Help Print this page 

Document 32011D0633

Title and reference
2011/633/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. szeptember 15. ) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól (az értesítés a C(2011) 6383. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; hatályon kívül helyezte: 32014D0880
OJ L 256, 1.10.2011, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 77 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/633/oj
Multilingual display
Text

1.10.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 256/1


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. szeptember 15.)

a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól

(az értesítés a C(2011) 6383. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/633/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/57/EK irányelv 35. cikkének értelmében a tagállamok gondoskodnak arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartást tegyenek közzé és tartsanak naprakészen. A Bizottság az Európai Vasúti Ügynökség (az Ügynökség) által készített tervezet alapján előírásokat fogad el a nyilvántartásra vonatkozóan.

(2)

Kiegészítő közös előírásokra van szükség annak érdekében, hogy a nyilvántartások adatai több tagállamra kiterjedően könnyen hozzáférhetőek legyenek. A nemzeti nyilvántartások létrehozásával és az adatgyűjtéssel egyidejűleg közös számítógépes felhasználói felületet kell kifejleszteni és alkalmazni a vasúti infrastruktúra európai szintű, virtuális nyilvántartására. A tagállamoknak – az Ügynökség segítségével – együtt kell működniük annak érdekében, hogy a nyilvántartások működjenek, valamennyi adatot tartalmazzák, egymással összekapcsolódjanak, és közös felhasználói felületet bocsássanak a felhasználók rendelkezésére.

(3)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/57/EK irányelv 35. cikkében említett infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírásokat e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartásuk számítógépes legyen, és teljesítse az 1. cikkben említett közös előírások követelményeit, legkésőbb három évvel e határozat hatálybalépését követően.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nyilvántartásaik egymáshoz és a 4. cikkben említett közös felhasználói felülethez kapcsolódjanak, legkésőbb 6 hónappal annak működésbe lépését követően.

3. cikk

Az Ügynökség legkésőbb egy évvel e határozat hatálybalépését követően az 1. cikkben említett előírásokhoz kapcsolódóan alkalmazási útmutatót tesz közzé, és naprakészen tartja azt. Az alkalmazási útmutató minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) vonatkozó pontjaira.

4. cikk

(1)   Az Ügynökség elkészíti a részletes előírásokat, valamint a) a közös felhasználói felület kifejlesztésére, tesztelésére, kiépítésére és működésére vonatkozó, illetve b) a nemzeti nyilvántartásokkal való összekapcsolásra vonatkozó irányítási és végrehajtási tervet. Az Ügynökségnek ezeket legkésőbb egy évvel e határozat hatálybalépése után be kell nyújtania a Bizottsághoz.

(2)   Az (1) bekezdésben említett közös felhasználói felület webalapú alkalmazás, mely megkönnyíti az infrastruktúra-nyilvántartások adataihoz való európai szintű hozzáférést. Az alkalmazásnak legkésőbb 3 évvel a határozat hatálybalépésének időpontját követően működnie kell.

(3)   Amennyiben azt az ÁME-k kidolgozásában bekövetkezett haladás szükségessé teszi, az Ügynökség javaslatot tesz az 1. cikkben említett előírások és az (1) bekezdésben említett részletes előírások frissítésére.

5. cikk

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (2)–(5) bekezdés értelmében összegyűjtsék a szükséges adatokat, és bevigyék azokat nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásukba. Gondoskodnak róla, hogy az adatok megbízhatóak és naprakészek legyenek.

(2)   A 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) mellékletében meghatározott árufuvarozási folyosók infrastruktúrájával kapcsolatos adatokat legkésőbb három évvel e határozat hatálybalépésének időpontját követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(3)   A 2008/57/EK irányelv és az e határozat hatálybalépése után üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos, a (2) bekezdésben említett adatoktól eltérő adatokat legkésőbb három évvel e határozat hatálybalépésének időpontját követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(4)   A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos, a (2) bekezdésben említett adatoktól eltérő adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban, de legkésőbb öt évvel e határozat hatálybalépésének időpontját követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(5)   A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett magánvágányokkal kapcsolatos adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban, de legkésőbb hét évvel e határozat hatálybalépésének időpontját követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(6)   Az e határozat hatálybalépése után üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos adatokat össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba, amint az infrastruktúrák üzembe helyezésre kerülnek, és amint a 2. cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartás működésbe lép.

6. cikk

(1)   A tagállamok elkészítik az e határozatból eredő kötelezettségek végrehajtására szolgáló nemzeti végrehajtási tervet, valamint az ahhoz kapcsolódó ütemtervet. A nemzeti végrehajtási tervet legkésőbb hat hónappal e határozat hatálybalépése után kell benyújtani a Bizottsághoz.

(2)   Az Ügynökség koordinálja, nyomon követi és támogatja a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartások létrehozását. Az Ügynökség nevezetesen létrehoz egy csoportot a nemzeti nyilvántartások felállításáért és kezeléséért felelős szervek képviselőiből, és irányítja annak működését. Ezek a szervek négyhavonta jelentést küldenek az Ügynökségnek a végrehajtás terén elért eredményekről. Az Ügynökség rendszeresen jelentést készít a Bizottságnak az e határozat végrehajtásának terén elért haladásról.

7. cikk

Ez a határozat 2012. március 16-tól alkalmazandó.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok és az Európai Vasúti Ügynökség a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  HL L 276., 2010.10.20., 22. o.


MELLÉKLET

1.   BEVEZETÉS

1.1.   Műszaki hatály

1.

Ezen előírás az uniós vasúti rendszer következő alrendszereiről szóló adatokra vonatkozik:

a)

az „infrastruktúra” strukturális alrendszer;

b)

az „energia” strukturális alrendszer;

c)

valamint az ellenőrző-irányító-jelző strukturális alrendszer helyhez kötött berendezései.

2.

Ezek az alrendszerek szerepelnek az alrendszereknek a 2008/57/EK irányelv II. mellékletének 1. pontjában található jegyzékében.

1.2.   Területi hatály

Ezen előírások földrajzi hatálya a 2008/57/EK irányelv meghatározása értelmében az Unió vasúti rendszerére terjed ki.

1.3.   Jogi felelősség

A tagállamok döntik el, mely szervek felelősek az infrastruktúra-nyilvántartás felállításáért és kezeléséért.

1.4.   Fogalommeghatározások

Ezen előírás alkalmazásában:

a)   „makroszint”: a vasúthálózatnak a vonalszakaszok és az üzemeltetési pontok által meghatározott összessége;

b)   „mikroszint”: a vágányok által vonalszakaszokra, valamint a vágányok és a kezelő vágányok által üzemeltetési pontokra osztott részletes vasúthálózat;

c)   „vonal”: egy vagy több szakasz sorozata, amely több vágányból is állhat;

d)   „vonalszakasz”: a vonal szomszédos üzemeltetési pontok között található része, amely több vágányból állhat;

e)   „üzemeltetési pont”: vasúti szolgáltatások üzemeltetésére szolgáló bármely hely, ahol vasúti szolgáltatás kezdődhet, végződhet vagy útvonalat módosíthat, és ahol személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatásokat nyújtanak; bármely hely „üzemeltetési pont” lehet, ahol az alrendszer alapvető paramétereinek funkcionalitása megváltozik, vagy bármely, a tagállamok vagy a pályahálózat-működtetők közötti határon található hely;

f)   „vágány”: bármely, vasúti szolgáltatási mozgásokra használt vágány; a csak a vonatüzemeltetéshez szükséges, átmenő vonalakon vagy vágánykapcsolatokon található kitérő vágányok és összekötő vágányok nem kerülnek közzétételre;

g)   „kezelő vágány”: valamennyi, vasúti szolgáltatási mozgásra nem használt vágány.

2.   CÉLKITŰZÉS

2.1.   Általános kérdések

Az infrastruktúra-nyilvántartás tervezési célokat szolgál az új vonatok tervezése és az útvonalak kidolgozása terén az üzemeltetés megkezdése előtt. Az infrastruktúra-nyilvántartás ezért az alábbiakban leírt folyamatokat támogatja.

2.2.   A járműalrendszerek megtervezése

Az ÁME-knek és a bejelentett nemzeti műszaki szabályoknak való megfelelés az új alrendszerek megtervezésének vagy a meglévő alrendszerek átalakításának kezdetétől az egész gyártási folyamaton keresztül alapvető fontosságú. Az infrastruktúra-nyilvántartás paramétereit indokolt használni annak érdekében, hogy teljesüljenek a járművek rendeltetésszerű használatára érvényes infrastruktúra-jellemzők.

2.3.   A helyhez kötött berendezések műszaki összeegyeztethetőségének biztosítása

1.

A bejelentett szervezet a vonatkozó ÁME-ben és a nyilvántartásokban szereplő információk alapján ellenőrzi, hogy az alrendszerek megfelelnek-e az alkalmazandó ÁME-(k)nek. Ez magában foglalja azon rendszer kapcsolódási pontjainak a hitelesítését, amelybe az alrendszert integrálják. A kapcsolódási pontoknak a műszaki összeegyeztethetőség szempontjából történő ellenőrzése az infrastruktúra-nyilvántartáson keresztül biztosítható.

2.

A tagállamok által kijelölt szerv ellenőrzi az alrendszerek megfelelőségét, ha nemzeti szabályok alkalmazandók, és a kapcsolódási pontok a műszaki összeegyeztethetőség szempontjából ezekben az esetekben az infrastruktúra-nyilvántartás alapján ellenőrizhetők.

2.4.   Az uniós vasúthálózat átjárhatóságának ellenőrzése

Az átjárható uniós hálózat fejlődésének rendszeres ellenőrzése érdekében biztosítani kell az átjárhatóság irányában elért haladás átláthatóságát.

2.5.   Az útvonallal való összeegyeztethetőség megállapítása a tervezett vonatok számára

1.

A tervbe vett vasúti szolgáltatás számára az útvonallal való összeegyeztethetőséget a vasúttársaság az infrastruktúra-nyilvántartás használatával ellenőrzi, mielőtt a pályahálózat-működtetőtől hálózati hozzáférést igényelne. A vasúttársaságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a használni szándékozott útvonalon járműve használható.

2.

A vasúttársaság a járműveket az üzembehelyezési engedély esetleges korlátozásainak és a működtetni tervezett vonat lehetséges útvonalának figyelembevételével választja ki:

a)

a vonatban lévő összes járműnek meg kell felelnie az arra az útvonalra alkalmazható követelményeknek, amelyen a vonat haladni fog; valamint

b)

a vonatnak mint járműszerelvénynek meg kell felelnie az adott útvonal műszaki korlátainak.

3.   AZ INFRASTRUKTÚRA-NYILVÁNTARTÁS JELLEMZŐI

3.1.   A vasúthálózat szerkezete a nyilvántartás céljára

1.

Az infrastruktúra-nyilvántartás céljára minden tagállam vonalszakaszokra és üzemeltetési pontokra osztja fel vasúthálózatát. A nyilvántartás e szintje a makroszint.

2.

Az infrastruktúra, az energia, és az ellenőrző-irányító-jelző alrendszerhez kapcsolódó „vonalszakasz” tekintetében közzéteendő elemeket a „vágány” infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá, amely „mikroszint”-nek minősül.

3.

Az infrastruktúra-alrendszerhez kapcsolódó „üzemeltetési pont” tekintetében közzéteendő elemeket a „vágány” és a „kezelő vágány” infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá, amelyek „mikroszint”-nek minősülnek.

3.2.   Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

1.

Az elemeket és az elemek formátumát az 1. táblázatnak megfelelően kell közzétenni.

2.

Az 1. táblázatban „kötelező” jelzéssel ellátott elemeket minden esetben közzé kell tenni. Az 1. táblázatban az „egyéb” jelzéssel ellátott elemek a körülményektől függnek, és tagállami kérésre kerülnek közzétételre.

3.

Az 1. táblázatban az elemek hálózattípusra való alkalmazása a következő rövidítések használatával kerül megadásra:

—   „ÁME”– az ÁME alapján ellenőrzött vonalak,

—   „meglévő”– a 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett, az ÁME-k alapján még nem ellenőrzött vonalak,

—   „TEN CR, TEN HS, TEN-en kívül”– a hálózat megfelelő típusához tartozó vonalak, függetlenül attól, hogy ellenőrizték-e őket az ÁME-k alapján,

—   „összes”– az Unió összes vonala.

1. táblázat

Az infrastruktúra-nyilvántartás elemei

Szám

Cím

Formátum

Fogalommeghatározás

kötelező [K] egyéb [E]

1

TAGÁLLAM

1.1

VONALSZAKASZ

1.1.1

VÁGÁNY

1.1.1.0.0

Általános információk

1.1.1.0.0.1

PM neve

[karakterlánc]

Pályahálózat-működtető: minden, a vasúti infrastruktúra létrehozásáért és fenntartásáért felelős közszervezet vagy vállalkozás (a 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének h) pontja)

K

1.1.1.0.0.2

Nemzeti vonalazonosító

[karakterlánc]

Egyedi vonalazonosító vagy egyedi vonalszám a tagállamon belül

E

1.1.1.0.0.3

A vágány azonosítója

[karakterlánc]

Egyedi vágányazonosító vagy egyedi vágányszám a szakaszon belül

K

1.1.1.0.0.4

Vágány kezdete

[WGS84 + NNN.NN + karakterlánc]

Földrajzi koordináták az egységes WGS geodéziai vonatkoztatási rendszer szerint, és a vonalazonosítóval kapcsolatos km vagy mérföld a vágányszakasz elején, normál menetirányban. Ha mindkét irány lehetséges, bármelyik bemenet „kezdet” lehet

K

1.1.1.0.0.5

Üzemeltetési pont a vágány kezdetén

[karakterlánc]

Az üzemeltetési pont neve a vágányszakasz elején, normál menetirányban

E

1.1.1.0.0.6

Vágány vége

[WGS84 + NNN.NN + karakterlánc]

Földrajzi koordináták az egységes WGS geodéziai vonatkoztatási rendszer szerint, és a vonalazonosítóval kapcsolatos km vagy mérföld a vágányszakasz elején, normál menetirányban. Ha mindkét irány lehetséges, bármelyik bemenet „végpont” lehet

K

1.1.1.0.0.7

Üzemeltetési pont a vágány végén

[karakterlánc]

Az üzemeltetési pont neve a vágányszakasz végén, normál menetirányban

E

1.1.1.1

Infrastruktúra-alrendszer

1.1.1.1.1

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

1.1.1.1.1.1

Az vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.1.1.1.1.2

Az vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok (a meglévő infrastruktúrára vonatkozó nyilatkozatok) egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.1.1.1.2

Teljesítményparaméterek

1.1.1.1.2.1

Vonal típusa

[RN]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Vonal fontossága (törzsvonal vagy egyéb) és az átjárhatósághoz szükséges (új vagy frissített) paraméterek elérésének módja a CR INF (hagyományos vasúti infrastruktúrára vonatkozó) ÁME meghatározása szerint. Ez a paraméter csak a TEN-vonalakra alkalmazható

K – TEN HS

K – TEN CR

1.1.1.1.2.2

Forgalom típusa

[A]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

SZ/Á/V

Megadja egy ÁME-vonalkategória vonatkozásában a célrendszer uralkodó forgalmát és a megfelelő alapvető paramétereket (személy, áru, vegyes) a CR INF ÁME meghatározása szerint. Ez a paraméter a TEN-en kívüli vonalakra is alkalmazható

K

1.1.1.1.2.3

Terhelhetőség

[karakterlánc]

Az EN 15528:2008 szabvány A. mellékletében meghatározott minősítési folyamat eredménye, melyet a szabvány „vonalkategória” néven említ. Az infrastruktúrának a rendszeres üzemre szolgáló vonalon vagy vonalszakaszon a járművek által keltett függőleges terheléssel szembeni ellenállási képessége, mint az EN vonalkategória és egy engedélyezett sebesség kombinációja, az ÁME E. vagy C. mellékletének megfelelően (vonalkategória-sebesség, példák: E5-100, D4xL-100)

K

1.1.1.1.2.4

Legnagyobb megengedett sebesség

[NNN]

Névleges legnagyobb üzemi sebesség a vonalon az INF, ENE és CCS alrendszerek jellemzőinek eredményeként kilométer/órában kifejezve (kivéve az Egyesült Királyságot, ahol mérföld/órában van kifejezve)

K

1.1.1.1.2.5

Hőmérsékleti tartomány

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

 

T1 (– 25-től + 40-ig)

 

T2 (– 40-től + 35-ig)

 

T3 (– 25-től + 45-ig)

 

Tx (– 40-től + 50-ig)

Az EN 50125-1:1999 szabvány 4.3. pontja szerinti hőmérsékleti tartomány a vonalhoz való korlátlan hozzáféréshez

K

1.1.1.1.2.6

Maximális tengerszint feletti magasság

[NNNN]

A vonalszakasz tengerszint feletti legmagasabb pontja a szokásos amszterdami vízszinthez (Normal Amsterdam’s Peil, NAP) képest. A NAP méterben kifejezett, Európa nagy részén használatos földrajzi magassági adat

K

1.1.1.1.2.7

Súlyos éghajlati viszonyok megléte

[I/N]

A vonalon tapasztalható éghajlati viszonyok súlyosak vagy normálisak. Hó-, jég- és jégesőviszonyok (EN 50125-1:1999, 4.6. pont) a hagyományos mozdonyokra és személyszállító járművekre vonatkozó ÁME 4.2.6.1.5. pontjában meghatározottak szerint

K

1.1.1.1.3

A vonal kialakítása

1.1.1.1.3.1

Interoperábilis űrszelvény

[AA]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

GA/GB/GC

Az EN 15273-3:2009 szabvány C. mellékletében meghatározott GA, GB vagy GC űrszelvény

K

1.1.1.1.3.2

Multinacionális űrszelvények

[karakterlánc]

Multilaterális űrszelvény (EN 15273-3:2009, D. melléklet, D.1–D.3. szakaszok) vagy a GA, GB és GC űrszelvénytől eltérő nemzetközi űrszelvény (EN 15273-3:2009, C. melléklet, C.2.1. szakasz)

K

1.1.1.1.3.3

Nemzeti űrszelvények

[karakterlánc]

Az EN 15273:3-2009 szabványban meghatározott belföldi űrszelvény vagy más helyi űrszelvény

E

1.1.1.1.3.4

Cserélhető konténerekre vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám

[A NN vagy A NNN]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

 

C 22, C 32, C 45, C 70, C 80, egyéb

 

C 341, C 349, C 351,

 

C 364, C 400, C 410, egyéb

Cserélhető konténeres kombinált szállítási kód az UIC 596-6. kód szerint. A technikai szám a vagon kompatibilitási kódjából (1 betű) és az egységes kombinált szállítási profilszámból (2 számjegy, szélesség ≤ 2 550 mm, vagy 3 számjegy, szélesség > 2 550 ≤ 2 600 mm) áll

E

1.1.1.1.3.5

Félpótkocsikra vonatkozó egységes kombinált szállítási profilszám

[A NN vagy A NNN]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

 

P 22, P 32, P 45, P 70, P 80, egyéb

 

P 339, P 341, P 349,

 

P 351, P 359, P 364,

 

P 400, P 410, egyéb

Cserélhető konténeres kombinált szállítási kód az UIC 596-6. kód szerint. A technikai szám a vagon kompatibilitási kódjából (1 betű) és az egységes kombinált szállítási profilszámból (2 számjegy, szélesség ≤ 2 550 mm, vagy 3 számjegy, szélesség > 2 550 ≤ 2 600 mm) áll

E

1.1.1.1.3.6

Lejtési profil

[NN.N]

[NNN.NN + karakterlánc]

Lejtési szögek (milliméter per méterben kifejezve) és azok változási helye. A vonalazonosítóval kapcsolatos km vagy mérföld normál menetirányban. Az adatok információs láncként vannak megadva: lejtési szög-hely-lejtési szög-hely-…-lejtési szög

K

1.1.1.1.3.7

Legkisebb vízszintes ívsugár

[NNNNN]

Egy szakasz legkisebb vízszintes ívsugara

K

1.1.1.1.4

Vágányparaméterek

1.1.1.1.4.1

Névleges nyomtáv

[NNNN]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

A nyomtávot azonosító, milliméterben kifejezett egyetlen érték. Több sínből álló vágányok esetén az adatokat a külön vágányként történő üzemre tervezett minden sínpárra önállóan kell közzétenni

K

1.1.1.1.4.2

Túlemelés-hiány

[NNN]

Legnagyobb túlemeléshiány milliméterben kifejezve, meghatározása: a vágányon alkalmazott túlemelés és a magasabb egyensúlyi helyzethez szükséges túlemelés (melyre a vonalat tervezték) közötti különbség

Pl. 1,0 m/s2 oldalirányú gyorsulás esetén a 153 mm-es érték tehető közzé

K

1.1.1.1.4.3

Az egyenértékű kúposság üzemi határértékeinek megléte

[I + link/N]

Az egyenértékű kúposság az olyan kúpos kerekekkel rendelkező kerékpár kúpszögének érintője, amelynek oldalsó mozgása ugyanolyan kinematikus hullámhosszal rendelkezik, mint az adott kerékpár az egyenes vágányon vagy a nagy sugarú körökben. Az üzemi határértékek kérdése nyitott kérdés, adja meg a nemzeti szabályokra mutató linket (ha vannak)

K

1.1.1.1.4.4

Síndőlés

[1:NN]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

1:20/1:30/1:40

A vágány épített sínfeje és a vágány síkja (futófelülete) közötti elhajlást meghatározó szög, amely a sín (vagy azonos sínfejprofilú egyenértékű szimmetrikus sín) szimmetriatengelye és a vágány futófelületére állított merőleges közötti szöggel egyenlő

K

1.1.1.1.4.5

Zúzottkő megléte

[I/I + link/N]

Aerodinamikai jelenség, amelynek során a zúzottkő felverődik. A nagy sebességű vasúti infrastruktúrára vonatkozó ÁME-hez kapcsolódik, 190 km/h-nál nagyobb sebesség esetén. A zúzottkő-felverés nyitott kérdés a nagy sebességű vasúti infrastruktúrára vonatkozó ÁME-ben. Ha van nemzeti szabály, adja meg a linket

K – TEN HS

1.1.1.1.5

Váltók és kereszteződések

1.1.1.1.5.1

A váltókra és kereszteződésekre vonatkozó üzemi határértékek ÁME-nek való megfelelősége

[I/N + link]

A váltókat és kereszteződéseket az ÁME-ben előírt üzemi határértékek alapján tartják karban. Ha meglévő vonalakra az ÁME előírásaihoz képest kevésbé szigorú értékeket alkalmaznak, a „nem”-et kell kiválasztani, a részletes előírást tartalmazó dokumentumra mutató linkkel együtt

K – meglévő

1.1.1.1.5.2

Legkisebb kerékátmérő tompaszögű kereszteződésekben

[NNN]

Fix tompaszögű kereszteződések maximális vezetetlen hossza a minimális üzemi kerékátmérő alapján. Ha az érték kisebb, mint az ÁME-ben, azt meg kell adni az ÁME-nek nem megfelelő vonalak esetében. Átmérő milliméterben kifejezve

E – meglévő

1.1.1.1.6

A vágány alkalmazott terheléssel szembeni ellenállása

1.1.1.1.6.1

Maximális vonatlassulás

[N.N]

A vágány hosszanti irányú erőkkel szembeni ellenállására vonatkozó határérték az ÁME-nek nem megfelelő meglévő vonalakon, maximális engedélyezett vonatlassulásként megadva és méter per négyzetmásodpercben kifejezve

E meglévő

1.1.1.1.6.2

Örvényáramú fékek használata

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

engedélyezett/csak vészfékezésre engedélyezett/nem engedélyezett

Az örvényáramú fékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése

K

1.1.1.1.6.3

Mágnesfékek használata

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

engedélyezett/csak vészfékezésre engedélyezett/nem engedélyezett

A mágnesfékek használatára vonatkozó korlátozások feltüntetése

K

1.1.1.1.7

Egészség, biztonság és környezet

1.1.1.1.7.1

A jármű előírt tűzbiztonsági kategóriája

[A]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

N/A/B

Annak meghatározott valószínűsége, hogy egy személyszállító vonat, amelynek fedélzetén tűz üt ki, tovább üzemel az SRT (vasúti alagutak biztonsága) ÁME-ben és a hagyományos mozdonyokra és személyszállító járművekre vonatkozó ÁME-ben (CR LOC&PAS) meghatározott ideig. Nincs (N) rövid alagutak vagy 1 km-nél rövidebb megemelt vágányszakaszok esetében

K – ÁME

E meglévő

1.1.1.1.7.2

A jármű előírt nemzeti tűzbiztonsági kategóriája

[karakterlánc]

Annak meghatározott valószínűsége, hogy egy személyszállító vonat, amelynek fedélzetén tűz üt ki, tovább üzemel egy meghatározott ideig a nemzeti szabályoknak megfelelően (ha vannak)

E – meglévő

1.1.1.1.7.3

Nyomkarimakenő használata

[A]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

előírt/engedélyezett/tilos

A fedélzeti nyomkarimakenő eszköz használata előírt/engedélyezett/tilos

K – TEN CR

K – TEN-en kívül

1.1.1.1.7.4

Vasúti átjárók megléte

[I/N]

Vasúti átjárók megléte a vonalszakaszon

K – TEN CR

K – TEN-en kívül

1.1.1.1.7.5

Vasúti átjárón megengedett gyorsulás

[N.N]

Vasúti átjáró közelében megálló vonat gyorsulására vonatkozó határérték, méter per négyzetmásodpercben kifejezve, adott esetben a nemzeti szabályoknak megfelelően

E – TEN CR

E – TEN-en kívül

1.1.1.1.8

Alagút

1.1.1.1.8.1

PM neve

[karakterlánc]

Pályahálózat-működtető: minden, a vasúti infrastruktúra létrehozásáért és fenntartásáért felelős közszervezet vagy vállalkozás (a 2001/14/EK irányelv 2. cikkének h) pontja)

K

1.1.1.1.8.2

Alagút azonosítója

[karakterlánc]

Egyedi alagút-azonosító vagy egyedi szám a tagállamon belül

E

1.1.1.1.8.3

Alagút kezdete

[WGS84 + NNN.NN + karakterlánc]

Földrajzi koordináták az egységes WGS geodéziai vonatkoztatási rendszer szerint, és a vonalazonosítóval kapcsolatos km vagy mérföld az alagút elején

K

1.1.1.1.8.4

Alagút vége

[WGS84 + NNN.NN + karakterlánc]

Földrajzi koordináták az egységes WGS geodéziai vonatkoztatási rendszer szerint, és a vonalazonosítóval kapcsolatos km vagy mérföld az alagút végén

K

1.1.1.1.8.5

Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.1.1.1.8.6

Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.1.1.1.8.7

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút tényleges hossza (méterben kifejezve) kapuzattól kapuzatig a sínkorona szintjén. Csak 100 m hosszú vagy hosszabb alagutak esetében kötelező

K

1.1.1.1.8.8

Keresztmetszeti terület

[NNN]

Az alagút legkisebb tényleges keresztmetszeti területe (négyzetméterben kifejezve)

K

1.1.1.1.8.9

Vészhelyzeti terv megléte

[I/N]

A PM irányításával, adott esetben a vasúttársaságokkal együttműködésben kidolgozott terv, mentőszolgálatok és illetékes hatóságok minden alagútra vonatkozóan. Összhangban kell lennie a rendelkezésre álló önmentő, evakuálási és mentési eszközökkel (a vasúti alagutak biztonságára vonatkozó (SRT) ÁME, 2008/163/EK bizottsági határozat)

K – ÁME

E – meglévő

1.1.1.2

Energiaellátás alrendszer

1.1.1.2.1

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

1.1.1.2.1.1

Az vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.1.1.2.1.2

Az vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (ENE)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.1.1.2.2

Felsővezeték

1.1.1.2.2.1

Energiaellátó rendszer (feszültség és frekvencia)

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

nem villamosított/25 kV–50 Hz váltakozó áram/15 kV–16,7 Hz váltakozó áram/3 kV egyenáram/1,5 kV egyenáram/Egyenáram (különleges eset FR)/750 V egyenáram/egyéb (adja meg a névleges feszültséget, frekvenciát és tartományt)

Névleges feszültség és frekvencia, ha megfelel az EN 50163:2004 szabványnak. Ha az EN tartományát túllépik, a legnagyobb állandó feszültség értékét kell közzétenni (a legnagyobb értéket zárójelben megadva)

K

1.1.1.2.2.2

A vonat legnagyobb áramerőssége

[NNNN]

A vonat legnagyobb megengedhető áramerőssége amperben (A) kifejezve

K

1.1.1.2.2.3

Álló helyzetben áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség

[NNN]

A vonat álló helyzetben az egyenáramú rendszerekre vonatkozó legnagyobb megengedhető áramerőssége amperben (A) kifejezve

K

1.1.1.2.2.4

Visszatápláló fékezés engedélyezésének megléte

[I/N]

A visszatápláló fékezés megengedett vagy sem

K

1.1.1.2.2.5

A munkavezeték névleges magassága

[N.NN]

A munkavezeték magasságának névleges értéke a támasztéknál, normál körülmények között, méterben kifejezve

K – ÁME

1.1.1.2.2.6

A munkavezeték legnagyobb magassága

[N.NN]

A munkavezeték magasságának legnagyobb értéke a támasztéknál, normál körülmények között, méterben kifejezve

K – TEN HS

K – TEN CR

K – TEN-en kívül

1.1.1.2.2.7

A munkavezeték legkisebb magassága

[N.NN]

A munkavezeték magasságának legkisebb értéke a támasztéknál, normál körülmények között, méterben kifejezve

K – TEN HS

K – TEN CR

K – TEN-en kívül

1.1.1.2.3

Áramszedő

1.1.1.2.3.1

Elfogadott áramszedőfejek

[karakterlánc]

Többszörös választás előre meghatározott listáról:

1 950 mm (1. típus)/1 950 mm (2. típus)/1 950 mm (PL)/1 800 mm (NO, SE)/1 600 mm (EP)/1 600 mm (GB, CTRL)/1 600 mm (GB)/1 450/egyéb (részletezze)

Egy vagy több áramszedőfej az RST ÁME vagy az EN 50367:2006 szabvány szerint

K

1.1.1.2.3.2

A felemelt áramszedők számára és a köztük lévő távolságra vonatkozó előírások

[karakterlánc]

A felemelt áramszedőknek a vonalon engedélyezett maximális száma. Az áramszedő középvonala és az áramszedőfej középvonala közötti legkisebb távolság, ha két vagy több felemelt áramszedő van, méterben kifejezve. Az értékeket a szakaszon megengedett legnagyobb sebességre tekintettel határozzák meg

K

1.1.1.2.3.3

Engedélyezett csúszóbetétanyag

[karakterlánc]

Többszörös választás előre meghatározott listáról:

Réz/tiszta szén/adalékkal átitatott szén/rézzel burkolt szén/egyéb

A vonalon használatra engedélyezett csúszóbetétanyag egy vagy több típusa

K

1.1.1.2.4

Felsővezeték-határok

1.1.1.2.4.1

Fázishatár megléte

[I + link/N]

A vonalszakaszon fázishatár megléte esetén meg kell adni a részletes leírásra mutató linket

K

1.1.1.2.4.2

Rendszerhatár megléte

[I + link/N]

A vonalszakaszon rendszerhatár megléte esetén meg kell adni a részletes leírásra mutató linket

K

1.1.1.2.5

A járművekre vonatkozó követelmények

1.1.1.2.5.1

Előírt áramerősség-korlátozás

[I/N]

A vonat legnagyobb áramerősségének beállítását lehetővé tevő fedélzeti eszközre vonatkozó követelmény

K – TEN CR

K – TEN-en kívül

1.1.1.2.5.2

Engedélyezett közepes sarunyomás

[karakterlánc]

vagy

[NNN]

A vonalon engedélyezett közepes sarunyomás. A nyomást előre meghatározott görbeként vagy newtonban kifejezett értékként adják meg

K

1.1.1.2.5.3

Előírt automatikus leengedő készülék

[I/N]

A járművön automatikus leengedő készülék kötelező az EN 50206-1 értelmében

K

1.1.1.3

Ellenőrző-irányító-jelző alrendszer

1.1.1.3.1

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

1.1.1.3.1.1

A vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.1.1.3.1.2

A vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (CCS)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.1.1.3.2

A. osztály – vonatbiztosítási rendszer (ETCS)

1.1.1.3.2.1

ETCS-szint

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

nincs/1/2/3

A különböző ERTMS/ETCS alkalmazási szintek a vágány és a vonat közötti lehetséges üzemi viszonyok kifejezésének módjai. A szintmeghatározások alapvetően a következőkre vonatkoznak: a használt pályamenti berendezésre, arra a módra, ahogy a pályamenti információ eléri a fedélzeti egységeket, és azokra a funkciókra, amelyek a pályamenti, illetve a fedélzeti berendezésben kerülnek feldolgozásra

K

1.1.1.3.2.2

ETCS-alapverzió (x.y)

[N.N.N]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

(2.2.2)/2.3.0/2.3.0.d/3.0.0

Pályamenti ETCS alapverzió. (nem teljesen kompatibilis verzió zárójelben)

K

1.1.1.3.2.3

A vonalhozzáféréshez szükséges ETCS infill

[I/N]

Az infill hálózati hozzáférési kritérium

E

1.1.1.3.2.4

Pályamenti ETCS infill

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

 

nincs

 

Hurok

 

GSM-R

 

Hurok és GSM-R

Információ a hurok vagy GSM-R révén az 1. szintű berendezések számára információt átadni képes pályamenti berendezésről

E

1.1.1.3.2.5

Végrehajtott nemzeti ETCS- alkalmazások

szám előre meghatározott listáról

A 44-es csomag a vonat és a pálya közötti adatátviteli eszköz a nemzeti alkalmazások számára, az ETCS részét képező adatátviteli eszközök segítségével. Az ERA által kezelt NID_XUSER-értékek megtalálhatók egy, az ETCS-változókról szóló dokumentumban az ERA honlapján.

Pályamenti nemzeti alkalmazás

E

1.1.1.3.2.6

Üzemeltetési korlátozások vagy feltételek megléte

[I + link/N]

A CCS ÁME-nek való részleges megfelelésből adódó korlátozások vagy feltételek

E

1.1.1.3.2.7

Opcionális ETCS-funkciók

[karakterlánc]

Ezen opcionális ETCS-funkciók használata javíthatja a vonalon üzemelést. Csak információs célt szolgálnak, és nem jelentenek hálózati hozzáférési kritériumot

E

1.1.1.3.3

A. osztály – rádió (GSM-R)

1.1.1.3.3.1

GSM-R verzió

[karakterlánc]

többszörös választás előre meghatározott listáról:

 

nincs/1/2/3

 

nincs, 6/14, 7/15

Pályamenti GSM-R FRS és SRS verzió száma

K

1.1.1.3.3.2

Aktív fedélzeti, adatátviteli célú GSM-R mobilkészülékek minimális száma

[karakterlánc]

többszörös választás előre meghatározott listáról:

nincs/1/2/3

A vonat megfelelő működéséhez előírt adatátviteli célú mobilkészülékek száma. A biztonság szempontjából nem kritikus és nem átjárhatósági kérdés

K

1.1.1.3.3.3

Opcionális GSM-R funkciók

[karakterlánc]

többszörös választás előre meghatározott listáról:

Határállomási kézikönyv/határállomási balíz/határállomási rádió/…

Ezen opcionális GSM-R-funkciók használata javíthatja a vonalon üzemelést. Csak információs célt szolgálnak, és nem jelentenek hálózati hozzáférési kritériumot

E

1.1.1.3.4

A. osztály – Vonatérzékelési rendszer

1.1.1.3.4.1

A. osztályú vonatérzékelési rendszer megléte

[I + link/N]

Nyitott pont, a nemzeti szabályokra mutató linkkel (ha vannak)

E

1.1.1.3.5

B. osztály – Vonatbiztosítási rendszerek

1.1.1.3.5.1

Beszerelt B. osztályú és/vagy egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek (rendszer, és adott esetben verzió)

[karakterlánc]

többszörös választás előre meghatározott listáról:

LZB DE/LZB Spanyolország/LZB AT/TVM430/PZB 90/egyéb (részletezze)

Beszerelt pályamenti B. osztályú és/vagy egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek normális üzemmódban

K

1.1.1.3.5.2

Egynél több, a fedélzeten előírt B. osztályú és/vagy egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer

[karakterlánc]

többszörös választás előre meghatározott listáról:

KVB/egyéb (részletezze)

Egynél több, a fedélzeten előírt, egyidejűleg aktív B. osztályú és/vagy egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer

K

1.1.1.3.6

B. osztály – Rádió

1.1.1.3.6.1

Beszerelt B. osztályú rádiórendszer (rendszer, és adott esetben verzió)

[karakterlánc]

többszörös választás előre meghatározott listáról:

UIC rádió, 1–4. fejezet/BR 1845/VR vonatrádió/egyéb (részletezze)

Beszerelt pályamenti B. osztályú rádiórendszer normális üzemmódban

K

1.1.1.3.7

Rendszerek közötti átmenet

1.1.1.3.7.1

A különféle biztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek közötti átkapcsolás

[I + link/N]

Az ETCS/B. osztályú és a B. osztályú/B. osztályú rendszerek közötti átkapcsolás üzemelés közben. A beszerelés a helyi viszonyoktól függ

E – meglévő

1.1.1.3.7.2

A különféle rádiórendszerek közötti átkapcsolás

[I + link/N]

A GSM-R/B. osztályú, a B. osztályú/B. osztályú rendszerek és a kommunikáció nélküli menet közötti átváltás üzemelés közben. A berendezés a helyi viszonyoktól függ

E – meglévő

1.1.1.3.8

B. osztály – Vonatérzékelési rendszerek

1.1.1.3.8.1

A vonatérzékelési rendszerek típusai

[karakterlánc]

többszörös választás előre meghatározott listáról:

sínáramkör/kerékdetektor/hurok

A beszerelt vonatérzékelési rendszerek típusai. Segít annak gyors meghatározásában, hogy a vonatérzékeléssel kapcsolatos mely paraméterek alkalmazandók a vasútvonal egy bizonyos szakaszára (nem lehet minden paramétert minden vonatérzékelésirendszer-típusra alkalmazni)

K

1.1.1.3.8.2

Két egymást követő tengely közötti legnagyobb megengedett távolság

[NNNNN]

Távolság milliméterben kifejezve.

A vonatérzékelési szakasz minimális hosszával kapcsolatos. Ez a követelmény a jelzőszakasz minimális hosszát szabályozza annak érdekében, hogy azt a jármű vagy annak egy eleme ne hidalja át, mert azzal a vonatérzékelési rendszer a jelzőszakaszt „szabad”-nak jelezné

K

1.1.1.3.8.3

Két egymást követő tengely közötti legkisebb megengedett távolság

[NNNN]

Távolság milliméterben kifejezve.

A tengelyszámlálóval, a kerékérzékelővel vagy különleges esettel kapcsolatos. A tengelyszámláló rendszereknek képesnek kell lenniük egy tengely érzékelésére két egymást követő számláló által elég magas felbontásban, egyébként az eredmény számlálási hiba lesz

K

1.1.1.3.8.4

Az első és az utolsó tengely közötti legkisebb megengedett távolság

[NNNN]

Távolság milliméterben kifejezve.

Sínáramkörökkel vagy vonatkozó különleges esetekkel kapcsolatos. A szomszédos sínáramkörök közötti elektromos csatlakozásoknak lehet olyan területe, ahol a jármű egy tengelyének érzékelése nem biztosított

K

1.1.1.3.8.5

A jármű orrának legnagyobb megengedett hossza

[NNNN]

Hosszúság milliméterben kifejezve.

Sínáramkörökkel és tengelyszámlálókkal kapcsolatos. A vonatérzékelési rendszernek érzékelnie kell az első tengelyt, mielőtt a vonat orra az előtte lévő veszélyes helyet eléri, valamint az utolsó tengelyt mindaddig, amíg a vonat vége el nem hagyja a veszélyes helyet. Az „orr” kifejezés a jármű vagy vonat mindkét (elülső és hátsó) végére alkalmazható

K

1.1.1.3.8.6

Legkisebb megengedett nyomkarima-szélesség

[NNN]

Szélesség milliméterben kifejezve.

Tengelyszámlálókkal és pedálokkal kapcsolatos. A tengelyszámláló érzékelési mezőjét az elhaladó kerék befolyásolja. A nyomkarima-szélességnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy kielégítően befolyásolja a mezőt a megfelelő érzékelés érdekében

M

1.1.1.3.8.7

Legkisebb megengedett kerékátmérő

[NNN]

Átmérő milliméterben kifejezve.

Kompatibilitás a tengelyszámlálókkal. A tengelyszámláló érzékelési mezőjének befolyásolási területe (a kerék nyomkarima-felületén) összefügg a kerékátmérővel

K

1.1.1.3.8.8

A nyomkarima legkisebb megengedett vastagsága

[NN.N]

Vastagság milliméterben kifejezve.

Kompatibilitás a tengelyszámlálókkal és pedálokkal. A tengelyszámláló érzékelési mezőjét az elhaladó kerék befolyásolja. A nyomkarima-vastagságnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy kielégítően befolyásolja a mezőt a megfelelő érzékelés érdekében

K

1.1.1.3.8.9

A nyomkarima legkisebb megengedett magassága

[NN.N]

Magasság milliméterben kifejezve.

Kompatibilitás a tengelyszámlálókkal és pedálokkal. A tengelyszámláló érzékelési mezőjét az elhaladó kerék befolyásolja. A nyomkarima-magasságnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy kielégítően befolyásolja a mezőt a megfelelő érzékelés érdekében

K

1.1.1.3.8.10

A nyomkarima legnagyobb megengedett magassága

[NN.N]

Magasság milliméterben kifejezve.

Kompatibilitás a tengelyszámlálókkal és pedálokkal. A tengelyszámláló érzékelési mezőjét az elhaladó kerék befolyásolja. A nyomkarima magasságának tartományát az Sh(min)–Sh(max) dimenzióban kell meghatározni.

K

1.1.1.3.8.11

Legkisebb megengedett tengelyterhelés

[N.N]

Terhelés tonnában kifejezve.

Kompatibilitás a sínáramkörökkel és a pedálokkal. A legkisebb tengelyterhelés aktiválja a pedálokat. A legkisebb tengelyterhelésnek jótékony hatása van a kerék és a sín közötti ellenállásra is, ami fontos a sínáramkörök működése szempontjából

K

1.1.1.3.8.12

A kerekek körüli fémmentes térre vonatkozó szabályok megléte

[I + link/N]

Kompatibilitás a tengelyszámlálók kerékérzékelőivel. A tengelyszámlálók elve az elektromágneses mező torzulásán alapul. A torzulásnak csak a kerék áthaladásánál kell megjelennie, a jármű egyéb részein nem. Nyitott kérdés, a nemzeti szabályokra mutató linkkel (ha vannak)

K

1.1.1.3.8.13

A járművek fémtömegére vonatkozó szabályok megléte

[I + link/N]

Kompatibilitás az indukciós hurokerősítő rendszerrel. A fémtömeg befolyásolja a hurokérzékelő rendszereket. Nyitott kérdés, a nemzeti szabályokra mutató linkkel (ha vannak)

K

1.1.1.3.8.14

A kerék anyagának előírt ferromágneses jellemzői

[I/N]

Kompatibilitás a tengelyszámlálók kerékérzékelőivel. Ez a jellemző szükséges a tengelyszámlálók elektromágneses mezőjének torzulásának előidézéséhez a megfelelő érzékelés érdekében.

A CCS ÁME-ben található előírás nem precíz

K

1.1.1.3.8.15

A kerékpár ellentétes oldali kerekei közötti legnagyobb megengedett impedancia

[N.NN]

Impedancia ohmban kifejezve.

Kompatibilitás a sínáramkörökkel. A sínáramkör csak akkor képes a jármű érzékelésére, ha a sínek közötti impedancia nem halad meg egy bizonyos értéket. Ez az érték a kerékpár ellentétes oldali kerekei közötti impedancia és a kerék/sín felület kontakt ellenállásának értékéből tevődik össze. Az itt megadott, a kapcsolódási pontra vonatkozó követelmények kizárólag a kerékpár ellentétes oldali kerekeinek futófelületei közötti elektromos ellenállásra vonatkoznak

K

1.1.1.3.8.16

Legkisebb megengedett impedancia az áramszedő és a kerekek között

[N.NN]

Impedancia ohmban kifejezve.

Kompatibilitás a sínáramkörökkel. A sínáramköri érzékelő rendszerekben az energiaellátó rendszer által keltett harmonikus hullámok interferenciát okozhatnak, és a felsővezeték-rendszereken keresztül az egyik vágányról a másikra ható keresztező hatás keletkezhet. A jármű megfelelően magas impedanciája megelőzheti ezt

K

1.1.1.3.8.17

Maximális homokszórási output

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

500 g/800 g/egyéb (részletezze)

30 másodpercre vonatkozó legnagyobb output. Kompatibilitás a sínáramkörökkel. A túl sok homok azzal a kockázattal jár, hogy a vonatérzékelés nem lehetséges a sínáramkörökkel ellátott síneken

K

1.1.1.3.8.18

A homokszórásnak a vezető általi kötelező felülbírálása

[I/N]

Kompatibilitás a sínáramkörökkel azokon a helyeken, ahol a homokszórás használata nem megengedett

K

1.1.1.3.9

Az elektromágneses interferenciákkal kapcsolatos paraméterek

1.1.1.3.9.1

A sínekben keletkező visszavezető áramkörökre vonatkozó szabályok megléte

[I + link/N]

Kompatibilitás a sínáramkörökkel és a tengelyszámlálók kerékdetektoraival. A sínek vontatási áramában fellelhető harmonikus hullámok zavarhatják a sínáramkörök működését. A sínekben található egyenáram telítheti a tengelyszámlálók érzékelőit, megakadályozva azok működését. Nyitott kérdés, a nemzeti szabályokra mutató linkkel (ha vannak)

K

1.1.1.3.9.2

Az elektromos, mágneses és elektromágneses mezőkre vonatkozó szabályok megléte

[I + link/N]

Kompatibilitás a kerékdetektorokkal. A jármű által keltett elektromágneses mezők zavarhatják a tengelyszámlálók és a kerékdetektorok működését. Nyitott kérdés, a nemzeti szabályokra mutató linkkel (ha vannak)

K

1.1.1.3.10

Pályamenti rendszer meghibásodás esetén

1.1.1.3.10.1

ETCS-szint meghibásodás esetén

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

nincs/1/2/3

Rendszer meghibásodás esetén. A normális üzemmódra érvényes ETCS-szint meghibásodása esetén a vonat mozgását másik ETCS-szinttel lehet ellenőrizni. Példa: az 1. szint, mint a 2. szintre vonatkozó korlátozott mód

K

1.1.1.3.10.2

B. osztályú vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszer meghibásodás esetén

[karakterlánc]

többszörös választás előre meghatározott listáról:

LZB DE/LZB Spanyolország/LZB AT/TVM430/PZB 90/egyéb (részletezze)

Rendszer meghibásodás esetén. A normális üzemmódra érvényes ETCS meghibásodása esetén a vonat mozgását más módon lehet ellenőrizni. Példa: a vonat üzemelését B. osztályú rendszer és/vagy pályamenti jelző védi

K

1.1.1.3.11

A fékkel kapcsolatos paraméterek

1.1.1.3.11.1

Legkisebb előírt fékhatásosság

[I + link/N]

A fékezési görbék kiszámításához a sebesség ellenőrzésére

A fékhatásosságra vonatkozó követelmény függhet a következőktől:

Két egymást követő jelző közötti távolság (a vágányszakasz hossza)

Vonat sebessége

Vonat tömege

Lejtés

E

1.1.1.3.12

Egyéb, az ellenőrző-irányító-jelző rendszerrel kapcsolatos paraméterek

1.1.1.3.12.1

Billenés lehetséges

[I + link/N]

A billenő funkció használatának lehetősége lehetővé teszi a gyorsabb haladást a kanyarokban, és lerövidíti a menetidőt az ETCS-sel felszerelt vonalakon (a „billenő kocsiszekrényes vonat” külön vonatkategóriájának használatával az ETCS-sel felszerelt vonatok vonatkozásában); e funkció használatának lehetősége nélkül még az ETCS-sel felszerelt billenő kocsiszekrényes vonatok is közönséges vonatokként haladnak, a kanyarokban érvényes szigorúbb sebességkorlátozások mellett

E

1.2

ÜZEMELTETÉSI PONT

1.2.0.0.0

Általános információ

1.2.0.0.0.1

Üzemeltetési pont neve

[karakterlánc]

Általában a városhoz, a faluhoz vagy a forgalom-ellenőrzési célhoz kapcsolódó név

E

1.2.0.0.0.2

Üzemeltetési pont azonosító kódja

[AANNNNNNNNNNNNNN]

A SEDP (Európai stratégiai megvalósítási terv) által az FTA ÁME számára kidolgozott kód, a CEN CWA15541:May2006 szerint. Az országkód két betűből, a helyi kód tizennégy számból áll

K

1.2.0.0.0.3

Üzemeltetési pont nemzeti azonosító kódja

[karakterlánc]

Egyedi üzemeltetésipont-azonosító vagy egyedi üzemeltetésipont-szám a tagállamon belül

E

1.2.0.0.0.4

Üzemeltetési pont típusa

[karakterlánc]

többszöri választás előre meghatározott listáról:

állomás/utasmegálló/áruterminál/elágazás/rendező/egyéb (részletezze)

A létesítmény típusa az uralkodó üzemeltetési funkcióra/funkciókra vonatkoztatva

K

1.2.0.0.0.5

Üzemeltetési pont helye

[WGS84 + NNN.NN + karakterlánc]

Földrajzi koordináták az egységes WGS geodéziai vonatkoztatási rendszer szerint, és az üzemeltetési pont helyét meghatározó, a vonalazonosítóval kapcsolatos km vagy mérföld. Ez általában az üzemeltetési pont közepe

K

1.2.1

VÁGÁNY

1.2.1.0.0

Általános információ

1.2.1.0.0.1

PM neve

[karakterlánc]

Pályahálózat-működtető: minden, a vasúti infrastruktúra létrehozásáért és fenntartásáért felelős közszervezet vagy vállalkozás (a 2001/14/EK irányelv 2. cikkének h) pontja)

K

1.2.1.0.0.2

A vágány azonosítója

[karakterlánc]

Egyedi vágányazonosító vagy egyedi vágányszám az üzemeltetési ponton belül

K

1.2.1.0.1

A vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozatok

1.2.1.0.1.1

Az vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.2.1.0.1.2

Az vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.2.1.0.2

Teljesítményparaméterek

1.2.1.0.2.1

Vonal típusa

[RN]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

I/II/III/IV/V/VI/VII

Vonal fontossága (törzsvonal vagy egyéb) és az átjárhatósághoz szükséges (új vagy frissített) paraméterek elérésének módja a CR INF ÁME meghatározása szerint. Ez a paraméter csak a TEN-vonalakon található üzemeltetési pontokra alkalmazható

K – TEN HS

K – TEN CR

1.2.1.0.2.2

Forgalom típusa

[A]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

SZ/Á/V

Megadja egy ÁME-vonalkategória vonatkozásában a célrendszer uralkodó forgalmát és a megfelelő alapvető paramétereket (személy, áru, vegyes) a CR INF ÁME meghatározása szerint. Ez a paraméter csak a TEN-vonalakon kívül található üzemeltetési pontokra alkalmazható

K

1.2.1.0.3

A vonal kialakítása

1.2.1.0.3.1

Interoperábilis űrszelvény

[AA]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

GA/GB/GC

Az EN 15273-3:2009 szabvány C. mellékletében meghatározott GA, GB vagy GC űrszelvény

K

1.2.1.0.3.2

Multinacionális űrszelvények

[karakterlánc]

Multilaterális űrszelvény (EN 15273-3:2009, D. melléklet, D.1–D.3. szakaszok) vagy a GA, GB és GC űrszelvénytől eltérő nemzetközi űrszelvény (EN 15273-3:2009, C. melléklet, C.2.1. szakasz)

K

1.2.1.0.3.3

Nemzeti űrszelvények

[karakterlánc]

Az EN 15273:3-2009 szabványban meghatározott belföldi űrszelvény vagy más helyi űrszelvény

E

1.2.1.0.4

Vágányparaméterek

1.2.1.0.4.1

Névleges nyomtáv

[NNNN]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

1000, 1435, 1520, 1524, 1600, 1668

A nyomtávot azonosító, milliméterben kifejezett egyetlen érték. Több sínből álló vágányok esetén az adatokat a külön vágányként történő üzemre tervezett minden sínpárra önállóan kell közzétenni

K

1.2.1.0.5

Alagút

1.2.1.0.5.1

PM neve

[karakterlánc]

Pályahálózat-működtető: minden, a vasúti infrastruktúra létrehozásáért és fenntartásáért felelős közszervezet vagy vállalkozás (a 2001/14/EK irányelv 2. cikkének h) pontja)

K

1.2.1.0.5.2

Az alagút azonosítója

[karakterlánc]

Egyedi alagútazonosító vagy egyedi alagútszám a tagállamon belül

E

1.2.1.0.5.3

Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.2.1.0.5.4

Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.2.1.0.5.5

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút tényleges hossza (méterben kifejezve) kapuzattól kapuzatig a sínkorona szintjén. Csak 100 m hosszú vagy hosszabb alagutak esetében kötelező

E

1.2.1.0.5.6

Vészhelyzeti terv megléte

[I/N]

A PM irányításával, adott esetben a vasúttársaságokkal együttműködésben kidolgozott terv, mentőszolgálatok és illetékes hatóságok minden alagútra vonatkozóan. Összhangban kell lennie a rendelkezésre álló önmentő, evakuálási és mentési eszközökkel (a vasúti alagutak biztonságára vonatkozó [SRT] ÁME, 2008/163/EK határozat)

K – ÁME

E – meglévő

1.2.1.0.6

Peron

1.2.1.0.6.1

PM neve

[karakterlánc]

Pályahálózat-működtető: minden, a vasúti infrastruktúra létrehozásáért és fenntartásáért felelős közszervezet vagy vállalkozás (a 2001/14/EK irányelv 2. cikkének h) pontja)

K

1.2.1.0.6.2

A peron azonosítója

[karakterlánc]

Egyedi peronazonosító vagy egyedi peronszám az üzemeltetési ponton belül

K

1.2.1.0.6.3

A peron besorolása

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

HS TEN/CR TEN/TEN-en kívül

A peront a HS TEN, a CR TEN részeként, vagy a TEN-en kívül üzemeltetik

K

1.2.1.0.6.4

A mozgáskorlátozott személyekre (PRM) vonatkozó szabályok alkalmazása

[I/N]

Információ arról, hogy a peron megfelel-e a PRM ÁME-nek

K

1.2.1.0.6.5

A peronra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.2.1.0.6.6

A peronra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (INF/PRM)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.2.1.0.6.7

A peron hasznos hossza

[NNNN]

A peron azon részének legnagyobb folyamatos hossza (méterben kifejezve), amely mellett a vonat normál üzemi körülmények között, utasok fel- és leszállása céljából történő megállását tervezik, a megállási tűréshatárnak megfelelő hossz ráhagyásával (CR INF ÁME)

K

1.2.1.0.6.8

Peron magassága

[NNNN]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

550/760/egyéb (részletezze)

A peron felső része és a szomszédos vágány futófelülete közötti távolság. Névleges érték milliméterben kifejezve

K

1.2.1.0.6.9

A vonatnak a peronról való elindítására szolgáló rögzített berendezések

[karakterlánc]

A jelzőberendezés részeként rendelkezésre álló rögzített felszerelések (például tükrök, CCTV-kamerák), amely lehetővé teszik a peronszemélyzet számára, hogy jelezze a vonat személyzetének, hogy az mikor zárja az ajtókat, és ha ez sikeresen megtörtént, indítsa a vonatot

E

1.2.1.0.6.10

Felszállást segítő eszközök megléte a peronon

[I/N]

Információ arról, hogy rendelkezésre áll-e bármilyen, a vonatra való felszállást elősegítő eszköz a peronon

K

1.2.2

KEZELŐ VÁGÁNY

1.2.2.0.0

Általános információ

1.2.2.0.0.1

PM neve

[karakterlánc]

Pályahálózat-működtető: minden, a vasúti infrastruktúra létrehozásáért és fenntartásáért felelős közszervezet vagy vállalkozás (a 2001/14/EK irányelv 2. cikkének h) pontja)

K

1.2.2.0.0.2

A kezelő vágány azonosítója

[karakterlánc]

Egyedi kezelővágány-azonosító vagy egyedi kezelővágányszám az üzemeltetési ponton belül

K

1.2.2.0.0.3

Kezelő vágány besorolása

[karakterlánc]

egyetlen választás előre meghatározott listáról:

HS TEN/CR TEN/TEN-en kívül

A kezelő vágányt a HS TEN, a CR TEN részeként vagy a TEN-en kívül üzemeltetik

K

1.2.2.0.1

A kezelő vágányra vonatkozó hitelesítési nyilatkozat

1.2.2.0.1.1

A kezelő vágányra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.2.2.0.1.2

A kezelő vágányra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (INF)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.2.2.0.2

Teljesítményparaméter

1.2.2.0.2.1

A kezelő vágány hasznos hossza

[NNNN]

A kezelő vágány/tárolóvágány méterben kifejezett teljes hossza, ahol a vonatot biztonságosan lehet félreállítani

K

1.2.2.0.3

A vonal kialakítása

1.2.2.0.3.1

Legnagyobb lejtés tárolóvágányok esetében

[N.N]

Az ÁME-határértéket (2,5 milliméter per méterben kifejezve) meghaladó lejtés értéke

E – meglévő

1.2.2.0.3.2

Legkisebb vízszintes ívsugár

[NNN]

Az ívsugár értéke (méterben kifejezve), ha a CR INF ÁME-ben megadott alsó határérték alatt van az ÁME-nek nem megfelelő vonalakon

E – meglévő

1.2.2.0.3.3

Legkisebb függőleges ívsugár

[NNN]

Az ívsugár értéke (méterben kifejezve), ha a CR INF ÁME-ben megadott alsó határérték alatt van az ÁME-nek nem megfelelő vonalakon

E – meglévő

1.2.2.0.4

A vonatokat kiszolgáló helyhez kötött berendezések

1.2.2.0.4.1

Illemhelyürítés megléte

[I + link/N]

Az illemhelyürítő típusa (a vonatokat kiszolgáló helyhez kötött berendezés) az INF ÁME-k meghatározása szerint. Ha igen, adjon meg egy külső dokumentumra mutató linket

K

1.2.2.0.4.2

Külső tisztítási eszközök megléte

[I + link/N]

Külső tisztítási eszköz típusa (a vonatokat kiszolgáló helyhez kötött berendezés) az INF ÁME-k meghatározása szerint. Ha igen, adjon meg egy külső dokumentumra mutató linket

K

1.2.2.0.4.3

Vízfeltöltés megléte

[I + link/N]

Vízfeltöltés típusa (a vonatokat kiszolgáló helyhez kötött berendezés) az INF ÁME-k meghatározása szerint. Ha igen, adjon meg egy külső dokumentumra mutató linket

K

1.2.2.0.4.4

Üzemanyag-feltöltés megléte

[I + link/N]

Üzemanyag-feltöltés típusa (a vonatokat kiszolgáló helyhez kötött berendezés) az INF ÁME-k meghatározása szerint. Ha igen, adjon meg egy külső dokumentumra mutató linket

K

1.2.2.0.4.5

Homokfeltöltés megléte

[I + link/N]

Homokfeltöltő típusa (a vonatokat kiszolgáló helyhez kötött berendezés). Ha igen, adjon meg egy külső dokumentumra mutató linket

K

1.2.2.0.4.6

Pályamenti áramellátás megléte

[I + link/N]

Pályamenti áramellátás típusa (a vonatokat kiszolgáló helyhez kötött berendezés) az INF ÁME-k meghatározása szerint. Ha igen, adjon meg egy külső dokumentumra mutató linket

K

1.2.2.0.5

Alagút

1.2.2.0.5.1

PM neve

[karakterlánc]

Pályahálózat-működtető: minden, a vasúti infrastruktúra létrehozásáért és fenntartásáért felelős közszervezet vagy vállalkozás (a 2001/14/EK irányelv 2. cikkének h) pontja)

K

1.2.2.0.5.2

Az alagút azonosítója

[karakterlánc]

Egyedi alagútazonosító vagy egyedi alagútszám a tagállamon belül

E

1.2.2.0.5.3

Az alagútra vonatkozó EK-hitelesítési nyilatkozat (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az EK-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

K – ÁME

1.2.2.0.5.4

Az alagútra vonatkozó MI-igazolási nyilatkozat (SRT)

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Az MI-nyilatkozatok egyedi száma az átjárhatósággal kapcsolatos dokumentumok továbbításának gyakorlati szabályairól szóló dokumentumban (ERA/INF/10-2009/INT) előírt formai követelmények szerint

E – meglévő

1.2.2.0.5.5

Alagút hossza

[NNNNN]

Az alagút tényleges hossza (méterben kifejezve) kapuzattól kapuzatig a sínkorona szintjén. Csak 100 m hosszú vagy hosszabb alagutak esetében kötelező

E

1.2.2.0.5.6

Vészhelyzeti terv megléte

[I/N]

A PM irányításával, adott esetben a vasúttársaságokkal együttműködésben kidolgozott terv, mentőszolgálatok és illetékes hatóságok minden alagútra vonatkozóan. Összhangban kell lennie a rendelkezésre álló önmentő, evakuálási és mentési eszközökkel (a vasúti alagutak biztonságára vonatkozó (SRT) ÁME, 2008/163/EK határozat)

K – ÁME

E – meglévő

4.   HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

4.1.   Eljárások

Az adatszolgáltatási kérelmek teljesítése érdekében a nyilvántartásnak támogatnia kell a 2. táblázatban meghatározott eljárásokat.

2. táblázat

Eljárások jegyzéke

Adatok lekérése a tervezett vonatnak az útvonallal való összeegyeztethetőségének megállapítása érdekében

Egy adott útvonalra vonatkozó műszaki jellemzők visszakeresése a helyhez kötött berendezések és a járművek közötti műszaki összeegyeztethetőség ellenőrzésére, az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásával fennálló interfésznek megfelelően

Adatok lekérése a helyhez kötött berendezések műszaki összeegyeztethetőségének biztosítása érdekében

Egy adott vonalszakaszra vonatkozó műszaki jellemzők visszakeresése az azzal a rendszerrel fennálló interfészek vizsgálatának érdekében, amelyhez a határokon illeszkedik

Adatok lekérése a járműalrendszerek tervezéséhez

A hálózat egy bizonyos részére vonatkozó műszaki jellemzők visszakeresése annak érdekében, hogy a megfelelőség a járművek tervezésénél és üzembe helyezésük engedélyezésénél a típus szintjén biztosítva legyen

Adatok lekérése az európai uniós vasúthálózat átjárhatóságának nyomon követéséhez

A hálózat egyes részeire vonatkozó műszaki jellemzők visszakeresése az uniós interoperábilis hálózat irányában tett előrelépés rendszeres, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók szempontjából történő ellenőrzése érdekében

4.2.   Felülvizsgálati időközök

A tagállamok rendszeresen, legalább háromhavonta frissítik a nyilvántartásban szereplő elemeket. Az egyik frissítés időpontja egybeesik a vasúthálózat-használati feltételek éves közzétételének időpontjával.


Top