EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0015

A Bizottság 2011/15/EU irányelve ( 2011. február 23. ) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 49, 24.2.2011, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 122 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/15/oj

24.2.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 49/33


A BIZOTTSÁG 2011/15/EU IRÁNYELVE

(2011. február 23.)

a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 27. cikkére,

mivel:

(1)

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) MSC.150(77) jelű határozatát 2009. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte és felváltotta az IMO MSC.286(86) jelű határozata. Emiatt aktualizálásra szorul a 2002/59/EK irányelv 12. cikke, mely jelenleg a hatályon kívül helyezett határozatra hivatkozik.

(2)

Az életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS) módosításaival összhangban helyénvaló naprakésszé tenni az automatikus azonosító rendszerek (AIS) és a menetíró rendszerek (VDR-rendszerek) alkalmazására vonatkozó követelményeket; ezeknek a követelményeknek egyúttal indokolt figyelembe venniük az IMO által jóváhagyott egyszerűsített VDR-rendszerek területén bekövetkezett fejlődést is. A kis távolságokon közlekedő kisméretű személyszállító hajókra vonatkozó alkalmazási követelmények alóli mentességek hatálya pontosításra, illetőleg az érintett utak sajátosságaihoz való hozzáigazításra szorul.

(3)

Egyértelműbbé szükséges tenni a tengeri baleseteket követő beavatkozás lehetőségeivel kapcsolatos tagállami hatásköröket. Egyértelműen indokolt kimondani különösen, hogy a tagállamok a partjaikat vagy a kapcsolódó érdekeltségeiket, a más hajók, azok személyzete és utasai biztonságát vagy a parton tartózkodó személyeket veszélyeztető súlyos és közvetlen fenyegetés megelőzése, valamint a tengeri környezet megóvása céljából utasíthatják a segítségnyújtással, a hajómentéssel és a vontatással foglalkozó vállalkozásokat.

(4)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2002/59/EK irányelv a következők szerint módosul:

1.

A 12. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a MARPOL I. melléklete szerinti anyagok tekintetében a biztonsági adatlap, amelyen szerepelnek a termékek fiziko-kémiai jellemzői, az adott esetnek megfelelően beleértve az 50 °C-on mért, cSt-ban kifejezett viszkozitást és a 15 °C-on mért sűrűséget is, valamint az IMO MSC.286(86) jelű határozata értelmében a biztonsági adatlapon feltüntetendő más adatok;”

2.

A II. melléklet helyébe az ezen irányelv I. mellékletében megállapított szöveg lép.

3.

A IV. melléklet helyébe az ezen irányelv II. mellékletében megállapított szöveg lép.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek – a halászhajókra vonatkozóan a 2009/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 2. cikkének (1) bekezdésében előírt átültetési határidő sérelme nélkül – legkésőbb a hatálybalépést követően 12 hónappal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak. Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. február 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 208., 2002.8.5., 10. o.

(2)  HL L 131., 2009.5.28., 101. o.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A fedélzeti felszerelésre vonatkozó követelmények

I.   HALÁSZHAJÓK

A 15 métert meghaladó teljes hosszúságú halászhajókat a következő ütemterv szerint fel kell szerelni a 6a. cikkben előírt automatikus azonosító rendszerrel (AIS):

a legalább 24 méter, de 45 méternél kisebb teljes hosszúságú halászhajókat legkésőbb 2012. május 31-ig,

a legalább 18 méter, de 24 méternél kisebb teljes hosszúságú halászhajókat legkésőbb 2013. május 31-ig,

a legalább 15 méter, de 18 méternél kisebb teljes hosszúságú halászhajókat legkésőbb 2014. május 31-ig,

a 15 méternél nagyobb teljes hosszúságú, újonnan épített halászhajók esetében a 6a. cikkben előírt követelményt 2010. november 30-tól kell kötelezően teljesíteni.

II.   A NEMZETKÖZI HAJÓFORGALOMBAN RÉSZT VEVŐ HAJÓK

A nemzetközi hajóforgalomban részt vevő mindazon személyszállító hajókat méretüktől függetlenül, valamint a nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 300 BRT bruttó űrtartalmú mindazon nem személyszállító hajókat, amelyek valamely tagállam kikötőjébe érkeznek, a SOLAS V. fejezetében előírt műszaki és üzemi követelményeknek megfelelően fel kell szerelni automatikus azonosító rendszerrel (AIS). A nemzetközi hajóforgalomban részt vevő azon személyszállító hajókat méretüktől függetlenül, valamint a nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 3 000 BRT bruttó űrtartalmú azon nem személyszállító hajókat, amelyek valamely tagállam kikötőjébe érkeznek, a SOLAS V. fejezetében előírt műszaki és üzemi követelményeknek megfelelően fel kell szerelni menetíróval (VDR). A 2002. július 1. előtt épített teherhajók esetében VDR-ként olyan egyszerűsített menetíró (S-VDR) is alkalmazható, amely kielégíti a SOLAS V. fejezete alapján kidolgozott műszaki és üzemi követelményeket.

III.   A NEM NEMZETKÖZI HAJÓFORGALOMBAN RÉSZT VEVŐ HAJÓK

1.   Automatikus azonosító rendszerek (AIS)

A nem nemzetközi hajóforgalomban részt vevő személyszállító hajókat méretüktől függetlenül, valamint a nem nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 300 BRT bruttó űrtartalmú összes többi hajót a SOLAS V. fejezetében előírt műszaki és üzemi követelményeknek megfelelően fel kell szerelni automatikus azonosító rendszerrel (AIS).

2.   Menetíró rendszerek (VDR-rendszerek)

a)

A nem nemzetközi hajóforgalomban részt vevő személyszállító hajókat méretüktől függetlenül, valamint a nem nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 3 000 BRT bruttó űrtartalmú, 2002. július 1-jén vagy azt követően épített nem személyszállító hajókat fel kell szerelni olyan menetíróval (VDR), amely kielégíti a SOLAS V. fejezete alapján kidolgozott műszaki és üzemi követelményeket.

b)

A nem nemzetközi hajóforgalomban részt vevő, legalább 3 000 BRT bruttó űrtartalmú, 2002. július 1. előtt épített nem személyszállító hajókat fel kell szerelni olyan menetíróval (VDR) vagy egyszerűsített menetíróval (S-VDR), amely kielégíti a SOLAS V. fejezete alapján kidolgozott műszaki és üzemi követelményeket.

IV.   MENTESSÉGEK

1.   Mentességek az AIS fedélzeten való tartására vonatkozó követelmény alól

a)

A tagállamok a nem nemzetközi forgalomban részt vevő 15 méternél kisebb hosszúságú vagy 300 BRT-nél kisebb bruttó űrtartalmú személyszállító hajókat mentesíthetik az e mellékletben az AIS-re vonatkozóan előírt követelmények alól.

b)

A tagállamok a kizárólag egy adott tagállam beltengerein és a rendesen AIS-sel felszerelt más hajók által használt külső útvonalakon közlekedő, legalább 300 BRT, de 500 BRT-nél kisebb bruttó űrtartalmú nem személyszállító hajókat mentesíthetik az e mellékletben az AIS fedélzeten való tartására vonatkozóan előírt követelmények alól.

2.   Mentességek a VDR vagy S-VDR fedélzeten való tartására vonatkozó követelmény alól

A tagállamok a VDR-rel, illetőleg az S-VDR-rel való felszerelés követelménye alól a következők szerint állapíthatnak meg mentességeket:

a)

A kizárólag a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 4. cikke szerinti A osztálynak megfelelő területeken kívüli tengeri területeken közlekedő személyszállító hajók mentesíthetők a VDR-rel való felszerelés követelménye alól.

b)

A 2002. július 1. előtt épített, ro-ro személyszállító hajónak nem minősülő hajók mentesíthetők a VDR-rel való felszerelés követelménye alól abban az esetben, ha kimutatható, hogy a VDR és a hajón lévő más berendezések között gyakorlati szempontból ésszerűen nem alakítható ki kapcsolat.

c)

A 2002. július 1. előtt épített teherhajók – függetlenül attól, hogy nemzetközi vagy nem nemzetközi forgalomban vesznek-e részt – mentesíthetők az S-VDR-rel való felszerelés követelménye alól abban az esetben, ha a hajót a SOLAS V. fejezetében előírt végrehajtási határidőtől számítva két éven belül tartósan üzemen kívül helyezik.


(1)  HL L 163., 2009.6.25., 1. o.”


II. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A tagállamok lehetséges intézkedései a tengeri közlekedés biztonságának és a környezet védelmének veszélyeztetettsége esetén

(a 19. cikk (1) bekezdése alkalmazásában)

Ha egy hajót érintő, a 17. cikkben leírt típusú eseményt vagy körülményt követően az érintett tagállam illetékes hatósága a nemzetközi jog szabta kereteken belül úgy ítéli meg, hogy el kell hárítani, csökkenteni kell vagy meg kell szüntetni a partjait vagy a kapcsolódó érdekeltségeit, a más hajók, azok személyzete és utasai biztonságát vagy a parton tartózkodó személyeket veszélyeztető súlyos és közvetlen fenyegetést, vagy védeni kell a tengeri környezetet, akkor a szóban forgó hatóság különösen a következő intézkedésekre jogosult:

a)

korlátozhatja a hajó mozgását, vagy a hajót egy meghatározott útirány követésére kötelezheti. Ez a rendelkezés nem érinti a hajó parancsnokának a hajó biztonságos vezetésére vonatkozó felelősségét;

b)

hivatalosan felszólíthatja a hajó parancsnokát a környezetet vagy a tengerbiztonságot fenyegető veszély megszüntetésére;

c)

értékelőcsoportot küldhet a hajóra a veszély felmérése, a parancsnoknak a helyzet orvoslásában való segítése és az illetékes parti állomás minderről való folyamatos tájékoztatása érdekében;

d)

közvetlen veszély esetén utasíthatja a parancsnokot a menedékhelyre vonulásra, vagy elrendelheti révkalauz igénybevételét vagy a hajó vontatását.

Vontatási vagy mentési megállapodás alapján vontatott hajók esetében a tagállami illetékes hatóság az a) és a d) pont szerinti intézkedéseket a segítségnyújtásban, mentésben vagy vontatásban részt vevő vállalkozásokkal szemben is alkalmazhatja.”


Top