EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010Q0423(01)

Az Európai Unió Számvevőszékének eljárási szabályzata

HL L 103., 2010.4.23, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/423/oj

23.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 103/1


AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM –   A SZÁMVEVŐSZÉK SZERVEZETE

I. FEJEZET:

A SZÁMVEVŐSZÉK

1. cikk

Testületi jelleg

1. SZAKASZ:

A SZÁMVEVŐSZÉKI TAGOK

2. cikk

A hivatali idő kezdete

3. cikk

A számvevőszéki tagok kötelezettségei és tisztségük ellátása

4. cikk

Hivatalból való felmentés, a nyugdíjjogosultság és az ezt helyettesítő egyéb juttatáshoz való jogosultság elvesztése

5. cikk

Rangsor

6. cikk

A tagok ideiglenes helyettesítése

2. SZAKASZ:

AZ ELNÖK

7. cikk

Az elnök megválasztása

8. cikk

Az elnök ideiglenes helyettesítése

9. cikk

Az elnök feladatai

3. SZAKASZ:

KAMARÁK ÉS BIZOTTSÁGOK

10. cikk

A kamarák létrehozása

11. cikk

A kamarák feladatai

12. cikk

A bizottságok

4. SZAKASZ:

A FŐTITKÁR

13. cikk

A főtitkár

II. FEJEZET:

A SZÁMVEVŐSZÉK FELADATAINAK ELLÁTÁSA

14. cikk

Hatáskör-átruházás

15. cikk

A kifizetések engedélyezése

16. cikk

A Számvevőszék szervezeti felépítése

II. CÍM –   A SZÁMVEVŐSZÉK MŰKÖDÉSE

I. FEJEZET:

A SZÁMVEVŐSZÉK ÉS A KAMARÁK ÜLÉSEI

1. SZAKASZ:

A SZÁMVEVŐSZÉK

17. cikk

Az ülések ütemterve

18. cikk

A napirend

19. cikk

Döntéshozatal

20. cikk

Az ülésen való elnöklés

21. cikk

Határozatképesség

22. cikk

Az ülések nem nyilvános jellege

23. cikk

Az ülések jegyzőkönyvei

2. SZAKASZ:

A KAMARÁK

24. cikk

A kamarák ülései

II. FEJEZET:

A SZÁMVEVŐSZÉK, A KAMARÁK ÉS A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSEI

25. cikk

A Számvevőszék döntései

26. cikk

A kamarák döntései

27. cikk

A bizottságok döntései

28. cikk

A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok és a hitelesítés

29. cikk

Továbbítás és közzététel

III. FEJEZET:

AZ ELLENŐRZÉS, ILLETVE A JELENTÉSEK, VÉLEMÉNYEK, ÉSZREVÉTELEK ÉS MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOK ELKÉSZÍTÉSE

30. cikk

Az ellenőrzések végrehajtási módja

31. cikk

Előadó tag

III. CÍM –   ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Törtszámok értelmezése

33. cikk

Nemre utaló kifejezések

34. cikk

Végrehajtási rendelkezések

35. cikk

A dokumentumokhoz való hozzáférés

36. cikk

Hatálybalépés

37. cikk

Közzététel

AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 287. cikke (4) bekezdése ötödik albekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikke (1) bekezdésére,

a Tanács 2010. február 22-én megadott jóváhagyását követően,

ELFOGADTA EZT AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOT:

I.   CÍM

A SZÁMVEVŐSZÉK SZERVEZETE

I.   FEJEZET

A számvevőszék

1. cikk

Testületi jelleg

A Számvevőszék testületként látja el feladatait, a Szerződések és a költségvetési rendelet rendelkezései szerint, illetve az ebben az eljárási szabályzatban meghatározott módon.

1.   szakasz

A számvevőszéki tagok

2. cikk

A hivatali idő kezdete

A számvevőszéki tagok hivatali ideje a kinevezési okiratban megjelölt napon kezdődik, vagy – annak hiányában – az okirat elfogadásának napjától.

3. cikk

A számvevőszéki tagok kötelezettségei és tisztségük ellátása

A tagok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikke (1), (3) és (4) bekezdésének megfelelően látják el tisztségüket.

4. cikk

Hivatalból való felmentés, a nyugdíjjogosultság és az ezt helyettesítő egyéb juttatáshoz való jogosultság elvesztése

(1)   Ha a Számvevőszék tagjainak többségi szavazatával úgy ítéli, hogy a rendelkezésére álló információk alapján valamelyik tagja már nem felel meg a megkívánt feltételeknek, vagy nem tesz eleget a hivatalából eredő kötelezettségeknek (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (6) bekezdése), akkor megbízza az elnököt, illetve ha az érintett számvevőszéki tag maga az elnök, akkor ezen eljárási szabályzat 5. cikkének értelmében a rangsorban az elnök után következő tagot, hogy készítsen előzetes jelentést.

(2)   Az előzetes jelentést a csatolt igazoló okmányokkal együtt megkapja minden számvevőszéki tag, beleértve az érintett tagot is, aki az elnök – vagy ha az elnök az érintett számvevőszéki tag, akkor az őt rangban követő tag – által megszabott ésszerű határidőn belül írásbeli észrevételeinek benyújtásával válaszol.

(3)   Az érintett tagot fel kell kérni, hogy szóban is adjon magyarázatot a Számvevőszéknek.

(4)   A számvevőszéki tagok titkos szavazással, négyötödös többséggel hoznak döntést arról, hogy az Európai Bírósághoz fordulnak-e az érintett tag leváltása és/vagy nyugdíjjogosultságának, illetve az ezt helyettesítő egyéb juttatáshoz való jogosultságának megvonása érdekében. Az érintett tag nem vesz részt a szavazásban.

5. cikk

Rangsor

(1)   A Számvevőszék tagjai szolgálati idejük megkezdésének időpontja szerint helyezkednek el az elnök után a rangsorban. Újrakinevezés esetén számításba kell venni az érintett tag korábbi megbízatását is, akkor is, ha az nem közvetlenül előzte meg a mostanit.

(2)   Ha valamely két tag egy napon kezdte meg szolgálati idejét, akkor a tagok életkoruk szerint helyezkednek el a rangsorban.

6. cikk

A tagok ideiglenes helyettesítése

(1)   Ha egy számvevőszéki tag tisztsége betöltetlenné válik, feladatait ideiglenesen, új tag kinevezéséig a Számvevőszék által kijelölt egy vagy több tag látja el.

(2)   Ha egy számvevőszéki tag távollét vagy akadályoztatás miatt nem tudja betölteni tisztét, feladatait ideiglenesen egy vagy több számvevőszéki tag látja el, a végrehajtási rendelkezések által meghatározott módon.

2.   szakasz

Az elnök

7. cikk

Az elnök megválasztása

(1)   A Számvevőszék a hivatalban lévő elnök megbízatásának lejárta előtt választja meg új elnökét. Ha azonban az elnök megbízatásának lejárta egybeesik a Számvevőszék tagjainak részleges megújításával, amelyre az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdése alapján kerül sor, akkor az elnök megválasztásának az új összetételű Számvevőszék hivatalba lépése után azonnal, de legkésőbb tizenöt munkanapon belül kell megtörténnie.

(2)   Az elnököt titkos szavazással választják. Az a jelölt kerül megválasztásra, aki az első szavazási fordulóban a számvevőszéki tagok legalább kétharmadának szavazatát kapja. Ha ilyen többséget egy jelölt sem ér el, haladéktalanul második fordulót tartanak, ahol a legtöbb szavazatot kapó jelölt kerül megválasztásra. Ha a második fordulóban egy jelölt sem szerzi meg a számvevőszéki tagok többségének szavazatát, akkor a végrehajtási rendelkezésekben meghatározott eljárás szerint újabb szavazási fordulókra kerül sor.

8. cikk

Az elnök ideiglenes helyettesítése

(1)   Ha az elnök tiszte betöltetlenné válik, az elnöki feladatokat ideiglenesen a távozó elnök látja el, amennyiben számvevőszéki tagi megbízatása érvényben maradt, és amennyiben nem vált képtelenné feladata ellátására. Minden más esetben az 5. cikk értelmében rangidősnek minősülő számvevőszéki tag látja el az elnöki feladatokat.

(2)   Az elnöki feladatokkal átmenetileg megbízott számvevőszéki tag ellátja az intézmény folyamatban lévő ügyeit, és a 7. cikk rendelkezéseinek megfelelően megszervezi az új elnök megválasztását. Ha azonban az elnök tiszte a rendes elnöki megbízatás lejárta előtt kevesebb mint hat hónappal válik betöltetlenné, akkor az 5. cikk értelmében rangidősnek minősülő számvevőszéki tag az elnök helyébe lép.

(3)   Ha az elnök távollét vagy akadályoztatás miatt nem tudja betölteni tisztét, az elnöki feladatokat az 5. cikk értelmében rangidősnek minősülő számvevőszéki tag látja el.

9. cikk

Az elnök feladatai

(1)   Az elnök:

a)

összehívja a Számvevőszék üléseit, elnököl azokon, és gondoskodik a viták megfelelő lefolyásáról;

b)

biztosítja a Számvevőszék döntéseinek végrehajtását;

c)

biztosítja a szervezeti egységek zökkenőmentes működését, valamint a Számvevőszék különböző tevékenységeinek megfelelő irányítását;

d)

kijelöli azt a tisztviselőt, aki a Számvevőszéket annak bármely peres ügyében képviseli;

e)

képviseli a Számvevőszéket annak külkapcsolataiban, különösen a költségvetési beszámolók elfogadásáért felelős hatóságnál, az Unió más intézményeinél és a tagállamok ellenőrzési intézményeinél.

(2)   Feladatainak egy részét az elnök egy vagy több számvevőszéki tagra ruházhatja át.

3.   szakasz

Kamarák és bizottságok

10. cikk

A kamarák létrehozása

(1)   A Számvevőszék kamarákat hoz létre, amelyek feladata, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikkének (4) bekezdésével összhangban bizonyos típusú jelentéseket és véleményeket fogadjanak el.

(2)   Arról, hogy a feladatkörök miként oszlanak meg az egyes kamarák között, a Számvevőszék az elnök javaslata alapján határoz.

(3)   Az elnök javaslatára a Számvevőszék az elnökön kívül minden tagot beoszt egy kamarához.

(4)   A végrehajtási rendelkezésekben meghatározott feltételek szerint mindegyik kamara elnököt választ a tagjai közül.

11. cikk

A kamarák feladatai

(1)   A kamarák – az Európai Unió általános költségvetéséről szóló éves jelentés és az Európai Fejlesztési Alapokról szóló éves jelentés kivételével – különböző jelentéseket és véleményeket fogadnak el, a végrehajtási rendelkezések által meghatározott módon.

(2)   A valamely dokumentum elfogadásáért az (1) bekezdés értelmében felelős kamara annak elfogadását a Számvevőszékhez utalhatja, a végrehajtási rendelkezésekben rögzített feltételek szerint.

(3)   A kamarák felelősek a Számvevőszék által elfogadandó dokumentumok – észrevétel- és véleménytervezetek, javasolt munkaprogramok, valamint egyéb, ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentumok – előkészítéséért, kivéve, ha azok előkészítése a 12. cikkben meghatározott bizottságok feladata.

(4)   A kamarák a tagjaik között a feladatokat a végrehajtási rendelkezésekben rögzített feltételeknek megfelelően osztják fel.

(5)   A rájuk bízott feladatok elvégzéséért a tagok a kamarának és a számvevőszéki testületnek tartoznak felelősséggel.

12. cikk

A bizottságok

(1)   A bizottságok létrehozását és összeállítását a végrehajtási rendelkezések szabályozzák.

(2)   A bizottságok felelősek az olyan témákban, amelyek nem a kamarák 11. cikk szerinti feladatkörébe tartoznak, a végrehajtási rendelkezésekben rögzített feltételek szerint.

4.   szakasz

A főtitkár

13. cikk

A főtitkár

(1)   A főtitkárt a Számvevőszék a végrehajtási rendelkezésekben meghatározott eljárás szerint, titkos szavazással választja meg.

(2)   A főtitkár a Számvevőszéknek tartozik felelősséggel, és rendszeresen beszámol annak feladatai teljesítéséről.

(3)   A főtitkár a Számvevőszék felügyelete alatt irányítja a Számvevőszék titkárságának működését.

(4)   A főtitkár gyakorolja a kinevezésre jogosult hatóság jogkörét az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 2. cikkének értelmében, illetve az alkalmazási szerződések megkötésére felhatalmazott hatóság jogkörét az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikkének értelmében, amennyiben a Számvevőszéknek a kinevezésre jogosult hatóság, illetve az alkalmazási szerződések megkötésére felhatalmazott hatóság jogkörének gyakorlására vonatkozó döntése másképp nem rendelkezik.

(5)   A főtitkár felelős a Számvevőszék személyzetének irányításáért és az ügyintézésért, valamint minden más feladatért, amellyel a Számvevőszék megbízza.

(6)   Ha a főtitkár távollét vagy akadályoztatás miatt nem tudja betölteni tisztét, ideiglenes helyettesítésének módját a végrehajtási rendelkezések határozzák meg.

II.   FEJEZET

A Számvevőszék feladatainak ellátása

14. cikk

Hatáskör-átruházás

(1)   A testületi felelősség elvének tiszteletben tartásával a Számvevőszék felhatalmazhatja egy vagy több tagját, hogy a Számvevőszék nevében és annak felügyelete alatt pontosan meghatározott irányítási vagy ügyintézési intézkedéseket tegyen, különösen a Számvevőszék által később meghozandó döntések előkészítése érdekében. Az érintett számvevőszéki tagok ezen intézkedéseikről beszámolnak a testületnek.

(2)   A számvevőszéki tagok felhatalmazhatnak egy vagy több tisztviselőt vagy alkalmazottat arra, hogy az ő hatáskörükbe tartozó okmányokat aláírjanak. Ennek feltételeit a végrehajtási rendelkezések határozzák meg.

15. cikk

A kifizetések engedélyezése

(1)   Kifizetések engedélyezésére jogosultak: a számvevőszéki tagok, illetve a költségvetés végrehajtására vonatkozó belső szabályok szerint, felhatalmazás által, a főtitkár.

(2)   A kifizetések engedélyezésére jogosult, illetve az engedélyezésre felhatalmazott tisztviselők hatáskörének gyakorlására vonatkozó ellenőrzés szabályait és módját a Számvevőszék egy, a költségvetés végrehajtására vonatkozó belső szabályokról szóló döntésével állapítja meg.

16. cikk

A Számvevőszék szervezeti felépítése

(1)   A Számvevőszék határozza meg szervezeti felépítését.

(2)   A Számvevőszék a főtitkár javaslatát szem előtt tartva osztja fel a létszámtervben szereplő munkahelyeket a végrehajtási rendelkezésekben rögzített feltételeknek megfelelően.

II.   CÍM

A SZÁMVEVŐSZÉK MŰKÖDÉSE

I.   FEJEZET

A Számvevőszék és a kamarák ülései

1.   szakasz

A Számvevőszék

17. cikk

Az ülések ütemterve

(1)   Üléseinek ideiglenes ütemtervét a Számvevőszék évente egyszer, az előző év vége előtt határozza meg.

(2)   Rendkívüli ülést vagy az elnök, vagy a számvevőszéki tagok legalább egynegyedének indítványára lehet tartani.

18. cikk

A napirend

(1)   Az ideiglenes napirendet minden ülés előtt az elnök állítja össze.

(2)   Az ideiglenes napirendet és bármely arra vonatkozó módosítási kérelmet a Számvevőszék elé kell terjeszteni, amely az egyes ülések elején állapítja meg a napirendet.

A napirend és az azzal kapcsolatos dokumentumok megküldésének határidejét a végrehajtási rendelkezések határozzák meg.

19. cikk

Döntéshozatal

A Számvevőszék döntéseit ülésein hozza meg. Kivételt képez ez alól a 25. cikk (5) bekezdésében meghatározott írásbeli eljárás alkalmazása.

20. cikk

Az ülésen való elnöklés

A Számvevőszék ülésein az elnök elnököl. Ha ez akadályoztatás vagy távollét miatt nem lehetséges, az ülésen az a számvevőszéki tag elnököl, aki a 8. cikk értelmében az elnököt ideiglenesen helyettesíti.

21. cikk

Határozatképesség

A határozatképességhez a számvevőszéki tagok kétharmadának jelenléte szükséges.

22. cikk

Az ülések nem nyilvános jellege

A Számvevőszék ülései nem nyilvánosak, amennyiben a Számvevőszék másképp nem dönt.

23. cikk

Az ülések jegyzőkönyvei

A Számvevőszék minden üléséről jegyzőkönyv készül.

2.   szakasz

A kamarák

24. cikk

A kamarák ülései

Ha a végrehajtási rendelkezések nem írják elő másképp, akkor az 1. szakasz rendelkezései a kamarák üléseire is vonatkoznak.

II.   FEJEZET

A Számvevőszék, a kamarák és a bizottságok döntései

25. cikk

A Számvevőszék döntései

(1)   A Számvevőszék döntéseit testületként, a kamarákban vagy bizottságokban végzett előzetes vizsgálat után hozza meg, eltekintve azoktól a döntésektől, amelyeket a kinevezésre jogosult hatóság vagy az alkalmazási szerződések megkötésére felhatalmazott hatóság jogkörét gyakorolva hoz meg.

(2)   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdése harmadik albekezdésében említett dokumentumokat – a 11. cikk (1) bekezdése értelmében a kamarák által elfogadott dokumentumok kivételével – és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett megbízhatósági nyilatkozatot a Számvevőszék tagjainak többségi szavazatával fogadja el.

(3)   A 4. cikk (4) bekezdésének és a 7. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül minden más döntést az adott ülésen jelen lévő számvevőszéki tagok többségi szavazatával kell meghozni. A Számvevőszék azonban bármely tagjának javaslatára, az ülésén jelen lévő számvevőszéki tagok többségi szavazatával úgy is dönthet, hogy valamely eléje utalt kérdésben a Számvevőszéket alkotó tagok többségi szavazatával dönt.

(4)   Ha egy döntés meghozatalához a számvevőszéki ülésen jelen lévő tagok többségi szavazata szükséges, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(5)   A Számvevőszék esetenként dönti el, hogy mely döntéseket lehet írásos eljárással meghozni. Ennek az eljárásnak a módját a végrehajtási rendelkezésekben szereplő részletes szabályok határozzák meg.

26. cikk

A kamarák döntései

(1)   A kamara tagjainak többségi szavazatával fogad el döntéseket. Szavazategyenlőség esetén a kamara elnökének, illetve az őt ideiglenesen helyettesítő tagnak a szavazata dönt.

(2)   A Számvevőszék minden tagja részt vehet kamaraüléseken, de csak abban a kamarában szavazhat, amelynek tagja. Ha azonban egy számvevőszéki tag nem saját kamarájának nyújt be egy dokumentumot, ebben a kamarában és e dokumentumot illetően szavazati joggal rendelkezik.

(3)   A kamara elnöke a 11. cikk (1) bekezdése értelmében a dokumentumok kamara általi elfogadásáról minden számvevőszéki tagot értesít a végrehajtási rendelkezésekben rögzített feltételekkel összhangban.

(4)   Valamely dokumentumnak a 11. cikk (1) bekezdése értelmében történő, kamara általi elfogadása az e cikk 3. bekezdésében előírt értesítéstől számított öt munkanapon belül válik véglegessé, kivéve ha ezen időn belül a végrehajtási rendelkezésekben meghatározott számú számvevőszéki tag indoklással ellátott kérelmet nyújt be az elnöknek arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó dokumentumot a számvevőszéki testület vitassa meg és hozzon róla döntést.

(5)   A kamara eseti alapon úgy is dönthet, hogy bizonyos döntéseket írásos eljárással hoz meg. Ennek az eljárásnak a részletes szabályait a végrehajtási rendelkezések tartalmazzák.

27. cikk

A bizottságok döntései

Ha a végrehajtási rendelkezések nem írják elő másképp, a bizottsági döntéshozatali eljárásra is a 26. cikk rendelkezései vonatkoznak.

28. cikk

A nyelvhasználatra vonatkozó szabályok és a hitelesítés

(1)   A jelentések, vélemények, észrevételek, megbízhatósági nyilatkozatok és egyéb közzétételre szánt dokumentumok valamennyi hivatalos nyelven elkészülnek.

(2)   A dokumentumok hitelesítése úgy történik, hogy az elnök minden nyelvi változatot aláír.

29. cikk

Továbbítás és közzététel

A Szerződések értelmében – és különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke (4) bekezdésének megfelelően –, illetve a költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül a Számvevőszék jelentései, véleményei, észrevételei, megbízhatósági nyilatkozatai és egyéb döntései továbbítására és közzétételére vonatkozó szabályokat a végrehajtási rendelkezések határozzák meg.

III.   FEJEZET

Az ellenőrzés, illetve a jelentések, vélemények, észrevételek és megbízhatósági nyilatkozatok elkészítése

30. cikk

Az ellenőrzések végrehajtási módja

(1)   A Szerződések értelmében a hatáskörébe tartozó ellenőrzések végrehajtási módjának részletes szabályait a Számvevőszék állapítja meg.

(2)   Ellenőrzéseit a Számvevőszék a munkatervében lefektetett célkitűzésekkel összhangban végzi.

31. cikk

Előadó tag

(1)   A kamara minden egyes végrehajtandó feladattal egy vagy több számvevőszéki tagot bíz meg előadó tagként. Az egyes kamarák szakterületén túlmenő feladatok esetén a Számvevőszék eseti alapon dönt az előadó tag(ok) személyéről.

(2)   Ha a Számvevőszéket az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287., 322. vagy 325. cikke alapján véleménynyilvánításra kérik, vagy ha a Számvevőszék az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke alapján észrevételeket kíván tenni, akkor testületének tagjai közül kijelöli azt az előadó tagot, akit az előkészítő munkálatokkal és a tervezet kidolgozásával megbíz.

III.   CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Törtszámok értelmezése

Ezen eljárási szabályzat alkalmazásában bármely törtként kifejezett számot fölfelé kerekítve, egész számként kell értelmezni.

33. cikk

Nemre utaló kifejezések

Ebben az eljárási szabályzatban bármely nemre utaló kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az nőkre és férfiakra egyaránt vonatkozik.

34. cikk

Végrehajtási rendelkezések

(1)   Ezen eljárási szabályzat végrehajtási rendelkezéseit a Számvevőszék tagjainak többségi szavazatával határozza meg.

(2)   A végrehajtási rendelkezéseket a Számvevőszék a honlapján teszi közzé.

35. cikk

A dokumentumokhoz való hozzáférés

Az átláthatóság és a helyes közigazgatási gyakorlat elveinek megfelelően, illetve a költségvetési rendelet 143. cikke (2) bekezdésének és 144. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül bármely uniós polgár, valamint bármely tagállamban lakóhelylyel, illetve székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult a Számvevőszék dokumentumaihoz hozzáférni, a belső szabályokról szóló határozatban meghatározott azon feltételek szerint, amelyek a Számvevőszék birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek kezelésére vonatkoznak.

36. cikk

Hatálybalépés

Ez az eljárási szabályzat hatályon kívül helyezi a Számvevőszék 2004. december 8-i ülésén jóváhagyott szabályzatot, és annak helyébe lép.

Ez a szabályzat 2010. június 1-jén lép hatályba.

37. cikk

Közzététel

Ezt az eljárási szabályzatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2010. március 11-én.

a Számvevőszék nevében

az elnök

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


Top