Az 1. szint rendelkezik végső hatáskörrel a TARGET2-vel kapcsolatos belföldi és határon átnyúló kérdésekben, és felel a TARGET2 közfeladatának biztosításáért

A 2. szint kiegészítő hatáskörrel rendelkezik az 1. szint által belátására bízott kérdésekkel kapcsolatban

A 3. szint hoz döntést az Egységes Közös Platform (SSP) napi üzemeltetéséről, az ezen iránymutatás 7. cikkének (6) bekezdésében hivatkozott megállapodásban megállapított szolgáltatási szintek alapján

1.   Költség- és árpolitika

Döntés a közös költségszámításról

Döntés az egységes árszerkezetről

Döntés a kiegészítő szolgáltatások és/vagy modulok díjairól

(Nem alkalmazandó)

2.   Szolgáltatási szint

Döntés az alapszolgáltatásokról

Döntés a kiegészítő szolgáltatásokról és/vagy modulokról

Hozzájárulás az 1. szint/2. szint igényei szerint

3.   Kockázatkezelés

Döntés a kockázatkezelés általános keretrendszeréről és a fennmaradó kockázatok elfogadásáról

A tényleges kockázatkezelés elvégzése

Kockázatelemzés elvégzése és nyomon követése

A kockázatelemzéshez szükséges információk nyújtása az 1. szint/2. szint kérésének megfelelően

4.   Irányítás és finanszírozás

Az SSP tulajdonjogára, döntéshozatalára és finanszírozására vonatkozó szabályok meghatározása

A Központi Bankok Európai Rendszere TARGET2 jogi keretrendszerének létrehozása és megfelelő végrehajtásának biztosítása

Az 1. szinten elhatározott irányítási és finanszírozási szabályok megszövegezése

A költségek tervezésének, elfogadásának és végrehajtásának intézése

Az alkalmazás tulajdonjogával és/vagy az ellenőrzésével való rendelkezés

A szolgáltatásokkal kapcsolatos pénzeszközök és díjazás beszedése

A szolgáltatás nyújtása vonatkozásában költségadatok nyújtása a 2. szintnek

5.   Fejlesztés

A 2. szint általi konzultáció az SSP helyszínéről

Az átfogó projektterv jóváhagyása

Döntés az SSP kezdeti kialakításáról és fejlesztéséről

Annak eldöntése, hogy a létesítés teljesen az alapoktól vagy pedig egy meglévő platformra alapozva történjen

Döntés az SSP-üzemeltető kiválasztásáról

Az SSP szolgáltatási szintjeinek meghatározása, a 3. szinttel egyetértésben

Az 1. szinttel folytatott konzultációt követően döntés az SSP helyéről

A specifikációs folyamat jóváhagyása a 3. szint által szállítandó termék meghatározására, valamint később a tesztelés és a rendszer (különösen az általános és részletes felhasználói specifikáció) elfogadása

A projekt szakaszainak meghatározása

A teljesítendők értékelése és elfogadása

A tesztforgatókönyvek létrehozása

Központi banki és felhasználói tesztek összehangolása, a 3. szinttel szoros együttműködésben

Javaslattétel az SSP kezdeti kialakítására

Javaslattétel arra, hogy a rendszer teljesen az alapoktól vagy pedig egy meglévő platformra alapozva készüljön-e

Javaslattétel az SSP helyszínére

Az általános és részletes működési előírások megszövegezése (belső részletes működési előírások és részletes felhasználói működési előírások)

A részletes technikai specifikáció megszövegezése

Adalék a projekt szakaszainak meghatározásához és ellenőrzéséhez

Műszaki és üzemeltetési támogatás a tesztekhez (az SSP tesztjeinek elvégzése, hozzájárulás az SSP-vel kapcsolatos tesztforgatókönyvekhez, az eurorendszerbeli KB-k támogatása azok SSP-vel kapcsolatos tesztelési tevékenységükben)

6.   Végrehajtás és áttérés

Döntés az áttérési stratégiáról

Az SSP-re való áttérés előkészítése és összehangolása, a 3. szinttel szoros együttműködésben

Hozzájárulás az áttéréssel kapcsolatos kérdésekhez, a 2. szint kéréseinek megfelelően

Az SSP-vel kapcsolatos áttérési feladatok végrehajtása; a csatlakozó NKB-knak további támogatás nyújtása

7.   Üzemeltetés

Súlyos rendkívüli helyzetek kezelése

A TARGET2-szimulátor létrehozásának és működtetésének az engedélyezése

Az internetalapú hozzáférés céljaira tanúsító hatóságok kijelölése

Biztonsági szabályzatoknak, követelményeknek és ellenőrzéseknek az SSP érdekében történő meghatározása

Az internetalapú hozzáférésre használt tanúsítványok biztonságára alkalmazandó elvek meghatározása

Irányítás a rendszertulajdonosi felelősségek tekintetében

Kapcsolattartás a felhasználókkal európai szinten (az eurorendszerbeli KB-k ügyfeleikkel szemben fennálló kizárólagos felelősségére figyelemmel) és a napi felhasználói tevékenység üzleti szempontból történő figyelemmel kísérése (eurorendszerbeli KB-feladat)

Az üzleti fejlemények figyelemmel kísérése

Költségvetési, finanszírozási, számlázási (eurorendszerbeli KB feladat) és más igazgatási feladatok

A rendszer irányítása az iránymutatás 7. cikkének (6) bekezdésében említett megállapodás alapján


II. MELLÉKLET

A TARGET2 HARMONIZÁLT RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

I.   CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E harmonizált feltételek (a továbbiakban: Feltételek) alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

„aktív oldali rendelkezésre állás”: az eurorendszer rendelkezésre állásának egyik formája, amelyet a partnerek valamely eurorendszerbeli KB-nál, előre megszabott marginális hitelkamatlábon egynapos hitel felvételére használhatnak,

„AL-csoport”: az AL-üzemmódot alkalmazó AL-csoporttagokból álló csoport,

„AL-csoport számlamenedzser”: az AL-csoporttagok által kijelölt AL-csoporttag, aki az AL-csoporton belül az üzleti nap során rendelkezésre álló likviditást kezeli,

„AL-csoporttag”: olyan TARGET2-résztvevő, amely AL-megállapodást kötött,

„AL-megállapodás”: az AL-csoporttagok és AL-NKB-jaik által az AL-üzemmód céljából kötött, többoldalú csoportos likviditáskezelési (aggregated liquidity) megállapodás,

„AL-NKB”: olyan euroövezeti NKB, amely az AL-megállapodás szerződő fele, és azon AL-csoporttagok szerződő feleként jár el, amelyek részt vesznek TARGET2 tagrendszerében,

„AL-üzemmód”: a PM számlákon rendelkezésre álló likviditás összesítése,

„átutalási megbízás”: a megbízó utasítása valamely pénzösszegnek a kedvezményezett számára a PM-számlán történő könyvelési tétel formájában történő rendelkezésre bocsátására,

„befektetési vállalkozás”: [a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontját végrehajtó nemzeti jogszabályi rendelkezések beillesztendők] értelmében vett befektetési vállalkozás, [a 2004/39/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését végrehajtó nemzeti jogszabályi rendelkezések beillesztendők]-ben meghatározott intézmények kivételével, feltéve, hogy a szóban forgó befektetési vállalkozás(t):

a)

a 2004/39/EK irányelv értelmében ilyenként kijelölt, elismert illetékes hatóság engedélyezte és felügyeli; és

b)

jogosult [a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 2., 3., 6. és 7. tételét végrehajtó nemzeti jogszabályi rendelkezések beillesztendők] alatt említett tevékenységek végzésére,

„CAI-csoport”: a CAI-üzemmódot alkalmazó TARGET2-résztvevőkből álló csoport,

„CAI-csoport vezetője”: a CAI csoport tagjai által kijelölt CAI-csoporttag, aki a CAI-csoporton belüli az üzleti nap során a rendelkezésre álló likviditást figyeli és irányítja,

„CAI-üzemmód”: konszolidált számlainformáció nyújtása a PM-számlákkal kapcsolatban az ICM-n keresztül,

„címezhető BIC-birtokos”: olyan szervezet: a) amely vállalatazonosító kóddal (BIC) rendelkezik; b) amelyet nem ismernek el közvetett résztvevőként; valamint c) amely egy közvetlen résztvevő, illetve egy közvetlen vagy közvetett résztvevő fióktelepének levelezője vagy ügyfele, és amely e közvetlen résztvevőn keresztül fizetési megbízásokat küldhet vagy fizetéseket fogadhat egy TARGET2 tagrendszerből,

„csatlakoztatott NKB”: az eurorendszerbeli KB-kon kívüli nemzeti központi bank (NKB), amely a TARGET2-höz külön megállapodás szerint csatlakozik,

„csoport”:

a)

az anyavállalat konszolidált pénzügyi kimutatásaiban foglalt hitelintézetek (amennyiben az anyavállalat köteles a 2238/2004/EK bizottsági rendelet (2) alapján elfogadott 27. nemzetközi számviteli standard (IAS 27) szerint konszolidált pénzügyi kimutatások benyújtására), az alábbi összetételben: i. anyavállalat és egy vagy több leányvállalat; vagy ii. egy anyavállalat két vagy több leányvállalata; vagy

b)

az a) pont i. vagy ii. alpontjaiban említett hitelintézetek, amennyiben az anyavállalat nem nyújt be konszolidált pénzügyi kimutatásokat az IAS 27-tel összhangban, de képes lehet megfelelni az IAS 27-ben a konszolidált pénzügyi kimutatásokba való bekerüléshez megállapított feltételeknek, a közvetlen résztvevő KB-ja vagy AL csoport esetében a számlavezető NKB igazolása mellett;

c)

hitelintézetek két- vagy többoldalú hálózata: i. amelynek megszervezése a hitelintézetek ilyen hálózathoz való tartozását meghatározó jogszabályi keretnek megfelelően történt; vagy ii. amelyet az együttműködés (tagjai gazdasági érdekeinek elősegítése, támogatása és képviselete) és/vagy gazdasági szolidaritás olyan önszerveződő mechanizmusa jellemez, ami meghaladja a hitelintézetek közötti szokásos együttműködést, amennyiben az ilyen együttműködést és szolidaritást a hitelintézetek létesítő okiratai engedélyezik vagy az külön megállapodások eredményeképpen jön létre;

és a c) pontban említett minden esetben, az EKB Kormányzótanácsa elfogadta a csoportnak való minősítés iránti kérelmet,

„Egységes Közös Platform (SSP)”: az SSP-t üzemeltető NKB-k által készített, egységes technikai közös platform-infrastruktúra,

„euroövezeti NKB”: olyan tagállam nemzeti központi bankja (NKB), amelynek a pénzneme az euro,

„eurorendszerbeli KB”: az EKB vagy az euroövezeti NKB-k,

„felfüggesztés”: a résztvevő jogainak és kötelezettségeinek időleges befagyasztása a(z) [a KB neve beillesztendő] által meghatározandó időszakra,

„fióktelep”: a [hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdését végrehajtó nemzeti jogi rendelkezések beillesztendők] értelmében vett fióktelep (3),

„fizetési megbízás”: az átutalási megbízás, a likviditásátvezetési megbízás vagy a közvetlen terhelési megbízás,

„fizetési megbízás bevitele”: a fizetések feldolgozásának egy szakasza, amely során a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] megkísérli kiegyenlíteni a 14. cikknek megfelelően befogadott fizetési megbízást egyedi eljárások szerint, a 20. cikkben leírtaknak megfelelően,

„fizetési modul (PM)”: olyan SSP fizetési modul, amelyben a TARGET2-résztvevők fizetéseinek PM-számlán való kiegyenlítése történik,

„fizetésképtelenség miatti eljárás” a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 2j. cikkében meghatározott fizetésképtelenség miatti eljárás,

„fizető”: olyan TARGET2-résztvevő, amelynek PM-számláját megterhelik a fizetési megbízás kiegyenlítésének eredményeképpen, a szó e melléklet 39. cikkében történő használata kivételével,

„hitelintézet”: a) [a 2006/48/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját és adott esetben 2. cikkét átültető nemzeti jogszabályi rendelkezések beillesztendők] értelmében vett olyan hitelintézet, amely az illetékes hatóság felügyelete alatt áll; vagy b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 123. cikkének (2) bekezdése értelmében vett más olyan hitelintézet, amely az illetékes hatóságok általi felügyelethez hasonló szintű ellenőrzés alatt áll,

„Információs és Felügyeleti Modul (ICM)”: az az SSP-modul, amely lehetővé teszi a résztvevőknek online információk beszerzését, valamint lehetőséget ad számukra likviditásátvezetési megbízás bevitelére, likviditáskezelésre és rendkívüli helyzetekben biztonsági fizetési megbízások indítására,

„jogképességre vonatkozó vélemény”: valamely egyedi résztvevőre vonatkozó vélemény, amely a résztvevő arra vonatkozó jogi helyzetének értékelését tartalmazza, hogy e Feltételek alapján képes kötelezettségeket vállalni és azokat teljesíteni,

„kapcsolódó rendszer”: olyan rendszer, amelyet valamely illetékes hatóság felügyelete és/vagy felvigyázása alá tartozó, az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén letelepedett jogalany irányít és megfelel az euróban szolgáltatásokat kínáló infrastruktúrák mindenkori, az EKB honlapján közzétett felvigyázói követelményeinek (5), és amelyben a fizetések és/vagy pénzügyi eszközök kicserélése és/vagy elszámolása történik, míg az azok eredményeként létrejövő pénzbeli kötelezettségek rendezése a TARGET2-ben történik, a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású rendszerről (TARGET2) szóló EKB/2012/27 iránymutatásban (6), illetve a kapcsolódó rendszer és az adott eurorendszerbeli KB-k közötti kétoldalú megállapodásban szereplő feltételek mellett,

„kedvezményezett”: az a TARGET2 résztvevő, amelynek PM-számláját a fizetési megbízás kiegyenlítésének eredményeként jóvá kell írni, a szó e melléklet 39. cikkében történő használata kivételével,

„ki nem egyenlített átutalási megbízás”: olyan átutalási megbízás, amelyet nem egyenlítettek ki a befogadása napján,

„központi bankok (KB-k)”: az eurorendszerbeli KB-k és a csatlakoztatott NKB-k,

„közszektorba tartozó intézmény”: a „közszektorba” tartozó jogalany, a közszektor fogalmának a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról szóló, 1993. december 13-i 3603/93/EK tanácsi rendelet 3. cikkében szereplő meghatározása szerint (7),

„közvetett résztvevő”: az EGT-ben letelepedett olyan hitelintézet, amely megállapodást kötött egy közvetlen résztvevővel fizetési megbízások benyújtására és fizetések fogadására a közvetlen résztvevő PM-számláján keresztül, és amelyet valamely TARGET2 tagrendszer közvetett résztvevőként elismer,

„közvetlen terhelési felhatalmazás”: a megbízó által a KB-jának adott olyan általános utasítás, amely feljogosítja és kötelezi az adott KB-t a megbízó számlájának a kedvezményezettől érkező, csoportos beszedésre utasítás alapján történő megterhelésére,

„közvetlen terhelési utasítás”: a kedvezményezett által annak KB-jának adott utasítás arra vonatkozóan, hogy a közvetlen terhelési felhatalmazás alapján terhelje meg a megbízó számláját az utasításban megadott összeggel,

„likviditásátvezetési megbízás”: olyan fizetési megbízás, amelynek fő célja likviditás átutalása ugyanazon résztvevő különböző számlái között vagy valamely CAI vagy AL csoporton belül,

„marginális hitelkamatláb”: az aktív oldali rendelkezésre állásra alkalmazandó kamatláb,

„mindenkinek szóló ICM-üzenet”: az ICM-en keresztül valamennyi TARGET2-résztvevőnek vagy azok egy kiválasztott csoportjának egyidejűleg elküldött információ,

„napközbeni hitel”: olyan hitel, amelyet egy üzleti napnál rövidebb időtartamra folyósítanak,

„nemteljesítési esemény”: valamely résztvevő vonatkozásában minden olyan esemény vagy küszöbön álló esemény, amelynek bekövetkezése veszélyeztetheti a résztvevő e Feltételek, illetve a résztvevő és [a KB neve beillesztendő] vagy bármely más KB közötti kapcsolatra vonatkozó egyéb szabályok alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítését, beleértve a következőket:

a)

a résztvevő többé nem felel meg a 4. cikkben megállapított csatlakozási feltételeknek vagy a 8. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában meghatározott feltételeknek;

b)

fizetésképtelenség miatt indított eljárás megindulása a résztvevővel szemben;

c)

kérelem benyújtása a b) pontban említett eljárásokkal kapcsolatban;

d)

a résztvevő által olyan írásbeli nyilatkozat kiadása, miszerint képtelen tartozásai vagy azok egy része megfizetésére, illetve a napközbeni hitellel kapcsolatban felmerülő kötelezettségei teljesítésére;

e)

a résztvevőnek hitelezőivel önkéntes általános megállapodás vagy egyezség kötése;

f)

amennyiben a résztvevő fizetésképtelen vagy nem képes tartozásait megfizetni, vagy KB-ja azt ilyennek tartja;

g)

amennyiben a résztvevő PM-számláján lévő követel egyenlegére, illetve teljes vagyonára vagy annak jelentős részére biztosítási intézkedés, lefoglalás, elkobzás vagy bármely olyan eljárás vonatkozik, aminek célja a közérdek vagy a résztvevő hitelezőinek jogai védelme;

h)

ha a résztvevő részvételét valamely másik TARGET2 tagrendszerben és/vagy valamely kapcsolódó rendszerben felfüggesztették vagy megszüntették;

i)

bármely ténylegesen vagy feltehetően a résztvevőnek tulajdonítható nyilatkozat vagy szerződést megelőző állítás az alkalmazandó jogi rendelkezések értelmében téves, illetve valótlan;

j)

a résztvevő valamennyi vagyontárgyának vagy azok jelentős részének engedményezése,

„PM-számla”: a TARGET2-résztvevő valamely KB-nál PM-ben vezetett számlája, amely az ilyen TARGET2-résztvevő számára a következőkhöz szükséges:

a)

fizetési megbízások benyújtása vagy fizetés fogadása a TARGET2-n keresztül; és

b)

az ilyen fizetések ezen KB-val történő kiegyenlítése,

„rendelkezésre álló likviditás” (vagy „likviditás”) követel egyenleg egy TARGET2-résztvevő PM-számláján és az ilyen számlára az adott KB által adott bármely napközbeni hitelkeret,

„rendkívüli helyzetekre vonatkozó modul”: olyan SSP modul, amely lehetővé teszi a sürgős és nagyon sürgős fizetések feldolgozását rendkívüli helyzetekben,

„részletes felhasználói műszaki leírás (UDFS)”: az UDFS legfrissebb változata, amely a résztvevők és a TARGET2 együttműködését részletező műszaki dokumentáció,

„résztvevő” (vagy „közvetlen résztvevő”): az a jogalany, amely legalább egy PM-számlával rendelkezik a(z) [a KB neve beillesztendő]-nál,

„SSP-t üzemeltető NKB-k”: a Deutsche Bundesbank, a Banque de France és a Banca d’Italia, az SSP-t az eurorendszer javára megépítő és üzemeltető KB-i feladatkörükben,

„számlavezető NKB”: azon TARGET2 tagrendszer AL-NKB-ja, amelyben az AL-csoport számlamenedzser részt vesz,

„TARGET2”: a KB-k összes TARGET2 tagrendszeréből létrejövő egész,

„TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]”: a [a KB neve] TARGET2 tagrendszere,

„TARGET2 CUG”: a telekommunikációs szolgáltató abból a célból csoportba formálódott ügyfeleinek alcsoportja, hogy a PM-hez való csatlakozáskor a telekommunikációs szolgáltató megfelelő szolgáltatásait és termékeit használják,

„TARGET2 műszaki üzemzavara”: minden olyan nehézség, hiányosság vagy meghibásodás, amely a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] által használt technikai infrastruktúrában és/vagy számítógépes rendszerben jelentkezik, illetve bármely más esemény, amely lehetetlenné teszi a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-n belüli fizetések végrehajtását és aznapi feldolgozásuk befejezését,

„TARGET2-résztvevő”: bármely TARGET2 tagrendszer bármely résztvevője,

„TARGET2 tagrendszer”: bármelyik KB olyan valós idejű bruttó kiegyenlítési (RTGS) rendszere, amely a TARGET2 részét képezi,

„telekommunikációs szolgáltató”: az EKB Kormányzótanácsa által a számítógépes hálózati kapcsolatoknak a TARGET2-ben fizetési megbízások benyújtása és fizetések fogadása céljára történő szolgáltatására kijelölt vállalkozás,

„több címzett általi hozzáférés”: az a lehetőség, aminek révén az EGT-ben letelepedett fióktelepek vagy hitelintézetek hozzáférhetnek a megfelelő TARGET2 tagrendszerhez a TARGET2 tagrendszerbe fizetési megbízások bevitelével és/vagy onnan fizetések fogadása révén; ez a lehetőség felhatalmazza e jogalanyokat fizetési megbízásaiknak a közvetlen résztvevő PM-számláján keresztüli benyújtására, az adott résztvevő bevonása nélkül,

„törzsadatgyűjtési formanyomtatvány”: a(z) [a KB neve beillesztendő] által kidolgozott formanyomtatvány a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] szolgáltatásai kérelmezőinek és az ilyen szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos változások nyilvántartására,

„utasítást adó résztvevő”: a TARGET2 fizetési megbízást kezdeményező résztvevője,

„ügyfélszámla”: valamely KB által a közvetett résztvevővé válás feltételeinek megfelelő jogalany számára a PM-en kívül nyitott számla,

„üzleti nap”: minden olyan nap, amelyen a TARGET2 nyitva tart a fizetési megbízások V. függelékben meghatározott kiegyenlítésére,

„vállalkozási azonosító kód (BIC)”: az ISO 9362 szabványban meghatározott kód,

„végrehajtási esemény”: az AL-csoport tagja tekintetében bekövetkező: a) a 34. cikk (1) bekezdésében említett bármely nemteljesítési esemény; b) bármely más nemteljesítési esemény vagy a 34. cikk (2) bekezdésében nem említett esemény, amellyel kapcsolatban [a KB neve beillesztendő] a nemteljesítési esemény vagy más esemény súlyosságára figyelemmel úgy határozott, hogy [adott esetben beillesztendő: [zálogjogot kell érvényesíteni a 25b. cikkel összhangban] [biztosítékot kell érvényesíteni a 25c. cikkel összhangban] és] a követeléseket be kell számítani a 26. cikkel összhangban; vagy c) a napközbeni hitelhez való hozzáférés felfüggesztésére vagy megszüntetésére vonatkozó határozat.

2. cikk

Függelékek

(1)   A következő függelékek e Feltételek szerves részét képezik:

 

I. függelék: A fizetési megbízások feldolgozására vonatkozó technikai specifikáció

 

II. függelék: A TARGET2 megtérítési rendszere

 

III. függelék: Mintaszöveg a jogképességre és az országra vonatkozó véleményhez

 

IV. függelék: Az üzletmenet folytonosságára vonatkozó és a rendkívüli helyzetek eljárásai

 

V. függelék: Üzemidő

 

VI. függelék: Díjak és számlázás

 

VII. függelék: Összevont likviditás megállapodás

(2)   Amennyiben bármely függelék tartalma és e Feltételek bármely rendelkezésének tartalma között ellentmondás áll fent, az utóbbi alkalmazandó.

3. cikk

A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] és a TARGET2 általános leírása

(1)   A TARGET2 valós idejű bruttó kiegyenlítést biztosít az euróban történő fizetésekre, a központi banki pénzben történő kiegyenlítéssel.

(2)   A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben a következő fizetési megbízások kerülnek feldolgozásra:

a)

a közvetlenül az eurorendszer monetáris politikai műveleteiből eredő vagy azokkal összefüggő fizetési megbízások;

b)

az eurorendszert érintő devizaműveletek eurolábának kiegyenlítése;

c)

a határon átnyúló nagy értékű nettó elszámolási rendszerek tranzakcióiból eredő euroátutalások kiegyenlítése;

d)

a rendszerkockázat szempontjából jelentős, euroalapú kisösszegű fizetési rendszerek tranzakcióiból eredő euroátutalások kiegyenlítése; és

e)

minden egyéb, TARGET2-résztvevőknek euróban indított fizetési megbízás.

(3)   A TARGET2 létrehozásának és működésének alapja az SSP. Az eurorendszer meghatározza az SSP műszaki konfigurációját és jellemzőit. Az SSP szolgáltatásokat az SSP-t üzemeltető NKB-k nyújtják az eurorendszerbeli KB-k javára, egy külön megállapodás szerint.

(4)   A(z) [a KB neve beillesztendő] az e Feltételek szerinti szolgáltatások nyújtója. Az SSP-t üzemeltető NKB-k intézkedéseit és mulasztásait a(z) [a KB neve beillesztendő] intézkedéseinek és mulasztásainak kell tekinteni, amelyekért az az alábbi 31. cikknek megfelelően visel felelősséget. Az e Feltételek szerinti részvétel nem hoz létre szerződéses kapcsolatot a résztvevők és az SSP-nyújtó NKB-k között, amikor ez utóbbiak e minőségükben járnak el. Az e Feltételek értelmében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a résztvevő által az SSP-nek továbbított, illetve kapott utasításokat, üzeneteket vagy információkat úgy kell tekinteni, hogy azok címzettje vagy küldője a(z) [a KB neve beillesztendő].

(5)   A TARGET2 jogilag a valamennyi TARGET2 tagrendszerből álló, több fizetési rendszer, amelyeket az elszámolások véglegességéről szóló irányelvet végrehajtó nemzeti jogszabályok alapján „rendszerek”-nek jelöltek ki. A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] „rendszer”-nek minősül a [98/26/EK irányelvet végrehajtó, adott jogszabályi rendelkezések beillesztendők] alapján.

(6)   A TARGET2-ben való részvétel a gyakorlatban a TARGET2 tagrendszerben való részvétel útján történik. E Feltételek meghatározzák a(z) [a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben részt vevők és a(z) [a KB neve beillesztendő] kölcsönös jogait és kötelességeit. A fizetési megbízások feldolgozásának szabályai (IV. cím) vonatkoznak bármely TARGET2-résztvevő által küldött valamennyi fizetési megbízásra és fogadott fizetésre.

II.   CÍM

RÉSZVÉTEL

4. cikk

Csatlakozási feltételek

(1)   A következő típusú jogalanyok jogosultak a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben való közvetlen részvételre:

a)

az EGT-ben letelepedett hitelintézetek, beleértve azt az esetet is, amikor az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el;

b)

az EGT-n kívül letelepedett hitelintézetek, feltéve, hogy az EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el;

c)

a tagállamok NKB-i és az EKB;

feltéve, hogy az a) és b) pontban említett jogalanyokra nem vonatkoznak az Európai Unió Tanácsa vagy a tagállamok által a Szerződés 65. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke vagy 215. cikke alapján elfogadott korlátozó intézkedések, amelyek végrehajtása a(z) [KB/országkód] véleménye szerint az EKB tájékoztatását követően összeegyeztethetetlen a TARGET2 zökkenőmentes működésével.

(2)   A(z) [a KB neve beillesztendő] belátása szerint felveheti közvetlen résztvevőként a következő jogalanyokat is:

a)

a tagállamok központi vagy regionális kormányzatainak pénzpiacokon aktív pénzügyi szervei;

b)

a tagállamok ügyfélszámlák vezetésére feljogosított, közszektorba tartozó intézményei;

c)

az EGT-ben letelepedett befektetési vállalkozások;

d)

a kapcsolódó rendszereket irányító és e minőségükben eljáró jogalanyok; és

e)

hitelintézetek vagy az a)–d) pontban felsorolt jogalanyok, (mindkét esetben) amelyek olyan harmadik országban telepedtek le, amelyekkel az Unió olyan monetáris megállapodást kötött, amely lehetővé teszi az ilyen jogalanyok bármelyike számára az Unióban lévő fizetési rendszerekhez való hozzáférést, a monetáris megállapodásban meghatározott feltételek mellett, és feltéve, hogy az országban irányadó, megfelelő jogi rendszer egyenértékű a megfelelő uniós jogszabályokkal.

(3)   Az [elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 2. cikke (1) bekezdését végrehajtó nemzeti jogi rendelkezések beillesztendők] értelmében vett elektronikuspénz-kibocsátó intézmények nem jogosultak részt venni a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben.

5. cikk

Közvetlen résztvevők

(1)   A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] közvetlen résztvevőinek meg kell felelniük a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Legalább egy PM-számlával kell rendelkezniük a(z) [a KB neve beillesztendő]-nál.

(2)   A közvetlen képviselők kijelölhetnek címezhető BIC-birtokosokat, azok letelepedési helyétől függetlenül.

(3)   A közvetlen résztvevők kijelölhetnek jogalanyokat közvetett résztvevőként, amennyiben a 6. cikkben meghatározott követelményeknek megfelelnek.

(4)   A fióktelepeken keresztül történő, több címzett általi hozzáférés a következő módon nyújtható:

a)

A 4. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti olyan hitelintézet, amelyet közvetlen résztvevőként elfogadtak, hozzáférést biztosíthat PM-számlájához az EGT-ben letelepedett egy vagy több fióktelepének fizetési megbízások benyújtása és/vagy fizetések fogadása céljából, amennyiben a(z) [a KB neve beillesztendő]-t megfelelően értesítették.

b)

Amennyiben egy hitelintézet fióktelepét közvetlen résztvevőként elfogadták, e jogalany egyéb fióktelepei és/vagy székhelye (mindkét esetben, amennyiben az EGT-n belül telepedtek le) hozzáférhet e célból a fióktelep PM-számlájához, amennyiben tájékoztatta a(z) [a KB neve beillesztendő]-t.

6. cikk

Közvetett résztvevők

(1)   Az EGT-ben letelepedett hitelintézetek szerződést köthetnek fizetési megbízások küldésére és/vagy fizetések fogadására, valamint azoknak a közvetlen résztvevő PM-számláján keresztül történő kiegyenlítésére valamely olyan közvetlen résztvevővel, amely vagy a 4. cikk (1) bekezdése a) vagy b) pontja szerinti hitelintézet, vagy KB. A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] a közvetett résztvevőket a 9. cikkben meghatározott TARGET2 hivatalos címlistában való nyilvántartásba vétellel ismeri el.

(2)   Amennyiben egy közvetlen résztvevő, amely a 4. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja értelmében vett hitelintézet, és valamely közvetett résztvevő ugyanazon csoporthoz tartoznak, a közvetlen résztvevő kifejezetten felhatalmazhatja a közvetett résztvevőt arra, hogy közvetlenül használja a közvetlen résztvevő PM-számláját a csoporthoz kapcsolódó több címzett általi hozzáférés révén fizetési megbízások küldésére és/vagy fizetések fogadására.

7. cikk

Közvetlen résztvevők felelőssége

(1)   A kétségek elkerülése érdekében a 6. cikk szerinti közvetett résztvevők és az 5. cikk (4) bekezdése szerinti fióktelepek által benyújtott fizetési megbízásokat vagy fogadott fizetéseket úgy kell tekinteni, mintha azokat a közvetlen részvevő nyújtotta volna be vagy fogadta volna.

(2)   Az ilyen fizetési megbízások kötik a közvetlen résztvevőt, tekintet nélkül tartalmukra vagy az (1) bekezdésben említett jogalanyok közötti szerződéses vagy egyéb megállapodásoknak való meg nem felelésükre.

8. cikk

Jelentkezési eljárás

(1)   A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz való csatlakozáshoz a kérelmezőnek:

a)

meg kell felelnie a következő műszaki követelményeknek:

i.

a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz való csatlakoztatáshoz és abba a fizetési megbízások beviteléhez szükséges számítástechnikai infrastruktúra üzembe helyezése, kezelése, üzemeltetése, ellenőrzése, valamint biztonságának biztosítása. A részvételt kérő ennek teljesítésébe bevonhat harmadik személyeket, de a teljes felelősség továbbra is őt terheli. A részvételt kérőnek saját magának kell megállapodást kötnie a telekommunikációs szolgáltatóval a szükséges kapcsolat és hozzáférés beszerzésére, az I. függelékben szereplő technikai specifikációknak megfelelően; és

ii.

meg kell felelnie a(z) [a KB neve beillesztendő] által előírt megfelelő teszteken; valamint

b)

meg kell felelnie a következő jogi követelményeknek:

i.

jogképességre vonatkozó véleményt kell szolgáltatnia a III. függelékben meghatározott formában, amennyiben az ilyen véleményben szolgáltatandó információkat és nyilatkozatokat az [a KB neve beillesztendő] más összefüggésben még nem szerezte be; és

ii.

a 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett jogalanyok vonatkozásában országról szóló véleményt kell szolgáltatnia a III. függelékben meghatározott formában, amennyiben az ilyen véleményben szolgáltatandó információkat és nyilatkozatokat az [a KB neve beillesztendő] más összefüggésben még nem szerezte be.

(2)   A kérelmezőnek írásban kell a(z) [a KB neve beillesztendő]-hez fordulnia, minimálisan a következő dokumentumok/információk mellékelésével:

a)

a(z) [a KB neve beillesztendő] által előírt, kitöltött törzsadatgyűjtési formanyomtatvány;

b)

jogképességre vonatkozó vélemény, ha a(z) [a KB neve beillesztendő] arra igényt tart; valamint

c)

országértékelés, ha a(z) [a KB neve beillesztendő] arra igényt tart.

(3)   A(z) [a KB neve beillesztendő] bekérheti az általa a csatlakozási kérelem elbírálásához helyénvalónak ítélt bármely további információt is.

(4)   A(z) [a KB neve beillesztendő] elutasítja a csatlakozási kérelmet, amennyiben:

a)

a 4. cikkben említett csatlakozási kritériumok nem teljesülnek;

b)

az (1) bekezdésben említett csatlakozási kritériumok közül egy vagy több nem teljesül; és/vagy

c)

ha a(z) [a KB neve beillesztendő] értékelése szerint az ilyen részvétel veszélyeztetné a TARGET2-[KB neve/országkód] vagy bármely más TARGET2 tagrendszer általános stabilitását, megbízhatóságát és biztonságát, vagy ha az veszélyeztetné a(z) [a KB neve beillesztendő] feladatainak [a megfelelő nemzeti jogszabályra történő utalás beillesztendő]-ban és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányában leírt teljesítését, vagy pedig prudenciális okból jelent kockázatot.

(5)   A(z) [a KB neve beillesztendő] a csatlakozási kérelem tárgyában hozott döntéséről értesíti a kérelmezőt, az attól számított egy hónapon belül, hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] a csatlakozási kérelmet kézhez vette. Amennyiben a(z) [a KB neve beillesztendő] a (3) bekezdésnek megfelelően további információkat kér be, a döntést az attól számított egy hónapon belül közli, hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] ezeket az információkat a kérelmezőtől megkapta. Minden elutasító határozatnak tartalmazni kell az elutasítás indokait.

9. cikk

TARGET2 hivatalos címlista

(1)   A TARGET2 hivatalos címlista a BIC-k adatbázis, amely az alábbiak részére címzett fizetési megbízások címzetthez irányítására szolgál:

a)

a TARGET2-résztvevők és azok fióktelepei a több címzett általi hozzáféréssel;

b)

a TARGET2 közvetett résztevői, beleértve a több címzett általi hozzáféréssel rendelkezőket; és

c)

TARGET2 címezhető BIC-kel rendelkező ügyfelei.

A címlistát hetente kell frissíteni.

(2)   Ha a résztvevő azt másként nem kéri, BIC-jeit közzéteszik a TARGET2 címlistában.

(3)   A résztvevők kizárólag fióktelepeiknek és a több címzett általi hozzáféréssel rendelkező jogalanyoknak küldhetik meg a TARGET2 hivatalos címlistát.

(4)   Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott jogalanyok BIC-jüket kizárólag egy közvetlen résztvevővel kapcsolatban használhatják.

(5)   A résztvevők tudomásul veszik azt, hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] és más KB-k közzétehetik a résztvevők nevét és BIC-jét. Ezen túlmenően, a közvetett résztvevőknek a résztvevők által bejegyzett neve, valamint BIC-je is közzétehető, és a résztvevőknek biztosítaniuk kell azt is, hogy a közvetett résztvevők hozzájáruljanak ezek közzétételéhez.

III.   CÍM

A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

10. cikk

A(z) [a KB neve beillesztendő] és a résztvevők kötelezettségei

(1)   A(z) [a KB neve beillesztendő] a IV. címben bemutatott szolgáltatásokat kínálja. Amennyiben e Feltételek vagy jogszabályok másként nem rendelkeznek, a(z) [a KB neve beillesztendő] minden tőle telhetőt megtesz az e Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében, az eredmény garantálása nélkül.

(2)   A résztvevők megfizetik a(z) [a KB neve beillesztendő]-nek a VI. függelékben megállapított díjakat.

(3)   A résztvevők biztosítják, hogy minden üzleti napon csatlakozzanak a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz, az V. függelékben meghatározott üzemidőnek megfelelően.

(4)   A résztvevő biztosítja a(z) [a KB neve beillesztendő]-t arról, hogy az e Feltételek szerinti kötelezettségeinek teljesítése során nem sért meg semmilyen rá vonatkozó törvényt, rendelkezést vagy szabályozást, vagy bármely, rá kötelező megállapodást.

11. cikk

Együttműködés és információváltás

(1)   Az e Feltételek szerinti kötelezettségeik teljesítésekor és jogaik gyakorlásakor a(z) [a KB neve beillesztendő] és a résztvevők szorosan együttműködnek a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] stabilitásának, megbízhatóságának és biztonságának biztosítása érdekében. Átadnak egymásnak minden olyan információt vagy dokumentumot, amely jelentőséggel bír az e Feltételek szerinti kötelezettségeik teljesítése és jogaik gyakorlása tekintetében, a banktitokkal kapcsolatos kötelezettségek sérelme nélkül.

(2)   A(z) [a KB neve beillesztendő] rendszertámogató szolgálatot hoz létre és tart fenn a résztvevők rendszer működésével kapcsolatban felmerülő nehézségeiben történő segítségnyújtás érdekében.

(3)   A TARGET2 Információs Rendszeren (T2IS) naprakész információknak kell rendelkezésre állniuk az SSP működési státusa tekintetében. A T2IS felhasználható bármely olyan esetről való információszerzésre, amely befolyásolja a TARGET2 rendes működését.

(4)   A(z) [a KB neve beillesztendő] mindenkinek szóló ICM-üzenet vagy bármely más kommunikációs eszköz útján küldhet üzeneteket a résztvevők számára.

(5)   A résztvevők felelősek a meglévő törzsadatgyűjtési formanyomtatványok időszerű frissítéséért és az új törzsadatgyűjtési formanyomtatványok a(z) [a KB neve beillesztendő] számára való benyújtásáért. A résztvevők felelősek a rájuk vonatkozó olyan információk megfelelőségének ellenőrzéséért, amelyeket a(z) [a KB neve beillesztendő] vitt be a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-be.

(6)   Úgy kell tekinteni, hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] felhatalmazással rendelkezik arra, hogy megadjon az SSP-t üzemeltető NKB-knak a résztvevőkkel kapcsolatos bármely olyan információt, amelyekre az SSP-t üzemeltető NKB-knak rendszergazdai szerepükben a telekommunikációs szolgáltatóval kötött szerződésnek megfelelően szükségük lehet.

(7)   A résztvevők tájékoztatják a(z) [a KB neve beillesztendő]-t minden olyan változásról, amely jogképességükben és az országról szóló véleménnyel lefedett, velük kapcsolatos kérdéseket érintő jogszabályokban következett be.

(8)   A résztvevők tájékoztatják a(z) [a KB neve beillesztendő]-t a következőkről:

a)

az általuk nyilvántartásba vett minden új közvetett résztvevőről, címezhető BIC-birtokosról vagy a több címzett általi hozzáféréssel rendelkező jogalanyról; és

b)

az a) pontban felsorolt jogalanyokkal kapcsolatos bármely változásról.

(9)   A résztvevők haladéktalanul tájékoztatják a(z) [a KB neve beillesztendő]-t arról, ha velük kapcsolatban nemteljesítési esemény következik be.

IV.   CÍM

PM-SZÁMLÁK VEZETÉSE ÉS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK FELDOLGOZÁSA

12. cikk

PM-számlák megnyitása és vezetése

(1)   A(z) [a KB neve beillesztendő] minden egyes résztvevő számára megnyit és üzemeltet legalább egy PM-számlát. Az kiegyenlítő banki minőségben eljáró résztvevő kérésére a(z) [a KB neve beillesztendő] likviditásirányítási célokra megnyit és üzemeltet egy vagy több alszámlát a TARGET2-[a KB/ország neve beillesztendő]-ben.

(2)   [Beillesztendő, ha alkalmazandó: A PM-számláknak nem lehet tartozik egyenlege.]

(3)   [Beillesztendő, ha alkalmazandó: Az üzleti nap elején és a végén a PM-számlák egyenlege nulla. A résztvevők úgy tekintendők, mintha utasították volna a [KB neve beillesztendő]-t arra, hogy az üzleti nap végi egyenleget utalja a résztvevő által meghatározott számlára.]

(4)   [Beillesztendő, ha alkalmazandó: Az adott számla egyenlegét a következő üzleti nap elején visszautalják a résztvevő PM-számlájára.]

(5)   A PM-számlák és alszámláik nem kamatozó számlák, kivéve, ha azokat a kötelező tartalék tartására használják. Ilyen esetben a kötelező tartalék kamatának megfizetésére a kötelező tartalékok Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendelet (9) és a kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló, 2003. szeptember 12-i 1745/2003/EK rendelet (EKB/2003/9) irányadó (10).

(6)   A fizetési megbízások PM-ben történő kiegyenlítésén túlmenően a PM-számla használható az ügyfélszámlára érkező és onnan induló fizetési megbízások kiegyenlítésére, a(z) [a KB neve beillesztendő] által megállapított szabályok szerint.

(7)   A résztvevők az ICM használatával kapnak információt a likviditási pozíciójukról. A(z) [a KB neve beillesztendő] napi számlakivonatot készít minden olyan résztvevő számára, amely arra igény tart.

13. cikk

A fizetési megbízások fajtái

A TARGET2 alkalmazásában a következők minősülnek fizetési megbízásnak:

a)

átutalási megbízások;

b)

a közvetlen terhelési felhatalmazás alapján végrehajtott közvetlen terhelési utasítások; és

c)

likviditás-átvezetési megbízások.

14. cikk

A fizetési megbízások befogadása és visszautasítása

(1)   A résztvevők által benyújtott fizetési megbízások akkor minősülnek elfogadottnak a [a KB neve beillesztendő] által, ha:

a)

a fizetési üzenet megfelel a telekommunikációs szolgáltató által meghatározott szabályoknak;

b)

a fizetési üzenet megfelel a TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő] üzenet szabványának és feltételeinek, és megfelel a „négy szem elvének” I. függelékben szereplő módon történő alkalmazásakor; és

c)

a fizető vagy a kedvezményezett felfüggesztése esetén a felfüggesztett résztvevő KB-jának kifejezett hozzájárulását beszerezték.

(2)   A(z) [a KB neve beillesztendő] haladéktalanul elutasít minden olyan fizetési megbízást, amely nem felel meg az (1) bekezdésben megállapított feltételeknek. A(z) [a KB neve beillesztendő] tájékoztatja a résztvevőt a fizetési megbízás elutasításáról az I. függeléknek megfelelően.

(3)   Az SSP annak alapján határozza meg a fizetési megbízások feldolgozásának időbélyegzőjét, hogy mikor kapta meg és fogadta be a fizetési megbízást.

15. cikk

Prioritási szabályok

(1)   Az utasítást adó résztvevőknek minden fizetési megbízást a következők egyikeként kell megjelölniük:

a)

normál fizetési megbízás (2. prioritási osztály);

b)

sürgős fizetési megbízás (1. prioritási osztály); vagy

c)

nagyon sürgős fizetési megbízás (0. prioritási osztály).

Ha a fizetési megbízáson nem tüntetnek fel prioritást, azt normál fizetési megbízásként kell kezelni.

(2)   Nagyon sürgős fizetési megbízást kizárólag a következők jelölhetnek meg:

a)

KB-k; és

b)

résztvevők, a CLS Nemzetközi Bank számára és onnan érkező fizetések esetében és a kapcsolódó rendszerekkel való elszámolásokkal összefüggésben a kapcsolódó rendszerek interfészen keresztül történő likviditásátvezetésre vonatkozó megbízások esetében.

A kapcsolódó rendszer által a kapcsolódó rendszerek interfészen keresztül benyújtott, a résztvevő PM-számlájának megterhelésére és jóváírására vonatkozó valamennyi fizetési megbízás nagyon sürgős fizetési megbízásnak minősül.

(3)   Az ICM-en keresztül kezdeményezett likviditásátvezetésre vonatkozó megbízásokat sürgős fizetési megbízásként kell kezelni.

(4)   A sürgős és a normál fizetési megbízások esetében a fizető az ICM-en keresztül azonnali hatállyal megváltoztathatja a prioritást. A nagyon sürgős fizetési megbízás prioritása nem változtatható meg.

16. cikk

Likviditási limitek

(1)   A résztvevő korlátozhatja a más TARGET2-résztvevők (a KB-k kivételével) felé indított fizetési megbízásokra rendelkezésre álló likviditás felhasználását, kétoldalú vagy többoldalú limitek meghatározásával. Ilyen limiteket csak a normál fizetési megbízások vonatkozásában lehet megállapítani.

(2)   Limitek csak valamely AL-csoport egésze által vagy tekintetében határozhatók meg. Nem határozható meg limit AL-csoporttag egyetlen PM-számlája tekintetében vagy az AL-csoporttagok egymás közötti viszonyában.

(3)   A résztvevő kétoldalú limit meghatározásával utasítja a(z) [a KB neve beillesztendő]-t, hogy valamely befogadott fizetési megbízás ne kerüljön kiegyenlítésre, ha a másik TARGET2-résztvevő PM-számlájára küldött, normál fizetési megbízások összege és az adott TARGET2-résztvevő PM-számlájáról fogadott sürgős és normál fizetések összegének különbsége meghaladná ezt a kétoldalú limitet.

(4)   A résztvevő többoldalú limitet állapíthat meg minden olyan kapcsolatra, amelyre nem vonatkozik kétoldalú limit. Többoldalú limit csak abban az esetben állapítható meg, ha a résztvevő legalább egy kétoldalú limitet meghatározott. Ha a résztvevő többoldalú limitet határoz meg, utasítja a(z) [a KB neve beillesztendő]-t, hogy valamely elfogadott fizetési megbízás ne kerüljön kiegyenlítésre, ha a valamennyi (olyan) TARGET2-résztvevő (amely tekintetében nem határozott meg kétoldalú limitet) részére kimenő, normál fizetési megbízásai összegének és az adott TARGET2-résztvevőtől bejövő sürgős és normál fizetések összegének különbsége meghaladná ezt a többoldalú limitet.

(5)   Bármely limit legkisebb összege 1 millió EUR. A nulla összegű kétoldalú vagy többoldalú limitet úgy kell kezelni, mintha limit nem került volna megállapításra. Nulla és 1 millió EUR közötti limit nem határozható meg.

(6)   Az ICM-en keresztül a limitek valós időben változtathatók, azonnali hatállyal vagy a következő üzleti naptól. Ha a limitet nullára változtatták, ugyanazon az üzleti napon többé már nem lehet azt módosítani. Valamely új kétoldalú vagy többoldalú limit meghatározása csak a következő üzleti naptól hatályos.

17. cikk

Likviditáselkülönítési lehetőségek

(1)   A résztvevők az ICM-en keresztül likviditást különíthetnek el a nagyon sürgős és a sürgős fizetési megbízások fedezeteként.

(2)   Az AL-csoport számlamenedzser kizárólag az AL-csoport mint egész számára különíthet el likviditást. Likviditás nem különíthető el az AL-csoporton belüli egyéni számlák tekintetében.

(3)   Amikor a résztvevő bizonyos mértékű likviditás elkülönítését kéri nagyon sürgős fizetési megbízások céljára, arra utasítja a [KB neve beillesztendő]-t, hogy csak akkor számolja el a sürgős és normál fizetési megbízásokat, ha megfelelő mennyiségű likviditás áll rendelkezésre a nagyon sürgős fizetési megbízások céljára tartalékolt összeg levonása után.

(4)   Amikor a résztvevő bizonyos mértékű likviditás elkülönítését kéri sürgős fizetési megbízások céljára, arra utasítja a [KB neve beillesztendő]-t, hogy csak akkor számolja el a normál fizetési megbízásokat, ha megfelelő mennyiségű likviditás áll rendelkezésre a sürgős és nagyon sürgős fizetési megbízások céljára tartalékolt összeg levonása után.

(5)   Az elkülönítési kérelem átvétele után a(z) [a KB neve beillesztendő]-nek ellenőriznie kell, hogy a résztvevő PM-számláján lévő likviditás elegendő-e az elkülönítéshez. Ha nem ez a helyzet, csak a PM-számlán rendelkezésre álló likviditás különíthető el. A kérelmezett likviditás fennmaradó része akkor különíthető el, ha a további likviditás válik hozzáférhetővé.

(6)   A likviditáselkülönítés szintje módosítható. A résztvevők új összegek elkülönítését kérhetik az ICM-en keresztül azonnali hatállyal vagy a következő üzleti naptól.

17a. cikk

A likviditástartalékolásra és a likviditásirányításra vonatkozó állandó utasítások

(1)   A résztvevők ICM-en keresztül előre meghatározhatják egy alapértelmezett összegű likviditás tartalékolását a sürgős vagy nagyon sürgős fizetési megbízások teljesítése céljára. Az ilyen állandó utasítás vagy az abban bekövetkezett változás a következő üzleti naptól kezdve hatályosul.

(2)   A résztvevők előre meghatározhatják a kapcsolódó rendszerekben történő elszámolásoknak az ICM-en keresztül való teljesítése céljára tartalékolt likviditás alapértelmezett összegét. Az ilyen állandó utasítás vagy az abban bekövetkezett változás a következő üzleti naptól kezdve hatályosul. Úgy kell tekinteni, hogy a résztvevők utasították a(z) [a KB neve beillesztendő]-t nevükben likviditás irányítására, amennyiben azt a vonatkozó kapcsolódó rendszer azt megkívánja.

18. cikk

Előre meghatározott kiegyenlítési időpontok

(1)   Az utasítást adó résztvevők előre meghatározhatják a fizetési megbízások kiegyenlítési idejét egy üzleti napon belül a „Legkorábbi terhelési időpont megadása” vagy a „Legkésőbbi terhelési időpont megadása” használatával.

(2)   A „Legkorábbi terhelési időpont megadása” használatakor a befogadott fizetési megbízás tárolásra kerül és csak a megadott időpontban kerül bevitelre a teljesítési sorba.

(3)   A „Legkésőbbi terhelési időpont megadása” használatakor az elfogadott fizetési megbízást nem teljesítettként visszaküldik, ha az a megadott terhelési időpontig nem teljesíthető. A meghatározott terhelési időpont előtt 15 perccel az utasítást adó résztvevő automatikus értesítést kap az ICM-en keresztül. Az utasítást adó résztvevő a „Legkésőbbi terhelési időpont megadása” funkciót használhatja kizárólag figyelmeztető jelzésként is. Ilyen esetekben az érintett fizetési megbízást nem küldik vissza.

(4)   Az utasítást adó résztvevők az ICM-en keresztül változtathatják meg a „Legkorábbi terhelési időpont megadása” vagy „Legkésőbbi terhelési időpont megadása” funkciót.

(5)   További technikai részletek az I. függelékben szerepelnek.

19. cikk

A későbbi értéknapra benyújtott fizetési megbízások

(1)   A fizetési megbízásokat a megadott értéknap előtt legfeljebb öt üzleti nappal korábban lehet benyújtani (tárolt fizetési megbízások).

(2)   A tárolt fizetési megbízások a benyújtó résztvevő által meghatározott üzleti nap kezdetén kerülnek feldolgozásra és állnak a beviteli rendelkezések közé az V. függelék szerint. A sorrendben az azonos prioritással rendelkező fizetési megbízások elé kerülnek.

(3)   A 15. cikk (3) bekezdése, a 22. cikk (2) bekezdése és a 29. cikk (1) bekezdésének a) pontja megfelelően alkalmazandó tárolt fizetési megbízások tekintetében.

20. cikk

A teljesítési sorban lévő fizetési megbízások kiegyenlítése

(1)   Amennyiben a kezdeményező résztvevők nem határozták meg a kiegyenlítési időpontot a 18. cikkben meghatározott módon, a befogadott fizetési megbízásokat haladéktalanul vagy legkésőbb azon üzleti nap végéig el kell számolni, amelyeken azokat befogadták, amennyiben a fizető PM-számláján elegendő fedezet áll rendelkezésre, figyelembe véve a 16. és 17. cikkekben említett likviditási limiteket és likviditáselkülönítést.

(2)   A fedezet a következőkből állhat:

a)

a PM-számlán rendelkezésre álló likviditás; vagy

b)

a többi TARGET2-résztvevőtől beérkező fizetések, a vonatkozó optimalizálási mechanizmusokra figyelemmel.

(3)   A nagyon sürgős fizetési megbízásokra a „First In, First Out (FIFO)” elvet kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a nagyon sürgős fizetési megbízásokat beérkezésük sorrendjében kell teljesíteni. A sürgős és normál fizetési megbízások addig nem teljesíthetők, amíg nagyon sürgős fizetési megbízások sorban állnak.

(4)   A sürgős fizetési megbízásokra szintén a FIFO elv vonatkozik. A normál fizetési megbízások nem számolhatóak el, amennyiben sürgős és nagyon sürgős fizetési megbízások sorban állnak.

(5)   A (3) és (4) bekezdéstől eltérve, az alacsonyabb prioritású (vagy az azonos prioritású, de később befogadott) fizetési megbízások kiegyenlíthetők a magasabb prioritású (vagy az azonos prioritású, de korábban befogadott) fizetési megbízások előtt, ha az alacsonyabb prioritású fizetési megbízások kiegyenlítése további fizetések fogadásával a fizető számára likviditásnövekedést eredményezne.

(6)   A normál fizetési megbízásokat a „by-pass FIFO” elven kell feldolgozni. Ez azt jelenti, hogy azok azonnal kiegyenlíthetők (függetlenül a korábban befogadott más, sorban álló normál fizetésektől), és ezért azok megsérthetik a FIFO-elvet, feltéve, hogy rendelkezésre áll a megfelelő fedezet.

(7)   A teljesítési sorba helyezett fizetési megbízások kiegyenlítésére vonatkozó további részleteket az I. függelék tartalmazza.

21. cikk

A sorban álló fizetési megbízások kiegyenlítése és visszaküldése

(1)   Az azonnal el nem számolt fizetési megbízások sorban állnak a kezdeményező résztvevő által adott prioritásnak megfelelően a 15. cikkben említettek szerint.

(2)   A sorban álló fizetési megbízások elszámolásának optimalizálása érdekében a(z) [a KB neve beillesztendő] használhatja az I. függelékben meghatározott optimalizációs eljárásokat.

(3)   A fizető – a nagyon sürgős fizetési megbízások kivételével – megváltoztathatja a sorban álló fizetési megbízások ranghelyét (azaz átsorolhatja azokat) az ICM-en keresztül. A fizetési megbízások a napközbeni feldolgozás során bármikor áthelyezhetőek azonnali hatállyal az adott sor elejére vagy végére, az V. függelékben említettek szerint.

(4)   A fizető kérésére a(z) [a KB neve beillesztendő], illetve az AL csoport esetében az AL csoport vezetőjének KB-ja dönthet úgy, hogy a nagyon sürgős fizetési megbízás sorban elfoglalt helyét megváltoztatja (kivéve az 5. és 6. sz. kiegyenlítési eljárással összefüggő nagyon sürgős fizetési megbízásokat), feltéve, hogy ez a változás nincs kihatással a kapcsolódó rendszerek által a TARGET2-ben végzett zavartalan elszámolásra, vagy nem vezetne egyéb módon rendszerkockázathoz.

(5)   Az ICM-ben kezdeményezett likviditásátvezetési megbízásokat azonnali hatállyal nem teljesítettként vissza kell küldeni, ha nem áll rendelkezésre elegendő likviditás. Az egyéb fizetési megbízásokat nem teljesítettként vissza kell küldeni, amennyiben azokat nem lehet elszámolni az adott üzenettípusok tekintetében az V. függeléknek megfelelő zárási időpontig.

22. cikk

A fizetési megbízások rendszer általi befogadása és azok visszavonhatatlansága

(1)   A 98/26/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdése és [a 98/26/EK irányelv e cikkét végrehajtó nemzeti jogi rendelkezés beillesztendő] értelmében a fizetési megbízások abban a pillanatban tekintendők a TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő]-be befogadottnak, amikor az adott résztvevő PM-számláját megterhelték.

(2)   A fizetési megbízások visszavonhatók mindaddig, amíg azok az (1) bekezdés szerint befogadásra nem kerülnek a TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő]-be. Az I. függelékben említett módon valamely algoritmusban lévő fizetési megbízások nem vonhatók vissza az algoritmus futásának ideje alatt.

V.   CÍM

LIKVIDITÁS-ÖSSZEVONÁS

23. cikk

Likviditás-összevonási módok

A(z) [a KB neve beillesztendő] összevont számlainformáció (CAI) üzemmódot és csoportos likviditáskezelés (AL) üzemmódot kínál.

24. cikk

Összevont számlainformáció üzemmód

(1)   A CAI-üzemmódot a következők használhatják:

a)

valamely hitelintézet és/vagy annak fióktelepei (függetlenül attól, hogy ezek ugyanabban a TARGET2 tagrendszerben vesznek-e részt), amennyiben az érintett jogalanyoknak különböző BIC-kel azonosított PM-számlái vannak; vagy

b)

két vagy több, azonos csoporthoz tartozó olyan hitelintézet és/vagy azok fióktelepei, amelyek mindegyike egy vagy több, eltérő BIC-kel azonosított PM-számlával rendelkezik.

(2)

a)

A CAI-üzemmód értelmében a CAI-csoport minden egyes tagja és azok KB-i számára rendelkezésre bocsátják a csoporttagok PM-számláinak listáját és a CAI-csoport szintjén összevont következő további információkat:

i.

napközbeni hitelkeretek (adott esetben);

ii.

egyenlegek, beleértve az alszámlák egyenlegét is;

iii.

forgalom;

iv.

kiegyenlített fizetések;

v.

sorban álló fizetési megbízások.

b)

A CAI-csoport vezetője és annak KB-ja hozzáféréssel rendelkezik a CAI-csoport bármely PM-számlája tekintetében valamennyi fenti tételre vonatkozó információkhoz.

c)

Az ebben a bekezdésben említett információkat az ICM-en keresztül bocsátják rendelkezésre.

(3)   A CAI-csoport vezetője jogosult az azonos CAI-csoport részét alkotó PM-számlák – ideértve azok alszámláit is – közötti likviditásátvezetés kezdeményezésére az ICM-en keresztül.

(4)   A CAI-csoportba beletartozhatnak olyan PM-számlák is, amelyek valamely AL-csoportnak is részét képezik. Ilyen esetben az AL-csoport valamennyi PM-számlája a CAI-csoport részét képezi.

(5)   Amennyiben kettő vagy több PM-számla egyidejűleg tartozik valamely AL-csoportba és egy (további számlákból álló) CAI-csoportba, az AL-csoportra vonatkozó szabályok az uralkodóak az AL-csoporton belüli kapcsolatra.

(6)   Az olyan CAI-csoport, amely tartalmazza valamely AL-csoport PM-számláit, kinevezhet az AL-csoport számlamenedzserétől eltérő CAI-csoport vezetőt.

(7)   Az AL-üzemmód használatára vonatkozó felhatalmazás beszerzésére vonatkozó, a 25. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott eljárást kell értelemszerűen alkalmazni a CAI-mód használatára történő felhatalmazás beszerzésére irányuló eljárásra. A CAI csoport vezetője nem címezhet egy végrehajtott CAI üzemmódú megállapodást az irányító NKB-nak.

25. cikk

Csoportos likviditáskezelési mód

(1)   Az AL-üzemmódot a következők használhatják:

a)

valamely hitelintézet és/vagy annak fióktelepei (függetlenül attól, hogy ezek ugyanabban a TARGET2 tagrendszerben vesznek-e részt), amennyiben az érintett jogalanyok az euroövezetben letelepedettek és azoknak különböző BIC-kel azonosított PM-számlái vannak;

b)

valamely euroövezeten kívül letelepedett hitelintézetnek az euroövezeten belül létrehozott fióktelepei (függetlenül attól, hogy ezek ugyanabban a TARGET2 tagrendszerben vesznek-e részt), feltéve, hogy az ilyen fióktelepeknek különböző BIC-kel azonosított, több PM-számlája van; vagy

c)

két vagy több, az a) albekezdésben említett hitelintézet és/vagy a b) albekezdésben említett fióktelep, amelyek ugyanahhoz a csoporthoz tartoznak.

Az a)–c) pontban említett valamennyi esetben az is követelmény, hogy az érintett jogalanyok napközbeni hitelmegállapodásokat kössenek a megfelelő euroövezeti NKB-val.

(2)   Az AL-üzemmód értelmében a fizetési megbízás megfelelő fedezete meglétének ellenőrzéséhez összesítésre kerül az összes AL-csoporttag PM-számláján rendelkezésre álló likviditás. A fentiek ellenére az AL-csoporttag és saját AL NKB-je közötti kétoldalú PM-számla kapcsolatra továbbra is az adott TARGET2 tagrendszer szabályozása az irányadó, az AL-megállapodásban meghatározott módosításokkal. Különösen a bármely AL-csoporttagnak a PM-számlájára nyújtott napközbeni hitel fedezete lehet bármely AL csoporttag egyéb PM-számláin, vagy bármely más AL-csoporttag azonos vagy más AL NKB-nál tartott PM-számláin rendelkezésre álló likviditás.

(3)   Az AL-üzemmód használata érdekében az (1) bekezdés feltételeinek megfelelő egy vagy több TARGET2-résztvevő AL-megállapodást köt a(z) [a KB neve beillesztendő] és adott esetben az olyan TARGET2 tagrendszerek más KB-ival, amelyekben más AL-csoporttagok részt vesznek. Egy TARGET2-résztvevő egy adott PM-számla vonatkozásában csak egy AL-megállapodást köthet. Az AL-megállapodásnak meg kell felelnie a VII. függelékben szereplő megfelelő űrlapnak.

(4)   Minden AL-csoport kinevez egy AL-csoport számlamenedzsert. Amennyiben az AL-csoport csak egyetlen résztvevőből áll, ez a résztvevő az AL-csoport számlamenedzsere. Az AL-csoport számlamenedzsere az AL-üzemmód használatára vonatkozó írásbeli kérelmet intéz a számlavezető NKB-hoz (beleértve a(z) [a KB neve beillesztendő] által előírt, törzsadatgyűjtési formanyomtatványokat is), a számlavezető NKB által előírt minta alapján megkötött AL-megállapodás megküldésével együtt. A többi AL-csoporttag TARGET2-résztvevő írásbeli kérelmét (beleértve a(z) [a KB neve beillesztendő] által előírt, törzsadatgyűjtési formanyomtatványokat is) saját AL NKB-jukhoz intézi. A számlavezető NKB bekérhet az általa a kérelem elbírálásához szükségesnek ítélt bármely további információt és dokumentumot is. Emellett a számlavezető NKB – más AL NKB-kkal egyetértésben – kérheti az AL-megállapodásba bármely olyan további rendelkezés felvételét, amelyet helyénvalónak tart valamennyi AL-csoporttag bármely AL NKB irányába fennálló, jelenlegi és/vagy jövőbeli bármely kötelezettségének teljesen és időben történő teljesítésének biztosítására.

(5)   A számlavezető NKB ellenőrzi, hogy a kérelmezők teljesítik-e az AL-csoport alakításának követelményeit, valamint hogy az AL-megállapodást megfelelően megkötötték-e. A számlavezető NKB ebből a célból egyeztethet más AL NKB-kkal. A számlavezető NKB döntését a (4) bekezdésben említett kérés számlavezető NKB általi kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban kell megküldeni az AL-csoport számlamenedzsere részére, vagy ha a számlavezető NKB további információkat kér, az ilyen információk számlavezető NKB általi kézhezvételétől számított egy hónapon belül. Minden elutasító határozatnak tartalmazni kell az elutasítás indokait.

(6)   Az AL-csoporttagok automatikusan hozzáféréssel rendelkeznek a CAI-üzemmódhoz.

(7)   Az AL-csoporton belüli információszolgáltatás és valamennyi interaktív felügyeleti intézkedés az ICM-en keresztül érhető el.

[Beillesztendő, ha alkalmazandó:

25a. cikk

Zálogjog/érvényesítés

(1)   Az [a KB neve beillesztendő]-nak az AB-csoporttag résztvevő és a(z) [a KB neve beillesztendő] jogviszonyából származó és [a megfelelő kifejezés beillesztendő: zálogjog/egész vagyonra kiterjedő zálogjog] e Feltételek 36. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint biztosított jelenlegi és jövőbeli követelései közé tartoznak az [a KB neve beillesztendő]-nak ilyen AL csoporttaggal szemben azon AB-megállapodás értelmében felmerülő követelései, amelynek mindketten szerződő felei.

(2)   [Beillesztendő, ha az adott ország joga szerint szükséges: Az AL-megállapodás sérelme nélkül az ilyen zálogjog nem gátolja a résztvevőt PM-számláin elhelyezett pénz üzleti nap során történő felhasználásában.]

(3)   [Beillesztendő, ha az adott ország joga szerint szükséges: Különleges elosztásra vonatkozó kikötés: Az AL-csoporttag osztja el a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő]-ból származó valamennyi kötelezettségének végrehajtására PM-számláján elhelyezett készpénzt.]

[Adott esetben és ha az adott ország joga szerint szükséges:

25b. cikk

A zálogjog érvényesítése

A végrehajtási esemény bekövetkezésekor a(z) [a KB neve beillesztendő] korlátlanul jogosult zálogjogának előzetes értesítés nélkül történő érvényesítésére. [Beillesztendő, ha az adott ország joga szerint szükségesnek tartják: a (a zálogjog érvényesítésére irányadó, megfelelő nemzeti jogszabályi rendelkezések beillesztendőek.)].

[Adott esetben, és ha az adott ország joga szerint szükséges:

25c. cikk

Biztosíték érvényesítése

A végrehajtási esemény bekövetkezésekor a(z) [a KB neve beillesztendő] jogosult biztosítékának érvényesítésére a 36. cikk szerint.]

26. cikk

Követelések beszámítása a 36. cikk (4) és (5) bekezdése alapján

Végrehajtási esemény bekövetkezésekor a(z) [a KB neve beillesztendő] ilyen AL-csoporttag felé fennálló minden követelése automatikusan és haladéktalanul esedékessé válik és azokra e Feltételek beszámításra irányadó 36. cikkének (4) és (5) bekezdése fog vonatkozni.

VI.   CÍM

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS RENDKÍVÜLI HELYZETEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

27. cikk

Az üzletmenet folytonosságára vonatkozó és a rendkívüli helyzetek eljárásai

A IV. függelékben körülírt, az üzletmenet folytonosságára vonatkozó és a rendkívüli helyzetek eljárásai alkalmazandók rendkívüli külső esemény vagy minden más olyan esemény bekövetkezésekor, ami az SSP működését érinti.

28. cikk

Biztonsági követelmények

(1)   A résztvevők megfelelő biztonsági ellenőrzéseket hajtanak végre rendszerük jogosulatlan hozzáféréstől és használattól való védelmére. Kizárólag a résztvevők felelnek rendszerük titkosságának, integritásának és elérhetőségének megfelelő védelméért.

(2)   A résztvevők tájékoztatják az [a KB neve beillesztendő] technikai infrastruktúrájukban, illetve adott esetben harmadik fél technikai infrastruktúrájában felmerült, biztonságot érintő valamennyi eseményről. A(z) [a KB neve beillesztendő] további információkat kérhet az eseményről, és szükség szerint kérheti, hogy a résztvevő tegye meg a megfelelő intézkedéseket az ilyen események újbóli előfordulásának megelőzésére.

(3)   A(z) [a KB neve beillesztendő] további biztonsági követelményeket írhat elő valamennyi résztvevő és/vagy a(z) [a KB neve beillesztendő] által kritikus fontosságúnak minősített résztvevők számára.

VII.   CÍM

AZ INFORMÁCIÓS ÉS FELÜGYELETI MODUL

29. cikk

Az ICM használata

(1)   Az ICM:

a)

lehetővé teszi a résztvevők számára a számláikra vonatkozó információk elérését és a likviditás kezelését;

b)

használható likviditásátvezetési megbízások benyújtására; és

c)

lehetővé teszi a résztvevők számára a likviditás rendkívüli helyzetekben történő újraelosztását, és háttérmegoldásként a rendkívüli helyzetekben használatos kifizetések kezdeményezését a résztvevő fizetési infrastruktúrájának meghibásodása esetére.

(2)   Az ICM-re vonatkozó további technikai részletek az I. függelékben szerepelnek.

VIII.   CÍM

MEGTÉRÍTÉS, FELELŐSSÉGI RENDSZER ÉS BIZONYÍTÉK

30. cikk

Megtérítési rendszer

Ha valamely fizetési megbízás a TARGET2 technikai üzemzavara következtében a beérkezés napján nem hajtható végre, a(z) [a KB neve beillesztendő] a II. mellékletben megállapított külön eljárásnak megfelelően megtérítést ajánl fel az érintett közvetlen résztvevőknek.

31. cikk

Felelősségi rendszer

(1)   A(z) [a KB neve beillesztendő]-t és a résztvevőket az e Feltételek szerinti kötelezettségeik teljesítésekor köti egymással szemben az ésszerű gondosság tanúsításának általános kötelezettsége.

(2)   A(z) [a KB neve beillesztendő] felelősséggel tartozik résztvevői felé a csalás (beleértve például a szándékos kötelezettségszegést) vagy súlyos gondatlanság eseteiben a TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő] működéséből származó bármely veszteségért. Gondatlanság esetében a(z) [a KB neve beillesztendő] felelőssége a résztvevő közvetlen veszteségére korlátozódik, azaz a szóban forgó tranzakció összegére és/vagy annak kamata elvesztésére, az annak következtében bekövetkező károk kizárásával.

(3)   A(z) [a KB neve beillesztendő] nem felel a műszaki infrastruktúrában (beleértve például a(z) [a KB neve beillesztendő] számítógépes infrastruktúráját, programjait, adatait, alkalmazásait vagy hálózatait is) bekövetkezett üzemzavar vagy meghibásodás miatt bekövetkezett veszteségekért, ha a(z) [a KB neve beillesztendő]-nél az üzemzavar vagy meghibásodás annak ellenére következett be, hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] elfogadta mindazokat az intézkedéseket, amelyek ésszerűen szükségesek az ilyen infrastruktúra üzemzavar vagy meghibásodás elleni védelmére, és az ilyen üzemzavar vagy meghibásodás következményeinek elhárítására (ez utóbbiba beletartozik például a IV. függelékben említett, üzletmenet folytonosságára vonatkozó és a rendkívüli helyzetek eljárásai kezdeményezése és elvégzése).

(4)   A(z) [a KB neve beillesztendő] nem felel:

a)

annyiban, amennyiben a veszteséget a résztvevő okozta; vagy

b)

ha a veszteség a(z) [a KB neve beillesztendő] ésszerű ellenőrzésén kívül álló, külső eseményekből (vis maior) származik.

(5)   A [a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (11) végrehajtó nemzeti jogi rendelkezések] ellenére az (1)–(4) bekezdés annyiban érvényesül, amennyiben a(z) [a KB neve beillesztendő] felelőssége kizárható.

(6)   A(z) [a KB neve beillesztendő] és a résztvevők minden ésszerű és gyakorlati lépést megtesznek az e cikkben említett kár vagy veszteség csökkentésére.

(7)   A(z) [a KB neve beillesztendő] e Feltételek alapján fennálló egyes vagy minden kötelezettségének teljesítésekor saját nevében megbízhat harmadik személyeket, különösen telekommunikációs vagy más hálózati szolgáltatókat, illetve más jogalanyokat, ha ez szükséges a(z) [a KB neve beillesztendő] kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy ez bevett piaci gyakorlat. A(z) [a KB neve beillesztendő] kötelezettségei az ilyen harmadik személyek megfelelő kiválasztására és megbízására korlátozódnak, és a(z) [a KB neve beillesztendő] felelőssége ennek megfelelően korlátozott. E bekezdés alkalmazásában az SSP-t üzemeltető NKB-k nem minősülnek harmadik személynek.

32. cikk

Bizonyíték

(1)   Amennyiben e Feltételek eltérően nem rendelkeznek, a TARGET2 vonatkozásában a(z) [a KB neve beillesztendő] és a résztvevők között valamennyi fizetéssel és a fizetések feldolgozásával kapcsolatos üzenetváltás, mint például a terhelések vagy jóváírások visszaigazolása vagy a számlaegyenlegről szóló üzenetek váltása, a telekommunikációs szolgáltatón keresztül történik.

(2)   Befogadásra kerülnek az üzenetek [a KB neve beillesztendő] vagy a telekommunikációs szolgáltató által megőrzött elektronikus vagy írásbeli nyilvántartásai a(z) [a KB neve beillesztendő]-n keresztül végrehajtott fizetések bizonyítására szolgáló eszközként. A telekommunikációs szolgáltató eredeti üzenetének elmentett vagy kinyomtatott változata ugyanolyan bizonyító erővel rendelkezik, mint az eredeti üzenet, tekintet nélkül annak formájára.

(3)   Ha a résztvevő telekommunikációs szolgáltatóval fennálló kapcsolata megszakad, a résztvevőnek helyettesítő eszközöket kell alkalmaznia a IV. függelékben megállapított üzenetek továbbítására. Ilyen esetekben az üzenet [a KB neve beillesztendő] által elmentett vagy kinyomtatott változata ugyanolyan bizonyító erővel rendelkezik, mint az eredeti üzenet, tekintet nélkül annak formájára.

(4)   A(z) [a KB neve beillesztendő] teljes körű nyilvántartást vezet a résztvevők által benyújtott és a részükre küldött fizetési megbízásokról [a vonatkozó nemzeti jogszabályban előírt időtartam beillesztendő] időtartamon át, attól számítva, amikor az ilyen fizetési megbízást benyújtották és a fizetést megkapták, melynek során ez a teljes körű nyilvántartás legalább öt évre vagy – ha egyedi szabályozások megkívánják – ennél hosszabb időre kiterjed a TARGET2 minden olyan résztvevője esetében, amelyeket az Európai Unió Tanácsa vagy a tagállamok által elfogadott korlátozó intézkedések alapján folyamatosan figyelemmel kísérnek.

(5)   A(z) [a KB neve beillesztendő] saját könyvei és nyilvántartásai (akár papíron, mikrofilmen, microfiche-en, elektronikus vagy mágneses rögzítéssel, illetve bármely más, mechanikailag reprodukálható formában vagy más módon) elfogadásra kerülnek bizonyítási eszközként a résztvevő bármely kötelezettsége és minden olyan tény vagy esemény vonatkozásában, amelyre a Felek hivatkoznak.

IX.   CÍM

A RÉSZVÉTEL MEGSZÜNTETÉSE ÉS A SZÁMLÁK LEZÁRÁSA

33. cikk

A részvétel időtartama és rendes felmondása

(1)   A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való részvétel a 34. cikk sérelme nélkül határozatlan időre szól.

(2)   A résztvevő bármikor felmondhatja a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] való részvételét 14 üzleti napos felmondási határidővel, amennyiben a(z) [a KB neve beillesztendő]-val ettől rövidebb felmondási időben nem állapodik meg.

(3)   A(z) [a KB neve beillesztendő] bármikor felmondhatja a résztvevő részvételét a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben három hónapos felmondással, amennyiben a résztvevővel ettől eltérő felmondási időről nem állapodik meg.

(4)   A részvétel felmondásával a 38. cikkben megállapított titoktartási kötelezettségek a felmondás napján kezdődő ötéves időtartamig hatályban maradnak.

(5)   A részvétel felmondásakor az érintett résztvevő PM-számláit a 35. cikkel összhangban le kell zárni.

34. cikk

Felfüggesztés és a részvétel rendkívüli felmondása

(1)   A résztvevő TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való részvétele haladéktalanul megszűnik vagy felfüggesztésre kerül, ha a következő események egyike bekövetkezik:

a)

fizetésképtelenség miatti eljárások megindulása; és/vagy

b)

a résztvevő többé nem felel meg a 4. cikkben megállapított csatlakozási feltételeknek.

(2)   A(z) [a KB neve beillesztendő] bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti vagy felfüggesztheti a résztvevő TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való részvételét, ha

a)

egy vagy több (az (1) bekezdésben említettektől eltérő) nemteljesítési esemény bekövetkezik;

b)

a résztvevő súlyosan megszegi e Feltételeket;

c)

a résztvevő elmulasztja a(z) [a KB neve beillesztendő] felé fennálló bármely lényeges kötelezettsége teljesítését;

d)

a résztvevőt kizárják a TARGET2 CUG-ból vagy egyébként az abban való tagsága megszűnik;

e)

bármely olyan, résztvevővel kapcsolatos esemény bekövetkezik, ami a(z) [a KB neve beillesztendő] értékelése szerint veszélyeztetné a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] vagy bármely más TARGET2 tagrendszer általános stabilitását, megbízhatóságát és biztonságát, vagy ha az ilyen résztvevő veszélyeztetné a(z) [a KB neve beillesztendő] feladatainak [a megfelelő nemzeti jogszabályra történő hivatkozás beillesztendő]-ban és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányában leírt teljesítését, vagy pedig prudenciális okból jelent kockázatot; és/vagy

f)

valamely NKB a III. melléklet 12. pontja alapján felfüggeszti vagy megszünteti a résztvevő napközbeni hitelhez való hozzáférését.

(3)   A (2) bekezdés szerinti mérlegelési joga gyakorlásakor a(z) [a KB neve beillesztendő] figyelembe veszi többek között az a)–c) albekezdésekben említett nemteljesítési esemény vagy események súlyosságát.

(4)

a)

Abban az esetben, ha a(z) [a KB neve beillesztendő] az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően felfüggeszti vagy megszünteti a résztvevő TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való részvételét, a(z) [a KB neve beillesztendő] azonnal értesíti az ilyen felfüggesztésről vagy megszüntetésről a résztvevőt, a többi KB-t és a többi résztvevőt mindenkinek szóló ICM-üzenet révén.

b)

Abban az esetben, ha a(z) [a KB neve beillesztendő]-t más KB tájékoztatja a résztvevő más TARGET2 tagrendszerben való részvételének felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, a(z) [a KB neve beillesztendő] azonnal értesíti résztvevőit az ilyen felfüggesztésről vagy megszüntetésről mindenkinek szóló ICM-üzenettel.

c)

Amint az ilyen mindenkinek szóló ICM-üzenetet a résztvevők megkapták, úgy kell tekinteni, hogy azokat tájékoztatták a résztvevő TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben vagy más TARGET2 tagrendszerben való részvételének felmondásáról/megszüntetéséről. A résztvevők viselnek minden abból eredő veszteséget, hogy fizetési megbízást nyújtottak be olyan résztvevőknek, akiknek a részvételét felfüggesztették vagy megszüntették, ha a fizetési megbízást a mindenkinek szóló ICM-üzenet kézhezvétele után vitték be a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-be.

(5)   Valamely résztvevő részvételének megszüntetésekor a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] nem fogad el új fizetési megbízást az ilyen résztvevőtől. Elutasításra kerülnek a sorban álló fizetési megbízások, az ilyen résztvevő javára szóló vagy a tárolt fizetési megbízások.

(6)   Ha a résztvevőt felfüggesztették a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben, valamennyi bejövő és kimenő fizetési megbízása tárolásra kerül, és csak azt követően kerül a teljesítési sorba, miután azokat a felfüggesztett résztvevő KB-ja kifejezetten elfogadta.

35. cikk

PM-számlák lezárása

(1)   A résztvevők bármikor megszüntethetik PM-számlájukat, feltéve, hogy a(z) [a KB neve beillesztendő]-t erről 14 üzleti nappal előbb értesítik.

(2)   A részvétel 33. cikknek vagy 34. cikknek megfelelően történő felmondása esetén a(z) [a KB neve beillesztendő] lezárja az adott résztvevő PM-számláit, miután

a)

teljesített vagy visszaküldött minden sorban álló fizetési megbízást; és

b)

élt a 36. cikk értelmében fennálló zálogjogával és beszámítási jogával.

X.   CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

A(z) [a KB neve beillesztendő] zálogjoga és beszámítási joga

(1)   [Beillesztendő, ha alkalmazandó: A(z) [a KB neve beillesztendő] zálogjoggal rendelkezik a résztvevő PM-számláinak a jelenlegi és jövőbeli követel egyenlegén, a felek közötti jogviszonyból eredő jelenlegi és jövőbeli követelések biztosítására.]

(1a)   [Beillesztendő, ha alkalmazandó: A résztvevő a PM-számla követel egyenlegéből eredő, a(z) [a KB neve beillesztendő]-vel szembeni jelenlegi és jövőbeli követeléseit fedezetként átutalják a(z) [a KB neve beillesztendő] számára, mint a(z) [a KB neve beillesztendő] a résztvevővel szemben a [az e Feltételeket végrehajtó szabályozásra való hivatkozás beillesztendő]-ból eredő bármely jelenlegi és jövőbeli követeléseinek biztosítékát (azaz mint letétátutalást). Az ilyen biztosítékot önmagában az a tény hozza létre, hogy a pénzeszközöket jóváírták a résztvevő PM-számláján.]

(1b)   [Beillesztendő, ha alkalmazandó: A(z) [a KB neve beillesztendő] a függő kiadásokra kiterjedő zálogjoggal rendelkezik a résztvevő PM-számláinak jelenlegi és jövőbeli követel egyenlegén, a felek közötti jogviszonyból eredő jelenlegi és jövőbeli követelések biztosítására.]

(2)   [Beillesztendő, ha alkalmazandó: A(z) [a KB neve beillesztendő] akkor is rendelkezik az (1) bekezdésben említett joggal, ha a követelések csak eshetőlegesek vagy még nem esedékesek.]

(3)   [Beillesztendő, ha alkalmazandó: A résztvevő PM-számlatulajdonosi minőségében eljárva ezennel tudomásul veszi a zálogjog alapítását [a KB neve beillesztendő] javára, amelynél a PM-számlát megnyitotta. Ez a tudomásul vétel az elzálogosított eszközöknek a [a nemzetre utaló megfelelő melléknév beillesztendő] jog értelmében a(z) [a KB neve beillesztendő] részére történő átengedésének minősül. Az elzálogosított egyenlegű PM-számlára történő minden befizetés a befizetés puszta tényével visszavonhatatlanul, korlátozás nélkül elzálogosításra kerül, a biztosított kötelezettségek teljes körű teljesítésének fedezetéül.]

(4)   Amennyiben:

a)

a 34. cikk (1) bekezdésében említett nemteljesítési esemény; vagy

b)

bármely más nemteljesítési esemény vagy a 34. cikk (2) bekezdésében említett esemény következtében a résztvevő részvételét megszüntették vagy felfüggesztették a résztvevő elleni fizetésképtelenség miatt indított eljárás megindulása ellenére, illetve a résztvevő jogainak bármely engedményezése, bírósági vagy más lefoglalása, vagy azok egyéb elidegenítése ellenére – a résztvevő valamennyi kötelezettsége automatikusan és azonnal lejár, előzetes értesítés és bármely hatóság általi előzetes jóváhagyás szükségessége nélkül, és az azonnal esedékessé válik. Ezenfelül a résztvevő és a(z) [a KB neve beillesztendő] egymással szembeni követelései automatikusan beszámításra kerülnek egymással szemben, és a magasabb összeggel tartozó félnek kell a másik fél számára megfizetnie a különbözetet.

(5)   A(z) [a KB neve beillesztendő] a beszámítás megtörténtét követően azonnal értesíti a résztvevőt a (4) bekezdés alapján történő beszámításról.

(6)   A(z) [a KB neve beillesztendő] előzetes értesítés nélkül megterhelheti bármely résztvevő PM-számláját bármely olyan összeggel, amellyel a résztvevő a(z) [a KB neve beillesztendő]-nek tartozik, a résztvevő és a(z) [a KB neve beillesztendő] közötti jogviszonyból eredően.

37. cikk

Az alszámlákon lévő pénzeszközökkel kapcsolatos zálogjogok

(1)   A(z) [a KB neve beillesztendő] [az irányadó jogrendszer szerinti fedezetkezelési technikára való utalás beillesztendő]-val rendelkezik a résztvevő kapcsolódó rendszerrel kapcsolatos fizetési megbízások kiegyenlítésére nyitott alszámláin lévő egyenleg felett, a vonatkozó kapcsolódó rendszer és a KB-ja közötti megállapodás alapján. Ez az egyenleg szolgál fedezetül a résztvevőnek az ilyen kiegyenlítéssel kapcsolatban a(z) [a KB neve beillesztendő] felé fennálló, a (7) bekezdésben említett kötelezettségeire.

(2)   A(z) [a KB neve beillesztendő] a kapcsolódó rendszer általi („ciklus eleje” üzenettel történő) értesítéskor zárolja a résztvevő alszámláinak egyenlegét. Adott esetben a(z) [a KB neve beillesztendő] ezt követően megnöveli vagy csökkenti a befagyasztott egyenleget azáltal, hogy az alszámlákat megterheli vagy jóváírja a rendszerek közti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetésekkel vagy likviditást utal az alszámlára. Az ilyen zárolás a kapcsolódó rendszer általi („ciklus vége” üzenettel történő) értesítéskor jár le.

(3)   A résztvevő alszámlaegyenlege zárolásának visszaigazolásával a(z) [a KB neve beillesztendő] garantálja a kapcsolódó rendszer felé az ezen egyenleg erejéig történő fizetéseket. A garancia automatikusan nő vagy csökken a fizetés összegének megfelelően, adott esetben a befagyasztott egyenleg növelésének vagy csökkentésének az alszámlák a rendszerek közti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetésekkel való jóváírásának vagy megterhelésének, illetve az alszámlára történő likviditásátutalásnak a megerősítésével. A garancia fent említett növelésének vagy csökkentésének sérelme nélkül a garancia visszavonhatatlan, feltétlen és első felhívásra fizetendő. Ha a(z) [a KB neve beillesztendő] nem a kapcsolódó rendszer KB-ja, úgy kell tekinteni, hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] utasítást kapott a fent említett garanciának a kapcsolódó rendszer KB-ja számára történő kiadására.

(4)   A résztvevővel szembeni, fizetésképtelenség miatt indított eljárás hiányában a résztvevő teljesítési kötelezettségeinek kiegyenlítésére szóló, kapcsolódó rendszerrel kapcsolatos fizetési megbízásokat a garancia lehívása és a résztvevő alszámlájának egyenlegére vonatkozó zálogjog érvényesítése nélkül kell teljesíteni.

(5)   A résztvevő fizetésképtelensége esetén a résztvevő teljesítési kötelezettségeinek kiegyenlítésére szóló, kapcsolódó rendszerrel kapcsolatos fizetési megbízás a garancia keretében történő első fizetési igény; ekként a megbízásban szereplő összeggel a résztvevő alszámlájának megterhelése (és a kapcsolódó rendszer technikai számlájának jóváírása) azonos mértékben jár a(z) [a KB neve beillesztendő] garanciakötelezettségének beváltásával és a résztvevő alszámlájának egyenlege feletti zálogjoga érvényesítésével.

(6)   A garancia a kapcsolódó rendszer azon értesítésével jár le, hogy a kiegyenlítés megtörtént („ciklus vége” üzenettel).

(7)   A résztvevő köteles a(z) [a KB neve beillesztendő] részére visszafizetni az ez utóbbi által a garancia keretében teljesített minden fizetést.

38. cikk

Titoktartás

(1)   A(z) [a KB neve beillesztendő] titokban tart minden bizalmas vagy titkos információt, beleértve azt is, amikor az ilyen információk a résztvevő vagy a résztvevő ügyfelei fizetési, műszaki vagy szervezeti információira vonatkoznak, kivéve, ha a résztvevő vagy ügyfele írásbeli hozzájárulását adta azok felfedéséhez [amennyiben a nemzeti jog alapján szükséges lehet, a következő beillesztendő: vagy az ilyen felfedés a [az országnévre vonatkozó melléknév beillesztendő] joga alapján megengedett vagy kötelező].

(2)   Az (1) bekezdéstől eltéréssel a résztvevő beleegyezik abba, hogy [a KB neve beillesztendő] felfedheti a résztvevőre vagy a résztvevő ügyfelére vonatkozó, a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] üzemeltetése során szerzett fizetési, technikai vagy szervezeti információkat a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] működtetésében részt vevő más KB-k vagy harmadik személyek előtt olyan mértékig, amely a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] hatékony működéséhez szükséges, illetve a tagállamok vagy az Unió felügyeleti vagy felvigyázói hatóságai előtt olyan mértékig, amely azok közfeladatainak ellátásához szükséges, amennyiben – minden ilyen esetben – az információ felfedése nem ütközik a az alkalmazandó jog rendelkezéseibe. A(z) [a KB neve beillesztendő] nem felel az ilyen felfedés pénzügyi vagy kereskedelmi következményeiért.

(3)   Az (1) bekezdéstől eltéréssel és amennyiben az közvetlenül vagy közvetve nem teszi lehetővé a résztvevő vagy a résztvevő ügyfeleinek azonosítását, a(z) [a KB neve beillesztendő] saját közfeladatai vagy az információkat fogadó más közigazgatási intézmények feladatai gyakorlása során statisztikai, történeti, tudományos vagy egyéb célokra felhasználhat, felfedhet vagy közzétehet olyan információkat a résztvevők vagy a résztvevők ügyfelei vonatkozásában.

(4)   A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] működésével kapcsolatos olyan információkat, amelyek hozzáférhetőek a résztvevők számára, csak az e Feltételekben megállapított célokra használhatók fel. A résztvevőknek az ilyen információkat titokban kell tartaniuk, amennyiben a(z) [a KB neve beillesztendő] a felfedéshez nem adta kifejezett írásbeli hozzájárulását. A résztvevőknek biztosítaniuk kell, hogy e cikk alapján titoktartási követelmények kössenek minden olyan harmadik személyt, akikre a Feltételek alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésére ténylegesen vagy lehetségesen hatást gyakorló feladatokat szerveznek ki, bíznak rá vagy akikkel ilyen feladatokra kötnek alvállalkozói szerződést.

(5)   A(z) [a KB neve beillesztendő] felhatalmazást kap a fizetési megbízások kiegyenlítése érdekében a szükséges adatok feldolgozására és a telekommunikációs szolgáltatónak történő továbbítására.

39. cikk

Adatvédelem, pénzmosás megelőzése, igazgatási vagy korlátozó intézkedések és kapcsolódó kérdések

(1)   Úgy kell tekinteni, hogy a résztvevők ismerik és betartják az adatvédelemmel, valamint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységek és az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésének megelőzésével kapcsolatos, őket terhelő valamennyi kötelezettséget, különösen a PM-számláikra terhelt vagy azokon jóváírt fizetésekre vonatkozó megfelelő intézkedések végrehajtása vonatkozásában. A résztvevőknek a telekommunikációs szolgáltatóval való szerződés megkötése előtt szintén meg kell ismerniük a telekommunikációs szolgáltató adat-visszakeresési politikáját.

(2)   A résztvevőket úgy kell tekinteni, hogy felhatalmazták a(z) [a KB neve beillesztendő]-t a rájuk vonatkozó információk belföldi és külföldi felügyelő hatóságtól vagy kereskedelmi szervezettől történő beszerzésére, ha az ilyen információk szükségesek a résztvevő TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való részvételéhez.

(3)   A fizető vagy a kedvezményezett fizetési szolgáltatójaként eljáró résztvevőknek meg kell felelniük a Szerződés 75. vagy 215. cikke alapján rájuk kirótt igazgatási vagy korlátozó intézkedésekből eredő összes követelménynek, ideértve a tranzakciók feldolgozásával kapcsolatban az illetékes hatóságoknak történő bejelentéssel vagy azok hozzájárulásának beszerzésével kapcsolatos követelményt. Ezen túlmenően:

a)

a [KB neve beillesztendő] fizető résztvevő fizetési szolgáltatója:

i.

a résztvevőnek kell megtennie a szükséges bejelentést vagy beszereznie a hozzájárulást azon központi bank képviseletében, amely a bejelentésre vagy a hozzájárulás beszerzésére elsődlegesen köteles, és át kell adnia a [KB neve beillesztendő] a bejelentés megtételének vagy a hozzájárulás megadásának bizonyítékait;

ii.

a résztvevő mindaddig nem viheti be a TARGET2-be az átutalási megbízást, ameddig nem kapja meg a [KB neve beillesztendő]-tól az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy a fizető fizetési szolgáltatójának képviseletében a szükséges bejelentést megtették, illetve a hozzájárulást megadták;

b)

amennyiben a [KB neve beillesztendő] a fizető résztvevő fizetési szolgáltatója, a résztvevőnek kell megtennie a szükséges bejelentést vagy beszereznie a hozzájárulást azon központi bank képviseletében, amely a bejelentésre vagy a hozzájárulás beszerzésére elsődlegesen köteles, és át kell adnia a [KB neve beillesztendő] a bejelentés megtételének vagy a hozzájárulás megadásának bizonyítékait.

E bekezdés alkalmazásában a „fizetési szolgáltató”, „fizető” és „kedvezményezett” az irányadó igazgatási vagy korlátozó intézkedésben hozzájuk rendelt jelentéssel bír.

40. cikk

Értesítések

(1)   Amennyiben e Feltételek másként nem rendelkeznek, az e Feltételek alapján előírt vagy megengedett értesítéseket ajánlott levélben, faxon vagy egyéb írásos módon, illetve a telekommunikációs szolgáltatón keresztül hitelesített üzenetben kell megtenni. A(z) [a KB neve beillesztendő]-nak/-nek szóló értesítéseket a(z) [a KB neve beillesztendő] [az adott KB fizetési rendszerekkel foglalkozó részlege vagy a megfelelő KB-részleg neve beillesztendő] vezetőjének kell benyújtani a(z) [a KB megfelelő címe beillesztendő] címre vagy pedig a(z) [a KB BIC-címe beillesztendő] címre. A résztvevőnek szóló értesítéseket az általa a(z) [a KB neve beillesztendő]-nak/-nek időről időre bejelentett címre, telefaxszámra vagy BIC-címre kell megküldeni.

(2)   Az értesítés megküldésének bizonyítására elegendő azt bizonyítani, hogy az értesítést kézbesítették az adott címen és az értesítést tartalmazó borítékot megfelelően megcímezték és postára adták.

(3)   Valamennyi értesítést [a megfelelő nemzeti nyelv és/vagy az „angol” szó beillesztendő] nyelven kell megküldeni.

(4)   A résztvevőket köti a(z) [a KB neve beillesztendő] bármely, a résztvevők által kitöltött és/vagy aláírt formanyomtatványa és dokumentuma, beleértve például a 8. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett törzsadatgyűjtési formanyomtatványokat és a 11. cikk (5) bekezdése alapján megadott információkat, amelyeket az (1) és (2) bekezdéssel összhangban nyújtottak be, és amelyek vonatkozásában a(z) [a KB neve beillesztendő] ésszerűen hiszi, hogy azokat a résztvevőktől, alkalmazottaiktól vagy megbízottaiktól kapta.

41. cikk

Szerződéses kapcsolat a telekommunikációs szolgáltatóval

(1)   E Feltételek alkalmazásában a telekommunikációs szolgáltató a SWIFT. Minden résztvevő külön megállapodást köt a SWIFT-tel a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] résztvevő általi használatához kapcsolódóan a SWIFT által nyújtandó szolgáltatások vonatkozásában. A résztvevő és a SWIFT közötti kapcsolatra kizárólag a SWIFT feltételei vonatkoznak.

(2)   Minden egyes résztvevő szintén részt vesz a TARGET2 CUG-ban, a SWIFT szolgáltatás SSP-adminisztrátori minőségben eljáró, SSP-t üzemeltető NKB-k által meghatározottak szerint. Valamely résztvevő TARGET2 CUG-ba való felvétele vagy onnan történő kizárása akkor lép hatályba, amikor arról a SWIFT szolgáltatás adminisztrátora tájékoztatta a SWIFT-et.

(3)   A résztvevőknek meg kell felelniük a(z) [a KB neve beillesztendő] által rendelkezésre bocsátott TARGET2 SWIFT szolgáltatási profilnak.

(4)   A SWIFT által nyújtandó szolgáltatások nem képezik részét a(z) [a KB neve beillesztendő] által a TARGET2 vonatkozásban nyújtandó szolgáltatásoknak.

(5)   A(z) [a KB neve beillesztendő] nem felel a SWIFT (beleértve igazgatóit, személyzetét és alvállalkozóit) által a SWIFT szolgáltatások nyújtójaként elkövetett intézkedésekért, hibákért vagy mulasztásokért, illetve a résztvevő által a SWIFT-hálózat elérésére választott telekommunikációs szolgáltatók intézkedéseiért, hibáiért vagy mulasztásaiért.

42. cikk

Módosítási eljárás

A(z) [a KB neve beillesztendő] bármikor, egyoldalúan módosíthatja e feltételeket, beleértve annak függelékeit is. E Feltételek módosításait – beleértve a függelékek módosításait is – [a megfelelő kihirdetési módozat beillesztendő] útján kell kihirdetni. A módosításokat elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a résztvevő a módosításokról való tudomásszerzést követő 14 napon belül azok ellen kifejezetten nem tiltakozik. Abban az esetben, ha valamely résztvevő a módosítás ellen tiltakozik, a(z) [a KB neve beillesztendő] jogosult azonnali hatállyal felmondani a résztvevő TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő]-ben való részvételét és lezárni bármely PM-számláját.

43. cikk

Harmadik személyek jogai

(1)   Az e Feltételekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó jogok érdekeltségek, kötelezettségek, felelősségek és követelések a(z) [a KB neve beillesztendő] előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a résztvevők által nem ruházhatók át, nem zálogosíthatóak el vagy nem engedményezhetők harmadik személyre.

(2)   E Feltételek nem keletkeztetnek jogokat vagy kötelezettségeket a(z) [a KB neve beillesztendő]-n és a TARGET2- [a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] résztvevőin kívül más jogalany javára, illetve tekintetében.

44. cikk

Irányadó jog, joghatóság és a teljesítés helye

(1)   A(z) [a KB neve beillesztendő] és a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben résztvevők közötti kétoldalú kapcsolatra [az országnévre vonatkozó melléknév beillesztendő] jog irányadó.

(2)   Az Európai Unió Bírósága hatáskörének sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett kapcsolathoz kötődő bármely kérdésből származó minden jogvita a(z) [a KB székhelye szerinti tagállam neve beillesztendő] bíróságainak kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartozik.

(3)   A(z) [a KB neve beillesztendő] és a résztvevők jogviszonyában a teljesítés helye a [a KB székhelye szerinti tagállam neve beillesztendő].

45. cikk

Elválaszthatóság

Ha e Feltételek valamely szabálya érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a Feltételek összes többi szabályának alkalmazhatóságát.

46. cikk

Hatálybelépés és kötelező jelleg

(1)   E Feltételek [a megfelelő dátum beillesztendő]-án/-én lépnek hatályba.

(2)   [Beillesztendő, ha a vonatkozó nemzeti jogszabály alapján megfelelő: A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] való részvétellel a résztvevők automatikusan hozzájárulnak e Feltételekhez az egymás közötti és a(z) [a KB neve beillesztendő]-val való viszonyukban.]


(1)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(2)  A Bizottság 2238/2004/EK rendelete (2004. december 29.) egyes nemzetközi számviteli standardoknak az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet módosításáról az 1. nemzetközi beszámolókészítési standard (IFRS), az 1–10., 12–17., 19–24., 27–38., 40. és 41. nemzetközi számviteli standard (IAS), valamint az 1–7., 11–14., 18–27. és 30–33. standardértelmezési bizottsági értelmezés (SIC) tekintetében (HL L 394., 2004.12.31., 1. o.).

(3)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(4)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.

(5)  Az eurorendszer infrastruktúrák helyére vonatkozó jelenlegi politikáját az EKB weboldalán (www.ecb.europa.eu) megtalálható alábbi közlemények határozzák meg: a) Politikai nyilatkozat az euroövezeten kívüli székhelyű, euroalapú fizetési és elszámolási rendszerekről („Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”), 1998. november 3.; b) Az eurorendszer irányelvei a központi szerződő fél általi elszámolás konszolidációjáról („The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”), 2001. szeptember 27.; c) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési tranzakciókat elszámoló infrastruktúrák helyéről és működéséről („Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions”), 2007. július 19.; valamint d) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési megbízások elszámolását végző infrastruktúrák helyéről és működéséről: a „jogi és operatív értelemben az euroövezetben található” kifejezés meghatározása („The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area« ”), 2008. november 20.; e) Az eurorendszer felülvigyázói tevékenységének politikai keretrendszere (The Eurosystem oversight policy framework), 2011. július.

(6)  HL L 30., 2013.1.30., 1. o.

(7)  HL L 332., 1993.12.31., 1. o.

(8)  HL L 267., 2009.10.10., 7. o.

(9)  HL L 318., 1998.11.27., 1. o.

(10)  HL L 250., 2003.10.2., 10. o.

(11)  HL L 319., 2007.2.5., 1. o.

I. függelék

A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

A harmonizált feltételeken túlmenően a fizetési megbízások feldolgozására a következő szabályok vonatkoznak:

1.   Műszaki követelmények a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben való részvételhez, az infrastruktúra, hálózat és formátumok tekintetében

(1)

A TARGET2 a SWIFT szolgáltatásokat használja az üzenetváltáshoz. Ezért minden résztvevőnek csatlakoznia kell a SWIFT biztonságos IP-hálózatához (SWIFT Secure IP Network). Minden egyes résztvevő PM-számláját egy nyolc vagy tizenegy karakterből álló SWIFT BIC-kel azonosítják. Továbbá minden résztvevőnek meg kell felelnie a technikai és üzemeltetési képességeit igazoló tesztsorozaton, mielőtt részt vehetne a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben.

(2)

Fizetési megbízások benyújtásához és a PM-ben történő üzenetváltáshoz a SWIFTNet FIN Y-copy szolgáltatása kerül felhasználásra. Erre a célra egy erre kijelölt zárt SWIFT felhasználói csoport (CUG) kerül felállításra. Az ilyen TARGET2 CUG-on belül a fizetési megbízásokat közvetlenül a fogadó TARGET2-résztvevőnek címezik, annak BIC kódjának a SWIFTNet FIN üzenet fejlécében történő megjelölésével.

(3)

Az információs és ellenőrzési szolgáltatásokra a következő SWIFTNet szolgáltatások használhatók:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; és/vagy

c)

SWIFTNet Browse.

(4)

A résztvevők közötti üzenetközvetítés biztonsága kizárólag a SWIFT nyilvános kulcsú infrastruktúráján (Public Key Infrastructure – PKI) alapul. A PKI-szolgáltatásra vonatkozó információk a SWIFT által rendelkezésre bocsátott dokumentációban találhatók.

(5)

A SWIFT kapcsolatkezelő alkalmazása (Relationship Management Application – RMA) által nyújtott „kétoldalú kapcsolatkezelő” kizárólag az SSP központi címzettjeként szolgáló BIC-cel használható, nem pedig a TARGET2-résztvevők közötti fizetési üzenetekhez.

2.   A fizetési üzenetek típusai

(1)

A következő SWIFTNet FIN/SWIFT-rendszer üzenetek típusainak feldolgozására kerül sor:

Üzenet típusa

Felhasználás jellege

Leírás

MT 103

Kötelező

Ügyfélfizetés

MT 103+

Kötelező

Ügyfélfizetés (Automatikus [STP] feldolgozásra)

MT 202

Kötelező

Bankközi fizetés

MT 202COV

Kötelező

Fedezeti fizetések

MT 204

Opcionális

Közvetlen terhelés

MT 011

Opcionális

Értesítés az üzenet címzetthez érkezéséről

MT 012

Opcionális

Küldő értesítése

MT 019

Kötelező

Értesítés visszautasításról

MT 900

Opcionális

Terhelési értesítés/Hitelkeret-változás

MT 910

Opcionális

Jóváírási értesítés/Hitelkeret-változás

MT 940/950

Opcionális

(Ügyfél) napközbeni és napvégi számlakivonat

Az MT 011, MT 012 és MT 019 üzenetek SWIFT rendszerüzenetek.

(2)

A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-be való regisztrációkor a közvetlen résztvevő nyilatkozik arról, hogy mely üzenettípusokat fogja használni – az MT 011 és az MT 012 kivételével, amelyek tekintetében a közvetlen résztvevőknek időről időre kell eldönteniük, hogy meg kívánják-e azokat kapni adott üzenetekre hivatkozással.

(3)

A résztvevőknek be kell tartaniuk a SWIF-dokumentációban meghatározott üzenetszerkezet és mezőleírásokat, a részletes felhasználói műszaki leírás (UDFS) első kötetének 9.1.2.2. fejezetében a TARGET2-re meghatározott korlátozásokkal.

(4)

A mezőtartalom validálása a TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő] szintjén történik az UDFS követelményeknek megfelelően. A résztvevők egymás között megállapodhatnak egyedi szabályokról a mezőtartalom vonatkozásában. A TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő]-ban/-ben ugyanakkor nem történik külön ellenőrzés arra vonatkozóan, hogy a résztvevők betartják-e az ilyen szabályokat.

(5)

MT 202COV üzenetet kell használni a fedezeti fizetések végrehajtásához, azaz a levelező bankok által az olyan átutalási üzenetek elszámolására (fedezésére), amelyeket az ügyfél bankjához más, közvetlenebb eszközzel nyújtottak be. Az MT 202COV üzenetben foglalt ügyféladatokat nem teszik közzé az ICM-ben.

3.   A kettős bevitel ellenőrzése

(1)

Minden fizetési megbízásnak meg kell felelnie a kettős beviteli ellenőrzésen, aminek célja az olyan fizetési megbízások visszautasítása, amelyek tévedésből többször kerültek benyújtásra.

(2)

A SWIFT üzenettípusok alábbi mezői kerülnek ellenőrzésre:

Részletek

SWIFT-üzenet része

Mező

Küldő

Alapfejléc

LT címek

Üzenet típusa

Alkalmazás fejléce

Üzenet típusa

Fogadó

Alkalmazás fejléce

Rendeltetési cím

Tranzakciószám (Transaction Reference Number – TRN)

Szövegtörzs

:20

Kapcsolódó hivatkozás

Szövegtörzs

:21

Értéknap

Szövegtörzs

:32

Összeg

Szövegtörzs

:32

(3)

Ha egy újonnan benyújtott fizetési megbízás vonatkozásában a (2) bekezdésben leírt minden mező megegyezik egy már elfogadott fizetési megbízás ilyen adataival, az újonnan bevitt fizetési megbízás visszaküldésre kerül.

4.   Hibakódok

Ha egy fizetési megbízás visszautasításra kerül, az utasítást adó résztvevő egy visszautasítási értesítést (MT 019) kap, ami hibakódok használatával feltünteti a visszautasítás okát. A hibakódok meghatározása az UDFS 9.4.2. fejezetében történik.

5.   Előre meghatározott kiegyenlítési időpontok

(1)

A „Legkorábbi terhelési időpont magadása” funkciót használó fizetési megbízások tekintetében a „/FROTIME/” kódot kell használni.

(2)

A „Legkésőbbi terhelési időpont megadása” funkciót használó fizetési megbízások tekintetében két lehetőség áll rendelkezésre.

a)

„/REJTIME/” kód: ha a fizetési megbízás nem számolható el a megadott terhelési időpontig, a fizetési megbízás visszaküldésre kerül.

b)

„/TILTIME/” kód: ha a fizetési megbízás nem számolható el a megadott terhelési időpontig, a fizetési megbízása nem kerül visszaküldésre, hanem beállítják a megfelelő sorba.

Mindkét lehetőség esetében, ha a „Legkésőbbi terhelési időpont megadása” funkcióval ellátott fizetési megbízás az abban megadott időpont előtt 15 perccel nem kerül kiegyenlítésre, automatikusan értesítést küldenek az ICM-en keresztül.

(3)

Ha a „/CLSTIME/” kódot használták, a fizetést ugyanolyan módon kezelik, mint a (2) bekezdés b) pontjában említett fizetési megbízást.

6.   A teljesítési sorban lévő fizetési megbízások kiegyenlítése

(1)

Beszámítási ellenőrzések és adott esetben bővített beszámítási ellenőrzések (mindkét kifejezés a (2) és (3) bekezdés értelmében) kerülnek végrehajtásra a teljesítési sorba kerülő fizetési megbízások vonatkozásában, a fizetési megbízások gyors, likviditáskímélő, bruttó kiegyenlítésének biztosítására.

(2)

A beszámítási ellenőrzés meghatározza, hogy vannak-e a kedvezményezett nagyon sürgős vagy, ha ilyen nincs, sürgős sorának elején álló olyan fizetési megbízások, amelyek lehetővé teszik a fizető fizetési megbízásával szemben történő beszámítást (a továbbiakban: beszámítható fizetési megbízások). Ha a teljesítési sorban lévő, beszámítható fizetési megbízás nem biztosít elegendő fedezetet a fizető megfelelő fizetési megbízására, meg kell állapítani, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő likviditás a fizető PM-számláján.

(3)

Ha a beszámítási ellenőrzés nem hoz eredményt, a(z) [a KB neve beillesztendő] bővített beszámítási ellenőrzést hajthat végre. A bővített beszámítási ellenőrzés meghatározza, hogy a kedvezményezett bármelyik sorában vannak-e beszámítható fizetési megbízások, függetlenül attól, hogy azok mikor kerültek a sorba. Ha azonban a kedvezményezett sorában vannak más TARGET2-résztvevőknek címzett, magasabb prioritású fizetési megbízások, a FIFO elvet csak akkor lehet megszegni, ha az ilyen beszámítható kifizetési megbízás kiegyenlítése a kedvezményezettnél likviditásnövekedéshez vezetne.

7.   A sorban lévő fizetési megbízások kiegyenlítése

(1)

A sorba állított fizetési megbízások kezelése függ attól a prioritási osztálytól, amelybe a fizetési megbízást az utasítást adó résztvevő besorolta.

(2)

A nagyon sürgős és sürgős sorokban lévő fizetési megbízásokat a (6) bekezdésben leírt beszámítási ellenőrzésekkel kell kiegyenlíteni, kezdve a sor elején álló fizetési megbízással, ha likviditásnövekedés vagy a sor szintjén való beavatkozás történik (megváltozik a fizetési megbízás sorban elfoglalt helye, kiegyenlítési időpontja vagy prioritása, illetve a fizetési megbízás visszavonásra kerül).

(3)

A normál prioritású fizetési megbízások kiegyenlítése folyamatosan történik, beleértve valamennyi még nem kiegyenlített, nagyon sürgős és sürgős fizetési megbízást. Különféle optimalizációs mechanizmusokat (algoritmusok) használnak. Ha egy algoritmus sikeres, az érintett fizetési megbízásokat teljesítik; ha egy algoritmus sikertelen, az érintett fizetési megbízások a sorban maradnak. Három (1–3. sz.) algoritmus kerül alkalmazásra a fizetési folyamatok beszámítására. A 4. sz. algoritmus alkalmazásával az (UDFS 2.8.1. fejezetében meghatározott) 5. sz. kiegyenlítési eljárás áll rendelkezésre a kapcsolódó rendszerek fizetési megbízásainak kiegyenlítésére. A kapcsolódó rendszerek nagyon sürgős tranzakcióinak a résztvevők alszámláin történő kiegyenlítése optimalizálására egy külön algoritmus (5. sz. algoritmus) kerül felhasználásra.

a)

Az 1. sz. algoritmus („mindent vagy semmit”) keretében a(z) [a KB neve beillesztendő] – mind a kétoldalú limittel ellátott kapcsolatok mindegyike, mind pedig a többoldalú limittel ellátott kapcsolatok teljes összege vonatkozásában – a következőket teszi:

i.

kiszámítja minden TARGET2-résztvevő PM-számlájának teljes likviditási pozícióját annak megállapításával, hogy a sorban álló kimenő és bejövő összes fizetési megbízás összege negatív vagy pozitív, és ha ez negatív, ellenőrzi, hogy ez meghaladja-e az adott résztvevő rendelkezésre álló likviditását (az átfogó likviditás pozíció képezi a „teljes likviditási pozíciót”); és

ii.

ellenőrzi, hogy az egyes TARGET2-résztvevők által az egyes PM-számlák tekintetében meghatározott limiteket és elkülönített likviditást betartják-e.

Ha e számítások és ellenőrzések eredménye minden PM-számla tekintetében pozitív, a(z) [a KB neve beillesztendő] és más érintett KB-k egyidejűleg kiegyenlítik az összes fizetést az érintett TARGET2-résztvevők PM-számláin.

b)

A 2. sz. algoritmus („részleges”) alapján a(z) [a KB neve beillesztendő] a következőket teszi:

i.

az 1. sz. algoritmusban megadottak szerint kiszámítja és ellenőrzi minden egyes PM-számla likviditási pozícióját, limitjeit és elkülönített likviditását; és

ii.

ha egy vagy több PM-számla teljes likviditási pozíciója negatív, a kiegyenlítési körből elhagy egyesével fizetési megbízásokat mindaddig, amíg minden PM-számla teljes likviditási pozíciója pozitív nem lesz.

Ezt követően a(z) [a KB neve beillesztendő] és a többi érintett KB, amennyiben elegendő fedezet áll rendelkezésre, egyidejűleg elszámolja az összes fennmaradó fizetést (a kihagyott fizetési megbízások kivételével) az érintett TARGET2-résztvevők PM-számláin.

A fizetési megbízások elhagyását a(z) [a KB neve beillesztendő] a legnagyobb negatív teljes likviditási pozícióval rendelkező TARGET2-résztvevő PM-számlájával és a legalacsonyabb prioritású sor végén álló fizetési megbízással kezdi. A kiválasztási folyamat csak a(z) [a KB neve beillesztendő] által meghatározott, rövid ideig fut.

c)

A 3. sz. algoritmus („multiple”) alapján a(z) [a KB neve beillesztendő] a következőket teszi:

i.

összeveti a TARGET2-résztvevők PM-számlapárjait annak meghatározására, hogy a sorban lévő fizetési megbízások elszámolhatók-e a két érintett TARGET2-résztvevő PM-számláján rendelkezésre álló likviditásán és az általuk megállapított limiteken belül (kezdve azokkal a PM-számlapárokkal, amelyek esetében a legkisebb az egymásnak címzett fizetési megbízások különbsége), és az érintett KB(-k) egyidejűleg lekönyveli(k) ezeket a fizetéseket a két TARGET2-résztvevő PM-számláin; és

ii.

ha az i. pontban leírtak szerint a két PM-számla viszonyában a likviditás nem elegendő a kétoldalú pozíció finanszírozására, mindaddig elhagy egyenként fizetési megbízásokat, amíg elegendő likviditás nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben az érintett KB-k egyidejűleg elszámolják a fennmaradó fizetéseket (a kivontak kivételével) a két TARGET2 résztvevő PM-számláin.

Az i–ii. pontban meghatározott ellenőrzések végrehajtását követően a(z) [a KB neve beillesztendő] ellenőrzi a többoldalú kiegyenlítési pozíciókat (a résztvevő PM-számlája és más TARGET2 résztvevők olyan PM-számlái vonatkozásában, amelyek tekintetében többoldalú limit került meghatározásra). Ebből a célból megfelelően alkalmazni kell az i–ii. pontban ismertetett eljárást.

d)

A 4. sz. algoritmus alapján („részleges, valamint kapcsolódó rendszerekkel való kiegyenlítések”) a(z) [a KB neve beillesztendő] ugyanazt az eljárást követi, mint a 2. sz. algoritmus esetében, de anélkül, hogy kihagyna fizetési megbízásokat a kapcsolódó rendszerrel való kiegyenlítés vonatkozásában (amely párhuzamos többoldalú alapon számol el).

e)

Az 5. sz. algoritmus („kapcsolódó rendszerekkel való kiegyenlítés alszámlákon”) alapján a(z) [a KB neve beillesztendő] ugyanazt az eljárást követi, mint az 1. sz. algoritmus esetében, azzal hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] az 5. sz. algoritmust a kapcsolódó rendszer interfészén keresztül indítja, és csak azt ellenőrzi, hogy a résztvevők alszámláin elegendő pénzeszköz áll-e rendelkezésre. Ezen túlmenően limiteket és elkülönített likviditást nem vesznek figyelembe. Az 5. sz. algoritmus az éjszakai kiegyenlítés során is fut.

(4)

Az 1–4. sz. algoritmusok bármelyikének elindulása után a teljesítési sorba bevitt fizetési megbízások mindazonáltal azonnal kiegyenlíthetők, ha az érintett TARGET2-résztvevők PM-számláinak pozíciói és limitjei egyaránt összeegyeztethetőek e fizetési megbízások és a folyamatban lévő optimalizációs eljárás során figyelembe vett fizetési megbízások kiegyenlítésével. Azonban két algoritmus egyidejűleg nem futhat.

(5)

A napközbeni feldolgozási szakaszban az algoritmusok egymás után futnak. Amennyiben valamely kapcsolódó rendszernek nincs folyamatban lévő, párhuzamos többoldalú kiegyenlítése, a sorrend a következő:

a)

1. sz. algoritmus;

b)

ha az 1. sz. algoritmus sikertelen, a 2. sz. algoritmus;

c)

ha a 2. sz. algoritmus sikertelen, a 3. sz. algoritmus, vagy ha a 2. sz. algoritmus sikeres, megismétlésre kerül az 1. sz. algoritmus.

Amennyiben valamely kapcsolódó rendszer vonatkozásában párhuzamos többoldalú kiegyenlítés („5. sz. eljárás”) van függőben, a 4. sz. algoritmus fut.

(6)

Az algoritmusok futása rugalmas, a különböző algoritmusok alkalmazása között egy előre meghatározott késleltetéssel a két algoritmus futása közötti legkisebb időköz biztosítására. Az idősor vezérlése automatikusan történik. A kézi beavatkozás lehetséges.

(7)

Amíg egy fizetési megbízás valamely futó algoritmusban részt vesz, addig rangsora nem változtatható meg (a sorban elfoglalt helye nem változhat), illetve nem vonható vissza. A fizetési megbízások rangsorának megváltoztatására vagy visszavonására vonatkozó kérések az algoritmus futásának befejeződéséig sorban állnak. Ha az algoritmus futása közben az érintett fizetési megbízás kiegyenlítésre kerül, a rangsor megváltoztatására vagy a visszavonásra irányuló minden kérés elutasításra kerül. Ha a fizetési megbízás kiegyenlítése nem történik meg, a résztvevő kérését azonnal figyelembe veszik.

8.   Az ICM használata

(1)

Az ICM információcserére és likviditáskezelésre használható. A SWIFT biztonságos IP hálózata (Secure IP Network – SIPN) az információcserére és az utasítások küldésére szolgáló kommunikációs hálózat.

(2)

A tárolt fizetési megbízások és a törzsadatok kivételével az ICM-ben csak az adott üzleti napra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre. A képernyők csak angol nyelven érhetőek el.

(3)

Az információk nyújtása „lekérdezés (pull)” módban történik, ami azt jelenti, hogy minden résztvevőnek kérnie kell az információ szolgáltatását.

(4)

Az ICM használatára a következő üzemmódok állnak rendelkezésre:

a)

alkalmazás-alkalmazás (A2A) mód

Az A2A-üzemmódban az információk és az üzenetek továbbítása a PM és a résztvevő belső alkalmazása között történik. Ezért a résztvevőnek biztosítania kell, hogy szabványos interfészen keresztül rendelkezésre álljon megfelelő alkalmazás az ICM-mel váltott XML-üzenetek (kérések és válaszok) közvetítéséhez. További részletes információk az ICM felhasználói kézikönyvében és az UDFS 4. könyvében találhatók;

b)

felhasználóalkalmazás (U2A) mód

Az U2A közvetlen kommunikációt tesz lehetővé a résztvevő és az ICM között. Az információk a személyi számítógépes rendszeren futó böngészőben (SWIFT Alliance WebStation vagy a SWIFT által megkívánt egyéb felület) kerülnek megjelenítésre. Az U2A hozzáféréshez a számítástechnikai infrastruktúrának képesnek kell lennie a cookie-k és a JavaScript támogatására. A további részleteket az ICM felhasználói kézikönyve ismerteti.

(5)

Minden résztvevő legalább egy SWIFT Alliance WebStation állomással vagy a SWIFT által megkívánt egyéb felülettel rendelkezik az ICM-hez U2A-n keresztül történő hozzáféréshez.

(6)

Az ICM-hez hozzáférési jogot a SWIFT „Role Based Access Control” funkciója használatával lehet adni. A résztvevők által használható SWIFT „Non Repudiation of Emission” (NRE) szolgáltatás lehetővé teszi az XML üzenet címzettjének annak bizonyítását, hogy az üzenet nem került megváltoztatásra.

(7)

Ha valamely résztvevő technikai gondokkal küzd és nem képes fizetési megbízások küldésére, az ICM használatával generálhat előre formázott biztonsági likviditás-újraelosztást és a rendkívüli helyzetekben alkalmazandó helyzetekre vonatkozó biztonsági fizetéseket. A(z) [a KB neve beillesztendő] lehetővé teszi ezt a funkciót a résztvevő kérésére.

(8)

A résztvevők az ICM-et likviditás átutalására is használhatják:

a)

[adott esetben beillesztendő] PM-számlájukról a PM-n kívüli számlájukra;

b)

a PM-számla és a résztvevő alszámlái között; és

c)

a PM-számláról a kapcsolódó rendszer által vezetett tükörszámlára.

9.   Az UDFS és az ICM felhasználói kézikönyv

A fenti szabályok további részletei és az azokat magyarázó példák az időről időre módosításra kerülő UDFS és ICM felhasználói kézikönyvben találhatók, amelyet angol nyelven közzétesznek a(z) [a KB neve beillesztendő] és az EKB honlapján.

II. függelék

A TARGET2 MEGTÉRÍTÉSI RENDSZERE

1.   Általános elvek

a)

Ha technikai üzemzavar lép fel a TARGET2-ben, a közvetlen résztvevők megtérítési igényeket nyújthatnak be az e függelékben megállapított TARGET2 megtérítési rendszernek megfelelően.

b)

Az EKB Kormányzótanácsának eltérő határozata hiányában a TARGET2 megtérítési rendszer nem érvényesül, ha a TARGET2 technikai üzemzavara az érintett KB ésszerű ellenőrzésén kívüli, külső eseményekből vagy harmadik felek tevékenységeiből vagy mulasztásaiból ered.

c)

A TARGET2 megtérítési rendszer a TARGET2 technikai üzemzavara esetére kínált egyetlen megtérítési eljárás. A résztvevők azonban más jogi eszközöket is felhasználhatnak veszteségeik érvényesítésére. Ha a résztvevő elfogadja a TARGET2 megtérítési rendszer alapján tett megtérítési ajánlatot, ez egyben a résztvevő visszavonhatatlan beleegyezését is jelenti abba, hogy lemond minden olyan igényről (ideértve a következményként bekövetkezett károk megtérítése iránti igényeket is), amelyet bármely KB-vel szemben támaszthatna azon fizetési megbízások vonatkozásában, amelyekre a megtérítést elfogadta, valamint hogy a megfelelő megtérítési kifizetés résztvevő általi elfogadása valamennyi ilyen igény teljes és végleges rendezését jelenti. A résztvevő előre mentesíti az érintett KB-kat a TARGET2 megtérítési rendszer alapján kapott összeg erejéig az adott fizetéssel vagy fizetési megbízással kapcsolatban bármely más résztvevő vagy bármely más harmadik személy további megtérítési igényei vonatkozásában.

d)

A megtérítési ajánlat megtétele nem képezi a(z) [a KB neve beillesztendő] vagy bármely más KB felelősségének elismerését a TARGET2 technikai üzemzavara vonatkozásában.

2.   A megtérítési ajánlatok feltételei

a)

A fizető igényt nyújthat be kezelési költség és kamat megtérítésére, ha a TARGET2 műszaki üzemzavara miatt a fizetési megbízás kiegyenlítése nem történt meg azon az üzleti napon, amelyen azt befogadták.

b)

A kedvezményezett igényt nyújthat be kezelési költségek vonatkozásában, ha a TARGET2 műszaki üzemzavara következtében nem kapott meg egy olyan fizetést, amelyet az adott üzleti napon várt. A fizető kamatmegtérítési igényt is benyújthat, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

i.

az aktív oldali rendelkezésre álláshoz hozzáféréssel rendelkező résztvevők esetében: a TARGET2 műszaki üzemzavara miatt a kedvezményezettnek igénybe kellett vennie az aktív oldali rendelkezésre állást; és/vagy

ii.

valamennyi résztvevő esetén: technikailag lehetetlen volt a pénzpiac igénybevétele, illetve az ilyen refinanszírozás egyéb, tárgyszerűen indokolható okok miatt volt lehetetlen.

3.   A megtérítés kiszámítása

a)

A fizetőnek szóló megtérítési ajánlat tekintetében:

i.

a kezelési költség az első fel nem dolgozott fizetési megbízás után 50 euro, a következő négy fizetési megbízás után egyenként 25 EUR, minden további ilyen fizetési megbízás után 12,50 EUR. A kezelési költségeket minden egyes kedvezményezett esetében külön számolják;

ii.

a kamatmegtérítés meghatározása egy naponta rögzítendő referencia-kamatláb alkalmazásával történik. Ez a referencia-kamatláb az euro egynapos indexátlag (EONIA) és a marginális hitelkamatláb közül az alacsonyabb. A referencia-kamatlábat a TARGET2 technikai üzemzavara miatt el nem számolt fizetési megbízás összegére kell alkalmazni minden egyes napra a fizetési megbízás tényleges, vagy a (2) bekezdés b) pontjának ii. pontjában említett fizetési megbízással kapcsolatban a szándékolt benyújtásának napjától addig a napig, amikor a fizetési megbízást sikeresen kiegyenlítésre került vagy kerülhetett volna. Az el nem számolt fizetési megbízásokból eredő pénzeszközöknek az eurorendszerben betétként történő elhelyezéséből származó bevételeket le kell vonni a megtérítés összegéből; és

iii.

kamatmegtérítés nem fizetendő, ha és amennyiben az el nem számolt fizetési megbízásokból eredő pénzeszközöket a piacon elhelyezték vagy a kötelező tartalékképzési kötelezettség teljesítésére használták fel.

b)

A kedvezményezettnek szóló megtérítési ajánlat tekintetében:

i.

a kezelési költség az első fel nem dolgozott fizetési megbízás után 50 EUR, a következő négy fizetési megbízás után egyenként 25 EUR, minden további ilyen fizetési megbízás után 12,50 EUR. A kezelési költségeket minden egyes fizető esetében külön számolják;

ii.

a kamatmegtérítés kiszámítására az a) albekezdés ii. pontjában említett módszer alkalmazható azzal a kivétellel, hogy a kamatmegtérítés alapja a marginális hitelkamatláb és a referencia-kamatláb közötti különbség, és azt a TARGET2 technikai üzemzavara eredményeként az aktív oldali rendelkezésre állás keretében igénybe vett összegre kell alkalmazni.

4.   Eljárási szabályok

a)

A megtérítési igényt a(z) [a KB neve beillesztendő] honlapján (lásd [a KB honlapja beillesztendő]) rendelkezésre álló igénylési formanyomtatványon kell benyújtani, angol nyelven. A fizetők külön igénylési formanyomtatványt nyújtanak be minden egyes kedvezményezett vonatkozásában, és a kedvezményezettek külön igényt nyújtanak be minden egyes fizető vonatkozásában. Az igénylési formanyomtatványban feltüntetett információk alátámasztására megfelelő kiegészítő információkat és dokumentumokat kell benyújtani. Valamely adott fizetés vagy fizetési megbízás tekintetében csak egy igény nyújtható be.

b)

A TARGET2 technikai üzemzavarától számított négy héten belül a résztvevők benyújtják igénylési formanyomtatványukat/formanyomtatványaikat a(z) [a KB neve beillesztendő]-höz. A(z) [a KB neve beillesztendő] további információk vagy bizonyítékok nyújtására vonatkozó kérésének a kéréstől számított két héten belül eleget kell tenni.

c)

A(z) [a KB neve beillesztendő] értékeli az igényeket és továbbítja azokat az EKB-nak. Ha az EKB Kormányzótanácsa másként nem határoz és e döntéséről a résztvevőket nem értesíti, valamennyi beérkezett kérelem értékelésére legkésőbb a TARGET2 technikai üzemzavarát követő tizennégy héten belül kerül sor.

d)

A(z) [a KB neve beillesztendő] közli a c) albekezdésben említett értékelés eredményét az adott résztvevőkkel. Ha az értékelés megtérítési ajánlatot tartalmaz, az érintett résztvevőknek az egyes igényekben foglalt valamennyi fizetés vagy fizetési megbízás vonatkozásában az ajánlat közlésétől számított négy héten belül el kell utasítania vagy el kell fogadnia az ajánlatot, egy elfogadó szabványlevél aláírásával (a(z) [a KB neve beillesztendő] honlapján elérhető formában (lásd a [a KB honlapja beillesztendő]). Amennyiben az ilyen levél az [a KB neve beillesztendő]-höz négy héten belül nem érkezik meg, úgy kell tekinteni, hogy az érintett résztvevők a megtérítési ajánlatot elutasították.

e)

A(z) [a KB neve beillesztendő] a megtérítési kifizetést a résztvevő megtérítést elfogadó levele kézhezvételekor teljesíti. A megtérítési kifizetésekre kamat nem jár.

III. függelék

MINTASZÖVEG A JOGKÉPESSÉGRE ÉS AZ ORSZÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYHEZ

[a KB neve beillesztendő]

[cím]

Részvétel a [rendszer neve]-ben

[hely]

[dátum]

Tisztelt Hölgyem/Uram,

Felkérést kaptunk arra, hogy véleményt adjunk a [a résztvevő vagy a résztvevő fióktelepének neve beillesztendő]-nak/nek [a megfelelő beillesztendő: jogi osztálya vagy külső ügyvédi iroda jogi tanácsadóiként a [résztvevő bejegyzése szerinti joghatóság; a továbbiakban: joghatóság] joga szerint a [adja meg a résztvevő nevét]-nak/nek (a továbbiakban: a résztvevő) a [beillesztendő: TARGET2 rendszerösszetevő neve]-ben (a továbbiakban: a rendszer) való részvétele vonatkozásában.

Ez a vélemény a kiadásának időpontjában meglévő [joghatóság] jogszabályaira korlátozódik. E vélemény megalapozásához nem végeztünk vizsgálatot más joghatóság vonatkozásában, és ebben a tekintetben véleményt nem nyilvánítunk és nem is sejtetünk. Az alább feltüntetett minden egyes állítás és vélemény a [joghatóság] jog szerint azonos pontossággal és érvényességgel rendelkezik attól függetlenül, hogy a résztvevő fizetési megbízások küldésekor vagy fizetések fogadásakor a tevékenysége végzésének központján vagy a [joghatóság]-on belül vagy kívül letelepedett, egy vagy több fióktelepén keresztül jár-e el.

I.   MEGVIZSGÁLT DOKUMENTUMOK

E vélemény céljaira az alábbi dokumentumokat vizsgáltuk meg:

(1)

a résztvevőnek a vélemény kiadásának napján hatályos [a megfelelő alapító dokumentum neve beillesztendő]-ának hitelesített másolata;

(2)

[ha alkalmazható] [az adott cégnyilvántartás neve beillesztendő]-ból és [ha alkalmazható] [a hitelintézetek nyilvántartásának vagy hasonló nyilvántartásnak a neve beillesztendő]-ból származó kivonat;

(3)

[az alkalmazható mértékben] a résztvevő engedélyének vagy a banki, befektetési tevékenység, pénzátutalási vagy egyéb pénzügyi szolgáltatások [joghatóság]-ban történő nyújtására szóló felhatalmazás másolata;

(4)

[ha alkalmazható] a résztvevő igazgatótanácsa vagy megfelelő irányító testülete által [beillesztendő: év. hó, nap]-án elfogadott határozat, amely bizonyítja a résztvevő beleegyezését az alábbiakban meghatározott rendszerdokumentumok elfogadásához; és

(5)

[adjon meg minden olyan meghatalmazást és egyéb dokumentumot, amelyek létrehozzák vagy tanúsítják a vonatkozó (alábbiakban meghatározott) rendszerdokumentumokat a résztvevő nevében aláíró személy vagy személyek aláírási jogosultságát];

valamint minden, e vélemény kiadásához szükséges vagy megfelelő, a résztvevő alapokmányára, hatáskörér és felhatalmazására vonatkozó egyéb dokumentumot (a továbbiakban: a résztvevő dokumentumai).

E vélemény kiadása céljából megvizsgáltuk a következőket is:

(1)

a rendszer [a dátum]-i [a TARGET2-ben való részvételre vonatkozó Harmonizált Feltételeket végrehajtó szabályokra való utalás] (a továbbiakban: szabályok); és

(2)

[…].

A szabályok és a […] együttesen „rendszerdokumentum”-ként kerülnek említésre (a résztvevő dokumentumaival együttesen pedig „dokumentumok”-ként).

II.   FELTÉTELEZÉSEK

E vélemény kiadása céljából a dokumentumokkal kapcsolatban feltételeztük, hogy:

(1)

a rendelkezésünkre bocsátott rendszerdokumentumok eredetiek vagy azok hiteles másolatai;

(2)

a rendszerdokumentumokban foglalt feltételek és az általuk keletkezett jogok és kötelezettségek érvényesek és jogilag kötelezőek az azok irányadó jogaként megjelölt [a rendszer tagállamára történő utalás beillesztendő] joga szerint, valamint a [a rendszer tagállamára történő utalás beillesztendő] joga a rendszerdokumentumokra irányadó [a rendszer tagállamára történő utalás beillesztendő] joga választását elismeri;

(3)

a résztvevő dokumentumai a felek jogképességének és hatáskörének keretei között jöttek létre, és azokat az érintett felek érvényesen engedélyezték, fogadták el vagy hajtották végre, valamint – szükség esetén – adták át; és

(4)

a résztvevő dokumentumai kötelező érvényűek a bennük szereplő felekre, és azok feltételeit nem szegték meg.

III.   A RÉSZTVEVŐRE VONATKOZÓ VÉLEMÉNYEK

A.

A résztvevő a [joghatóság] joga szerint megfelelően létesített és bejegyzett vagy más módon megfelelően létrehozott vagy szervezett társaság.

B.

A résztvevő rendelkezik mindazon társasági hatáskörökkel, amelyek szükségesek azokból a rendszerdokumentumokból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez, amely dokumentumokban félként szerepel.

C.

A résztvevő azokból a rendszerdokumentumokból eredő jogok és kötelezettségek elfogadásával, gyakorlásával és teljesítésével, amely dokumentumokban a résztvevő félként szerepel, semmilyen vonatkozásban nem sérti a résztvevőre vagy a résztvevő dokumentumaira vonatkozó [joghatóság] törvények vagy rendeletek rendelkezéseit.

D.

A résztvevőnek mindazon rendszerdokumentumok elfogadásához, érvényességéhez vagy érvényesíthetőségéhez, illetve az azokból eredő jogok és kötelezettségek érvényesítéséhez vagy teljesítéséhez, amely dokumentumokban a résztvevő félként szerepel, nincs szüksége [joghatóság] bírósága, kormányzati, igazságszolgáltatási vagy állami hatósága külön engedélyére, jóváhagyására, hozzájárulására, az azoknál való kérelmezésre, nyilvántartásba vételre, az általuk történő hitelesítésre vagy egyéb tanúsításra.

E.

A résztvevő megtett minden olyan társasági intézkedést és egyéb lépést, amelyek a [joghatóság] joga szerint szükségesek annak biztosítására, hogy a rendszerdokumentumok alapján fennálló kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és jogilag kötelezőek legyenek.

Ez a vélemény kiállításának napján kelt és címzettjei kizárólag a(z) [a KB neve beillesztendő] és a(z) [résztvevő]. A véleményre más személy nem támaszkodhat, és a vélemény tartalma előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem közölhető a kifejezett címzetteken és jogi képviselőiken kívüli személyekkel, az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere nemzeti központi bankjai [és [joghatóság] [nemzeti központi bankja/megfelelő szabályozó hatósága] kivételével].

Tisztelettel,

[aláírás]

[a KB neve beillesztendő]

[cím]

[rendszer neve]

[hely],

[dátum]

Tisztelt Hölgyem/Uram,

A [a résztvevő vagy a résztvevő fióktelepe neve beillesztendő] (a „résztvevő”) [külső] jogi tanácsadóiként felkérést kaptunk a [a résztvevő letelepedése szerinti joghatóság neve beillesztendő; a továbbiakban: joghatóság] joga szerint felmerülő kérdések tekintetében e vélemény [joghatóság] joga szerinti kiadására a résztvevőnek a TARGET2 tagrendszerét képező rendszerben (a továbbiakban: a rendszer) való részvétele vonatkozásában felmerülnek. A véleményben [a joghatóság] jogszabályaira történő hivatkozás az adott [a joghatóság] összes alkalmazandó szabályozására kiterjed. A véleményben a [joghatóság] jogszabályaira történő hivatkozások alatt a [joghatóság] összes alkalmazandó rendelkezésére való utalást jelentik. Ezúton véleményt nyilvánítunk a [joghatóság] joga szerint, különös tekintettel a [utalás a rendszer tagállamára]-án kívül letelepedett résztvevő vonatkozásában, a rendszerben való részvételből eredő, az alább meghatározott rendszerdokumentumokban megállapított jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban.

Ez a vélemény a vélemény kiadásának időpontjában hatályos [joghatóság] jogszabályokra korlátozódik. E vélemény megalapozásához nem végeztünk vizsgálatot más joghatóság vonatkozásában, és ebben a tekintetben véleményt nem nyilvánítunk és nem is sejtetünk. Feltételeztük, hogy más joghatóság joga ezt a véleményt nem érinti.

1.   MEGVIZSGÁLT DOKUMENTUMOK

E vélemény céljaira megvizsgáltuk az alább felsorolt dokumentumokat, valamint más olyan dokumentumokat, amelyeket szükségesnek vagy megfelelőnek tartottunk:

(1)

a rendszer [a dátum]-i [a TARGET2-ben való részvételre vonatkozó Harmonizált Feltételeket végrehajtó szabályokra való utalás] (a továbbiakban: szabályok); és

(2)

minden más olyan dokumentumot, amely a rendszert és/vagy a résztvevő és a rendszer egyéb résztvevői közötti, illetve a rendszer résztvevői és [a KB neve beillesztendő] közötti kapcsolatokat szabályozza.

A szabályok és a […] a továbbiakban együttesen: rendszerdokumentumok.

2.   FELTÉTELEZÉSEK

E vélemény céljából a rendszerdokumentumokkal kapcsolatban feltételeztük, hogy:

(1)

a rendszerdokumentumok a felek jogképességének és hatáskörének keretei között jöttek létre, és azokat az érintett felek érvényesen engedélyezték, fogadták el és hajtották végre, valamint – szükség esetén – adták át;

(2)

a rendszerdokumentumokban foglalt feltételek és az általuk keletkezett jogok és kötelezettségek érvényesek és jogilag kötelezőek a [utalás a rendszer tagállamára] joga szerint, amelyet azok irányadó jogaként megjelöltek, valamint a [utalás a rendszer tagállamára] joga a rendszerdokumentumokra irányadó [utalás a rendszer tagállamára] joga választását elismeri;

(3)

a rendszer azon résztvevői, amelyeken keresztül fizetési megbízásokat küldenek vagy fizetéseket fogadnak, vagy amelyeken keresztül a rendszerdokumentumokban foglalt bármely jogokat vagy kötelezettségeket gyakorolnak vagy teljesítenek, valamennyi megfelelő joghatóságban jogosultak pénzátutalási szolgáltatások nyújtására; és

(4)

a részünkre átadott dokumentummásolatok vagy mintapéldányok az eredetivel megegyeznek.

3.   VÉLEMÉNY

Az előzőek alapján és azoknak megfelelően, és minden esetben az alább kifejtetteknek megfelelően, véleményünk a következő:

3.1.   Országspecifikus jogi vonatkozások [a szükséges mértékben]

A [joghatóság] jogának következő jellemzői összeegyeztethetőek a rendszerdokumentumokkal, és semmiféle módon nem érvénytelenítik a rendszerdokumentumokból a résztvevőre háruló kötelezettségeket: [az országspecifikus jogi vonatkozások felsorolása].

3.2.   Fizetésképtelenség miatt indított eljárásokkal kapcsolatos általános kérdések

3.2.a.   Fizetésképtelenség miatt indított eljárások fajtái

A résztvevő ellen a [joghatóság]-ban kizárólag a következő – e vélemény megadása céljából minden olyan, a résztvevőnek [joghatóság]-ban lévő vagyona vagy bármely fióktelepe elleni eljárást tartalmazó – fizetésképtelenség miatti (beleértve a kényszeregyezségi vagy szanálási) eljárásokat indíthatnak: [eljárások listája eredeti nyelven és angol fordításban] (a továbbiakban együttesen: fizetésképtelenség miatt indított eljárások).

A fizetésképtelenség miatt indított eljárásokon túlmenően a résztvevő, annak [joghatóság]-ban lévő bármely vagyontárgya vagy fióktelepe a következő eljárások hatálya alá kerülhet [joghatóság]-ban: [soroljon fel minden olyan alkalmazható moratóriumot, csődgondnokságot vagy egyéb olyan eljárást, amelynek eredményeképpen a résztvevő által küldött és/vagy fogadott fizetések felfüggeszthetők vagy korlátozhatók, vagy bármely hasonló eljárást eredeti nyelven és angol fordításban] (a továbbiakban együttesen: egyéb eljárások).

3.2.b.   Fizetésképtelenségre vonatkozó egyezmények

A [joghatóság] vagy a [joghatóság]-on belüli, meghatározott kormányzati szervek a következő fizetésképtelenségre vonatkozó egyezményekben részes fél/felek: [szükség szerint adja meg, hogy ezek közül melyek vannak vagy lehetnek hatással e véleményre].

3.3.   A rendszerdokumentumok végrehajthatósága

A lentebb kifejtetteknek megfelelően a rendszerdokumentumok valamennyi rendelkezése azok feltételeivel összhangban kötelező és végrehajtható a [joghatóság] joga szerint, különösen a résztvevő ellen fizetésképtelenség miatt indított eljárások vagy egyéb eljárások megindulása esetén.

Véleményünk különösen a következő:

3.3.a.   Fizetési megbízások feldolgozása

A szabályoknak a fizetési megbízások feldolgozására vonatkozó rendelkezései [a szakaszok listája] érvényesek és végrehajthatók. Különösen, [joghatóság] joga szerint érvényes, kötelező és végrehajtható valamennyi olyan fizetési megbízás, amelyet e szakaszoknak megfelelően dolgoztak fel. A szabályok azon rendelkezése, amely meghatározza azt a pontos időpontot, amikor a résztvevő által a rendszerbe benyújtott fizetési megbízások végrehajthatóvá és visszavonhatatlanná válnak ([a szabályok szakaszai]), [joghatóság] joga szerint érvényesek, kötelezők és végrehajtható.

3.3.b.   A(z) [a KB neve beillesztendő] jogköre feladatai teljesítésére

A résztvevővel szemben fizetésképtelenség miatt indított eljárások vagy egyéb eljárások megindulása nem befolyásolja a(z) [a KB neve beillesztendő] rendszerdokumentumokból eredő jogkörét. [Határozza meg [a szükséges mértékben], hogy: ugyanez a vélemény érvényes minden más olyan jogalany tekintetében, amely a résztvevőknek a rendszerben való részvételéhez közvetlenül és szükségszerűen igényelt szolgáltatásokat nyújt (pl. hálózati szolgáltató)].

3.3.c.   Jogorvoslatok nemteljesítés esetén

[Amennyiben a résztvevőre vonatkoznak, [joghatóság] joga szerint érvényesek és végrehajthatóak a szabályok [szakaszok felsorolása]-ban szereplő következő rendelkezések: le nem járt követelések gyorsított teljesítése, a követelések beszámítása a résztvevő betéteinek felhasználásával, biztosíték érvényesítése, részvétel felfüggesztése és megszüntetése, késedelmi kamatra vonatkozó igények, megállapodások és ügyletek felmondása ([a szabályok vagy a rendszerdokumentumok egyéb vonatkozó klauzulái])].

3.3.d.   Felfüggesztés és megszüntetés

Amennyiben a résztvevőre vonatkoznak, [joghatóság] joga szerint érvényesek és végrehajthatóak a szabályok [szakaszok felsorolása]-ban foglalt rendelkezések a következők tekintetében: a résztvevő rendszerben való részvételének felfüggesztése vagy megszüntetése fizetésképtelenség miatt indított eljárások vagy egyéb eljárások, illetve a rendszerdokumentumokban meghatározott, egyéb nemteljesítés esetén, vagy ha a résztvevő bármilyen rendszerkockázatot jelent vagy súlyos működési problémái vannak.

3.3.e.   Szankciórendszer

Amennyiben a résztvevőre vonatkoznak, [joghatóság] joga szerint érvényesek és végrehajthatóak a szabályok [szakaszok felsorolása]-ban foglalt rendelkezések az olyan résztvevő tekintetében alkalmazott szankciók vonatkozásában, amely nem képes visszafizetni esedékességkor a napközbeni vagy az egynapos hitelt.

3.3.f.   Jogok és kötelezettségek engedményezése

A(z) [a KB neve beillesztendő] előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a résztvevő jogai és kötelezettségei nem engedményezhetők, változtathatók meg vagy azokat a résztvevő másként nem ruházhatja át harmadik személyre.

3.3.g.   Az alkalmazandó jog és joghatóság megválasztása

A [joghatóság] joga szerint érvényesek és végrehajthatóak a [szabályok] [szakaszok felsorolása]-ben szereplő és különösen a következőkre vonatkozó rendelkezések: az alkalmazandó jog, jogviták rendezése, illetékes bíróság és kézbesítés.

3.4.   Érvényteleníthető elsőbbségek

Véleményünk szerint a rendszerdokumentumokból eredő kötelezettségek, azoknak a résztvevővel szemben fizetésképtelenség miatt indított eljárások vagy egyéb eljárások megindulása előtti teljesítése vagy betartása az ilyen eljárásokban, mint előnyösen rangsorolt, érvényteleníthető tranzakcióként vagy más módon a [joghatóság] joga szerint nem törölhetők.

Különösen és az előzőek sérelme nélkül, ezt a véleményünket bármely résztvevő által a rendszerbe benyújtott bármely fizetési megbízással kapcsolatban fejezzük ki. Különösen az a véleményünk, hogy érvényesek és végrehajthatóak a szabályok [szakaszok felsorolása] fizetési megbízások végrehajthatóságára és visszavonhatatlanságára vonatkozó rendelkezései, és a résztvevő által benyújtott és a szabályok [szakaszok felsorolása] szerint feldolgozott fizetési megbízások a fizetőképtelenség miatt indított eljárásokban vagy egyéb eljárásokban mint előnyösen rangsorolt, érvényteleníthető tranzakcióként vagy más módon a [joghatóság] joga szerint nem törölhetők.

3.5.   Lefoglalás

Amennyiben egy résztvevő hitelezője lefoglalásra irányuló határozatot kér (beleértve a befagyasztásra, elkobzásra irányuló határozatot vagy bármely más olyan közjogi vagy magánjogi eljárást, amelynek célja a közérdek vagy a résztvevő hitelezőinek jogai védelme) – (a továbbiakban: lefoglalás) – [joghatóság] jogszabályai értelmében [joghatóság] bíróságától, igazságszolgáltatási vagy más hatóságától, véleményünk szerint.

3.6.   Biztosíték [ha alkalmazható]

3.6.a.   Jogok vagy letétbe helyezett vagyontárgyak engedményezése biztosíték, zálogjog és/vagy repó céljaira

A biztosítéki célokra történő engedményezés [joghatóság] joga szerint érvényes és végrehajtható. Különösen a [utalás a KB-val kötött vonatkozó megállapodásra] szerinti zálogjog vagy a repó létrehozása és végrehajtása a [joghatóság] joga szerint érvényes és végrehajtható.

3.6.b.   Engedményesek, zálogjogosultak vagy repó vevők érdekeinek más követeléssel rendelkezők érdekei feletti elsőbbsége

A résztvevő ellen fizetésképtelenség miatt indított eljárások vagy egyéb eljárások megindulása esetében a résztvevő által [a KB neve beillesztendő] vagy a rendszer egyéb résztvevői javára biztosítéki célokra elkülönített vagy biztosítékként lekötött jogok vagy eszközök megelőzik a résztvevő minden más hitelezőjének igényét, és azokra nem vonatkoznak az elsőbbségi vagy kedvezményezett hitelezők igényei.

3.6.c.   Biztosítékhoz való jog érvényesítése

A résztvevő ellen fizetésképtelenség miatt indított eljárás vagy egyéb eljárás esetében is a rendszer egyéb résztvevői és a(z) [a KB neve beillesztendő] mint [esettől függően engedményesek, zálogjogosultak vagy repó vevők] szabadon érvényesíthetik és szerezhetik meg a résztvevő jogait és vagyontárgyait a szabályok szerint a(z) [a KB neve beillesztendő] intézkedésein keresztül.

3.6.d.   Alaki és nyilvántartási követelmények

A résztvevő jogai vagy eszközei biztosítéki célokra történő engedményezésének vagy azok tekintetében zálogjog vagy repó létesítésének és érvényesítésének nincsenek alaki követelményei, és nincs szükség az ilyen [biztosítéki célokra történő engedményezés, zálogjog vagy repó, esettől függően] vagy az ilyen [esettől függően biztosítéki célokra történő engedményezés, zálogjog vagy repó] részeinek a [joghatóság]-ban illetékes bármely bíróságnál, kormányzati, igazságszolgáltatási vagy más hatóságnál történő nyilvántartásba vételére vagy annál történő benyújtására.

3.7.   Fióktelepek [az alkalmazható mértékben]

3.7.a.   Vélemény a fióktelepeken keresztül végzett tevékenység tekintetében

A résztvevő vonatkozásában feltüntetett minden egyes fenti állítás és vélemény a [joghatóság] joga szerint azonos pontossággal és érvényességgel vonatkozik azon helyzetekre, amelyekben a résztvevő [joghatóság]-on kívül letelepedett, egy vagy több fióktelepén keresztül jár el.

3.7.b.   Jogszabályoknak való megfelelés

Semmiféle tekintetben nem ütközik a [joghatóság] jogába sem a rendszerdokumentumokból eredő jogok gyakorlása vagy kötelezettségek teljesítése, sem a résztvevő fióktelepe által fizetési megbízások benyújtása, továbbítása vagy fogadása.

3.7.c.   Szükséges felhatalmazások

Nincs szükség a [joghatóság] illetékes bírósága, kormányzati, igazságszolgáltatási vagy állami hatósága további engedélyére, jóváhagyására, hozzájárulására, az azoknál való kérelmezésre, nyilvántartásba vételre, az általuk történő hitelesítésre vagy egyéb tanúsításra sem a rendszerdokumentumokból eredő jogok gyakorlása vagy kötelezettségek teljesítése, sem fizetési megbízások a résztvevő fióktelepe általi benyújtása, továbbítása vagy fogadása tekintetében.

Ez a vélemény kiállításának napján kelt és címzettjei kizárólag a(z) [a KB neve beillesztendő] és a(z) [résztvevő]. A véleményre más személy nem támaszkodhat, és a vélemény tartalma előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem közölhető a kifejezett címzetteken és jogi képviselőiken kívüli személyekkel, az Európai Központi Bank és a Központi Bankok Európai Rendszere nemzeti központi bankjai [és [joghatóság] [nemzeti központi bankja/megfelelő szabályozó hatósága] kivételével].

Tisztelettel,

[aláírás]

IV. függelék

AZ ÜZLETMENET FOLYTONOSSÁGÁRA VONATKOZÓ ÉS A RENDKÍVÜLI HELYZETEK ELJÁRÁSAI

1.   Általános rendelkezések

a)

Ez a függelék határozza meg a(z) [a KB neve beillesztendő] és a résztvevők vagy kapcsolódó rendszerek között érvényesülő szabályokat arra az esetre, ha az SSP egy vagy több alkotóeleme vagy a távközlési hálózat nem működik vagy azokat rendkívüli külső esemény érinti, illetve ha a leállás érinti valamely résztvevőt vagy kapcsolódó rendszert.

b)

Ebben a mellékletben az idővel kapcsolatos hivatkozások az EKB székhelye szerinti helyi időre, azaz a közép-európai időre (CET) (1) vonatkoznak.

2.   Az üzletmenet folytonosságára vonatkozó intézkedések és rendkívüli helyzetekben történő feldolgozás

a)

Rendkívüli külső esemény bekövetkezése és/vagy az SSP vagy a távközlési hálózat működésének a TARGET2 szokásos üzemelését érintő leállása esetén a(z) [a KB neve beillesztendő] jogosult az üzletmenet folytonosságára és rendkívüli helyzetekre vonatkozó intézkedések alkalmazására.

b)

A TARGET2-ben a következő főbb, az üzletmenet folytonosságára és rendkívüli helyzetekre vonatkozó intézkedések állnak rendelkezésre:

i.

az SSP üzemeltetésének áttelepítése egy másik helyszínre;

ii.

az SSP üzemidejének megváltoztatása; és

iii.

a nagyon kritikus és kritikus fizetések esetében az átmeneti tartalékrendszer alkalmazásának kezdeményezése a (6) bekezdés c) és d) pontja szerint.

c)

Az üzletmenet folytonosságára szolgáló és rendkívüli helyzetekre vonatkozó intézkedések tekintetében a(z) [a KB neve beillesztendő] belátása szerint dönti el, hogy elfogadja-e és mely intézkedéseket a fizetési megbízások elszámolására.

3.   Rendkívüli események bejelentése

a)

Az SSP működésének leállásáról és/vagy a rendkívüli külső eseményről a résztvevők tájékoztatása a belföldi kommunikációs csatornákon, az ICM-en és a T2IS-en keresztül történik. A résztvevőknek szóló közlemények különösen a következő információkat tartalmazzák:

i.

az események leírása;

ii.

a feldolgozás várható késedelme (ha ismert);

iii.

tájékoztatás a megtett intézkedésekről; és

iv.

a résztvevőknek szóló tanácsok.

b)

Ezenfelül a(z) [a KB neve beillesztendő] értesítheti a résztvevőket olyan más fennálló vagy várható eseményekről is, amelyek esetlegesen érinthetik a TARGET2 szokásos működését.

4.   Az SSP üzemeltetésének áttelepítése egy másik helyszínre

a)

A (2) bekezdés a) pontjában említett események valamelyikének bekövetkezésekor az SSP üzemeltetése áthelyezhető más helyszínre, ugyanazon régión belül vagy másik régióban.

b)

Abban az esetben, ha az SSP üzemeltetését egy másik régióba helyezik át, a résztvevőknek mindent meg kell tenniük a működés leállásáig vagy a rendkívüli külső esemény bekövetkezéséig fennálló pozícióik helyreállítására és ezzel kapcsolatban minden lényeges információnak a(z) [a KB neve beillesztendő] részére történő megadására.

5.   Az üzemidő megváltoztatása

a)

A TARGET2 napközbeni feldolgozási szakasza meghosszabbítható, vagy későbbre tehető az újabb TARGET2 üzleti nap nyitási ideje. A TARGET2 meghosszabbított üzemidejében a fizetési megbízások feldolgozása a [a harmonizált feltételeket végrehajtó szabályozásra való hivatkozás beillesztendő] szerint történik az e függelékben szereplő módosításokkal.

b)

A napközbeni feldolgozási szakasz meghosszabbítható és ezáltal a zárásidő későbbre tehető, ha az SSP működésének leállása napközben történt, de 18.00 óra előtt helyreállt. A zárásidő ilyen késleltetése szokásos körülmények között nem haladhatja meg a két órát, és arról a résztvevőket a lehető legkorábban értesíteni kell. Ha az ilyen késleltetést 16.50 óra előtt rendelik el, érvényben marad az ügyfélfizetésekre és bankközi fizetésekre vonatkozó zárásidő közötti legalább egyórás eltérés. Az ilyen késleltetés elrendelése után azt nem lehet visszavonni.

c)

A zárásidő későbbre teendő olyan esetekben, amikor az SSP leállása 18.00 óra előtt történt és 18.00 óráig nem állt helyre. A(z) [a KB neve beillesztendő] a zárásidő meghosszabbítását haladéktalanul közli a résztvevőkkel.

d)

Az SSP helyreállásakor a következő lépésekre kerül sor:

i.

A(z) [a KB neve beillesztendő] valamennyi sorban álló fizetés egy órán belüli kiegyenlítésére törekszik; ez az idő 30 percre csökken, ha az SSP működésének leállása 17.30-kor vagy később következik be (azokban az esetekben, ha az SSP 18.00 órakor még áll).

ii.

A résztvevők záró egyenlegei egy órán belül készülnek el; ez az idő 30 percre csökken, ha az SSP működésének leállása 17.30-kor vagy később következik be, azokban az esetekben, ha az SSP 18.00 órakor még áll.

iii.

A bankközi fizetések zárásakor történik a nap végi feldolgozás, beleértve az eurorendszer rendelkezésre állásának igénybevételét.

e)

Azoknak a kapcsolódó rendszereknek, amelyek korán reggel likviditást igényelnek, előre meghatározott eszközökkel kell rendelkezniük az olyan esetek kezelésére, amelyekben a napközbeni feldolgozási szakasz nem kezdődhet meg időben az SSP működésének előző napi leállása miatt.

6.   Az átmeneti tartalékrendszer alkalmazása

a)

Ha a(z) [a KB neve beillesztendő] szükségesnek tartja, megkezdi a fizetési megbízások feldolgozását az átmeneti tartalékrendszer alkalmazásával az SSP rendkívüli helyzetekre vonatkozó üzemmódjában. Ilyen esetekben csak a minimális szolgáltatási szintet nyújtják a résztvevőknek. A(z) [a KB neve beillesztendő] a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök útján tájékoztatja a résztvevőit az átmeneti tartalékrendszer alkalmazásának megkezdéséről.

b)

Az átmeneti tartalékrendszer alkalmazása során a(z) [a KB neve beillesztendő] a fizetési megbízásokat manuálisan dolgozza fel.

c)

A következő fizetések minősülnek „nagyon kritikusnak”, és a(z) [a KB neve beillesztendő] mindent megtesz azoknak az átmeneti tartalékrendszerrel történő feldolgozása érdekében:

i.

a CLS Bank Internationallel kapcsolatos fizetések;

ii.

az EURO1 napvégi kiegyenlítése;

iii.

központi szerződő felek pótfedezeti felhívásai.

d)

A következő típusú fizetések minősülnek „kritikusnak” és a(z) [a KB neve beillesztendő] dönthet ezekkel kapcsolatban a rendkívüli helyzetekre vonatkozó feldolgozás megindításáról:

i.

a kapcsolódó értékpapír-elszámolási rendszerek valós idejű elszámolásaihoz kapcsolódó fizetések; és

ii.

ha a rendszerkockázatok elkerüléséhez szükséges, további fizetések.

e)

A résztvevők a fizetési megbízásokat az átmeneti tartalékrendszerrel történő feldolgozásra, valamint a kedvezményezetteknek szóló tájékoztatást a [a kommunikációs eszközök beillesztendők] útján nyújtják be. A számlaegyenlegekre, valamint a terhelésekre és jóváírásokra vonatkozó információk a(z) [a KB neve beillesztendő]-n keresztül szerezhetők be.

f)

A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-be már benyújtott, de sorba állított fizetési megbízásoknak az átmeneti tartalékrendszerrel történő feldolgozására is sor kerülhet. Ilyen esetekben a(z) [a KB neve beillesztendő] törekszik arra, hogy elkerülje a fizetési megbízások kettős feldolgozását, de a résztvevők viselik az ilyen kettős feldolgozás felmerülésének kockázatát.

g)

A fizetési megbízásokra átmeneti tartalékrendszer alkalmazásához a résztvevők további fedezetet nyújtanak. Az átmeneti tartalékrendszerben történő feldolgozás során a bejövő rendkívüli helyzetekre vonatkozó fizetések beszámíthatók a kimenő biztonsági rendkívüli helyzetekre vonatkozó kifizetések finanszírozásába. Az átmeneti tartalékrendszerben történő feldolgozás céljaira a résztvevők rendelkezésre álló likviditását a(z) [a KB neve beillesztendő] nem veheti figyelembe.

7.   A résztvevőkhöz vagy a kapcsolódó rendszerekhez kötődő leállások

a)

Abban az esetben, ha a résztvevőnek olyan problémája van, amely meggátolja a fizetések TARGET2-ben történő kiegyenlítésében, köteles a problémát megoldani. A résztvevő használhat különösen házon belüli megoldásokat vagy ICM funkciókat, azaz tartalék megoldásként likviditás-újraelosztást és kritikus kifizetéseket (CLS, EURO1, STEP2 előfinanszírozás).

b)

Ha a résztvevő dönt az ICM funkcióinak tartalék megoldásként a likviditás-újraelosztásra történő használatáról, a(z) [a KB neve beillesztendő] a résztvevő kérésére megnyitja ezt a funkciót az ICM-en keresztül. Ha a résztvevő kéri, a(z) [a KB neve beillesztendő] továbbít egy mindenkinek szóló ICM-üzenetet, hogy a többi résztvevőt tájékoztassa arról, hogy a résztvevő tartalék megoldásként likviditás-újraelosztást küld. Az ilyen likviditás-újraelosztással kapcsolatos minden további lépésért kizárólag a résztvevő felel azon más résztvevők irányában, amelyekkel kétoldalú megállapodása van ilyen fizetések használatára, valamint az ilyen fizetésekkel kapcsolatos további intézkedésekért is.

c)

Ha az a) albekezdésben említett intézkedések kimerültek vagy nem hatékonyak, a résztvevő támogatást kérhet a(z) [a KB neve beillesztendő]-től.

d)

Abban az esetben, ha a leállás kapcsolódó rendszert érint, a kapcsolódó rendszer köteles megoldani a meghibásodást. Ha a kapcsolódó rendszer kéri, a(z) [a KB neve beillesztendő] eljárhat annak nevében. A(z) [a KB neve beillesztendő] saját belátása szerint dönt arról, hogy milyen támogatást nyújt a kapcsolódó rendszernek, beleértve a kapcsolódó rendszer éjszakai üzemeltetését is. A következő intézkedések hozhatók rendkívüli helyzetben:

i.

a kapcsolódó rendszer független fizetéseket (azaz olyan fizetéseket, amelyek nem kötődnek mögöttes tranzakciókhoz) kezdeményez a résztvevő interfészen keresztül;

ii.

a(z) [a KB neve beillesztendő] XML utasításokat/fájlokat készít és/vagy dolgoz fel a kapcsolódó rendszer nevében; és/vagy

iii.

a(z) [a KB neve beillesztendő] független fizetéseket eszközöl a kapcsolódó rendszer nevében.

e)

A kapcsolódó rendszerek vonatkozásában a részletes rendkívüli helyzetekre vonatkozó intézkedések a(z) [a KB neve beillesztendő] és az adott kapcsolódó rendszer közötti kétoldalú megállapodásban szerepelnek.

8.   Egyéb rendelkezések

a)

Abban az esetben, ha meghatározott adatok nem állnak rendelkezésre a (3) bekezdés a) pontjában említett események egyikének bekövetkezése miatt, a(z) [a KB neve beillesztendő] megkezdheti vagy folytathatja a fizetési megbízások feldolgozását és/vagy a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő] üzemeltetését a legutolsó rendelkezésre álló, a(z) [a KB neve beillesztendő] által meghatározott adatok alapján. Ha a(z) [a KB neve beillesztendő] kéri, a résztvevők és a kapcsolódó rendszerek újból benyújtják a FileAct/Interact fizetési megbízásaikat, illetve megteszik a(z) [a KB neve beillesztendő] által helyénvalónak tartott más intézkedéseket.

b)

A(z) [a KB neve beillesztendő]-nál bekövetkező leállás esetében a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-vel kapcsolatos egyes funkciót vagy minden funkcióját más eurorendszerbeli KB-k is elláthatják.

c)

A(z) [a KB neve beillesztendő] megkövetelheti, hogy a résztvevők vegyenek részt az üzletmenet folytonosságára vonatkozó és rendkívüli helyzetekre vonatkozó intézkedések rendszeres vagy eseti tesztelésében, képzésben vagy más megelőző intézkedésben, a(z) [a KB neve beillesztendő] által helyénvalónak tartott módon. A résztvevőknél az ilyen tesztek vagy intézkedések következtében felmerülő költségeket kizárólag a résztvevők viselik.


(1)  A CET figyelembe veszi a közép-európai nyári időszámítást.

V. függelék

ÜZEMIDŐ

1.

A TARGET2 minden nap nyitva tart, a szombat, vasárnap, újév napja, nagypéntek és húsvét hétfő (az EKB székhelyén érvényes naptár szerint), május elseje, karácsony napja és december 26. kivételével.

2.

A rendszer referenciaideje az EKB székhelye szerinti helyi idő, azaz a közép-európai idő.

3.

Az aktuális üzleti napot az előző üzleti nap estéjén nyitják meg, és működése a következő menetrend szerint zajlik:

Idő

Leírás

6.45–7.00

Napközbeni műveletek előkészítése (1)

7.00–18.00

Napközbeni feldolgozás

17.00

Az ügyfélfizetések befogadásának zárása, azaz olyan fizetéseké, ahol a fizetés küldője és/vagy címzettje nem közvetlen vagy közvetett résztvevő; ezeket a rendszer az MT 103 vagy MT 103 + üzenetek használatával azonosítja

18.00

A bankközi fizetések befogadásának záró időpontja, azaz olyan fizetéseké, amelyek nem ügyfélfizetések

18.00–18.45 (2)

Napvégi feldolgozás

18.15 (2)

A központi banki rendelkezésre állás lezárása

(Röviddel) 18.30 után (3)

Az ügyfélszámla-vezető rendszerek frissítéséhez szükséges adatok a KB-k rendelkezésére állnak

18.45–19.30 (3)

Napi feldolgozás kezdete (új üzleti nap)

19.00 (3)–19.30 (2)

Likviditás biztosítása a PM-számlán

19.30 (3)

„Feldolgozás kezdete” üzenet és az állandó megbízások teljesítése a PM-számlákról az alszámlákra/tükörszámlára történő likviditásátvezetés (kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos kiegyenlítés)

19.30 (3)–22.00

További likviditásátvezetések végrehajtása az ICM-en keresztül, mielőtt a kapcsolódó rendszer „ciklus eleje” üzenetet küld; a kapcsolódó rendszerek éjszakai üzleteinek kiegyenlítési időszaka (csak a kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos, 6. sz. kiegyenlítési eljárás tekintetében)

22.00–1.00

Műszaki karbantartási időszak

1.00–7.00

A kapcsolódó rendszerek éjszakai üzleteinek kiegyenlítési eljárása (csak a kapcsolódó rendszerekkel kapcsolatos, 6. sz. kiegyenlítési eljárás tekintetében)

4.

Az ICM likviditási átutalásokra 19.30-tól (4) másnap 18.00-ig áll rendelkezésre (a 22.00–1.00 közötti műszaki karbantartási időszak kivételével).

5.

Az üzemidő abban az esetben módosítható, ha a IV. függelék 5. pontjának megfelelően az üzletmenet folytonosságára vonatkozó intézkedéseket elfogadták.


(1)  A napközbeni művelet a napközbeni feldolgozás és a napvégi feldolgozás.

(2)  Az időszak az eurorendszer kötelező tartalékolási időszakának utolsó napján 15 perccel később végződik.

(3)  Az időszak az eurorendszer kötelező tartalékolási időszakának utolsó napján 15 perccel később kezdődik.

(4)  Az időszak az eurorendszer kötelező tartalékolási időszakának utolsó napján 15 perccel később kezdődik.

VI. függelék

DÍJAK ÉS SZÁMLÁZÁS

Közvetlen résztvevők által fizetendő díjak

1.

A fizetési megbízások TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ben való feldolgozásának havi díja a TARGET2 közvetlen résztvevők számára, az azok által választott szolgáltatásoktól függően vagy:

a)

150 EUR PM-számlánként és tranzakciónként (terhelésenként) 0,80 EUR tételdíj; vagy

b)

1 875 EUR PM-számlánként és a havi tranzakciók száma (feldolgozott tételek száma) alapján a következők szerint meghatározott, tranzakciónkénti (terhelésenkénti) díj:

Sáv

-tól

-ig

Ár (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

100 000 felett

0,125

A résztvevő PM-számlája és alszámlái közötti likviditás átutalások díjmentesek.

2.

A több címzett általi hozzáférés havi díja 80 EUR a közvetlen résztvevő számlájának BIC-jén felüli minden 8 jegyű BIC cím vonatkozásában.

3.

Azon közvetlen résztvevőknek, akik nem kívánják, hogy számlájuk BIC-je közzétételre kerüljön a TARGET2 hivatalos címlistájában, számlánként további 30 EUR összegű havidíjat számítanak fel.

4.

A közvetett résztvevő közvetlen résztvevő általi, a TARGET2 hivatalos címlistában történő regisztrálása havi 20 EUR.

5.

Minden egyes címezhető BIC-birtokos, levelező, közvetlen és közvetett résztvevő TARGET2 hivatalos címlistában történő regisztrálása az 1. cikkben meghatározottak szerint azonos csoportba tartozó közvetlen és közvetett résztvevők fióktelepei, valamint a levelezők és a címezhető BIC-birtokosok fióktelepei vonatkozásában egyszeri 5 EUR.

6.

A levelezők minden egyes címezhető BIC-birtokosának a TARGET2 hivatalos címlistában történő regisztrálása (beleértve a közvetlen és közvetett résztvevők fióktelepeit) havi 5 EUR.

Csoportos likviditáskezelés díja

7.

A CAI-üzemmódban a havi díj 100 EUR a csoport minden egyes számlája esetében.

8.

Az AL-üzemmódban a havi díj 200 EUR az AL-csoport minden egyes számlája esetében. Amennyiben az AL-csoport a CAI-üzemmódot használja, az AL-üzemmódba nem tartozó számlák után számlánként 100 EUR CAI havi díjat kell fizetni.

9.

Mind az AL, mind a CAI-üzemmód vonatkozásában a (1) bekezdés b) pontja táblázatában említett degresszív tranzakciós díjak kerülnek alkalmazásra egy adott csoport résztvevőinek összes fizetésére úgy, mintha ezeket egy résztvevő számlájáról küldték volna.

10.

Az adott csoportvezető fizeti a (1) bekezdés b) pontjában említett 1 875 EUR összegű havi díjat, és a csoport valamennyi tagja fizeti a (1) bekezdés a) pontjában említett 150 EUR összegű havi díjat. Amennyiben az AL-csoport egy CAI-csoport része és a CAI-csoport vezetője azonos az AL-(csoport) számlamenedzserével, akkor a CAI-csoport vezetője az 1 875 EUR összegű havi díjat csak egyszer fizeti meg. Amennyiben az AL-csoport egy CAI-csoport része és a CAI-csoport vezetője különbözik az AL-(csoport) számlamenedzserétől, akkor a CAI-csoport vezetője egy további, 1 875 EUR összegű havi díjat fizet. Ilyen esetekben a CAI-csoport valamennyi számlájára (beleértve az AL-csoport számláit) fizetendő díjak összegéről szóló számlát a CAI számlavezető részére kell megküldeni.

Számlázás

11.

A közvetlen résztvevőkre a következő számlázási szabályok vonatkoznak. A közvetlen résztvevő (az AL-csoport vagy a CAI-csoport vezetője, amennyiben az AL vagy a CAI üzemmódot használják) a következő hónap ötödik üzleti napjáig kapja kézhez az előző hónap tekintetében fizetendő díjakat részletező számlát. A fizetés legkésőbb ugyanezen hónap tizedik üzleti napjáig esedékes a(z) [a KB neve beillesztendő] által meghatározott számlára és azzal a résztvevő PM-számláját meg kell terhelni.

VII. függelék

ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁS MEGÁLLAPODÁS – „A” VÁLTOZAT

Minta az AL-üzemmód több hitelintézet általi alkalmazásához

amely létrejött egyfelől:

[résztvevő], a [a KB neve beillesztendő]-nél vezetett […] számú PM-számlák tulajdonosa,

képviseli […], […] minőségben eljárva,

[résztvevő], a [a KB neve beillesztendő]-nél vezetett […] számú PM-számlák tulajdonosa, képviseli […], […] minőségben eljárva,

[résztvevő], a [a KB neve beillesztendő]-nél vezetett […] számú PM-számlák tulajdonosa, képviseli […], […] minőségben eljárva,

(a továbbiakban: AL-csoporttagok), és másfelől [az AL-NKB neve beillesztendő], [az AL-NKB neve beillesztendő], [az AL-NKB neve beillesztendő] (a továbbiakban: AL-NKB-k)

(az AL-csoporttagok és az AL-NKB-k a továbbiakban együttesen: a Felek)

mivel:

(1)

Jogilag a TARGET2 fizetési rendszerek együtteseként került kialakításra, amelyek mindegyikének kijelölése a fizetési és értékpapír-kiegyenlítési rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) megfelelő nemzeti végrehajtási jogszabálya alapján történt.

(2)

Egy vagy több TARGET2 tagrendszer résztvevői a TARGET2 tagrendszerekben való részvételre vonatkozó megfelelő Feltételekben megállapított feltételek mellett AL-csoportot alkothatnak, amelynek révén az AL-csoport tagjai PM-számláinak likviditása összeadódik.

(3)

A likviditás összesítése lehetővé teszi az AL-csoport tagjainak az olyan fizetési megbízások kiegyenlítését, amelyek meghaladják a saját PM-számláikon lévő likviditást, feltéve, hogy az ilyen fizetési megbízások összesített értéke soha nem lépi túl az összes ilyen PM-számlán rendelkezésre álló likviditás összesített összegét. Az ennek eredményeként egy vagy több PM-számlán keletkező tartozik egyenleg napközbeni hitelt képez, amelynek nyújtására a megfelelő nemzeti szabályok vonatkoznak, az e megállapodásban leírt módosításokkal; az ilyen tartozik pozíció fedezetéül különösen a többi AL-csoporttag PM-számláján rendelkezésre álló likviditás szolgál.

(4)

E mechanizmus hatása semmi esetre nem lehet a különböző PM-számlák egyesítése, amelyeknek tulajdonjoga továbbra is kizárólag a számlatulajdonost illeti, az e megállapodásban körülírt korlátozásokkal.

(5)

Az ilyen mechanizmus célja a likviditás különböző TARGET2 tagrendszerekben történő felaprózódásának elkerülése és a hitelintézeti csoportokon belül a likviditáskezelés egyszerűsítése.

(6)

Ez a mechanizmus javítja a TARGET2-ben a fizetések kiegyenlítésének általános hatékonyságát.

(7)

[Résztvevő], [résztvevő] és [résztvevő] – ebben a sorrendben – a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz, a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz és TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz kapcsolódnak, valamint köti őket a [a megfelelő dátum beillesztendő]-i [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő],

ezért a Felek most megállapodnak a következőkben:

1. cikk

A megállapodás hatálya

Ez a megállapodás és annak valamennyi módosítása csak akkor lép hatályba, ha a számlavezető NKB az általa szükségesnek tartott információk és dokumentumok beszerzése után írásban megerősíti, hogy e megállapodás vagy annak módosítása megfelel a TARGET2 tagrendszerekben való részvételre vonatkozó megfelelő feltételekben megállapított feltételeknek.

2. cikk

Az AL-csoporttagok és az AL-NKB-k kölcsönös érdekei

(1)   Az AL-csoporttagok kifejezetten kijelentik és elismerik, hogy e megállapodás megkötése kölcsönös gazdasági, szociális és pénzügyi érdekeiket szolgálja, mivel valamennyi AL-csoporttag fizetési megbízásai kiegyenlíthetők saját TARGET2 tagrendszerükön belül azon összeg erejéig, ami megfelel valamennyi AL-csoporttag PM-számláján rendelkezésre álló likviditásának, ezáltal hasznosítva a más TARGET2 tagrendszerekben rendelkezésre álló likviditást.

(2)   Az AL NKB-knak kölcsönös érdekük fűződik az AL-csoporttagok részére történő napközbeni hitel nyújtásához, mivel ez előmozdítja a TARGET2-ben a fizetések kiegyenlítésének hatékonyságát. A napközbeni hitelre a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 18. cikkének megfelelően kell fedezetet nyújtani, mivel a fizetési megbízások végrehajtásából keletkező tartozik egyenlegre a többi AL-csoporttag saját AL NKB-jánál vezetett PM-számláján rendelkezésre álló likviditás nyújt fedezetet, ami bármely AL-csoporttag AL NKB-k felé fennálló kötelezettségeinek fedezetéül szolgál.

3. cikk

Az AL-csoporttagok jogai és kötelezettségei

(1)   Az AL-csoporttagok egyetemlegesen felelnek minden AL NKB irányában valamennyi olyan követelésért, amely bármelyik AL-csoporttag fizetési megbízásának saját TARGET2 tagrendszerében történő kiegyenlítéséből erednek. Az AL-csoporttagok nem hivatkozhatnak a csoporton belül a felelősség megosztásáról kötött megállapodásokra abból a célból, hogy mentesüljenek az AL NKB felé fennálló, a fent említett valamennyi kötelezettség összesítéséből eredő felelősség alól.

(2)   Az AL-csoporttagok által PM-számláikon elszámolt összes fizetési megbízás teljes értéke soha nem haladhatja meg az összes ilyen PM-számlán rendelkezésre álló likviditás összesített összegét.

(3)   Az AL-csoporttagok felhatalmazást kapnak a konszolidált számlainformáció (CAI) üzemmód használatára, a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő]-ban leírt módon.

(4)   Az AL-csoporttagok biztosítják, hogy létezik közöttük egy belső megállapodás, ami többek között az alábbiakat tartalmazza:

a)

az AL-csoport belső szervezetére vonatkozó szabályok;

b)

azok a feltételek, amelyek mellett az AL-(csoport) számlamenedzsere beszámolási kötelezettséggel tartozik az AL-csoporttagok felé;

c)

az AL-üzemmód költségei (beleértve azoknak az AL-csoporttagok közötti megosztását); és

d)

az AL-csoporttagok által egymás között az AL-megállapodás alapján történő szolgáltatások díjazásaként fizetendő díjak, valamint a pénzbeli ellenérték kiszámítására vonatkozó szabályok.

A fenti d) pont kivételével az AL-csoporttagok dönthetik el, hogy felfedik-e a belső megállapodást vagy annak részeit az AL-NKB-k előtt. Az AL-csoporttagok felfedik a d) pontban említett információkat az AL-NKB számára.

4. cikk

Az AL-NKB-k jogai és kötelezettségei

(1)   Amikor az AL-csoporttag olyan összegre szóló fizetési megbízást nyújt be TARGET2 tagrendszerébe, ami meghaladja az adott AL-csoporttag PM-számláján rendelkezésre álló likviditást, annak AL-NKB-ja napközbeni hitelt nyújt, aminek fedezete az AL-csoporttag saját AL-NKB-jáinál vezetett többi PM-számláján vagy a többi AL-csoporttag saját AL-NKB-jánál vezetett PM-számláin rendelkezésre álló likviditás. Az ilyen napközbeni hitelre az ilyen AL-NKB által nyújtott napközbeni hitelre vonatkozó szabályok irányadóak.

(2)   A valamely AL-csoporttag által benyújtott olyan fizetési megbízások, amelyeknek hatása az AL-csoporttagok valamennyi PM-számláján rendelkezésre álló likviditás túllépése, sorban állnak mindaddig, amíg a megfelelő likviditás rendelkezésre nem áll.

(3)   Az egy vagy több AL-csoporttag elleni fizetésképtelenségi eljárás megindítása kivételével valamely AL NKB követelheti valamennyi AL-csoporttagtól azon kötelezettségek teljes kiegyenlítését, amelyek bármely AL-csoporttag fizetési megbízásainak ez utóbbi TARGET2 tagrendszerében történő kiegyenlítéséből erednek.

5. cikk

Az AL-csoport számlamenedzserének kijelölése és szerepe

(1)   Az AL-csoporttagok ezennel kijelölik [az AL-csoport számlamenedzsereként kijelölt résztvevő neve beillesztendő]-t az AL-csoport számlamenedzseréül.

(2)   Minden AL-csoporttag megad saját AL NKB-jának, illetve az AL-csoport számlamenedzserének minden olyan információt, ami befolyásolhatja e megállapodás érvényességét, érvényesíthetőségét és végrehajtását, beleértve – korlátozás nélkül – az AL-csoporttagok között [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályainak megfelelő rendelkezéseire utaló hivatkozás beillesztendő]-ben a csoport fogalommeghatározásának való megfeleléshez szükséges kapcsolatok minden módosulását vagy megszűnését, a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályainak vonatkozó rendelkezések beillesztendők] értelmében vett nemteljesítési esemény, illetve minden olyan esemény bekövetkezését, ami befolyásolhatja a [a zálogjogra, beszámítási pozíciók kizárására vonatkozó rendelkezésre vagy a szabályozás bármely más vonatkozó rendelkezésére utaló hivatkozás beillesztendő] érvényességét és/vagy érvényesíthetőségét.

(3)   Az AL-csoport számlamenedzsere azonnal továbbítja a számlavezető NKB-nak a (2) bekezdésben körülírt, saját magára vagy valamely másik AL-csoporttagra vonatkozó valamennyi információt.

(4)   Az AL-csoport számlamenedzsere felel az AL-csoporton belül rendelkezésre álló likviditás napközbeni figyelemmel kíséréséért.

(5)   Az AL-csoport számlamenedzsere meghatalmazással rendelkezik az AL-csoporttagok valamennyi PM-számlája felett és az AL-csoporttagok képviselőjeként jár el különösen a következő műveletek vonatkozásában:

a)

az AL-csoporttagok PM-számlával kapcsolatos ICM-műveletek, beleértve – nem kizárólagosan – a fizetési megbízások prioritásának megváltoztatását, azok visszahívását, a kiegyenlítés időpontjának megváltoztatását, a likviditási átutalásokat (beleértve annak alszámlákra helyezését és onnan való visszavezetést), a sorban álló tranzakciók újbóli rangsorolását, az AL-csoport tekintetében likviditás elkülönítését, az AL-csoport tekintetében limitek megállapítását és megváltoztatását;

b)

az AL-csoporttagok PM-számlái közötti valamennyi, napvégi likviditási tranzakció, ami biztosítja, hogy a nap végén az AL-csoporttagok PM-számláinak minden egyenlege kiegyenlítésre kerüljön olyan módon, hogy egyik ilyen számlán se legyen tartozik egyenleg, vagy adott esetben elfogadható fedezettel nem biztosított tartozik egyenleg (az ilyen eljárás a továbbiakban: kiegyenlítés);

c)

olyan általános szabályok, amelyeknek megfelelően az automatikus kiegyenlítésre sor kerül, azaz a kiegyenlítés keretében az AL-csoporttagok megterhelendő, likviditással rendelkező PM-számlái sorrendjének meghatározása;

d)

az AL-(csoport) számlamenedzsere részéről a b) és c) pontban meghatározott kifejezett utasítás hiányában automatikus kiegyenlítés történik, a legmagasabb követel egyenleggel rendelkező PM-számlától kezdve a legmagasabb tartozik egyenlegű PM-számla irányába.

A c) és d) pontban meghatározott azonos kritérium érvényesül a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályainak megfelelő rendelkezéseire utaló hivatkozás beillesztendő] -ban említett végrehajtási esemény bekövetkezésekor.

(6)   Az AL-csoporttagok kifejezetten lemondhatnak esetleges jogaikról az AL-csoport számlamenedzsere javára [adott esetben a nemzeti jog megfelelő rendelkezésére való hivatkozás beillesztendő] alapján, ami a PM-számla tulajdonosaként és az AL-csoport tagi minőségének, valamint az AL-csoport számlamenedzseri minőségének kombinációjából származik.

6. cikk

A számlavezető NKB szerepe

(1)   A számlavezető NKB a kapcsolattartó az AL-csoporthoz kapcsolódó valamennyi adminisztratív kérdés vonatkozásában.

(2)   Minden AL-NKB haladéktalanul megad a számlavezető NKB-nak minden olyan, az AL-csoporttagjaikra vonatkozó információt, ami befolyásolhatja e megállapodás érvényességét, érvényesíthetőségét és végrehajtását, beleértve – de nem kizárólag – az AL-csoporttagok között [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendőt]-ban a csoport fogalommeghatározásának való megfeleléshez szükséges kapcsolatok minden módosulását vagy megszűnését, a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő] értelmében vett nemteljesítési esemény, illetve minden olyan esemény bekövetkezését, ami befolyásolhatja a [a zálogjogra, beszámítási pozíciók kizárására vonatkozó rendelkezésre vagy a harmonizált feltételeket végrehajtó bármely más vonatkozó szabályozásra utaló hivatkozás beillesztendő] érvényességét és/vagy érvényesíthetőségét.

(3)   A számlavezető NKB hozzáféréssel rendelkezik az AL-csoporttagok minden PM-számlájára vonatkozó lényeges információhoz, beleértve – de nem kizárólag – a hitelkeretekre, az egyenlegre, a teljes forgalomra, a kiegyenlített fizetésekre, a sorban álló fizetésekre, valamint az AL-csoporttagok limitjeire és elkülönített likviditásukra vonatkozó információkat.

7. cikk

A megállapodás időtartam és felmondása

(1)   Ez a megállapodás határozatlan időre szól.

(2)   Minden egyes AL-csoporttag egyoldalúan felmondhatja e megállapodásban való részvételét, feltéve, hogy 14 üzleti nappal előbb írásbeli felmondást nyújt be azon AL-NKB-nak, amelynek TARGET2 tagrendszerében részt vesz, valamint a számlavezető NKB-nak. A számlavezető NKB visszaigazolja a kérdéses AL-csoporttagnak az AL-megállapodásban való részvétele megszűnésének napját, és közli a dátumot valamennyi AL-NKB-val, amelyek erről megfelelően tájékoztatják az összes többi AL-csoporttagot. Ha ez az AL-csoporttag volt az AL-csoport számlamenedzsere, a megmaradó AL-csoporttagok haladéktalanul új AL-csoport számlamenedzsert jelölnek ki.

(3)   A megállapodás, vagy esettől függően az AL-csoporttag e megállapodásban való részvétele automatikusan, felmondás nélkül és azonnali hatállyal megszűnik, ha a következő események közül legalább egy bekövetkezik:

a)

valamennyi AL-csoporttag között a csoport fogalommeghatározásának való megfeleléshez szükséges kapcsolatok módosulása vagy megszűnése, a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő] megállapított módon, vagy egy, illetve több AL-csoporttagot érintően; és/vagy

(b)

az AL-üzemmód használata tekintetében támasztott, a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő]-ben körülírt bármely más követelmény többé már nem teljesül az összes, illetve egy vagy több AL-csoporttag vonatkozásában.

(4)   A (3) bekezdésben körülírt események bekövetkezése ellenére a valamely AL-csoporttag által a vonatkozó TARGET2 tagrendszerbe benyújtott fizetési megbízás érvényes és érvényesíthető marad minden AL-csoporttag és az AL NKB-k vonatkozásában. [adott esetben beillesztendő: Ezenfelül érvényben marad [a zálogjogra és/vagy a beszámítási pozíciók kizárására vonatkozó, vagy más biztonsági szabályozásra vonatkozó hivatkozás beillesztendő] a megállapodás a felmondását követően mindaddig, amíg az AL-csoport tagjai teljes egészében ki nem egyenlítik az összevont likviditáskezelésben részt vevő PM-számlákon lévő valamennyi tartozik pozíciót.]

(5)   A (3) bekezdés sérelme nélkül a számlavezető NKB a megfelelő AL-NKB-val egyetértésben bármikor, előzetes értesítés nélkül haladéktalanul felmondhatja bármely AL-csoporttag e megállapodásban való részvételét, ha az ilyen AL-csoporttag megszegi annak bármely rendelkezéseit. Az ilyen határozatot írásban kell megküldeni az AL-csoporttagok számára, a határozat indokainak megadásával. Ha a részvétel megszüntetése ezen a módon történik, azok az AL-csoporttagok, akiknek részvétele e megállapodásban nem került megszüntetésre, jogosultak a megállapodásban való részvételük felmondására, amennyiben erről öt üzleti napon belül írásban értesítik a számlavezető NKB-t és a megfelelő AL-NKB-t. Ha AL-csoport számlamenedzserének részvétele szűnik meg, a megmaradó AL-csoporttagok haladéktalanul új AL-csoport számlamenedzsert jelölnek ki.

(6)   A számlavezető NKB más AL-NKB-kkal egyetértésben előzetes értesítés nélkül, haladéktalanul felmondhatja ezt a megállapodást, ha annak fenntartása veszélyeztetné a TARGET2 általános stabilitását, megbízhatóságát vagy biztonságát, illetve ha az akadályozná az AL-NKB-kat a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya alapján elvégzendő feladataik ellátásában. Az ennek megtételére irányuló minden határozatot írásban kell megküldeni az AL-csoporttagok számára, a határozat indokainak megadásával.

(7)   A megállapodás mindaddig érvényes, amíg az AL-csoportnak legalább két tagja van.

8. cikk

Módosítási eljárás

A megállapodás bármely módosítása – beleértve az AL-csoport más résztvevőkre történő kiterjesztését – csak akkor érvényes és végrehajtható, ha arról valamennyi fél írásban kifejezetten megállapodik.

9. cikk

Irányadó jog

Erre a megállapodásra [az AL-(csoport) számlamenedzserének a számlavezető NKB-nál vezetett PM-számlájára irányadó jogra vonatkozó hivatkozás beillesztendő] irányadó és azt e joggal összhangban kell értelmezni és végrehajtani. Ez nem járhat a következők sérelmével:

a)

valamely AL-csoporttag és saját AL-NKB-je közötti kapcsolat, amelyre az adott AL-NKB joga az irányadó; és

b)

az AL-NKB-k közötti, azon AL-NKB joga hatálya alá tartozó jogok és kötelezettségek, amely annak az AL-csoporttagnak a PM-számláját vezeti, amelynek rendelkezésre álló likviditását használják biztosítékként.

10. cikk

A [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő] alkalmazása

(1)   Minden AL-csoporttag és megfelelő AL-NKB-juk vonatkozásában e megállapodásban kifejezetten nem szabályozott minden kérdésben a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő] vonatkozó rendelkezései irányadóak.

(2)   A [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő]-t és ezt a megállapodást úgy kell tekinteni, hogy azok ugyanazon szerződéses kapcsolat részét képezik.

Készült a felek számával megegyező példányban […dátum….]-án/én.

ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁS MEGÁLLAPODÁS – „B” VÁLTOZAT

Minta az AL-üzemmód több hitelintézet általi alkalmazásához

amely létrejött egyfelől: [hitelintézet neve és címe] képviseli […], [résztvevő] minőségben eljárva, a(z) [a KB neve beillesztendő]-nél vezetett […] számú PM-számlák tulajdonosa,

[résztvevő], a(z) [a KB neve beillesztendő]-nél vezetett […] számú PM-számlák tulajdonosa,

[résztvevő], a(z) [a KB neve beillesztendő]-nél vezetett […] számú PM-számlák tulajdonosa,

(a résztvevők a továbbiakban: AL-csoporttagok)

és másfelől [az AL-NKB neve beillesztendő], [az AL-NKB neve beillesztendő], [az AL-NKB neve beillesztendő] (a továbbiakban: AL-NKB-k)

(az AL-csoporttagok és az AL-NKB-k a továbbiakban együttesen: a Felek)

mivel:

(1)

Jogilag a TARGET2 fizetési rendszerek együtteseként került kialakításra, amelyek mindegyikének kijelölése a fizetési és értékpapír-kiegyenlítési rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) megfelelő nemzeti végrehajtási jogszabálya alapján történt.

(2)

Egy olyan hitelintézet, amely több PM-számlával rendelkezik egy vagy több TARGET2 tagrendszerben, az TARGET2 tagrendszerekben való részvételre vonatkozó megfelelő feltételekben megállapított feltételek mellett AL-csoportot alkothat, amelynek révén az AL-csoporttagok ilyen PM-számláin lévő likviditás összeadódik.

(3)

A likviditás összesítése lehetővé teszi az AL-csoport tagjainak az olyan fizetési megbízások kiegyenlítését, amelyek meghaladják a saját PM-számláikon lévő likviditást, feltéve, hogy az ilyen fizetési megbízások összesített értéke soha nem lépi túl az AL-csoporttagok összes ilyen PM-számláján rendelkezésre álló likviditás összesített összegét. Az ennek eredményeként egy vagy több ilyen PM-számlán keletkező tartozik egyenleg napközbeni hitelt képez, amelynek nyújtására a megfelelő nemzeti szabályok vonatkoznak, az e megállapodásban leírt módosításokkal; az ilyen tartozik pozíció fedezetéül különösen a AL-csoporttagok összes PM-számláján rendelkezésre álló likviditás szolgál.

(4)

E mechanizmus hatása semmi esetre nem lehet a különböző PM-számlák egyesítése, amelyekkel továbbra is külön-külön az AL-csoporttagok rendelkeznek, az e megállapodásban körülírt korlátozásokkal.

(5)

Az ilyen mechanizmus célja a likviditás különböző TARGET2 tagrendszerekben történő felaprózódásának elkerülése és az AL-csoporttagok likviditáskezelésének egyszerűsítése.

(6)

Ez a mechanizmus javítja a TARGET2-ben a fizetések kiegyenlítésének általános hatékonyságát.

(7)

[Résztvevő], [résztvevő] és [résztvevő] – ebben a sorrendben – a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz, a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz és TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-höz kapcsolódnak, valamint köti őket a [a megfelelő dátum beillesztendő]-i [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő],

ezért a Felek most megállapodnak a következőkben:

1. cikk

A megállapodás hatálya

Ez a megállapodás és annak valamennyi módosítása csak akkor lép hatályba, ha a számlavezető NKB az általa szükségesnek tartott információk és dokumentumok beszerzése után írásban megerősíti, hogy e megállapodás vagy annak módosítása megfelel a TARGET2 tagrendszerekben való részvételre vonatkozó megfelelő feltételekben megállapított követelményeknek.

2. cikk

Az AL-NKB-k kölcsönös érdekei

Az AL-NKB-knak kölcsönös érdekük fűződik az AL-csoporttagok részére történő napközbeni hitel nyújtásához, mivel ez előmozdítja a TARGET2-ben a fizetések kiegyenlítésének hatékonyságát. A napközbeni hitelre a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya 18. cikkének megfelelően kell fedezetet nyújtani, mivel a fizetési megbízások végrehajtásából keletkező tartozik egyenlegre az AL-csoporttagok saját AL-NKB-juknál vezetett PM-számláin rendelkezésre álló likviditás nyújt fedezetet, ami az AL-csoporttagok AL-NKB-k felé fennálló kötelezettségeinek fedezetéül szolgál.

3. cikk

Az AL-csoporttagok jogai és kötelezettségei

(1)   Az AL-csoporttagok felelnek minden AL-NKB irányában valamennyi olyan követelésért, amely bármelyik AL-csoporttag fizetési megbízásának saját TARGET2 tagrendszerében történő kiegyenlítéséből erednek.

(2)   Az AL-csoporttagok által PM-számláikon elszámolt összes fizetési megbízás teljes értéke soha nem haladhatja meg az összes ilyen PM-számlán rendelkezésre álló likviditás összesített összegét.

(3)   Az AL-csoporttagok felhatalmazást kapnak a konszolidált számlainformáció (CAI) üzemmód használatára, a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő]-ban leírt módon.

4. cikk

Az AL-NKB-k jogai és kötelezettségei

(1)   Amikor az AL-csoporttag olyan összegre szóló fizetési megbízást nyújt be egy TARGET2 tagrendszerbe, ami meghaladja az adott AL-csoporttag PM-számláján rendelkezésre álló likviditást, a kérdéses AL-NKB-je napközbeni hitelt nyújt, aminek fedezete az AL-csoporttag saját AL-NKB-jáinál vezetett többi PM-számláján vagy a többi AL-csoporttag saját AL-NKB-jánál vezetett PM-számláin rendelkezésre álló likviditás. Az ilyen napközbeni hitelre az ilyen AL-NKB-k által nyújtott napközbeni hitelre vonatkozó szabályok irányadóak.

(2)   Az AL-csoporttagok által benyújtott olyan fizetési megbízások, amelyeknek hatása az AL-csoporttagok valamennyi PM-számláján rendelkezésre álló likviditás túllépése, sorban állnak mindaddig, amíg a megfelelő likviditás rendelkezésre nem áll.

(3)   Mindegyik AL-NKB követelheti az AL-csoporttagoktól valamennyi olyan kötelezettség teljes kiegyenlítését, amelyek a AL-csoporttagok fizetési megbízásainak a PM-számlájukat vezető TARGET2 tagrendszerben történő kiegyenlítéséből erednek.

5. cikk

Az AL-csoport számlamenedzserének kijelölése és szerepe

(1)   Az AL-csoporttagok ezennel kijelölik [az AL-csoport számlamenedzsereként kijelölt résztvevő neve beillesztendő]-t az AL-csoport számlamenedzseréül.

(2)   Az AL-csoporttagok megadnak az adott AL-NKB-knak minden olyan információt, ami befolyásolhatja e megállapodás érvényességét, érvényesíthetőségét és végrehajtását, beleértve – korlátozás nélkül – a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályainak megfelelő rendelkezéseire utaló hivatkozás beillesztendő] értelmében vett nemteljesítési esemény, illetve minden olyan esemény bekövetkezését, ami befolyásolhatja a [a zálogjogra, beszámítási pozíciók kizárására vonatkozó rendelkezésre vagy a Harmonizált Feltételeket végrehajtó bármely más vonatkozó szabályozás megfelelő rendelkezéseire utaló hivatkozás beillesztendő] érvényességét és/vagy érvényesíthetőségét.

(3)   Az AL-csoport számlamenedzsere azonnal továbbítja a számlavezető NKB-nak a (2) bekezdésben körülírt információkat.

(4)   Az AL-csoport számlamenedzsere felel az AL-csoporton belül rendelkezésre álló likviditás napközbeni figyelemmel kíséréséért.

(5)   Az AL-csoport számlamenedzsere meghatalmazással rendelkezik az AL-csoporttagok valamennyi PM-számlája felett és az AL-csoporttagok képviselőjeként jár el különösen a következő műveletek vonatkozásában:

a)

az AL-csoporttagok PM-számlával kapcsolatos ICM-műveletek, beleértve – nem kizárólagosan – a fizetési megbízások prioritásának megváltoztatását, azok visszahívását, a kiegyenlítés időpontjának megváltoztatását, likviditás alszámlákra helyezését és onnan való visszavezetést, sorban álló tranzakciók újbóli rangsorolását, az AL-csoport tekintetében likviditás elkülönítését, az AL-csoport tekintetében limitek megállapítását és megváltoztatását;

b)

az AL-csoporttagok PM-számlái közötti valamennyi, napvégi likviditási tranzakció, ami biztosítja, hogy a nap végén az AL-csoporttagok PM-számláinak minden egyenlege kiegyenlítésre kerüljön olyan módon, hogy egyik ilyen számlán se legyen tartozik egyenleg, vagy adott esetben elfogadható fedezettel nem biztosított tartozik egyenleg (az ilyen eljárás a továbbiakban: kiegyenlítés);

c)

olyan általános utasítások, amelyeknek megfelelően automatikus kiegyenlítésre sor kerül, azaz a kiegyenlítés keretében az AL-csoporttagok megterhelendő, likviditással rendelkező PM-számlái sorrendjének meghatározása;

d)

az AL-csoport számlamenedzsere részéről a b) és c) pontban meghatározott intézkedés hiányában automatikus kiegyenlítés történik, a legmagasabb követel egyenleggel rendelkező PM-számlától kezdve a legmagasabb tartozik egyenlegű PM-számla irányába.

A c) és d) pontban meghatározott azonos kritérium érvényesül a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályainak megfelelő rendelkezéseire utaló hivatkozás beillesztendő]-ban említett végrehajtási esemény bekövetkezésekor.

6. cikk

A számlavezető NKB szerepe

(1)   A számlavezető NKB a kapcsolattartó az AL-csoporthoz kapcsolódó valamennyi adminisztratív kérdés vonatkozásában.

(2)   Valamennyi AL-NKB haladéktalanul megad a számlavezető NKB-knak minden olyan, az AL-csoport tagjával kapcsolatos információt, ami befolyásolhatja e megállapodás érvényességét, érvényesíthetőségét és végrehajtását, beleértve – korlátozás nélkül – a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályainak megfelelő rendelkezéseire utaló hivatkozás beillesztendő] értelmében vett nemteljesítési esemény, illetve minden olyan esemény bekövetkezését, ami befolyásolhatja a [a zálogjogra, beszámítási pozíciók kizárására vonatkozó rendelkezésre vagy a Harmonizált Feltételeket végrehajtó bármely más vonatkozó szabályozásra utaló hivatkozás beillesztendő] érvényességét és/vagy érvényesíthetőségét.

(3)   A számlavezető NKB hozzáféréssel rendelkezik az AL-csoporttagok minden PM-számlájára vonatkozó lényeges információhoz, beleértve – de nem kizárólag – a hitelkeretekre, az egyenlegre, a teljes forgalomra, a kiegyenlített fizetésekre, a sorban álló fizetésekre, valamint az AL-csoporttagok limitjeire és elkülönített likviditásukra vonatkozó információkat.

7. cikk

A megállapodás időtartama és felmondása

(1)   Ez a megállapodás határozatlan időre szól.

(2)   Minden egyes AL-csoporttag egyoldalúan felmondhatja e megállapodásban való részvételét, feltéve, hogy 14 üzleti nappal előbb írásbeli felmondást nyújt be azon AL-NKB-nak, amelynek TARGET2 tagrendszerében részt vesz, valamint a számlavezető NKB-nak. A számlavezető NKB visszaigazolja az AL-csoporttagnak az AL-megállapodásban való részvétele megszűnésének napját, és közli a dátumot valamennyi AL-NKB-val, amelyek erről megfelelően tájékoztatják az összes többi AL-csoporttagot. Ha ez az AL-csoporttag volt az AL-csoport számlamenedzsere, a megmaradó AL-csoporttagok haladéktalanul új AL-csoport számlamenedzsert jelölnek ki.

(3)   E megállapodás automatikusan, felmondás nélkül és azonnali hatállyal megszűnik, ha az AL-üzemmód használatára vonatkozó, a [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő]-ban körülírt követelmények többé már nem teljesülnek.

(4)   A (3) bekezdésben körülírt valamely esemény bekövetkezése ellenére az AL-csoporttag által a vonatkozó TARGET2 tagrendszerbe már benyújtott fizetési megbízás érvényes és érvényesíthető marad minden AL-csoporttag és az AL-NKB-k vonatkozásában. [adott esetben beillesztendő: Ezenfelül érvényben marad [a zálogjogra és/vagy a beszámítási pozíciók kizárására vonatkozó, vagy más biztonsági szabályozásra vonatkozó hivatkozás beillesztendő] a megállapodás a felmondását követően mindaddig, amíg az AL-csoport tagjai teljes egészében ki nem egyenlítik az összevont likviditáskezelésben részt vevő PM-számlákon lévő valamennyi tartozik pozíciót.]

(5)   A (3) bekezdés sérelme nélkül a számlavezető NKB a megfelelő AL-NKB-val egyetértésben bármikor felmondhatja e megállapodást, ha bármely AL-csoporttag megszegi annak bármely rendelkezéseit. Az ilyen határozatot írásban kell megküldeni az AL-csoporttagok számára, a határozat indokainak megadásával.

(6)   A számlavezető NKB más AL-NKB-kkal egyetértésben felmondhatja ezt a megállapodást, ha annak fenntartása veszélyeztetné a TARGET2 általános stabilitását, megbízhatóságát vagy biztonságát, illetve ha az akadályozná az AL-NKB-kat a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya alapján elvégzendő feladataik ellátásában. Az e megállapodás felmondására irányuló minden határozatot írásban kell megküldeni az AL-csoporttagok számára, a határozat indokainak megadásával.

8. cikk

Módosítási eljárás

A megállapodás bármely módosítása – beleértve az AL-csoport más résztvevőkre történő kiterjesztését – csak akkor érvényes és végrehajtható, ha arról valamennyi fél írásban kifejezetten megállapodik.

9. cikk

Irányadó jog

Erre a megállapodásra [az AL-csoport számlamenedzserének PM-számlájára irányadó jogra való hivatkozás beillesztendő] irányadó és azt e joggal összhangban kell értelmezni és végrehajtani. Ez nem járhat a következők sérelmével:

a)

az AL-csoporttagok és saját AL-NKB-juk közötti kapcsolat, amelyre az adott AL-NKB joga az irányadó; és

b)

az AL-NKB-k közötti, azon AL-NKB joga hatálya alá tartozó jogok és kötelezettségek, amely annak azt a PM-számlát vezeti, amelynek rendelkezésre álló likviditását használják biztosítékként.

10. cikk

A [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő] alkalmazása

(1)   Az AL-csoporttagok minden egyes PM-számlája vonatkozásában e megállapodásban kifejezetten nem szabályozott minden kérdésben a [a Harmonizált Feltételek nemzeti végrehajtási szabályainak vonatkozó rendelkezése beillesztendő] megfelelő rendelkezései irányadóak.

(2)   A [a Harmonizált Feltételek végrehajtási szabályaira utaló hivatkozás beillesztendő]-t és ezt a megállapodást úgy kell tekinteni, hogy azok ugyanazon szerződéses kapcsolat részét képezik.

Készült a felek számával megegyező példányban […dátum….]-án/én.


(1)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.

(2)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.


III. MELLÉKLET

NAPKÖZBENI HITEL NYÚJTÁSA

Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában:

1.   „hitelintézet”: a) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 2. cikkét és 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját végrehajtó nemzeti jogi rendelkezések értelmében vett olyan hitelintézet, amely az illetékes hatóság felügyelete alatt áll; vagy b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 123. cikkének (2) bekezdése értelmében vett más olyan hitelintézet, amely az illetékes hatóságok általi felügyelethez hasonló szintű ellenőrzés alatt áll;

2.   „aktív oldali rendelkezésre állás”: az eurorendszer rendelkezésre állásának egyik formája, amelyet a partnerek valamely NKB-nál, előre megszabott marginális hitelkamatlábon egynapos hitel felvételére használhatnak;

3.   „marginális hitelkamatláb”: az aktív oldali rendelkezésre állásra alkalmazandó kamatláb;

4.   „fióktelep”: a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott fióktelep, a nemzeti jogba átültetett formájában;

5.   „közszektorba tartozó intézmény”: a „közszektorba” tartozó jogalany, a közszektor fogalmának a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról szóló, 1993. december 13-i 3603/93/EK tanácsi rendelet 3. cikkében szereplő meghatározása szerint (2);

6.   „befektetési vállalkozás”: a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 4. cikke (1) bekezdése 1. pontjának értelmében vett befektetési vállalkozás, a 2004/39/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott intézmények kivételével, feltéve, hogy a szóban forgó befektetési vállalkozás(t): a) a 2004/39/EK irányelv értelmében ilyenként kijelölt, elismert illetékes hatóság engedélyezte és felügyeli; és b) jogosult a 2004/39/EK irányelv I. melléklete A. szakaszának 2., 3., 6. és 7. tétele alatt említett tevékenységek végzésére;

7.   „szoros kapcsolatok”: az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatás (4) I. mellékletének 6. fejezetében meghatározott értelemben véve;

8.   „fizetésképtelenség miatt indított eljárások”: a 98/26/EK irányelv 2. cikke j) pontjának értelmében vett fizetésképtelenség miatt indított eljárások;

9.   „nemteljesítési esemény”: minden olyan esemény vagy küszöbön álló esemény, amelynek bekövetkezése veszélyeztetheti valamely jogalany ezen iránymutatást végrehajtó nemzeti szabályok, illetve e jogalany vagy bármely eurorendszerbeli NKB közötti kapcsolatokra vonatkozó egyéb szabályok (beleértve a Kormányzótanács által az eurorendszer monetáris politikai műveleteire tekintettel meghatározott szabályokat) alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítését, beleértve a következőket:

Jogosult jogalanyok

1.

Minden egyes euroövezeti NKB nyújt napközbeni hitelt a lenti (2) bekezdésben meghatározott, az adott euroövezeti NKB-nál számlával rendelkező jogalanyoknak, feltéve, hogy az ilyen jogalanyokra nem vonatkoznak az Európai Unió Tanácsa vagy a tagállamok által a Szerződés 65. cikke (1) bekezdésének b) pontja, 75. cikke vagy 215. cikke alapján elfogadott korlátozó intézkedések, [amelyek végrehajtása a(z) [KB/országkód] véleménye szerint az EKB tájékoztatását követően összeegyeztethetetlen a TARGET2 zökkenőmentes működésével]. Nem adható ugyanakkor napközbeni hitel olyan jogalanynak, amely nem a jogalany számláját vezető, euroövezeti NKB székhelye szerinti tagállamban telepedett le.

2.

Napközbeni hitel csak a következő jogalanyoknak nyújtható:

a)

az EGT-ben letelepedett hitelintézetek, amelyek az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben jogosult félnek minősülnek, és igénybe veszik az aktív oldali rendelkezésre állást, beleértve azt is, ha ezek a hitelintézetek egy EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el, valamint beleértve az EGT-n kívül letelepedett hitelintézetek EGT-ben létrehozott fióktelepeit;

b)

az EGT-ben letelepedett hitelintézetek, amelyek az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben nem minősülnek jogosult félnek, és/vagy nem veszik igénybe az aktív oldali rendelkezésre állást, beleértve azt is, ha ezek egy EGT-ben letelepedett fióktelepen keresztül járnak el, valamint beleértve az EGT-n kívüli letelepedett hitelintézetek EGT-ben létrehozott fióktelepeit;

c)

a tagállamok központi vagy regionális kormányzatainak pénzpiacokon aktív pénzügyi szervei és a tagállamok ügyfélszámlák vezetésére feljogosított, közszektorba tartozó intézményei;

d)

az EGT-ben letelepedett befektetési vállalkozások, amennyiben megállapodást kötöttek egy, az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben részvételre jogosult partnerrel az adott nap végén esetlegesen fennálló tartozik egyenlegeinek fedezetére; és

e)

az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó, kapcsolódó rendszereket irányító és ilyen minőségükben eljáró jogalanyok, azzal a feltétellel, hogy az ilyen jogalanyoknak nyújtott napközbeni hitel nyújtására vonatkozó megállapodásokat előre beterjesztették a Kormányzótanácsnak és az jóváhagyta azokat.

3.

A (2) bekezdés b)–e) pontjában említett jogalanyok vonatkozásában a napközbeni hitel az adott napra korlátozódik, és nem lehetséges annak egynapos hitellé történő meghosszabbítása.

Ettől eltérve a Kormányzótanács indokolt előzetes döntéssel mentesítést nyújthat egyes jogosult központi szerződő feleknek az egynapos hitelnyújtási tilalom alól. Az ilyen jogosult központi szerződő felek azok, amelyek az adott időpontban:

a)

jogosult jogalanynak minősülnek a (2) bekezdés e) pontja értelmében, amennyiben ezen jogosult jogalanyok központi szerződő félként való működését az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogszabályok alapján engedélyezték;

b)

az euroövezetben telepedtek le;

c)

hatáskörrel rendelkező hatóságok felügyelete és/vagy felvigyázása alatt állnak;

d)

megfelelnek az euróban szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúrák elhelyezkedésére irányadó, időről-időre módosított és az EKB honlapján közzétett felvigyázói követelményeknek (5);

e)

számlával rendelkeznek a TARGET2 fizetési moduljában (Payments Module – PM);

f)

hozzáférnek napközbeni hitelhez.

A jogosult központi szerződő feleknek nyújtott valamennyi egynapos hitelre ezen melléklet rendelkezései irányadóak (beleértve – a kétségek eloszlatása érdekében – az elfogadható fedezetekre vonatkozó rendelkezéseket).

A kétségek eloszlatása érdekében az e melléklet (10) és (11) bekezdéseiben meghatározott szankciók alkalmazandók azon esetekre, amikor a jogosult központi szerződő felek elmulasztják visszafizetni az NKB-juktól kapott egynapos hitelt.

Elfogadható fedezetek

4.

A napközbeni hitelnek elfogadható fedezeten kell alapulnia és azt biztosítékkal fedezett napközbeni folyószámlahitel és/vagy napközbeni visszavásárlási tranzakció formájában kell nyújtani a Kormányzótanács által az eurorendszer monetáris politikai műveletei tekintetében meghatározott további alapvető közös jellemzőkkel (beleértve az ott felsorolt nemteljesítési eseményeket, és azok következményeit) összhangban. Az elfogadható fedezet az eurorendszer monetáris politikai műveletei tekintetében elfogadható fedezetet képező vagyontárgy és eszköz lehet, és arra az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében megállapítottakkal megegyező értékelési és kockázatkezelési szabályok vonatkoznak.

5.

A jogalany vagy a jogalannyal szoros kapcsolatban álló bármely más harmadik fél által kibocsátott, illetve garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok csak az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.2. szakaszában megállapított helyzetekben fogadhatók el fedezetként.

6.

A Kormányzótanács az adott euroövezeti NKB javaslatára mentesítheti a (2) bekezdés c) pontjában említett pénzügyi szerveket a napközbeni hitel felvétele előtti, megfelelő biztosítékadás kötelezettsége alól.

Hitelmeghosszabbítási eljárások

7.

Napközbeni hitelkeret csak üzleti napokon adható.

8.

A napközbeni hitel kamatmentes.

9.

Ha a (2) bekezdés a) pontjában említett jogalany nem fizeti vissza a napközbeni hitelt a nap végén, ezt automatikusan az aktív oldali rendelkezésre állás igénybevételére irányuló kérésnek kell tekinteni.

10.

Ha a (2) bekezdés b), d) vagy e) pontjában említett jogalany a napközbeni hitelt a nap végén bármely okból nem fizeti vissza, a jogalanyra a következő büntetések vonatkoznak:

a)

ha a szóban forgó jogalany bármely tizenkét hónapos időszakon belül első alkalommal rendelkezik napvégi tartozik számlaegyenleggel, a jogalany a marginális hitelkamatlábnál öt százalékponttal magasabb kamatot fizet az ilyen tartozik egyenleg összege után;

b)

ha a szóban forgó jogalany ugyanezen tizenkét hónapos időszakon belül legalább a második alkalommal rendelkezik nap végi tartozik számlaegyenleggel, az a) pontban említett büntetőkamatot 2,5 százalékponttal kell megnövelni minden alkalommal, ahányszor a nap végi tartozik pozíció e tizenkét hónapos időszakon belül előfordul.

11.

A Kormányzótanács dönthet a (10) bekezdés alapján kirótt büntetés elengedéséről vagy mérsékléséről, ha a szóban forgó jogalany napvégi tartozik egyenlege vis maiornak és/vagy a TARGET2 technikai üzemzavarának tudható be, ez utóbbi kifejezésnek a II. mellékletben meghatározott fogalma szerint.

A napközbeni hitel felfüggesztése, korlátozása vagy megszüntetése

12.

a)

Az euroövezeti NKB-k felfüggesztik vagy megszüntetik a napközbeni hitelhez való hozzáférés lehetőségét, ha a következő nemteljesítési események egyike bekövetkezik:

i.

az érintett jogalany euroövezeti NKB-nál vezetett számláját felfüggesztették vagy megszüntették;

ii.

az érintett jogalany többé már nem teljesíti a napközbeni hitel nyújtására e mellékletben meghatározott követelmények bármelyikét;

iii.

valamely hatáskörrel rendelkező bíróság vagy egyéb hatóság a jogalany felszámolásáról vagy a jogalany részére felszámolóbiztos vagy hasonló tisztviselő kijelöléséről vagy bármely hasonló eljárásról dönt;

iv.

a jogalany pénzeszközei befagyasztásra kerülnek és/vagy az Unió által előírt olyan más intézkedések tárgyát képezik, amelyek korlátozzák a jogalanyt a pénzeszközei használatában.

v.

a jogalanynak az eurorendszer monetáris politikai műveletei vonatkozásában való ügyfél minőségét felfüggesztették vagy megszüntették.

b)

Az euroövezeti NKB-k felfüggeszthetik vagy megszüntethetik a napközbeni hitelhez való hozzáférés lehetőségét, ha valamely NKB a II. melléklet 34. cikke (2) bekezdésének b)–e) pontja alapján felfüggeszti vagy megszünteti a résztvevő TARGET2-ben való részvételét, illetve egy vagy több (a 34. cikk (2) bekezdésének a) pontjától eltérő) nemteljesítési esemény következik be.

c)

Ha az eurorendszer prudenciális vagy egyéb okokból az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 2.4. szakaszának megfelelően dönt az ügyfelek monetáris politikai eszközökhöz való hozzáférésének felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy kizárásáról, az euroövezeti NKB-k ezt a döntést a napközbeni hitelhez való hozzáférés tekintetében alkalmazzák, az adott NKB által alkalmazott szerződéses, illetve szabályozási rendelkezésekkel összhangban.

d)

Az euroövezeti NKB-k dönthetnek a résztvevő napközbeni hitelhez való hozzáférésnek felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy megszüntetéséről, ha a résztvevő prudenciális okokból kockázatosnak minősül. Ilyen esetekben az érintett euroövezeti NKB erről haladéktalanul, írásban értesíti az EKB-t és a csatlakoztatott NKB-kat. A Kormányzótanács adott esetben dönt a meghozott intézkedések valamennyi TARGET2 tagrendszerben való egységes végrehajtásáról.

13.

Amennyiben valamely euroövezeti NKB úgy dönt, hogy a (12) bekezdés fenti d) pontjával összhangban felfüggeszti, korlátozza vagy megszünteti valamely eurorendszer monetáris politikai műveleteiben partner napközbeni hitelhez való hozzáférését, ez a döntés az EKB általi jóváhagyásig nem lép hatályba.

14.

A (13) bekezdéstől eltéréssel, sürgős esetben az euroövezeti NKB azonnali hatállyal felfüggesztheti az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben részvételre jogosult partner napközbeni hitelhez való hozzáférését. Ilyen esetekben az érintett euroövezeti NKB erről haladéktalanul, írásban értesíti az EKB-t. Az EKB hatáskörrel rendelkezik az euroövezeti NKB intézkedésének visszavonására. Ha azonban az EKB nem küldi meg az euroövezeti NKB-nak a visszavonásról szóló értesítést az attól számított tíz üzleti napon belül, hogy az értesítést kézhez vette, úgy kell tekinteni, hogy az EKB jóváhagyta az euroövezeti NKB döntését.


(1)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(2)  HL L 332., 1993.12.31., 1. o.

(3)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(5)  Az eurorendszer infrastruktúrák helyére vonatkozó jelenlegi politikáját az EKB honlapján (www.ecb.europa.eu) megtalálható alábbi közlemények határozzák meg: a) Politikai nyilatkozat az euroövezeten kívüli székhelyű, euroalapú fizetési és elszámolási rendszerekről („Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”), 1998. november 3.; b) Az eurorendszer irányelvei a központi szerződő fél általi elszámolás konszolidációjáról („The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”), 2001. szeptember 27.; c) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési tranzakciókat elszámoló infrastruktúrák helyéről és működéséről („Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions”), 2007. július 19.; valamint d) Az eurorendszer irányelvei az euróban denominált fizetési megbízások elszámolását végző infrastruktúrák helyéről és működéséről: a „jogi és operatív értelemben az euroövezetben található” kifejezés meghatározása („The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of »legally and operationally located in the euro area« ”), 2008. november 20.; Az eurorendszer felülvigyázói tevékenységének politikai keretrendszere (The Eurosystem oversight policy framework), 2011. július.


IV. MELLÉKLET

KAPCSOLÓDÓ RENDSZEREK KIEGYENLÍTÉSI ELJÁRÁSAI

1.   Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában és a 2. cikkben szereplő fogalommeghatározások mellett:

1.   „jóváírási utasítás”: a kapcsolódó rendszer által a kiegyenlítő központi bankjához intézett fizetési megbízás arra vonatkozóan, hogy terhelje meg a kiegyenlítő bank PM-számláját az abban megadott összeggel a terhelési felhatalmazás alapján és írja jóvá a kapcsolódó rendszer PM-ben lévő egyik számláját vagy egy másik kiegyenlítő bank PM-számláját vagy alszámláját;

2.   „terhelési utasítás”: a kapcsolódó rendszer által a kapcsolódó rendszer központi bankjának adott fizetési megbízás arra vonatkozóan, hogy terhelje meg a kapcsolódó rendszer PM-ben vezetett és/vagy kezelt számláinak egyikét, valamint írja jóvá a kiegyenlítő bank PM-számláját vagy alszámláját az abban megadott összeggel;

3.   „fizetési megbízás” vagy „kapcsolódó rendszer fizetési megbízása”: az átutalási megbízás vagy beszedési megbízás;

4.   „kapcsolódó rendszer központi bankja”: az az eurorendszerbeli KB, amellyel a kapcsolódó rendszer kétoldalú megállapodást kötött a kapcsolódó rendszer fizetési megbízásainak a PM-ben történő kiegyenlítésére;

5.   „kiegyenlítő központi bank”: a kiegyenlítő bank PM-számláját vezető eurorendszerbeli KB;

6.   „kiegyenlítő bank”: az a résztvevő, amelynek PM-számláját vagy alszámláját a kapcsolódó rendszer fizetési megbízásainak kiegyenlítésére használják;

7.   „Információs és Felügyeleti Modul (ICM)”: az az SSP-modul, amely lehetővé teszi a résztvevőknek online információk beszerzését, valamint lehetőséget ad számukra likviditásátvezetési megbízás bevitelére, a likviditás kezelésére és fizetési megbízások indítására;

8.   „mindenkinek szóló ICM-üzenet”: az ICM-en keresztül valamennyi TARGET2-résztvevőnek vagy azok egy kiválasztott csoportjának egyidejűleg elküldött információ;

9.   „terhelési felhatalmazás”: a kiegyenlítő bank által valamely kapcsolódó rendszernek adott felhatalmazás, az eurorendszerbeli KB által a kapcsolódó rendszerhez és annak kiegyenlítő bankjához intézett törzsadatgyűjtési formanyomtatványos előírt formában, feljogosítva a kapcsolódó rendszert beszedési megbízások benyújtására és a kiegyenlítő központi bank utasítására a terhelési utasítás eredményeként a kiegyenlítő bank PM-számlájának vagy alszámlájának megterhelésére;

10.   „short”: tartozik pozíció, a kapcsolódó rendszer fizetési megbízásainak kiegyenlítése során fizetni fog;

11.   „long”: követel pozíció, a kapcsolódó rendszer fizetési megbízásainak kiegyenlítése során pénzt kap;

12.   „rendszerek közötti kiegyenlítés”: a terhelési utasítások valós idejű kiegyenlítése, amely során fizetéseket hajtanak végre a 6. sz. kiegyenlítési eljárást alkalmazó, egyik kapcsolódó rendszer kiegyenlítő bankjától egy, a 6. sz. kiegyenlítési eljárást alkalmazó, másik kapcsolódó rendszer kiegyenlítő bankja számára;

13.   „Törzsadat(kezelő) Modul (Static Data (Management) Module)”: az SSP azon modulja, amelyen a törzsadatokat gyűjtik és tartják nyilván.

2.   Kiegyenlítő központi bankok szerepe

Minden egyes eurorendszerbeli KB kiegyenlítő központi bankként jár el azon kiegyenlítő bankok vonatkozásában, amelyek számára PM-számlát vezet.

3.   A KB-k, kapcsolódó rendszerek és kiegyenlítő bankok közötti kapcsolatok irányítása

(1)

A kapcsolódó rendszer központi bankja biztosítja azt, hogy a vele kétoldalú megállapodást kötött kapcsolódó rendszer rendelkezésre bocsátja a kiegyenlítő bankok listáját, amely tartalmazza a kiegyenlítő bankok PM-számláinak részleteit, amit a kapcsolódó rendszer központi bankja az SSP Törzsadat(kezelés) moduljában eltárol. Minden kapcsolódó rendszer hozzáférhet a vonatkozó kiegyenlítő bankok listájához az ICM-en keresztül.

(2)

A kapcsolódó rendszer központi bankja biztosítja azt, hogy a vele kétoldalú megállapodást kötött kapcsolódó rendszer haladéktalanul tájékoztatja a kiegyenlítő bankok listájával kapcsolatos bármely változásról. A kapcsolódó rendszer központi bankja az ilyen változásokról mindenkinek szóló ICM-üzenettel tájékoztatja az adott kiegyenlítő központi bankot.

(3)

A kapcsolódó rendszer központi bankja biztosítja azt, hogy a vele kétoldalú megállapodást kötött kapcsolódó rendszerek összegyűjtsék a beszedési megbízásokat és a vonatkozó dokumentumokat kiegyenlítő bankjaitól és benyújtsák azokat a kapcsolódó rendszer központi bankjának. Az ilyen dokumentumokat angol nyelven és/vagy a kapcsolódó rendszer központi bankjának nemzeti nyelvein kell megadni. Amennyiben a kapcsolódó rendszer központi bankjának nyelvei nem azonosak a kiegyenlítő központi bank nemzeti nyelveivel, a szükséges dokumentumokat csak angolul és a kapcsolódó rendszer megfelelő nemzeti nyelvein kell szolgáltatni. A TARGET2-EKB-n keresztül kiegyenlítő kapcsolódó rendszerek esetében a dokumentumokat angolul kell szolgáltatni.

(4)

Ha a kiegyenlítő bank résztvevő a megfelelő kapcsolódó rendszer központi bankjának TARGET2 tagrendszerében, a kapcsolódó rendszer központi bankja ellenőrzi a kiegyenlítő bank által adott terhelési felhatalmazás érvényességét, és elvégzi a szükséges bejegyzéseket a Törzsadat(kezelő) Modulban. Ha a kiegyenlítő bank nem résztvevő az adott kapcsolódó rendszer központi bankjának TARGET2 tagrendszerében, a kapcsolódó rendszer központi bankja továbbítja a terhelési felhatalmazást (vagy annak elektronikus változatát, ha ilyen megállapodás született a kapcsolódó rendszer központi bankja és a kiegyenlítő központi bank között) a megfelelő kiegyenlítő központi bank(ok)nak, annak érvényessége ellenőrzése végett. A kiegyenlítő központi bank elvégzi ezt az ellenőrzést, és annak eredményéről az ilyen kérés kézhezvételétől számított öt üzleti napon belül tájékoztatja a megfelelő kapcsolódó rendszer központi bankját. Az ellenőrzést követően a kapcsolódó rendszer központi bankja frissíti a kiegyenlítő bankok listáját az ICM-ben.

(5)

A kapcsolódó rendszer központi bankja által végzett ellenőrzés nem érinti a kapcsolódó rendszer felelősségét a kapcsolódó rendszerrel kapcsolatos fizetési megbízásoknak az (1) albekezdésben említett kiegyenlítő bankok listájára történő korlátozását.

(6)

Amennyiben a kapcsolódó rendszer központi bankja nem egyezik meg a kiegyenlítő központi bankkal, azok információt cserélnek a kiegyenlítés során történt minden jelentős eseményről.

(7)

A kapcsolódó rendszerek központi bankjai biztosítják, hogy a velük kétoldalú megállapodással rendelkező, kapcsolódó rendszerek rendelkezésére bocsátják azon kapcsolódó rendszerek nevét és BIC-jét, amelyekkel rendszerek közötti kiegyenlítést terveznek végrehajtani, valamint azt az időpontot, amelytől egy adott kapcsolódó rendszerrel a rendszerek közötti kiegyenlítést aktiválni vagy leállítani kell. Ezt az információt a Törzsadat(kezelő) Modulban veszik nyilvántartásba.

4.   Fizetési megbízások kezdeményezése a kapcsolódó rendszer interfészen keresztül

(1)

A kapcsolódó rendszer minden fizetési megbízást a kapcsolódó rendszer interfészen keresztül XML üzenetformátumban nyújt be.

(2)

A kapcsolódó rendszer által a kapcsolódó rendszer interfészen keresztül benyújtott fizetési megbízásokat „nagyon sürgős” fizetési megbízásnak kell tekinteni és azokat a II. mellékletben megállapított rendelkezéseknek megfelelően kell elszámolni.

(3)

A fizetési megbízásokat akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha:

a)

ha a fizetési megbízás megfelel a telekommunikációs szolgáltató által meghatározott szabályoknak;

b)

ha a fizetési megbízás megfelel az kapcsolódó rendszer központi bankja TARGET2 tagrendszere alaki szabályainak és feltételeinek;

c)

a kiegyenlítő bank a kiegyenlítő bankok a 3. pont (1) bekezdésében említett listáján szerepel;

d)

rendszerek közötti kiegyenlítés esetén a kérdéses kapcsolódó rendszer szerepel az olyan kapcsolódó rendszerek listáján, amelyekkel rendszerek közötti kiegyenlítést lehet végrehajtani;

e)

valamely kiegyenlítő bank TARGET2-ben való részvételének felfüggesztése esetében a felfüggesztett kiegyenlítő bank kiegyenlítő központi bankjának kifejezett beleegyezését beszerezték.

5.   A fizetési megbízások rendszerbe történő befogadása és azok visszavonhatatlansága

(1)

A fizetési megbízásokat attól a pillanattól kell a megfelelő TARGET2 tagrendszerbe befogadottnak és visszavonhatatlannak tekinteni, amikor a kapcsolódó rendszer központi bankja befogadja azokat. A beszedési megbízásokat attól a pillanattól kell a megfelelő TARGET2 tagrendszerbe befogadottnak és visszavonhatatlannak tekinteni, amikor a kiegyenlítő központi bank befogadja azokat.

(2)

Az (1) albekezdés alkalmazásának nincs hatása az adott kapcsolódó rendszer bármely olyan szabályaira, amelyek előírnak egy olyan időpontot a kapcsolódó rendszerbe történő befogadásra és/vagy az ilyen kapcsolódó rendszernek benyújtott átutalási megbízások visszavonhatatlanságára, ami megelőzi a szóban forgó fizetési megbízás adott TARGET2 tagrendszerbe való befogadásának pillanatát.

6.   Kiegyenlítési eljárások

(1)

Amennyiben valamely kapcsolódó rendszer kiegyenlítési eljárás alkalmazását kéri, a kapcsolódó rendszer központi bankja az alább meghatározott kiegyenlítési eljárások közül egyet vagy többet is kínálhat:

a)

1. sz. kiegyenlítési eljárás

(„likviditás-átutalás”);

b)

2. sz. kiegyenlítési eljárás

(valós idejű kiegyenlítés);

c)

3. sz. kiegyenlítési eljárás

(kétoldalú kiegyenlítés);

d)

4. sz. kiegyenlítési eljárás

(egyszerű többoldalú kiegyenlítés);

e)

5. sz. kiegyenlítési eljárás

(egyidejű többoldalú kiegyenlítés);

f)

6. sz. kiegyenlítési eljárás

(meghatározott célra elkülönített likviditás és rendszerek közötti kiegyenlítés).

(2)

A kiegyenlítő központi bank az (1) albekezdésben említett kiegyenlítési eljárások megválasztásával összhangban támogatja a kapcsolódó rendszer fizetési megbízásainak kiegyenlítését, többek között a fizetési megbízásoknak a kiegyenlítő bank PM-számláján vagy alszámláin történő kiegyenlítésével.

(3)

Az (1) albekezdésben említett kiegyenlítési eljárásokkal kapcsolatos további részleteket a (9)–(14) bekezdés tartalmazza.

7.   A PM-számla nyitása nem kötelező

A kapcsolódó rendszereknek a kapcsolódó rendszer interfész használata miatt nem kötelező valamely TARGET2 tagrendszer közvetlen résztvevőivé válniuk vagy PM-számlát fenntartaniuk.

8.   A kiegyenlítési eljárások támogatására szolgáló számlák

(1)

A PM-számla mellett a kapcsolódó rendszer központi bankja, a kapcsolódó rendszer és a kiegyenlítő bankok a következő, PM-ben nyitott számlatípusokat nyithatják és használhatják a 6. cikk (1) bekezdésében említett kiegyenlítési eljárásokhoz:

a)

technikai számlák,

b)

tükörszámlák,

c)

garanciaalap-számlák,

d)

alszámlák.

(2)

Amikor valamely kapcsolódó rendszer központi bankja a 4., 5. vagy interfészes modellek tekintetében a 6. sz. kiegyenlítési eljárást kínálja, megnyit TARGET2 tagrendszerében egy technikai számlát az érintett kapcsolódó rendszerek számára. A kapcsolódó rendszer központi bankja lehetőségként kínálhatja az ilyen számlákat a 2. és 3. sz. kiegyenlítési eljáráshoz is. Külön technikai számlák megnyitására kerül sor a 4. és 5. sz. kiegyenlítési eljárás tekintetében. A technikai számlák egyenlege a megfelelő kapcsolódó rendszer kiegyenlítési folyamatának végén zéró vagy pozitív, a nap végi egyenleg pedig zéró. A technikai számlákat a megfelelő kapcsolódó rendszer BIC-je azonosítja.

(3)

Amikor valamely kapcsolódó rendszer központi bankja integrált modellek tekintetében az 1. sz. vagy 6. sz. kiegyenlítési eljárást kínálja, TARGET2 tagrendszerében tükörszámlákat nyit és vezet, illetve amikor interfészmodellek tekintetében a 3. sz. vagy 6. sz. eljárást kínálja, ilyen tükörszámlákat nyithat és vezethet. A tükörszámlák a kapcsolódó rendszer központi bankja által a TARGET2 tagrendszerben vezetett, a kapcsolódó rendszer általi használatra szolgáló, külön PM-számlák. A tükörszámlákat az adott kapcsolódó rendszer központi bankjának BIC-je azonosítja.

(4)

Amikor valamely kapcsolódó rendszer központi bankja a 4. vagy 5. sz. kiegyenlítési eljárást kínálja, TARGET2 tagrendszerében garanciaalap-számlát nyithat a kapcsolódó rendszerek számára. E számlák egyenlegeit használják a kapcsolódó rendszer fizetési megbízásainak kiegyenlítésére abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre likviditás a kiegyenlítő bank PM-számláján. A garanciaalap-számla tulajdonosa lehet a kapcsolódó rendszer központi bankja, a kapcsolódó rendszer vagy garancianyújtó. A garanciaalap-számlákat a megfelelő számlatulajdonos BIC-je azonosítja.

(5)

Amennyiben egy kapcsolódó rendszer központi bankja csatlakoztatott modellekre kínálja a 6. sz. kiegyenlítési eljárást, az kiegyenlítő központi bankok megnyitnak egy vagy több alszámlát azok TARGET2 tagrendszerében a kiegyenlítő bankok számára, likviditás elhelyezése és adott esetben rendszerek közötti kiegyenlítés céljából történő használatra. Az alszámlákat azon PM-számla BIC-je azonosítja, amelyhez azok kapcsolódnak, az adott alszámla egyedi számlaszámával együttesen. A számlaszám az országkódból és legfeljebb 32 karakterből áll (az érvényes nemzeti bankszámlaszerkezetnek megfelelően).

(6)

Az (1) bekezdés a)–d) pontjában említett számlák nem kerülnek közzétételre a TARGET2 hivatalos címlistában. A résztvevő kérésére minden ilyen számla vonatkozásában minden üzleti nap végén megfelelő számlakivonatokat (MT940 és MT950) lehet a számlatulajdonos részére szolgáltatni.

(7)

Az e bekezdésben említett számlatípusok megnyitására és azoknak a kiegyenlítési eljárások támogatása során történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok a kapcsolódó rendszer és a kapcsolódó rendszer központi bankja közötti kétoldalú megállapodásokban kerülhetnek részletesebben meghatározásra.

9.   1. sz. kiegyenlítési eljárás – Likviditásátvezetés

(1)

Amennyiben a kapcsolódó rendszer központi bankja és a kiegyenlítő központi bank az 1. sz. kiegyenlítési eljárást kínálja, támogatja a kapcsolódó rendszeren keresztül likviditásnak a tükörszámlákról a kiegyenlítő bank PM-számlájára történő átutalását. A likviditásátvezetést kezdeményezheti a kapcsolódó rendszer vagy a kapcsolódó rendszerek nevében eljárva az eurorendszerbeli KB-k.

(2)

Az 1. sz. kiegyenlítési eljárás csak az integrált modell tekintetében használható, amennyiben az adott kapcsolódó rendszernek tükörszámlát kell használnia először a kiegyenlítő bankjai által elkülönített, szükséges likviditás összegyűjtésére, illetve másodszor e likviditásnak a kiegyenlítő bank PM-számlájára történő visszavezetéséhez.

(3)

A kapcsolódó rendszer központi bankja kínálhatja a fizetési megbízásoknak a kapcsolódó rendszer által a 15. cikk (2) és (3) bekezdésében említett módon meghatározandó, megadott határidőn belüli kiegyenlítését.

(4)

A kiegyenlítő bankok és a kapcsolódó rendszerek az információkhoz az ICM-en keresztül rendelkeznek hozzáféréssel. A kapcsolódó rendszerek a kiegyenlítés megtörténtéről vagy meghiúsulásáról értesítést kapnak. Ha a kapcsolódó rendszer likviditásátutalást kezdeményez a tükörszámláról a kiegyenlítő bank PM-számlájára, a TARGET2-höz telekommunikációs szolgáltatón keresztül hozzáférő kiegyenlítő bankokat a jóváírásról egy SWIFT MT 202 üzenettel kell értesíteni. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

10.   2. sz. kiegyenlítési eljárás – Valós idejű kiegyenlítés

(1)

Amennyiben a kapcsolódó rendszer központi bankja vagy a kiegyenlítő központi bank 2. sz. kiegyenlítési eljárást kínál, támogatja a kapcsolódó rendszer tranzakció pénzlábának a kapcsolódó rendszer által nem kötegben, hanem egyedileg benyújtott fizetési megbízások kiegyenlítésével. Ha a II. mellékletnek megfelelően sorban áll a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bank PM-számlájának megterhelésére szóló fizetési megbízás, az érintett kiegyenlítő központi bank egy mindenkinek szóló ICM-üzenettel értesíti a kiegyenlítő bankot.

(2)

A 2. sz. kiegyenlítési eljárás kínálható a kapcsolódó rendszerek számára a többoldalú egyenlegek kiegyenlítésére is, és ezekben az esetekben a kapcsolódó rendszer központi bankja erre megnyit egy technikai számlát az ilyen kapcsolódó rendszer számára. Ekkor azonban a kapcsolódó rendszer központi bankja nem kínálja a kapcsolódó rendszerek számára a bejövő és kimenő fizetések sorrendjének az ilyen többoldalú kiegyenlítés esetén esetleg előírt, megfelelő kezelését. A kapcsolódó rendszer maga viseli a felelősséget a szükséges sorrend-megállapításért.

(3)

A kapcsolódó rendszer központi bankja választhatóan kínálhatja a fizetési megbízásoknak a kapcsolódó rendszer által a 15. cikk (2) és (3) bekezdésében említett módon meghatározandó, megadott határidőn belüli kiegyenlítését.

(4)

A kiegyenlítő bankok és a kapcsolódó rendszerek az információkhoz az ICM-en keresztül rendelkeznek hozzáféréssel. A kapcsolódó rendszerek a kiegyenlítés megtörténtéről vagy meghiúsulásáról az ICM-en küldött üzenettel kapnak értesítést. Ha azt kérik, a TARGET2-höz telekommunikációs szolgáltatón keresztül hozzáférő kiegyenlítő bankokat a sikeres kiegyenlítésről a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

11.   3. sz. kiegyenlítési eljárás – Kétoldalú kiegyenlítés

(1)

Amennyiben a kapcsolódó rendszer központi bankja vagy a kiegyenlítő központi bank 3. sz. kiegyenlítési eljárást kínál, támogatja a kapcsolódó rendszer tranzakció pénzlábának kiegyenlítését a kapcsolódó rendszer által kötegelt módban benyújtott fizetési megbízások kiegyenlítésével. Ha a II. mellékletnek megfelelően sorban áll a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bank PM-számlájának megterhelésére szóló fizetési megbízás, az érintett kiegyenlítő központi bank egy mindenkinek szóló ICM-üzenettel értesíti ezt a kiegyenlítő bankot.

(2)

A 3. sz. kiegyenlítési eljárás kínálható a kapcsolódó rendszerek számára a többoldalú egyenlegek kiegyenlítésére is. Értelemszerűen alkalmazni kell a 10. pont (2) bekezdését azzal a módosítással, hogy:

a)

külön fájlban történik: i. a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bankok PM-számlájának megterhelésére és a kapcsolódó rendszer technikai számlájának jóváírására vonatkozó; illetve ii. a kapcsolódó rendszer technikai számlájának megterhelésére és a követel pozícióban lévő kiegyenlítő bankok PM-számlájának jóváírására vonatkozó fizetési megbízások benyújtása; és

b)

a követel pozícióban lévő kiegyenlítő bank PM-számlájának jóváírása csak azt követően történik, hogy a tartozik pozícióban levő kiegyenlítő bank PM-számláját megterhelték.

(3)

Ha a többoldalú kiegyenlítés meghiúsul (amiatt például, hogy a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bankok számláiról nem minden beszedés volt sikeres), a kapcsolódó rendszer fizetési megbízásokat nyújt be a már teljesített terhelési tranzakciók visszavonására.

(4)

A kapcsolódó rendszer központi bankjai az alábbiakat kínálhatják:

a)

a fizetési megbízásoknak a kapcsolódó rendszer által a 15. cikk (3) bekezdésében említett módon meghatározandó, megadott határidőn belüli kiegyenlítése; és/vagy

b)

a 15. cikk (1) bekezdésben említett „tájékoztatási időszak funkció”.

(5)

A kiegyenlítő bankok és a kapcsolódó rendszerek az információkhoz az ICM-en keresztül rendelkeznek hozzáféréssel. A kapcsolódó rendszerek a kiegyenlítés megtörténtéről vagy meghiúsulásáról az általuk választott egyszeri vagy teljes körű tájékoztatási módnak megfelelő értesítést kapnak. Ha azt kérik, a kiegyenlítő bankokat a sikeres kiegyenlítésről a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

12.   4. sz. kiegyenlítési eljárás – Egyszerű többoldalú kiegyenlítés

(1)

Amennyiben a kapcsolódó rendszer központi bankja vagy a kiegyenlítő központi bank a 4. sz. kiegyenlítési eljárást kínálja, támogatja a kapcsolódó rendszer tranzakciói többoldalú készpénzegyenlegeinek kiegyenlítését a kapcsolódó rendszer által kötegelt módban benyújtott fizetési megbízások kiegyenlítésével. A kapcsolódó rendszer központi bankja megnyit egy technikai számlát az ilyen kapcsolódó rendszer számára.

(2)

A kapcsolódó rendszer központi bankja és a kiegyenlítő központi bank biztosítja a fizetési megbízások szükséges sorrendjének meghatározását. A jóváírások könyvelésére csak akkor kerül sor, ha valamennyi terhelés beszedése sikeresen megtörtént. Egyetlen fájlban történik: a) a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bankok számláinak megterhelésére és a kapcsolódó rendszer technikai számlájának jóváírására vonatkozó; illetve b) a követel pozícióban lévő kiegyenlítő bankok számlájának jóváírására és a kapcsolódó rendszer technikai számlájának megterhelésére vonatkozó fizetési megbízások benyújtása.

(3)

Elsőként történik a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bankok PM-számlájának megterhelése és a kapcsolódó rendszer technikai számlájának jóváírása; a követel pozícióban lévő kiegyenlítő bankok PM-számláinak jóváírása csak valamennyi ilyen fizetési megbízás kiegyenlítését (beleértve a technikai számlák garanciaalap-mechanizmusokkal történő lehetséges finanszírozását is) követően történik.

(4)

Ha a II. mellékletnek megfelelően sorban áll a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bank PM-számlájának megterhelésére szóló fizetési megbízás, a kiegyenlítő központi bankok egy mindenkinek szóló ICM-üzenettel értesítik az ilyen kiegyenlítő bankot.

(5)

Ha a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bank PM-számláján nem rendelkezik elegendő fedezettel, a kapcsolódó rendszer központi bankja aktiválja a garanciaalap-mechanizmusokat, amennyiben erről rendelkeztek a kapcsolódó rendszer központi bankja és a kapcsolódó rendszer közötti kétoldalú megállapodásokban.

(6)

Amennyiben nem történt rendelkezés garanciaalap-mechanizmusokról és a teljes kiegyenlítés meghiúsul, úgy kell tekinteni, hogy kapcsolódó rendszer központi bankját és a kiegyenlítő központi bankot a fájlban lévő valamennyi fizetési megbízás visszaküldésére utasították és visszavonják a már elszámolt fizetési megbízásokat.

(7)

A kapcsolódó rendszer központi bankjai mindenkinek szóló ICM-üzenettel tájékoztatják a kiegyenlítő bankokat a kiegyenlítés meghiúsulásáról.

(8)

A kapcsolódó rendszer központi bankjai az alábbiakat kínálhatják:

a)

a fizetési megbízásoknak a kapcsolódó rendszer által a 15. cikk (3) bekezdésében említett módon meghatározandó, megadott határidőn belüli kiegyenlítése;

b)

a 15. cikk (1) bekezdésben említett „tájékoztatási időszak” funkció;

c)

a 15. cikk (4) bekezdésben említett garanciaalap-mechanizmus.

(9)

A kiegyenlítő bankok és a kapcsolódó rendszerek az információkhoz az ICM-en keresztül rendelkeznek hozzáféréssel. A kapcsolódó rendszerek a kiegyenlítés megtörténtéről vagy meghiúsulásáról értesítést kapnak. Ha azt kérik, a kiegyenlítő bankokat a sikeres kiegyenlítésről a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

13.   5. sz. kiegyenlítési eljárás – Párhuzamos többoldalú kiegyenlítés

(1)

Amennyiben a kapcsolódó rendszer központi bankja és a kiegyenlítő központi bank 5. sz. kiegyenlítési eljárást kínálnak, támogatják a kapcsolódó rendszer által benyújtott tranzakciók többoldalú egyenlegeinek kiegyenlítését. Az adott fizetési megbízások kiegyenlítéséhez a 4. algoritmust kell használni (lásd a II. melléklet I. függelékét). A 4. sz. kiegyenlítési eljárástól eltérően az 5. sz. kiegyenlítési eljárás „mindent vagy semmit” alapon működik. Ebben az eljárásban a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bankok PM-számláinak megterhelése és a követel pozícióban lévő kiegyenlítő bankok PM-számláinak jóváírása egyidejűleg történik (nem pedig egymást követően, mint a 4. sz. kiegyenlítési eljárásban). Értelemszerűen alkalmazni kell a 12. pontot a következő módosítással. Ha egy vagy több fizetési megbízást nem lehet elszámolni, valamennyi fizetési megbízást sorba állítják és a 16. cikk (1) bekezdésében leírt módon megismétlik a 4. algoritmust a kapcsolódó rendszerek sorban álló fizetési megbízásainak kiegyenlítésére.

(2)

A kapcsolódó rendszer központi bankjai az alábbiakat kínálhatják:

a)

a fizetési megbízásoknak a kapcsolódó rendszer által a 15. cikk (3) bekezdésében említett módon meghatározandó, megadott határidőn belüli kiegyenlítése;

b)

a 15. cikk (1) bekezdésben említett „tájékoztatási időszak” funkció;

c)

a 15. cikk (4) bekezdésben említett garanciaalap-mechanizmus.

(3)

A kiegyenlítő bankok és a kapcsolódó rendszerek az információkhoz az ICM-en keresztül rendelkeznek hozzáféréssel. A kapcsolódó rendszerek a kiegyenlítés megtörténtéről vagy meghiúsulásáról értesítést kapnak. Ha azt kérik, a kiegyenlítő bankokat a sikeres kiegyenlítésről a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

(4)

Ha a II. mellékletnek megfelelően sorban áll a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bank PM-számlájának megterhelésére szóló fizetési megbízás, az érintett kiegyenlítő központi bank egy mindenkinek szóló ICM-üzenettel értesíti a kiegyenlítő bankokat.

14.   6. sz. kiegyenlítési eljárás – Meghatározott célra elkülönített likviditás és rendszerek közötti kiegyenlítés

(1)

A 6. sz. kiegyenlítési eljárás egyaránt használható az interfész és az integrált rendszer tekintetében az alábbi (4)–(13) és a (14)–(18) bekezdés szerint. Az integrált modell esetében az adott kapcsolódó rendszernek tükörszámlát kell használnia a kiegyenlítő bankok által elkülönített likviditás összegyűjtésére. Az interfészmodell esetében a kiegyenlítő banknak legalább egy alszámlát kell nyitnia egy adott kapcsolódó rendszerhez kapcsolódóan.

(2)

Ha azt kérik, a kiegyenlítő bankokat a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel és az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket PM-számláik és adott esetben alszámláik jóváírásáról vagy megterheléséről az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

(3)

Amennyiben a 6. sz. kiegyenlítési eljáráson belül rendszerek közötti kiegyenlítést kínálnak, a kapcsolódó rendszerek központi bankjai és az kiegyenlítő központi bankok támogatják a rendszerek közötti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetéseket, ha azokat a vonatkozó kapcsolódó rendszer kezdeményezte. Egy kapcsolódó rendszer kizárólag feldolgozási ciklusa idején kezdeményezhet rendszerek közötti kiegyenlítést, valamint a 6. sz. kiegyenlítési eljárásnak a fizetési megbízást megkapó kapcsolódó rendszerben kell lefolynia. A rendszerek közötti kiegyenlítést a 6. sz. kiegyenlítési eljárás alapján nappali és éjszakai feldolgozásként is kínálják. A rendszerek közötti kiegyenlítés két egyedi kapcsolódó rendszer közötti végrehajtásának lehetőségét a Törzsadat(kezelő) Modulban veszik nyilvántartásba.

A)   Interfészmodell

(4)

Amennyiben a 6. sz. kiegyenlítési eljárást kínálják, a kapcsolódó rendszerek központi bankjai és az kiegyenlítő központi bankok támogatják a kapcsolódó rendszer tranzakciói kétoldalú és/vagy többoldalú készpénzegyenlegeinek a következők útján történő kiegyenlítését:

a)

lehetővé teszik a kiegyenlítő bank számára várható tartozása tekintetében a kapcsolódó rendszerek feldolgozásának megkezdése előtt történő fedezetelkülönítést a PM-számlájáról az alszámlájára történő likviditásátvezetéssel (a továbbiakban: meghatározott célra elkülönített likviditás); és

b)

a kapcsolódó rendszerek feldolgozását követően a kapcsolódó rendszerek fizetési megbízásainak kiegyenlítése: a tartozik pozícióban levő kiegyenlítő bankok vonatkozásában alszámláik megterhelésével (az ilyen számlákra meghatározott limiteken belül) és a kapcsolódó rendszer technikai számlájának megterhelésével, valamint a követel pozícióban lévő kiegyenlítő bankok vonatkozásában alszámláik jóváírásával és a kapcsolódó rendszer technikai számlájának megterhelésével.

(5)

Amikor a 6. sz. kiegyenlítési eljárást kínálja:

a)

az kiegyenlítő központi bankok megnyitnak egy kapcsolódó rendszer vonatkozásában legalább egy alszámlát minden kiegyenlítő bank számára; és

b)

a kapcsolódó rendszer központi bankja megnyit egy technikai számlát a kapcsolódó rendszer számára a következőkhöz: i. a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bankok alszámláiról beszedett összeg jóváírása; és ii. terhelés a követel pozícióban lévő kiegyenlítő bankok kijelölt alszámláira jóváírás teljesítésekor.

(6)

A 6. sz. kiegyenlítési eljárás rendelkezésre áll a kapcsolódó rendszerek napközbeni és éjszakai feldolgozására is. Az utóbbi esetben az új üzleti nap rögtön a kötelező tartalék teljesítésekor kezdődik; az adott számlákon ezt követően teljesített bármely terhelés és jóváírás az új üzleti nap értéknapjával történik.

(7)

A 6. sz. kiegyenlítési eljárás során és az e célra elkülönített likviditásra vonatkozóan a kapcsolódó rendszerek központi bankjai és az kiegyenlítő központi bankok az alszámlára (és onnan) a következő típusú likviditásátvezetési szolgáltatásokat kínálják:

a)

a kiegyenlítő bankok által az üzleti nap során az ICM-en keresztül (annak rendelkezésre állása alatt) bármikor benyújtható vagy módosítható állandó megbízások. Valamely üzleti napon az „eljárás kezdete”(start of procedure) üzenet után benyújtott állandó megbízások csak a következő üzleti napra lesznek érvényesek. Ha eltérő alszámlák jóváírására szóló több állandó megbízás létezik, azokat összegük sorrendjében, a legmagasabb összegűvel kezdve kell teljesíteni. A kapcsolódó rendszerek megbízásainak éjszakai feldolgozása során, ha vannak olyan állandó megbízások, amelyekre a PM-számla nem nyújt fedezetet, az ilyen megbízásokat az összes megbízás arányos csökkentését követően kell teljesíteni;

b)

az azonnali megbízások, amelyeket kizárólag a 6. sz. kiegyenlítési eljárás futása közben (amit az „eljárás kezdete”(start of procedure) és „eljárás vége”(end of procedure) üzenetek közötti időtartammal azonosítunk) adhat be valamely kiegyenlítő bank (az ICM-en keresztül) vagy az adott kapcsolódó rendszer XML-üzenet útján, és amelynek kiegyenlítése csak akkor történik meg, amennyiben a kapcsolódó rendszerek feldolgozási ciklusa még nem kezdődött meg. Ha van a kapcsolódó rendszer által benyújtott olyan azonnali megbízás, amelyre a PM-számla nem nyújt fedezetet, az ilyen megbízások részben kerülnek kiegyenlítésre;

c)

az MT 202-es üzenettel továbbított vagy az internetalapú hozzáférést használó résztvevők esetében a képernyőkről egy MT 202-höz automatikusan hozzárendelt SWIFT-megbízások, amelyek csak a 6. sz. kiegyenlítési eljárás futása közben és csak napközbeni műveletek során nyújthatók be. Az ilyen megbízásokat azonnal teljesítik.

(8)

A 6. sz. kiegyenlítési eljárás „eljárás kezdete” (start of procedure) üzenettel indul és „eljárás vége” (end of procedure) üzenettel zárul, mindkettőt a kapcsolódó rendszernek kell megküldenie. A kapcsolódó rendszerek éjszakai műveletei vonatkozásában azonban az „eljárás kezdete” (start of procedure) üzenetet a kapcsolódó rendszer központi bankja küldi. Az „eljárás kezdete” (start of procedure) üzenet elindítja az alszámlákra való likviditásátvezetésre vonatkozó állandó megbízások kiegyenlítését. Az „eljárás vége” (end of procedure) üzenet hatása a likviditás automatikus visszautalása az alszámláról a PM-számlára.

(9)

A 6. sz. kiegyenlítési eljáráson belül az alszámlákra átvezetett, meghatározott célra elkülönített likviditás mindaddig be van fagyasztva, ameddig a kapcsolódó rendszerek feldolgozási ciklusa fut (kezdve és befejezve a kapcsolódó rendszer által megküldött „ciklus eleje” (start of cycle) és „ciklus vége” (end of cycle) üzenettel), és ezt követően kerül felszabadításra. A befagyasztott egyenleg módosulhat a feldolgozási ciklus során a rendszerek közötti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetések eredményeképpen, illetve akkor, ha az kiegyenlítő bank likviditásátutalást hajt végre a saját PM számlájáról. A kapcsolódó rendszer központi bankja értesíti a kapcsolódó rendszert az alszámlán lévő likviditásnak a rendszerek közötti kiegyenlítéssel kapcsolatos fizetések eredményeképpen történt növeléséről vagy csökkentéséről. Ha a kapcsolódó rendszer azt kéri, a kapcsolódó rendszer központi bankja az elszámolóbanktól érkező likviditásátutalás eredményeként az alszámlán megnövekedett likviditásról is tájékoztatja.

(10)

Minden kapcsolódórendszer-feldolgozási ciklusban főszabályként az 5. algoritmus használatával történik a fizetési megbízásoknak az átvezetett likviditás terhére történő kiegyenlítése (a II. melléklet I. függelékében említettek szerint).

(11)

Minden kiegészítőrendszer-feldolgozási cikluson belül emelhető a kiegyenlítő bank meghatározott célra elkülönített likviditása egyes bejövő fizetéseknek (pl. kamatfizetés és törlesztés) közvetlenül az alszámlán való jóváírásával. Ilyen esetekben a likviditást először a technikai számlán kell jóváírni, majd a likviditás alszámlán (vagy a PM-számlán) való jóváírása előtt azzal ezt a számlát meg kell terhelni.

(12)

Két interfészes kapcsolódó rendszer közötti, rendszerek közötti kiegyenlítést kizárólag olyan kapcsolódó rendszer (vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) kezdeményezhet, amelynek résztvevője alszámláját megterhelik. A fizetési megbízás kiegyenlítése úgy történik, hogy a fizetési megbízásban feltüntetett összeggel megterhelik a kapcsolódó rendszer fizetési megbízást kezdeményező résztvevőjének alszámláját, és azzal jóváírják a másik kapcsolódó rendszer résztvevőjének alszámláját.

A fizetési megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszert és a másik kapcsolódó rendszert a kiegyenlítés megtörténtéről értesíteni kell. Ha azt kérik, a kiegyenlítő bankokat a sikeres kiegyenlítésről a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

(13)

Egy interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rendszertől egy integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer irányába történő, rendszerek közötti kiegyenlítést az interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer (vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) kezdeményezheti. A fizetési megbízás kiegyenlítése úgy történik, hogy a fizetési megbízásban feltüntetett összeggel megterhelik az interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer résztvevőjének alszámláját, és azzal jóváírják az integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer résztvevőjének tükörszámláját. A fizetési megbízást nem kezdeményezheti az az integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer, amelynek tükörszámláját jóváírják. A fizetési megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszert és a másik kapcsolódó rendszert a kiegyenlítés megtörténtéről értesíteni kell. Ha azt kérik, a kiegyenlítő bankokat a sikeres kiegyenlítésről a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

B)   Integrált modell

(14)

Amennyiben a kapcsolódó rendszerek központi bankjai és az kiegyenlítő központi bankok integrált modellek esetében 6. sz. kiegyenlítési eljárást kínálnak, támogatják az ilyen kiegyenlítést. Abban az esetben, ha a 6. sz. kiegyenlítési eljárást napközben használják az integrált modellre, annak csak korlátozott funkcióit kínálják.

(15)

A 6. sz. kiegyenlítési eljárás alapján és az integrált modellre tekintettel a kapcsolódó rendszerek központi bankjai és az kiegyenlítő központi bankok a tükörszámlára a következő típusú likviditásátvezetési szolgáltatásokat kínálják:

a)

a kiegyenlítő bankok által az üzleti nap során az ICM-en keresztül (annak rendelkezésre állása alatt) bármikor benyújtható vagy módosítható állandó megbízások (nappali feldolgozásra és a kapcsolódó rendszerek megbízásainak éjszakai feldolgozására). Valamely üzleti napon az „eljárás kezdete” (start of procedure) üzenet után benyújtott állandó megbízások csak a következő üzleti napra lesznek érvényesek. Ha több állandó megbízás létezik, azokat összegük sorrendjében, a legmagasabb összegűvel kezdve kell teljesíteni. Ha a nappali feldolgozásra szóló állandó megbízásnak nincs fedezete, az elutasításra kerül. A kapcsolódó rendszerek megbízásainak éjszakai feldolgozása során, ha vannak olyan állandó megbízások, amelyekre a PM-számla nem nyújt fedezetet, az ilyen megbízásokat az összes megbízás arányos csökkentését követően kell teljesíteni;

b)

az azonnali megbízások, amelyeket kizárólag a 6. sz kiegyenlítési eljárás futása közben (amit az „eljárás kezdete”(start of procedure) és „eljárás vége”(end of procedure) üzenetek közötti időtartammal azonosítunk) adhat be valamely kiegyenlítő bank (az ICM-en keresztül) vagy az adott kapcsolódó rendszer XML-üzenet útján, és amelynek kiegyenlítése csak akkor történik meg, amennyiben a kapcsolódó rendszerek feldolgozási ciklusa még nem kezdődött meg. Ha van olyan azonnali megbízás, amelyre a PM-számla nem nyújt fedezetet, az ilyen megbízások részben kerülnek kiegyenlítésre;

c)

az MT 202-es SWIFT-megbízások, amelyek csak napközbeni műveletek során nyújthatók be. Az ilyen megbízásokat azonnal teljesítik.

(16)

Értelemszerűen alkalmazni kell az interfészmodell „eljárás kezdete”(start of procedure) és „eljárás vége”(end of procedure), illetve a ciklus eleje és vége (start/end of cycle) üzeneteire vonatkozó szabályokat.

(17)

Két integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer közötti, rendszerek közötti kiegyenlítést kizárólag olyan kapcsolódó rendszer (vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) kezdeményezhet, amelynek tükörszámláját megterhelik. A fizetési megbízás kiegyenlítése úgy történik, hogy a fizetési megbízásban feltüntetett összeggel megterhelik a fizetési megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszer tükörszámláját, és azzal jóváírják a másik kapcsolódó rendszer résztvevőjének tükörszámláját. A fizetési megbízást nem kezdeményezheti az a kapcsolódó rendszer, amelynek tükörszámláját jóváírják.

A fizetési megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszert és a másik kapcsolódó rendszert a kiegyenlítés megtörténtéről értesíteni kell. Ha azt kérik, a kiegyenlítő bankokat a sikeres kiegyenlítésről a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

(18)

Egy integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszertől egy interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer irányába történő, rendszerek közötti kiegyenlítést az integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer (vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) kezdeményezheti. A fizetési megbízás kiegyenlítése úgy történik, hogy a fizetési megbízásban feltüntetett összeggel megterhelik az integrált modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer tükörszámláját, és azzal jóváírják a másik kapcsolódó rendszer résztvevőjének alszámláját. A fizetési megbízást nem kezdeményezheti az az interfészes modellt alkalmazó kapcsolódó rendszer, amelynek résztvevője alszámláját jóváírják.

A fizetési megbízást kezdeményező kapcsolódó rendszert és a másik kapcsolódó rendszert a kiegyenlítés megtörténtéről értesíteni kell. Ha azt kérik, a kiegyenlítő bankokat a sikeres kiegyenlítésről a SWIFT MT 900 vagy MT 910 üzenettel értesítik. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőket az ICM-en keresztül küldött üzenettel értesítik.

15.   Opcionálisan igénybe vehető, kiegészítő funkciók

(1)

A kapcsolódó rendszer központi bankja kínálhatja az opcionális „tájékoztatási időszak funkciót” a 3., 4. és 5. sz. kiegyenlítési eljárásokra. Ha a kapcsolódó rendszer (vagy nevében a kapcsolódó rendszer központi bankja) meghatározta az opcionális „tájékoztatási időszak” idejét, a kiegyenlítő bank kap egy azon időpontot megjelölő ICM-üzenetet, ameddig a kiegyenlítő bank kérheti az adott fizetési megbízás visszavonását. Az ilyen kéréseket csak akkor kell a kiegyenlítő központi banknak figyelembe vennie, ha azt az kapcsolódó rendszeren keresztül és általa jóváhagyottan közölték. A kiegyenlítés akkor kezdődik meg, ha a kiegyenlítő központi bank az „Információs időszak” leteltéig nem kap ilyen kérést. Az „Információs időszakon” belül ilyen kérésnek a kiegyenlítő központi bank általi kézhezvételekor:

a)

a kétoldalú kiegyenlítésre használt 3. sz. kiegyenlítési eljárás használata esetén az adott fizetési megbízás visszavonásra kerül; és

b)

a többoldalú egyenlegek kiegyenlítésére használt 3. sz. kiegyenlítési eljárás használata esetén, vagy a 4. sz. eljárásban a teljes kiegyenlítés meghiúsul, a fájlban levő valamennyi fizetési megbízás visszavonásra kerül, és valamennyi kiegyenlítő bank és kapcsolódó rendszer tájékoztatást kap az ICM mindenkinek szóló üzenete útján.

(2)

Ha a kapcsolódó rendszer a kiegyenlítési megbízást a megadott kiegyenlítési időpont („-tól” időpont) előtt küldi, a megbízások a beütemezett időpontig tárolásra kerülnek. Ebben az esetben a fizetési megbízásokat csak akkor helyezi a feldolgozási sorba, amikor a „-tól” időpont elérkezik. Ez az opcionális mechanizmus az 1. és 2. sz. kiegyenlítési eljárásban használható.

(3)

A kiegyenlítési időszak („-ig”) lehetővé teszi a kapcsolódó rendszer pozíciójának kiegyenlítésére egy korlátozott idő megadását annak érdekében, hogy az ne gátolja vagy késleltesse más kapcsolódó rendszerek vagy TARGET2 tranzakciók kiegyenlítését. Ha az „-ig” időpont elérkezéséig vagy az előre meghatározott kiegyenlítési időszakon belül valamely fizetési megbízás kiegyenlítése nem történik meg, ezeket a fizetési megbízásokat visszaküldik, vagy a 4. és 5. sz. kiegyenlítési eljárás esetében sor kerülhet a garanciaalap-mechanizmusok aktiválására. A kiegyenlítési időszak „(-ig)” az 1–5. sz. kiegyenlítési eljárások tekintetében határozható meg.

(4)

A garanciaalap-mechanizmus használható, ha a kiegyenlítő bank likviditása nem fedezi a kapcsolódó rendszerek kiegyenlítéseiből eredő kötelezettségeit. Ezt a mechanizmust a szükséges pótlólagos likviditás biztosítására használják annak lehetővé tétele érdekében, hogy a kapcsolódó rendszer kiegyenlítésében szereplő minden fizetési megbízás elszámolható legyen. Ez a mechanizmus a 4. és 5. sz. kiegyenlítési eljárásban használható. Ha a garanciaalap-mechanizmust kell használni, szükséges egy olyan külön garanciaalap-számla vezetése, amelyen „rendkívüli helyzetekre vonatkozó likviditás” rendelkezésre áll, vagy ahol az igény esetén rendelkezésre bocsátható.

16.   A használt algoritmusok

(1)

A 4. sz. algoritmus az 5. elszámolási eljárást támogatja. A kiegyenlítés gördülékenyebbé tételére és a szükséges likviditás csökkentésére ebbe a kapcsolódó rendszerek minden fizetési megbízását bevonják (prioritástól függetlenül). A kapcsolódó rendszer 5. sz. kiegyenlítési eljárás szerint elszámolandó fizetései átkerülnek a feldolgozási sorba, és azokat a PM-ben elkülönítve tartják a folyó optimalizációs folyamat végéig. A 4. algoritmus ugyanazon futásában részt vesz az 5. sz. kiegyenlítési eljárást használó több kapcsolódó rendszer is, amennyiben azok egyidejűleg kívánnak elszámolni.

(2)

A 6. sz. kiegyenlítési eljárásban a kiegyenlítő bank elkülöníthet egy likviditási összeget az adott kapcsolódó rendszertől érkező egyenlegek kiegyenlítésére. Az elkülönítés a szükséges likviditásnak egy külön alszámlára való félretételével történik (interfészmodell). Az 5. algoritmust a kapcsolódó rendszerek fizetési megbízásainak éjszakai feldolgozására és a napközbeni feldolgozásra is használják. A kiegyenlítési folyamat a tartozik pozícióban lévő kiegyenlítő bank alszámláinak a kapcsolódó rendszer technikai számlájával szemben történő megterhelésével, majd pedig a kapcsolódó rendszer technikai számlájának a követel pozícióban lévő kiegyenlítő bank alszámláival szemben történő megterhelésével történik. Követel egyenlegek esetében a könyvelés közvetlenül is történhet – ha azt a kapcsolódó rendszer az adott tranzakcióban jelezte – a kiegyenlítő bank PM-számlájára. Ha egy vagy több beszedési megbízás kiegyenlítése sikertelen (pl. a kapcsolódó rendszer meghibásodása következtében), a szóban forgó fizetés sorban áll az alszámlán. A 6. sz. kiegyenlítési eljárás igénybe veheti az alszámlákon futó 5. algoritmust. Emellett az 5. algoritmusnak nem kell figyelembe vennie limiteket vagy fedezetelkülönítést. Minden kiegyenlítő bank tekintetében a teljes pozíció kiszámításra kerül, és ha minden teljes pozíció fedezett, minden tranzakció kiegyenlítésre kerül. A fedezetlen tranzakciók a sorba visszaállításra kerülnek.

17.   A felfüggesztés vagy a megszüntetés hatása

Ha a kapcsolódó rendszerek fizetési megbízásainak kiegyenlítési ciklusa alatt lép hatályba valamely kapcsolódó rendszer tekintetében a kapcsolódó rendszer interfész használatára vonatkozó felfüggesztés vagy felmondás, úgy kell tekinteni, hogy a kapcsolódó rendszer központi bankja felhatalmazással rendelkezik a kiegyenlítési ciklusnak a kapcsolódó rendszer nevében történő befejezésére.

18.   Díjak és számlázás

(1)

A kapcsolódó rendszer interfészt vagy a résztvevők interfészét használó kapcsolódó rendszerre – függetlenül a kapcsolódó rendszer központi bankjánál és/vagy a kiegyenlítő központi banknál vezetett alszámlák számától függetlenül – az alábbiakban meghatározott, három alkotóelemből álló díjak vonatkoznak.

a)

1 000 EUR fix havidíj számítandó fel minden kapcsolódó rendszernek (I. fix díj).

b)

Egy 417 EUR és 4 167 EUR közötti összegű, második fix havidíj, a kapcsolódó rendszer euro készpénzforgalmának mögöttes bruttó értékével arányosan (II. fix díj):

Sáv

- tól (millió EUR/nap)

- ig (millió EUR/nap)

Éves díj (EUR)

Havi díj (EUR)

1

0

1 000 alatt

5 000

417

2

1 000

2 500 alatt

10 000

833

3

2 500

5 000 alatt

20 000

1 667

4

5 000

10 000 alatt

30 000

2 500

5

10 000

50 000 alatt

40 000

3 333

6

50 000 felett

50 000

4 167

A kapcsolódó rendszer euro készpénz-kiegyenlítési tranzakcióinak bruttó értékét a kapcsolódó rendszer központi bankja évente egyszer számítja ki, az előző év bruttó értéke alapján és a kiszámított bruttó értéket minden naptári év január 1-jétől alkalmazzák a díj kiszámítására.

c)

Egy tranzakciós díj, amely a II. melléklet VI. függelékében a TARGET2-résztvevőkre meghatározott díjjal megegyező alapon kerül kiszámításra. A kapcsolódó rendszer a következő két lehetőség közül választhat: 0,80 EUR átalánydíj fizetése tranzakciónként (A. opció) vagy degresszív alapon számított díj fizetése (B. opció), az alábbi módosításokkal:

i.

a B. opció vonatkozásában kettővel el kell osztani a fizetési megbízások összegére vonatkozó sávok értékhatárait; és

ii.

az A. opció értelmében a 150 EUR összegű fix havidíj és a B. opció értelmében az 1 875 EUR összegű fix havidíj az I. és II. fix díjon felül kerül felszámításra.

(2)

A kapcsolódó rendszer által benyújtott minden fizetési megbízással és az általa fogadott fizetéssel kapcsolatos minden fizetendő díj kizárólag a kapcsolódó rendszernek kerül felszámításra. A Kormányzótanács részletesebb szabályokat hozhat létre a kapcsolódó rendszer interfészén keresztül elszámolt, tranzakcióként számlázandó tranzakciók meghatározására.

(3)

Minden kapcsolódó rendszer a kapcsolódó rendszer központi bankjától kap számlát az (1) albekezdésben említett díjak alapján az előző hónapról, legkésőbb a következő hónap ötödik üzleti napján. A számla kifizetése legkésőbb a hónap tizedik üzleti napjáig történik a kapcsolódó rendszer központi bankja által meghatározott számlára, vagy annak összegével megterhelésre kerül a kapcsolódó rendszer által megjelölt számla.

(4)

E bekezdés alkalmazásában a 98/26/EK irányelv alapján kijelölt minden egyes kapcsolódó rendszert külön kell kezelni, még ha kettőt vagy többet egyazon jogalany működtet is. Ugyanez a szabály vonatkozik azokra a kapcsolódó rendszerekre, amelyeket nem jelöltek ki a 98/26/EK irányelv alapján, amely esetben a kapcsolódó rendszert a következő ismérvekre hivatkozással kell azonosítani: a) szerződésen vagy jogalkotási eszközön alapuló, hivatalos megállapodás (pl. a résztvevők és a rendszer üzemeltetője közötti megállapodás); b) többes tagság; c) közös szabályok és egységes megállapodások; valamint d) a résztvevők közötti fizetések és/vagy értékpapírok kiegyenlítése, nettósítása és/vagy kiegyenlítése.


V. MELLÉKLET

A TARGET2-BEN INTERNETALAPÚ HOZZÁFÉRÉSSEL TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ÉS MÓDOSÍTOTT HARMONIZÁLT FELTÉTELEK

1. cikk

Hatály

A II. mellékletben meghatározott feltételeket e melléklet rendelkezéseinek megfelelően kell alkalmazni azokra a résztvevőkre, akik PM-számlá(k)hoz való hozzáférés céljából internetalapú hozzáférést használnak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E melléklet alkalmazásában a II. mellékletben meghatározott fogalommeghatározások mellett a következő fogalommeghatározásokat kell használni:

1.   „tanúsító hatóságok”: a Kormányzótanács által arra a célra ekként kijelölt egy vagy több NKB, hogy az eurorendszer nevében eljárva elektronikus tanúsítványokat bocsásson ki, kezeljen, vonjon vissza és újítson meg;

2.   „elektronikus tanúsítvány” vagy „tanúsítvány”: a tanúsító hatóság által kibocsátott olyan elektronikus fájl, amely a nyilvános kulcsot egy identitással kapcsolja össze, és amelyet a következők céljából használnak: annak ellenőrzése, hogy a nyilvános kulcs valamely személyhez tartozik, a tulajdonos hitelesítése, az e személytől származó aláírás ellenőrzése vagy az e személyhez címzett üzenet titkosítása. A tanúsítványokat olyan fizikai eszközön tárolják, mint intelligens kártya (smart card) vagy memóriakártya (USB stick), és a tanúsítványokra történő hivatkozások e fizikai eszközöket foglalják magukban. A tanúsítványok használatára a TARGET2-höz interneten keresztül hozzáférő és fizetési üzeneteket vagy ellenőrző üzeneteket benyújtó résztvevők hitelesítési eljárásában van szükség;

3.   „tanúsítványtulajdonos”: az a megnevezett természetes személy, akit valamely TARGET2-résztvevő arra felhatalmazott személyként azonosít és jelöl ki, hogy a TARGET2-résztvevő számlájához internetalapú hozzáféréssel rendelkezzen. A tanúsítvány iránti kérelmeket a résztvevő nemzeti központi bankja ellenőrzi, és továbbítja a tanúsító hatóságoknak, amelyek kibocsátják azon tanúsítványokat, amelyek a nyilvános kulcsot a résztvevőt azonosító adatokhoz kötik;

4.   „internetalapú hozzáférés”: azt jelenti, hogy a résztvevő olyan PM-számla mellett döntött, amelyhez csak interneten keresztül lehet hozzáférni, és a résztvevő a TARGET2-höz interneten keresztül nyújt be fizetési üzeneteket vagy ellenőrző üzeneteket;

5.   „internetszolgáltató”: az a vállalkozás vagy szervezet, azaz közvetítő, amelyet a TARGET2-résztvevő használ a TARGET2-számlája internetalapú hozzáféréssel történő elérése céljából.

3. cikk

Nem alkalmazandó rendelkezések

A II. melléklet következő rendelkezései nem vonatkoznak az internetalapú hozzáférésre:

a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdésének d) pontja; az 5. cikk (2), (3) és (4) bekezdése; a 6. és a 7. cikk; a 11. cikk (8) bekezdése; a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 17. cikk (2) bekezdése; a 23–26. cikk, a 41. cikk; és az I., a VI. és a VII. függelék.

4. cikk

Kiegészítő és módosított rendelkezések

Az internetalapú hozzáférésre a II. melléklet rendelkezéseit az alábbi módosításokkal kell alkalmazni:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A következő függelékek e Feltételek szerves részét képezik és vonatkoznak a PM-számlát internetalapú hozzáféréssel elérő résztvevőkre.

 

Az V. melléklet IA. függeléke: A fizetési megbízások feldolgozására vonatkozó műszaki előírások internetalapú hozzáférés esetén

 

Az V. melléklet IIA. függeléke: Az internetalapú hozzáférésre vonatkozó díjak és számlázás

 

II. függelék: A TARGET2 megtérítési rendszere

 

III. függelék: Mintaszöveg a jogképességre és az országra vonatkozó véleményhez

 

IV. függelék, a 7. pont b) alpontjának kivételével: Az üzletmenet folytonosságára vonatkozó és a rendkívüli helyzetek eljárásai

 

V. függelék: Üzemidő.”

2.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a 4. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A(z) [a KB neve beillesztendő] az e Feltételek szerinti szolgáltatások nyújtója. Az SSP-t üzemeltető KB-k és/vagy a tanúsító hatóságok intézkedéseit és mulasztásait a(z) [a KB neve beillesztendő] intézkedéseinek és mulasztásainak kell tekinteni, amelyekért az az alábbi 31. cikknek megfelelően visel felelősséget. Az e Feltételek szerinti részvétel nem hoz létre szerződéses kapcsolatot a résztvevők és az SSP-nyújtó KB-k között, amikor ez utóbbiak e minőségükben járnak el. Az e Feltételek értelmében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a résztvevő által az SSP-nek továbbított, illetve kapott utasításokat, üzeneteket vagy információkat úgy kell tekinteni, hogy azok címzettje vagy küldője a(z) [a KB neve beillesztendő].”; és

b)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A TARGET2-ben való részvétel a gyakorlatban a TARGET2 tagrendszerben való részvétel útján történik. E Feltételek meghatározzák a(z) [a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben részt vevők és a(z) [a KB neve beillesztendő] kölcsönös jogait és kötelességeit. A fizetési megbízások feldolgozásának szabályai (IV. cím) vonatkoznak bármely TARGET2-résztvevő által küldött valamennyi fizetési megbízásra és fogadott fizetésre, és azokat az V. melléklet szerint kell alkalmazni.”

3.

A 4. cikk (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„e)

hitelintézetek vagy az a)–c) pontban felsorolt jogalanyok, (mindkét esetben) amelyek olyan harmadik országban telepedtek le, amelyekkel az Unió olyan monetáris megállapodást kötött, amely lehetővé teszi az ilyen jogalanyok bármelyike számára az Unióban lévő fizetési rendszerekhez való hozzáférést, a monetáris megállapodásban meghatározott feltételek mellett, és feltéve, hogy az országban irányadó, megfelelő jogi rendszer egyenértékű a megfelelő uniós jogszabályokkal.”

4.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben internetalapú hozzáféréssel elérhető PM-számla nyitásához a kérelmező résztvevőnek:

a)

meg kell felelnie a következő műszaki követelményeknek:

i.

a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-hoz való csatlakoztatásához és abban a fizetési megbízások beviteléhez szükséges számítástechnikai infrastruktúra üzembe helyezése, kezelése, üzemeltetése, ellenőrzése, valamint biztonságának biztosítása az V. melléklet IA. függelékében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően. A részvételt kérő ennek teljesítésébe bevonhat harmadik személyeket, de a teljes felelősség továbbra is őt terheli; és”; valamint

b)

az (1) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

meg kell határoznia, hogy a PM-számlához interneten keresztül kíván hozzáférni, és a TARGET2-ben külön PM-számlát kell kérnie, ha a TARGET2-höz ezenkívül telekommunikációs szolgáltatón keresztül is hozzá kíván férni. A kérelmezők benyújtják a TARGET2-höz internetalapú hozzáféréssel történő csatlakozáshoz szükséges elektronikus tanúsítványok kibocsátása iránti kérelem megfelelően kitöltött formanyomtatványát.”

5.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők a TARGET2 címlistát csak online láthatják, és nem terjeszthetik sem saját szervezetükön belül, sem azon kívül.”; és

b)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A résztvevők tudomásul veszik azt, hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] és más KB-k közzétehetik a résztvevők nevét és BIC-jét.”

6.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A(z) [a KB neve beillesztendő] az V. mellékletben bemutatott internetalapú hozzáférést kínálja. Amennyiben e Feltételek vagy jogszabály másként nem rendelkezik, a(z) [a KB neve beillesztendő] minden tőle telhetőt megtesz az e Feltételek szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében, eredmény garantálása nélkül.

(2)   A TARGET2-höz internetalapú hozzáférést használó résztvevők megfizetik az V. melléklet IIA. függelékében megállapított díjakat.”; és

b)

a cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   A résztvevők az alábbi mindkét feladatot ellátják:

a)

minden egyes üzleti napon rendszeres időközönként tevőlegesen ellenőrzik az általuk az ICM-en elérhető valamennyi információt, különösen a jelentős rendszereseményekre vonatkozó információkat (mint a kapcsolódó rendszerek kiegyenlítéseire vonatkozó üzenetek), és a résztvevők kizárására vagy felfüggesztésére vonatkozó eseményeket. A(z) [a KB neve beillesztendő] nem felel a résztvevő által ezen ellenőrzések elmulasztásából adódó közvetlen vagy közvetett károkért; valamint

b)

mindenkor egyaránt biztosítják az V. melléklet IA. függelékében meghatározott biztonsági követelményeknek való megfelelést, különösen a tanúsítványok megóvására tekintettel, és olyan szabályokat és eljárásokat követnek, amelyek biztosítják, hogy a tanúsítványtulajdonosok tudatában legyenek a tanúsítványok biztonságára vonatkozó felelősségüknek.”

7.

A 11. cikk a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a)   A résztvevők felelőssége a TARGET2-höz internetalapú hozzáféréssel való csatlakozáshoz szükséges elektronikus tanúsítványok kibocsátására vonatkozó formanyomtatvány időben történő frissítése, és az ilyen elektronikus tanúsítványok kibocsátására vonatkozó új formanyomtatvány [a KB neve beillesztendő] számára való benyújtása. A résztvevők felelőssége a rájuk vonatkozó mindazon információk megfelelőségének az ellenőrzése, amelyeket a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ba/-be a(z) [a KB neve beillesztendő] vitt be.”; és

b)

a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A(z) [a KB neve beillesztendő] felhatalmazással rendelkezik, hogy közöljön a tanúsító hatóságokkal a résztvevőkkel kapcsolatos minden olyan információt, amelyekre a minősítő hatóságoknak szükségük lehet.”

8.

A 12. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   A(z) [a KB neve beillesztendő] naponta számlakivonatot ad minden olyan résztvevő számára, aki arra igényt tart.”

9.

A 13. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a közvetlen terhelési felhatalmazás alapján kapott közvetlen terhelési utasítások. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőknek nincs lehetőségük a PM-számlájukról közvetlen terhelési utasítások küldésére;”.

10.

A 14. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a fizetési üzenet megfelel a TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő] üzenet szabványának és feltételeinek, és megfelel az V. melléklet IA. függelékében ismertetett »négy szem elv« szerinti ellenőrzésnek;”.

11.

A 16. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőknek nem engedhető meg az AL-csoportfunkcióknak az internetalapú hozzáféréssel elérhető PM-számláik tekintetében történő használata, vagy az internetalapú hozzáféréssel elérhető e PM-számlának bármely más TARGET2-számlájukkal való összekapcsolása. Limitek csak valamely AL-csoport egésze tekintetében határozhatók meg. Nem határozható meg limit AL-csoporttag egyetlen PM-számlája tekintetében.”

12.

A 18. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A »Legkésőbbi terhelési időpont megadása« használatakor az elfogadott fizetési megbízást nem teljesítettként visszaküldik, ha az a megadott terhelési időpontig nem teljesíthető. A meghatározott terhelési időpont előtt 15 perccel az utasítást adó résztvevőt az ICM-en keresztül történő automatikus értesítés helyett az ICM-en keresztül értesítik. Az utasítást adó résztvevő a »Legkésőbbi terhelési időpont megadása« funkciót használhatja kizárólag figyelmeztető jelzésként is. Ilyen esetekben az érintett fizetési megbízást nem küldik vissza.”

13.

A 21. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A fizető kérésére a(z) [a KB neve beillesztendő] dönthet úgy, hogy a nagyon sürgős fizetési megbízás sorban elfoglalt helyét megváltoztatja (kivéve az 5. és 6. sz. kiegyenlítési eljárással összefüggésben a nagyon sürgős fizetési megbízásokat), feltéve, hogy ez a változás nincs kihatással a kapcsolódó rendszerek által a TARGET2-ben végzett zavartalan elszámolásra, vagy nem vezetne egyéb módon rendszerkockázathoz.”

14.

A 28. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A résztvevők rendszerük jogosulatlan hozzáféréstől és használattól való védelmére megfelelő, különösen az V. melléklet IA. függelékében meghatározott biztonsági ellenőrzéseket hajtanak végre. Kizárólag a résztvevők felelnek rendszerük titkosságának, integritásának és elérhetőségének megfelelő védelméért.”; és

b)

a cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők azonnal értesítik a(z) [a KB neve beillesztendő]-t bármely olyan eseményről, amely befolyásolhatja a tanúsítványok érvényességét, különösen az V. melléklet IA. függelékében meghatározott eseményekről, beleértve – korlátozás nélkül – az elvesztést vagy a nem megfelelő használatot.”

15.

A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„29. cikk

Az ICM használata

(1)   Az ICM:

a)

lehetővé teszi a résztvevőknek kifizetések felvitelét;

b)

lehetővé teszi a résztvevők számára a számláikra vonatkozó információk elérését és a likviditás kezelését;

c)

használható likviditásátvezetési megbízások benyújtására; és

d)

lehetővé teszi a résztvevők számára a rendszerüzenetekhez való hozzáférést.

(2)   Az internetalapú hozzáféréssel kapcsolatban használt, ICM-re vonatkozó további műszaki részleteket az V. melléklet IA. függeléke tartalmazza.”

16.

A 32. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben e Feltételek eltérően nem rendelkeznek, a TARGET2 vonatkozásában a(z) [a KB neve beillesztendő] és a résztvevők között valamennyi fizetéssel és a fizetések feldolgozásával kapcsolatos üzenetváltást – mint például a terhelések vagy jóváírások visszaigazolását vagy a számlakivonatokat – a résztvevő számára az ICM-en hozzáférhetővé kell tenni.”; és

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Ha a résztvevő kapcsolata megszakad, a résztvevőnek helyettesítő eszközöket kell alkalmaznia a II. melléklet IV. függelékében megállapított üzenetek továbbítására. Ilyen esetekben az üzenet [a KB neve beillesztendő] által elmentett vagy kinyomtatott változatát bizonyítékként el kell fogadni.”

17.

A 34. cikk (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Az ilyen mindenkinek szóló ICM-üzenetnek az internetalapú hozzáférést használó résztvevők számára történő elérhetővé tételét követően úgy kell tekinteni, hogy azokat tájékoztatták a résztvevő TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben vagy más TARGET2 tagrendszerben való részvételének felmondásáról/megszüntetéséről. A résztvevők viselnek minden abból eredő veszteséget, hogy fizetési megbízást nyújtanak be olyan résztvevőknek, akiknek a részvételét felfüggesztették vagy megszüntették, ha a fizetési megbízást a mindenkinek szóló ICM-üzenet kiküldése után vitték be a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ba/-be.”

18.

A 39. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Úgy kell tekinteni, hogy a résztvevők ismerik és betartják az adatvédelemmel, valamint a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása, az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységek és az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztésének megelőzésével kapcsolatos, őket terhelő valamennyi kötelezettséget, különösen a PM-számláikra terhelt vagy azokon jóváírt fizetésekre vonatkozó megfelelő intézkedések végrehajtása vonatkozásában. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőknek az internetszolgáltatóval való szerződés megkötése előtt meg kell ismerniük az internetszolgáltató adat-visszakeresési szabályzatát.”

19.

A 40. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   E Feltételek eltérő rendelkezésének hiányában az e Feltételek alapján előírt vagy megengedett értesítéseket ajánlott levélben, faxon vagy egyéb írásos módon kell megtenni. A(z) [a KB neve beillesztendő]-nak/-nek szóló értesítéseket a(z) [a KB neve beillesztendő] [az adott KB fizetési rendszerekkel foglalkozó részlege vagy a megfelelő KB-részleg neve beillesztendő] vezetőjének kell benyújtani a(z) [a KB megfelelő címe beillesztendő] címre vagy pedig a(z) [a KB BIC-címe beillesztendő] címre. A résztvevőnek szóló értesítéseket az általa a(z) [a KB neve beillesztendő]-nak/-nek időről időre bejelentett címre, telefaxszámra vagy BIC-címre kell megküldeni.”

20.

A 45. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„45. cikk

Elválaszthatóság

Ha e Feltételek vagy az V. melléklet valamely szabálya érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a Feltételek vagy az V. melléklet összes többi szabályának alkalmazhatóságát.”

IA. függelék

A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK INTERNETALAPÚ HOZZÁFÁRÁS ESETÉN

A Feltételeken túlmenően az internetalapú hozzáféréssel történő fizetési megbízások feldolgozására a következő szabályok vonatkoznak:

1.   Műszaki követelmények a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben való részvételhez, az infrastruktúra, hálózat és formátumok tekintetében

(1)

Az internetalapú hozzáférést használó egyes résztvevőknek a TARGET2 ICM-jéhez a Részletes felhasználói műszaki leírás (UDFS) „Internetalapú részvétel – Az internetes hozzáférésre vonatkozó rendszerkövetelmények” című mellékletében meghatározott helyi ügyfélen, operációs rendszeren és internetes böngészőn keresztül, a meghatározott beállításokkal kell csatlakoznia. Minden egyes résztvevő PM-számláját egy nyolc vagy tizenegy számjegyből álló BIC-kel azonosítják. Továbbá minden résztvevőnek meg kell felelnie a technikai és üzemeltetési képességeit igazoló tesztsorozaton, mielőtt részt vehetne a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben.

(2)

Fizetési megbízások benyújtásához és a PM-ben történő fizetési üzenetváltáshoz a BIC TARGET2-platformot, a TRGTXEPMLVP-t használják üzenetküldőként/-fogadóként. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevőknek küldött fizetési megbízások ezt a fogadó résztvevőt nevezik meg a kedvezményezett intézmény mezőben. Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők által küldött fizetési megbízások ezt a résztvevőt megbízó intézményként nevezik meg.

(3)

Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők „A nyilvános kulcsú tanúsítási szolgáltatás esetében történő internetes hozzáférésről szóló felhasználói kézikönyvben” meghatározott nyilvános kulcsú infrastruktúrát használnak.

2.   A fizetési üzenetek típusai

(1)

Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők a következő fizetéstípusokat alkalmazhatják:

a)

ügyfélfizetés, vagyis olyan átutalások, amelyek esetében a megbízó és/vagy a kedvezményezett ügyfél nem pénzügyi intézmény;

b)

STP ügyfélfizetés, vagyis olyan átutalások, amelyek esetében a megbízó és/vagy a kedvezményezett ügyfél nem pénzügyi intézmény, és a végrehajtás STP üzemmódban történik;

c)

bankközi átutalás a pénzügyi intézmények közötti pénzeszköz-átutalások lekérése céljából;

d)

fedezeti fizetések a pénzügyi intézmények közötti olyan pénzeszköz-átutalások lekérése céljából, amelyek mögöttes ügyfélátutaláshoz kapcsolódnak.

Ezenkívül a PM-számlához internetalapú hozzáférést használó résztvevők fogadhatnak közvetlen terhelési megbízásokat.

(2)

A résztvevőknek be kell tartaniuk az UDFS első kötetének 9.1.2.2. fejezetében meghatározott mezőleírásokat.

(3)

A mezőtartalom validálása a TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő] szintjén történik az UDFS követelményeknek megfelelően. A résztvevők egymás között megállapodhatnak egyedi szabályokról a mezőtartalom vonatkozásában. A TARGET2-[KB neve/országkód beillesztendő]-ban/-ben ugyanakkor nem történik külön ellenőrzés arra vonatkozóan, hogy a résztvevők betartják-e az ilyen szabályokat.

(4)

Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők a TARGET2-n keresztül végrehajthatnak fedezeti fizetéseket, azaz a levelező bankok által olyan átutalási üzenetek elszámolására (fedezésére) végrehajtott fizetéseket, amelyeket az ügyfél bankjához más, közvetlenebb eszközzel nyújtottak be. Az ilyen fedezeti fizetésekben foglalt ügyféladatokat nem teszik közzé az ICM-ben.

3.   A kettős bevitel ellenőrzése

(1)

Minden fizetési megbízásnak meg kell felelnie a kettős beviteli ellenőrzésen, aminek célja az olyan fizetési megbízások visszautasítása, amelyek tévedésből többször kerültek benyújtásra.

(2)

Az üzenettípusok alábbi mezői kerülnek ellenőrzésre:

Részletek

Az üzenet része

Mező

Küldő

Alapfejléc

BIC-cím

Üzenet típusa

Alkalmazás fejléce

Üzenet típusa

Fogadó

Alkalmazás fejléce

Rendeltetési cím

Tranzakciószám (Transaction Reference Number – TRN)

Szövegtörzs

:20

Kapcsolódó hivatkozás

Szövegtörzs

:21

Értéknap

Szövegtörzs

:32

Összeg

Szövegtörzs

:32

(3)

Ha egy újonnan benyújtott fizetési megbízás vonatkozásában a (2) bekezdésben leírt minden mező megegyezik egy már elfogadott fizetési megbízás ilyen adataival, az újonnan bevitt fizetési megbízás visszaküldésre kerül.

4.   Hibakódok

Ha egy fizetési megbízás visszautasításra kerül, az utasítást adó résztvevő az ICM-en keresztül egy visszautasítási értesítést kap, ami hibakódok használatával feltünteti a visszautasítás okát. A hibakódok meghatározása az UDFS 9.4.2. fejezetében történik.

5.   Előre meghatározott kiegyenlítési időpontok

(1)

A „Legkorábbi terhelési időpont magadása” funkciót használó fizetési megbízások tekintetében a „/FROTIME/” kódot kell használni.

(2)

A „Legkésőbbi terhelési időpont megadása” funkciót használó fizetési megbízások tekintetében két lehetőség áll rendelkezésre.

a)

„/REJTIME/” kód: ha a fizetési megbízás nem számolható el a megadott terhelési időpontig, a fizetési megbízás visszaküldésre kerül.

b)

„/TILTIME/” kód: ha a fizetési megbízás nem számolható el a megadott terhelési időpontig, a fizetési megbízása nem kerül visszaküldésre, hanem beállítják a megfelelő sorba.

Mindkét lehetőség keretében, ha a „Legkésőbbi terhelési időpont megadása” funkcióval ellátott fizetési megbízás az abban megadott időpont előtt 15 perccel nem kerül elszámolásra, az ICM-en keresztül automatikusan értesítés kerül kiküldésre.

(3)

Ha a „/CLSTIME/” kódot használták, a fizetést ugyanolyan módon kezelik, mint a (2) bekezdés b) pontjában említett fizetési megbízást.

6.   A teljesítési sorban lévő fizetési megbízások kiegyenlítése

(1)

Beszámítási ellenőrzések és adott esetben bővített beszámítási ellenőrzések (mindkét kifejezés a (2) és (3) bekezdés értelmében) kerülnek végrehajtásra a teljesítési sorba kerülő fizetési megbízások vonatkozásában, a fizetési megbízások gyors, likviditáskímélő, bruttó kiegyenlítésének biztosítására.

(2)

A beszámítási ellenőrzés meghatározza, hogy vannak-e a kedvezményezett nagyon sürgős vagy, ha ilyen nincs, sürgős sorának elején álló olyan fizetési megbízások, amelyek lehetővé teszik a fizető fizetési megbízásával szemben történő beszámítást (a továbbiakban: beszámítható fizetési megbízások). Ha a teljesítési sorban lévő, beszámítható fizetési megbízás nem biztosít elegendő fedezetet a fizető megfelelő fizetési megbízására, meg kell állapítani, hogy rendelkezésre áll-e megfelelő likviditás a fizető PM-számláján.

(3)

Ha a beszámítási ellenőrzés nem hoz eredményt, a(z) [a KB neve beillesztendő] bővített beszámítási ellenőrzést hajthat végre. A bővített beszámítási ellenőrzés meghatározza, hogy a kedvezményezett bármelyik sorában vannak-e beszámítható fizetési megbízások, függetlenül attól, hogy azok mikor kerültek a sorba. Ha azonban a kedvezményezett sorában vannak más TARGET2-résztvevőknek címzett, magasabb prioritású fizetési megbízások, a FIFO elvet csak akkor lehet megszegni, ha az ilyen beszámítható kifizetési megbízás kiegyenlítése a kedvezményezettnél likviditásnövekedéshez vezetne.

7.   A sorban lévő fizetési megbízások kiegyenlítése

(1)

A sorba állított fizetési megbízások kezelése függ attól a prioritási osztálytól, amelybe a fizetési megbízást az utasítást adó résztvevő besorolta.

(2)

A nagyon sürgős és sürgős sorokban lévő fizetési megbízásokat a (6) bekezdésben leírt beszámítási ellenőrzésekkel kell kiegyenlíteni, kezdve a sor elején álló fizetési megbízással, ha likviditásnövekedés vagy a sor szintjén való beavatkozás történik (megváltozik a fizetési megbízás sorban elfoglalt helye, kiegyenlítési időpontja vagy prioritása, illetve a fizetési megbízás visszavonásra kerül).

(3)

A normál prioritású fizetési megbízások kiegyenlítése folyamatosan történik, beleértve valamennyi még nem kiegyenlített, nagyon sürgős és sürgős fizetési megbízást. Különféle optimalizációs mechanizmusokat (algoritmusok) használnak. Ha egy algoritmus sikeres, az érintett fizetési megbízásokat teljesítik; ha egy algoritmus sikertelen, az érintett fizetési megbízások a sorban maradnak. Három (1–3. sz.) algoritmus kerül alkalmazásra a fizetési folyamatok beszámítására. A 4. sz. algoritmus alkalmazásával az (UDFS 2.8.1. fejezetében meghatározott) 5. sz. kiegyenlítési eljárás áll rendelkezésre a kapcsolódó rendszerek fizetési megbízásainak kiegyenlítésére. A kapcsolódó rendszerek nagyon sürgős tranzakcióinak a résztvevők alszámláin történő kiegyenlítése optimalizálására egy külön algoritmus (5. sz. algoritmus) kerül felhasználásra.

a)

Az 1. sz. algoritmus („mindent vagy semmit”) keretében a(z) [a KB neve beillesztendő] – mind a kétoldalú limittel ellátott kapcsolatok mindegyike, mind pedig a többoldalú limittel ellátott kapcsolatok teljes összege vonatkozásában – a következőket teszi:

i.

kiszámítja minden TARGET2-résztvevő PM-számlájának teljes likviditási pozícióját annak megállapításával, hogy a sorban álló kimenő és bejövő összes fizetési megbízás összege negatív vagy pozitív, és ha ez negatív, ellenőrzi, hogy ez meghaladja-e az adott résztvevő rendelkezésre álló likviditását (az átfogó likviditás pozíció képezi a „teljes likviditási pozíciót”); és

ii.

ellenőrzi, hogy az egyes TARGET2-résztvevők által az egyes PM-számlák tekintetében meghatározott limiteket és elkülönített likviditást betartják-e.

Ha e számítások és ellenőrzések eredménye minden PM-számla tekintetében pozitív, a(z) [a KB neve beillesztendő] és más érintett KB-k egyidejűleg kiegyenlítik az összes fizetést az érintett TARGET2-résztvevők PM-számláin.

b)

A 2. sz. algoritmus („részleges”) alapján a(z) [a KB neve beillesztendő] a következőket teszi:

i.

az 1. sz. algoritmusban megadottak szerint kiszámítja és ellenőrzi minden egyes PM-számla likviditási pozícióját, limitjeit és elkülönített likviditását; és

ii.

ha egy vagy több PM-számla teljes likviditási pozíciója negatív, a kiegyenlítési körből elhagy egyesével fizetési megbízásokat mindaddig, amíg minden PM-számla teljes likviditási pozíciója pozitív nem lesz.

Ezt követően a(z) [a KB neve beillesztendő] és a többi érintett KB, amennyiben elegendő fedezet áll rendelkezésre, egyidejűleg elszámolja az összes fennmaradó fizetést (a kihagyott fizetési megbízások kivételével) az érintett TARGET2-résztvevők PM-számláin.

A fizetési megbízások elhagyását a(z) [a KB neve beillesztendő] a legnagyobb negatív teljes likviditási pozícióval rendelkező TARGET2-résztvevő PM-számlájával és a legalacsonyabb prioritású sor végén álló fizetési megbízással kezdi. A kiválasztási folyamat csak a(z) [a KB neve beillesztendő] által meghatározott, rövid ideig fut.

c)

A 3. sz. algoritmus („multiple”) alapján a(z) [a KB neve beillesztendő] a következőket teszi:

i.

összeveti a TARGET2-résztvevők PM-számlapárjait annak meghatározására, hogy a sorban lévő fizetési megbízások elszámolhatók-e a két érintett TARGET2-résztvevő PM-számláján rendelkezésre álló likviditásán és az általuk megállapított limiteken belül (kezdve azokkal a PM-számlapárokkal, amelyek esetében a legkisebb az egymásnak címzett fizetési megbízások különbsége), és az érintett KB(-k) egyidejűleg lekönyveli(k) ezeket a fizetéseket a két TARGET2-résztvevő PM-számláin; és

ii.

ha az i. pontban leírtak szerint a két PM-számla viszonyában a likviditás nem elegendő a kétoldalú pozíció finanszírozására, mindaddig elhagy egyenként fizetési megbízásokat, amíg elegendő likviditás nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben az érintett KB-k egyidejűleg elszámolják a fennmaradó fizetéseket (a kivontak kivételével) a két TARGET2 résztvevő PM-számláin.

Az i–ii. pontban meghatározott ellenőrzések végrehajtását követően a(z) [a KB neve beillesztendő] ellenőrzi a többoldalú kiegyenlítési pozíciókat (a résztvevő PM-számlája és más TARGET2 résztvevők olyan PM-számlái vonatkozásában, amelyek tekintetében többoldalú limit került meghatározásra). Ebből a célból megfelelően alkalmazni kell az i–ii. pontban ismertetett eljárást.

d)

A 4. sz. algoritmus alapján („részleges, valamint kapcsolódó rendszerekkel való kiegyenlítések”) a(z) [a KB neve beillesztendő] ugyanazt az eljárást követi, mint a 2. sz. algoritmus esetében, de anélkül, hogy kihagyna fizetési megbízásokat a kapcsolódó rendszerrel való kiegyenlítés vonatkozásában (amely párhuzamos többoldalú alapon számol el).

e)

Az 5. sz. algoritmus („kapcsolódó rendszerekkel való kiegyenlítés alszámlákon”) alapján a(z) [a KB neve beillesztendő] ugyanazt az eljárást követi, mint az 1. sz. algoritmus esetében, azzal hogy a(z) [a KB neve beillesztendő] az 5. sz. algoritmust a kapcsolódó rendszer interfészén keresztül indítja, és csak azt ellenőrzi, hogy a résztvevők alszámláin elegendő pénzeszköz áll-e rendelkezésre. Ezen túlmenően limiteket és elkülönített likviditást nem vesznek figyelembe. Az 5. sz. algoritmus az éjszakai kiegyenlítés során is fut.

(4)

Az 1–4. sz. algoritmusok bármelyikének elindulása után a teljesítési sorba bevitt fizetési megbízások mindazonáltal azonnal kiegyenlíthetők, ha az érintett TARGET2-résztvevők PM-számláinak pozíciói és limitjei egyaránt összeegyeztethetőek e fizetési megbízások és a folyamatban lévő optimalizációs eljárás során figyelembe vett fizetési megbízások kiegyenlítésével. Azonban két algoritmus egyidejűleg nem futhat.

(5)

A napközbeni feldolgozási szakaszban az algoritmusok egymás után futnak. Amennyiben valamely kapcsolódó rendszernek nincs folyamatban lévő, párhuzamos többoldalú kiegyenlítése, a sorrend a következő:

a)

1. sz. algoritmus;

b)

ha az 1. sz. algoritmus sikertelen, a 2. sz. algoritmus;

c)

ha a 2. sz. algoritmus sikertelen, a 3. sz. algoritmus, vagy ha a 2. sz. algoritmus sikeres, megismétlésre kerül az 1. sz. algoritmus.

Amennyiben valamely kapcsolódó rendszer vonatkozásában párhuzamos többoldalú kiegyenlítés („5. sz. eljárás”) van függőben, a 4. sz. algoritmus fut.

(6)

Az algoritmusok futása rugalmas, a különböző algoritmusok alkalmazása között egy előre meghatározott késleltetéssel a két algoritmus futása közötti legkisebb időköz biztosítására. Az idősor vezérlése automatikusan történik. A kézi beavatkozás lehetséges.

(7)

Amíg egy fizetési megbízás valamely futó algoritmusban részt vesz, addig rangsora nem változtatható meg (a sorban elfoglalt helye nem változhat), illetve nem vonható vissza. A fizetési megbízások rangsorának megváltoztatására vagy visszavonására vonatkozó kérések az algoritmus futásának befejeződéséig sorban állnak. Ha az algoritmus futása közben az érintett fizetési megbízás kiegyenlítésre kerül, a rangsor megváltoztatására vagy a visszavonásra irányuló minden kérés elutasításra kerül. Ha a fizetési megbízás kiegyenlítése nem történik meg, a résztvevő kérését azonnal figyelembe veszik.

8.   Az ICM használata

(1)

Az ICM használható fizetési megbízások benyújtására.

(2)

Az ICM információcserére és likviditáskezelésre használható.

(3)

A tárolt fizetési megbízások és a törzsadatok kivételével az ICM-ben csak az adott üzleti napra vonatkozó adatok állnak rendelkezésre. A képernyők csak angol nyelven érhetőek el.

(4)

Az információk nyújtása „lekérdezés (pull)” módban történik, ami azt jelenti, hogy minden résztvevőnek kérnie kell az információ szolgáltatását. A résztvevőknek az üzleti napon rendszeres időközönként ellenőrizniük kell az ICM-en a fontos üzeneteket.

(5)

Az internetalapú hozzáférést használó résztvevők számára csak felhasználóalkalmazás (U2A) mód áll rendelkezésre. Az U2A közvetlen kommunikációt tesz lehetővé a résztvevő és az ICM között. Az információk a személyi számítógépes rendszeren futó böngészőben kerülnek megjelenítésre. A további részleteket az ICM felhasználói kézikönyve ismerteti.

(6)

Minden résztvevő legalább egy, interneten hozzáférhető munkaállomással rendelkezik az ICM-hez az U2A-n keresztül történő hozzáféréshez.

(7)

Az ICM-hez való hozzáférési jogokat tanúsítványok használatán keresztül nyújtják, amelyek használatának a részleteit a 10–13. pont tartalmazza.

(8)

A résztvevők az ICM-et likviditás átutalására is használhatják:

a)

[adott esetben] PM-számlájukról a PM-n kívüli számlájukra;

b)

a PM-számla és a résztvevő alszámlái között; és

c)

a PM-számláról a kapcsolódó rendszer által vezetett tükörszámlára.

9.   Az UDFS, az ICM felhasználói kézikönyv, és „A nyilvános kulcsú tanúsítási szolgáltatásra vonatkozó internetes hozzáférésről szóló felhasználói kézikönyv”

A fenti szabályok további részletei és az azokat magyarázó példák az időről időre módosításra kerülő UDFS és ICM felhasználói kézikönyvben találhatók, amelyet angol nyelven közzétesznek a(z) [a KB neve beillesztendő] és a TARGET2 honlapján, és a „A nyilvános kulcsú tanúsítási szolgáltatásra vonatkozó internetes hozzáférésről szóló felhasználói kézikönyv”-ben.

10.   A tanúsítványok kibocsátása, felfüggesztése, újraaktiválása, visszavonása és megújítása

(1)

A résztvevő a TARGET2-[a KB neve beillesztendő]-hoz/-hez/-höz internetalapú hozzáféréssel történő csatlakozás lehetővé tétele céljából a(z) [a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-tól/-től kérelmezi tanúsítványok kibocsátását.

(2)

A résztvevő a(z) [a KB neve beillesztendő]-nál/-nél kérelmezi a tanúsítványok felfüggesztését és újraaktíválását, valamint visszavonását és megújítását, ha a tanúsítványtulajdonos nem kíván többé a TARGET2-höz hozzáférni, vagy ha a résztvevő a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-ban/-ben tevékenységét beszünteti (például egyesülés vagy felvásárlás eredményeként).

(3)

A résztvevő elfogad minden elővigyázatossági és szervezeti intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a tanúsítványokat kizárólag a Harmonizált Feltételeknek megfelelően használják.

(4)

A résztvevő haladéktalanul értesíti a(z) [a KB neve beillesztendő]-t a(z) [a KB neve beillesztendő]-hoz/-hez/-höz a tanúsítványok kibocsátásával kapcsolatban benyújtott formanyomtatványokban szereplő információk jelentős változásáról.

11.   A tanúsítványok résztvevő általi kezelése

(1)

A résztvevő biztosítja valamennyi tanúsítvány biztonságos tárolását, valamint megbízható szervezési és technikai intézkedéseket fogad el harmadik feleknek történő károkozás megelőzése és annak biztosítása céljából, hogy az adott tanúsítványt kizárólag azon egyedi tanúsítványtulajdonos használja, akinek a részére azt kibocsátották.

(2)

A résztvevő haladéktalanul megküldi a(z) [a KB neve beillesztendő] által kért valamennyi információt, és garantálja ezen információ megbízhatóságát. A résztvevők mindenkor teljes felelősséget viselnek a(z) [a KB neve beillesztendő] részére a tanúsítványok kibocsátásával kapcsolatban benyújtott valamennyi információ folyamatos pontosságáért.

(3)

A résztvevő vállal minden felelősséget annak biztosításáért, hogy valamennyi tanúsítványtulajdonosa a számára engedményezett tanúsítványt a titkos PIN- és PUK-kódtól elkülönítve tárolja.

(4)

A résztvevő vállal minden felelősséget annak biztosításáért, hogy egyik tanúsítványtulajdonosa se használja a tanúsítványokat azoktól eltérő funkciókra vagy célokra, mint amelyekre a tanúsítványokat kibocsátották.

(5)

A résztvevő haladéktalanul tájékoztatja a(z) [a KB neve beillesztendő]-t a tanúsítványok felfüggesztésére, újraaktiválására, visszavonására vagy megújítására vonatkozó minden kérelemről és annak indokáról.

(6)

A résztvevő a(z) [a KB neve beillesztendő]-nál/-nél haladéktalanul kérelmezi olyan tanúsítvány vagy az abban szereplő kulcs felfüggesztését, amely hibás vagy nincs többé a tanúsítványtulajdonos birtokában.

(7)

A résztvevő haladéktalanul tájékoztatja a(z) [a KB neve beillesztendő]-t a tanúsítvány eltűnéséről vagy ellopásáról.

12.   Biztonsági követelmények

(1)

A TARGET2-höz internetalapú hozzáféréssel csatlakozó résztvevő által használt számítógépes rendszernek a résztvevő tulajdonában lévő vagy általa bérelt telephelyen kell lennie. A TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-hoz/-hez/-höz való hozzáférés csak ilyen telephelyről történhet, és – az egyértelműség kedvéért – távoli hozzáférés nem megengedett.

(2)

A résztvevő a számítógépes rendszeren valamennyi telepített és igényre szabott szoftvert a jelenlegi nemzetközi IT biztonsági szabványoknak megfelelően futtatja, mely szabványok magukban foglalják legalább a (12) bekezdés 3. pontjában és a (13) bekezdés 4. pontjában részletezett követelményeket. A résztvevő megfelelő intézkedéseket hoz, beleértve különösen a vírusírtókat és rosszindulatú programok elleni védelmet, az adathalászat-ellenes intézkedéseket, a hardeninget és a „patch management” eljárásokat. A résztvevő ezen összes intézkedést és eljárást rendszeresen frissíti.

(3)

A résztvevő a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-val/-vel az internetes hozzáférés érdekében titkosított kommunikációs kapcsolatot hoz létre.

(4)

A számítógépes felhasználói fiókok a résztvevő munkaállomásán nem rendelkezhetnek rendszergazdai jogosultságokkal. A jogosultságok a „legkisebb jogosultság” elvének (amely alapján a felhasználó csak a szükséges jogokat kapja meg) megfelelően oszthatóak ki.

(5)

A résztvevő a TARGET2-[a KB neve/országhivatkozás beillesztendő]-hoz/-hez/-höz való internetes hozzáféréshez használt számítógépes rendszereket mindenkor a következő védelemben részesíti:

a)

Védik a számítógépes rendszereket és munkaállomásokat a jogosulatlan fizikai és hálózati hozzáféréstől, mindenkor tűzfalat használva a számítógépes rendszerek és munkaállomások bejövő internetes adatforgalommal, és a munkaállomások intenetes hálózaton keresztül történő jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelme céljából. A résztvevők tűzfalat használnak a bejövő adatforgalommal szemben, valamint tűzfalat használnak a munkaállomásokon, amely biztosítja, hogy a külvilággal csak erre feljogosított programok kommunikáljanak.

b)

A résztvevők a munkaállomásokra csak olyan szoftvert telepíthetnek, amely szükséges a TARGET2-höz való hozzáféréshez, és amelyet a résztvevő belső biztonsági szabályzata értelmében engedélyezett.

c)

A résztvevők mindenkor biztosítják, hogy a munkaállomásokon futó valamennyi szoftver-alkalmazást rendszeresen frissítik, és a legújabb verzióval átkódolják („patching”). Ez különösen az operációs rendszerek, az internetes böngészők és a beépülő modulok vonatkozásában érvényesül.

d)

A résztvevők a munkaállomások kimenő adatforgalmat mindenkor az üzleti szempontból fontos oldalakra, valamint az olyan oldalakra történő kimenő forgalomra korlátozzák, amelyek a jogszerű és ésszerű szoftver-frissítések érdekében szükségesek.

e)

A résztvevők biztosítják, hogy a munkaállomásokról történő kritikus fontosságú belső adatáramlásokat védjék a nyilvánosságra hozatallal és a rosszindulatú módosításokkal szemben, különösen ha a fájlok továbbítása a hálózaton keresztül történik.

(6)

A résztvevő biztosítja, ho