Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010O0002

Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2010. április 21. ) a TARGET2-Securities-ről (EKB/2010/2)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 65–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; hatályon kívül helyezte: 32012O0013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/2/oj

12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/65


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2010. április 21.)

a TARGET2-Securities-ről

(EKB/2010/2)

(2010/272/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 3.1., 12.1., 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

az Európai Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa 2006. július 6-i ülésén úgy határozott, hogy a központi értéktárakkal („CSD-k”) és egyéb piaci szereplőkkel együttműködve megvizsgálja az értékpapír-tranzakciók központi banki pénzben történő kiegyenlítésére szolgáló új, TARGET2-Securities-nek („T2S”) nevezendő eurorendszer-beli szolgáltatás létrehozásának lehetőségét. A T2S célja – az eurorendszer KBER Alapokmány 17., 18. és 22. cikke szerinti feladatai részeként – a kereskedés utáni infrastruktúra integrációjának elősegítése azáltal, hogy felkínálja a páneurópai pénz- és értékpapír-tranzakciók alapvető, semleges és határok nélküli, központi banki pénzben történő kiegyenlítését annak érdekében, hogy a CSD-k ügyfeleik számára harmonizált és szabványosított, „szállítás fizetés ellenében” (delivery-versus-payment) elven működő kiegyenlítési szolgáltatásokat nyújthassanak központi banki pénzben, egy határokon átnyúlóan működni képes, integrált műszaki környezetben. Mivel a központi banki pénz rendelkezésre bocsátása az eurorendszer egyik alapvető feladata, a T2S közfeladatot lát el. Az euroövezeti NKB-k fogják nyújtani a biztosítékkezelési szolgáltatásokat és a T2S-ben központi banki pénzben történő kiegyenlítési szolgáltatásokat.

(2)

A KBER Alapokmányának 22. cikke az eurorendszer feladatává teszi az „Unión belüli … elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható” működésének biztosítását. Ezen túlmenően a központi banki pénzben történő kiegyenlítéssel elkerülhetőek a likviditási kockázatok, és emiatt ez alapvető fontosságú az értékpapírok megbízható kereskedés utáni infrastruktúrája, valamint általánosságban a pénzügyi piac tekintetében.

(3)

A Kormányzótanács 2008. július 17-én úgy döntött, hogy elindítja a T2S-projektet és biztosítja az annak befejezéséig szükséges forrásokat. A Deutsche Bundesbank, a Banco de España, a Banque de France és a Banca d’Italia (a továbbiakban: a 4KB) által tett ajánlatok alapján a Kormányzótanács arról is határozott, hogy a T2S-t a 4KB fejleszti és üzemelteti.

(4)

A Kormányzótanács a TARGET2-Securities Programtanács (Target2-Securities Programme Board) létrehozásáról szóló, 2009. március 19-i EKB/2009/6 határozat (1) elfogadásával létrehozta az eurorendszer olyan egyszerűsített irányító testületét, amely a Kormányzótanács számára a kulcsfontosságú stratégiai kérdések tekintetében ajánlásokat dolgoz ki, és ellátja a tisztán technikai jellegű feladatokat. A T2S Programtanács EKB/2009/6 határozat mellékletében található megbízása a T2S irányításának egyik sarokköve. Az eurorendszer-beli központi bankok egyidejűleg megbízták a T2S Programtanácsot bizonyos végrehajtási feladatokkal, hogy az teljes mértékben működőképes legyen és a teljes eurorendszer képviseletében eljárhasson.

(5)

Ez az iránymutatás megállapítja különösen a T2S program követelménymeghatározási és fejlesztési fázisban irányadó alapjait. A Kormányzótanács korábban említett határozatai ebben az iránymutatásban teljesednek ki, mely részletesen meghatározza különösen a T2S Programtanács és a 4KB szerepét és feladatait, illetve azok kölcsönös kapcsolatát. A T2S program továbbfejlesztése során az iránymutatás ki fog egészülni a Kormányzótanács hatáskörébe tartozó további jogszabályokkal és szerződéses megállapodásokkal.

(6)

A Kormányzótanács korábban említett határozataival összhangban a T2S program irányítása három szintre épül. Az irányítás első szintjén a Kormányzótanácsra hárul a T2S-szel kapcsolatos döntéshozatal, ez a szerv viseli a T2S programért való átfogó felelősséget, illetve a KBER Alapokmányának 8. cikke alapján a teljes eurorendszer döntéshozó szerve. Az irányítás második szintjén létrehozták a T2S Programtanácsot abból a célból, hogy segítse az EKB döntéshozó szerveit a T2S program sikeres és időszerű végrehajtásának biztosításában. Végül az irányítás harmadik szintjét a 4KB alkotja.

(7)

Mivel a T2S-szolgáltatásokat a CSD-k számára kínálják, fontos felvázolni a velük a T2S fejlesztése, migrációja és későbbi üzemeltetése során fennálló kapcsolatot. Erre a célra egy CSD kapcsolattartó csoportot fognak létrehozni. A nemzeti felhasználói csoport a belföldi piacon folyó értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikáció és kapcsolattartás fórumaként működik. A T2S tanácsadó csoport az eurorendszer és a külső T2S-érdekeltek közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma.

(8)

A T2S nem kereskedelmi vállalkozás és nem célja a CSD-k-kel vagy bármely más piaci szereplővel való versengés. Ezért – noha a T2S pénzügyi rendszere a teljes költségmegtérülésre törekszik – a T2S-szolgáltatásokat nem nyereségérdekeltségi alapon nyújtják. Belső határozat fog születni az eurorendszer T2S-t szolgáló teljes beruházásáról, míg a T2S-szolgáltatások díjszabásáról szóló döntés a teljes költségmegtérülésre fog törekedni. Emellett az eurorendszernek szigorúan alkalmaznia kell a megkülönböztetésmentesség elvét a CSD-k vonatkozásában, és törekednie kell a kiegyenlítési platformjukat a T2S-nek kiszervező CSD-k közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítására.

(9)

A T2S egy olyan technikai eszköz, mely nem csak euróban történő kiegyenlítésre fog rendelkezésre állni; a T2S az ebben az iránymutatásban foglaltak szerint nyitva fog állni olyan euroövezeten kívüli központi bankok és egyéb központi bankok számára is, amelyek abban részt kívánnak venni fizetőeszközüknek a T2S-ben központi banki pénzben történő kiegyenlítés céljára való rendelkezésre bocsátásával,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

I.   SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgykör és hatály

(1)   A T2S alapja a központi banki valós idejű bruttó elszámolási rendszerekkel integrált, egységes technikai platform. A T2S az eurorendszer által a CSD-k számára nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi az értékpapír-tranzakciók alapszintű, semleges és határokon átnyúló kiegyenlítését központi banki pénzben, a „szállítás fizetés ellenében” elv alapján.

(2)   Ez az iránymutatás állapítja meg a T2S program irányítási szabályait. Megállapítja egyben a T2S program fő jellemzőit, meghatározva a T2S Programtanács és a 4KB szerepét és feladatait, valamint a közöttük a követelménymeghatározási és fejlesztési fázisban fennálló kapcsolatokat. Meghatározza egyben a Kormányzótanács által a T2S vonatkozásában meghozandó főbb döntéseket is. Ez az iránymutatás továbbá előírja a T2S vonatkozásában a következők mindegyike tekintetében alkalmazandó alapelveket: a) a pénzügyi rendszer, a jogok és a garanciák; b) a CSD-k csatlakozásának és a CSD-kkel fennálló szerződéses kapcsolatok meghatározásának mikéntje; c) az eurótól különböző fizetőeszközök T2S-ben való használat szempontjából elfogadhatóvá válásának mikéntje; és d) a T2S program fejlesztése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában:

—   „központi értéktár” („CSD”): olyan jogalany, amely a) lehetővé teszi értékpapír-tranzakciók könyvelési tétel formájában történő feldolgozását és kiegyenlítését; b) letéti őrzési szolgáltatásokat nyújt, pl. társasági események és törlesztések adminisztrációjával kapcsolatban; és c) aktív szerepet tölt be az értékpapír-kibocsátások integritásának biztosításában,

—   „szállítás fizetés ellenében (delivery versus payment)”: az értékpapírok átruházását és a pénzösszegek átutalását olyan módon összekapcsoló mechanizmus, amely biztosítja azt, hogy az értékpapírok szállítása csak a pénzösszeg kifizetésének feltételével történjen meg,

—   „euroövezeti NKB”: olyan tagállam nemzeti központi bankja („NKB”), amelynek pénzneme az euro,

—   „eurorendszer-beli központi bank”: esettől függően valamely euroövezeti NKB vagy az EKB,

—   „keretmegállapodás”: az a szerződéses keretrendszer, amelyet a CSD-k és az eurorendszer között kell megkötni a fejlesztési és üzemeltetési fázis tekintetében,

—   „általános funkcionális előírások (general functional specifications)” („GFS”): a T2S felhasználói követelmények kielégítésére kidolgozott működési megoldás általános leírása. Olyan elemek fognak ebben szerepelni, mint a funkcionális felépítés (domainek, modulok és kölcsönhatások), a koncepcionális modellek, az adatmodell vagy az adatforgalmi folyamat,

—   „2. szint–3. szint közötti megállapodás”: az a szolgáltatási és üzemeltetési megállapodás, amelyet a T2S Programtanács és a 4KB tárgyal meg, a Kormányzótanács hagy jóvá, és azt követően az eurorendszer-beli központi bankok és a 4KB ír alá. A megállapodás tartalmazza a további részleteket a 4KB, a T2S Programtanács és az eurorendszer-beli központi bankok feladatai és felelőssége vonatkozásában,

—   „tagállam”: olyan ország, amely tagja az Uniónak,

—   „euroövezeten kívüli NKB”: olyan tagállam NKB-ja, amelynek fizetőeszköze nem az euro,

—   „üzemeltetési fázis”: az azt követően kezdődő időszak, hogy az első CSD végrehajtotta a T2S-re való migrációt,

—   „egyéb központi bank”: olyan ország központi bankja, amely az Unión kívül található,

—   „fizetési ütemterv”: a 4KB részére a költségtérítés részleteinek fizetési sorrendjét meghatározó ütemterv,

—   „szolgáltatási szintű megállapodás”: egyaránt ilyen a 4KB által a T2S tekintetében az eurorendszer számára nyújtandó szolgáltatások szintjét meghatározó megállapodás, illetve az eurorendszer által a CSD-k számára a T2S tekintetében nyújtandó szolgáltatások szintjét meghatározó megállapodás,

—   „követelménymeghatározási és fejlesztési fázis”: az URD Kormányzótanács általi jóváhagyásával kezdődő és az üzemeltetési fázis kezdetével végződő időszak,

—   „T2S üzleti alkalmazás”: a 4KB által az eurorendszer képviseletében abból a célból kifejlesztett és üzemeltetett szoftver, hogy lehetővé váljon az eurorendszer számára a T2S-szolgáltatások T2S-platformon keresztül történő nyújtása,

—   „T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás”: azon szabályok és eljárások csoportja, amelyeket a T2S-szolgáltatások módosításának kezdeményezésekor kell alkalmazni,

—   „T2S pénzügyi keret”: a T2S megtérítendő teljes költségének felső határértéke. A pénzügyi keret meghatározza a) a részt vevő NKB-k által a T2S-ért fizetendő legnagyobb összeget; és b) azt az összeget, amelyet teljesítéskor a 4KB a részt vevő NKB-któl az előre meghatározott fizetési ütemterv alapján kap,

—   „T2S-platform”: ezen iránymutatás alkalmazásában és tekintet nélkül a T2S-platform kifejezés egyéb T2S-vonatkozású dokumentációban történő használatára a T2S üzleti alkalmazás működtetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges hardver és valamennyi rendszerszoftver-komponens (azaz valamennyi felhasznált szoftver, a T2S üzleti alkalmazás kivételével),

—   „T2S program”: a T2S-nek az eurorendszerrel keretmegállapodásra lépett valamennyi CSD teljes körű migrációjáig való fejlesztéséhez szükséges tevékenységek és elvárt eredmények összessége,

—   „T2S Programtanács”: az eurorendszer EKB/2009/6 határozat szerint létrehozott irányító testülete, amelynek feladata ajánlások kidolgozása a Kormányzótanács számára a kulcsfontosságú stratégiai kérdések tekintetében, illetve a T2S-szel kapcsolatos tisztán technikai jellegű feladatok ellátása,

—   „T2S-projektszámla”: a részletfizetések, költségtérítések és díjak összegyűjtésére és elosztására használt T2S-számla. A projektszámlán belül lehetnek alszámlák is a különböző típusú cash-flow-k elkülönítésére. A számla nem költségvetési jellegű,

—   „T2S-szolgáltatások”: az eurorendszer által a CSD-k számára a keretmegállapodás alapján nyújtandó szolgáltatások,

—   „T2S-felhasználók”: a T2S céljaira azon CSD-kel szerződéses kapcsolatra lépett jogalanyok, amelyek aláírták az eurorendszerrel a keretmegállapodást. Ide tartoznak a fizető bankok is, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a központi bankokkal és likviditást nyújtanak a T2S dedikált készpénzszámlán egy valós idejű bruttó elszámolási rendszerbeli számlán keresztül a T2S-ben kiegyenlítő valamely pénzügyi intézménynek,

—   „Felhasználóknak szóló részletes funkcionális előírások (User detailed functional specifications)” („UDFS”): a T2S külső adatforgalmát (alkalmazástól alkalmazásig) irányító funkciók részletes leírása. Ebben fognak szerepelni a felhasználóknak szóló, ahhoz szükséges információk, hogy belső információs rendszerüket a T2S-hez való csatlakoztatás érdekében miként módosítsák vagy fejlesszék,

—   „Felhasználói kézikönyv”: az azt meghatározó dokumentum, hogy a T2S-felhasználók miként használhatnak ki számos olyan T2S-szoftverfunkciót, amely rendelkezésre áll a felhasználó számára alkalmazási (képernyővezérlésű) üzemmódban,

—   „Felhasználói követelmények dokumentuma (User requirements document)” („URD”): a T2S-re vonatkozó felhasználói követelményeket meghatározó dokumentum az EKB által 2008. július 3-án közzétett, illetve azt követően a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás útján módosított formában.

II.   SZAKASZ

A T2S PROGRAM IRÁNYÍTÁSA

3. cikk

Irányítási szintek

A T2S program irányítása az iránymutatás e szakaszában bemutatott három szinten nyugszik. Az 1. szintet a Kormányzótanács, a 2. szintet a T2S Programtanács, a 3. szintet pedig a 4KB alkotja.

4. cikk

A Kormányzótanács

(1)   A Kormányzótanács felel a T2S program irányításáért, átfogó vezetéséért és ellenőrzéséért. Feladata egyben a T2S programmal kapcsolatos végső döntéshozatal, valamint határoz a kifejezetten nem a 2. és 3. szinthez hozzárendelt feladatok kiosztásáról.

(2)   A Kormányzótanács különösen a következő jogkörökkel rendelkezik:

a)

felelősség a T2S program irányításáért valamennyi következő tevékenységen keresztül:

i.

döntéshozatal a T2S irányításával kapcsolatos bármely kérdésben; felelősségvállalás a teljes T2S programért, és ennélfogva a végső döntéshozatal bármely felmerülő vitás kérdésben;

ii.

esetenkénti döntéshozatal a T2S Programtanácsra vagy a 4KB-re ruházott feladatokról;

iii.

a T2S Programtanács és/vagy a 4KB megbízása a T2S programmal kapcsolatos utólagos vagy további egyedi feladatok elvégzésével, meghatározva, hogy mely ezzel kapcsolatos döntéseket tart meg saját hatáskörében;

iv.

a T2S Programtanács szervezetével kapcsolatos bármely döntés meghozatala;

b)

a T2S tanácsadó csoport tagjaitól a T2S tanácsadó csoport szabályaival összhangban érkező megkeresések intézése;

c)

döntés a T2S alapvető pénzügyi rendszeréről, nevezetesen a következőkről:

i.

a T2S-szolgáltatásokra vonatkozó díjpolitika;

ii.

a T2S-re vonatkozó költségszámítási módszer;

iii.

a 12. cikk szerinti pénzügyi megállapodások;

d)

döntés a CSD csatlakozási feltételekről;

e)

a T2S programterv validálása és elfogadása; a T2S program előrehaladásának figyelemmel kísérése és döntés a T2S végrehajtásában bekövetkező késedelmek csökkentését célzó intézkedésekről;

f)

döntés a T2S alapvető működési vonatkozásairól, nevezetesen a következőkről:

i.

a T2S működési keretrendszer, beleértve a váratlan események és a válsághelyzet kezelésére szolgáló stratégiát;

ii.

a T2S információbiztonsági keretrendszer;

iii.

a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás;

iv.

a T2S tesztelési stratégiája;

v.

a T2S migrációs stratégiája;

vi.

a T2S kockázatkezelési keretrendszer;

g)

az alapvető szerződéses keretrendszer, nevezetesen a következők jóváhagyása:

i.

a 2. szint és a 3. szint közötti megállapodások;

ii.

a T2S Programtanács és a CSD-k, valamint az eurorendszer-beli központi bankok, illetve a 4KB között megtárgyalt szolgáltatási szintű megállapodások;

iii.

a CSD-kel kötött szerződések, amelyeket egyrészről az eurorendszer-beli központi bankokkal közösen a T2S Programtanács, másrészről a CSD-k tárgyaltak meg;

iv.

az euroövezeten kívüli NKB-kkal, egyéb központi bankokkal vagy egyéb, hatáskörrel rendelkező monetáris hatóságokkal kötött szerződések, beleértve a vonatkozó szolgáltatási szintű megállapodásokat;

h)

felelősség a felvigyázói szabályok és alapelvek végrehajtását biztosító, megfelelő intézkedések meghozataláért;

i)

döntés a CSD-k T2S-re való migrációjának kezdő időpontjáról.

5. cikk

A T2S Programtanács

(1)   A T2S Programtanács összetételét és megbízását az EKB/2009/6 határozat határozza meg. A T2S Programtanács felelős a Kormányzótanács által meghatározott általános keretrendszeren belül a 2. szintre ruházott feladatokért.

(2)   A T2S Programtanács megbízása a következőket is magában foglalja:

a)

a GFS, az UDFS és a felhasználói kézikönyvek megvitatása és elfogadása;

b)

a T2S működési keretrendszer végrehajtása, beleértve a váratlan események és a válsághelyzet kezelésére szolgáló stratégiát, a Kormányzótanács által meghatározott paramétereken belül;

c)

a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, valamely fizetőeszköz T2S-ben való részvételéről szóló megállapodások megtárgyalása;

d)

információszolgáltatás a megfelelő illetékes szabályozó és felvigyázó hatóságok számára;

e)

a 2. szint–3. szint közötti megállapodás 4KB-val való letárgyalása a Kormányzótanács általi jóváhagyás céljából.

6. cikk

A 4KB

(1)   A 4KB fejleszti és üzemelteti a T2S-t, valamint információt szolgáltat a T2S Programtanács számára saját belső szerveződéséről és munkamegosztásáról.

A 4KB különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

az URD és a T2S Programtanács útmutatása alapján a GFS, az UDFS és a felhasználói kézikönyvek előkészítése a T2S programtervnek megfelelően;

b)

az eurorendszer nevében a T2S fejlesztése és kiépítése, illetve a T2S technikai komponenseinek rendelkezésre bocsátása a T2S programtervnek, az URD-nek, a GFS-nek és az UDFS-nek, valamint egyéb leírásoknak és szolgáltatási szinteknek megfelelően;

c)

a T2S-nek a T2S Programtanács rendelkezésére bocsátása az elfogadott határidőnek, leírásoknak és szolgáltatási szinteknek megfelelően;

d)

a következők benyújtása a T2S Programtanácshoz, a 12. cikk szerinti T2S pénzügyi megállapodások céljából:

i.

a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) vagy az eurorendszer megfelelő bizottsága és/vagy külső könyvvizsgálók által értékelhető és/vagy auditálható formájú becslés azon költségekről, amelyek a T2S fejlesztése és üzemeltetése során náluk fel fognak merülni;

ii.

pénzügyi ajánlat, beleértve annak típusát, a fizetési ütemtervet és az érintett időszakot;

e)

a T2S kiépítéséhez és működtetéséhez, illetve az ahhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése, hogy az eurorendszer számára lehetővé váljon a T2S-szolgáltatások CSD-k számára történő nyújtása;

f)

a T2S módosításainak végrehajtása a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárással összhangban;

g)

a Kormányzótanács vagy a T2S Programtanács kérdéseinek saját hatáskörben történő megválaszolása;

h)

képzés, műszaki és üzemeltetési támogatás biztosítása a tesztek és a migráció tekintetében a T2S Programtanács koordinációja mellett;

i)

a 2. szint–3. szint közötti megállapodás tárgyalása a T2S Programtanáccsal.

(2)   A 4KB a feladatainak végrehajtásáért az eurorendszer felé egyetemlegesen felelősséggel tartozik. Ez a felelősség a csalásra, a szándékos kötelezettségszegésre és a súlyos gondatlanságra terjed ki. A felelősségi rendszer részleteit a 2. szint–3. szint közötti megállapodás határozza meg.

(3)   Amennyiben a 4KB a fenti feladatokat külső szolgáltatóknak kiszervezi vagy alvállalkozásba adja, ez nem érinti a 4KB-nek az eurorendszer és egyéb érdekeltek irányába fennálló felelősségét, valamint a kiszervezésnek/alvállalkozásba adásnak a T2S Programtanács számára átláthatónak kell lennie.

7. cikk

Kapcsolat a külső érdekeltekkel

(1)   A T2S tanácsadó csoport az eurorendszer és a külső T2S-érdekeltek közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma. A T2S tanácsadó csoport a T2S Programtanácsnak számol be, és kivételes esetekben a Kormányzótanács figyelmébe ajánlhat egyes kérdéseket.

A T2S tanácsadó csoport elnöki tisztét a T2S Programtanács elnöke tölti be. A T2S tanácsadó csoport összetételét és megbízását ezen iránymutatás melléklete állapítja meg.

A tanácsadó csoport feladatát a Kormányzótanács által jóváhagyott eljárási szabályzat szerint látja el.

(2)   A T2S kapcsolattartó csoport a CSD-kel zajló kommunikáció és kapcsolattartás fóruma. A csoport elősegíti az egyrészről az eurorendszer, másrészről pedig a T2S-ben részt venni szándékozó CSD-k közötti keretmegállapodás előkészítését és tárgyalását. A CSD kapcsolattartó csoport elnöki tisztét a T2S Programtanács elnöke tölti be. A CSD kapcsolattartó csoport összetételét és megbízását a melléklet állapítja meg.

(3)   A nemzeti felhasználói csoport a nemzeti piacukon belüli értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma, annak érdekében, hogy támogassák a T2S fejlesztését és végrehajtását, valamint felmérjék a T2S nemzeti piacokra gyakorolt hatását. A nemzeti felhasználói csoport elnöki tisztét az adott NKB tölti be. A nemzeti felhasználói csoport összetételét és megbízását a melléklet állapítja meg.

8. cikk

Felelősségteljes irányítás

(1)   Az eurorendszer T2S-szolgáltatásnyújtási és szabályozói feladatai közötti összeférhetetlenség megelőzése érdekében az eurorendszer-beli központi bankok biztosítják a következőket:

a)

a T2S Programtanács Kormányzótanács által jóváhagyott eljárási szabályzatával összhangban a T2S Programtanács tagjai szervezetileg különüljenek el az eurorendszer szabályozói és felvigyázói feladataitól. A T2S Programtanács tagjai nem lehetnek tagok a Fizetési és Kiegyenlítési Rendszerek Bizottságában („PSSC”), az Informatikai Bizottságban („ITC”) vagy az eurorendszer IT-irányítóbizottságában („EISC”);

b)

a T2S felvigyázása különüljön el a T2S üzemeltetési tevékenységeitől.

(2)   A T2S Programtanácsot az ebben az iránymutatásban meghatározottak szerint beszámolási, ellenőrzési és vizsgálati kötelezettségek terhelik. A T2S fejlesztésére, üzemeltetésére és költségeire vonatkozó vizsgálatokat a Kormányzótanács adott vizsgálat lefolytatásakor hatályos KBER könyvvizsgálati szabályzatban meghatározott alapelvek és eljárások alapján indítják meg és folytatják le.

9. cikk

Együttműködés és tájékoztatás

(1)   A 4KB és a T2S Programtanács a T2S program fejlesztése során együttműködik és információt cserél egymással, valamint technikai és egyéb támogatást nyújt egymásnak.

(2)   A 4KB, az egyéb eurorendszer-beli központi bankok és a T2S Programtanács haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről, amely lényegesen befolyásolhatja a T2S fejlesztését vagy kiépítését, valamint törekednek a kapcsolódó kockázatok csökkentésére.

(3)   A T2S Programtanács negyedévenként beszámol a Kormányzótanácsnak a T2S program fejlesztéséről. A beszámolók tervezeteit – a Kormányzótanácshoz az Igazgatóságon keresztül történő benyújtás előtt – megküldik véleményezésre a PSSC-nek és az EISC-nek.

(4)   A T2S Programtanács megosztja üléseinek napirendjét, összefoglalóját és vonatkozó dokumentációját a PSSC tagjaival abból a célból, hogy szükség esetén e tagok is részt vehessenek az ülések munkájában.

(5)   A T2S Programtanács szükség esetén bármely illetékes KBER-bizottsággal konzultálhat, illetve azok is konzultálhatnak vele.

(6)   A 4KB rendszeresen beszámol a T2S Programtanácsnak a T2S programról.

(7)   A T2S Programtanács és a 4KB beszámolási kötelezettségeinek tartalmát és részletes eljárását a 2. szint–3. szint közötti megállapodás szabályozza.

III.   SZAKASZ

PÉNZÜGYI RENDSZER

10. cikk

Díjpolitika

(1)   A T2S díjpolitikáját a nonprofit üzleti modell, a teljes költségmegtérülés és a CSD-kkel szembeni diszkrimináció tilalmának alapelvei határozzák meg.

(2)   A T2S Programtanács ezen iránymutatás elfogadásától számított hat hónapon belül javaslatot nyújt be a Kormányzótanácsnak a T2S-szolgáltatások díjpolitikájáról, beleértve az általános eljárásokat, valamint egy jelentést arról, hogy a T2S milyen mértékben felel meg a nonprofit üzleti modellként való működés és a teljes költségmegtérülés célkitűzésének, az eurorendszerre esetlegesen származó valamennyi pénzügyi kockázat értékelésével együtt. A díjpolitikát a Kormányzótanácsnak való benyújtást megelőzően megvitatják a CSD-kkel és a felhasználókkal.

11. cikk

Költségszámítási és számviteli módszertan

(1)   A Kormányzótanács eltérő döntésének hiányában a T2S-re vonatkozik az eurorendszer közös költségmódszertana, valamint a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/16 iránymutatás (2).

(2)   A T2S Programtanács igen korai szakaszban bevonja a vonatkozó KBER/eurorendszer-beli bizottságokat az alábbiak helyes végrehajtásának értékelésébe:

a)

az eurorendszer közös költségmódszertanának végrehajtása a T2S-költségbecslések és az éves T2S-költségek számítása vonatkozásában; és

b)

az EKB/2006/16 iránymutatásnak az EKB és a 4KB általi, a T2S-költség- és eszközelismerés vonatkozásában történő végrehajtása.

12. cikk

Pénzügyi szabályozás

(1)   A T2S Programtanács javaslatot nyújt be a Kormányzótanácsnak a pénzügyi keretről, amely magában foglalja a T2S-költségeket, azaz a 4KB-nek és az EKB-nek a T2S fejlesztésével, karbantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeit.

(2)   A javaslat egyben tartalmazza a következőket is:

a)

az ajánlat típusa;

b)

a fizetési ütemterv;

c)

az érintett időszak;

d)

a költségmegosztási mechanizmus;

e)

tőkeköltség.

(3)   A Kormányzótanács határoz a pénzügyi szabályozásról.

13. cikk

Fizetések

(1)   Az EKB egy T2S-projektszámlát vezet az eurorendszer nevében. A T2S-projektszámla nem költségvetési jellegű, de ezt használják a T2S-költségekkel kapcsolatos előlegkifizetések, részletek és költségtérítések, illetve a T2S használati díjak beszedésére és elosztására.

(2)   A T2S Programtanács az eurorendszer nevében kezeli a T2S-projektszámlát. A 4KB-tól elvárt eredmények validálásának és elfogadásának feltételével a T2S Programtanács hagyja jóvá a 4KB részére a Kormányzótanács által jóváhagyott, és a 2. szint–3. szint közötti megállapodásban meghatározott fizetési ütemtervvel összhangban járó egyes részletek kifizetését.

14. cikk

Az eurorendszer T2S-szel kapcsolatos jogai

(1)   A T2S üzleti alkalmazás teljes egészében az eurorendszer tulajdonát képezi.

(2)   Ebből a célból a 4KB átadja az eurorendszernek a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó felhasználási engedélyeket, amelyek annak lehetővé tételéhez szükségesek, hogy az eurorendszer a CSD-k számára a T2S-szolgáltatások teljes körét nyújthassa az alkalmazandó szabályok és az általános szolgáltatási szintek szerint, valamint azonos feltételek mellett. A 4KB kártalanítja az eurorendszert a harmadik személyek által az ilyen szellemi tulajdonjogok tekintetében támasztott jogsértési igények vonatkozásában.

(3)   Az eurorendszer T2S-szel kapcsolatos jogainak részletszabályait a 4KB és a T2S Programtanács a 2. szint–3. szint közötti megállapodásban határozza meg. A 18. cikkben meghatározott, valamely fizetőeszköz T2S-ben való részvételéről szóló megállapodást aláíró, euroövezeten kívüli NKB-k jogait az adott megállapodás határozza meg.

IV.   SZAKASZ

KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRAK

15. cikk

A CSD-k csatlakozási feltételei

(1)   A CSD-k igénybe vehetik a T2S-szolgáltatásokat, amenynyiben:

a)

a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK irányelv (3) 10. cikke szerint bejelentették azokat az Európai Bizottságnak vagy – az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országból származó CSD-k esetében – azok az Unióban hatályos jogi és szabályozói keretrendszerrel egyenértékű rendszer keretében működnek;

b)

az illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kapnak az értékpapír-elszámolási rendszereknek szóló CESR/ESCB ajánlásokra figyelemmel;

c)

kérésre a T2S-ben részt vevő más CSD-k rendelkezésére bocsátanak minden olyan biztonsági/ISIN-kódot, amelyek tekintetében kibocsátó CSD-k (vagy technikai kibocsátó CSD-k);

d)

vállalják, hogy a T2S-ben részt vevő más CSD-k számára megkülönböztetésmentes alapon kínálnak alapvető letéti őrzési szolgáltatásokat;

e)

vállalják a T2S-ben részt vevő más CSD-k irányában azt, hogy központi banki pénzben végzett elszámolásaikat a T2S-ben teljesítik, amennyiben az adott fizetőeszköz a T2S-ben elérhető.

(2)   A CSD-k csatlakozási feltételeire vonatkozó szabályokat az eurorendszer-beli központi bankok és a CSD-k közötti szerződéses megállapodásokban rögzítik.

(3)   Az EKB honlapján vezeti a T2S-ben történő kiegyenlítésre engedélyt kapott CSD-ket feltüntető listát.

16. cikk

Szerződéses kapcsolatok a CSD-kkel

(1)   Az eurorendszer-beli központi bankok és a CSD-k közötti szerződések – beleértve a szolgáltatási szintű megállapodásokat – teljes egészében harmonizáltak.

(2)   A T2S Programtanács az eurorendszer-beli központi bankokkal együttesen folytatja le a CSD-kkel a szerződésekre vonatkozó tárgyalásokat.

(3)   A CSD-kkel kötendő szerződéseket a Kormányzótanács hagyja jóvá, és azt követően a CSD székhelye szerinti ország eurorendszer-beli központi bankja, illetve az euroövezeten kívül található CSD-k esetében az EKB írja alá, mindkét esetben valamennyi eurorendszer-beli központi bank nevében eljárva. Írország vonatkozásában a szerződést azon tagállam eurorendszer-beli központi bankja írja alá, amely a 98/26/EK iránymutatás 10. cikkével összhangban bejelentette az értékpapír-elszámolási rendszert az Európai Bizottságnak.

17. cikk

A szabályozói követelményeknek való megfelelés

(1)   A T2S Programtanács célja a CSD-k támogatása abban, hogy folyamatosan megfeleljenek a vonatkozó jogi, szabályozói és felvigyázói követelményeknek.

(2)   A T2S Programtanács megvizsgálja, hogy az EKB-nak ki kell-e adnia ajánlásokat a CSD-knek a T2S-szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférési jogait biztosító jogszabály-módosítások támogatása érdekében, és javaslatot tesz erre a Kormányzótanácsnak.

V.   SZAKASZ

AZ EURÓN KÍVÜLI FIZETŐESZKÖZÖK

18. cikk

A T2S-be való felvétel jogosultsági feltételei

(1)   A T2S-ben eurótól különböző EGT-fizetőeszközök akkor használhatóak, ha az euroövezeten kívüli NKB, egyéb központi bank vagy az ilyen fizetőeszközért felelős egyéb hatóság valamely fizetőeszköz T2S-ben való részvételéről szóló megállapodást köt az eurorendszerrel, és a Kormányzótanács a fizetőeszköz részvételi jogosultságát jóváhagyja.

(2)   A T2S-ben nem EGT-beli fizetőeszközök azok erre vonatkozó jogosultságának a Kormányzótanács általi jóváhagyásával használhatóak, amennyiben:

a)

az adott fizetőeszközben való kiegyenlítésre irányadó jogi, szabályozói és felvigyázói keretrendszer lényegében legalább az Unióban hatályos keretrendszer által biztosított jogbiztonságot nyújtja;

b)

az adott fizetőeszköz T2S-be való felvétele kedvező hatást gyakorolna a T2S uniós értékpapír-elszámolási piachoz való hozzájárulására;

c)

az egyéb központi bank vagy az ilyen fizetőeszközért felelős egyéb hatóság valamely fizetőeszköz T2S-ben való részvételéről szóló, kölcsönösen kielégítő megállapodást köt az eurorendszerrel.

(3)   A T2S Programtanács megbízásával összhangban a T2S Programtanácsban euroövezeten kívüli NKB-k is képviseltethetik magukat.

VI.   SZAKASZ

A T2S PROGRAM FEJLESZTÉSE

19. cikk

A T2S programterv

(1)   Ezen iránymutatás elfogadását követően a T2S Programtanács az URD alapján javaslatokat tesz a Kormányzótanácsnak a T2S programtervre, melynek részét képezi a T2S programmal kapcsolatos elvárt eredmények és tevékenységek strukturált listája, azok kölcsönhatásai, valamint tervezett kezdő és záró dátumaik.

(2)   A T2S Programtanács javaslatai alapján a Kormányzótanács elemzi, validálja és elfogadja a T2S programtervet.

(3)   A T2S Programtanács a program részletes ütemtervét a T2S program mérföldköveit feltüntető T2S programterv alapján határozza meg. Az ütemtervet közzéteszik és arról tájékoztatják a T2S-érdekelteket.

(4)   Amennyiben fennáll annak komoly kockázata, hogy a T2S program valamely mérföldköve nem teljesíthető, a T2S Programtanács haladéktalanul tájékoztatja erről a Kormányzótanácsot, és intézkedéseket javasol a T2S program végrehajtásában bekövetkező bármely késedelem csökkentésére.

VII.   SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

A 2. szint–3. szint közötti megállapodás

(1)   Ezen iránymutatás rendelkezéseire tekintettel a 2. szint–3. szint közötti megállapodás határozza meg a 4KB, a T2S Programtanács és az eurorendszer-beli központi bankok feladataira és felelősségeire vonatkozó további részletszabályokat.

(2)   A 2. szint–3. szint közötti megállapodás tervezetét benyújtják jóváhagyásra a Kormányzótanácsnak, ezt követően pedig azt az eurorendszer és a 4KB írja alá.

21. cikk

Jogviták rendezése

(1)   Ha az ebben az iránymutatásban szabályozott kérdésekkel kapcsolatban az érintett felek jogvitájukat nem tudják rendezni, a kérdést döntéshozatalra bármely érdekelt fél a Kormányzótanács elé terjesztheti.

(2)   A 2. szint–3. szint közötti megállapodás rendelkezik arról, hogy a T2S Programtanács vagy a 4KB a 2. szint–3. szint közötti megállapodással kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát a Kormányzótanács elé terjesztheti.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás 2010. május 1-jén lép hatályba.

23. cikk

Címzettek és végrehajtási rendelkezések

Ez az iránymutatás valamennyi eurorendszer-beli központi bankra vonatkozik.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. április 21-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 102., 2009.4.22., 12. o.

(2)  HL L 348., 2006.12.11., 1. o.

(3)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.


MELLÉKLET

A T2S TANÁCSADÓI CSOPORT

Megbízás és összetétel

1.   Megbízás és hatáskör

A TARGET2-Securities (T2S) tanácsadó csoport megbízása a következőképpen szól:

a)

az Általános funkcionális előírások („GFS”) és Felhasználóknak szóló részletes funkcionális előírások („UDFS”) eurorendszer általi felülvizsgálatának támogatása a Felhasználói követelmények dokumentációjának („URD”) való teljes megfelelés biztosítására;

b)

az URD módosítására vonatkozó kérések eurorendszer általi felülvizsgálatának támogatása;

c)

tanácsadás a GFS és az UDSF jogi alapjainak részletesebb meghatározását illetően;

d)

az eurorendszer támogatása a díjszabási keretrendszer részletesebb meghatározásában;

e)

az értékpapír-elszámolás terén a T2S-szel kapcsolatos harmonizációs munka folytatása;

f)

a piaci végrehajtási erőfeszítések támogatása;

g)

tanácsadás, illetve a végrehajtás támogatása azon megállapodások és szakpolitikák vonatkozásában, amelyek hozzájárulnak a T2S és a CSD-k között egy eredményes és költséghatékony kereskedés utáni T2S-környezet kialakításához, és ezzel a központi értéktárak („CSD-k”) és a piaci felhasználók az iránti elkötelezettségének erősítéséhez, hogy egyenlegeiket és elszámolási tevékenységüket a T2S-be irányítsák;

h)

tanácsadás a migrációs kérdésekkel és a szakaszos bevezetéssel kapcsolatban.

2.   Összetétel

2.1.

A tanácsadó csoport az elnökből, a titkárból, teljes jogú tagokból és megfigyelőkből áll.

2.2.

Az elnök – ha megfelelőnek tartja – belátása szerint hívhat meg esetenként további szakértőket a tanácsadó csoport ülésére, és erről tájékoztatja a tanácsadó csoportot.

3.   Teljes jogú tagok

3.1.

A tanácsadó csoport határozatainak meghozatalában való részvételre a teljes jogú tagok jogosultak.

3.2.

A 3.3. bekezdés alapján teljes jogú tagságra jogosult minden egyes csoport azonos számú teljes jogú taggal rendelkezik. Minden más érdekelti képviseleti csoport teljes jogú tagjainak száma azonos a központi banki érdekelti csoport teljes jogú tagjainak számával.

3.3.

A tanácsadó csoportban teljes jogú tagságra jogosult a következő csoportok bármelyikének képviselője:

a)

központi bankok – az EKB-t és az egyes euroövezeti nemzeti központi bankokat („NKB-kat”) egy teljes jogú tagnak kell képviselnie. Amikor egy tagállam bevezeti az eurót, nemzeti központi bankja az euroövezethez való csatlakozás időpontjától vesz részt teljes jogú tagként a tanácsadó csoportban. A fizetőeszközük T2S-be való felvételéről döntést hozó, euroövezeten kívüli központi bankokat a döntés időpontjától kezdődően egy teljes jogú tag képviseli. Az Európai Bizottság hatóságként teljes jogú tag, és a központi banki csoport tagjának minősül;

b)

központi értéktárak („CSD-k”) – a tanácsadó csoport teljes jogú tagjai és egy képviselőt jelölhetnek az esettől függően akár több CSD-t is egyesítő olyan CSD-csoportok vagy az egyes olyan CSD-k, amelyek euróban denominált tranzakcióikat és/vagy tranzakcióikat nem euro nemzeti fizetőeszközükben számolják el, és megfelelnek a további feltételeknek:

kinyilvánították a T2S melletti támogatásukat,

hajlandóak szerződéses kapcsolatra lépni az eurorendszerrel,

kinyilvánították szándékukat a T2S – működésének beindulását követően történő – használatára.

A 3.2. bekezdés és a 3.3. bekezdés a) pontja szerint a CSD-képviselők száma megegyezik a központi banki képviselők számával. Ekként a nagyobb CSD-csoportok és a nagyobb CSD-k elszámolási volumenüktől függően több képviselővel rendelkeznek. A további képviselők számát a tanácsadó csoportban képviselt CSD-k és a tanácsadó csoport elnöke határozza meg, az arányos képviselet d’Hondt-féle módszertanának megfelelően;

c)

felhasználók – a tagokat a felhasználói közösségből a titkárhoz beérkezett jelentkezések alapján a jelölőbizottság választja ki, előre meghatározott kulcs szerint:

bejegyzése helyétől függetlenül legalább tizenegy teljes jogú tag képviseli az értékpapír-üzletágban a T2S-ben történő elszámolásra jogosult fizetőeszközben tevékenykedő, legjelentősebb kereskedelmi bankokat,

legalább két teljes jogú tag képviseli a nemzetközi befektetési bankokat,

legalább két teljes jogú tag képviseli az értékpapír-elszámolási tevékenységet helyi ügyfeleik kiszolgálása céljából végző bankokat,

legalább egy teljes jogú tag képviseli a központi szerződő felet.

4.   Megfigyelők

4.1.

A megfigyelők jogosultak a tanácsadó csoport ülésein való részvételre, de a döntéshozatali folyamatban nem vehetnek részt.

4.2.

A tanácsadó csoportban a következő csoportok/intézmények egy-egy képviselője megfigyelői státusra jogosult:

a)

az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága;

b)

az Európai Bankszövetség;

c)

az Európai Takarékpénztárak Csoportja;

d)

a Takarékszövetkezetek Európai Szövetsége;

e)

az Európai Értékpapír-szolgáltatások Fóruma;

f)

az Európai Tőzsdeszövetség;

g)

a T2S-t támogató, valamely NKB által üzemeltett CSD-k;

h)

a tanácsadó csoport alcsoportjainak elnökei.

4.3.

A jövőben a T2S-platformot kiépítő és üzemeltető eurorendszer-beli központi bankok (4KB) egyenként egy képviselőt jelölhetnek a tanácsadó csoportban megfigyelőként történő részvételre. A tanácsadó csoporton belül ezek a képviselők véleményüknek egységesen adnak hangot.

5.   Jelölési eljárások

5.1.

A teljes jogú tagok és a megfigyelők esetében a következő jelölési eljárások érvényesülnek:

a)

a központi bank képviselőjét az érintett központi bank elnöke jelöli, a vonatkozó központi banki alapokmány szerint;

b)

a CSD képviselőjét az érintett CSD elnöke jelöli;

c)

a felhasználók képviselőjét az adott szervezet jelöli, személyes jelentkezés alapján. Őket a jelölőbizottság nevezi ki, a megfelelő bizottsági eljárásoknak és feltételeknek megfelelően;

d)

egy megfigyelőt az érintett csoport/intézmény vezetője jelöl.

5.2.

Minden jelöltnek megfelelően magas rangúnak kell lennie, és rendelkeznie kell a megfelelő technikai szakértelemmel. A jelölő szervek felelősek annak biztosításáért, hogy a jelölt megfelelő időt tudjon szabaddá tenni a tanácsadó csoport munkájában való aktív részvételre.

5.3.

Minden jelölést írásban kell megerősíteni, a titkárhoz címezve.

6.   Részvétel

6.1.

A tanácsadó csoport teljes jogú tagjai és megfigyelői a bizottságban szigorúan személyesen vesznek részt. A tanácsadó csoport ülésein való megjelenésük a projekt iránti elkötelezettségük jele.

6.2.

A teljes jogú tagok és a megfigyelők jogosultak (azonos szintű szolgálati idővel és szakértelemmel rendelkező) helyettesek kijelölésére, akik kivételes esetben az őket jelölők távollétében részt vesznek a tanácsadó csoport munkájában, valamint véleményt fejthetnek ki, illetve teljes jogú tagok esetében a tag megbízása alapján és nevében szavazhatnak. Az érintett teljes jogú tagok és megfigyelők a helyettes jelöléséről megfelelő időben, előzetesen értesítik a titkárt.

6.3.

Amennyiben egy teljes jogú tag vagy megfigyelő távozik az általa képviselt jogalanytól, tagsága azonnali hatállyal megszűnik.

6.4.

A tanácsadó csoport elnöke felkéri a felelős kinevező szervezetet vagy adott esetben a jelölőbizottságot arra, hogy az 5. pont alatt meghatározott, alkalmazandó jelölési eljárással összhangban jelöljön ki egy póttagot minden olyan esetben, amikor egy teljes jogú tag vagy megfigyelő lemond vagy elveszíti tagságát.

7.   Elnök

7.1.

Az elnök az EKB egy felső vezetője, akit a Kormányzótanács nevez ki. Az elnök jogosult helyettes jelölésére, aki kivételes körülmények esetén őt helyettesíti.

7.2.

Az elnök felelős a tanácsadó csoport üléseinek megszervezéséért, és az üléseken elnököl. Ebben a feladatkörében dönt az ülések napirendi pontjairól, figyelemmel a tanácsadó csoport tagjainak hozzászólásaira, valamint dönt a tanácsadó csoportnak továbbítandó dokumentumokról.

7.3.

Az elnök dönt arról, hogy egy adott kérdés a tanácsadó csoport hatáskörébe tartozik-e (az 1.2. bekezdés szerint), és megfelelően tájékoztatja a tanácsadó csoportot, ha arról születik döntés, hogy valamely kérdés nem tartozik a csoport hatáskörébe.

7.4.

Az elnök látja el a Kormányzótanács határozatában meghatározott valamennyi feladatot, valamint minden egyéb olyan funkciót, amelyet később a tanácsadó csoport ráruházott.

7.5.

Az elnök nevezi ki a tanácsadó csoport égisze alatt létrehozott alcsoportok elnökeit és teljes jogú tagjait.

7.6.

Az elnök egyedüli személyként képviseli a tanácsadó csoportot a külső kapcsolatok során. A tanácsadó csoport megfelelő módon tájékoztatást kap az elnök által a tanácsadó csoport nevében vállalt bármely külső nyilatkozattétel előtt. A tanácsadó csoport minden külső kommunikációjára előzetesen fel kell hívni a tanácsadó csoport figyelmét.

8.   Titkárság

8.1.

A titkár az EKB személyzetének egy jelentős tapasztalattal rendelkező tagja, akit az elnök nevez ki. Az elnök helyettest jelölhet a titkár kivételes körülmények esetén történő helyettesítésére.

8.2.

A titkár számára az EKB operatív és titkársági támogatást nyújt.

8.3.

A titkár az elnök útmutatásai alapján végzi munkáját. A titkár feladatai közé tartoznak különösen az alábbiak:

a)

az elnök támogatása feladatainak ellátásában;

b)

az ülések megszervezése és az ülések összefoglalójának elkészítése;

c)

segítségnyújtás a tanácsadó csoport által elfogadott dokumentumok megszövegezésében;

d)

a konzultációk során koordinátorként történő eljárás;

e)

a tanácsadó és a többi csoport munkájával kapcsolatos külső kommunikáció (úgy mint a tanácsadó csoport publikációinak) megszervezése;

f)

esettől függően ezen eljárási szabályzat vagy a tanácsadó csoport, illetve az elnök által ráruházott minden más feladat ellátása.

8.4.

A titkár hivatalból tagja a jelölőbizottságnak; egyben részt vehet a tanácsadó csoport alcsoportjaiban is.

8.5.

A titkár nem jogosult részt venni a tanácsadó csoport döntéseinek meghozatalában.

9.   Munkaeljárások

9.1.

A tanácsadó csoport főszabályként negyedévente egyszer ülésezik. Az elnök további üléseket hívhat össze, amelyeknek időpontját kellő időben előre közölni kell a tanácsadó csoporttal. Az ülésekre főszabályként az EKB épületében kerül sor.

9.2.

A munkanyelv az angol.

9.3.

A tanácsadó csoport ülésének fő eredményeiről szóló előzetes következtetéseket az ülést követő három napon belül közzéteszik az EKB honlapján. Ezeket az előzetes következtetéseket az elnök felelősségére teszik közzé, a tanácsadó csoport részvétele nélkül, e tény feltüntetése mellett. A titkár elkészít egy intézkedési listát is a tanácsadó csoport minden egyes ülését követően, amely feltünteti az adott ülésen kiosztott feladatokat és határidőket. A tanácsadó csoport üléséről a titkár összefoglalót készít, melyet az üléstől számított hat munkanapon belül továbbítanak a tanácsadó csoport tagjainak. A tanácsadó csoport tagjai az összefoglaló tervezetére vonatkozó megjegyzéseiket három munkanapon belül tehetik meg. A végleges összefoglalót a tanácsadó csoport általi jóváhagyást követően teszik közzé. Ez felváltja az elnök előzetes következtetéseit, amelyeket az összefoglaló közzétételét követően eltávolítanak a honlapról. Az összefoglaló tartalmazza a megbeszélés tárgyát képező kérdéseket, illetve a tárgyalások eredményét.

9.4.

A tanácsadó csoport nyílt és átlátható módon működik.

Az ülések napirendjét és a megvitatandó dokumentumokat (beleértve a tanácsadó csoport alcsoportjainak hozzászólásait) az ülést megelőzően legalább öt nappal megküldik a tagok számára és közzéteszik az EKB honlapján. A tanácsadó csoport dönt arról, hogy az ülés előtti öt napon belül megküldött dokumentumokat megvitatják-e az adott ülés keretén belül. A titkárhoz az ülés előtt legkésőbb három munkanappal beérkezett észrevételeket és egyéb beadványokat megküldik a tanácsadó csoport számára, valamint főszabályként azokat az EKB honlapján is közzéteszik. Nem tehetőek közzé a bizalmas jellegű dokumentumok (úgy mint a piaci szereplőktől bizalmas megjelöléssel kapott vagy az elnök által bizalmasnak minősített dokumentumok).

9.5.

A tanácsadó csoport határozatai az EKB döntéshozó szervei (azaz a Kormányzótanács és az Igazgatóság) számára közvetlenül megküldött tanácsok, illetve a tanácsadó csoport szervezetére vagy az alcsoportok munkájára vonatkozó állásfoglalások formáját ölthetik.

9.6.

Főszabályként az EKB döntéshozó testületeinek szóló tanácsokat a tanácsadó csoport határozat meghozatalában részt vevő tagjainak konszenzusa alapján fogadják el. Amennyiben konszenzus nem érhető el, az elnök dönthet egy adott tanács támogatottságának olyan módon való felméréséről, hogy a tanácsadó csoport határozat meghozatalában részt vevő teljes jogú tagjait nyilatkoztatja arról, hogy egyetértenek-e a javaslattal. Az EKB döntéshozó testületei tájékoztatást kapnak a támogatottság mértékéről. Amennyiben egy kérdésre vonatkozóan többféle tanácsra születik javaslat, az EKB döntéshozó testületei csak azon javaslatokról kapnak tájékoztatást, amelyeket a tanácsadó csoport legalább hét teljes jogú tagja (vagy azok helyettesei) támogattak. A teljes jogú tagok ugyanazon kérdés tekintetében kizárólag egy javaslatot támogathatnak. Rendkívüli fontossággal bíró kérdések esetében hét teljes jogú tag kérheti azt, hogy az EKB döntéshozó testületei haladéktalanul kapják meg különvéleményüket.

9.7.

A tanácsadó csoport alcsoportokat hozhat létre a következőkkel kapcsolatos munkája támogatása céljából: a) a felhasználó követelmények technikai végrehajtása; b) a T2S-szel kapcsolatos kérdések harmonizációja; c) a T2S-hez kapcsolódó jogi kérdések; vagy d) bármely más olyan terület, melyhez a tanácsadó csoport véleménye szerint külön támogatás szükséges. Az ilyen alcsoportok megbízását a tanácsadó csoport határozza meg és fogadja el.

A tanácsadó csoport létrehozhat olyan, hosszú távra szóló alcsoportokat, amelyek a tanácsadó csoporton belül található valamennyi érdekelti csoportot magukba foglalják. A tanácsadó csoport továbbá létrehozhat olyan munkacsoportokat, amelyek nem feltétlenül tömörítik a tanácsadó csoporton belüli összes érdekeltet, és/vagy rövid távra szólnak. A tanácsadó csoport és a T2S-projektcsoport esetenként munkamegbeszéléseket szervezhet egyes egyedi kérdések megvitatására.

A tanácsadó csoport az alcsoportok munkájának megszervezésére vonatkozó határozatait egyhangú döntéssel, illetve amennyiben konszenzus nem érhető el, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

9.8.

A tanácsadó csoport biztosítja, hogy a piaci szereplők és hatóságok széles köre számára lehetséges legyen a tanácsadó csoport munkájához való hozzájárulás, valamint hogy azokat tájékoztassák a csoport tanácskozásairól. A titkár az ilyen konzultációk esetében koordinátorként jár el, valamint támogatást kap az EKB T2S-csoporttól, és szükség esetén az EKB más munkavállalóitól.

Ebből a célból minden egyes országban egy nemzeti felhasználói csoport jön létre a nemzeti piac és a tanácsadó csoport közötti kapcsolattartás fórumaként. A nemzeti felhasználói csoport a titkáron keresztül javaslatokat vagy állásfoglalásokat nyújthat be a tanácsadó csoport számára.

A tanácsadó csoport megfelelő eszközöket (pl. nemzeti felhasználói csoport, nyilvános konzultációk, kerekasztal-tárgyalások, külön e célra megrendezett találkozók és tájékoztató ülések, illetve a konzultációkat követő visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozatok közzététele) alkalmaz a piaci szereplőkkel, a hatóságokkal, valamint az egyéb érdekeltekkel folytatott konzultáció céljából.

Főszabályként – a tanácsadó csoport elnökének eltérő döntése hiányában – valamennyi konzultáció során legalább három hetet kell biztosítani az észrevételek megtételére.

10.   Beszámolási rend és kapcsolat a Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) bizottságaival

10.1.

A Kormányzótanács saját kezdeményezésére vagy felkérésre általános útmutatást nyújt a tanácsadó csoport számára.

10.2.

A tanácsadó csoport tanácsait közvetlenül az EKB döntéshozó testületeinek nyújtja be megfontolásra.

10.3.

A tanácsadó csoport saját kezdeményezésére vagy felkérésre az adott elnökön keresztül közvetlenül nyújt útmutatást az alcsoportoknak a megbízás alapján elvégzendő munka tekintetében.

10.4.

A tanácsadó csoport az elnökön keresztül konzultálhat valamely KBER-bizottsággal vagy alcsoportjaival az adott bizottság hatáskörébe és szakismeretei körébe tartozó egyedi technikai kérdésekről (mint például a T2S-szel kapcsolatos jogi kérdések). Főszabályként bármely ilyen konzultációhoz legalább három hetet kell biztosítani, amennyiben sajátos körülmények nem teszik szükségessé rövidebb határidő kitűzését. Az elnök azt is biztosítja, hogy a tanácsadó csoport munkája ne fedje át valamely KBER-bizottság megbízását.

A CSD KAPCSOLATTARTÓ CSOPORT

Megbízás és összetétel

1.   A megbízás terjedelme

A CSD kapcsolattartó csoport feladata az eurorendszer és a T2S-ben részt venni szándékozó CSD-k közötti keretmegállapodás előkészítése és tárgyalása. A keretmegállapodás egy olyan dokumentum, amelyet a Kormányzótanács valamennyi európai CSD számára javasolni fog. A keretmegállapodás szabályozza a T2S fejlesztési és üzemeltetési fázisát. A keretmegállapodást minden CSD külön írja alá.

2.   Összetétel

A CSD kapcsolattartó csoport a CSD-projekttámogatókból, valamint a T2S Programtanács tagjaiból és azok helyetteseiből áll.

A projekttámogatók azon CSD-k igazgatóságának tagjai, amelyek 2009. július 16-án egyetértési megállapodást kötöttek az eurorendszerrel, vagy azt követően egyoldalú nyilatkozatot tettek annak elfogadására vonatkozóan. Valamennyi CSD-tag jelölhet helyettest, aki akadályoztatása esetén őt helyettesíti. Amennyiben sem a projekttámogató, sem helyettese nincs jelen, a CSD nem tekinthető képviseltnek. Ha a T2S Programtanács tagjai és helyetteseik vannak akadályoztatva, ők nem helyettesíthetők.

A CSD kapcsolattartó csoport elnöke a T2S Programtanács elnöke. Az elnök a CSD-kel koordinálva 1. dönt az ülések gyakoriságáról, formájáról és napirendjéről; 2. az adott témákról tartandó ülésekre külső szakértőket és/vagy T2S-csoporttagokat hív meg. Az előadó az EKB-nál működő T2S-csoport tagja. Feladata: 1. az ülések szervezésének és a vonatkozó dokumentumok határidőre történő megküldésének koordinálása; 2. az elnök támogatása a csoport üléseire való felkészülésben; 3. az ülések eredményének dokumentálása; 4. az elnök támogatása a kapcsolódó (al)csoportokkal való kapcsolatok irányításában.

3.   Munkaeljárások, együttműködés és támogatás

Munkaeljárások

A CSD kapcsolattartó csoport törekszik határozatainak konszenzussal való elfogadására. Amennyiben a konszenzus két egymást követő ülésen sem érhető el, a véleményeltérést körültekintően dokumentálni kell. Ilyen esetben a T2S Programtanács feladata az, hogy javaslatot tegyen a Kormányzótanácsnak. A T2S Programtanács javaslatával egyet nem értő CSD-nek lehetősége van eltérő véleményének kifejtésére.

A tanácsadó csoport és a CSD kapcsolattartó csoport közötti együttműködés

A CSD kapcsolattartó csoport elnöke szabályos időközönként tájékoztatja a tanácsadó csoportot a keretmegállapodásról folytatott tárgyalási folyamatban elért előrehaladásról.

Adott esetben a CSD kapcsolattartó csoport (lehetőleg a projektmenedzserek alcsoportján és a szerződéses kérdésekkel foglalkozó munkacsoporton keresztül) megkapja a tanácsadó csoport meglévő alcsoportjainak véleményét.

A CSD kapcsolattartó csoport támogatása

A CSD kapcsolattartó csoportot a következők támogatják:

a projektmenedzserek alcsoportja, melynek feladata az üzleti oldalról érkező vélemények tárgyalásra való előkészítése (ideértve többek között a funkcionális, technikai és tervezési elemeket),

a szerződéses kérdésekkel foglalkozó munkacsoport, amely jogi támogatást nyújt a CSD kapcsolattartó csoportnak, és e szerepkörében átülteti a CSD kapcsolattartó csoporttól és a projektmenedzserek alcsoportjától kapott üzleti véleményeket a megfelelő jogi nyelvezetre.

E két munkacsoport megbízását, valamint azok napirendjének fő vonalait a CSD kapcsolattartó csoport fogja meghatározni.

NEMZETI FELHASZNÁLÓI CSOPORT

Megbízás és összetétel

1.   Bevezetés

A nemzeti felhasználói csoport a nemzeti piacon belüli értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikációt biztosítja, a TARGET2-Securities („T2S”) fejlesztésének és végrehajtásának támogatása érdekében. A csoport fórumot alkot abból a célból, hogy bevonja a nemzeti piaci résztvevőket a T2S tanácsadó csoport munkájába, valamint hivatalos kapcsolatot hoz létre a tanácsadó csoport és a nemzeti piac között. A nemzeti felhasználói csoport a tanácsadó csoport által tárgyalt valamennyi üggyel kapcsolatban egyaránt betölti a T2S-projektcsoport kezdeményezéseit közvetítő testület, valamint a T2S tanácsadó csoport munkáját külső véleményekkel segítő szervezet szerepét. E szerepkörében maga is tehet javaslatot a tanácsadó csoport által megvitatandó kérdésekre.

A nemzeti felhasználói csoport részt vehet az URD változáskezelési folyamatban, és fontos szerepet tölthet be az ilyen megkereséseknek a nemzeti piac működésével összefüggésben történő elemzésében. A nemzeti felhasználói csoportnak át kell vennie a T2S azon alapelvét, hogy kerülendő a nemzeti sajátosságok T2S-be való beépítése, valamint aktívan elő kell mozdítania a harmonizációt.

2.   Megbízás

A nemzeti felhasználói csoport megbízása az alábbiakra terjed ki:

a T2S funkcionalitásának (és különösen a T2S felhasználói követelményekben bekövetkező bármely változásnak) a nemzeti piacra gyakorolt hatása értékelése; ennek során megfelelően figyelembe kell venni a „letisztult T2S” koncepciót, melynek célja a nemzeti sajátosságok T2S-be való beépítésének kerülése, valamint a harmonizáció támogatása,

a tanácsadó csoport figyelmének felhívása a nemzeti piac lényeges aggályaira,

az értékpapírokkal foglalkozó nemzeti közösség valamennyi szegmense körében a T2S ismertségének fokozása,

a tanácsadó csoport nemzeti közösséget képviselő tagjainak támogatása.

3.   Összetétel

A nemzeti felhasználói csoport az elnökből, a titkárból és a tagokból áll.

A nemzeti felhasználói csoport elnöke lehetőleg a tanácsadó csoport teljes jogú tagja vagy megfigyelője. Ezt a szerepet rendszerint az adott nemzeti központi bank egyik rangidős tisztviselője tölti be. Amennyiben az adott központi bank nem állít vagy jelöl elnököt a nemzeti felhasználói csoport élére, az elnököt a tanácsadó csoport elnöke nevezi ki, aki törekszik ennek során az adott piac főbb szereplői közötti konszenzus elérésére. Amennyiben az elnök nem tagja a tanácsadó csoportnak, a tanácsadó csoport egy tagja koordinál a tanácsadó csoport és a nemzeti felhasználói csoport elnöke között a két csoport közötti szoros kapcsolat biztosítása érdekében.

A nemzeti felhasználói csoport titkárát az euroövezet-beli országok esetében az adott nemzeti központi bank biztosítja; egyéb országokban pedig a nemzeti felhasználói csoport elnöke jelöli ki. A titkárnak részt kell vennie a T2S-csoport által a nemzeti felhasználói csoport titkárai részére tartott rendszeres eligazításokon.

A nemzeti felhasználói csoport tagjai a tanácsadó csoport megfelelő tagjai és megfigyelői (vagy azok kijelölt rangidős, a nemzeti felhasználói csoport elnöke számára elfogadható képviselője), valamint további, olyan szakértelemmel és szakmai elismertséggel rendelkező személyek, amellyel széles körben képviselhetik a nemzeti piac felhasználóinak és szolgáltatóinak valamennyi kategóriáját. Így a nemzeti felhasználói csoport tagjai lehetnek központi értéktárak, brókerek, bankok, befektetési bankok, letétkezelők, kibocsátók és/vagy megbízottaik, központi szerződő felek, tőzsdék és multilaterális kereskedési rendszerek, az adott nemzeti központi bank, a szabályozó hatóságok és az adott bankszövetségek.

4.   Munkaeljárások

A nemzeti felhasználói csoport kizárólag a T2S vonatkozásában jelentőséggel bíró kérdésekkel foglalkozik. Az aktuális kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást kérhet a T2S-csoporttól, valamint a tanácsadó csoport titkára vagy a nemzeti felhasználói csoport által felvetett kérdésekben időben beszámol a nemzeti álláspontról. A T2S-csoport rendszeresen tájékoztatja a nemzeti felhasználói csoportot, és találkozókat szervez a nemzeti felhasználói csoport titkárával, a nemzeti felhasználói csoport és a T2S-csoport közötti együttműködés előmozdítása érdekében.

A nemzeti felhasználói csoport arra törekszik, hogy a tanácsadó csoport üléseivel összehangolt, rendszeres üléseket tartson annak érdekében, hogy tanácsot adhasson a tanácsadó csoport nemzeti tagjai számára. Mindazonáltal a tanácsadó csoport tagját az ilyen tanács nem köti. A nemzeti felhasználói csoport a tanácsadó csoport titkárán keresztül írásos anyagot is benyújthat a tanácsadó csoport részére, valamint felkérheti a tanácsadó csoport valamely tagját álláspontjának előadására.

A nemzeti felhasználói csoport titkára törekszik a nemzeti felhasználói csoport ülésén megvitatásra váró napirendnek és a vonatkozó dokumentumoknak az ülés előtt legalább öt munkanappal történő kiküldésére. A nemzeti felhasználói csoport üléseinek összefoglalóját az egyes üléseket követő három héten belül közzéteszik a T2S honlapján (és adott esetben az adott NKB honlapján) angolul és bármely más közösségi nyelven.

A nemzeti felhasználói csoport tagjainak nevét közzéteszik a T2S honlapján. A nemzeti felhasználói csoport közzéteszi a nemzeti felhasználói csoport kapcsolattartásra szolgáló e-mail címét is a T2S honlapján annak érdekében, hogy a nemzeti piacok résztvevői tisztában legyenek azzal, kivel vegyék fel a kapcsolatot véleményük kifejtése céljából.


Top