Help Print this page 

Document 32010D0245

Title and reference
2010/245/: A Bizottság határozata ( 2010. április 28. ) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – zaj alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/66/EK határozat és a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – teherkocsik alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK határozat alól Franciaország részére biztosított részleges eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2010) 2588. számú dokumentummal történt)
OJ L 107, 29.4.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/245/oj
Multilingual display
Text

29.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/24


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. április 28.)

a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – zaj” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/66/EK határozat és a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK határozat alól Franciaország részére biztosított részleges eltérés engedélyezéséről

(az értesítés a C(2010) 2588. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2010/245/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel Franciaország 2009. augusztus 27-én benyújtott kérelmére,

mivel:

(1)

A 2008/57/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének d) pontjának megfelelően Franciaország 2009. augusztus 27-én a 2006/66/EK bizottsági határozat (2) (zaj alrendszerre vonatkozó átláthatósági műszaki előírás – ÁME) és a 2006/861/EK bizottsági határozat (3) (teherkocsik alrendszerre vonatkozó ÁME) alóli részleges eltérés iránti kérelmet nyújtott be a LOHR társaság NA és AFA típusú teherkocsijai tekintetében.

(2)

Az eltérés iránti kérelem közúti tehergépkocsik vasúti szállítására alkalmas olyan vasúti teherkocsikra vonatkozik, amelyeket az említett átláthatósági műszaki előírások hatálybalépése előtt kialakított koncepció alapján gyártottak.

(3)

A 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 15. cikkének megfelelően az Európai Vasúti Ügynökség 2009. november 24-én műszaki szempontból véleményezte a részleges eltérés iránti kérelmet.

(4)

A vélemény kitér arra, hogy a teherkocsikra vonatkozó ÁME hat pontjának, nevezetesen a vonókészülékre, az emelésre, a berendezések csatlakoztatására, a kinematikus űrszelvényre, a járművek futásjóságára és a rögzítőfékre vonatkozó 4.2.2.1.2.2., 4.2.2.3.2.4., 4.2.2.3.2.5., 4.2.3.1., 4.2.3.4. és 4.2.4.1.2.8. pontok rendelkezései a szállított áruk speciális jellegéből adódó gyártási megkötések miatt nem alkalmazhatók az érintett teherkocsikra. Ami a zajra vonatkozó ÁME-t illeti, a kérdéses teherkocsiknak a kompozit féktuskók mellett zajosabb öntöttvas fémtuskókat is használniuk kell az előírt fékezési teljesítmény elérése érdekében. Következésképpen mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre csendesebb technológia, az elhaladási zajra vonatkozó határértékeket (az ÁME 4.2.1.1. pontja) nem lehet betartani.

(5)

A két ÁME és különösen a teherkocsikra vonatkozó ÁME 4.2.3.1. és 4.2.3.4. pontjának a LOHR társaság NA és AFA típusú teherkocsijai tekintetében történő alkalmazásának átfogó becsült gazdasági hatása megközelítőleg 204 millió EUR. Ez a gazdasági hatás az átjárhatósági műszaki előírásoknak való megfelelés érdekében alkalmazandó egyéb követelményekkel együtt nem csak a projekt gazdasági életképességét rontaná jelentős mértékben, de végrehajtását is jelentősen késleltetné vagy akár fel is függesztené.

(6)

Az eltérést meghatározott időtartamra engedélyezik, amely alatt Franciaországnak fel kell gyorsítania a harmonizált előírások által támogatott és a kérdéses műszaki előírásoknak eleget tévő innovatív megoldások kifejlesztését.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Franciaország által 2009. augusztus 27-én a 2008/57/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően benyújtott, a LOHR társaság NA és AFA típusú teherkocsijai vonatkozásában a zajra vonatkozó ÁME és a teherkocsikra vonatkozó ÁME alóli részleges eltérés iránti kérelem az alábbi korlátozásokkal elfogadásra került:

a)

a zajra vonatkozó ÁME 4.2.1.1. pontja vonatkozásában mindaddig, amíg az előírásoknak való megfelelés elérésére alkalmas műszaki megoldás rendelkezésre nem áll;

b)

a teherkocsikra vonatkozó ÁME 4.2.2.1.2.2., 4.2.2.3.2.4., 4.2.2.3.2.5. (csak NA típusú jármű vonatkozásában), 4.2.3.1., 4.2.3.4., 4.2.4.1.2.8. pontjai vonatkozásában mindaddig, amíg a teherkocsira vonatkozó ÁME-ról szóló felülvizsgált határozat életbe nem lép.

E részleges eltérés azonban semmiképpen nem alkalmazható a 2015. január 1-je után üzembe állított teherkocsikra.

2. cikk

Ennek a határozatnak Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 28-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  HL L 37., 2006.2.8., 1. o.

(3)  HL L 344., 2006.12.8., 1. o.

(4)  HL L 164., 2004.4.30., 1. o.


Top