EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0032

A Bizottság 2012/32/EU irányelve ( 2012. október 25. ) a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 312, 10.11.2012, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 75 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; hatályon kívül helyezte: 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/32/oj

10.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 312/1


A BIZOTTSÁG 2012/32/EU IRÁNYELVE

(2012. október 25.)

a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikkére,

mivel:

(1)

A 96/98/EK irányelv alkalmazásában a nemzetközi egyezmények és tesztelési követelmények naprakész változatát kell alkalmazni.

(2)

A 96/98/EK irányelv legutóbbi módosítása óta több, a nemzetközi egyezményekre és az alkalmazandó tesztelési követelményekre vonatkozó módosítás lépett hatályba. Az említett módosításokat be kell építeni a 96/98/EK irányelvbe.

(3)

Ugyanezen időszakban a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) és az európai szabványügyi szervezetek is elfogadtak olyan, felszerelésekre vonatkozó szabványokat, többek között részletes tesztelési követelményeket, amelyek szerepelnek a 96/98/EK irányelv A.2. mellékletében található listán, vagy amelyek – bár a listán nem szerepelnek – az irányelv alkalmazásában lényegesnek tekinthetők. Ezért ezeket a felszereléseket fel kell tüntetni az A.1. mellékletben, illetve az adott esetnek megfelelően át kell vinni az A.2. mellékletből az A.1. mellékletbe.

(4)

A 96/98/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Helyénvaló az ezen irányelv összehangolt követelményei alá újonnan tartozó és az irányelv végrehajtására megállapított határidőn belül gyártott felszerelések átmeneti időszakra történő forgalomba hozatala, valamint közösségi hajók fedélzetén való elhelyezése.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/98/EK irányelv A. mellékletének helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

Az A.1. melléklet első oszlopában „új tétel”-ként szereplő vagy az A.2. mellékletből ide áthelyezett azon felszerelések, amelyeket a valamely tagállam területén már hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárással összhangban 2013. november 30. előtt gyártottak, 2015. november 30-ig továbbra is forgalomba hozhatók és a közösségi hajók fedélzetén elhelyezhetők.

3. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2013. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A szóban forgó rendelkezéseket 2013. november 30-tól alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezésekben hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással kell ellátni őket. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 46., 1997.2.17., 25. o.


MELLÉKLET

A. MELLÉKLET

Általános megjegyzés az A. melléklethez: SOLAS-előírásokon a SOLAS egységes szerkezetbe foglalt szövege (2009) szerinti előírások értendők.

Általános megjegyzés az A. melléklethez: egyes tételeknél ugyanazon megnevezés alatt néhány lehetséges termékvariáns szerepel az 5. oszlopban. A termékvariánsok egymástól függetlenül kezelendők, őket szaggatott vonal választja el egymástól. Tanúsítási célra csak az adott esetnek megfelelő variáns választandó ki (példa: A.1/3.3).

Betűszavak és rövidítések

 

A.1. az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 1. módosítás.

 

A.2. az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó 2. módosítás.

 

AC az IMO-n kívüli szabványdokumentumokra vonatkozó módosító helyesbítés.

 

CAT az IEC 62388 (2007) 1.3. szakaszában meghatározott radarberendezésre vonatkozó kategória.

 

Circ. körlevél.

 

COLREG tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályok.

 

COMSAR az IMO rádiókommunikációval, felkutatással és mentéssel foglalkozó albizottsága.

 

EN európai szabvány.

 

ETSI Európai Távközlési Szabványügyi Intézet.

 

FSS tűzbiztonsági rendszerek nemzetközi szabályzata.

 

FTP tűzállósági vizsgálatok alkalmazásának nemzetközi szabályzata.

 

HSC nagy sebességű vízi járművekre vonatkozó szabályzat.

 

IBC vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi szabályzat.

 

ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

 

IEC Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság.

 

IGC a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat.

 

IMO Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

 

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

 

ITU Nemzetközi Távközlési Unió.

 

LSA életmentő eszköz.

 

MARPOL hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény.

 

MEPC Tengerikörnyezet-védelmi Bizottság.

 

MSC Tengerészeti Biztonsági Bizottság.

 

NOx nitrogén-oxidok.

 

SOLAS »Életbiztonság a tengeren« tárgyú nemzetközi egyezmény.

 

SOx kén-oxidok.

 

Reg. előírás.

 

Res. határozat.

A.1. MELLÉKLET

FELSZERELÉSEK, AMELYEK TEKINTETÉBEN A NEMZETKÖZI JOGI ESZKÖZÖK MÁR TARTALMAZNAK RÉSZLETES TESZTELÉSI KÖVETELMÉNYEKET

Az A.1. melléklet egészére vonatkozó megjegyzések

a)

Általában: a kifejezetten megemlített tesztelési követelmények mellett számos rendelkezés, amelyeket – amint arra a B. melléklet megfelelőségértékelési moduljai utalnak – ellenőrizni kell a típusvizsgálat (típusjóváhagyás) során, megtalálható a nemzetközi egyezmények alkalmazandó követelményeiben, valamint az IMO vonatkozó határozataiban és körleveleiben.

b)

1. oszlop: a 2010/68/EU bizottsági irányelv (1) 2. cikke alkalmazható (a tengeri felszerelésekről szóló irányelv A. mellékletének 6. módosítása).

c)

1. oszlop: a 2011/75/EU bizottsági irányelv (2) 2. cikke alkalmazható (a tengeri felszerelésekről szóló irányelv A. mellékletének 7. módosítása).

d)

2. oszlop: ahol a »rendszerek részei« kifejezés szerepel, ott vagy egyetlen részt, vagy a részek egy csoportját, vagy az egész rendszert kell vizsgálni, biztosítva a nemzetközi előírások teljesítését.

e)

5. oszlop: ahol az IMO határozataira utaló hivatkozások szerepelnek, ott csak a határozatok mellékletei vonatkozó részeiben lévő tesztelési követelmények alkalmazandók, így azok kizárják maguknak a határozatoknak a rendelkezéseit.

f)

5. oszlop: a nemzetközi egyezmények és tesztelési követelmények naprakész változata alkalmazandó. A vonatkozó követelmények pontos meghatározhatósága érdekében a tesztelési jelentések, megfelelőségi tanúsítványok és megfelelőségi nyilatkozatok határozzák meg az alkalmazott tesztelési követelményt és annak változatait.

g)

5. oszlop: ahol két különböző, »vagy« kötőszóval elválasztott tesztelési előírás szerepel, ott mindkettő eleget tesz a vizsgálattal szemben támasztott követelményeknek, így megfelel valamennyi IMO teljesítési normának. Ezért csupán az egyikre vonatkozó tesztelés is elegendő az alkalmazandó nemzetközi dokumentumok követelményeinek való megfelelés igazolására. Ugyanakkor ott, ahol egyéb elválasztó elemek (vesszők) szerepelnek, valamennyi felsorolt hivatkozás által jelzett tesztelés alkalmazandó.

h)

6. oszlop: ahol a H modul megjelenik, ott mind a H modul, mind a tervvizsgálati tanúsítvány szükséges.

i)

Az ebben a mellékletben meghatározott követelmények nem érintik a nemzetközi egyezményekben előírt felszerelésszállítási követelményeket.

1.   Életmentő eszközök

4. oszlop: az IMO MSC/980. körlevelét kell alkalmazni, kivéve, amikor azt a 4. oszlopban említett különös utasítások felülírják.

Sorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Mentőgyűrűk

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Életmentő eszközök helyzetjelző lámpái:

a)

túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

b)

mentőgyűrűkhöz

c)

mentőmellényekhez

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Mentőgyűrűkre szerelt önműködő füstjelző eszközök

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Mentőmellények

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Nem mentőmellényként besorolt, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

szigetelt vagy nem szigetelt

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Mentőmellényként besorolt, vízbe merülésre alkalmas ruházat és az időjárási viszontagságok ellen védő ruházat:

szigetelt vagy nem szigetelt

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Kihűlés elleni védőeszköz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Ejtőernyős világítórakéta (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Kézi jelzőfény (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Úszó füstjelzők (pirotechnika)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Kötélkilövő készülékek

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Felfújható mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Merev szerkezetű mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Önbeálló mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)–(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Átfordítható fedett mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Felúszást elősegítő berendezések mentőtutajokhoz (hidrosztatikus kioldó szerkezetek)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Mentőcsónakok:

a)

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok:

részben zárt terű

teljesen zárt terű

b)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok:

teljesen zárt terű

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Merev szerkezetű készenléti mentőcsónakok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Felfújható mentőcsónakok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Nagy sebességű készenléti mentőcsónakok:

a)

felfújható

b)

merev szerkezetű

c)

merev szerkezetű, felfújható

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Csigás vízre bocsátó berendezések (csónakdaru)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Felúszást elősegítő vízre bocsátó berendezések túlélési járművekhez

Áthelyezve: A.2/1.3

A.1/1.23

Gravitációs rendszerű vízre bocsátó berendezések mentőcsónakokhoz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Vízre bocsátó berendezés mentőtutajokhoz

(csónakdaruk)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Vízre bocsátó berendezések nagy sebességű készenléti mentőcsónakokhoz

(csónakdaruk)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Kioldószerkezet

a)

mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás)

b)

mentőtutajokhoz (csigasorral vagy csigasorokkal történő vízre bocsátás)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, VI (3),

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Tengeri evakuálást szolgáló rendszerek

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Mentésre szolgáló eszközök

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Beszállóhágcsók

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Fényvisszaverő anyagok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

URH adó-vevő készülék túlélési járművekhez

Áthelyezve: A.1/5.17 és A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz-es kereső-mentő adókészülék (SART)

Áthelyezve: A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflektor mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

(passzív)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729 (1998),

EN 60945 (2002) benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

EN ISO 8729 (1998),

IEC 60945 (2002) benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Tájoló mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz

Áthelyezve: A.1/4.23

A.1/1.35

Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Áthelyezve: A.1/3.38

A.1/1.36

Mentőcsónak és készenléti mentőcsónak hajtómotorja

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Készenléti mentőcsónak hajtómotorja, csónakmotor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Kereső fényszórók mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Átfordítható nyitott mentőtutajok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8, 10. melléklet,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8, 11. melléklet.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code), 10. melléklet,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code), 11. melléklet.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechanikus révkalauz-beemelő szerkezet

Áthelyezve: A.1/4.48

A.1/1.41

Csörlők túlélési járművekhez és készenléti mentőcsónakokhoz

a)

csónakdaruval vízre eresztett mentőcsónakok

b)

szabadesési üzemmódban vízre bocsátható mentőcsónakok

c)

mentőtutajok

d)

készenléti mentőcsónakok

e)

nagy sebességű készenléti mentőcsónakok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Révkalauzhágcsó

Áthelyezve: A.1/4.49

A.1/1.43

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó b) megjegyzést

Merev szerkezetű/felfújható készenléti mentőcsónakok

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

2.   Tengerszennyezés megelőzése

Sorszám

Megnevezés

Módosított MARPOL 73/78-előírás, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges

Módosított MARPOL 73/78-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Olajszűrő berendezés (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

I. melléklet, Reg. 14.

I. melléklet, Reg. 14.,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Olaj/víz-határfelület-érzékelők

I. melléklet, Reg. 32.

I. melléklet, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Olajtartalom-mérő műszerek

I. melléklet, Reg. 14.

I. melléklet, Reg. 14.,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Meglévő olajosvíz-leválasztó berendezéshez kapcsolódó feldolgozó készülékek (legfeljebb 15 ppm olajtartalmú szennyvíz esetén)

Szándékosan üresen hagyva

A.1/2.5

Olajkibocsátás-ellenőrző és -szabályozó rendszer olajszállító tartályhajókhoz

I. melléklet, Reg. 31.

I. melléklet, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Szennyvízkezelő berendezések

IV. melléklet, Reg. 9.

IV. melléklet, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Hajófedélzeti hulladékégetők

VI. melléklet, Reg. 16.

VI. melléklet, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Fedélzeti NOx-elemző készülékek

A NOx műszaki előírás 2008 közvetlen mérési és ellenőrzési módszerét alkalmazó készülékek

IMO Res. MEPC.176(58)–(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.176(58)–(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 13.,

IMO Res. MEPC.177(58)–(NOx műszaki előírás 2008),

IMO MEPC.1/Circ.638.

IMO Res. MEPC.177(58)–(NOx műszaki előírás 2008),

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

IMO Res. MEPC.177(58)–(NOx műszaki előírás 2008),

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

A SOx-kibocsátás korlátozására egyéb technológiai megoldást alkalmazó berendezések

Áthelyezve: A.2/2.4

A.1/2.10

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó c) megjegyzést

Kipufogógázt tisztító fedélzeti berendezések

IMO Res. MEPC.176(58)–(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.176(58)–(MARPOL felülvizsgált VI. melléklete, Reg. 4).

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Tűzvédelmi berendezések

Sorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Fedélzetek elsődleges burkolatai

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 HSC Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Hordozható tűzoltó készülékek

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3-7 (2004), benne: A1 (2007),

EN 3-8 (2006), benne: AC (2007),

EN 3-9 (2006), benne: AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Tűzoltó felszerelés: védőöltözet (hőálló védőöltözet)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

Védőöltözet tűzoltáshoz:

EN 469 (2005), benne: A1 (2006) és AC (2006).

Védőöltözet tűzoltáshoz – hővisszaverő öltözet különleges tűzoltáshoz:

EN 1486 (2007).

Védőöltözet tűzoltáshoz – védőöltözet külső fényvisszaverő felülettel:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Tűzoltó felszerelés: lábbeli

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

EN 15090 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Tűzoltó felszerelés: kesztyű

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

EN 659 (2003), benne: A1 (2008) és AC (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Tűzoltó felszerelés: sisak

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Autonóm túlnyomásos légzőkészülék

Megjegyzés: veszélyes áruval összefüggő baleseteknél kötelező a túlnyomásos maszk használata.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:

IMO Res. MSC.4(48)–(IBC Code) 14,

IMO Res. MSC.5(48)–(IGC Code) 14.

EN 136 (1998), benne: AC (2003),

EN 137 (2006).

A készülék rakománnyal terhelt állapotban bekövetkező baleseteknél való alkalmazása esetén:

ISO 23269-3 (2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Zártrendszerű túlnyomásos légzőkészülék

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7.

Megjegyzés: ez a felszerelés csak az 1994. évi HSC Code rendelkezéseinek megfelelően megépített nagy sebességű vízi járművekhez használható.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), benne: AC (2005),

EN 14594 (2005), benne: AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Permetező rendszereknek a SOLAS 74 II-2/12 előírásban említettekkel egyenértékű, lakóterekben, szolgálati tereken és vezérlőállásokon használt részei (szórófejekre és azok teljesítményére korlátozva).

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit.)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 7.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165, A. függelék.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

»A« és »B« tűzállósági osztályú válaszfalak

a)

»A« osztályú válaszfalak

b)

»B« osztályú válaszfalak

»A« osztály:

Reg. II-2/3.2.

»B« osztály:

Reg. II-2/3.4.

Reg. II-2/9, és

»A« osztály:

Reg. II-2/3.2,

IMO MSC/Circ.1005 (könnyűszerkezetekhez).

»B« osztály:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Olajszállító tartályhajókon a tűz raktérbe jutását gátló berendezések

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

Szelepektől eltérő berendezések:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Szelepek:

B + F

A.1/3.13

Nem éghető anyagok

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

»A« vagy »B« osztályú válaszfalon átvezetett, nem acélból készült csövek anyaga

Az A.1/3.26 és A.1/3.27 sorszám alatt szerepel.

A.1/3.15

Olaj vagy fűtőolaj továbbítására használt, nem acélból készült csövek anyaga:

a)

csövek és illesztések

b)

szelepek

c)

rugalmas csőszerelvények

d)

rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

Csövek és illesztések:

IMO Res. A.753(18).

Szelepek:

ISO 10497 (2010).

Rugalmas csőszerelvények:

EN ISO 15540 (2001),

EN ISO 15541 (2001).

Rugalmas, elasztomer tömítéssel ellátott fém csőalkatrészek:

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Tűzvédelmi ajtók

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code),

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Tűzálló ajtók vezérlő rendszerének részei

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Felületi anyagok és padlóburkolatok alacsony lángterjedési jellemzőkkel:

a)

díszburkolatok

b)

festési rendszerek

c)

padlóburkolatok

d)

csőszigetelések burkolatai

e)

»A«, »B« és »C« osztályú válaszfalak kialakítása során használt ragasztóanyagok

f)

éghető csövek

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Kárpitok, függönyök, más függesztett textilanyagok és fóliák

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Kárpitozott bútorok

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Ágynemű

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Tűzvédelmi csappantyúk

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nem éghető csőátvezetések »A« osztályú válaszfalakon

Áthelyezve: A.1/3.26

A.1/3.24

Elektromos kábelátvezetések »A« osztályú válaszfalakon

Áthelyezve: A.1/3.26 a)

A.1/3.25

»A« és »B« tűzállósági osztályú ablakok és oldalablakok

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Átvezetések »A« osztályú válaszfalon:

a)

elektromos kábelátvezetések

b)

csövek, csatornák stb. átvezetései

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Átvezetések »B« osztályú válaszfalon:

a)

elektromos kábelátvezetések

b)

csövek, csatornák stb. átvezetései

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Permetező rendszerek (a szórófejekre korlátozva)

(Idesorolva a nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejeit.)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004).

Vagy:

EN 12259-1 (1999), benne: A1 (2001), A2 (2004) és A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Tűzoltó tömlők

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004), benne: A1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Hordozható oxigénelemző és gázérzékelő berendezés

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008) vagy IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

IEC 60533 (1999),

illetve alkalmazhatóság szerint:

a)

1. kategória: (biztonságos terület)

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007).

b)

2. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek)

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007), benne: IEC 60079-1 1. helyesbítés (2008),

EN 60079-10-1 (2009),

EN 60079-11 (2007),

EN 60079-15 (2010),

EN 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Nagy sebességű vízi járműveken alkalmazott beépített permetező rendszerek szórófejei

Törölve – az A.1/3.9 és A.1/3.28 sorszám alatt szerepel.

A.1/3.32

Tűzgátló anyagok (bútorok kivételével) nagy sebességű vízi járműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Tűzgátló anyagok bútorokhoz nagy sebességű vízi járműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Tűzgátló válaszfalak nagy sebességű vízi járműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Tűzálló ajtók nagy sebességű vízi járműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Tűzvédelmi csappantyúk nagy sebességű vízi járműveken

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Átvezetések nagy sebességű vízi járművek tűzgátló válaszfalain:

a)

elektromos kábelátvezetések

b)

csövek, csatornák stb. átvezetései

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Hordozható tűzoltó felszerelés mentőcsónakhoz és készenléti mentőcsónakhoz

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)–(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3-7 (2004), benne: A1 (2007),

EN 3-8 (2006), benne: AC (2007),

EN 3-9 (2006), benne: AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, vízköddel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek (csak részek)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. A.752(18),

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18).

Vagy:

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Vészhelyzeti mentő légzőkészülékek (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008), illetve alternatívaként:

Autonóm nyílt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék teljes álarccal, félálarccal vagy szájcsutorakészlettel:

EN 402 (2003).

Autonóm nyílt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék kámzsával:

EN 1146 (2005).

Autonóm zárt rendszerű túlnyomásos légzőkészülék:

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inert gázzal oltó rendszerek részei

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Olajsütő (automatikus vagy kézi) tűzoltó rendszerének szórófejei

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Tűzoltó felszerelés – mentőkötél

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 3,

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Gépterek és rakományszivattyú-terek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszereinek részei (oltószer, főszelepek és szórófejek)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Gépterek egyenértékű, beépített, gázzal oltó tűzoltó rendszerei (aeroszolos rendszerek)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1270, benne: 1. helyesbítés.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrátum gépterek és rakományszivattyú-terek beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszereihez.

Megjegyzés: a gépterekben és a rakományszivattyú-terekben alkalmazott beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszert (ideértve azon rendszereket is, amelyek rendeltetésszerű működéséhez üzemtérből származó belső levegőt használnak) a jóváhagyott koncentrátummal kell tesztelni a hatósági előírásnak megfelelően.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

»A« osztályú gépterek beépített, vízzel oltó helyi tűzoltó rendszereinek részei

(szórófejek és teljesítménytesztek)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Ro-ro terek és különleges kategóriájú terek beépített, vízsugárral oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Vegyi hatásnak ellenálló védőöltözet

Áthelyezve: A.2/3.9

A.1/3.51

Vezérlőállások, szolgálati terek, lakóterek, kabinerkélyek, gépterek és felügyelet nélküli gépterek beépített tűzérzékelő és tűzriasztó rendszereinek részei

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon:

EN 54-2 (1997), benne: AC(1999) és A1 (2006).

Energiaellátó berendezés:

EN 54-4 (1997), benne: AC (1999), A1 (2002) és A2 (2006).

Hőérzékelők – pontszerű érzékelők:

EN 54-5 (2000), benne: A1 (2002).

Füstérzékelők – pontszerű szórt fényes, áteső fényes vagy ionizációs érzékelők:

EN 54-7 (2000), benne: A1 (2002) és A2 (2006).

Lángérzékelők – pontszerű érzékelők:

EN 54-10 (2000), benne: A1 (2005).

Kézi tűzjelzők:

EN 54-11 (2001), benne: A1 (2005).

Izolátorok (zárlatszakaszoló):

EN 54-17 (2007), benne: AC (2007).

Bemeneti/kimeneti készülékek:

EN 54-18 (2005), benne: AC (2007).

Kábelek:

EN 60332-1-1 (2004).

Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint:

IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Nem hordozható és nem szállítható tűzoltó készülékek

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

EN 1866-1 (2007).

Vagy:

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Tűzriasztó berendezések – Akusztikus jelzőkészülékek

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Akusztikus jelzőkészülékek

EN 54-3 (2001), benne: A1 (2002) és A2 (2006),

IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Beépített oxigénelemző és gázérzékelő berendezések

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008) vagy IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

IEC 60533 (1999),

illetve alkalmazhatóság szerint:

a)

4. kategória: (biztonságos terület)

EN 50104 (2010).

b)

3. kategória: (robbanásveszélyes gázt tartalmazó légterek)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Kettős rendeltetésű szórófejek

(permet/sugár)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

Kézi tűzoltó sugárcsövek – Kombinált sugárcsövek PN 16:

EN 15182-1 (2007), benne: A1 (2009),

EN 15182-2 (2007), benne: A1 (2009).

Kézi tűzoltó sugárcsövek – Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú sugárcsövek PN 16:

EN 15182-1 (2007), benne: A1 (2009),

EN 15182-3 (2007), benne: A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Tűzoltó tömlők (csévélhető)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 7.

EN 671-1 (2001), benne: AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Középhabbal oltó tűzoltó rendszerek részei – tartályhajók beépített fedélzeti haboltói

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Gépterek és tartályhajó-fedélzetek beépített, nehézhabbal oltó tűzoltó rendszereinek részei

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Oltóhab vegyianyag-szállító tartályhajók beépített tűzoltó rendszereihez

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)–(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)–(IBC Code),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Kabinerkélyek beépített, nagynyomású vízpermettel oltó tűzoltó rendszereinek szórófejei

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Gépterek és rakományszivattyú-terek belső levegővel működő, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszerei

Megjegyzés: a gépterekben és a rakományszivattyú-terekben alkalmazott beépített, könnyűhabbal oltó tűzoltó rendszert a jóváhagyott koncentrátummal kell tesztelni a hatósági előírásnak megfelelően

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Lásd az A.1. mellékletre vonatkozó c) megjegyzést

Száraz vegyi porral oltó tűzoltó rendszerek

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

a cseppfolyósított gázokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat, 11. fejezet.

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Korábbi A.2/3.15

Mintavevő füstérzékelő rendszerek részei

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 10.

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 10,

valamint:

Ellenőrző és jelző berendezés. Elektromos berendezések hajókon:

EN 54-2 (1997), benne: AC (1999) és A1 (2006).

Energiaellátó berendezés:

EN 54-4 (1997), benne: AC (1999), A1 (2002) és A2 (2006).

Aspirációs füstérzékelők:

EN 54-20 (2006), benne: AC (2008).

Valamint elektromos és elektronikus berendezések hajókon, alkalmazhatóság szerint:

IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

IEC 60533 (1999).

Valamint robbanásveszélyes légterek, alkalmazhatóság szerint:

EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Korábbi A.2/3.25

»C« osztályú válaszfalak

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

IMO Res. MSC.307(88)–(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(Új tétel)

Rögzített szénhidrogén-gázérzékelő rendszer

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.98(73)–(FSS Code) 16,

IMO MSC.1/Circ.1370.

IMO MSC.1/Circ.1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001), benne: IEC 60092-504 1. helyesbítés (2011),

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(Új tétel)

Alacsonyan elhelyezett világítási rendszerek helyett alkalmazható evakuációirányító rendszerek

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO MSC.1/Circ.1168.

IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigációs berendezések

Megjegyzések a 4. szakaszhoz: navigációs berendezések.

5. oszlop:

 

Az IEC 61162 sorozatok a »Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek« című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

c)

IEC 61162-3 ed1.1 Consol. és 1. módosítása (2010-11) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolat

 

Az EN 61162 sorozatok a »Tengeri navigációs és rádió-távközlési berendezések és rendszerek. Digitális interfészek« című szabványsorozat alábbi referenciaszabványaira utalnak:

a)

EN 61162-1 (2011) – 1. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó

b)

EN 61162-2 (1998) – 2. rész: Egy adatforrás, több adatfeldolgozó, nagy sebességű átvitel

c)

EN 61162-3 (2008) – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

EN 61162-3-am1 (2010) 1. módosítás – 3. rész: Soros műszeradat-hálózat

d)

EN 61162-400 (2002) – 400. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Bevezetés és általános elvek

EN 61162-401 (2002) – 401. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Alkalmazási profil

EN 61162-402 (2005) – 402. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Dokumentáció és vizsgálati követelmények

EN 61162-410 (2002) – 410. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Átviteliprofil-követelmények és bázisátviteli profil

EN 61162-420 (2002) – 420. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – A hajórendszerek összekapcsolása – Kísérőszabvány-követelmények és alapvető kísérőszabványok

EN 61162-450 (2011) – 450. rész: Több adatforrás, több adatfeldolgozó – Ethernet-kapcsolat

Sorszám

Megnevezés

Módosított SOLAS 74-előírás, amennyiben »típusjóváhagyás« szükséges

Módosított SOLAS 74-előírások, valamint vonatkozó IMO-határozatok és -körlevelek (alkalmazhatóság szerint)

Tesztelési követelmények

A megfelelőségi vizsgálat moduljai

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Mágneses tájoló

a)

»A« osztály: hajókhoz

b)

»B« osztály: mentőcsónakokhoz és készenléti mentőcsónakokhoz

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

Vagy:

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Haladási irányra vonatkozó információt továbbító berendezés (THD) (mágneses módszer)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

EN 61162 sorozatok,

ISO 22090-2 (2004), benne: helyesbítés 2005,

EN 62288 (2008).

Vagy:

IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

IEC 61162 sorozatok,

ISO 22090-2 (2004), benne: helyesbítés 2005,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Pörgettyűs tájoló

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

EN 61162 sorozatok,

EN 62288 (2008).

Vagy:

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002), benne: IEC 60945 1. helyesbítés (2008),

IEC 61162 sorozatok,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarberendezés

Áthelyezve: A.1/4.34, A.1/4.35 és A.1/4.36

A.1/4.5

Automatikus forgalmihelyzet-értékelő radarkészülék (ARPA)

Áthelyezve: A.1/4.34

A.1/4.6

Ultrahangos mélységmérő berendezés

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)–(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)–(2000 HSC Code) 13.