EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/EU: Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2012. július 18. ) a TARGET2-Securitiesről (EKB/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/19


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2012. július 18.)

a TARGET2-Securitiesről

(átdolgozás)

(EKB/2012/13)

(2012/473/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára és különösen annak 3.1., 12.1., 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

A TARGET2-Securitiesről szóló, 2010. április 21-i EKB/2010/2 iránymutatáson (1) több változtatást kell végrehajtani. Az áttekinthetőség érdekében szükség van az irányelv átdolgozására.

(2)

Az Európai Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa 2006. július 6-i ülésén úgy határozott, hogy a központi értéktárakkal („CSD-k”) és egyéb piaci szereplőkkel együttműködve megvizsgálja az értékpapír-tranzakciók központi banki pénzben történő kiegyenlítésére szolgáló új, TARGET2-Securitiesnek („T2S”) nevezendő eurorendszer-beli szolgáltatás létrehozásának lehetőségét. A T2S célja – az eurorendszer KBER Alapokmány 17., 18. és 22. cikke szerinti feladatai részeként – a kereskedés utáni infrastruktúra integrációjának elősegítése azáltal, hogy felkínálja a páneurópai pénz- és értékpapír-tranzakciók alapvető, semleges és határok nélküli, központi banki pénzben történő kiegyenlítését annak érdekében, hogy a CSD-k ügyfeleik számára harmonizált és szabványosított, „szállítás fizetés ellenében” (delivery-versus-payment) elven működő kiegyenlítési szolgáltatásokat nyújthassanak központi banki pénzben, egy határokon átnyúlóan működni képes, integrált műszaki környezetben. Mivel a központi banki pénz rendelkezésre bocsátása az eurorendszer egyik alapvető feladata, a T2S közfeladatot lát el. Az euroövezeti nemzeti központi bankok (NKB-k) fogják nyújtani a biztosítékkezelési szolgáltatásokat és T2S-ben központi banki pénzben történő kiegyenlítési szolgáltatásokat.

(3)

A KBER Alapokmányának 22. cikke az eurorendszer feladatává teszi az Unión belüli elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható működésének biztosítását. Ezen túlmenően a központi banki pénzben történő kiegyenlítéssel elkerülhetőek a likviditási kockázatok, és emiatt ez alapvető fontosságú az értékpapírok megbízható kereskedés utáni infrastruktúrája, valamint általánosságban a pénzügyi piac tekintetében.

(4)

A Kormányzótanács 2008. július 17-én úgy döntött, hogy elindítja a T2S-projektet és biztosítja az annak befejezéséig szükséges forrásokat. A Deutsche Bundesbank, a Banco de España, a Banque de France és a Banca d’Italia (a továbbiakban: a 4KB) által tett ajánlat alapján a Kormányzótanács arról is határozott, hogy a T2S-t a 4KB fejleszti és üzemelteti.

(5)

A Kormányzótanács elfogadta a TARGET2-Securities Tanács (TARGET2-Securities Board) létrehozásáról és az EKB/2009/6 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. március 29-i EKB/2012/6 határozatot (2). A TARGET2-Securities Tanácsot az eurorendszer racionalizált irányító testületeként hozzák létre, mely a Kormányzótanács számára a kulcsfontosságú stratégiai kérdésekre vonatkozó ajánlásokat dolgoz ki és tisztán technikai jellegű feladatokat hajt végre a T2S vonatkozásában. A T2S-Tanács EKB/2012/6 határozat I. mellékletében található megbízása a T2S irányításának egyik sarokköve. Az eurorendszer-beli központi bankok egyidejűleg megbízták a T2S-Tanácsot bizonyos végrehajtási feladatokkal, hogy az teljes mértékben működőképes legyen és a teljes eurorendszer képviseletében eljárhasson.

(6)

Ez az iránymutatás megállapítja különösen a T2S-program követelménymeghatározási, fejlesztési és üzemeltetési fázisban irányadó alapjait. A T2S továbbfejlesztése során az iránymutatás ki fog egészülni a Kormányzótanács hatáskörébe tartozó további jogszabályokkal és szerződéses megállapodásokkal.

A T2S belső irányítása három szinten alapul. Az irányítás első szintjén a Kormányzótanácsra hárul a T2S-szel kapcsolatos döntéshozatal, ez a szerv viseli a T2S-ért való átfogó felelősséget, illetve a KBER Alapokmányának 8. cikke alapján a teljes eurorendszer döntéshozó szerve. Az irányítás második szintjén létrehozták a T2S-Tanácsot abból a célból, hogy segítse az EKB döntéshozó szerveit a T2S-program sikeres és időszerű végrehajtásának biztosításában. Végül az irányítás harmadik szintjét a 4KB végzi.

(7)

Mivel a T2S-szolgáltatásokat szerződés alapján a CSD-k, nem euroövezeti NKB-k és más központi bankok számára kínálják, fontos felvázolni a velük a T2S fejlesztése, migrációja és későbbi üzemeltetése során fennálló kapcsolatot. Erre a célra jött létre a CSD-kkel foglalkozó irányító csoport és az eurótól eltérő fizetőeszközökkel foglalkozó irányító csoport. A nemzeti felhasználói csoport a belföldi piacon folyó értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikáció és kapcsolattartás fórumaként működik. A T2S tanácsadó csoport az eurorendszer és a külső T2S-érdekeltek közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma.

(8)

A T2S nem kereskedelmi vállalkozás, és nem célja a CSD-kkel vagy bármely más piaci szereplővel való versengés. Ezért – noha a T2S pénzügyi rendszere a teljes költségmegtérülésre törekszik – a T2S-szolgáltatásokat nem nyereségérdekeltségi alapon nyújtják. Belső határozat szól az eurorendszer T2S-t szolgáló teljes beruházásáról, míg a T2S-szolgáltatások díjszabásáról szóló döntés a teljes költségmegtérülésre törekszik. Emellett az eurorendszernek szigorúan alkalmaznia kell a megkülönböztetésmentesség elvét a CSD-k vonatkozásában, és törekednie kell a kiegyenlítési platformjukat a T2S-nek kiszervező CSD-k közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítására.

(9)

A T2S egy olyan technikai eszköz, mely nem csak euróban történő kiegyenlítésre fog rendelkezésre állni; a T2S az ebben az iránymutatásban foglaltak szerint nyitva fog állni olyan, euroövezeten kívüli központi bankok és egyéb központi bankok számára is, amelyek abban részt kívánnak venni fizetőeszközüknek a T2S-ben központi banki pénzben történő kiegyenlítés céljára való rendelkezésre bocsátásával,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

I.   SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   A T2S alapja a központi banki valós idejű bruttó elszámolási rendszerekkel integrált, egységes technikai platform. A T2S az eurorendszer által a CSD-k számára nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi az értékpapír-tranzakciók alapszintű, semleges és határokon átnyúló kiegyenlítését központi banki pénzben, a „szállítás fizetés ellenében” elv alapján.

(2)   Ez az iránymutatás állapítja meg a T2S belső irányítási szabályait. Megállapítja egyben a T2S fő jellemzőit, meghatározva a T2S-Tanács és a 4KB szerepét és feladatait, valamint a közöttük a követelménymeghatározási, fejlesztési és üzemeltetési fázisban fennálló kapcsolatokat. Meghatározza egyben a Kormányzótanács által a T2S vonatkozásában meghozandó főbb döntéseket is. Ez az iránymutatás továbbá előírja a T2S vonatkozásában a következők mindegyike tekintetében alkalmazandó alapelveket: a) a pénzügyi rendszer, a jogok és a garanciák; b) a CSD-k T2S-hez való csatlakozásának és a CSD-kkel fennálló szerződéses kapcsolatok meghatározásának mikéntje; c) az eurótól különböző fizetőeszközök T2S-ben való használat szempontjából elfogadhatóvá válásának mikéntje; és d) a T2S fejlesztése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

1.   „központi értéktár” („CSD”): olyan jogalany, amely a) lehetővé teszi az értékpapírok könyvelési tétel formájában történő létrehozását és elszámolását, és/vagy értékpapírszámla nyújtása vagy vezetése révén mások nevében értékpapírokat tart nyilván és kezel; b) a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK irányelv (3) 2. cikkének a) pontjával vagy a nem az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) található jogalanyok tekintetében a 98/26/EK irányelvvel egyenértékű, vonatkozó nemzeti jogszabállyal összhangban értékpapír-elszámolási rendszert üzemeltet vagy erről gondoskodik és/vagy a központi bank által szabályozott; és c) a nemzeti szabályozás és/vagy jogszabályok CSD-ként elismerik és/vagy az illetékes hatóság CSD-ként engedélyezi vagy szabályozza;

2.   „szállítás fizetés ellenében (delivery versus payment)”: az értékpapírok átruházását és a pénzösszegek átutalását olyan módon összekapcsoló értékpapír-elszámolási mechanizmus, amely biztosítja azt, hogy az értékpapírok szállítása csak a megfelelő pénzösszeg kifizetésének feltételével történjen meg;

3.   „euroövezeti NKB”: azon tagállam NKB-ja, amelynek pénzneme az euro;

4.   „eurorendszer-beli központi bank”: esettől függően valamely euroövezeti NKB vagy az EKB;

5.   „keretmegállapodás”: az a szerződéses keretrendszer, amelyet a CSD-k és az eurorendszer kötött meg a fejlesztési és üzemeltetési fázis tekintetében;

6.   „általános funkcionális előírások (general functional specifications)” („GFS”): a T2S üzleti alkalmazás felhasználói követelmények kielégítésére kidolgozandó általános működési leírása. A leírásban olyan elemek fognak szerepelni, mint a funkcionális felépítés (domainek/modulok és kölcsönhatások), a koncepcionális modellek, az adatmodell vagy az adatforgalmi folyamat;

7.   „2. szint–3. szint közötti megállapodás”: az a szolgáltatási és üzemeltetési megállapodás, amelyet a T2S-Tanács és a 4KB tárgyal meg, a Kormányzótanács hagy jóvá, és azt követően az eurorendszer-beli központi bankok és a 4KB ír alá. A megállapodás tartalmazza a további részleteket a 4KB, a T2S-Tanács és az eurorendszer-beli központi bankok feladatai és felelőssége vonatkozásában;

8.   „euroövezeten kívüli NKB”: olyan tagállam NKB-ja, amelynek fizetőeszköze nem az euro;

9.   „üzemeltetési fázis”: az azt követően kezdődő időszak, hogy az első CSD végrehajtotta a T2S-re való migrációt;

10.   „egyéb központi bank”: olyan ország központi bankja, amely az Unión kívül található;

11.   „fizetési ütemterv”: a 4KB részére a költségtérítés részleteinek fizetési sorrendjét meghatározó ütemterv;

12.   „szolgáltatási szintű megállapodás”: egyaránt ilyen a 4KB által a T2S tekintetében az eurorendszer számára nyújtandó szolgáltatások szintjét meghatározó megállapodás, illetve az eurorendszer által a CSD-k számára a T2S tekintetében nyújtandó szolgáltatások szintjét meghatározó megállapodás;

13.   „követelménymeghatározási és fejlesztési fázis”: az URD Kormányzótanács általi jóváhagyásával kezdődő és az üzemeltetési fázis kezdetével végződő időszak;

14.   „T2S üzleti alkalmazás”: a 4KB által az eurorendszer képviseletében abból a célból kifejlesztett és üzemeltetett szoftver, hogy lehetővé váljon az eurorendszer számára a T2S-szolgáltatások T2S-platformon keresztül történő nyújtása;

15.   „T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás”: azon szabályok és eljárások csoportja, amelyeket a T2S-szolgáltatások módosításának kezdeményezésekor kell alkalmazni;

16.   „T2S-platform”: a T2S üzleti alkalmazás működtetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges hardver és valamennyi rendszerszoftver-komponens, azaz valamennyi felhasznált szoftver, a T2S üzleti alkalmazás kivételével;

17.   „T2S-program”: a T2S-nek az eurorendszerrel keretmegállapodásra lépett valamennyi CSD, és valamennyi eurorendszer-beli központi bank, nem euroövezeti NKB és más központi bankok teljes körű migrációjáig való fejlesztéséhez szükséges tevékenységek és elvárt eredmények összessége;

18.   „T2S-Tanács”: az eurorendszer EKB/2012/6 határozat szerint létrehozott irányító testülete, amelynek feladata ajánlások kidolgozása a Kormányzótanács számára a kulcsfontosságú stratégiai kérdések tekintetében, illetve a T2S-szel kapcsolatos tisztán technikai jellegű feladatok ellátása;

19.   „T2S-projektszámla”: a részletfizetések, költségtérítések és díjak összegyűjtésére és elosztására használt T2S-számla. A projektszámlán belül lehetnek alszámlák is a különböző típusú cash-flow-k elkülönítésére. A számla nem költségvetési jellegű;

20.   „T2S-szolgáltatások”: az eurorendszer által a CSD-knek és a központi bankoknak az eurorendszer és a CSD-k, nem euroövezeti NKB-k vagy más központi bankok által megkötött szerződéseknek megfelelően nyújtandó szolgáltatások;

21.   „T2S-felhasználók”: a CSD résztvevői, a CSD-vel értékpapír-elszámolással kapcsolatos tevékenységeiknek a T2S-ben való feldolgozására szerződéses kapcsolatban álló jogi személyek vagy magánszemélyek, vagy olyan központi bank tagjai, amelynek fizetőeszköze a T2S-ben történő, elszámolással kapcsolatos feldolgozáshoz rendelkezésre áll, és szerződéses kapcsolatban állnak a központi bankkal értékpapírokkal kapcsolatos készpénzfeldolgozási tevékenységeiknek a T2S-ben való feldolgozására;

22.   „Felhasználóknak szóló részletes funkcionális előírások (User detailed functional specifications)” („UDFS”): a T2S külső adatforgalmát (alkalmazástól alkalmazásig) irányító funkciók részletes leírása. Ebben fognak szerepelni a felhasználóknak szóló, ahhoz szükséges információk, hogy belső információs rendszerüket a T2S-hez való csatlakoztatás érdekében miként módosítsák vagy fejlesszék;

23.   „Felhasználói kézikönyv”: az azt meghatározó dokumentum, hogy a T2S-felhasználók miként használhatnak ki számos olyan T2S-szoftverfunkciót, amely rendelkezésre áll a felhasználó számára alkalmazási (képernyővezérlésű) üzemmódban;

24.   „Felhasználói követelmények dokumentuma (User requirements document)” („URD”): a T2S-re vonatkozó felhasználói követelményeket meghatározó dokumentum az EKB által 2008. július 3-án közzétett, illetve azt követően a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás útján módosított formában.

II.   SZAKASZ

A T2S IRÁNYÍTÁSA

3. cikk

Belső irányítási szintek

A T2S belső irányítása három szinten alapul. Az 1. szintet a Kormányzótanács, a 2. szintet a T2S-Tanács, a 3. szintet pedig a 4KB alkotja.

4. cikk

A Kormányzótanács

(1)   A Kormányzótanács felel a T2S átfogó irányításáért, vezetéséért és ellenőrzéséért. Feladata egyben a T2S-szel kapcsolatos végső döntéshozatal, valamint határoz a kifejezetten nem a 2. és 3. szinthez hozzárendelt feladatok kiosztásáról.

(2)   A Kormányzótanács különösen a következő jogkörökkel rendelkezik:

a)

felelősség a T2S irányításáért valamennyi következő tevékenység során:

i.

döntéshozatal a T2S irányításával kapcsolatos bármely kérdésben; felelősségvállalás a teljes T2S-ért, és ennélfogva a végső döntéshozatal bármely felmerülő vitás kérdésben;

ii.

esetenkénti döntéshozatal a T2S-Tanácsra vagy a 4KB-re ruházott feladatokról;

iii.

a T2S-Tanács és/vagy a 4KB megbízása a T2S-szel kapcsolatos utólagos vagy kiegészítő egyedi feladatok elvégzésével, meghatározva, hogy mely ezzel kapcsolatos döntéseket tart meg saját hatáskörében;

iv.

a T2S-Tanács szervezetével kapcsolatos minden döntés meghozatala;

b)

a T2S tanácsadó csoport, a CSD-kkel foglalkozó irányító csoport vagy az eurótól eltérő fizetőeszközökkel foglalkozó irányító csoport tagjaitól az adott csoport szabályaival összhangban érkező megkeresések intézése;

c)

döntés a T2S alapvető pénzügyi rendszeréről, azaz a következőkről:

i.

a T2S-szolgáltatásokra vonatkozó díjpolitika;

ii.

a T2S-re vonatkozó költségszámítási módszer;

iii.

a 12. cikk szerinti pénzügyi megállapodások;

d)

döntés a CSD csatlakozási feltételekről;

e)

a T2S vezetői összefoglaló terv validálása és elfogadása; a T2S-program előrehaladásának figyelemmel kísérése és döntéshozatal a T2S végrehajtásában bekövetkező késedelmek csökkentését célzó intézkedésekről;

f)

döntés a T2S alapvető működési vonatkozásairól, azaz a következőkről:

i.

a T2S működési keretrendszer, beleértve a váratlan események és a válsághelyzet kezelésére szolgáló stratégiát;

ii.

a T2S információbiztonsági keretrendszer;

iii.

a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás;

iv.

a T2S tesztelési stratégiája;

v.

a T2S migrációs stratégiája;

vi.

a T2S kockázatkezelési keretrendszer;

g)

az alapvető szerződéses keretrendszer, azaz a következők jóváhagyása:

i.

a 2. és a 3. szint közötti megállapodások;

ii.

a T2S-Tanács és a CSD-k, valamint az eurorendszer-beli központi bankok és a 4KB között letárgyalandó szolgáltatási szintű megállapodások;

iii.

a CSD-kel fennálló szerződések, amelyeket a T2S-Tanács az eurorendszer-beli központi bankokkal és a CSD-kkel közösen tárgyalt le;

iv.

az euroövezeten kívüli NKB-kal, egyéb központi bankokkal vagy egyéb, hatáskörrel rendelkező monetáris hatóságokkal kötött szerződések, beleértve a vonatkozó szolgáltatási szintű megállapodásokat;

h)

felelősség a felvigyázói szabályok és alapelvek végrehajtását biztosító, megfelelő intézkedések meghozataláért;

i)

döntés a CSD-k T2S-re való első migrációjának kezdő időpontjáról.

5. cikk

A T2S-Tanács

A T2S-Tanács összetételét és megbízását az EKB/2012/6 határozat határozza meg. A T2S-Tanács felelős a Kormányzótanács által meghatározott általános keretrendszeren belül a 2. szintre ruházott feladatokért.

6. cikk

A 4KB

(1)   A 4KB fejleszti és üzemelteti a T2S-t, valamint információt szolgáltat a T2S-Tanács számára saját belső szerveződéséről és munkamegosztásáról.

A 4KB különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

az URD és a T2S-Tanács útmutatása alapján a GFS, az UDFS és a felhasználói kézikönyvek előkészítése a T2S vezetői összefoglaló tervnek megfelelően;

b)

az eurorendszer nevében a T2S fejlesztése és kiépítése, illetve a T2S műszaki komponenseinek rendelkezésre bocsátása a T2S vezetői összefoglaló tervnek, az URD-nek, a GFS-nek és az UDFS-nek, valamint egyéb specifikációknak és szolgáltatási szinteknek megelelően;

c)

a T2S T2S-Tanács rendelkezésére bocsátása az elfogadott határidőnek, specifikációknak és szolgáltatási szinteknek megfelelően;

d)

a következők benyújtása a T2S-Tanácshoz, a 12. cikk szerinti T2S pénzügyi megállapodások céljából:

i.

a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) vagy az eurorendszer megfelelő bizottsága és/vagy külső könyvvizsgálók által értékelhető és/vagy auditálható formájú becslés azon költségekről, amelyek a T2S fejlesztése és üzemeltetése során náluk fel fognak merülni;

ii.

pénzügyi ajánlat, beleértve annak típusát, a fizetési ütemtervet és az érintett időszakot;

e)

a T2S kiépítéséhez és működtetéséhez, és az ahhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése, hogy az eurorendszer számára lehetővé váljon a T2S-szolgáltatások CSD-k számára történő nyújtása;

f)

a T2S módosításainak végrehajtása a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárással összhangban;

g)

a Kormányzótanács vagy a T2S-Tanács kérdéseinek saját hatáskörben történő megválaszolása;

h)

képzés, műszaki és üzemeltetési támogatás biztosítása a tesztek és a migráció tekintetében a T2S-Tanács koordinációjával;

i)

a 2. szint–3. szint közötti megállapodás módosításának letárgyalása a T2S-Tanáccsal.

(2)   A 4KB a feladatainak végrehajtásáért az eurorendszer felé egyetemlegesen felelősséggel tartozik. Ez a felelősség a csalásra, a szándékos kötelezettségszegésre és a súlyos gondatlanságra terjed ki. A felelősségi rendszer részleteit a 2. szint–3. szint közötti megállapodás határozza meg.

(3)   Amennyiben a 4KB a fenti feladatokat külső szolgáltatóknak kiszervezi vagy alvállalkozásba adja, ez nem érinti a 4KB-nek az eurorendszer és egyéb érdekeltek irányába fennálló felelősségét, valamint a kiszervezésnek/alvállalkozásba adásnak a T2S-Tanács számára átláthatónak kell lennie.

7. cikk

Kapcsolat a külső érdekeltekkel

(1)   A T2S tanácsadó csoport az eurorendszer és a külső T2S-érdekeltek közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma. A T2S tanácsadó csoport tanácsadást végez a T2S-Tanácsnak, és kivételes esetekben a Kormányzótanács figyelmébe ajánlhat egyes kérdéseket.

(2)   A T2S tanácsadó csoport elnöki tisztét a T2S-Tanács elnöke tölti be. A T2S tanácsadó csoport összetételét és megbízását a melléklet állapítja meg.

(3)   A T2S tanácsadó csoport feladatát a T2S tanácsadó csoport által elkészített és a T2S-Tanács által jóváhagyott eljárási szabályzat szerint látja el.

(4)   A CSD-kkel foglalkozó irányító csoport a T2S azon irányító szerve, amely a keretmegállapodásban előírt ügykörökben határozatokat hoz és véleményt nyilvánít a keretmegállapodást aláírt CSD-k nevében. A CSD-kkel foglalkozó irányító csoport feladatmeghatározása a keretmegállapodás melléklete.

(5)   Az eurótól eltérő fizetőeszközökkel foglalkozó irányító csoport a T2S azon irányító szerve, amely a fizetőeszköz-részvételi megállapodásban előírt ügykörökben határozatokat hoz és véleményt nyilvánít az euroövezeten kívüli NKB-k és a fizetőeszköz-részvételi megállapodást aláírt más központi bankok nevében. A CSD-kkel foglalkozó irányító csoport feladatmeghatározása a fizetőeszköz-részvételi megállapodás melléklete.

(6)   A nemzeti felhasználói csoport a nemzeti piacukon belüli értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma, annak érdekében, hogy támogassák a T2S fejlesztését és végrehajtását, valamint felmérjék a T2S nemzeti piacokra gyakorolt hatását. A nemzeti felhasználói csoport elnöki tisztét főszabályként az adott NKB tölti be. A nemzeti felhasználói csoportok összetételét és megbízását a melléklet állapítja meg.

8. cikk

Felelősségteljes irányítás

(1)   Az eurorendszer T2S-szolgáltatásnyújtási és szabályozói feladatai közötti összeférhetetlenség megelőzése érdekében az eurorendszer-beli központi bankok biztosítják a következőket:

a)

A T2S-tagok nem vehetnek részt közvetlenül a T2S vagy azon CSD-k felügyeletében, amelyek kiegyenlítési műveleteiket a T2S-hez kiszervezik. Nem vehetnek részt az eurorendszer/KBER e felügyeleti feladatokat ellátó bizottságában. Nem vehetnek részt az eurorendszer Számítástechnikai Irányító Bizottságában (Eurosystem IT Steering Committee – „EISC”) vagy a Belső Könyvvizsgálói Bizottságban; és

b)

a T2S felvigyázásának el kell különülnie a T2S üzemeltetési tevékenységeitől.

(2)   A T2S-Tanácsot az ebben az iránymutatásban meghatározottak szerint beszámolási kötelezettségek terhelik, valamint ellenőrzés és vizsgálat alatt áll. A T2S fejlesztésére, üzemeltetésére és költségeire vonatkozó vizsgálatokat a Kormányzótanács adott vizsgálat lefolytatásakor hatályos KBER könyvvizsgálati szabályzatában meghatározott elvek és eljárások alapján indítják meg és folytatják le.

9. cikk

Együttműködés és információcsere

(1)   A 4KB és a T2S-Tanács a T2S fejlesztése és üzemeltetése során együttműködik és információt cserél egymással, valamint technikai és egyéb támogatást nyújt egymásnak.

(2)   A 4KB, az egyéb eurorendszer-beli központi bankok és a T2S-Tanács haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről, amely lényegesen befolyásolhatja a T2S fejlesztését vagy kiépítését és működését, valamint törekednek a kapcsolódó kockázatok csökkentésére.

(3)   A T2S-Tanács rendszeresen beszámol a Kormányzótanácsnak a T2S-program fejlesztéséről és a T2S működéséről. E jelentéseket megküldik az EISC-nek, amely tanácsot adhat az EKB döntéshozó szerveinek. A Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága (Payment and Settlement Systems Committee – „PSSC”) tájékoztatásul kapja meg a jelentéseket.

(4)   A T2S-Tanács megosztja üléseinek napirendjét, összefoglalóját és vonatkozó dokumentációját a PSSC tagjaival abból a célból, hogy szükség esetén e tagok is részt vehessenek az ülések munkájában.

(5)   A T2S-Tanács szükség esetén bármely illetékes KBER-bizottsággal konzultálhat, illetve azok is konzultálhatnak vele.

(6)   A 4KB rendszeresen beszámol a T2S-Tanácsnak a T2S-programról és a T2S működéséről.

(7)   A T2S-Tanács és a 4KB beszámolási kötelezettségeinek tartalmát és részletes eljárását a 2. szint–3. szint közötti megállapodás szabályozza.

III.   SZAKASZ

PÉNZÜGYI RENDSZER

10. cikk

Díjpolitika

A T2S díjpolitikáját a nonprofit üzleti modell, a teljes költségmegtérülés és a CSD-kkel szembeni diszkrimináció tilalmának alapelvei határozzák meg.

11. cikk

Költségszámítási és számviteli módszertan

(1)   A Kormányzótanács eltérő döntésének hiányában a T2S-re vonatkozik az eurorendszer közös költségmódszertana, valamint a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2010. november 11-i EKB/2010/20 iránymutatás (4).

(2)   A T2S-Tanács igen korai szakaszban bevonja a vonatkozó KBER/eurorendszer-beli bizottságokat az alábbiak helyes végrehajtásának értékelésébe:

a)

az eurorendszer közös költségmódszertanának végrehajtása a T2S-költségbecslések és az éves T2S-költségek számítása vonatkozásában; és

b)

az EKB/2010/20 iránymutatásnak az EKB és a 4KB általi, a T2S-költség- és eszközelismerés vonatkozásában történő végrehajtása.

12. cikk

Pénzügyi szabályozás

(1)   A T2S-Tanács javaslatot nyújt be a Kormányzótanácsnak a T2S pénzügyi rendszerének kiigazításáról, amely magában foglalja a T2S-költségeket, azaz a 4KB-nek és az EKB-nek a T2S fejlesztésével, karbantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeit.

(2)   A javaslat egyben tartalmazza a következőket is:

a)

az ajánlat típusa;

b)

fizetési ütemterv;

c)

az érintett időszak;

d)

a költségmegosztási mechanizmus;

e)

tőkeköltség.

(3)   A Kormányzótanács határoz a T2S pénzügyi rendszeréről.

13. cikk

Fizetések

(1)   Az EKB egy T2S-projektszámlát vezet az eurorendszer nevében. A T2S-projektszámla nem költségvetési jellegű, de ezt használják a T2S-költségekkel kapcsolatos előlegfizetések, részletek és költségtérítések, illetve a T2S használati díjak beszedésére és elosztására.

(2)   A T2S-Tanács az eurorendszer nevében kezeli a T2S-projektszámlát. A 4KB-tól elvárt eredmények validálásának és elfogadásának feltételével a T2S-Tanács hagyja jóvá a 4KB részére a Kormányzótanács által jóváhagyott, valamint a 2. szint–3. szint közötti megállapodásban meghatározott, egyeztetett fizetési ütemtervvel összhangban járó részletek kifizetését.

14. cikk

Az eurorendszer T2S-szel kapcsolatos jogai

(1)   A T2S üzleti alkalmazás teljes egészében az eurorendszer tulajdonát képezi.

(2)   Ebből a célból a 4KB átadja az eurorendszernek a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó felhasználási engedélyeket, amelyek annak lehetővé tételéhez szükségesek, hogy az eurorendszer nyújthassa a CSD-k számára a T2S-szolgáltatások teljes körét, az alkalmazandó szabályok, az általános szolgáltatási szintek szerint és azonos feltételek mellett. A 4KB kártalanítja az eurorendszert a harmadik személyek által az ilyen szellemi tulajdonjogok tekintetében támasztott jogsértési igények vonatkozásában.

(3)   Az eurorendszer T2S-szel kapcsolatos jogainak részletszabályait a 4KB és a T2S-Tanács a 2. szint–3. szint közötti megállapodásban határozza meg. A 18. cikkben meghatározott fizetőeszköz-részvételi megállapodást aláíró, euroövezeten kívüli hatóságok jogait az adott megállapodás határozza meg.

IV.   SZAKASZ

KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRAK

15. cikk

A CSD-k csatlakozási feltételei

(1)   A CSD-k igénybe vehetik a T2S-szolgáltatásokat, amennyiben:

a)

bejelentésre kerültek a 98/26/EK irányelv 10. cikkének megfelelően, vagy nem EGT országbeli CSD esetében olyan jogi és szabályozási keretben működnek, mely egyenértékű az Unióban hatályban lévő kerettel;

b)

az illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kapnak az értékpapír-elszámolási rendszereknek szóló ajánlások alapján;

c)

kérésre a T2S-ben részt vevő más CSD-k rendelkezésére bocsátanak minden olyan biztonsági/ISIN-kódot, amelyek tekintetében kibocsátó CSD-k (vagy technikai kibocsátó CSD-k);

d)

vállalja, hogy a T2S-ben részt vevő más CSD-k számára megkülönböztetésmentes alapon kínál alapvető letétkezelési szolgáltatásokat;

e)

vállalja a T2S-ben részt vevő más CSD-k irányában azt, hogy központi banki pénzben végzett elszámolásaikat a T2S-ben végzi, amennyiben az adott fizetőeszköz a T2S-ben elérhető.

(2)   A CSD-k csatlakozási feltételeire vonatkozó szabályokat a központi értéktárak TARGET2-Securities szolgáltatásokhoz való hozzáférése tekintetében az alkalmassági kritériumok végrehajtására szolgáló részletes szabályok és eljárások megállapításáról szóló, 2011. november 16-i EKB/2011/20 határozat (5) állapítja meg, és azokat az eurorendszer-beli központi bankok és a CSD-k közötti szerződéses szabályozásban kell érvényre juttatni.

(3)   Az EKB honlapján vezeti a T2S-ben történő kiegyenlítésre engedélyt kapott CSD-ket feltüntető listát.

16. cikk

Szerződéses kapcsolatok a CSD-kkel

(1)   Az eurorendszer-beli központi bankok és a CSD-k közötti szerződések – beleértve a szolgáltatási szintű megállapodásokat – teljes egészében harmonizáltak.

(2)   A T2S-Tanács az eurorendszer-beli központi bankokkal együttesen folytatja le a CSD-kkel a szerződések módosítására vonatkozó tárgyalásokat.

(3)   A CSD-kkel kötendő szerződéseket és azok módosításait a Kormányzótanács hagyja jóvá, és azt követően a CSD székhelye szerinti ország eurorendszer-beli központi bankja, illetve az euroövezeten kívül található CSD-k esetében az EKB írja alá, mindkét esetben valamennyi eurorendszer-beli központi bank nevében eljárva. Írország vonatkozásában a szerződést azon tagállam eurorendszer-beli központi bankja írja alá, amely a 98/26/EK iránymutatás cikkével összhangban az értékpapír-elszámolási rendszert bejelentette.

17. cikk

A szabályozói követelményeknek való megfelelés

(1)   A T2S-Tanács célja a CSD-k támogatása abban, hogy folyamatosan megfeleljenek a vonatkozó jogi, szabályozói és felvigyázói követelményeknek.

(2)   A T2S-Tanács megvizsgálja, hogy az EKB-nak ki kell-e adnia ajánlásokat a CSD-knek a T2S-szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférési jogait biztosító jogszabály-módosítások támogatása érdekében, és javaslatot tesz erre a Kormányzótanácsnak.

V.   SZAKASZ

AZ EURÓN KÍVÜLI FIZETŐESZKÖZÖK

18. cikk

A T2S-be való felvétel jogosultsági feltételei

(1)   Az eurótól eltérő EGT-beli fizetőeszköz jogosult a T2S-ben történő használatra, feltéve, hogy az euroövezeten kívüli NKB, más központi bank vagy a fizetőeszközért felelő más hatóság fizetőeszköz-részvételi megállapodást köt az eurorendszerrel és a Kormányzótanács jóváhagyja a fizetőeszköz jogosultságát.

(2)   Az EGT-fizetőeszközöktől eltérő fizetőeszközök akkor jogosultak a T2S-ben történő használatra, feltéve, hogy a Kormányzótanács jóváhagyta e fizetőeszköz használatát, ha:

a)

az adott fizetőeszközben való kiegyenlítésre irányadó jogi, szabályozói és felvigyázói keretrendszer lényegében legalább az Unióban hatályos keretrendszer által biztosított jogbiztonságot nyújtja;

b)

az adott fizetőeszköz T2S-be való felvétele kedvező hatást gyakorolna a T2S uniós értékpapír-elszámolási piachoz való hozzájárulására;

c)

az egyéb központi bank vagy az ilyen fizetőeszközért felelős egyéb hatóság kölcsönösen kielégítő fizetőeszköz-részvételi megállapodást köt az eurorendszerrel.

(3)   A T2S-Tanács megbízásával összhangban a T2S-Tanácsban euroövezeten kívüli NKB-k és más központi bankok is képviseltethetik magukat.

VI.   SZAKASZ

A T2S-PROGRAM FEJLESZTÉSE

19. cikk

A T2S vezetői összefoglaló terv

(1)   A T2S-Tanács javaslatai alapján a Kormányzótanács elemzi, validálja és elfogadja a T2S-vezetői összefoglaló terv módosításait.

(2)   A T2S-Tanács a vezetői összefoglaló terv alapján üzemeltetési tervet hoz létre. Az üzemeltetési tervet és frissítéseit közzéteszik és arról tájékoztatják az érintett T2S-érdekelteket.

(3)   Amennyiben fennáll annak komoly kockázata, hogy a T2S vezetői összefoglaló terv valamely mérföldköve nem teljesíthető, a T2S-Tanács haladéktalanul tájékoztatja erről a Kormányzótanácsot, és intézkedéseket javasol a T2S végrehajtásában bekövetkező bármely késedelem csökkentésére.

VII.   SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

A 2. szint–3. szint közötti megállapodás

(1)   Ezen iránymutatás rendelkezéseire tekintettel a 2. szint–3. szint közötti megállapodás határozza meg a 4KB, a T2S-Tanács és az eurorendszer-beli központi bankok feladataira és felelősségeire vonatkozó további részletszabályokat.

(2)   A 2. szint–3. szint közötti megállapodást és módosításainak tervezetét benyújtják jóváhagyásra a Kormányzótanácsnak, ezt követően pedig azt az eurorendszer és a 4KB írja alá.

21. cikk

Jogviták rendezése

(1)   Ha az ebben az iránymutatásban szabályozott kérdésekkel kapcsolatban az érintett felek jogvitájukat nem tudják rendezni, a kérdést döntéshozatalra bármely érdekelt fél a Kormányzótanács elé terjesztheti.

(2)   A 2. szint–3. szint közötti megállapodás rendelkezik arról, hogy a T2S-Tanács vagy a 4KB a 2. szint–3. szint közötti megállapodással kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát a Kormányzótanács elé terjesztheti.

22. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az EKB/2010/2 iránymutatás ezennel hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő hivatkozásokat erre az iránymutatásra történő hivatkozásként kell értelmezni.

23. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás elfogadása után két nappal lép hatályba.

24. cikk

Címzettek és végrehajtási rendelkezések

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2012. július 18-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 118., 2010.5.12., 65. o.

(2)  HL L 117., 2012.5.1., 13. o.

(3)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.

(4)  HL L 35., 2011.2.9., 31. o.

(5)  HL L 319., 2011.12.2., 117. o.


MELLÉKLET

A T2S TANÁCSADÓ CSOPORT

FELADATMEGMEGHATÁROZÁS

1.   Preambulum és célkitűzések

Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel és a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányával összhangban, az eurorendszer a T2S-Securities (T2S) szolgáltatásait az európai központi értéktáraknak (CSD-knek) és központi bankoknak fogja kínálni. A T2S-szolgáltatások lehetővé teszik az értékpapír-tranzakciók alapvető, semleges és határokon átnyúló kiegyenlítését központi banki pénzben, a „szállítás fizetés ellenében” elv alapján. Ennek végrehajtása a központi banki valós idejű bruttó elszámolási rendszerekkel integrált, egységes technikai platformon keresztül történik, valamennyi részt vevő fizetőeszköz tekintetében.

A T2S-szolgáltatások nyújtására figyelemmel az Európai Központ Bank („EKB”) Kormányzótanácsa – mint az eurorendszer végső döntéshozó testülete – létrehozta a T2S tanácsadó csoportot annak biztosítására, hogy a T2S továbbra is kielégítse a piaci igényeket. A tanácsadó csoport megtartja az eurorendszer vonatkozásában a T2S-szel kapcsolatos összes kérdés tekintetében fennálló tanácsadói szerepkörét. Tanácsadást végezhet egyben a CSD-kkel foglalkozó irányító csoport és a nem euroövezeti fizetőeszközökkel foglalkozó irányító csoport számára is.

2.   Felelősségek és feladatok

A tanácsadó csoport a következőkért felel:

a T2S alkalmazási körét meghatározó dokumentumok következetességének – és különösen azok felhasználói követelményekre vonatkozó dokumentumokkal való teljes összhangjának – támogatása,

a T2S alkalmazási körét meghatározó dokumentumok eurorendszer általi felülvizsgálatának és a változtatási kérések rangsorolásának támogatása, a keretmegállapodás „Irányítás” és a „Módosítás és kiadáskezelés” című mellékleteiben meghatározott, vonatkozó eljárásrendnek megfelelően,

az eurorendszer díjszabási keretrendszer részletesebb meghatározásában való támogatása,

az értékpapír-elszámolás terén a T2S-szel kapcsolatos harmonizációs munka támogatása és a piaci bevezetési erőfeszítések támogatása,

tanácsadás a Kormányzótanács, a T2S-Tanács, a CSD-kkel foglalkozó irányító csoport és a nem euroövezeti fizetőeszközökkel foglalkozó irányító csoport azon meghozandó döntéseiről, melyeknek a T2S-Tanács szerint a T2S-felhasználókra kihatásuk lesz,

tanácsadás azon gyakorlatokról és szabályzatokról, amelyek hozzájárulnak a T2S-nek a kereskedés utáni T2S környezetben való eredményes és költséghatékony végrehajtásához,

tanácsadás üzemeltetési kérdésekben,

tanácsadás az eurorendszer és egy vagy több CSD és/vagy az eurorendszer és egy vagy több euroövezeten kívüli nemzeti központi bank („NKB”) között felmerülő jogvitákban, a keretmegállapodásban és a fizetőeszköz-részvételi megállapodásban szereplő vitarendezési eljárásoknak megfelelően.

A tanácsadó csoport minden egyes teljes jogú tagja:

javaslatot tehet a T2S-szel kapcsolatos kérdésekben történő tanácsadásra,

kezdeményezhet változtatási kérést, a keretmegállapodás „Módosítás és kiadáskezelés” című mellékleteiben szereplő eljárásrendnek megfelelően.

3.   A csoport összetétele és megbízatásának időtartama

A tanácsadó csoport az elnökből, a titkárból, a teljes jogú tagokból és a megfigyelőkből áll.

A tanácsadó csoport elnöke a T2S-Tanács elnöke. A tanácsadó csoport titkára az EKB személyzetének egy jelentős tapasztalattal rendelkező tagja, akit a tanácsadó csoport elnöke nevez ki. A tanácsadó csoport titkára számára az EKB operatív és titkársági támogatást nyújt. Az elnök helyettest jelölhet a tanácsadó csoport titkárának kivételes körülmények esetén történő helyettesítésére.

A tanácsadó csoportban teljes jogú tagságra jogosult a következő csoportok bármelyikének képviselője:

a)

központi bankok:

Egy teljes jogú tag képviseli az EKB-t és minden olyan tagállam NKB-ját, melynek pénzneme az euro. Amikor egy tagállam bevezeti az eurót, NKB-ja az euro bevezetésének napjától teljes jogú tagként vesz rész a tanácsadó bizottságban. A fizetőeszköz-részvételi megállapodást aláírt és a T2S-ben azonnali hatállyal részt vevő euroövezeten kívüli központi bankokat az aláírás időpontjától kezdődően egy teljes jogú tag képviseli. A központi bank képviselőjét az érintett központi bank elnöke jelöli, a vonatkozó központi banki alapokmány szerint;

b)

CSD-k:

A CSD-kkel foglalkozó irányító csoport minden egyes tagja teljes jogú tag a tanácsadó bizottságban. Kivételként és az elszámolási volumenben való részesedésüket tükrözendő az Euroclear csoportnak négy, a Clearstream csoportnak négy és a Monte Titolinak két helye van (1). Ez az összetétel a T2S működésének megkezdésétől számított egy évre befagyasztásra kerül, mely időtartamot követően a Kormányzótanács felülvizsgálja a további tagok létszámát, hogy az a T2S-ben való tényleges elszámolási volumenüket tükrözze;

c)

felhasználók:

A felhasználói érdekelti csoport és a CSD-csoport azonos számú hellyel rendelkezik a tanácsadó bizottságban, hogy a piaci T2S-érdekeltek azonos képviselettel rendelkezzenek. A felhasználók képviselőit a Kormányzótanács nevezi ki, a T2S-Tanács javaslatára. A T2S-Tanács javaslatának alapját a következőkből beérkező jelentkezések képezik: az Európai Bankszövetség, a Európai Takarékszövetkezeti Csoport, a Takarékszövetkezetek Európai Szövetsége, az Európai Pénzpiacokért Szövetség és az Elszámolóházak Európai Szövetsége, a különféle felhasználói érdekek T2S-en belüli kiegyensúlyozásának céljából, beleértve a kisméretű és nagyméretű intézményeket és piacokat, a belföldi és nemzetközi szereplőket és a felhasználók által nyújtott szolgáltatások eltérő terjedelmét, bejegyzésük helyétől függetlenül azokra a felhasználókra összpontosítva, amelyek a T2S-ben jelentős értékpapír-üzleti tevékenységet bonyolítanak euróban vagy a T2S-ben elszámolható más fizetőeszközben. Mindezen intézmények jelentkezői közül legalább egyet be kell választani. Emellett a következő paraméterek irányadóak:

i.

legalább tizenegy teljes jogú tag képviseli a főbb kereskedelmi bankokat;

ii.

legalább két teljes jogú tag képviseli a nemzetközi befektetési bankokat;

iii.

legalább két teljes jogú tag képviseli az értékpapír-elszámolási tevékenységet végző és helyi ügyfeleiket kiszolgáló bankokat;

iv.

legalább egy teljes jogú tag képviseli a központi szerződő felet.

Az alábbi intézmények és szervezetek vezetői jogosultak egy-egy megfigyelőt jelölni a tanácsadó bizottságba:

az Európai Pénzpiacokért Szövetség,

a Takarékszövetkezetek Európai Szövetsége,

az Európai Bankszövetség,

az Elszámolóházak Európai Szövetsége,

az Európai Takarékszövetkezeti Csoport,

az Európai Tőzsdeszövetség,

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság,

az Európai Bizottság,

az eurorendszer felülvigyázó funkciója,

a 4KB mindegyikének képviselője (a tanácsadó csoporton belül ezek a képviselők véleményüknek egységesen adnak hangot).

Ezen túlmenően a T2S-Tanács tagjait megfigyelőként meghívják a tanácsadó csoport üléseire.

Minden jelöltnek megfelelően magas rangúnak kell lennie, és rendelkeznie kell a megfelelő technikai szakértelemmel. A jelölő szervek biztosítják, hogy a jelölt megfelelő időt tudjon szabaddá tenni a tanácsadó csoport munkájában való aktív részvételre.

A tanácsadó csoport méretének korlátok között tartása érdekében egy központi banktól egyidejűleg legfeljebb kettő teljes jogú tag vagy megfigyelő lehet jelen a tanácsadó csoport ülésén. A tanácsadó csoport elnöke a kellő semlegesség lehetővé tétele érdekében e szabály alól mentesül.

A teljes tagokat és a megfigyelőket kétéves megújítható időtartamra jelölik. A rendes megbízatási időtartam alatt leköszönő felhasználó tagok helyetteseit a T2S-Tanács jelöli az adott felhasználói szervezettől kapott jelentkezések alapján. A tanácsadó csoport mandátuma 2012 júliusában kezdődik, és a tanácsadó csoport eredetileg a specifikációs szakaszra szóló mandátumát és eljárási szabályait felváltva, és a keretmegállapodás hatálybalépéséig meghosszabbítva. Az új mandátum a keretmegállapodás és a fizetőeszköz-részvételi megállapodás új megállapodással való felváltásával és/vagy a keretmegállapodás és a fizetőeszköz-részvételi megállapodás aláírók általi megszüntetésével jár le.

4.   Beszámolás

A tanácsadó csoport elnöke a T2S-Tanács számára végez tanácsadást. Felkérésre tanácsadást végezhet egyben a CSD-kkel foglalkozó irányító csoport vagy a nem euroövezeti fizetőeszközökkel foglalkozó irányító csoport számára is. Kivételes esetben a tanácsadó csoport tanácsadást végezhet közvetlenül a Kormányzótanács számára, ha a tanácsadó bizottság megítélése szerint a T2S általános elvei vagy más központi elemei veszélyben vannak.

A Kormányzótanács és a T2S-Tanács (a Kormányzótanács által a T2S-Tanácsra delegált kérdések tekintetében) saját kezdeményezésére vagy felkérésre általános útmutatást nyújt a tanácsadó csoport számára.

5.   Munkaeljárások

A tanácsadó csoport döntéshozatalában való részvételre a teljes jogú tagok jogosultak. A megfigyelők jogosultak a tanácsadó csoport ülésein való részvételre, de a döntéshozatali folyamatban nem vesznek részt.

A tanácsadó bizottság döntései tanács vagy a tanácsadó csoport, illetve az alcsoportok munkájának szervezését illetően határozat formáját öltik. A tanácsadó csoport tanácsát esettől függően közvetlenül a T2S-Tanácsnak, a Kormányzótanácsnak, a CSD-kkel foglalkozó irányító csoportnak vagy a nem euroövezeti fizetőeszközökkel foglalkozó irányító csoportnak küldi meg. A tanácsadó bizottság tanácsait és határozatait konszenzussal kell elfogadni. Amennyiben konszenzus nem érhető el, a tanácsadó csoport elnöke dönthet az adott határozat támogatottsága mértékének értékelése mellett, mely esetben tanácsuk vagy határozataik a tanácsadó csoport teljes tagságának egyszerű szótöbbségével elfogadható. A tanácsadó csoport elnöke és titkára nem jogosult részt venni a tanácsadó csoport döntéseinek meghozatalában.

A tanácsadó csoport alcsoportokat hozhat létre munkája támogatása céljából, ha szükségesnek tartja. Ezt koordinálja a munkát szervező T2S-Tanáccsal, hogy valamennyi irányító szervezet megfelelően részt vegyen anélkül, hogy a hasonló témakörökben több alcsoport jönne létre.

A tanácsadó csoport főszabályként évente legalább kétszer ülésezik. A tanácsadó csoport elnöke további üléseket hívhat össze, amelyeknek időpontját kellő időben előre közölni kell a tanácsadó csoporttal. Az ülésekre főszabályként az EKB épületében kerül sor. Ezen túlmenően a tanácsadó csoport elnöke felkérheti a tanácsadó csoportot tanácsának más módon – úgymint írásbeli eljárással – történő kifejtésére.

A tanácsadó csoport nyitott és átlátható módon dolgozik, és a dokumentációját közzéteszik a T2S weboldalán. A részletes munkafolyamatokat a tanácsadó csoport által megfogalmazott és a T2S-Tanács által jóváhagyott eljárási szabályzatában kell szabályozni.

NEMZETI FELHASZNÁLÓI CSOPORT

FELADATMEGHATÁROZÁS

1.   Célkitűzések

A nemzeti felhasználói csoportok a nemzeti piacon belüli értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikációt biztosítják, a TARGET2-Securities („T2S”) fejlesztésének és végrehajtásának támogatása érdekében. A csoportok fórumot teremtenek abból a célból, hogy bevonják a nemzeti piaci résztvevőket a T2S tanácsadó csoport munkájába, valamint hivatalos kapcsolatot hoznak létre a tanácsadó csoport és a nemzeti piacok között. A nemzeti felhasználói csoportok a tanácsadó csoport által tárgyalt valamennyi üggyel kapcsolatban egyaránt betöltik a T2S-programiroda kezdeményezéseit közvetítő testület, valamint a tanácsadó csoport munkáját minden kérdésben külső véleményekkel segítő szervezet szerepét. E szerepkörében maguk is tehetnek javaslatot a tanácsadó csoport által megvitatandó kérdésekre.

A nemzeti felhasználói csoportok részt vehetnek az URD változáskezelési folyamatban, és fontos szerepet tölthetnek be az ilyen megkereséseknek a nemzeti piac működésével összefüggésben történő elemzésében. A nemzeti felhasználói csoportokban át kell venni a T2S azon alapelvét, hogy kerülendő a nemzeti sajátosságok T2S-be való beépítése, valamint aktívan elő kell mozdítania a harmonizációt.

2.   Felelősségek és feladatok

A T2S-ben részt vevő piacok nemzeti felhasználói csoportjai felelnek a következőkért:

a T2S funkcionalitásának (és különösen a T2S felhasználói követelményekben bekövetkező bármely változásnak) a nemzeti piacra gyakorolt hatása elemzése; ennek során megfelelően figyelembe kell vennie a „letisztult T2S” koncepcióját, amelynek célja a nemzeti sajátosságok T2S-be való beépítésének kerülése, valamint a harmonizáció támogatása,

a tanácsadó csoport által támogatott T2S harmonizációs tevékenységekhez társuló figyelemmel kísérési és végrehajtási feladatokban való részvétel,

a tanácsadói csoport figyelmének felhívása a nemzeti piac lényeges aggályaira,

a nemzeti, értékpapírokkal foglalkozó közösség valamennyi szegmense körében a T2S ismertségének fokozása,

a tanácsadói csoport nemzeti közösséget képviselő tagjainak támogatása.

A nemzeti felhasználói csoportok tartják magukat a T2S központi elemét alkotó, magas szintű átláthatósági normákhoz.

Noha e feladatmeghatározás a T2S-ben részt vevő piacokra összpontosít, üdvözlendő, ha a T2S-ben még nem részt vevő piacok is létrehoznak nemzeti felhasználói csoportokat. Ha ezek a piacok nemzeti felhasználói csoportok létrehozása mellett döntenek, annak hasonló feladatmeghatározást kell követnie a piac T2S-ben való részvételre történő felkészítésében.

3.   A csoport összetétele és megbízatásának időtartama

A nemzeti felhasználói csoport az elnökből, a titkárból és a tagokból áll.

A nemzeti felhasználói csoport elnöke lehetőleg a tanácsadó csoport teljes jogú tagja vagy megfigyelője. Ezt a szerepet rendszerint az adott nemzeti központi bank egyik rangidős tisztviselője tölti be. Amennyiben az adott nemzeti központi bank nem állít vagy jelöl elnököt a nemzeti felhasználói csoport élére, az elnököt a tanácsadó csoport elnöke nevezi ki, aki törekszik ennek során az adott piac főbb szereplői közötti konszenzus elérésére. Amennyiben az elnök nem tagja a tanácsadói csoportnak, a tanácsadói csoport egy tagja koordinál a tanácsadói csoport és a nemzeti felhasználói csoport elnöke között a két csoport közötti szoros kapcsolat biztosítása érdekében. Amennyiben a nemzeti felhasználói csoport egy tagja sincs képviselve a tanácsadó csoportban, a nemzeti felhasználói csoport szoros együttműködésre törekszik a tanácsadó csoport titkárával annak érdekében, hogy tájékozódjon a T2S fejleményeiről.

A nemzeti felhasználói csoport titkárát az euroövezeti országok esetében az adott nemzeti központi bank biztosítja; egyéb országokban pedig a nemzeti felhasználói csoport elnöke jelöli ki, és ideális esetben az adott nemzeti központi bankból érkezik. A titkárnak részt kell vennie a T2S-programiroda által a nemzeti felhasználói csoport titkárai részére a nemzeti felhasználói csoportok szakértői hálózatán keresztül tartott rendszeres eligazításokon. A T2S-ben nem részt vevő piacok nemzeti felhasználói csoportjának titkárai vendégként vehetnek részt a nemzeti felhasználói csoportok szakértői hálózatában.

A nemzeti felhasználói csoport tagjai a tanácsadó csoport megfelelő tagjai és megfigyelői (vagy azok kijelölt rangidős, a nemzeti felhasználói csoport elnöke számára elfogadható képviselői), valamint további, olyan szakértelemmel és szakmai elismertséggel rendelkező személyek, amellyel széles körben képviselhetik a nemzeti piac felhasználóinak és szolgáltatóinak valamennyi kategóriáját, beleértve a készpénzügyek szakértőit. Így a nemzeti felhasználói csoport tagjai lehetnek CSD-k, brókerek, bankok, befektetési bankok, letétkezelők, kibocsátók és/vagy megbízottaik, központi szerződő felek, tőzsdék és multilaterális kereskedési rendszerek, az adott nemzeti központi bank, a szabályozó hatóságok és az adott bankszövetségek.

A nemzeti felhasználói csoportok mandátuma a tanácsadó csoport mandátumával egy időben jár le, azaz a a keretmegállapodás és a fizetőeszköz-részvételi megállapodás új megállapodással való felváltásával és/vagy a keretmegállapodás és a fizetőeszköz-részvételi megállapodás valamennyi aláíró CSD és euroövezeten kívüli központi bank általi megszüntetésével.

4.   Munkaeljárások

A nemzeti felhasználói csoport kizárólag a T2S vonatkozásában jelentőséggel bíró kérdésekkel foglalkozik. Az aktuális kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást kérhet a T2S-programirodától, valamint a tanácsadó csoport titkára vagy a nemzeti felhasználói csoport által felvetett kérdésekben időben beszámol a nemzeti álláspontról. A T2S-programiroda rendszeresen tájékoztatja a T2S-ben részt vevő piacok nemzeti felhasználói csoportjait, és találkozókat szervez az ilyen nemzeti felhasználói csoport titkárával a nemzeti felhasználói csoportok szakértői hálózatán keresztül, a nemzeti felhasználói csoportok és a T2S-programiroda közötti együttműködés előmozdítása érdekében.

A nemzeti felhasználói csoport arra törekszik, hogy a tanácsadói csoport üléseivel összehangolt, rendszeres üléseket tartson, hogy tanácsot adhasson a tanácsadói csoport nemzeti tagjai számára. Mindazonáltal a tanácsadó csoport tagját az ilyen tanács nem köti. A nemzeti felhasználói csoport a tanácsadó csoport titkárán keresztül írásos anyagot is benyújthat a tanácsadó csoport részére, valamint felkérheti a tanácsadó csoport valamely tagját álláspontjának előadására.

A nemzeti felhasználói csoport titkára törekszik a nemzeti felhasználói csoport ülésén megvitatásra kerülő napirendnek es a vonatkozó dokumentumoknak az ülés előtt legalább öt munkanappal történő kiküldésére. A nemzeti felhasználói csoport ülésének összefoglalóját közzéteszik a T2S weboldalán, és ha helyénvalónak tartják, az adott NKB weboldalán. A közzétételnek ideális esetben angol nyelven, és szükség szerint a vonatkozó nemzeti nyelven kell történnie, a nemzeti felhasználói csoport egyes üléseit követő három héten belül.

A nemzeti felhasználói csoport tagjainak nevét közzéteszik a T2S honlapján. A nemzeti felhasználói csoport közzéteszi a nemzeti felhasználói csoport kapcsolattartásra szolgáló e-mail címét is a T2S honlapján annak érdekében, hogy a nemzeti piacok résztvevői tisztában legyenek azzal, kivel vegyék fel a kapcsolatot véleményük kifejtése céljából.


(1)  Ez az összetétel azon feltételezés alapján került meghatározásra, hogy a T2S-ben az Euroclear csoport részéről részt vesz az Euroclear Belgium, az Euroclear Finnország, az Euroclear Franciaország és az Euroclear Hollandia, a Clearstream csoport részéről pedig a Clearstream Banking Frankfurt és a LuxCSD.


Top