Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1228

A Bizottság 1228/2010/EU rendelete ( 2010. december 15. ) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

OJ L 336, 21.12.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 113 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1228/oj

21.12.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 336/17


A BIZOTTSÁG 1228/2010/EU RENDELETE

(2010. december 15.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozta a Kombinált Nómenklatúrát (KN) azzal a céllal, hogy eleget tegyen a Közös Vámtarifa, az uniós külkereskedelmi statisztika és az árubehozatalra vagy árukivitelre vonatkozó, más uniós politikák által előírt követelményeknek.

(2)

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet (2) meghatározza azokat az eseteket, amelyek tekintetében adóztatás nem indokolt.

(3)

Bizonyos körülmények között, figyelembe véve az 1186/2009/EK rendeletben említett árumozgások némelyikének különleges jellegét, helyénvalónak tűnik külön KN-kód hozzárendelése révén csökkenteni az ilyen árumozgások bejelentéséhez kapcsolódó adminisztratív terheket. Ez különösen akkor szükséges, ha az árumozgásban érintett áruk egyes típusainak a vámáru-nyilatkozat elkészítése céljából történő besorolása a szóban forgó érdekekhez képest aránytalan munkaterheléssel és költséggel járna.

(4)

A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. február 9-i 113/2010/EU bizottsági rendelet (3) és a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. november 18-i 1982/2004/EK bizottsági rendelet (4) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az Unión kívüli és azon belüli kereskedelemre vonatkozó statisztikákban bizonyos árukra egyszerűsített kódrendszert használjanak.

(5)

Ezek a rendeletek meghatározott feltételek között alkalmazandó külön árukódokat írnak elő. Az átláthatóság érdekében és tájékoztatási célból ezeket a kódokat bele kell foglalni a Kombinált Nómenklatúrába.

(6)

Ezért a Kombinált Nómenklatúrát ki kell egészíteni a 99. árucsoporttal.

(7)

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 15-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 324., 2009.12.10., 23. o.

(3)  HL L 37., 2010.2.10., 1. o.

(4)  HL L 343., 2004.11.19., 3. o.


MELLÉKLET

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzékben a második rész XXI. áruosztályának 99. árucsoportjához tartozó szöveget „(A hatáskörrel rendelkező közösségi hatóságok által meghatározott külön felhasználásra fenntartva)” a következő szöveg váltja fel: „Kombinált Nómenklatúra szerinti külön kódok”.

2.

A második részben a XXI. áruosztály 98. árucsoportjának vége és a harmadik rész között a szöveg a következő 99. árucsoporttal egészül ki:

99.   ÁRUCSOPORT

KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRA SZERINTI KÜLÖN KÓDOK

I.   árualcsoport

Bizonyos különleges árumozgásokra vonatkozó, Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok

(behozatal vagy kivitel)

Kiegészítő megjegyzések:

1.

Ezen árualcsoport rendelkezései csak az abban hivatkozott árumozgásokra alkalmazandók.

Az ilyen árukat a megfelelő alszámmal kell bejelenteni, ha annak, valamint bármely más alkalmazandó rendeletnek a feltételei és követelményei teljesülnek. Az áruk leírásának kellően pontosnak kell lennie, hogy lehetővé tegye azonosításukat.

A tagállamok azonban dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák ezen árualcsoport rendelkezéseit, amennyiben behozatali vámokat vagy más díjakat érintenek.

2.

Ezen árualcsoport rendelkezései nem alkalmazandók a tagállamok közötti áruforgalomra.

3.

Nem tartoznak ebbe az árualcsoportba az 1186/2009/EK rendeletben foglalt olyan importált vagy exportált áruk, amelyekre vonatkozóan elutasították a behozatali vagy kiviteli vám alóli mentességet.

A tilalom vagy korlátozás alá eső árukat érintő mozgások szintén nem tartoznak ezen árualcsoportba.

KN-kód

Árumegnevezés

Megjegyzés

1

2

3

 

Az 1186/2009/EK rendeletben foglalt egyes áruk (behozatal és kivitel):

 

9905 00 00

Szokásos lakóhelyüket áthelyező természetes személyek személyes vagyontárgyai

 (1)

9919 00 00

A fent említettektől eltérő, következő áruk:

 

a szokásos tartózkodási helyét házasságkötése alkalmával áthelyező személy tulajdonában levő kelengye és háztartási ingóságok; öröklés útján szerzett személyes vagyontárgyak

 (1)

előírt iskolai ruházatok, oktatási anyagok, valamint iskolai tanulóknak vagy felsőoktatási intézmény hallgatóinak háztartási célú ingóságai

 (1)

elhunyt személyek testét tartalmazó koporsók és a hamvaikat tartalmazó urnák, valamint kegyeleti tárgyak

 (1)

jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére és katasztrófák áldozatai számára szánt áruk

 (1)

II.   árualcsoport

Bizonyos különleges árumozgásokhoz tartozó statisztikai kódok

Kiegészítő megjegyzések:

1.

A Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. február 9-i 113/2010/EU bizottsági rendelet (2) és a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. november 18-i 1982/2004/EK bizottsági rendelet (3) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az EU-n kívüli és azon belüli kereskedelemre vonatkozó statisztikákban bizonyos árukra egyszerűsített kódrendszert használjanak.

2.

Az ebben az árualcsoportban megállapított kódok a 113/2010/EU és az 1982/2004/EK rendeletben meghatározott feltételek hatálya alá tartoznak.

Kód

Árumegnevezés

1

2

9930

Hajóra és légi járműre szállított áru:

9930 24 00

a KN 1–24. árucsoportjába tartozó áru

9930 27 00

a KN 27. árucsoportjába tartozó áru

9930 99 00

máshová besorolt áru

9931

A tengeri létesítmény személyzete részére vagy a tengeri létesítmény motorjainak, gépeinek és más berendezéseinek működtetéséhez szállított áru:

9931 24 00

a KN 1–24. árucsoportjába tartozó áru

9931 27 00

a KN 27. árucsoportjába tartozó áru

9931 99 00

máshová besorolt áru

9950 00 00

Csak tagállamok közötti áruforgalom keretében folyó egyedi, 200 EUR-t meg nem haladó értékű ügyletek esetében és néhány esetben maradványtermékek bejelentéséhez használt kód


(1)  Behozatal esetén az ezen alszám alá való besorolás és a behozatali vám alóli mentesség az 1186/2009/EK rendeletben megállapított feltételek hatálya alá tartozik.

(2)  HL L 37., 2010.2.10., 1. o.

(3)  HL L 343., 2004.11.19., 3. o.


Top