EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0573

A Bizottság 573/2010/EU rendelete ( 2010. június 30. ) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 185/2010/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

OJ L 166, 1.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 21 - 25

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; közvetve hatályon kívül helyezte: 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/573/oj

1.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 166/1


A BIZOTTSÁG 573/2010/EU RENDELETE

(2010. június 30.)

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló 185/2010/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében a Bizottságnak részletes intézkedéseket kell elfogadnia a rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti közös alapkövetelmények és 4. cikkének (2) bekezdése szerinti, a közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedések végrehajtására vonatkozóan.

(2)

Amennyiben érzékeny védelmi intézkedéseket tartalmaznak, ezeket az intézkedéseket a Bizottság eljárási szabályzatának módosításáról szóló, 2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (2) értelmében a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában előírt módon EU minősített információként kell kezelni, és ennek megfelelően nem lehet őket közzétenni. Ezeket az intézkedéseket külön jogi aktusban, a tagállamoknak címzett határozatban indokolt elfogadni.

(3)

A 300/2008/EK rendelet a 4. cikkének (2) bekezdése és a 4. cikkének (3) bekezdése szerinti eljárásokkal összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott naptól, de legkésőbb 2010. április 29-től alkalmazandó teljes egészében. Ennek megfelelően a 300/2008/EK rendelet és annak végrehajtási jogi aktusai alkalmazásának összehangolása érdekében indokolt, hogy ez a rendelet is 2010. április 29-től legyen alkalmazandó.

(4)

Mindezekkel összefüggésben a nemzeti polgári repülésbiztonság minőség-ellenőrzési programjaira vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló, 2003. július 4-i 1217/2003/EK bizottsági rendeletet (3), a polgári légiközlekedés-védelem területén történő bizottsági vizsgálatok lefolytatására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2003. augusztus 22-i 1486/2003/EK bizottsági rendeletet (4), a repülőtereken található szigorított biztonsági területek kritikus részeinek közös meghatározásáról szóló, 2004. június 21-i 1138/2004/EK bizottsági rendeletet (5) és az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2008. augusztus 8-i 820/2008/EK bizottsági rendeletet (6) – amelyek mind a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet hajtották végre (7) – hatályon kívül kell helyezni.

(5)

A 300/2008/EK rendelet 18. cikke lehetővé teszi, hogy az utasokra közvetlen hatással lévő intézkedések Bizottság általi közzétételére vonatkozó általános szabály ellenére, bizonyos, a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat értelmében minősített információként kezeljenek, és azok ne kerüljenek közzétételre. Ezeket az intézkedéseket külön jogi aktusban, a tagállamoknak címzett határozatban indokolt elfogadni. A határozat érzékeny védelmi intézkedéseket és eljárásokat tartalmazó részét indokolt nem közzétenni, illetve indokolt, hogy azok kizárólag a jogos érdekekkel rendelkező üzemeltetők és jogi személyek számára legyenek hozzáférhetők. Ilyen intézkedések lehetnek többek között a szigorított védelmi területre való belépéskor vagy az ott tartózkodáskor a légi járművek, járművek, személyek, poggyász, postai küldemények és áruk ellenőrzési módjára vonatkozó egyes részletes eljárások, illetve az ezek alóli kivételek, valamint az átvizsgáló berendezések műszaki specifikációi.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott, a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a polgári légi közlekedés védelmi szempontból aggályos jogellenes cselekményekkel szembeni megóvását szolgáló közös alapkövetelményekre vonatkozó részletes intézkedéseket, valamint az ezeket a közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket állapítja meg.

2. cikk

A végrehajtás szabályai

(1)   Az 1. cikkben említett intézkedéseket a melléklet állapítja meg.

(2)   A 300/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programoknak ezt a rendeletet megfelelően figyelembe kell venniük.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba és akkortól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. június 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

(3)  HL L 169., 2003.7.8., 44. o.

(4)  HL L 213., 2003.8.23., 3. o.

(5)  HL L 221., 2004.6.22., 6. o.

(6)  HL L 221., 2008.8.19., 8. o.

(7)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o.


MELLÉKLET

A 185/2010/EU rendelet (1) melléklete a következőképpen módosul:

A.

A 4. fejezet a következő 4.1.1.2. c) ponttal egészül ki:

„c)

robbanóanyag-kereső kutyákkal és az a) pontnak megfelelően.”

B.

A 4. fejezet a következő 4.1.1.9. ponttal egészül ki:

„4.1.1.9.

A robbanóanyag-kereső kutyák csak kiegészítő átvizsgálásra használhatók.”

C.

A 4. fejezet a következő 4.1.2.3. d) ponttal egészül ki:

„d)

robbanóanyag-kereső kutyákkal és az a) pontnak megfelelően.”

D.

Az 5. fejezet a következő 5.1.1. e) ponttal egészül ki:

„e)

robbanóanyag-kereső kutyák.”

E.

A 12. fejezet a következő 9. ponttal egészül ki:

„12.9.   ROBBANÓANYAG-KERESŐ KUTYÁK

12.9.1.   Általános elvek

12.9.1.1.

A robbanóanyag-kereső kutya (EDD) képes meghatározott és annál nagyobb mennyiségű robbanóanyag érzékelésére és a robbanóanyag jelenlétének jelzésére.

12.9.1.2.

Az érzékelést nem befolyásolja a robbanóanyag alakja, helye és elhelyezkedése.

12.9.1.3.

A robbanóanyag-kereső kutya a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függelékében felsorolt robbanóanyagok felismerését passzív válasz formájában jelzi.

12.9.1.4.

A robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető átvizsgálás céljára akkor vehető igénybe, ha mindketten külön-külön és együttesen is megkapták a jóváhagyást.

12.9.1.5.

A robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető alapkiképzésben, majd szinten tartó képzéseken vesz részt a szükséges kompetenciák megszerzése és fenntartása, és adott esetben új kompetenciák elsajátítása érdekében.

12.9.1.6.

A robbanóanyag-kereső kutyából és a kutyavezető(k)ből álló robbanóanyag-kereső team a jóváhagyást a kiképzés sikeres teljesítése után kaphatja meg.

12.9.1.7.

A robbanóanyag-kereső team jóváhagyására a vonatkozó bizottsági határozat 12-E. és 12-F. függelékével összhangban a felelős hatóság vagy az e hatóság nevében eljáró szerv jogosult.

12.9.1.8.

A felelős hatóság jóváhagyását követően a robbanóanyag-kereső team védelmi átvizsgálás céljára vagy a kutya szabad hozzáférésén alapuló módszerrel (free running method), vagy távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel (remote explosive scent tracing method) vehető igénybe.

12.9.2.   A robbanóanyag-kereső kutyára vonatkozó előírások

12.9.2.1.

A robbanóanyag-kereső kutyák teljesítményére vonatkozó követelményeket a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függeléke határozza meg.

12.9.2.2.

A személyek, a kézipoggyász, az utasokon kívüli egyéb személyeknél lévő tárgyak, a járművek, a légi járművek, a fedélzeti ellátmány, a repülőtéri ellátmány és a repülőterek szigorított védelmi területeinek átvizsgálására igénybe vett robbanóanyag-kereső teamnek teljesítenie kell az 1. érzékelési szabvány előírásait.

12.9.2.3.

A feladott poggyász, a légifuvarozói postai küldemények és anyagok, valamint a légi áru és a postai küldemények átvizsgálására igénybe vett robbanóanyag-kereső teamnek teljesítenie kell a 2. érzékelési szabvány előírásait.

12.9.2.4.

A távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel történő robbanóanyag-érzékelésre jóváhagyott robbanóanyag-kereső team kizárólag a légi áru átvizsgálására vehető igénybe, vagyis a 2. szabványba tartozó egyéb területeken nem.

12.9.2.5.

A robbanóanyag felderítésére irányuló átvizsgálásra igénybe vett robbanóanyag-kereső kutyát az állat egyéni azonosítására alkalmas eszközzel kell ellátni.

12.9.2.6.

A robbanóanyag-kereső feladatok ellátása során a robbanóanyag-kereső kutyát minden esetben a kutyával közös munkára jóváhagyott kutyavezető kíséri.

12.9.2.7.

A kutya szabad hozzáférésén alapuló módszerrel történő keresésre jóváhagyott robbanóanyag-kereső kutyához egy kutyavezető tartozik. Egy kutyavezető legfeljebb két robbanóanyag-kereső kutya irányítására kaphat jóváhagyást.

12.9.2.8.

A távoli robbanóanyag szagazonosító módszerrel jóváhagyott robbanóanyag-kereső kutyák esetében egy kutyát legfeljebb két kutyavezető irányíthat.

12.9.3.   A kiképzés követelményei

Kötelező általános kiképzés

12.9.3.1.

A robbanóanyag-kereső team kiképzése elméleti, gyakorlati és munkahelyi képzési elemeket foglal magába.

12.9.3.2.

A kiképzés tartalmát a felelős hatóság határozza meg vagy hagyja jóvá.

12.9.3.3.

A kiképzést a felelős hatóság vagy a nevében eljáró szerv végzi a 185/2010/EU rendelet mellékletének 11.5. pontjában meghatározottaknak megfelelő képesítéssel rendelkező kiképzők közreműködésével.

12.9.3.4.

A robbanóanyag felderítésére kiképzett kutyák csak erre az egy célra vehetők igénybe.

12.9.3.5.

A kiképzés során robbanóanyagot tartalmazó gyakorlóanyagokat kell alkalmazni.

12.9.3.6.

A gyakorlóanyagok kezeléséért felelős személyek megfelelő kiképzésben vesznek részt annak elkerülése érdekében, hogy az egyes robbanóanyag-szagminták eredeti szaga kontaminálódjon.

A robbanóanyag-kereső teamek alapkiképzése

12.9.3.7.

A robbanóanyag-kereső team a vonatkozó bizottsági határozat 12.9.3. pontjában szereplő kritériumoknak megfelelő alapkiképzésben vesz részt.

12.9.3.8.

A robbanóanyag-kereső team alapkiképzése magában foglalja a célmunkakörnyezetben zajló gyakorlati kiképzést is.

A robbanóanyag-kereső teamek szinten tartó képzése

12.9.3.9.

A robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető szinten tartó képzésben vesz részt, külön-külön és együtt, teamként is.

12.9.3.10.

A szinten tartó képzés célja az alapkiképzés során elsajátított kompetenciák, valamint a védelem területén megvalósult fejlesztéseknek megfelelő kompetenciák fenntartása.

12.9.3.11.

A robbanóanyag-kereső teamek szinten tartó képzésére legalább hathetes időközönként sor kerül. A szinten tartó képzés minimális időtartama hathetes időszakonként négy óra.

12.9.3.12.

A 11. pont nem alkalmazandó, amikor a robbanóanyag-kereső kutya legalább heti rendszerességgel részt vesz a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függelékében felsorolt valamennyi anyag felismerését célzó kiképzésben.

A robbanóanyag-kereső teamek kiképzéséről készített nyilvántartás

12.9.3.13.

Az alap- és a szinten tartó kiképzésről egyaránt nyilvántartást kell vezetni mind a robbanóanyag-kereső kutya, mind pedig a kutyavezető esetében, legalább az alkalmazásukról szóló szerződés időtartama alatt; a nyilvántartást a felelős hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátani.

A robbanóanyag-kereső teamek műveleti kiképzése

12.9.3.14.

A robbanóanyag-kereső kutya átvizsgálási feladatokra való alkalmazása során műveleti kiképzésben vesz részt a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függelékében szereplő teljesítménnyel kapcsolatos követelményeknek való megfelelése érdekében.

12.9.3.15.

A műveleti kiképzésre az alkalmazás időtartama alatt folyamatos véletlenszerű alapon kerül sor, és célja a robbanóanyag-kereső kutya felderítési teljesítményének jóváhagyott gyakorló anyagokkal történő mérése.

12.9.4.   Jóváhagyási eljárás

12.9.4.1.

A jóváhagyási eljárás során gondoskodni kell a következő kompetenciák méréséről:

a)

a robbanóanyag-kereső kutya képes megfelelni a vonatkozó bizottsági határozat 12-D. függelékében szereplő, a felderítési teljesítménnyel kapcsolatos követelményeknek;

b)

a robbanóanyag-kereső kutya képes a robbanóanyag jelenlétét passzív válasszal jelezni;

c)

a robbanóanyag-kereső kutya és a kutyavezető képesek hatékony teammunkát végezni; továbbá

d)

a kutyavezető képes a robbanóanyag-kereső kutya megfelelő vezetésére, a kutya jelzéseinek megfelelő értelmezésére, illetve megfelelően reagál abban az esetben, ha a kutya robbanóanyag jelenlétét jelzi.

12.9.4.2.

A jóváhagyási eljárás során a robbanóanyag-kereső team valamennyi alkalmazási területének megfelelő szimulációt kell végezni.

12.9.4.3.

A robbanóanyag-kereső team csak abban az esetben kaphatja meg az egyes területekre vonatkozó engedélyt, ha az adott terület vonatkozásában sikeresen teljesítette a kiképzést.

12.9.4.4.

A jóváhagyási eljárásokat a vonatkozó bizottsági határozat 12-E. és 12-F. függelékével összhangban kell lefolytatni.

12.9.4.5.

Az időszakos jóváhagyás érvényessége legfeljebb 12 hónap.

12.9.5.   Minőség-ellenőrzés

12.9.5.1.

A robbanóanyag-kereső teamet a vonatkozó bizottsági határozat 12-G. függelékében meghatározott intézkedéseknek megfelelő minőség-ellenőrzésnek kell alávetni.

12.9.6.   Az átvizsgálás módszere

A további részletes követelményeket a vonatkozó bizottsági határozat tartalmazza.”


(1)  HL L 55., 2010.3.5., 1. o.


Top