EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0349

A Bizottság 349/2011/EU rendelete ( 2011. április 11. ) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 97, 12.4.2011, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 270 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/349/oj

12.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/3


A BIZOTTSÁG 349/2011/EU RENDELETE

(2011. április 11.)

a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1338/2008/EK rendelet létrehozta a népegészségre, valamint a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó európai statisztikák rendszeres összeállításának közös keretét.

(2)

Az 1338/2008/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének értelmében végrehajtási intézkedésekben kell meghatározni a munkahelyi balesetekre vonatkozóan a rendelet IV. melléklete szerint szolgáltatandó adatokat és metaadatokat, és megállapítani az adatszolgáltatásra vonatkozó tárgyidőszakokat, időközöket és határidőket.

(3)

A tagállamok által a Bizottsághoz (Eurostat) küldött bizalmas adatokat a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) meghatározott elvnek, és a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell kezelni.

(4)

Az 1338/2008/EK rendelet 6. cikkének megfelelően készült egy költség-haszon elemzés és megtörtént annak értékelése.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának a véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „munkahelyi baleset”: munkavégzés során bekövetkező olyan egyedi esemény, amely fizikai vagy lelki károsodáshoz vezet. A „munkavégzés során” kifejezés jelentése: foglalkozási tevékenység vagy munkában töltött idő során. Ide tartoznak a munkavégzés során történő közúti balesetek, de nem tartoznak ide a munkába járás során bekövetkező balesetek, azaz azok a közúti balesetek, amelyek az otthon és a munkahely közötti utazáskor történnek;

b)   „halálos baleset”: olyan baleset, amely a balesettől számított egy éven belül a sérült halálához vezet;

c)   „a munkáltató gazdasági tevékenysége”: a sérült munkáltatójának helyi egységében folytatott fő „gazdasági” tevékenység;

d)   „kor”: a sérült életkora a balesetkor;

e)   „sérülés típusa”: a sérült által elszenvedett fizikai következmények;

f)   „földrajzi hely”: az a területi egység, ahol a baleset bekövetkezett;

g)   „a vállalkozás mérete”: a sérült munkáltatójának helyi egységében dolgozó munkavállalók száma (teljes munkaidős egyenértékben);

h)   „a sérült állampolgársága”: az állampolgárság szerinti országnak megfelelően;

i)   „kiesett napok”: azoknak a naptári napoknak a száma, amíg a sérült a munkahelyi baleset következményeként munkaképtelen;

j)   „munkaállás”: a sérült által a balesetkor elfoglalt szokásos, vagy pedig eseti hely/állás;

k)   „munkakörnyezet”: az a munkahely, telephely vagy általános környezet, ahol a baleset történt;

l)   „munkafolyamat”: a sérült által a balesetkor végzett, meghatározó jellegű munka vagy feladat (általános tevékenység);

m)   „konkrét fizikai tevékenység”: a sérült pontos fizikai tevékenysége a baleset pillanatában;

n)   „a konkrét fizikai tevékenységhez kapcsolódó, balesetokozó tárgy”: a sérült által a baleset bekövetkezésekor használt szerszám, tárgy vagy eszköz;

o)   „rendellenesség”: az utolsó rendellenes esemény, amely a balesethez vezetett;

p)   „a rendellenességhez kapcsolódó, balesetokozó tárgy”: a rendellenes eseményben érintett szerszám, tárgy vagy eszköz;

q)   „érintkezés – a sérülés módja”: az a mód, ahogy a sérülést okozó tárgy a sérülést (fizikai vagy lelki trauma) okozta;

r)   „az érintkezésben részt vevő, balesetokozó tárgy – a sérülés módja”: az a szerszám, tárgy vagy eszköz, amellyel a sérült érintkezésbe került, vagy pedig a sérülés fiziológiai módja.

2. cikk

Kötelező adatok

(1)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak (Eurostat) a tárgyidőszakban munkavégzés során balesetet szenvedett személyekre vonatkozó mikroadatokat és a hozzájuk tartozó metaadatokat. A Bizottságnak (Eurostat) megküldendő változókat, a kötelező vagy választható jelleget, valamint az adatszolgáltatás első évét az I. melléklet határozza meg.

(2)   Az önfoglalkoztatók, segítő családtagokat és tanulókat érintő munkahelyi balesetek esetében az adatszolgáltatás önkéntes.

(3)   A munkahelyi balesetekről szóló adatszolgáltatás önkéntes a tagállami jog által bizalmasnak minősített, a II. mellékletben felsorolt esetekben.

(4)   A tárgyévben bekövetkezett munkahelyi balesetek adatainak lehetőleg hivatalos nyilvántartásokon és más államigazgatási forrásokon kell alapulniuk. Ha ez nem valósítható meg, akkor a lefedettségi hiányok kitöltéséhez becslés és statisztikai beszámítás használható, még úgy is, hogy az nem eseti adatok, hanem felmérés alapján történik.

3. cikk

Tárgyidőszak

A tárgyidőszak az a naptári év, amelyben a balesetet bejelentették az illetékes tagállami hatóságnak.

4. cikk

Metaadatok

(1)   A tagállamok az adatokkal együtt eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a metaadatok éves hitelesítését és frissítését is.

(2)   A metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által előírt sablon szerint kell megadni, és azoknak tartalmazniuk kell a III. mellékletben felsorolt tételeket.

5. cikk

Az adatok és metaadatok eljuttatása a Bizottsághoz (Eurostat)

(1)   A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a Bizottság (Eurostat) által előírt adatcseresablon szerint szolgáltatják, a tárgyidőszak végétől számított tizennyolc hónapon belül.

(2)   Az adatokat és a metaadatokat elektronikus formában kell eljuttatni a Bizottsághoz (Eurostat), annak egyablakos rendszerén keresztül.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. április 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 354., 2008.12.31., 70. o.

(2)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

A VÁLTOZÓK FELSOROLÁSA

Munkahelyi balesetek európai statisztikája (ESAW), változók az I. és II. fázisban

Változók

Részletes leírás

Az adatszolgáltatás első éve

Esetszám

Egyedi esetszám, amely az egyes egyedi eseteket azonosítja, és biztosítja, hogy egy eset egy adott munkahelyi balesetet jelentsen.

A választott esetszám elé előtagként négyjegyű számmal be kell írni azt az évet, amelyben a balesetet bejelentették az illetékes tagállami hatóságnak.

2013

A munkáltató gazdasági tevékenysége

A NACE Rev. 2. (1) négy számjegyű szintje.

2013 a NACE Rev. 2.

A és C-N nemzetgazdasági ágaira

2015 a NACE Rev. 2

B és O-S nemzetgazdasági ágaira.

A sérült foglalkozása

A ISCO-08 kétjegyű szintje.

2013

A sérült kora

Kétjegyű szám.

2013

A sérült neme

Egyjegyű kód.

2013

A sérülés típusa

Az ESAW-módszertan szerinti „sérülés típusa” ESAW-besorolás háromjegyű változata.

2013

Sérült testrész

Az ESAW-módszertan szerinti „sérült testrész” besorolás kétjegyű változata.

2013

A baleset földrajzi helye

A NUTS-besorolás szerinti ötjegyű kód (2).

2013

A baleset napja

Numerikus változó év, hónap, nap szerinti bontásban

2013

A baleset ideje

Kétjegyű változó, amely az ESAW-módszertan szerint órában ad meg időközöket

választható

A vállalkozás mérete

Az ESAW-módszertan szerinti kategóriák.

választható

A sérült állampolgársága

Az ESAW-módszertan szerinti kategóriák.

választható

A sérült foglalkoztatási jogviszonya

Az ESAW-módszertan szerinti kategóriák.

2013

Kiesett napok (súlyosság)

Az ESAW-módszertan szerinti kategóriák. Külön kód jelöli a maradandó munkaképesség-csökkenést és a halálos balesetet.

2013

Az ESAW-adatgyűjtés súlyozása

Akkor használandó, ha a tagállam a balesetekről való adatgyűjtéshez mintavételt használ, illetve ha a bejelentés-elmulasztások miatt korrekciót kíván végezni.

Ha ez nem áll fenn, akkor az alapértéket, 1-et kell használni.

2013


Az okokra és körülményekre vonatkozó változók az ESAW III. fázisában

Változók

Részletes leírás

Az adatszolgáltatás első éve

1.

Munkaállás

Az ESAW-módszertan szerinti kategóriák.

2015 (3)

2.

Munkakörnyezet

Az ESAW-módszertan szerinti „munkakörnyezet” besorolás háromjegyű változata.

2015 (3)

3.

Munkafolyamat

Az ESAW-módszertan szerinti „munkafolyamat” besorolás kétjegyű változata.

2015 (3)

4.

Konkrét fizikai tevékenység

Az ESAW-módszertan szerinti „konkrét fizikai tevékenység” besorolás kétjegyű változata.

2015 (3)

5.

Rendellenesség

Az ESAW-módszertan szerinti „rendellenesség” besorolás kétjegyű változata.

2015 (3)

6.

Érintkezés – sérülés módja

Az ESAW-módszertan szerinti „érintkezés – sérülés módja” besorolás kétjegyű változata.

2015 (3)

7.

A konkrét fizikai tevékenységhez kapcsolódó, balesetokozó tárgy

Az ESAW-módszertan szerinti „balesetokozó tárgy” besorolás négyjegyű változata.

2015 (3)

8.

A rendellenességhez kapcsolódó, balesetokozó tárgy

Az ESAW-módszertan szerinti „balesetokozó tárgy” besorolás négyjegyű változata.

2015 (3)

9.

Az érintkezésben részt vevő, balesetokozó tárgy – a sérülés módja

Az ESAW-módszertan szerinti „balesetokozó tárgy” besorolás négyjegyű változata.

2015 (3)

Okok és körülmények súlyozása

Akkor használandó, ha a tagállam az ESAW III. fázisában az okokra és körülményekre vonatkozó változók kódolásához kiegészítő mintavételt alkalmaz.

Ha ez nem áll fenn, akkor az alapértéket, 1-et kell használni.

2015


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

(3)  A 9-ből kötelező megadni legalább 3 változót


II. MELLÉKLET

A BIZALMAS ADATKEZELÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ, ÖNKÉNTES ADATSZOLGÁLTATÁS ALÁ ESŐ FOGLALKOZÁSOK FELSOROLÁSA

 

Az ISCO-08 (Foglalkozások Nemzetközi Osztályozási Rendszere) szerint:

0 A fegyveres erőkkel kapcsolatos foglalkozások

3351 Vám- és határfelügyeletet ellátók

3355 Rendőrfelügyelők és nyomozók

541 Védelmi szolgáltatásokkal foglalkozók

a)

5411 Tűzoltók

b)

5412 Rendőrök

c)

5413 Fegyőrök

d)

5414 Biztonsági őrök

e)

5419 Máshová nem sorolható védelmi szolgáltatásokkal foglalkozók

 

A NACE Rev. 2. szerint:

84.22 Honvédelem

84.23 Igazságügy, bíróság

84.24 Közbiztonság, közrend

84.25 Tűzvédelem


III. MELLÉKLET

METAADATOK

Az ESAW-adatok megfelelő értelmezéséhez adott esetben szükséges metaadatok a következő tételeket írják le:

a lefedett célcsoport a NACE Rev. 2. gazdasági szektorai és esetleg alszektorai, valamint a foglalkoztatási jogviszony szerint,

információ az olyan foglalkozásokról/tevékenységekről, amelyeknél a munkahelyi balesetek adatait tagállami jog bizalmasnak minősítette és ezért ezeket nem lehet kiadni,

a munkahelyi balesetek bejelentési aránya, a bejelentés-elmulasztás miatti korrekcióhoz,

az ESAW-módszertan szerinti különböző balesettípusok lefedettsége,

a mikroadatok gyűjtésének megtervezésében használt mintavételi módszer, ha vonatkozik,

az okokra és körülményekre vonatkozó változók kódolására használt mintavételi módszer, ha vonatkozik,

munkavégzés során történő utazás alatt bekövetkezett halálos balesetek száma (mind a közúti halálos balesetek száma, mind a közlekedési eszköztől független utazási halálos balesetek száma), az olyan személyek kivételével, akik a NACE Rev. 2. H nemzetgazdasági ágában (Szállítás) foglalkoztatottak,

az összehasonlítható statisztikák és mutatók értelmezéséhez és összeállításához lényeges nemzeti sajátosságokkal összefüggő információk.


Top