Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0667

2011/667/: A Bizottság határozata ( 2011. október 10. ) a mobil műholdas szolgáltatások (MSS) tekintetében a végrehajtás szabályainak összehangolt alkalmazására vonatkozó, a 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 9. cikkének (3) bekezdése szerinti módozatokról (az értesítés a C(2011) 7001. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

11.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 265/25


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. október 10.)

a mobil műholdas szolgáltatások (MSS) tekintetében a végrehajtás szabályainak összehangolt alkalmazására vonatkozó, a 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 9. cikkének (3) bekezdése szerinti módozatokról

(az értesítés a C(2011) 7001. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/667/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló, 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 626/2008/EK határozat célja az uniós MSS szolgáltatásokra vonatkozó versenyképes belső piac fejlődésének elősegítése, illetve a lefedettségnek az e szolgáltatások nyújtására kiválasztott üzemeltetők általi fokozatos biztosítása valamennyi tagállamban.

(2)

A határozat egyebek mellett létrehozza az olyan mobil műholdas rendszerek üzemeltetőinek közös kiválasztására vonatkozó eljárást, amelyek a 2 GHz frekvenciasávot használják; a sáv a Föld–világűr irányú összeköttetésre az 1 980–2 010 MHz-es, a világűr–Föld irányú összeköttetésre pedig a 2 170–2 200 MHz-es frekvenciatartományt tartalmazza.

(3)

A páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló, 2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozat (2) felsorolja a kiválasztott üzemeltetőket és a megfelelő frekvenciákat.

(4)

A 626/2008/EK határozat 7. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak a kiválasztott pályázók által vállalt határidőkkel és szolgáltatási területekkel összhangban biztosítaniuk kell a kiválasztott pályázók számára a Bizottság által a 2009/449/EK határozatban meghatározott, adott rádiófrekvenciára vonatkozó használati jogot és a mobil műholdas rendszer üzemeltetésének jogát.

(5)

Az adott rádiófrekvenciára vonatkozó használati jogra és a mobil műholdas rendszer üzemeltetésének jogára egyaránt vonatkoznak a 626/2008/EK határozat 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott közös feltételek. Utóbbiak szerint a kiválasztott üzemeltetőknek a kijelölt rádiófrekvenciás spektrumot kell használniuk az MSS szolgáltatásokhoz, 2011. május 13-ig teljesíteniük kellett a 626/2008/EK határozat mellékletében meghatározott, hattól kilencig terjedő szakaszokat, továbbá teljesíteniük kell a pályázatukban vállalt minden kötelezettségüket.

(6)

E közös feltételek betartásának figyelemmel kísérését és a végrehajtást nemzeti szinten kell elvégezni, ideértve a közös feltételek bármely megszegésének végső értékelését.

(7)

A nemzeti végrehajtási szabályoknak összhangban kell lenniük az uniós joggal, különösen az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 10. cikkével.

(8)

A 626/2008/EK határozat 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott közös feltételek határokon átnyúló jellege szükségessé teszi a tagállamok általi végrehajtást célzó nemzeti eljárások uniós szintű összehangolását. A nemzeti végrehajtási eljárások alkalmazása körében tapasztalható eltérések – különös tekintettel a kivizsgálásra, valamint az elfogadott intézkedések időzítésére és jellegére – különböző végrehajtási intézkedéseket eredményeznének, ami ellentétes az MSS szolgáltatások páneurópai jellegével.

(9)

E határozatnak nem kell kiterjednie a tisztán nemzeti feltételek végrehajtására, sem a 626/2008/EK határozat 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott közös feltételeken kívüli egyéb feltételekre vonatkozó végrehajtási intézkedésekre. Tekintettel a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiegészítő földfelszíni elemeivel kapcsolatos valamennyi egyedi feltétel alapvetően nemzeti dimenziójára, e határozat hatályát nem indokolt kiterjeszteni a 626/2008/EK határozat 8. cikkének (3) bekezdésében említett közös feltételek végrehajtására.

(10)

A megadott általános felhatalmazáshoz és/vagy a frekvenciák használati jogaihoz fűzött közös feltételek betartásának biztosítása érdekében a 2002/20/EK irányelv 10. cikke szerint végrehajtási intézkedéseket fogadhatnak el azok a tagállamok, amelyek engedélyezték a kiválasztott üzemeltetőket.

(11)

A 2002/20/EK irányelv 10. cikke fokozatos megközelítést ír elő a végrehajtással kapcsolatban, és egy olyan első szakaszról rendelkezik, amelyben a feltételezett kötelezettségszegést kivizsgálják, és adott esetben intézkedéseket fogadnak el az előírások betartásának biztosítása céljából. A 2002/20/EK irányelv 10. cikkének (3) bekezdése értelmében az ilyen intézkedésekben ésszerű határidőt kell előírni az üzemeltető számára az intézkedésnek való megfelelésre. Az intézkedésnek való megfelelésre biztosított ésszerű határidő meghatározásakor általános jelleggel figyelembe kell venni a műholdas hírközlési ágazat, az érintett jogsértés és az előirányzott megoldás egyedi jellegét. Így különösen, amennyiben bármely érintett közös feltétel betartásának biztosításához műhold fellövésére lenne szükség, úgy az elfogadott intézkedések köztes lépéseket és megfelelő határidőket tartalmazó ütemtervet írhatnak elő. A súlyos és többszöri kötelezettségszegés orvoslásának elmulasztása esetén induló második szakasz végül a használati jogok megvonásához vezethet.

(12)

E határozat nem sértheti az érintett nemzeti hatóságok azon hatáskörét, hogy – a 2002/20/EK irányelv 10. cikkének (6) bekezdésében meghatározott feltételekkel – ideiglenes intézkedéseket fogadjanak el.

(13)

Az engedélyező tagállamok által e határozat alapján tett bármely megállapításról a Bizottságnak küldött értesítések nem érintik annak lehetőségét, hogy bármely tagállam írásbeli észrevételeket nyújtson be a hírközlési bizottságban történő megvitatás céljából.

(14)

Jóllehet a 626/2008/EK határozat 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott közös feltételek az engedélyezett üzemeltetők tevékenységét szabályozó nemzeti jogi keret szerves részét képezik, a feltételek egyes tagállamokban történő betartásának figyelemmel kísérése – különösen pedig a közös feltételek megsértésének feltételezett eseteit megalapozó tényállások elemzése – megköveteli a határokon átnyúló jelleg és hatások valamennyi ténybeli elemének ismeretét, és a szolgáltatás más tagállamokban történő nyújtására vonatkozó információkat tehet szükségessé. A különböző illetékes nemzeti hatóságok megállapításainak, valamint az érintett, engedélyezett üzemeltetők álláspontjának megosztása az egész Unióban segítené a következetesebb és hatékonyabb végrehajtást. Emellett a végrehajtás összehangolt ütemezése növelné a jogbiztonságot az érintett engedélyezett üzemeltetők számára.

(15)

A 2002/20/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése szerint a szolgáltatás nyújtásának megtiltására, illetve a meghatározott rádiófrekvencia használati jogának felfüggesztésére vagy megvonására a kötelezettségek súlyos és többszöri megszegése esetén kerülhet sor, amennyiben a teljesítés biztosítását célzó intézkedések ésszerű határidőn belül nem vezettek eredményre. Az MSS szolgáltatások nyújtásának konkrét esetében a használati jog megvonásáról vagy felfüggesztéséről szóló döntés jelentős határokon átnyúló hatásokkal jár. Ezenfelül a nemzeti eljárás függvényében olyan, az engedély végleges megvonásához vezető, megfelelő intézkedések válhatnak szükségessé, mint a felfüggesztés. Ezért a megvonásról vagy felfüggesztésről szóló intézkedéseket csak azt követően indokolt elfogadni, hogy a tagállamok a hírközlési bizottságban megosztották és megvitatták egymással álláspontjukat.

(16)

Mivel e határozat célkitűzését – nevezetesen az MSS szolgáltatások nyújtására vonatkozó felhatalmazáshoz és/vagy a kiválasztott frekvenciák használati jogához fűzött közös feltételekre vonatkozó végrehajtási szabályok egész Európai Unióra kiterjedő, összehangolt alkalmazási módozatainak megállapítását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok az intézkedés léptéke vagy hatása miatt uniós szintén jobban megvalósíthatók, az Unió a Szerződés 5. cikkében rögzített szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban e határozat nem lépi túl a szóban forgó célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(17)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a hírközlési bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy, cél és hatály

(1)   Ez a határozat megállapítja a felhatalmazáshoz fűzött közös feltételek megszegésének feltételezett esetében a mobil műholdas rendszerek engedélyezett üzemeltetőire vonatkozó tagállami végrehajtási szabályok összehangolt alkalmazásának módozatait.

(2)   Figyelemmel az MSS szolgáltatások határokon átnyúló jellegére, a hírközlési bizottság segítségével megvalósuló összehangolás célja különösen az, hogy valamennyi feltételezett jogsértést megalapozó tényállással, valamint a jogsértések súlyosságával kapcsolatban egységes értelmezést tegyen lehetővé, és ezáltal elősegítse a nemzeti végrehajtási szabályok egész Európai Unióra kiterjedő, következetes alkalmazását, ideértve az elfogadott intézkedések összehangolt időzítését, különös tekintettel a hasonló jellegű jogsértésekre.

(3)   E határozat nem terjed ki a 626/2008/EK határozat 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott közös feltételeken kívüli egyéb feltételekre vonatkozó végrehajtási intézkedésekre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E határozat alkalmazásában a 626/2008/EK határozatban megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

(2)   E határozat alkalmazásában továbbá:

—   „engedélyezett üzemeltető”: a 2009/449/EK határozat szerint kiválasztott üzemeltető, aki számára általános felhatalmazás alapján vagy egyedi használati jogként biztosították a 2009/449/EK határozatban meghatározott rádiófrekvenciák használatához való jogot és/vagy a mobil műholdas rendszer üzemeltetéséhez való jogot,

—   „közös feltételek”: az engedélyezett üzemeltetők jogaira a 626/2008/EK határozat 7. cikkének (2) bekezdése alapján vonatkozó közös feltételek,

—   „engedélyező tagállam”: az a tagállam, amelyik az engedélyezett üzemeltetők számára általános felhatalmazás alapján vagy egyedi használati jogként biztosította a 2009/449/EK határozatban meghatározott rádiófrekvenciák használatához való jogot és/vagy a mobil műholdas rendszer üzemeltetéséhez való jogot.

3. cikk

A közös feltételek végrehajtásának összehangolása

(1)   Amennyiben valamely engedélyező tagállam megállapítja, hogy egy engedélyezett üzemeltető a közös feltételek közül egyet vagy többet nem teljesít, és e tagállam a megállapításairól a 2002/20/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az érintett üzemeltetőt, úgy ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Bizottságot; a Bizottság pedig tájékoztatja a többi tagállamot.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tagállamoknak történt, Bizottság általi továbbítását követően a többi engedélyező tagállam kivizsgálja, hogy joghatóságuk alatt sor került-e a vonatkozó közös feltételek megsértésére, és lehetőséget biztosít az érintett engedélyezett üzemeltető számára álláspontjának kifejtésére.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tagállamoknak történt, Bizottság általi továbbítását követő öt hónapon belül az engedélyező tagállamok összefoglalót nyújtanak be a Bizottsághoz megállapításaikról és az érintett engedélyezett üzemeltető álláspontjáról, a Bizottság pedig tájékoztatja a többi tagállamot. Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás tagállamoknak történt, Bizottság általi továbbítását követő nyolc hónapon belül a Bizottság összehívja a hírközlési bizottság értekezletét annak érdekében, hogy az megvizsgálja a feltételezett jogsértést, és adott esetben megvitassa a feltételek teljesítésének biztosítását célzó, az 1. cikk (2) bekezdésében említett célkitűzéseknek megfelelő intézkedéseket.

(4)   A hírközlési bizottság (3) bekezdésben említett értekezlete előtt a tagállamok nem hoznak végső döntést a feltételezett jogsértéssel kapcsolatban.

(5)   A hírközlési bizottság (3) bekezdésben említett értekezletét követően valamennyi olyan engedélyező tagállam, amely megállapításairól a 2002/20/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően értesítette az érintett engedélyezett üzemeltetőt, és arra a következtetésre jut, hogy a közös feltételek közül egyet vagy többet megszegtek, olyan megfelelő és arányos intézkedéseket tesz (ideértve a pénzbírságot is), amelyek célja a közös feltételek érintett engedélyezett üzemeltető általi teljesítésének biztosítása, kivéve az érintett engedélyezett üzemeltető bármely felhatalmazásának vagy használati jogának megvonását vagy – ha az érintett tagállam nemzeti joga erről rendelkezik – felfüggesztését.

(6)   A közös feltételek súlyos vagy többszöri megszegése esetén minden olyan engedélyező tagállamnak, amely az (5) bekezdésben említett intézkedések elfogadása után a 2002/20/EK irányelv 10. cikkének (5) bekezdése alapján a felhatalmazás megvonásáról kíván döntést hozni, tájékoztatja a Bizottságot e szándékáról, és összefoglalót nyújt be mindazon intézkedésekről, amelyeket az érintett engedélyezett üzemeltető a végrehajtási intézkedések teljesítése érdekében elfogadott. Ezt a tájékoztatást a Bizottság továbbítja a többi tagállam részére.

(7)   A (6) bekezdés szerinti tájékoztatás tagállamoknak történt, Bizottság általi továbbítását követő három hónapon belül össze kell hívni a hírközlési bizottság értekezletét azzal a céllal, hogy az összehangolja az egyes felhatalmazások 1. cikk (2) bekezdésében említett célkitűzéseknek megfelelő megvonását. Időközben egyik engedélyező tagállam sem fogad el olyan döntést, amely az érintett engedélyezett üzemeltető bármely felhatalmazásának vagy használati jogának megvonását vagy – ha az érintett tagállam nemzeti joga erről rendelkezik – felfüggesztését tartalmazza.

(8)   A hírközlési bizottság (7) bekezdésben említett értekezletét követően az engedélyező tagállamok megfelelő döntéseket fogadhatnak el az érintett engedélyezett üzemeltető számára megadott felhatalmazás megvonása céljából.

(9)   Az (5) és a (8) bekezdésben említett valamennyi végrehajtási intézkedést az elfogadását követő egy héten belül, az alapul szolgáló indokokkal együtt közölni kell az érintett engedélyezett üzemeltetővel, valamint a Bizottsággal, amely tájékoztatja a többi tagállamot.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. október 10-én.

a Bizottság részéről

Neelie KROES

alelnök


(1)  HL L 172., 2008.7.2., 15. o.

(2)  HL L 149., 2009.6.12., 65. o.

(3)  HL L 108., 2002.4.24., 21. o.


Top