Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0004

A Bizottság 4/2012/EU irányelve ( 2012. február 22. ) a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon-követhetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló 2008/43/EK irányelv módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 50, 23.2.2012, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 303 - 305

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/4/oj

23.2.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 50/18


A BIZOTTSÁG 4/2012/EU IRÁNYELVE

(2012. február 22.)

a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon-követhetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló 2008/43/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára és felügyeletére vonatozó rendelkezések harmonizációjáról szóló, 1993. április 5-i 93/15/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke második bekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A gyújtók, köztük a biztonsági gyújtózsinórok és gyutacskapszulák a 93/15/EGK irányelv hatálya alá tartoznak, azonban ezeket inkább pirotechnikai, mintsem robbantási célra használják. A velük való visszaélés esetleges hatásai várhatóan hasonlóak az alacsony veszélyességi szintű pirotechnikai cikkekkel való visszaélés hatásaihoz, tehát más robbanóanyagokkal összevetve e hatások kevésbé súlyosak. Az arányosság miatt a gyújtókat, köztük a biztonsági gyújtózsinórokat és gyutacskapszulákat mentesíteni kell a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosításának és nyomon követhetőségének rendszere alól.

(2)

A robbanóanyagok azonosítási és nyomonkövethetőségi rendszerének végrehajtásához szükséges számítógépes rendszerek kialakítása a vártnál tovább tartott. A 2008/43/EK bizottsági irányelv (2) alkalmazásának elhalasztására van szükség annak érdekében, hogy több idő álljon a robbanóanyag-ipar rendelkezésére a 2008/43/EK irányelv végrehajtásához szükséges elektronikus rendszerek teljes mértékű kifejlesztéséhez, teszteléséhez, jóváhagyásához, és ezáltal biztonságosságuk növeléséhez. Ennek lehetővé tételére 2013. április 5-ig el kell halasztani a gyártóknak és importőröknek a robbanóanyagok megjelölésére vonatkozó kötelezettségét. További időre van szükség, hogy a beszállítói lánc valamennyi szereplője alkalmazza az előírt elektronikus nyomonkövető rendszereket. Ezenfelül a hosszabban tárolható robbanóanyag-készletek, amelyeket korábban gyártottak és amelyeket nem jelöltek meg a 2008/43/EK irányelvvel összhangban, továbbra is forgalomba kerülhetnek, emellett kivihetetlen a vállalkozásokat arra kötelezni, hogy különböző nyilvántartásokat vezessenek. Az adatgyűjtésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettséget tehát három évvel, azaz 2015. április 5-ig el kell halasztani.

(3)

Egyes árucikkek túl kicsi mérete nem teszi lehetővé a gyártási hely kódjának és az elektronikus úton olvasható információnak az elhelyezését. Egyes más árucikkek esetében az egyedi azonosítás elhelyezése alakjuk vagy formatervezésük miatt műszakilag nem kivitelezhető. Ezekben az esetekben a legkisebb csomagolóegységeken kell feltüntetni az előírt azonosítást. A későbbi technikai fejlődés majd lehetővé teheti a gyártási hely kódjának és az elektronikus úton olvasható információnak az elhelyezését ezeken az árucikkeken is. A Bizottságnak ezért 2020 végéig felülvizsgálatot kell végeznie annak értékelése érdekében, hogy a kötelező információk feltüntethetőek-e magukon az árucikkeken.

(4)

A 2008/43/EK irányelvet ezért mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(5)

Mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a 93/15/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/43/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő d), e) és f) ponttal egészül ki:

„d)

gyújtózsinórok, amelyek zsinórszerű nem robbanó gyújtóeszközök;

e)

biztonsági gyújtózsinórok, amelyek fekete lőporbélből állnak, amely hajlékony szövött textilburkolattal és egy vagy több külső védőburkolattal van körülvéve, és amely meggyújtását követően előre meghatározott sebességgel ég, külső robbanás nélkül;

f)

gyutacskapszulák, amelyek ütésre könnyen robbanó kis mennyiségű primer robbanóanyag-keveréket tartalmazó fém vagy műanyag gyutacskapszulák, és amelyek kézifegyver töltényben indítóelemként, lövegeknél ütőgyutacsként szolgálnak.”

2.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Alapgyutacsok

Az alapgyutacsok esetében az egyedi azonosításnak a gyutacshüvelyen elhelyezett öntapadós címkéből vagy közvetlen nyomtatásból, illetve bélyegzésből kell állnia. Minden egyes gyutacscsomagon járulékos címkét kell elhelyezni.

Továbbá, a vállalkozások az egyes gyutacsokhoz rögzített passzív, inert elektronikus címkét, valamint minden egyes gyutacscsomaghoz járulékos címkét használhatnak.”

3.

Az 9. és a 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Indító- és erősítőtöltetek

A 2. cikkben említett indítótöltetektől eltérő töltetek és az erősítőtöltetek esetében az egyedi azonosításnak az ilyen indító- és erősítőtölteteken elhelyezett öntapadós címkéből vagy közvetlen nyomtatásból kell állnia. Minden egyes ilyen indítótöltet- vagy erősítőtöltet-csomagra járulékos címkét kell helyezni.

Továbbá, a vállalkozások minden egyes indító- és erősítőtöltethez rögzített passzív, inert elektronikus címkét, valamint minden egyes indítótöltet- és erősítőtöltet-tokhoz rögzített járulékos címkét használhatnak.

10. cikk

Robbanózsinórok

A robbanózsinórok esetében az egyedi azonosításnak a tekercsen elhelyezett öntapadós címkéből vagy közvetlen nyomtatásból kell állnia. Az egyedi azonosítást ötméterenként feltüntetik a robbanózsinór külső borításán, vagy a közvetlenül a robbanózsinór külső szálán levő műanyag extrudált belső rétegen. Minden egyes robbanózsinór-csomagra járulékos címkét kell helyezni.

Továbbá, a vállalkozások a zsinórba helyezett passzív inert elektronikus címkét, valamint minden egyes robbanózsinór-csomagon elhelyezett járulékos címkét használhatnak.”

4.

A 15. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E rendelkezéseket 2013. április 5-től alkalmazzák. 2015. április 5-től azonban alkalmazniuk kell azokat a rendelkezéseket, amelyek a 3. cikk (6) bekezdésének, a 13. cikknek és a 14. cikknek való megfeleléshez szükségesek.”

5.

A szöveg a következő 15a. cikkel egészül ki:

„15a. cikk

2020. december 31-ig a Bizottság felülvizsgálatot végez annak értékelésére, hogy történt-e olyan műszaki előrelépés, amely lehetővé teszi a melléklet 3. pontjában meghatározott kivételek megszüntetését.”

6.

A melléklet 3. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

„Azon cikkek esetében, amelyeken túl kis méretük miatt az 1. pont b) alpontjának i. és ii. alpontjában, valamint a 2. pontban említett információ nem tüntethető fel, illetve amelyek esetében az egyedi azonosítás elhelyezése alakjuk vagy formatervezésük miatt műszakilag nem kivitelezhető, az előírt azonosítást a legkisebb csomagolóegységeken kell feltüntetni.

Az egyes legkisebb csomagolóegységeket pecséttel kell lezárni.

Azokat az alapgyutacsokat vagy erősítőtölteteket, amelyek a második bekezdésben foglalt kivételhez tartoznak, maradandó módon kell megjelölni annak biztosítása érdekében, hogy az 1. pont b) alpontjának i. és ii. alpontja szerinti információ tisztán olvasható legyen. Az egyes legkisebb csomagolóegységen fel kell tüntetni a csomagban található alapgyutacsok és erősítőtöltetek számát.

A második bekezdésben meghatározott mentesség hatálya alá tartozó egyes robbanózsinórok egyedi azonosítását a tekercsen vagy az orsón, illetve adott esetben a legkisebb csomagolóegységen kell feltüntetni.”

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2012. április 4-ig elfogadják és közzéteszik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2013. április 5-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által érintett területen elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2012. február 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 121., 1993.5.15., 20. o.

(2)  HL L 94., 2008.4.5., 8. o.


Top