Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: A Bizottság határozata ( 2010. július 19. ) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 189/19


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. július 19.)

a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról

(az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/409/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (vasútbiztonsági irányelv) (1) és különösen annak 7. cikkére,

tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség által 2009. szeptember 18-án a Bizottság számára eljuttatott, a közös biztonsági célok első csoportjáról szóló ajánlására,

mivel:

(1)

A közös biztonsági célokat a 2004/49/EK irányelvvel összhangban fokozatosan kell bevezetni a magas szintű biztonság fenntartása és – amennyiben ez szükséges és ésszerű keretek között megvalósítható – javítása érdekében. E biztonsági céloknak eszközül kell szolgálniuk a biztonsági színvonal és az üzemeltetők teljesítményének értékelésére mind az Unió, mind a tagállamok szintjén.

(2)

A 2004/49/EK irányelv 3. cikke e) pontjának meghatározása szerint a közös biztonsági célok alatt az a biztonsági szint értendő, amelyet a vasúti rendszer különböző részein (mint például a hagyományos vasúti rendszer, nagysebességű vasúti rendszer, kizárólag áruszállításra használt hosszú vasúti alagutak vagy vonalak) és a rendszer egészén mindenképpen meg kell valósítani, és amelyet a kockázatelfogadási kritérium fejez ki. A biztonsági célok elérésének értékelésére alkalmazandó közös biztonsági módszer elfogadásáról szóló, 2009. június 5-i 2009/460/EK bizottsági határozat (2) (7) preambulumbekezdése a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke értelmében azonban megállapítja, hogy mivel a vasúti rendszernek a különböző tagállamokban üzemelő részeinek biztonsági színvonaláról nem állnak rendelkezésre harmonizált és megbízható információk, a közös biztonsági célok első csoportjának kidolgozása a vasúti rendszer részeinek tekintetében (mint például a hagyományos vasúti rendszer, nagysebességű vasúti rendszer, kizárólag áruszállításra használt hosszú vasúti alagutak vagy vonalak) nem lehetséges.

(3)

A 2004/49/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a közös biztonsági célok első csoportja a tagállami vasúti rendszerek meglévő céljainak és biztonsággal kapcsolatos teljesítményének vizsgálatán alapuljon. A 2009/460/EK bizottsági határozat által meghatározott módszer szerint a közös biztonsági célok első csoportja a nemzeti referenciaértékeken alapul. A vonatkozó értékeket a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten (3) alapuló adatsorok segítségével számították ki, majd azokat az Eurostat 2009. március 6-án bocsátotta rendelkezésre a 2004–2009 közötti időszakra vonatkozóan. A 2009/460/EK bizottsági határozat melléklete 3. pontjának megfelelően a tagállamokra vonatkozóan minden vasúti kockázati kategória esetében a kockázat legnagyobb elfogadható szintje 1. a nemzeti referenciaérték, ha a nemzeti referenciaérték egyenlő a vonatkozó közös biztonsági cél értékével vagy alacsonyabb annál; vagy 2. a közös biztonsági cél, ha a nemzeti referenciaérték magasabb a vonatkozó közös biztonsági cél értékénél.

(4)

A közös biztonsági célok első csoportjának meghatározása egy folyamat első lépésének tekintendő. Ezen első csoport révén az európai vasúti biztonsági teljesítmény hatékony ellenőrzését és védelmét szolgáló összehangolt és átlátható keretrendszer jön létre.

(5)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2004/49/EK irányelv 27. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és fogalommeghatározások

Ez a határozat a 2004/49/EK irányelv 7. cikkének (3) bekezdése értelmében és a 2009/460/EK bizottsági határozatban meghatározott módszertant követve a nemzeti referenciaértékek alapján megállapítja a közös biztonsági célok első csoportjának értékeit.

E rendelet alkalmazásában a 2004/49/EK irányelv, a 91/2003/EK rendelet és a 2009/460/EK határozat szerinti meghatározások alkalmazandók.

2. cikk

Nemzeti referenciaértékek

A különböző tagállamokra és kockázati kategóriákra vonatkozó nemzeti referenciaértékeket a melléklet 1. fejezetének 1.1–1.6. pontja tartalmazza.

3. cikk

Közös biztonsági célok

A különböző kockázati kategóriákra vonatkozó közös biztonsági célok első csoportját a melléklet 2. fejezete tartalmazza.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 19-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

(2)  HL L 150., 2009.6.13., 11. o.

(3)  HL L 14., 2003.1.21., 1. o.


MELLÉKLET

1.   Nemzeti referenciaértékek

1.1.   Az utasokat érintő kockázatra vonatkozó nemzeti referenciaértékek (NRV 1.1 és NRV 1.2)

Tagállam

NRV 1.1 (× 10–9) (1)

NRV 1.2 (× 10–9) (2)

Belgium (BE)

53,60

0,456

Bulgária (BG)

250,00

2,01

Cseh Köztársaság (CZ)

40,60

0,688

Dánia (DK)

7,55

0,0903

Németország (DE)

10,90

0,11

Észtország (EE)

50,20

0,426

Írország (IE)

6,22

0,0623

Görögország (EL)

54,00

0,485

Spanyolország (ES)

40,90

0,391

Franciaország (FR)

21,90

0,109

Olaszország (IT)

55,00

0,363

Lettország (LV)

50,20

0,426

Litvánia (LT)

88,60

0,683

Luxemburg (LU)

28,80

0,225

Magyarország (HU)

250,00

2,01

Hollandia (NL)

11,70

0,0941

Ausztria (AT)

29,00

0,335

Lengyelország (PL)

127,00

0,939

Portugália (PT)

33,90

0,267

Románia (RO)

250,00

2,01

Szlovénia (SI)

11,80

0,175

Szlovákia (SK)

17,70

0,275

Finnország (FI)

26,80

0,248

Svédország (SE)

5,70

0,0557

Egyesült Királyság (UK)

6,22

0,0623

A () és () alatt említett HSKS-ek a 2009/460/EK bizottsági határozat 3. cikkének d) pontjában található meghatározás szerint értendők.

1.2.   A személyzetet érintő kockázatra vonatkozó nemzeti referenciaértékek (NRV 2)

Tagállam

NRV 2 (× 10–9) (3)

Belgium (BE)

21,10

Bulgária (BG)

11,00

Cseh Köztársaság (CZ)

17,40

Dánia (DK)

9,10

Németország (DE)

13,30

Észtország (EE)

17,00

Írország (IE)

8,33

Görögország (EL)

77,90

Spanyolország (ES)

8,33

Franciaország (FR)

6,68

Olaszország (IT)

22,50

Lettország (LV)

55,10

Litvánia (LT)

36,90

Luxemburg (LU)

13,70

Magyarország (HU)

11,90

Hollandia (NL)

6,69

Ausztria (AT)

25,40

Lengyelország (PL)

18,60

Portugália (PT)

76,00

Románia (RO)

11,00

Szlovénia (SI)

31,00

Szlovákia (SK)

1,50

Finnország (FI)

8,28

Svédország (SE)

3,76

Egyesült Királyság (UK)

8,33

A HSKS-ek itt a 2009/460/EK bizottsági határozat 3. cikkének d) pontjában található meghatározás szerint értendők.

1.3.   A szintbeli átjárót használókat érintő kockázatra vonatkozó nemzeti referenciaértékek (NRV 3.1 és NRV 3.2)

Tagállam

NRV 3.1 (× 10– 9) (4)

NRV 3.2 (5)

Belgium (BE)

143,0

n.a.

Bulgária (BG)

124,0

n.a.

Cseh Köztársaság (CZ)

302,0

n.a.

Dánia (DK)

55,9

n.a.

Németország (DE)

69,9

n.a.

Észtország (EE)

168,0

n.a.

Írország (IE)

31,4

n.a.

Görögország (EL)

743,0

n.a.

Spanyolország (ES)

131,0

n.a.

Franciaország (FR)

78,9

n.a.

Olaszország (IT)

50,7

n.a.

Lettország (LV)

240,0

n.a.

Litvánia (LT)

530,0

n.a.

Luxemburg (LU)

97,3

n.a.

Magyarország (HU)

244,0

n.a.

Hollandia (NL)

128,0

n.a.

Ausztria (AT)

181,0

n.a.

Lengyelország (PL)

264,0

n.a.

Portugália (PT)

508,0

n.a.

Románia (RO)

124,0

n.a.

Szlovénia (SI)

365,0

n.a.

Szlovákia (SK)

249,0

n.a.

Finnország (FI)

151,0

n.a.

Svédország (SE)

74,2

n.a.

Egyesült Királyság (UK)

23,0

n.a.

A () és () alatt említett HSKS-ek a 2009/460/EK bizottsági határozat 3. cikkének d) pontjában található meghatározás szerint értendők.

1.4.   A „mások” kategóriájába tartozó személyeket érintő kockázatra vonatkozó nemzeti referenciaértékek (NRV 4)

Tagállam

NRV 4 (× 10– 9) (6)

Belgium (BE)

1,90

Bulgária (BG)

6,45

Cseh Köztársaság (CZ)

5,28

Dánia (DK)

10,30

Németország (DE)

4,41

Észtország (EE)

18,50

Írország (IE)

6,98

Görögország (EL)

6,45

Spanyolország (ES)

4,93

Franciaország (FR)

6,98

Olaszország (IT)

6,98

Lettország (LV)

18,50

Litvánia (LT)

18,50

Luxemburg (LU)

4,43

Magyarország (HU)

6,45

Hollandia (NL)

3,16

Ausztria (AT)

14,20

Lengyelország (PL)

18,50

Portugália (PT)

4,93

Románia (RO)

6,45

Szlovénia (SI)

7,14

Szlovákia (SK)

5,28

Finnország (FI)

10,30

Svédország (SE)

10,30

Egyesült Királyság (UK)

6,98

1.5.   A vasút területén jogosulatlanul tartózkodó személyeket érintő kockázatra vonatkozó nemzeti referenciaértékek (NRV 5)

Tagállam

NRV 5 (× 10– 9) (7)

Belgium (BE)

75,5

Bulgária (BG)

190,0

Cseh Köztársaság (CZ)

657,0

Dánia (DK)

134,0

Németország (DE)

106,0

Észtország (EE)

1 850,0

Írország (IE)

94,7

Görögország (EL)

906,0

Spanyolország (ES)

184,0

Franciaország (FR)

69,7

Olaszország (IT)

122,0

Lettország (LV)

1 520,0

Litvánia (LT)

2 030,0

Luxemburg (LU)

83,7

Magyarország (HU)

534,0

Hollandia (NL)

28,2

Ausztria (AT)

117,0

Lengyelország (PL)

1 110,0

Portugália (PT)

948,0

Románia (RO)

190,0

Szlovénia (SI)

273,0

Szlovákia (SK)

477,0

Finnország (FI)

294,0

Svédország (SE)

98,1

Egyesült Királyság (UK)

94,7

1.6.   A társadalmi kockázatra vonatkozó nemzeti referenciaértékek (NRV 6)

Tagállam

NRV 6 (× 10– 9) (8)

Belgium (BE)

273,0

Bulgária (BG)

364,0

Cseh Köztársaság (CZ)

1 010,0

Dánia (DK)

218,0

Németország (DE)

206,0

Észtország (EE)

2 320,0

Írország (IE)

131,0

Görögország (EL)

1 820,0

Spanyolország (ES)

351,0

Franciaország (FR)

179,0

Olaszország (IT)

235,0

Lettország (LV)

1 850,0

Litvánia (LT)

2 510,0

Luxemburg (LU)

219,0

Magyarország (HU)

1 000,0

Hollandia (NL)

166,0

Ausztria (AT)

354,0

Lengyelország (PL)

1 530,0

Portugália (PT)

1 510,0

Románia (RO)

364,0

Szlovénia (SI)

697,0

Szlovákia (SK)

740,0

Finnország (FI)

461,0

Svédország (SE)

188,0

Egyesült Királyság (UK)

131,0

A HSKS-ek évi összes száma itt úgy értendő, mint valamennyi HSKS összege, amelyet a többi NRV kiszámításához figyelembe vettek.

2.   A közös biztonsági célok (KBC) első csoportjához rendelt értékek

Kockázati kategória

KBC-érték (× 10– 9)

Mutatók

Az utasokat érintő kockázat

CST 1.1

250,0

A súlyos balesetek által okozott, utasokat érintő HSKS-ek éves száma/a személyvonat-kilométerek összege éves szinten

CST 1.2

2,01

A súlyos balesetek által okozott, utasokat érintő HSKS-ek éves száma/az utaskilométerek összege éves szinten

A személyzetet érintő kockázat

CST 2

77,9

A súlyos balesetek által okozott, alkalmazottakat érintő HSKS-ek éves száma/a vonatkilométerek összege éves szinten

A szintbeli átjárót használókat érintő kockázat

CST 3.1

743,0

A súlyos balesetek által okozott, szintbeli átjárót használókat érintő HSKS-ek éves száma/a vonatkilométerek összege éves szinten

CST 3.2

n.a. (9)

A súlyos balesetek által okozott, szintbeli átjárót használókat érintő HSKS-ek éves száma/([a vonatkilométerek összege éves szinten × a szintbeli átjárók száma]/pályakilométer)

A „másokat” érintő kockázat

CST 4

18,5

A súlyos balesetek által okozott, „mások” kategóriájába tartozó személyeket érintő HSKS-ek éves száma/a vonatkilométerek összege éves szinten

A vasút területén jogosulatlanul tartózkodó személyeket érintő kockázat

CST 5

2 030,0

A súlyos balesetek által okozott, a vasút területén jogosulatlanul tartózkodó személyeket érintő HSKS-ek éves száma/a vonatkilométerek összege éves szinten

A társadalom egészét érintő kockázat

CST 6

2 510,0

A súlyos balesetek által okozott HSKS-ek éves összege/a vonatkilométerek összege éves szinten


(1)  NRV 1.1 a következővel kifejezve: súlyos balesetek által okozott, utasokat érintő halálesetek és súlyozott komoly sérülések (HSKS-ek) éves száma/a személyvonat-kilométerek összege éves szinten. A személyvonat-kilométer itt csak a személyvonatokra vonatkozó forgalmi egységet jelenti.

(2)  NRV 1.2 a következővel kifejezve: súlyos balesetek által okozott, utasokat érintő halálesetek és súlyozott komoly sérülések (HSKS-ek) éves száma/az utaskilométerek összege éves szinten.

A () és () alatt említett HSKS-ek a 2009/460/EK bizottsági határozat 3. cikkének d) pontjában található meghatározás szerint értendők.

(3)  NRV 2 a következővel kifejezve: súlyos balesetek által okozott, alkalmazottakat érintő halálesetek és súlyozott komoly sérülések (HSKS-ek) éves száma/a vonatkilométerek összege éves szinten.

A HSKS-ek itt a 2009/460/EK bizottsági határozat 3. cikkének d) pontjában található meghatározás szerint értendők.

(4)  NRV 3.1 a következővel kifejezve: súlyos balesetek által okozott, szintbeli átjárót használókat érintő halálesetek és súlyozott komoly sérülések (HSKS-k) éves száma/a vonatkilométerek összege éves szinten.

(5)  NRV 3.2 a következővel kifejezve: súlyos balesetek által okozott, szintbeli átjárót használókat érintő halálesetek és súlyozott komoly sérülések (HSKS-ek) éves száma/([a vonatkilométerek összege éves szinten × a szintbeli átjárók száma]/pályakilométer). A szintbeli átjárók számára és a pályakilométerre vonatkozó adatok az adatgyűjtés időpontjában nem voltak elég megbízhatók (a legtöbb tagállam pályakilométer helyett vonalkilométerben adta meg a közös biztonsági mutatók adatait).

A () és () alatt említett HSKS-ek a 2009/460/EK bizottsági határozat 3. cikkének d) pontjában található meghatározás szerint értendők.

(6)  NRV 4 a következővel kifejezve: súlyos balesetek által okozott, „mások” kategóriájába tartozó személyeket érintő halálesetek és súlyozott komoly sérülések (HSKS-ek) éves száma/a vonatkilométerek összege éves szinten. A HSKS-ek itt a 2009/460/EK bizottsági határozat 3. cikkének d) pontjában található meghatározás szerint értendők.

(7)  NRV 5 a következővel kifejezve: súlyos balesetek által okozott, a vasút területén jogosulatlanul tartózkodó személyeket érintő halálesetek és súlyozott komoly sérülések (HSKS-ek) éves száma/a vonatkilométerek összege éves szinten. A HSKS-ek itt a 2009/460/EK bizottsági határozat 3. cikkének d) pontjában található meghatározás szerint értendők.

(8)  NRV 6 a következővel kifejezve: súlyos balesetek által okozott halálesetek és súlyozott komoly sérülések (HSKS-ek) évente összesen/a vonatkilométerek összege éves szinten.

A HSKS-ek évi összes száma itt úgy értendő, mint valamennyi HSKS összege, amelyet a többi NRV kiszámításához figyelembe vettek.

(9)  A szintbeli átjárók számára és a pályakilométerre vonatkozó – e közös biztonsági cél kiszámításához szükséges – adatok az adatgyűjtés időpontjában nem voltak elég megbízhatók (pl. mert a legtöbb tagállam pályakilométer helyett vonalkilométerben adta meg az adatokat stb.).


Top