EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0485

2010/485/EU: A Bizottság határozata ( 2010. szeptember 1. ) a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságainak megfelelőségéről (az értesítés a C(2010) 5676. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

HL L 240., 2010.9.11, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/485/oj

11.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 240/6


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. szeptember 1.)

a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

(az értesítés a C(2010) 5676. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/485/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 47. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2006/43/EK irányelv 47. cikkének (1) bekezdésével és 53. cikkével összhangban 2008. június 29-től a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek ellenőrzése vagy vizsgálata esetén a tagállamok illetékes hatóságai csak akkor engedélyezhetik a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok harmadik ország illetékes hatóságainak történő átadását, ha a Bizottság e hatóságokat megfelelőnek nyilvánította, és viszonosságon alapuló munkavégzési megállapodások léteznek e hatóságok és az érintett tagállamok illetékes hatóságai között. Ezért szükséges meg határozni, hogy a harmadik országok mely illetékes hatóságai minősülnek megfelelőnek arra, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagokat vagy egyéb dokumentumokat átvegyék.

(2)

A jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok harmadik ország illetékes hatóságainak történő átadása a független közfelügyelet ellátásához fűződő jelentős közérdeket tükrözi. Ennek megfelelően indokolt, hogy a tagállamok illetékes hatóságai által ilyen átadásra kizárólag az érintett harmadik országbeli illetékes hatóságoknak a közfelügyelettel, a külső minőségbiztosítással, valamint a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatával összefüggő hatásköre gyakorlása céljából kerüljön sor. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kétoldalú munkavégzési megállapodás, amely lehetővé teszi a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok továbbítását a tagállami illetékes hatóságok, valamint Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai között, az érintett vizsgált cégek, valamint ezen cégek könyvvizsgálói tekintetében megfelelő biztosítékokat tartalmazzon a személyes adatok, a szakmai titok és az érzékeny kereskedelmi információk védelmével kapcsolatban. Az információt megkapó harmadik országbeli illetékes hatóságok alkalmazottainak vagy korábbi alkalmazottainak be kell tartaniuk a szakmai titoktartási követelményeket.

(3)

A 2006/43/EK irányelv 47. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a közfelügyelet ellátása, a minőségbiztosítás, valamint a könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek vizsgálata céljából a tagállamok könyvvizsgálói és könyvvizsgáló cégei, valamint Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai között megvalósuló kapcsolattartás az érintett tagállam illetékes hatóságán keresztül történjen.

(4)

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy különleges körülmények fennállása esetén, ha a felülvizsgálat eredményességének garantálása érdekében szükségesnek ítélik, hozzájárulnak közös vizsgálatok lefolytatásához. A tagállamok lehetővé tehetik, hogy az Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságaival történő együttműködés közös vizsgálat formájában vagy vizsgálati és a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő bizalmas könyvvizsgálati munkaanyagokba vagy egyéb dokumentumokba való betekintési jogkörrel nem rendelkező megfigyelők bevonásával valósuljon meg. Különösen a szuverenitás, a titoktartás és a viszonosság tiszteletben tartása érdekében kívánatos, hogy az ilyen együttműködésre mindig csak a 2006/43/EK irányelv 47. cikkének (2) bekezdésében, valamint az e határozatban előírt feltételek mellett kerülhessen sor. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy bármilyen, a tagállamok területén a 2006/43/EK irányelv 47. cikkének megfelelően a tagállamok és Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságainak együttes részvételével folyó vizsgálat az érintett tagállam illetékes hatóságának irányításával történjen.

(5)

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2) kell alkalmazni a személyes adatok ezen irányelv alapján történő feldolgozása során. Ennek megfelelően, ha a könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok Ausztrália vagy az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságainak történő átadása személyes adatok felfedésével jár, úgy azt indokolt mindig a 95/46/EK irányelv rendelkezéseivel összhangban végrehajtani. A tagállamoknak megfelelő óvintézkedéseket kell tenniük az átadott személyes adatok védelmével kapcsolatban, különösen a 95/46/EK irányelv IV. fejezettel összhangban álló, a tagállamok illetékes hatóságai és Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai közötti szerződések segítségével, valamint célszerű biztosítaniuk, hogy ez utóbbiak részéről ne kerüljön sor az átadott, jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában levő könyvvizsgálati munkaanyagokban vagy egyéb dokumentumokban foglalt személyes adatok további felfedésére az érintett tagállamok illetékes hatóságainak előzetes hozzájárulása nélkül.

(6)

A harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségét indokolt a 2006/43/EK irányelv 36. cikkében szereplő, az együttműködésre vonatkozó követelmények, vagy az ezzel lényegében egyenértékű funkcionális eredmények fényében értékelni. A megfelelőséget különösen az Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai által gyakorolt hatáskörök, a szakmai titoktartási és bizalmassági szabályok megszegését gátló, e hatóságok által alkalmazott óvintézkedések, valamint a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályozások alapján a tagállamok illetékes hatóságaival való együttműködési képességük fényében indokolt értékelni.

(7)

Mivel azon közösségi vállalkozások könyvvizsgálóira és könyvvizsgáló cégeire vonatkozóan, amelyek értékpapírjait Ausztrália vagy az Amerikai Egyesült Államok piacán jegyzik, vagy amelyek ezekben az országokban összevont (konszolidált) éves beszámolókat kibocsátó csoport részét képezik, ezen országok nemzeti joga szabályozást tartalmaz, el kell dönteni, hogy a tagállamok illetékes hatóságai átadhassanak-e könyvvizsgálati munkaanyagokat vagy egyéb dokumentumokat ezen országok illetékes hatóságainak kizárólag abból a célból, hogy ez utóbbiak a közfelügyeletre, a külső minőségbiztosításra, valamint a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatára vonatkozó hatáskörüket gyakorolhassák.

(8)

A 2006/43/EK irányelv 47. cikke alkalmazásában Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai tekintetében sor került a megfelelőség értékelésére. A megfelelőségről hozott határozatokat e hatóságok tekintetében ezen értékelések alapján indokolt meghozni.

(9)

Az Australian Securities and Investments Commission a közfelügyeletre, a külső minőségbiztosításra, valamint a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatára vonatkozó hatáskörrel rendelkezik. Megfelelő óvintézkedéseket alkalmaz, és tiltja, hogy jelenlegi vagy korábbi alkalmazottai bármely külső harmadik fél vagy hatóság előtt bizalmas információkat fedjenek fel, és szankcionálja ennek megszegését. Az átadott, a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek birtokában levő könyvvizsgálati munkaanyagokat és egyéb dokumentumokat kizárólag a közfelügyelettel, a külső minőségbiztosítással és a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatával összefüggő célokra használná fel. Az ausztrál törvények és rendeletek értelmében bármely tagállam illetékes hatóságainak átadhat az ausztrál könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában levő könyvvizsgálati munkaanyagokat és egyéb dokumentumokat. Ennek alapján indokolt az Australian Securities and Investments Commission megfelelőnek nyilvánítása a 2006/43/EK irányelv 47. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában.

(10)

A Securities and Exchange Commission of the United States of America a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatára vonatkozó hatáskörrel rendelkezik; ezért indokolt, hogy e határozat csak a Securities and Exchange Commission of the United States of America könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatára vonatkozó hatáskörére terjedjen ki. A Securities and Exchange Commission of the United States of America megfelelő óvintézkedéseket alkalmaz, és tiltja, hogy jelenlegi és korábbi alkalmazottai bármely külső harmadik fél vagy hatóság előtt bizalmas információkat fedjenek fel, és szankcionálja ennek megszegését. Az átadott, a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagokat vagy egyéb dokumentumokat kizárólag a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatával összefüggő célokra használná fel. Az Amerikai Egyesült Államok törvényei és rendeletei értelmében a Securities and Exchange Commission bármely tagállam illetékes hatóságainak átadhat az egyesült államokbeli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában levő, az általa az ilyen könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek tekintetében elvégezhető vizsgálattal összefüggő könyvvizsgálati munkaanyagokat és egyéb dokumentumokat. Ennek alapján indokolt a Securities and Exchange Commission of the United States of America megfelelőnek nyilvánítása a 2006/43/EK irányelv 47. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában.

(11)

A Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America a közfelügyeletre, a külső minőségbiztosításra, valamint a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatára vonatkozó hatáskörrel rendelkezik. Megfelelő óvintézkedéseket alkalmaz, tiltja, hogy jelenlegi és volt alkalmazottai bármely külső harmadik fél vagy hatóság előtt bizalmas információkat fedjenek fel, és szankcionálja ennek megszegését. Az átadott, a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagokat vagy egyéb dokumentumokat kizárólag a közfelügyelettel, a külső minőségbiztosítással és a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatával összefüggő célokra használná fel. Az Amerikai Egyesült Államok törvényei és rendeletei értelmében közvetlen hozzáférést biztosíthat bármely tagállam illetékes hatóságainak az amerikai könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagokhoz és egyéb dokumentumokhoz, azonban az amerikai jogszabályok alapján nem adhatja át őket a tagállamok illetékes hatóságainak.

(12)

A Securities and Exchange Commission of the United States of America azonban bármely tagállam illetékes hatóságának átadhatja a Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America egyesült államokbeli könyvvizsgálókkal és könyvvizsgáló cégekkel kapcsolatos ellenőrzéseinek jegyzőkönyveit, illetve előzetes, indokolással ellátott kérelem alapján az ilyen ellenőrzésekhez szükséges, egyesült államokbeli könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagokat és egyéb dokumentumokat. Így a könyvvizsgálókkal és a könyvvizsgáló cégekkel kapcsolatos vizsgálatokban a tagállamok illetékes hatóságai és a Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America közötti együttműködés lényegében a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagoknak vagy egyéb dokumentumoknak a 2006/43/EK irányelv 36. cikkében előírt közvetlen cseréjével egyenértékű eredményhez vezet. Ennek alapján indokolt a Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America megfelelőnek nyilvánítása a 2006/43/EK irányelv 47. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában.

(13)

Célszerű, hogy a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok átadása egyrészt azt foglalja magában, hogy – a tagállamok illetékes hatóságainak előzetes egyetértésével – az e határozattal megfelelőnek nyilvánított hatóságoknak hozzáférést biztosítanak a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában levő könyvvizsgálati munkaanyagokhoz vagy más dokumentumokhoz, vagy e dokumentumokat részükre továbbítsák, másrészt azt, hogy a tagállamok illetékes hatóságai az előbbi hatóságoknak az ilyen dokumentumokhoz hozzáférést biztosítsanak vagy a dokumentumokat részükre továbbítsák. Következésképpen indokolt, hogy ellenőrzés vagy vizsgálat esetén a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek ne engedhessenek hozzáférést a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek birtokában levő könyvvizsgálati munkaanyagokhoz vagy más dokumentumokhoz és ne adhassanak át ilyen dokumentumokat e hatóságok számára az e határozatban, valamint a 2006/43/EK irányelv 47. cikkében meghatározottaktól eltérő feltételek mellett, például a jog szerinti könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cégek vagy az adott vállalkozás, mint ügyfél hozzájárulása alapján.

(14)

Indokolt, hogy e határozat ne érintse a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének (4) bekezdésében (3) említett együttműködési megállapodásokat.

(15)

Mivel e határozat elfogadására az egyes harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok könyvvizsgálói tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról szóló, 2008. július 29-i 2008/627/EK bizottsági határozattal (4) egyes harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek számára biztosított átmeneti időszak keretében kerül sor, indokolt, hogy e határozat ne korlátozza a Bizottság által a 2006/43/EK irányelv 46. cikke alapján az egyenértékűség tárgyában esetlegesen elfogadandó végleges határozatokat.

(16)

E határozat célja, hogy megkönnyítse az eredményes együttműködést a tagállamok illetékes hatóságai és Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai között annak érdekében, hogy elláthassák közfelügyeleti, külső minőségbiztosítási és vizsgálati feladataikat, egyúttal az érintett felek érdekeinek védelmében. Az említett hatóságokkal kötött együttműködési megállapodásokat a tagállamoknak meg kell küldeniük a Bizottságnak, így lehetővé téve számára annak értékelését, hogy az együttműködés összhangban van-e a 2006/43/EK irányelv 47. cikkével.

(17)

Az Ausztráliával és az Amerikai Egyesült Államok a könyvvizsgálók felügyelete terén való együttműködés végső célja az egymás felügyeleti rendszerébe vetett kölcsönös bizalom megteremtése, amelynek alapján a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok átadására csak kivételes esetben kerülne sor. A kölcsönös bizalom az Unió és az előbbi országok könyvvizsgálók felügyeletére vonatkozó rendszerének egyenértékűségén alapulna.

(18)

A Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America szeretné a tagállamok könyvvizsgálói felügyeleti rendszerét további értékelésnek alávetni, mielőtt úgy döntene, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak felügyeletére bízza magát. Ezért a tagállamok illetékes hatóságai, valamint a Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America és a Securities and Exchange Commission of the United States of America közötti együttműködési mechanizmust felül kell vizsgálni, és ennek keretében értékelni kell a kölcsönös bizalom kialakítása területén elért eredményeket. Emiatt indokolt úgy rendelkezni, hogy ez a határozat a Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America és a Securities and Exchange Commission of the United States of America tekintetében csak 2013. július 31-ig legyen alkalmazható.

(19)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2006/43/EK irányelv 48. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/43/EK irányelv 47. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az alábbi harmadik országbeli illetékes hatóságokat megfelelőnek kell tekinteni:

1.

Australian Securities and Investments Commission;

2.

Public Company Accounting Oversight Board of the United States of America;

3.

Securities and Exchange Commission of the United States of America.

2. cikk

(1)   A 2006/43/EK irányelv 53. cikkének megfelelően – 2008. június 29-től –, a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek ellenőrzése vagy vizsgálata esetén a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek birtokában levő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy más dokumentumok átadásához vagy az érintett tagállam illetékes hatóságának előzetes hozzájárulása szükséges, vagy azt az érintett tagállam illetékes hatósága hajtja végre.

(2)   A jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek birtokában levő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy más dokumentumok átadása nem szolgálhat más célt, mint a közfelügyeletet, a külső minőségbiztosítást vagy a könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vizsgálatát.

(3)   Abban az esetben, ha a könyvvizsgálati munkaanyagok vagy más dokumentumok kizárólag olyan tagállamban nyilvántartásba vett jog szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég birtokában vannak, amely eltér attól a tagállamtól, amelyben a csoportkönyvvizsgálót nyilvántartásba vették, és amelynek illetékes hatóságához az 1. cikkben megjelölt hatóságtól az átadás iránti kérelem érkezett, az ilyen dokumentumokat csak akkor adják át az érintett harmadik országbeli illetékes hatóságnak, ha az első tagállam illetékes hatósága az átadáshoz kifejezetten hozzájárult.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy a kétoldalú munkavégzési megállapodás, amely lehetővé teszi a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok továbbítását a tagállami illetékes hatóságok, valamint Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai között, az érintett vizsgált cégek, valamint ezen cégek könyvvizsgálói tekintetében megfelelő biztosítékokat tartalmazzon a személyes adatok, a szakmai titok és az érzékeny kereskedelmi információk védelmével kapcsolatban.

(5)   A 2006/43/EK irányelv 47. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a kétoldalú munkavégzési megállapodás, amely lehetővé teszi a jog szerinti könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek birtokában lévő könyvvizsgálati munkaanyagok vagy egyéb dokumentumok továbbítását a tagállami illetékes hatóságok, valamint Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai között, úgy rendelkezzék, hogy a közfelügyelet ellátása, a minőségbiztosítás, valamint a könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek vizsgálata céljából a tagállamok könyvvizsgálói és könyvvizsgáló cégei, valamint Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai között megvalósuló kapcsolattartásnak az érintett tagállam illetékes hatóságán keresztül kell történnie.

(6)   A tagállamok kizárólag olyan esetekben egyezhetnek bele közös vizsgálatok lefolytatásába, amikor ez szükséges. A tagállamok biztosítják, hogy bármilyen, a tagállamok területén a 2006/43/EK irányelv 47. cikkének megfelelően a tagállamok és Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságainak együttes részvételével folyó vizsgálat főszabály szerint az érintett tagállam illetékes hatóságának irányításával történjen.

(7)   A tagállamok biztosítják, hogy a saját illetékes hatóságaik és Ausztrália és az Amerikai Egyesült Államok illetékes hatóságai között létrejött kétoldalú munkavégzési megállapodások megfeleljenek az e határozatban előírt együttműködési feltételeknek.

3. cikk

Ez a határozat az 1. cikk 2. és 3. pontjában megjelölt illetékes hatóságok tekintetében csak 2013. július31-ig alkalmazható.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 1-jén.

a Bizottság részéről

Michel BARNIER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 157., 2006.6.9., 87. o.

(2)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(3)  HL L 390., 2004.12.31., 38. o.

(4)  HL L 202., 2008.7.31., 70. o.


Top