Help Print this page 

Document 32010L0061

Title and reference
A Bizottság 2010/61/EU irányelve ( 2010. szeptember 2. ) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról EGT-vonatkozású szöveg
  • In force
OJ L 233, 3.9.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 74 - 75

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/61/oj
Multilingual display
Text

3.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 233/27


A BIZOTTSÁG 2010/61/EU IRÁNYELVE

(2010. szeptember 2.)

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza, II. mellékletének II.1. szakasza és III. mellékletének III.1. szakasza az irányelv 2. cikkében meghatározott, a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodások rendelkezéseire hivatkozik.

(2)

E nemzetközi megállapodások rendelkezéseit kétévente korszerűsítik. Ennek megfelelően 2011. január 1-jétől – egy 2011. június 30-ig tartó átmeneti időszak mellett – e megállapodások módosított változatát kell alkalmazni.

(3)

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszát, II. mellékletének II.1. szakaszát és III. mellékletének III.1. szakaszát ezért módosítani kell.

(4)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/68/EK irányelv módosítása

A 2008/68/EK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az I. melléklet I.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„I.1.   ADR

Az ADR 2011. január 1-jétől hatályos A. és B. melléklete azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett mindenütt »tagállam« értendő.”

2.

A II. melléklet II.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„II.1.   RID

A COTIF C. függelékét képező RID melléklete, 2011. január 1-jétől hatályos változatában, azzal az eltéréssel, hogy a »RID szerződő államai«-ra való hivatkozások mindenütt a »tagállamok«-ra való hivatkozásként értendők.”

3.

A III. melléklet III.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„III.1.   ADN

Az ADN mellékletében foglalt, 2011. január 1-jétől hatályos előírások, valamint az ADN 3. cikkének f) és h) pontja és 8. cikkének (1) és (3) bekezdése azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett mindenütt »tagállam« értendő.”

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. június 30-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 260., 2008.9.30., 13. o.


Top