EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0196

A Bizottság 196/2010/EU rendelete ( 2010. március 9. ) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 60, 10.3.2010, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 057 P. 201 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; hatályon kívül helyezte: 32012R0649

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/196/oj

10.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 60/5


A BIZOTTSÁG 196/2010/EU RENDELETE

(2010. március 9.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1998. szeptember 11-én aláírt és a Közösség nevében a 2003/106/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról (PIC-eljárás) szóló rotterdami egyezményt (a továbbiakban: rotterdami egyezmény) a 689/2008/EK rendelet hajtja végre.

(2)

A növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (3), a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) és a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (5) alapján egyes vegyi anyagokkal kapcsolatban különböző szabályozási intézkedések születtek, amelyek figyelembevétele céljából a 689/2008/EK rendelet I. mellékletét módosítani szükséges.

(3)

A butralin, a dinikonazol-M, a flurprimidol, a nikotin és a propaklór hatóanyagok nem kerültek be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, ennek megfelelően ezeket a hatóanyagokat peszticidként használni tilos, ezért indokolt azokat felvenni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyag-jegyzékekbe.

(4)

Az antrakinon és a dikofol hatóanyagok nem kerültek be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, valamint a 98/8/EK irányelv I., IA. és IB. mellékletébe, ennek megfelelően ezeket a hatóanyagokat peszticidként használni tilos, ezért indokolt azokat felvenni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyag-jegyzékekbe.

(5)

A 2-naftiloxiecetsav, a propanil és a triciklazol hatóanyagok nem kerültek be a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, ennek megfelelően ezeket a hatóanyagokat peszticidként használni tilos, ezért indokolt azokat felvenni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében található vegyianyag-jegyzékekbe. Mivel a szóban forgó anyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére vonatkozóan új kérelmek érkeztek, a szóban forgó vegyi anyagok sorsára vonatkozó döntések meghozataláig ezeket a vegyi anyagokat nem indokolt felvenni a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 2. részében található vegyianyag-jegyzékbe.

(6)

A 2008 októberében tartott negyedik ülésén a rotterdami egyezményben részes felek konferenciája a tributil-ón vegyületeknek az említett egyezmény III. mellékletébe való felvételéről határozott, ennek megfelelően a tributil-ón vegyületek az egyezmény szerinti PIC-eljárás hatálya alá kerültek és így azokat a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében szereplő vegyianyag-jegyzékben külön fel kell tüntetni, illetve hozzá kell adni az ugyanannak a mellékletnek a 3. részében szereplő vegyianyag-jegyzékhez.

(7)

A tributil-ón vegyületeknek a 698/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében és 3. részében külön-külön történő feltüntetéséhez módosítani kell a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében a szerves ón(III)vegyületekre vonatkozóan már szereplő bejegyzéseket annak egyértelműsítése érdekében, hogy a tributil-ón vegyületek már nem tartoznak e bejegyzések hatálya alá.

(8)

A 2004/248/EK bizottsági határozat (6) értelmében az atrazin hatóanyag nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, ennek megfelelően az atrazin peszticidként való használata tilos, és a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét legkésőbb 2007. június 30-ig vissza kell vonni. Mivel az említett határidő már lejárt, a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyag-listák már meglévő bejegyzéseit módosítani kell az atrazin használatára vonatkozó tilalom tükrözése érdekében.

(9)

A 2004/141/EK bizottsági határozat (7) és a 2004/247/EK (8) bizottsági határozat értelmében az amitráz és a szimazin hatóanyagok nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, ennek megfelelően az említett hatóanyagok növényvédő szerekben való használata tilos, és a szóban forgó hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyét legkésőbb 2007. június 30-ig vissza kell vonni. Mivel az említett határidő már lejárt és olyan határozat született, hogy az amitráz és a szimazin hatóanyagok nem vehetők fel a 98/8/EK irányelv I., IA. és IB. mellékletébe, e hatóanyagok peszticidként történő felhasználása tehát tilos, ennek megfelelően a 689/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. és 2. részében szereplő vegyianyag-listák már meglévő bejegyzéseit módosítani kell az említett vegyi anyagok használatára vonatkozó tilalom tükrözése érdekében.

(10)

Ezért a 689/2008/EK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Annak érdekében, hogy a tagállamoknak és az ágazatnak elegendő ideje legyen meghozni a szükséges intézkedéseket, e rendelet alkalmazását indokolt későbbre halasztani.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1907/2006/EK rendelet 133. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 689/2008/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. május 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 204., 2008.7.31., 1. o.

(2)  HL L 63., 2003.3.6., 27. o.

(3)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(4)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(5)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(6)  HL L 78., 2004.3.16., 53. o.

(7)  HL L 46., 2004.2.17., 35. o.

(8)  HL L 78., 2004.3.16., 50. o.


MELLÉKLET

A 689/2008/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész a következőképpen módosul:

a)

A rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„2-naftiloxiecetsav

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

t

 

Antrakinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

t-t

 

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

t

 

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

t-t

 

Dinikonazol-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p(1)

t

 

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

t

 

Nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

t

 

Propaklór

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

t

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

t

 

Valamennyi tributil-ón vegyület, beleértve a következőket:

 

 

2931 00 95

p(2)

t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Tributil-ón-oxid

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Tributil-ón-fluorid

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Tributil-ón-metakrilát

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Tributil-ón-benzoát

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Tributil-ón-klorid

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Tributil-ón-linolát

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Tributil-ón-naftenát #

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triciklazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

t”

 

b)

az amitrázra, az atrazinre, a szimazinre és a szerves ón(III)vegyületekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

Értesítést nem igénylő országok

„Amitráz +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

t-t

 

Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

t

 

Szimazin +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

t-t

 

Szerves ón(III)vegyületek kivéve a tributil-ón vegyületeket +

2931 00 95

és egyéb

p(2) i(2)

szk szk”

 

2.

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

A rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Antrakinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

t

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

t

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

t

Dinikonazol-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

t

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

t

Nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

t

Propaklór

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

t”

b)

az amitrázra, az atrazinre, a szimazinre és a szerves ón(III)vegyületekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő lép:

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (*)

Felhasználási korlátozás (**)

„Amitráz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

t

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

t

Szimazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

t

Szerves ón(III)vegyületek kivéve a tributil-ón vegyületeket

2931 00 95

és egyéb

p

szk”

3.

A 3. rész a következő bejegyzéssel egészül ki:

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek, készítmények

Kategória

„Valamennyi tributil-ón vegyület, beleértve a következőket:

 

2931.00

3808.99

Peszticid”

Tributil-ón-oxid

56-35-9

2931.00

3808.99

Tributil-ón-fluorid

1983-10-4

2931.00

3808.99

Tributil-ón-metakrilát

2155-70-6

2931.00

3808.99

Tributil-ón-benzoát

4342-36-3

2931.00

3808.99

Tributil-ón-klorid

1461-22-9

2931.00

3808.99

Tributil-ón-linolát

24124-25-2

2931.00

3808.99

Tributil-ón-naftenát

85409-17-2

2931.00

3808.99


Top