Help Print this page 

Document 32010D0640

Title and reference
2010/640/EU: A Bizottság határozata ( 2010. október 21. ) a 2006/920/EK és a 2008/231/EK határozatnak a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek „forgalmi szolgálat és forgalomirányítás” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2010) 7179. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg
OJ L 280, 26.10.2010, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 263 - 292

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/640/oj
Multilingual display
Text

26.10.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 280/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. október 21.)

a 2006/920/EK és a 2008/231/EK határozatnak a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek „forgalmi szolgálat és forgalomirányítás” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2010) 7179. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/640/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2009. július 17-i, az ellenőrző-irányító és jelző, a forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME-kre vonatkozó következetes ERTMS-szabályokról szóló ajánlására (ERA/REC/2009-02/INT), a nagysebességű és a hagyományos vasútra vonatkozó forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME-ket tartalmazó, felülvizsgált P. mellékletről szóló ajánlására (ERA/REC/2009-03/INT), a hagyományos vasútra vonatkozó forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME-t tartalmazó, felülvizsgált T. mellékletről szóló ajánlására (ERA/REC/2009-04/INT), valamint a 2007/59/EK irányelv és a forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME-knek a mozdonyvezetőkre vonatkozó szakképesítési előírások tekintetében történő összehangolását célzó módosításáról szóló (ERA/REC/2009-05/INT) ajánlására;

mivel:

(1)

A 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 12. cikke előírja az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) számára, hogy gondoskodjon az átjárhatósági műszaki előírásoknak (a továbbiakban: ÁME-knek) a műszaki fejlődéssel, a piaci tendenciákkal és a társadalmi követelményekkel való egyeztetéséről, és javasolja a Bizottságnak az ÁME-k általa szükségesnek ítélt módosításait.

(2)

A 2007. július 13-i C(2007) 3371. sz. határozatában a Bizottság keretfelhatalmazást adott az ügynökség számára a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelv (3), valamint a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) alapján bizonyos tevékenységek elvégzésére. E keretfelhatalmazás feltételei szerint az ügynökséget felkérték, hogy végezze el a 2006/920/EK bizottsági határozattal (5) elfogadott, hagyományos vasúti forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME és a 2008/231/EK bizottsági határozattal (6) elfogadott nagysebességű vasúti forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME felülvizsgálatát, valamint hogy adjon műszaki szakvéleményt a súlyos hibákról, és hozza nyilvánosságra az észlelt kisebb hibák jegyzékét.

(3)

Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (a továbbiakban: „ETCS”) és a Globális Mobil Távközlési Rendszer vasúti alkalmazás céljára bővített változata (a továbbiakban: „GSM-R”) fontos eszközök az összehangolt transzeurópai vasúti rendszer felé vezető úton. Ezért szükség van az e rendszerekre vonatkozó szabályok mielőbbi összehangolására. Ezt az elvet követve az ETCS-t és a GSM-R-t az ÁME-kben határozták meg.

(4)

Rendkívül fontos, hogy az ÁME-kben megállapított követelmények következetesek és egyértelműek legyenek. Ez egyúttal azt jelenti, hogy a különböző ÁME-k nem hivatkozhatnak a különböző fejlettségi szintű műszaki követelményekre, tehát minden ÁME-nek azonos műszaki követelményekre kell hivatkoznia.

(5)

A transzeurópai hagyományos és nagysebességű vasúti rendszerre vonatkozó ÁME-k megfelelő szabályainak összehangolása érdekében az üzemeltetési szempontokra vonatkozó előírásokat az ügynökség műszaki dokumentumként honlapján közzéteszi.

(6)

A hagyományos vasútra vonatkozó forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME-nek ugyanazt a hivatkozást kell tartalmaznia, mint a nagysebességű vasútra vonatkozó forgalmi szolgálati és forgalomirányítási felülvizsgált ÁME-nek.

(7)

„Az OPE ÁME A. melléklete” műszaki dokumentum felülvizsgálatát a „változás-ellenőrzés kezelési folyamat (CCM)” alapján kell elvégezni, melyet a műszaki ERTMS-előírások jóváhagyására alkalmaznak.

(8)

A 2008/57/EK irányelv 32. cikke (1) bekezdése értelmében az üzembe helyezés első engedélyezésekor minden járművet európai járműszámmal (EJSZ) kell ellátni. A 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozattal (7) összhangban az EJSZ-t nyilvántartásba veszik az adott tagállam által kijelölt nemzeti testület által vezetett és naprakészen tartott nemzeti járműnyilvántartásban.

(9)

A hagyományos és nagysebességű vasútra vonatkozó forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME P. mellékletében meghatározott járműazonosítási követelmények felülvizsgálatra szorulnak, figyelembe véve a 2008/57/EK irányelv és a 2007/756/EK határozat biztosította jogi keret változását is. Mivel a műszaki fejlődés következtében számos műszaki előírás változó jellegű, az ügynökségre kell bízni a műszaki előírások jegyzékének nyilvánosságra hozatalát és közzétételét.

(10)

A fékteljesítményre vonatkozó követelmények kérdése még nyitott a hagyományos vasútra vonatkozó forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME-ben. A fékteljesítmény üzemeltetési szempontjait össze kell hangolni.

(11)

A mozdonyvezetők szakmai alkalmasságára, fizikai és pszichológiai alkalmasságára vonatkozó követelményeket a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) határozza meg. Az esetleges átfedések és ismétlődések elkerülése érdekében a forgalmi szolgálati és forgalomirányítási ÁME-k ilyen követelményeket nem tartalmazhatnak.

(12)

Ezért a 2006/920/EK és a 2008/231/EK határozatot ennek megfelelően módosítani indokolt.

(13)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/920/EK határozat módosítása

A 2006/920/EK határozat a következőképpen módosul:

a)

A szöveg a következő 1a. és 1b. cikkel egészül ki:

„1a. cikk

Műszaki előírások kezelése

(1)   Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) honlapján közzéteszi a P.9., P.10., P.11., P.12. és P.13. mellékletben hivatkozott műszaki előírások jegyzékét.

(2)   Az ERA az (1) bekezdésben említett előírásjegyzéket naprakészen tartja, és tájékoztatja a Bizottságot annak fejlődéséről. A Bizottság a 2008/57/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott bizottságon keresztül tájékoztatja a tagállamokat e műszaki előírások fejlődéséről.

1b. cikk

Amennyiben egy járművet értékesítenek vagy 6 hónapot meghaladó, folyamatos időtartamra bérbe adnak, és amenynyiben az összes műszaki jellemző változatlan marad, amelyek alapján a jármű üzembe helyezését engedélyezték, akkor az európai járműszám (EJSZ) megváltoztatása 2013. december 31-ig a jármű újbóli nyilvántartásba vételével és az első nyilvántartásba vétel visszavonásával lehetséges.

Amennyiben ez az új nyilvántartásba vétel az első nyilvántartásba vétel helyszínétől eltérő tagállamban történik, akkor az új nyilvántartásba vételben illetékes nyilvántartásba vételt végző szerv kérheti az előző nyilvántartáshoz kapcsolódó dokumentumok másolatának benyújtását.

Az EJSZ ily módon történő megváltoztatása nem sérti a 2008/57/EK irányelv 21–26. cikkének alkalmazását az engedélyezési eljárások tekintetében.

Az EJSZ megváltoztatásából származó ügyintézési költségeket az EJSZ megváltoztatását kérő kérelmező viseli.”

b)

A mellékletek módosításait az I. melléklet állapítja meg.

2. cikk

A 2008/231/EK határozat módosítása

A 2008/231/EK határozat a következőképpen módosul:

a)

A szöveg a következő 1a. és 1b. cikkel egészül ki:

„1a. cikk

Műszaki előírások kezelése

(1)   Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) honlapján közzéteszi a P.9., P.10., P.11., P.12. és P.13. mellékletben hivatkozott műszaki előírások jegyzékét.

(2)   Az ERA az (1) bekezdésben említett előírásjegyzéket naprakészen tartja, és tájékoztatja a Bizottságot annak fejlődéséről. A Bizottság a 2008/57/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott bizottságon keresztül tájékoztatja a tagállamokat e műszaki előírások fejlődéséről.

1b. cikk

Amennyiben egy járművet 6 hónapot meghaladó, folyamatos időtartamra eladnak vagy bérbe adnak, és amennyiben az összes műszaki jellemző változatlan marad, amelyek alapján a jármű üzembe helyezését engedélyezték, akkor az európai járműszám megváltoztatása 2013. december 31-ig a jármű újbóli nyilvántartásba vételével és az első nyilvántartásba vétel visszavonásával lehetséges.

Amennyiben ez az új nyilvántartásba vétel az első nyilvántartásba vétel helyszínétől eltérő tagállamban történik, akkor az új nyilvántartásba vételben illetékes nyilvántartásba vételt végző szerv kérheti az előző nyilvántartáshoz kapcsolódó dokumentumok másolatának benyújtását.

Az EJSZ ily módon történő megváltoztatása nem sérti a 2008/57/EK irányelv 21–26. cikkének alkalmazását az engedélyezési eljárások tekintetében.

Az EJSZ megváltoztatásából származó ügyintézési költségeket az EJSZ megváltoztatását kérő kérelmező viseli.”

b)

A mellékletek módosításait a II. melléklet állapítja meg.

3. cikk

Ez a határozat 2010. október 25-től alkalmazandó.

Az I. melléklet 6. pontja és a II. melléklet 5. pontja azonban 2014. január 1-jétől alkalmazandó.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. október 21-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  HL L 164., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 235., 1996.9.17., 6. o.

(4)  HL L 110., 2001.4.20., 1. o.

(5)  HL L 359., 2006.12.18., 1. o.

(6)  HL L 84., 2008.3.26., 1. o.

(7)  HL L 305., 2007.11.23., 30. o.

(8)  HL L 315., 2007.12.3., 51. o.


I. MELLÉKLET

A 2006/920/EK határozat mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 2.2.1. szakasz helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.1.   SZEMÉLYZET ÉS VONATOK

A 4.6. és 4.7. alpont a személyzet azon tagjaira vonatkozik, akik olyan biztonsági szempontból kritikus feladatokat látnak el, mint a vonatkíséret, amikor ez az államhatárok átlépésével és a pályahálózat-működtető vasúthálózat-használati feltételeiben »határként« megnevezett és a biztonsági engedélyében említett helyen túl teljesített munkavégzéssel jár együtt.

A »4.6.2. Nyelvi alkalmasság« pont vonatkozik továbbá a mozdonyvezetőkre, amint azt a 2007/59/EK irányelv VI. mellékletének 8. pontja előírja.

Nem tekintendő úgy, hogy a személyzet valamely tagja átlépi a határt, ha a munkavégzés csak az e pont első bekezdésében »határként« megnevezett helyekig történik.

A személyzet azon tagjaira, akik olyan, biztonsági szempontból kritikus feladatokat látnak el, mint a vonatok irányítása és a vonatok mozgásának engedélyezése, a szakképesítések és az egészségvédelmi és biztonsági feltételek tagállamok közötti kölcsönös elismerése vonatkozik.

A személyzet olyan tagjaira, akik olyan biztonsági szempontból kritikus feladatokat látnak el, mint a határátkelésre beütemezett vonatok utolsó előkészítése, és az e pont első bekezdésében »határként« megnevezett helyeken való munkavégzés, a 4.6. alpont vonatkozik az egészségvédelmi és biztonsági feltételek tagállamok közötti kölcsönös elismerésével. Egy adott vonat csak akkor tekinthető határforgalomban részt vevőnek, ha a vonat minden járműve átlépi az e pont első bekezdésében »határként« megnevezett egy vagy több helyet.

Ez az alábbi táblázatokban foglalható össze:

Az államhatárt átlépő vonatokon munkavállaló és a határpontot átlépő személyzet

Feladat

Szakképesítések

Egészségügyi követelmények

Vonatkísérés

4.6.

4.7.

Vonatmozgások engedélyezése

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés

A vonat előkészítése

4.6.

Kölcsönös elismerés

Vonatok indítása

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés


Az államhatárt át nem lépő vonatokon vagy a határpontokig bezárólag munkavállaló személyzet

Feladat

Szakképesítések

Egészségügyi követelmények

Vonatkísérés

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés

Vonatmozgások engedélyezése

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés

A vonat előkészítése

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés

Vonatok indítása

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés”

b)

A 2.2.2. pont negyedik bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ebből kifolyólag az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) és a Globális Mobil Távközlési Rendszer vasúti alkalmazás céljára bővített változata (GSM-R) részletes működési szabályait a jelen ÁME A. mellékletében határozzák meg.”

c)

A 4.2.2.6.2 pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.2.2.6.2.   Fékteljesítmény

A pályahálózat-működtető köteles tájékoztatni a vasúttársaságot a ténylegesen előírt teljesítményről. Ennek az adatnak szükség esetén tartalmaznia kell a pályahálózatot esetlegesen befolyásoló fékrendszerek, úgy mint mágnesfék, a visszatápláló fék és az örvényáramú vágányfék alkalmazási feltételeit.

A vasúttársaság felelős annak biztosításáért, hogy a vonat kellő fékteljesítménnyel rendelkezzen azáltal, hogy követendő fékezési szabályokkal látja el a személyzetét.

A fékteljesítményre vonatkozó szabályokat a pályahálózat-működtető és a vasúttársaság biztonságirányítási rendszerén belül kell kezelni.

A további követelményeket a T. melléklet határozza meg.”

d)

Az 4.3.2.6. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3.2.6.    Homokolás alkalmazása. A mozdonyvezetési feladat szakmai képesítéseinek minimális elemei

Kapcsolódási pont van egyrészről ezen ÁME B. melléklete (és annak C1. pontja) és másrészről a CR CCS ÁME A. melléklete 1. függelékének 4.2.11. alpontja (összeegyeztethetőség a pályamenti vonatérzékelő rendszerekkel) és (a 4.3.1.10. alpontban idézett) 4.1. pontja között a homokolás alkalmazásával kapcsolatban.”

e)

Az 4.3.3.11. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3.3.11.   A vonatok összeállítása, L. melléklet

Kapcsolódási pont van ezen ÁME 4.2.2.5. alpontja, valamint L. melléklete és a CR RST (teherkocsik) ÁME 4.2.3.5. alpontja (hosszanti irányú nyomóerők) között a vonatok haladása, kezelése, valamint a járművek vonaton belüli elosztása tekintetében.

Kapcsolódási pont lesz az RST ÁME későbbi verzióival is a vontató- és személyszállító járművek tekintetében.”

f)

A 4.6.1. pont utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:

„Az egyes feladatok esetében a szakképesítés minimális elemei a J. és L. mellékletekben találhatók.”

g)

A 4.6.3.1. pont C. és D. alpontjai helyébe a következő szöveg lép:

„C.   Kezdeti vizsgálat

alapfeltételek,

vizsgálati program gyakorlati bemutatással együtt,

az oktatók képesítése,

alkalmassági bizonyítvány kiadása.

D.   Az alkalmasság megtartása

az alkalmasság megtartásának elvei,

követendő módszerek,

az alkalmasság fenntartását célzó folyamatok formalizációja.

az értékelés folyamata.”

h)

A 4.6.3.2.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.6.3.2.3.1.   Útvonalismeret

A vasúttársaságnak meg kell határoznia azt a folyamatot, amelynek révén a vonatszemélyzet megszerzi és fenntartja azon útvonalak ismeretét, amelyen dolgozik. A folyamatnak

a pályahálózat-működtető által az útvonallal kapcsolatban megadott információkra kell alapulnia, és

összhangban kell lennie a jelen ÁME 4.2.1. alpontjában ismertetett folyamattal.”

i)

A 4.7.5.4. pontot el kell hagyni.

j)

A 4.7.6. pontot el kell hagyni.

k)

A 7.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.3.2   KONKRÉT ESETEK FELSOROLÁSA

Szándékosan üresen hagyva.”

2.

Az A1. és A2. melléklet helyébe a következő A. melléklet lép:

„A. MELLÉKLET

ERTMS/ETCS ÉS ERTMS/GSM-R ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYOK

Az ERTMS/ETCS és az ERTMS/GSM-R üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az ERA honlapján (www.era.europa.eu) közzétett, »ETCS és GSM-R: szabályok és alapelvek – 1. verzió« című műszaki dokumentum határozza meg.”

3.

A G. mellékletben a táblázat a következőképpen módosul:

a)

az „egészségvédelmi és biztonsági feltételek” paraméter esetében „az egyes paraméterek esetében ellenőrizendő elemek” oszlopban a „várandósság (vonatvezetők)” elemet el kell hagyni;

b)

az „egészségvédelmi és biztonsági feltételek” paraméter esetében „a vezetőkkel szembeni különleges követelmények: hallási/beszédbeli követelmények, testméretek” szöveget magában foglaló sort el kell hagyni, a 4.7.6. pontban található hivatkozással együtt.

4.

A H. mellékletet el kell hagyni.

5.

Az N. mellékletben a táblázat utolsó sorát (4.7.6. A mozdonyvezetési feladattal kapcsolatos különleges követelmények) el kell hagyni.

6.

A P., P1., P2., P3., P4., P5., P6., P7., P8., P9., P10., P11., P12. és P13. melléklet helyébe a következők lépnek:

„P. MELLÉKLET

JÁRMŰAZONOSÍTÁS

1.   Általános megjegyzések

Ez a melléklet a járműveken az üzem közbeni egyedi azonosítás érdekében látható módon véglegesen elhelyezett európai járműszámokat és kapcsolódó jelzéseket ismerteti. Nem írja le azokat a jármű alvázán vagy fő alkatrészein gyártás közben véglegesen bemart vagy tartósan rögzített egyéb számokat vagy jelzéseket.

2.   Az európai járműszám és a hozzá kapcsolódó rövidítések

Valamennyi vasúti jármű 12 számjegyből álló számot (európai járműszámot, EJSZ) kap, amelynek felépítése a következő:

Járműcsoport

Kölcsönös átjárhatósági képesség és járműtípus

(2 számjegy)

A jármű nyilvántartásba vétele szerinti ország

(2 számjegy)

Műszaki jellemzők

(4 számjegy)

Gyártási szám

(3 számjegy)

Ellenőrző karakter

(1 számjegy)

Teherkocsik

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

(részletek a P.6. mellékletben)

01–99

(részletek a P.4. mellékletben)

0000–9999

(részletek a P.9. mellékletben)

000–999

0–9

(részletek a P.3. mellékletben)

Vontatott személyszállító járművek

50–59

60–69

70–79

(részletek a P.7. mellékletben)

0000–9999

(részletek a P.10. mellékletben)

000–999

Vontató járművek és állandóan összekapcsolt vagy előre meghatározott szerelvény egységei

90–99

(részletek a P.8. mellékletben)

0000000–8999999

(e számok jelentését a tagállamok határozzák meg, esetlegesen két- vagy többoldalú megállapodással)

Speciális járművek

9000–9999

(részletek a P.11. mellékletben)

000–999

Egy adott országban a műszaki jellemzők és a gyártási szám 7 számjegye elegendő a járművek egyedi azonosítására a vontatott személyszállító járművek és speciális járművek csoportjain belül (1).

A számot betűjelzések egészítik ki:

a)

az átjárhatósági képességgel kapcsolatos jelzés (részletek a P.5. mellékletben);

b)

a jármű nyilvántartásba vétele szerinti ország rövidítése (részletek a P.4. mellékletben);

c)

az üzembentartói jelzés (részletek a P.1. mellékletben);

d)

a műszaki jellemzők rövidítése (részletek a P.12. mellékletben a teherkocsik és a P.13. mellékletben a vontatott személyszállító járművek esetében).

3.   A számok kiadása

Az európai járműszámot a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozatban megállapított szabályok alapján adják ki.

Az európai járműszámot meg kell változtatni, amennyiben az a járművön végrehajtott műszaki átalakítások következtében nem az e mellékletben foglaltaknak megfelelő kölcsönös átjárhatósági képességet vagy műszaki jellemzőket tükrözi. Az ilyenfajta műszaki átalakítások a 2008/57/EK átjárhatósági irányelv 20–25. cikke alapján szükségessé tehetik az új üzembehelyezési engedélyt.

P.1. MELLÉKLET

ÜZEMBENTARTÓI JELZÉS

1.   Az üzembentartói jelzés (VKM) meghatározása

Az üzembentartói jelzés (VKM) egy 2–5 betűből álló alfabetikus kód (2 4 5 9). A VKM-et minden egyes járművön feltüntetik az európai járműszám közelében. A VKM azonosítja a járműnek a nemzeti járműnyilvántartásba bejegyzett üzemben tartóját.

A VKM ezen ÁME hatálya alá tartozó minden és az összes olyan országban egyedi és érvényes, amely az ezen ÁME-ben leírt járműszámozási és üzembentartói jelzési rendszer alkalmazását tartalmazó megállapodást köt.

2.   Az üzembentartói jelzés formátuma

A VKM az üzemben tartó teljes nevének vagy annak rövidítésének feltüntetése, lehetőleg felismerhető formában. A latin ábécé mind a 26 betűjét fel lehet használni. A VKM betűit nyomtatott nagybetűkkel írják. Az üzemben tartó nevében a szavak nem első betűje helyén álló betűket lehet kisbetűkkel írni. Az egyediség ellenőrzésekor a kisbetűkkel írott betűket nagybetűkkel írott betűkként kezelik.

A betűk tartalmazhatnak diakritikus jeleket (3 6 10). Az ilyen betűkön lévő diakritikus jeleket figyelmen kívül hagyják az egyediség ellenőrzésekor.

Az olyan járművek esetében, amelyek üzemben tartóinak székhelye nem latin ábécét használó országban található, a VKM fordítása a saját ábécével feltüntethető a VKM mögött egy ferde vonallal (»/«) elválasztva. Adatfeldolgozási szempontból figyelmen kívül hagyják ezt a lefordított VKM-et.

3.   Az üzembentartói jelzés kiosztásával kapcsolatos rendelkezések

Az üzemben tartók egynél több VKM-et is kiadhatnak, amennyiben

az üzemben tartó egynél több nyelven is rendelkezik hivatalos névvel,

az üzemben tartónak jó oka van megkülönböztetni a szervezetén belüli különálló járműállományokat.

Az is lehetséges, hogy egyetlen VKM vonatkozik egy egész olyan vállalatcsoportra,

amely egyetlen vállalti struktúrához tartozik (pl. holdingtársaság),

amely egyetlen olyan vállalati struktúrához tartozik, amely a szervezetén belül kijelölt és megbízott egy szervezetet azzal, hogy minden kérdést kezeljen az összes többi nevében,

amely kijelölt egy különálló, adott jogi személyt az ügyek nevében való kezelésére, amely esetben a jogi személy az üzemben tartó.

4.   Az üzembentartói jelzések nyilvántartása és kiosztási eljárása

A VKM nyilvántartása nyilvános, és aktualizálása valós időben történik.

A VKM iránti kérelmet a kérelmező az illetékes nemzeti hatósághoz nyújtja be, amely továbbítja azt az ERA-nak. A VKM csak az ERA általi közzétételt követően használható.

A VKM birtokosának tájékoztatnia kell az illetékes nemzeti hatóságot, amikor beszünteti a VKM használatát, és az illetékes nemzeti hatóság továbbítja ezt az információt az ERA-nak. Ekkor a VKM azt követően vonható vissza, hogy az üzemben tartó bizonyította a jelzés megváltoztatását az összes érintett járművön. Ez 10 évig nem adható ki újból, kivéve, ha újból az eredeti birtokosnak vagy annak kérésére más birtokosnak adják ki.

A VKM más birtokosra ruházható, amely az eredeti birtokos jogutódja. A VKM érvényben marad akkor is, ha a VKM birtokosa olyan névre változtatja a nevét, amely nem hasonlít a VKM-re.

P.2. MELLÉKLET

A SZÁM ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BETŰJELZÉS ELHELYEZÉSE A KOCSISZEKRÉNYEN

1.   A külső jelzések általános szabályai

A jelzéseket alkotó nyomtatott nagybetűknek és számoknak legalább 80 mm magasnak kell lenniük, levelezési minőségű, betűtalp nélküli betűtípussal. Kisebb betűk csak akkor használhatók, ha a betűket csak a hossztartón lehet elhelyezni.

A jelzés nem lehet 2 méternél magasabban a sín szintjétől.

2.   Teherkocsik

A jelzést a következő módon kell elhelyezni a kocsiszekrényen:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Az olyan kocsik esetében, amelyek kocsiszekrényén nincs elég hely az ilyenfajta elrendezéshez, különösen pőrekocsik esetében, a jelzés a következőképpen is elhelyezhető:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Amikor egy vagy több nemzeti meghatározással rendelkező indexbetűt helyeznek el a kocsin, ezt a nemzeti jelzést a nemzetközi jelzés mögött kell elhelyezni, kötőjellel elválasztva, a következőképpen:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Személykocsik és vontatott személyszállító járművek

A számot a jármű mindkét oldalfalán el kell helyezni a következő módon:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

A jármű nyilvántartása szerinti ország és a műszaki jellemzők jelzését közvetlenül az európai járműszám elé, mögé vagy alá írják.

A vezetőállással rendelkező személykocsik esetében az európai járműszámot a vezetőállásban is feltüntetik.

4.   Mozdonyok, motorkocsik és speciális járművek

Az európai járműszámot a nemzetközi forgalomban használt vontató jármű mindkét oldalfalán fel kell tüntetni a következő módon:

92 10 1108 062-6

Az európai járműszámot a vontató járművek valamennyi vezetőállásában is feltüntetik.

Az üzemben tartó elhelyezhet az európai járműszámnál nagyobb betűméretű saját számjelzést is (amely általában a gyártási számból és egy betűkódból áll), ha az hasznos a működés szempontjából. A saját számot az üzemben tartó bárhol szabadon elhelyezheti, azonban mindig biztosítani kell az EJSZ és az üzemben tartó saját számjelzésének könnyű megkülönböztethetőségét.

P.3. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZŐ (12.) SZÁMJEGY MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI

Az ellenőrző számjegyet a következő módon határozzák meg:

az alapszám páros pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) saját tízes számrendszer szerinti értéken veszik,

az alapszám páratlan pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) megszorozzák 2-vel,

ekkor összeadják a páratlan pozíciók összegét a páros pozíciók összegével,

megtartják az így kapott részösszeg utolsó számjegyét,

az utolsó számjegy értéke és a 10 közötti különbség alkotja az ellenőrző számjegyet; amennyiben az utolsó számjegy értéke nulla, akkor az ellenőrző számjegy is nulla.

Példák

1. —

Legyen az alapszám

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Szorzó tényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Összeg: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Az összeg utolsó számjegye 2.

Az ellenőrző számjegy ezért 8, és így a 33 84 4796 100 - 8 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

2. —

Legyen az alapszám

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Szorzó tényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Összeg: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Az összeg utolsó számjegye 0.

Az ellenőrző számjegy ezért 0, és így a 31 51 3320 198 - 0 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

P.4. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSA SZERINTI ORSZÁGOK KÓDJAI (3–4. SZÁMJEGY ÉS RÖVIDÍTÉS)

A harmadik országokra vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek.

Ország

Betűrendes Ország kód (2 4 5 9)

Numerikus Ország kód

Albánia

AL

41

Algéria

DZ

92

Örményország

AM

58

Ausztria

A

81

Azerbajdzsán

AZ

57

Belarusz

BY

21

Belgium

B

88

Bosznia és Hercegovina

BIH

49

Bulgária

BG

52

Kína

RC

33

Horvátország

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Ciprus

CY

 

Cseh Köztársaság

CZ

54

Dánia

DK

86

Egyiptom

ET

90

Észtország

EST

26

Finnország

FIN

10

Franciaország

F

87

Grúzia

GE

28

Németország

D

80

Görögország

GR

73

Magyarország

H

55

Irán

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Írország

IRL

60

Izrael

IL

95

Olaszország

I

83

Japán

J

42

Kazahsztán

KZ

27

Kirgizisztán

KS

59

Lettország

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Litvánia

LT

24

Luxemburg

L

82

Macedónia

MK

65

Málta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongólia

MGL

31

Montenegró

ME

62

Marokkó

MA

93

Hollandia

NL

84

Észak-Korea

PRK (2 4 5 9)

30

Norvégia

N

76

Lengyelország

PL

51

Portugália

P

94

Románia

RO

53

Oroszország

RUS

20

Szerbia

SRB

72

Szlovákia

SK

56

Szlovénia

SLO

79

Dél-Korea

ROK

61

Spanyolország

E

71

Svédország

SE

74

Svájc

CH

85

Szíria

SYR

97

Tádzsikisztán

TJ

66

Tunézia

TN

91

Törökország

TR

75

Türkmenisztán

TM

67

Ukrajna

UA

22

Egyesült Királyság

GB

70

Üzbegisztán

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

P.5. MELLÉKLET

A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGI KÉPESSÉG BETŰJELE

»TEN«: A következő feltételeknek megfelelő jármű:

teljesíti az összes vonatkozó, az üzembe helyezés időpontjában hatályos ÁME előírásait, és rendelkezik a 2008/57/EK irányelv 22. cikke (1) bekezdése szerinti üzembehelyezési engedéllyel,

rendelkezik az összes tagállamban érvényes, a 2008/57/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdése szerinti engedéllyel, vagy az összes tagállam által kiadott, egyedi engedéllyel rendelkezik.

»PPV/PPW«: A PPV/PPW-megállapodásnak megfelelő kocsi (az OSZZSD államokon belül)

(eredeti: PPV/PPW: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Megjegyzések:

a)

A TEN-jelöléssel ellátott járművek a P.6. mellékletben meghatározott járműszám első számjegyének 0–3 értékeinek felelnek meg.

b)

Azokat a járműveket, amelyek nem rendelkeznek az összes tagállamra érvényes üzembehelyezési engedéllyel, az engedélyezett tagállamokat feltüntető jelzéssel kell ellátni. Az engedélyező tagállamok felsorolását a következő rajzok valamelyikén jelölt módon kell feltüntetni, ahol D jelöli az első engedélyt kiadó tagállamot (a példában Németország), és F jelöli a második engedélyt kiadó tagállamok (a példában Franciaország). A tagállamok kódjának feltüntetését a P.4. melléklettel összhangban kell elvégezni. Ez kiterjedhet az ÁME előírásait teljesítő és nem teljesítő járművekre egyaránt. Ezek a járművek a P.6. mellékletben meghatározott járműszám első számjegye 4–8 értékeinek felelnek meg.

Image

Image

P.6. MELLÉKLET

A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGI KÉPESSÉGET JELÖLŐ KOCSIKÓDOK (1–2. SZÁMJEGY)

 

2. számjegy

1. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. számjegy

1. számjegy

 

 

Nyomtáv

rögzített vagy változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített vagy változó

Nyomtáv

 

TEN (2 4 5 9)

és/vagy

COTIF (3 6 10)

és/vagy

PPV/PPW

0

Független tengellyel

Nem használandó

TEN (2 4 5 9) és/vagy COTIF kocsik

Nem használandó (8)

PPV/PPW kocsik

(változó nyomtáv)

Független tengellyel

0

1

Forgóvázzal

Forgóvázzal

1

TEN (2 4 5 9)

és/vagy

COTIF (3 6 10)

és/vagy

PPV/PPW

2

Független tengellyel

TEN (2 4 5 9) és/vagy COTIF kocsik

PPV/PPW kocsik

(rögzített nyomtáv)

Független tengellyel

2

3

Forgóvázzal

Forgóvázzal

3

Egyéb kocsik

4

Független tengellyel (7 11)

A kapcsolódó kocsik karbantartása

Egyéb kocsik

Műszaki jellemzőik miatt speciális számozással rendelkező kocsik, melyeket az EU-n kívül helyeztek üzembe

Független tengellyel

4

8

Forgóvázzal (7 11)

Forgóvázzal

8

 

 

Forgalom

Belföldi vagy nemzetközi forgalom speciális megállapodással

 

 

 

1. számjegy

2. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. számjegy

2. számjegy

P.7. MELLÉKLET

A NEMZETKÖZI FORGALOMKÉPESSÉGET JELZŐ KÓDOK A VONTATOTT SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KOCSIK ESETÉBEN (1–2. SZÁMJEGY)

 

Belföldi forgalom

TEN (2 4 5 9) és/vagy COTIF (3 6 10) és/vagy PPV/PPW

Belföldi vagy nemzetközi forgalom speciális megállapodással

TEN (2 4 5 9) és/vagy COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. számjegy

1. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Belföldi forgalmú kocsik

Rögzített nyomtávú nem klimatizált kocsik (az autószállító kocsikat is ideértve)

Állítható nyomtávú (1435/1520) nem légkondicionált járművek

Nem használandó

Állítható nyomtávú (1435/1668) nem légkondicionált járművek

Muzeális kocsik

Nem használandó (7 11)

Rögzített nyomtávú kocsik

Állítható nyomtávú (1435/1520) járművek cserélhető forgóvázzal

Állítható nyomtávú (1435/1520) járművek állítható nyomtávú tengelyekkel

6

Szervizkocsik

Rögzített nyomtávú légkondicionált kocsik

Állítható nyomtávú (1435/1520) légkondicionált járművek

Szervizkocsik

Állítható nyomtávú (1435/1668) légkondicionált járművek

Autószállító kocsik

Nem használandó (7 11)

7

Klimatizált és nyomásálló szekrényű kocsik

Nem használandó

Nem használandó

Nyomásálló szekrényű rögzített nyomtávú klimatizált kocsik

Nem használandó

Egyéb kocsik

Nem használandó

Nem használandó

Nem használandó

Nem használandó

P. 8. MELLÉKLET

A VONTATÓ JÁRMŰVEK ÉS ÁLLANDÓAN ÖSSZEKAPCSOLT VAGY ELŐRE MEGHATÁROZOTT SZERELVÉNY EGYSÉGEINEK TÍPUSAI (1–2. SZÁMJEGY)

Az első számjegy a „9”.

Ha a második számjegy a vontató jármű típusát írja le, a következő kódok kötelezők:

Kód

A jármű általános típusa

0

Vegyes

1

Villanymozdony

2

Dízelmozdony

3

Elektromos többrészes egység (nagysebességű) (motorkocsi vagy vontatott kocsi)

4

Elektromos többrészes egység (nagysebességű kivételével) (motorkocsi vagy vontatott kocsi)

5

Dízel többrészes egység (motorkocsi vagy vontatott kocsi)

6

Speciális vontatott kocsi

7

Elektromos tolatókocsi

8

Dízel tolatókocsi

9

Speciális jármű

P.9. MELLÉKLET

A KOCSIK STANDARD SZÁMJELZÉSE (5–8. SZÁMJEGY)

Ez a melléklet a kocsi fő műszaki jellemzőihez kapcsolódó számjegyes jelzést tartalmazza, és az ERA honlapján (www.era.europa.eu) teszik közzé.

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon) és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

P.10. MELLÉKLET

A VONTATOTT SZEMÉLYKOCSIK MŰSZAKI JELLEMZŐINEK KÓDJAI (5–6. SZÁMJEGY)

A P.10. mellékletet közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

P.11. MELLÉKLET

A SPECIÁLIS JÁRMŰVEK MŰSZAKI JELLEMZŐINEK KÓDJAI (6–8. SZÁMJEGY)

A P.11. mellékletet közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

P.12. MELLÉKLET

A KOCSIKAT JELZŐ BETŰK A CSUKLÓS ÉS TÖBBRÉSZES KOCSIK KIVÉTELÉVEL

A P.12. mellékletet közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

P.13. MELLÉKLET

A VONTATOTT SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KOCSIK BETŰJELEI

A P.13. mellékletet közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

7.

A P.14. melléklet hatályát veszti.

8.

A T. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„T. MELLÉKLET

FÉKTELJESÍTMÉNY

A pályahálózat-működtető szerepe

A pályahálózat-működtető tájékoztatja a vasúttársaságot az egyes útvonalakra előírt fékteljesítményről és az útvonal egyedi jellemzőiről. A pályahálózat-működtető gondoskodik róla, hogy az előírt fékteljesítmény tartalmazza az útvonal egyedi jellemzőinek és a pályamenti tényezők által indokolt eltérések hatását.

Az előírt fékteljesítményt elvileg féksúlyszázalékban kell kifejezni, kivéve, ha a pályahálózat-működtető és a vasúttársaság más mértékegységben állapodtak meg a fékteljesítmény kifejezésére (pl. féksúly tonnában, fékerő, lassulási érték, lassítási profil).

A vonatszerelvények és a rögzített vonatösszeállítások esetében a pályahálózat-működtető a fékteljesítményre vonatkozó követelményeket lassulási értékekben adja meg, amennyiben azt a vasúttársaság kéri.

A vasúttársaság szerepe

A vasúttársaság gondoskodik róla, hogy minden vonat kielégítően teljesítse vagy meghaladja a pályahálózat-működtető által megkövetelt fékteljesítményt. Ezért a vasúttársaság a vonat fékteljesítményét a vonat összeállításának figyelembevételével számítja ki.

A vasúttársaságnak figyelembe kell vennie a járműnek vagy vonatszerelvénynek az üzembe helyezés időpontjában meghatározott fékteljesítményét. A járműtől függő eltéréseket, mint a fékek megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, is tekintetbe kell venni. A vasúttársaságnak továbbá figyelembe kell vennie az útvonaljellemzőkre vonatkozó információkat, amelyek befolyásolhatják a vonat működését a fékteljesítménynek a vonat megállításához és rögzítéséhez szükséges beállításakor.

Az adott vonat (vonatösszetétel, fék hozzáférhetősége, fékbeállítások) ellenőrzéséből eredő fékteljesítményt bemeneti értékként használják bármely, a vonatra később alkalmazandó működési előíráshoz.

Nem kielégítő fékteljesítmény

A pályahálózat-működtető előírásokat hoz létre arra az esetre, ha a vonat nem éri el az előírt fékteljesítményt, és ezeket az előírásokat hozzáférhetővé teszi a vasúttársaságok számára.

Amennyiben a vonat nem éri el a vonat által megteendő útvonalhoz megkívánt fékteljesítményt, a vasúttársaságnak be kell tartania az ebből eredő korlátozásokat, mint például a sebességkorlátozást.”

9.

Az U. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

„U. MELLÉKLET

A NYITOTT KÉRDÉSEK FELSOROLÁSA

4.2.2. pont –   Vonat-összeállítási dokumentum

B. melléklet (lásd a jelen ÁME 4.4. alpontját) – Az új strukturális alrendszerek következetes működtetését lehetővé tevő egyéb szabályok

R. melléklet (lásd a jelen ÁME 4.2.3.2. alpontját) – A vonatok azonosítása

S. melléklet (lásd ezen ÁME 4.2.2.1.3. alpontját) – A vonat láthatósága – hátul”


(1)  A speciális járművek esetében a műszaki jellemzők és a gyártási szám első számjegyével és utolsó öt számjegyével rendelkező számnak egy adott országban egyedinek kell lennie.

(2)  Az NMBS/SNCB esetében folytatják a bekarikázott önálló B betű használatát.

(3)  A diakritikus jelek »ékezetek«, például A, Ç, Ö, Č, Ž, A stb. Az olyan speciális betűket, mint az O és A egyetlen betűvel jelzik; az egyediségi vizsgálatokban az Ø -t O-ként és az Æ -t A-ként kezelik.

(4)  Az 1949. évi egyezmény 4. függelékében és a közúti közlekedésről szóló 1968. évi egyezmény 45. cikk (4) bekezdésében ismertetett betűrendes kódrendszer szerint.

(5)  A TEN-jelzés viselésére engedélyt kapott kocsik, lásd a P.5. mellékletet.

(6)  Beleértve azokat a kocsikat is, amelyek az érvényes szabályozás alapján a jelen táblázatban meghatározott számokat viselik. COTIF: a kocsi megfelel az üzembe helyezés időpontjában hatályos COTIF-szabályozásnak.

(7)  Rögzített vagy változó nyomtáv.

(8)  Az I. kategóriájú (állandó hőmérsékletű) kocsik kivételével, nem használandó az üzembe helyezett új járművek esetében.

(9)  A vonatkozó ÁME-knek való megfelelőség, lásd a P.5. mellékletet.

(10)  Beleértve azokat a kocsikat is, amelyek az érvényes szabályozás alapján a jelen táblázatban meghatározott számokat viselik. COTIF: a kocsi megfelel az üzembe helyezés időpontjában hatályos COTIF-szabályozásnak.

(11)  A már üzembe helyezett rögzített nyomtávú (56) és az állítható nyomtávú (66) kocsik kivételével, nem használandó az új kocsikra vonatkozóan.


II. MELLÉKLET

A 2008/231/EK határozat mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 2.2.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.1.   Személyzet és vonatok

A 4.6. és 4.7. alpont a személyzet azon tagjaira vonatkozik, akik olyan biztonsági szempontból kritikus feladatokat látnak el, mint a vonatkíséret, amikor ez az államhatárok átlépésével és a pályahálózat-működtető vasúthálózat-használati feltételeiben »határként« megnevezett és a biztonsági engedélyben említett helyen túl teljesített munkavégzéssel jár együtt.

A »4.6.2. Nyelvi alkalmasság« pont vonatkozik továbbá a mozdonyvezetőkre, amint azt a 2007/59/EK irányelv VI. mellékletének 8. pontja előírja.

Nem tekintendő úgy, hogy a személyzet valamely tagja átlépi a határt, ha a munkavégzés csak az e pont első bekezdésében »határként« megnevezett helyekig történik.

A személyzet azon tagjaira, akik olyan, biztonsági szempontból kritikus feladatokat látnak el, mint a vonatok irányítása és a vonatok mozgásának engedélyezése, a szakképesítések és az egészségvédelmi és biztonsági feltételek tagállamok közötti kölcsönös elismerése vonatkozik.

A személyzet olyan tagjaira, akik olyan biztonsági szempontból kritikus feladatokat látnak el, mint a határátkelésre beütemezett vonatok utolsó előkészítése, és a fentiekben »határként« megnevezett helyeken való munkavégzés, a 4.6. alpont vonatkozik az egészségvédelmi és biztonsági feltételek tagállamok közötti kölcsönös elismerésével. Egy adott vonat csak akkor tekinthető határforgalomban részt vevőnek, ha a vonat minden járműve átlépi az e pont első bekezdésében »határként« megnevezett egy vagy több helyet.

Ez az alábbi táblázatokban foglalható össze:

Az államhatárt átlépő vonatokon munkavállaló és a határpontot átlépő személyzet

Feladat

Szakképesítések

Egészségügyi követelmények

Vonatkísérés

4.6.

4.7.

Vonatmozgások engedélyezése

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés

A vonat előkészítése

4.6.

Kölcsönös elismerés

Vonatok indítása

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés


Az államhatárt át nem lépő vonatokon vagy a határpontokig bezárólag munkavállaló személyzet

Feladat

Szakképesítések

Egészségügyi követelmények

Vonatkísérés

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés

Vonatmozgások engedélyezése

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés

A vonat előkészítése

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés

Vonatok indítása

Kölcsönös elismerés

Kölcsönös elismerés”

b)

A 4.2.2.1.2. pont utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A részletes előírás a 4.3.3.3.1. alpontban található.”

c)

A 4.3.2.6. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3.2.6.   Homokolás alkalmazása. A mozdonyvezetési feladat szakmai képesítéseinek minimális elemei

Interfész van egyrészről ezen ÁME B. melléklete (és annak C1. pontja) és másrészről a HS CCS ÁME A. melléklete 1. függelékének 4.2.11. alpontja (összeegyeztethetőség a pályamenti vonatérzékelő rendszerekkel) és (a 4.3.1.10. alpontban idézett) 4.1. pontja között a homokolás alkalmazásával kapcsolatban.”

d)

A 4.3.3.2. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3.3.2.   A személyszállító kocsikra vonatkozó követelmények

Interfész van ezen ÁME 4.2.2.4. alpontja és a HS RST ÁME 4.2.2.4. (ajtók), 4.2.5.3. (vészjelzők), 4.3.5.17. (utasok által aktivált vészjelzők) és 4.2.7.1. (vészkijáratok) alpontjaival.”

e)

A 4.3.3.9. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3.3.9.   Homokolás

Interfész van egyrészről ezen ÁME B. melléklete (C1. pont) és másrészről a HS RST ÁME 4.2.3.10. alpontja között a homokszórással kapcsolatban.”

f)

A 4.3.3.10. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3.3.10.   Vonatösszeállítás, J. melléklet

Interfész van ezen ÁME 4.2.2.5. alpontja és J. melléklete között és a HS RST ÁME 4.2.1.2. (a vonat tervezése) és 4.2.7.10. (megfigyelési és diagnosztikai koncepció) alpontja között a vonatszemélyzet által a jármű működésére vonatkozóan elsajátított ismeretekkel kapcsolatban.”

g)

A 4.3.3.12. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3.3.12.   Adatrögzítés

Interfész van ezen ÁME 4.2.3.5.2. alpontja (Felügyeleti adatok rögzítése a vonaton) és a HS RST ÁME 4.2.7.10. (megfigyelési és diagnosztikai koncepciók) alpontja között.”

h)

A 4.6.1. pont utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„Az egyes feladatok esetében a szakképesítés minimális elemei a J. és L. mellékletekben találhatók.”

i)

A 4.6.3.1. pont C. és D. alpontjai helyébe a következő szöveg lép:

„C.   Kezdeti vizsgálat

alapfeltételek,

vizsgálati program gyakorlati bemutatással együtt,

az oktatók képesítése,

alkalmassági bizonyítvány kiadása.

D.   Az alkalmasság megtartása

az alkalmasság megtartásának elvei,

követendő módszerek,

az alkalmasság megtartását célzó folyamatok,

az értékelés folyamata.”

j)

A 4.6.3.2.3.1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.6.3.2.3.1.   Útvonalismeret

A vasúttársaságnak meg kell határoznia azt a folyamatot, amelynek révén a vonatszemélyzet megszerzi és fenntartja azon útvonalak ismeretét, amelyeken dolgozik. A folyamatnak

a pályahálózat-működtető által az útvonallal kapcsolatban megadott információkra kell alapulnia, és

összhangban kell lennie a jelen ÁME 4.2.1. alpontjában ismertetett folyamattal.”

k)

A 4.7.5.4. pontot el kell hagyni.

l)

A 4.7.6. pontot el kell hagyni.

m)

A 7.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.3.2.   Konkrét esetek felsorolása

Szándékosan üresen hagyva.”

2.

A G. mellékletben a táblázat a következőképpen módosul:

a)

az »egészségvédelmi és biztonsági feltételek« esetében »az egyes paraméterek esetében ellenőrizendő elemek« oszlopban a »várandósság (vonatvezetők)« elemet el kell hagyni;

b)

az »egészségvédelmi és biztonsági feltételek« paraméter esetében »a vezetőkkel szembeni különleges követelmények: hallási/beszédbeli követelmények, testméretek« szöveget magában foglaló sort el kell hagyni, a 4.7.6. pontban található hivatkozással együtt.

3.

A H. mellékletet el kell hagyni.

4.

Az N. mellékletben a táblázat utolsó sorát (4.7.6. A mozdonyvezetési feladattal kapcsolatos különleges követelmények) el kell hagyni.

5.

A P., P1., P2., P3., P4., P5., P6., P7., P8., P9., P10., P11., P12. és P13. melléklet helyébe a következők lépnek:

„P. MELLÉKLET

JÁRMŰAZONOSÍTÁS

1.   Általános megjegyzések

Ez a melléklet a járműveken az üzem közbeni egyedi azonosítás érdekében látható módon véglegesen elhelyezett európai járműszámokat és kapcsolódó jelzéseket ismerteti. Nem írja le a jármű alvázán vagy fő alkatrészein gyártás közben véglegesen bemart vagy tartósan rögzített egyéb számokat vagy jelzéseket.

2.   Az európai járműszám és a hozzá kapcsolódó rövidítések

Valamennyi vasúti jármű 12 számjegyből álló számot (európai járműszámot, EJSZ) kap, amelynek felépítése a következő:

Járműcsoport

Kölcsönös átjárhatósági képesség és járműtípus (2 számjegy)

A jármű nyilvántartásba vétele szerinti ország

(2 számjegy)

Műszaki jellemzők

(4 számjegy)

Gyártási

szám

(3 számjegy)

Ellenőrző számjegy

(1 számjegy)

Teherkocsik

00–09

10–19

20–29

30–39

40–49

80–89

(részletek a P.6. mellékletben)

01–99

(részletek a P.4. mellékletben)

0000–9999

(részletek a P.9. mellékletben)

000–999

0–9

(részletek a P.3. mellékletben)

Vontatott személyszállító járművek

50–59

60–69

70–79

(részletek a P.7. mellékletben)

0000–9999

(részletek a P.10. mellékletben)

000–999

Vontató járművek és állandóan összekapcsolt vagy előre meghatározott szerelvény egységei

90–99

(részletek a P.8. mellékletben)

0000000–8999999

(e számok jelentését a tagállamok határozzák meg, esetlegesen két- vagy többoldalú megállapodással)

Speciális járművek

9000–9999

(részletek a P.11. mellékletben)

000–999

Egy adott országban a műszaki jellemzők és a gyártási szám 7 számjegye elegendő a járművek egyedi azonosítására a vontatott személyszállító járművek és speciális járművek csoportjain belül (1).

A számot betűjelzések egészítik ki:

a)

az átjárhatósági képességgel kapcsolatos jelzés (részletek a P.5. mellékletben);

b)

a jármű nyilvántartásba vétele szerinti ország rövidítése (részletek a P.4. mellékletben);

c)

az üzembentartói jelzés (részletek a P.1. mellékletben);

d)

a műszaki jellemzők rövidítése (részletek a P.12. mellékletben a teherkocsik és a P.13. mellékletben a vontatott személyszállító járművek esetében).

3.   A számok kiadása

Az európai járműszámot a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozatban megállapított szabályok alapján adják ki.

Az európai járműszámot meg kell változtatni, amennyiben az a járművön végrehajtott műszaki átalakítások következtében nem az e mellékletben foglaltaknak megfelelő kölcsönös átjárhatósági képességet vagy műszaki jellemzőket tükrözi. Az ilyenfajta műszaki átalakítások a 2008/57/EK átjárhatósági irányelv 20–25. cikke alapján szükségessé tehetik az új üzembehelyezési engedélyt.

P.1. MELLÉKLET

ÜZEMBENTARTÓI JELZÉS

1.   Az üzembentartói jelzés (VKM) meghatározása

Az üzembentartói jelzés (VKM) egy 2–5 betűből álló alfabetikus kód (2 4 5 9). A VKM-et minden egyes járművön feltüntetik az európai járműszám közelében. A VKM azonosítja a járműnek a nemzeti járműnyilvántartásba bejegyzett üzemben tartóját.

A VKM ezen ÁME hatálya alá tartozó minden és az összes olyan országban egyedi és érvényes, amely az ezen ÁME-ben leírt járműszámozási és üzembentartói jelzési rendszer alkalmazását tartalmazó megállapodást köt.

2.   Az üzembentartói jelzés formátuma

A VKM az üzemben tartó teljes nevének vagy annak rövidítésének feltüntetése, lehetőleg felismerhető formában. A latin ábécé mind a 26 betűjét fel lehet használni. A VKM betűit nyomtatott nagybetűkkel írják. Az üzemben tartó nevében a szavak nem első betűje helyén álló betűket lehet kisbetűkkel írni. Az egyediség ellenőrzésekor a kisbetűkkel írott betűket nagybetűkkel írott betűkként kezelik.

A betűk tartalmazhatnak diakritikus jeleket (3 6 10). Az ilyen betűkön lévő diakritikus jeleket figyelmen kívül hagyják az egyediség ellenőrzésekor.

Az olyan járművek esetében, amelyek üzemben tartóinak székhelye nem latin ábécét használó országban található, a VKM fordítása a saját ábécével feltüntethető a VKM mögött egy ferde vonallal (»/«) elválasztva. Adatfeldolgozási szempontból figyelmen kívül hagyják a lefordított VKM-et.

3.   Az üzembentartói jelzés kiosztásával kapcsolatos rendelkezések

Az üzemben tartók egynél több VKM-et is kiadhatnak, amennyiben

az üzemben tartó egynél több nyelven is rendelkezik hivatalos névvel,

az üzemben tartónak jó oka van megkülönböztetni a szervezetén belüli különálló járműállományokat.

Az is lehetséges, hogy egyetlen VKM vonatkozik egy egész olyan vállalatcsoportra,

amely egyetlen vállalti struktúrához tartozik (pl. holdingtársaság),

amely egyetlen olyan vállalati struktúrához tartozik, amely a szervezetén belül kijelölt és megbízott egy szervezetet azzal, hogy minden kérdést kezeljen az összes többi nevében,

amely kijelölt egy különálló, adott jogi személyt az ügyek nevében való kezelésére, amely esetben a jogi személy az üzemben tartó.

4.   Az üzembentartói jelzések nyilvántartása és kiosztási eljárása

A VKM nyilvántartása nyilvános, és aktualizálása valós időben történik.

A VKM iránti kérelmet a kérelmező az illetékes nemzeti hatósághoz nyújtja be, amely továbbítja azt az ERA-nak. A VKM csak az ERA általi közzétételt követően használható.

A VKM birtokosának tájékoztatnia kell az illetékes nemzeti hatóságot, amikor beszünteti a VKM használatát, és az illetékes nemzeti hatóság továbbítja ezt az információt az ERA-nak. Ekkor a VKM azt követően vonható vissza, hogy az üzemben tartó bizonyította a jelzés megváltoztatását az összes érintett járművön. Ez 10 évig nem adható ki újból, kivéve, ha újból az eredeti birtokosnak vagy annak kérésére más birtokosnak adják ki.

A VKM más birtokosra ruházható, amely az eredeti birtokos jogutódja. A VKM érvényben marad akkor is, ha a VKM birtokosa olyan névre változtatja a nevét, amely nem hasonlít a VKM-re.

P.2. MELLÉKLET

A SZÁM ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ BETŰJELZÉS ELHELYEZÉSE A KOCSISZEKRÉNYEN

1.   A külső jelzések általános szabályai

A jelzéseket alkotó nyomtatott nagybetűknek és számoknak legalább 80 mm magasnak kell lenniük, levelezési minőségű, betűtalp nélküli betűtípussal. Kisebb betűk csak akkor használhatók, ha a betűket csak a hossztartón lehet elhelyezni.

A jelzés nem lehet 2 m-nél magasabban a sín szintjétől.

2.   Teherkocsik

A jelzést a következő módon kell elhelyezni a kocsiszekrényen:

23

TEN

 

80

-RFC

 

7369

 

553-4

Zcs

 

 

31

TEN

 

80

-DB

 

0691

 

235-2

Tanoos

 

 

33

TEN

 

84

-ACTS

 

4796

 

100-8

Slpss

 

 

Az olyan kocsik esetében, amelyek kocsiszekrényén nincs elég hely az ilyenfajta elrendezéshez, különösen pőrekocsik esetében, a jelzés a következőképpen is elhelyezhető:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks

Amikor egy vagy több nemzeti meghatározással rendelkező indexbetűt helyeznek el a kocsin, ezt a nemzeti jelzést a nemzetközi jelzés mögött kell elhelyezni, kötőjellel elválasztva, a következőképpen:

01 87 3320 644-7

TEN

-SNCF

Ks-xy

3.   Személykocsik és vontatott személyszállító járművek

A számot a jármű mindkét oldalfalán el kell helyezni a következő módon:

-SNCF

61 87 - 7

 

B10 tu

A jármű nyilvántartása szerinti ország és a műszaki jellemzők jelzését közvetlenül az európai járműszám elé, mögé vagy alá írják.

A vezetőállással rendelkező személykocsik esetében az európai járműszámot a vezetőállásban is feltüntetik.

4.   Mozdonyok, motorkocsik és speciális járművek

Az európai járműszámot a nemzetközi forgalomban használt vontató jármű mindkét oldalfalán fel kell tüntetni a következő módon:

92 10 1108 062-6

Az európai járműszámot a vontató járművek valamennyi vezetőállásában is feltüntetik.

Az üzemben tartó elhelyezhet az európai járműszámnál nagyobb betűméretű saját számjelzést is (amely általában a gyártási számból és egy betűkódból áll), ha az hasznos a működés szempontjából. A saját számot az üzemben tartó bárhol szabadon elhelyezheti, azonban mindig biztosítani kell az EJSZ és az üzemben tartó saját számjelzésének könnyű megkülönböztethetőségét.

P.3. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZŐ (12.) SZÁMJEGY MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI

Az ellenőrző számjegyet a következő módon határozzák meg:

az alapszám páros pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) saját, tízes számrendszer szerinti értéken veszik,

az alapszám páratlan pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) megszorozzák 2-vel,

ekkor összeadják a páratlan pozíciók összegét a páros pozíciók összegével,

megtartják az így kapott részösszeg utolsó számjegyét,

az utolsó számjegy értéke és a 10 közötti különbség alkotja az ellenőrző számjegyet; amennyiben az utolsó számjegy értéke nulla, akkor az ellenőrző számjegy is nulla.

Példák

1.

Legyen az alapszám

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Szorzó tényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Összeg: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Az összeg utolsó számjegye 2.

Az ellenőrző számjegy ezért 8, és így a 33 84 4796 100 – 8 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

2.

Legyen az alapszám

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Szorzó tényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Összeg: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Az összeg utolsó számjegye 0.

Az ellenőrző számjegy ezért 0, és így a 31 51 3320 198 – 0 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

P.4. MELLÉKLET

A JÁRMŰVEK NYILVÁNTARTÁSA SZERINTI ORSZÁGOK KÓDJAI (3–4. SZÁMJEGY ÉS RÖVIDÍTÉS)

A harmadik országokra vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek.

Ország

Betűrendes országkód (2 4 5 9)

Numerikus ország kód

Albánia

AL

41

Algéria

DZ

92

Örményország

AM

58

Ausztria

A

81

Azerbajdzsán

AZ

57

Belarusz

BY

21

Belgium

B

88

Bosznia és Hercegovina

BIH

49

Bulgária

BG

52

Kína

RC

33

Horvátország

HR

78

Kuba

CU (2 4 5 9)

40

Ciprus

CY

 

Cseh Köztársaság

CZ

54

Dánia

DK

86

Egyiptom

ET

90

Észtország

EST

26

Finnország

FIN

10

Franciaország

F

87

Grúzia

GE

28

Németország

D

80

Görögország

GR

73

Magyarország

H

55

Irán

IR

96

Irak

IRQ (2 4 5 9)

99

Írország

IRL

60

Izrael

IL

95

Olaszország

I

83

Japán

J

42

Kazahsztán

KZ

27

Kirgizisztán

KS

59

Lettország

LV

25

Libanon

RL

98

Liechtenstein

FL

 

Litvánia

LT

24

Luxemburg

L

82

Macedónia

MK

65

Málta

M

 

Moldova

MD (2 4 5 9)

23

Monaco

MC

 

Mongólia

MGL

31

Montenegró

ME

62

Marokkó

MA

93

Hollandia

NL

84

Észak-Korea

PRK (2 4 5 9)

30

Norvégia

N

76

Lengyelország

PL

51

Portugália

P

94

Románia

RO

53

Oroszország

RUS

20

Szerbia

SRB

72

Szlovákia

SK

56

Szlovénia

SLO

79

Dél-Korea

ROK

61

Spanyolország

E

71

Svédország

SE

74

Svájc

CH

85

Szíria

SYR

97

Tádzsikisztán

TJ

66

Tunézia

TN

91

Törökország

TR

75

Türkmenisztán

TM

67

Ukrajna

UA

22

Egyesült Királyság

GB

70

Üzbegisztán

UZ

29

Vietnam

VN (2 4 5 9)

32

P.5. MELLÉKLET

A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGI KÉPESSÉG BETŰJELE

»TEN«: A következő feltételeknek megfelelő jármű:

teljesíti az összes vonatkozó, az üzembe helyezés időpontjában hatályos ÁME előírásait, és rendelkezik a 2008/57/EK irányelv 22. cikke (1) bekezdése szerinti üzembehelyezési engedéllyel,

rendelkezik az összes tagállamban érvényes, a 2008/57/EK irányelv 23. cikke (1) bekezdése szerinti engedéllyel, vagy az összes tagállam által kiadott, egyedi engedéllyel rendelkezik.

»PPV/PPW₫: A PPV/PPW-megállapodásnak megfelelő kocsi (az OSZZSD államokon belül)

(eredeti: PPV/PPW:ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении; PGW: Правила Пользования Грузовыми Вагонами)

Megjegyzések:

a)

A TEN-jelöléssel ellátott járművek a P.6. mellékletben meghatározott járműszám első számjegyének 0–3 értékeinek felelnek meg.

b)

Azokat a járműveket, amelyek nem rendelkeznek az összes tagállamra érvényes üzembehelyezési engedéllyel, az engedélyezett tagállamokat feltüntető jelzéssel kell ellátni. Az engedélyező tagállamok felsorolását a következő rajzok valamelyikén jelölt módon kell feltüntetni, ahol D jelöli az első engedélyt kiadó tagállamot (a példában Németország), és F jelöli a második engedélyt kiadó tagállamok (a példában Franciaország). A tagállamok kódjának feltüntetését a P.4. melléklettel összhangban kell elvégezni. Ez kiterjedhet az ÁME előírásait teljesítő és nem teljesítő járművekre egyaránt. Ezek a járművek a P.6. mellékletben meghatározott járműszám első számjegye 4–8 értékeinek felelnek meg.

Image

Image

P.6. MELLÉKLET

A KÖLCSÖNÖS ÁTJÁRHATÓSÁGI KÉPESSÉGET JELÖLŐ KOCSIKÓDOK (1–2. SZÁMJEGY)

 

2. számjegy

1. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. számjegy

1. számjegy

 

 

Nyomtáv

rögzített vagy változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített

változó

rögzített vagy változó

Nyomtáv

 

TEN (2 4 5 9)

és/vagy

COTIF (3 6 10)

és/vagy

PPV/PPW

0

Független tengellyel

Nem használandó

TEN (2 4 5 9) és/vagy COTIF kocsik

Nem használandó (8)

PPV/PPW kocsik

(változó nyomtáv)

Független tengellyel

0

1

Forgóvázzal

Forgóvázzal

1

TEN (2 4 5 9)

és/vagy

COTIF (3 6 10)

és/vagy

PPV/PPW

2

Független tengellyel

TEN (2 4 5 9) és/vagy COTIF kocsik

PPV/PPW kocsik

(rögzített nyomtáv)

Független tengellyel

2

3

Forgóvázzal

Forgóvázzal

3

Egyéb kocsik

4

Független tengellyel (7 11)

A kapcsolódó kocsik karbantartása

Egyéb kocsik

Műszaki jellemzőik miatt speciális számozással rendelkező kocsik, melyeket az EU-n kívül helyeztek üzembe

Független tengellyel

4

8

Forgóvázzal (7 11)

Forgóvázzal

8

 

 

Forgalom

Belföldi vagy nemzetközi forgalom speciális megállapodással

 

 

 

1. számjegy

2. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. számjegy

2. számjegy

P.7. MELLÉKLET

A NEMZETKÖZI FORGALOMKÉPESSÉGET JELZŐ KÓDOK A VONTATOTT SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KOCSIK ESETÉBEN (1–2. SZÁMJEGY)

 

Belföldi forgalom

TEN (2 4 5 9) és/vagy COTIF (3 6 10) és/vagy PPV/PPW

Belföldi vagy nemzetközi forgalom speciális megállapodással

TEN (2 4 5 9) és/vagy COTIF (3 6 10)

PPV/PPW

2. számjegy

1. számjegy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Belföldi forgalmú kocsik

Rögzített nyomtávú nem klimatizált kocsik (az autószállító kocsikat is ideértve)

Állítható nyomtávú (1435/1520) nem légkondicionált járművek

Nem használandó

Állítható nyomtávú (1435/1668) nem légkondicionált járművek

Muzeális kocsik

Nem használandó (7 11)

Rögzített nyomtávú kocsik

Állítható nyomtávú (1435/1520) járművek cserélhető forgóvázzal

Állítható nyomtávú (1435/1520) járművek állítható nyomtávú tengelyekkel

6

Szervizkocsik

Rögzített nyomtávú légkondicionált kocsik

Állítható nyomtávú (1435/1520) légkondicionált járművek

Szervizkocsik

Állítható nyomtávú (1435/1668) légkondicionált járművek

Autószállító kocsik

Nem használandó (7 11)

7

Klimatizált és nyomásálló szekrényű kocsik

Nem használandó

Nem használandó

Nyomásálló szekrényű rögzített nyomtávú klimatizált kocsik

Nem használandó

Egyéb kocsik

Nem használandó

Nem használandó

Nem használandó

Nem használandó

P. 8. MELLÉKLET

A VONTATÓ JÁRMŰVEK ÉS ÁLLANDÓAN ÖSSZEKAPCSOLT VAGY ELŐRE MEGHATÁROZOTT SZERELVÉNY EGYSÉGEINEK TÍPUSAI (1–2. SZÁMJEGY)

Az első számjegy a „9”.

Ha a második számjegy a vontató jármű típusát írja le, a következő kódok kötelezők:

Kód

A jármű általános típusa

0

Vegyes

1

Villanymozdony

2

Dízelmozdony

3

Elektromos többrészes egység (nagysebességű) (motorkocsi vagy vontatott kocsi)

4

Elektromos többrészes egység (nagysebességű kivételével) (motorkocsi vagy vontatott kocsi)

5

Dízel többrészes egység (motorkocsi vagy vontatott kocsi)

6

Speciális vontatott kocsi

7

Elektromos tolatókocsi

8

Dízel tolatókocsi

9

Speciális jármű

P.9. MELLÉKLET

A KOCSIK STANDARD SZÁMJELZÉSE (5–8. SZÁMJEGY)

Ez a melléklet a kocsi fő műszaki jellemzőihez kapcsolódó számjegyes jelzést tartalmazza, és az ERA honlapján (www.era.europa.eu) teszik közzé.

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

P.10. MELLÉKLET

A VONTATOTT SZEMÉLYKOCSIK MŰSZAKI JELLEMZŐINEK KÓDJAI (5–6. SZÁMJEGY)

A P.10. mellékletet közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

P.11. MELLÉKLET

A SPECIÁLIS JÁRMŰVEK MŰSZAKI JELLEMZŐINEK KÓDJAI (6–8. SZÁMJEGY)

A P.11. mellékletet közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

P.12. MELLÉKLET

A KOCSIKAT JELZŐ BETŰK A CSUKLÓS ÉS TÖBBRÉSZES KOCSIK KIVÉTELÉVEL

A P.12. mellékletet közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

P.13. MELLÉKLET

A VONTATOTT SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ KOCSIK BETŰJELEI

A P.13. mellékletet közzéteszik az ERA honlapján (www.era.europa.eu).

Az új kód iránti kérelmet a nyilvántartásba vételt végző szervhez nyújtják be (a 2007/756/EK határozatban említett módon), és megküldik az ERA-nak. Az új kód csak az ERA általi közzétételt követően használható.

6.

A P.14. melléklet hatályát veszti.


(1)  A speciális járművek esetében a műszaki jellemzők és a gyártási szám első számjegyével és utolsó öt számjegyével rendelkező számnak egy adott országban egyedinek kell lennie.

(2)  Az NMBS/SNCB esetében folytatják a bekarikázott önálló B betű használatát.

(3)  A diakritikus jelek »ékezetek«, például A, Ç, Ö, Č, Ž, A stb. Az olyan speciális betűket, mint az O és A egyetlen betűvel jelzik; az egyediségi vizsgálatokban az Ø -t O-ként és az Æ -t A-ként kezelik.

(4)  Az 1949. évi egyezmény 4. függelékében és a közúti közlekedésről szóló 1968. évi egyezmény 45. cikk (4) bekezdésében ismertetett betűrendes kódrendszer szerint.

(5)  A TEN-jelzés viselésére engedélyt kapott kocsik, lásd a P.5. mellékletet.

(6)  Beleértve azokat a kocsikat is, amelyek az érvényes szabályozás alapján a jelen táblázatban meghatározott számokat viselik. COTIF: a kocsi megfelel az üzembe helyezés időpontjában hatályos COTIF-szabályozásnak.

(7)  Rögzített vagy változó nyomtáv.

(8)  Az I. kategóriájú (állandó hőmérsékletű) kocsik kivételével, nem használandó az üzembe helyezett új járművek esetében.

(9)  A vonatkozó ÁME-knek való megfelelőség, lásd a P.5. mellékletet.

(10)  Beleértve azokat a kocsikat is, amelyek az érvényes szabályozás alapján a jelen táblázatban meghatározott számokat viselik. COTIF: a kocsi megfelel az üzembe helyezés időpontjában hatályos COTIF-szabályozásnak.

(11)  A már üzembe helyezett rögzített nyomtávú (56) és az állítható nyomtávú (66) kocsik kivételével, nem használandó az új kocsikra vonatkozóan


Top