Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1194

A Bizottság 1194/2009/EK rendelete ( 2009. november 30. ) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 321, 8.12.2009, p. 5–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; hatályon kívül helyezte: 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1194/oj

8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/5


A BIZOTTSÁG 1194/2009/EK RENDELETE

(2009. november 30.)

a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az európai légi közlekedés biztonsága egységesen magas szintjének fenntartása, ezzel összefüggésben különösen a „székhely” fogalommeghatározásának megállapítása, az üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap) tartalmának jobbítása és a repülési engedélyre vonatkozó rendelkezések átdolgozása érdekében módosítani szükséges a légi járművek és a kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és a gyártó szervezetek tanúsítására vonatkozó követelményeket és eljárásokat.

(2)

Az 1702/2003/EK bizottsági rendeletet (2) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt rendelkezések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) által a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiadott véleményeken (3) alapulnak.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1702/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (2) bekezdése a következő e), f), g) és h) ponttal egészül ki:

„e)   »székhely«: a vállalkozás központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják;

f)   »cikk«: polgári légi járművön való felhasználásra szánt alkatrész vagy berendezés;

g)   »ETSO«: az európai műszaki szabványrendelet (European Technical Standard Order). Az európai műszaki szabványrendelet az ügynökség által kiadott részletes légialkalmassági leírás, amely biztosítja e rendelet alapvető követelményeinek betartását, és ennek érdekében meghatározza a benne tárgyalt cikkek minimális működési jellemzőit;

h)   »EPA«: az európai alkatrész-jóváhagyás (European Part Approval). Az európai alkatrész-jóváhagyás azt tanúsítja, hogy a cikket olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek – hacsak nem ETSO-cikkről van szó – nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa tulajdonosának tulajdonában vannak.”;

2.

a 3. cikk (5) bekezdésében a „21A.112.” szövegrész helyébe a „21A.112A.” szöveg lép;

3.

az 5. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérve az e rendelet melléklete (21. rész) A. szakaszának F. és G. alrésze alapján jóváhagyott gyártó szervezetek 2010. szeptember 28-ig továbbra is jogosultak ezen rendelet mellékletének (21. rész) I. függelékében eredetileg közzétett 1. számú EASA-űrlap felhasználásával üzemképességi tanúsítványokat és megfelelőségi nyilatkozatokat kiadni.”;

4.

a melléklet (21. rész) e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-an.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o.

(3)  03/2006. sz. vélemény egyes szövegezéstechnikai javításokról, 05/2006. sz. vélemény a székhely fogalmáról, 06/2008. sz. vélemény az 1. számú EASA-űrlapról, 04/2007. sz. vélemény a repülési engedélyről.


MELLÉKLET

Az 1702/2003/EK rendelet melléklete (21. rész) a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék helyébe a következő szöveg lép:

Tartalom

21.1.

Általános bevezető

A. SZAKASZ – MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21A.1.

Alkalmazási kör

21A.2.

Nem a bizonyítvány kérelmezője vagy tulajdonosa által tett kötelezettségvállalás

21A.3.

Meghibásodások, üzemzavarok és hibák

21A.3B.

Légialkalmassági irányelvek

21A.4.

A tervezés és a gyártás összehangolása

B. ALRÉSZ – TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.11.

Alkalmazási kör

21A.13.

Jogosultság

21A.14.

Az alkalmasság bizonyítása

21A.15.

Kérelem

21A.16A.

Légialkalmassági alapkövetelmények

21A.16B.

Különleges feltételek

21A.17.

A típusalkalmassági tanúsítás alapja

21A.18.

Az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények és tanúsítási előírások meghatározása

21A.19.

Új típusalkalmassági bizonyítványt igénylő módosítások

21A.20.

A típustanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények betartása

21A.21.

Típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21A.23.

Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21A.31.

Típusterv

21A.33

Vizsgálatok és tesztek

21A.35.

Repülési tesztek

21A.41.

Típusalkalmassági bizonyítvány

21A.44.

A bizonyítvány tulajdonosának kötelezettségei

21A.47.

Átruházhatóság

21A.51.

Érvényességi idő és folyamatos érvényesség

21A.55.

Nyilvántartás vezetése

21A.57.

Kézikönyvek

21A.61.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

(C. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ – TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21A.90.

Alkalmazási kör

21A.91.

A típusterv módosításainak osztályozása

21A.92.

Jogosultság

21A.93.

Kérelem

21A.95.

Kis módosítások

21A.97.

Nagy módosítások

21A.101.

Az alkalmazandó típustanúsítási előírások és környezetvédelmi követelmények megjelölése

21A.103.

A jóváhagyás kiállítása

21A.105.

Nyilvántartás vezetése

21A.107.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

21A.109.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

E. ALRÉSZ – KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.111.

Alkalmazási kör

21A.112A.

Jogosultság

21A.112B.

Az alkalmasság bizonyítása

21A.113.

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

21A.114.

A megfelelőség igazolása

21A.115.

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21A.116.

Átruházhatóság

21A.117.

A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének módosításai

21A.118A.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

21A.118B.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.119.

Kézikönyvek

21A.120.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

F. ALRÉSZ – GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21A.121.

Alkalmazási kör

21A.122.

Jogosultság

21A.124.

Kérelem

21A.125A.

Eseti engedély kiállítása

21A.125B.

Vizsgálati eredmények

21A.125C.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.126.

Gyártás-ellenőrzési rendszer

21A.127.

Tesztek: légi jármű

21A.128.

Tesztek: hajtóművek és légcsavarok

21A.129.

A gyártó kötelezettségei

21A.130.

Megfelelőségi nyilatkozat

G. ALRÉSZ – A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21A.131.

Alkalmazási kör

21A.133.

Jogosultság

21A.134.

Kérelem

21A.135.

A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása

21A.139.

Minőségügyi rendszer

21A.143.

Részletes ismertetés

21A.145.

Jóváhagyási követelmények

21A.147.

A jóváhagyott gyártó szervezet módosításai

21A.148.

Telephely módosítása

21A.149.

Átruházhatóság

21A.151.

A jóváhagyás feltételei

21A.153.

A jóváhagyás feltételeinek módosításai

21A.157.

Vizsgálatok

21A.158.

Vizsgálati eredmények

21A.159.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.163.

Kiváltságok

21A.165.

A jóváhagyás tulajdonosának kötelezettségei

H. ALRÉSZ – LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.171.

Alkalmazási kör

21A.172.

Jogosultság

21A.173.

Osztályozás

21A.174.

Kérelem

21A.175.

Nyelv

21A.177.

Módosítások vagy változtatások

21A.179.

Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítás

21A.180.

Ellenőrzések

21A.181.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.182.

A légi jármű meghatározása

I. ALRÉSZ – ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21A.201.

Alkalmazási kör

21A.203.

Jogosultság

21A.204.

Kérelem

21A.207.

Módosítások vagy változtatások

21A.209.

Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítása

21A.210.

Ellenőrzések

21A.211.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

J. ALRÉSZ – A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21A.231.

Alkalmazási kör

21A.233.

Jogosultság

21A.234.

Kérelem

21A.235.

A tervező szervezet jóváhagyásának kiadása

21A.239.

Tervezésbiztosítási rendszer

21A.243.

Adatok

21A.245.

Jóváhagyási követelmények

21A.247.

A tervezésbiztosítási rendszer módosításai

21A.249.

Átruházhatóság

21A.251.

A jóváhagyás feltételei

21A.253.

A jóváhagyás feltételeinek módosításai

21A.257.

Vizsgálatok

21A.258.

Vizsgálati eredmények

21A.259.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.263.

Kiváltságok

21A.265.

A tervező szervezet jóváhagyása tulajdonosának kötelezettségei

K. ALRÉSZ – ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

21A.301.

Alkalmazási kör

21A.303.

Az alkalmazandó követelmények betartása

21A.305.

Alkatrészek és berendezések jóváhagyása

21A.307.

Alkatrészek és berendezések forgalomba hozatala beszerelésre

(L. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ – JAVÍTÁSOK

21A.431.

Alkalmazási kör

21A.432A.

Jogosultság

21A.432B.

Az alkalmasság bizonyítása

21A.433.

Javítási terv

21A.435.

A javítások osztályozása

21A.437.

A javítási terv jóváhagyásának kiadása

21A.439.

Pótalkatrészek gyártása

21A.441.

A javítások kivitelezése

21A.443.

Korlátozások

21A.445.

Kijavítatlan károsodás

21A.447.

Nyilvántartás vezetése

21A.449.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

21A.451.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

(N. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ – EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

21A.601.

Alkalmazási kör

21A.602A.

Jogosultság

21A.602B.

Az alkalmasság bizonyítása

21A.603.

Kérelem

21A.604.

Segédhajtómű (APU) ETSO-engedélyezése

21A.605.

Az adatokkal kapcsolatos követelmények

21A.606.

Az ETSO-engedély kiállítása

21A.607.

Az ETSO-engedéllyel kapcsolatos kiváltságok

21A.608.

Terv- és teljesítménynyilatkozat (DDP)

21A.609.

Az ETSO-engedély tulajdonosainak kötelezettségei

21A.610.

Eltérés engedélyezése

21A.611.

Tervmódosítások

21A.613.

Nyilvántartás vezetése

21A.615.

Az ügynökség által végzett ellenőrzés

21A.619.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.621.

Átruházhatóság

P. ALRÉSZ – REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21A.701.

Alkalmazási kör

21A.703.

Jogosultság

21A.705.

Illetékes hatóság

21A.707.

Repülési engedélyek kérelmezése

21A.708.

Repülési feltételek

21A.709.

A repülési feltételek jóváhagyásának kérelmezése

21A.710.

A repülési feltételek jóváhagyása

21A.711.

Repülési engedély kiállítása

21A.713.

Módosítások

21A.715.

Nyelv

21A.719.

Átruházhatóság

21A.721.

Ellenőrzések

21A.723.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.725.

Repülési engedélyek megújítása

21A.727.

A repülési engedély tulajdonosának kötelezettségei

21A.729.

Nyilvántartások

Q. ALRÉSZ – TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

21A.801.

Termékek meghatározása

21A.803.

Azonosító adatok kezelése

21A.804.

Alkatrészek és berendezések meghatározása

21A.805.

A kritikus alkatrészek meghatározása

21A.807.

Az ETSO-cikkek meghatározása

B. SZAKASZ – ELJÁRÁSOK AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA

A. ALRÉSZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21B.5.

Hatály

21B.20.

Az illetékes hatóság kötelezettségei

21B.25.

Az illetékes hatóság szervezetére vonatkozó követelmények

21B.30.

Dokumentált eljárások

21B.35.

A szervezet és az eljárások módosításai

21B.40.

Jogviták rendezése

21B.45.

Jelentéstétel/összehangolás

21B.55.

Nyilvántartás vezetése

21B.60.

Légialkalmassági irányelvek

B. ALRÉSZ – TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

(C. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ – TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

E. ALRÉSZ – KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

F. ALRÉSZ – GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21B.120.

Vizsgálat

21B.125.

Vizsgálati eredmények

21B.130.

Az eseti engedély kiállítása

21B.135.

Az eseti engedély érvényben tartása

21B.140.

Az eseti engedély módosítása

21B.145.

Az eseti engedély korlátozása, felfüggesztése és visszavonása

21B.150.

Nyilvántartás vezetése

G. ALRÉSZ – A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21B.220.

Vizsgálat

21B.225.

Vizsgálati eredmények

21B.230.

A bizonyítvány kiállítása

21B.235.

Folyamatos felügyelet

21B.240.

A gyártó szervezet jóváhagyásának módosítása

21B.245.

A gyártó szervezet jóváhagyásának felfüggesztése vagy visszavonása

21B.260.

Nyilvántartás vezetése

H. ALRÉSZ – LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21B.320.

Vizsgálat

21B.325.

Légialkalmassági bizonyítványok kiállítása

21B.326.

Légialkalmassági bizonyítvány

21B.327.

Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány

21B.330.

A légialkalmassági bizonyítvány és a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány felfüggesztése és visszavonása

21B.345.

Nyilvántartás vezetése

I. ALRÉSZ – ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21B.420.

Vizsgálat

21B.425.

Zajbizonyítványok kiállítása

21B.430.

A zajbizonyítványok felfüggesztése vagy visszavonása

21B.445.

Nyilvántartás vezetése

J. ALRÉSZ – A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

K. ALRÉSZ – ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

(L. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ – JAVÍTÁSOK

(N. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ – EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

P. ALRÉSZ – REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21B.520.

Vizsgálat

21B.525.

Repülési engedély kiállítása

21B.530.

Repülési engedélyek visszavonása

21B.545.

Nyilvántartás vezetése

Q. ALRÉSZ – TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

FÜGGELÉKEK – EASA-ŰRLAPOK”.

2.

Az A. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

3.

A 21A.14. b) 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

fix vagy állítható állásszögű légcsavar.”

4.

A 21A.35. b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

az e szakasz alapján tanúsítandó légi jármű esetében – kivéve i) a hőlégballont, a szabad léggömböt, a kötött léggömböt, a vitorlázógépet és a segédmotoros vitorlázógépet; valamint ii) a legfeljebb 2 722 kg maximális felszállási tömegű repülőgépet és léghajót – annak megállapításához, hogy megfelelő biztosíték van arra, hogy a légi jármű, annak alkatrészei és berendezései megbízhatóak és megfelelően működnek.”

5.

A 21A.112. pont helyébe a következő szöveg lép:

Bármely természetes vagy jogi személy (»szervezet«) aki vagy amely alkalmasságát a 21A.112B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte, jogosult arra, hogy az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kérelmezzen.”

6.

A 21A.124. b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

vázlatos formában a 21A.125A. b) pontban előírt információkat.”

7.

A 21A.125. pont helyébe a következő szöveg lép:

A kérelmező akkor jogosult arra, hogy az illetékes hatóság eseti engedélyt állítson ki számára, és ebben igazolja, hogy egyes termékek, alkatrészek és berendezések ezen alrésznek való megfelelése bizonyítást nyert, ha:

a)

olyan gyártás-ellenőrzési rendszert vezetett be, amely biztosítja, hogy minden termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban van;

b)

olyan kézikönyvet bocsát rendelkezésre, amely tartalmazza:

1.

az a) pontban előírt gyártás-ellenőrzési rendszer leírását;

2.

a gyártás-ellenőrzési rendszer megállapításai meghozatalának módjára vonatkozó leírást;

3.

a 21A.127. és a 21A.128. pontban előírt tesztek leírását, valamint a 21A.130. a) pont alkalmazásában meghatalmazott személyek nevét;

c)

igazolja, hogy képes a 21A.3. és a 21A.129. d) pont szerinti segítségnyújtásra.”

8.

A 21A.125B. c) pontban a „21B.143.” szövegrész helyébe a „21B.125.” szöveg lép.

9.

A 21A.126. pont a következőképpen módosul:

i.

az a) alpontban a „21A.125.” szövegrész helyébe a „21A.125A. a)” szöveg lép;

ii.

a b) alpontban a „21A.125. a) bekezdés” szövegrész helyébe a „21A.125A.a) pont”szöveg lép.

10.

A 21A.127. a) pontban a „21A.125. a) bekezdés” szövegrész helyébe a „21A.125A. a) pont”szöveg lép.

11.

A 21A.128. pontban a „21A.125. a) bekezdés” szövegrész helyébe a „21A.125A. a) pont”szöveg lép.

12.

A 21A.165. pont a következőképpen módosul:

i.

a c) pont 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Meghatározza, hogy az egyéb termékek, alkatrészek vagy berendezések elkészültek, továbbá megfelelnek a jóváhagyott tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban vannak, mielőtt a jóváhagyott tervadatoknak való megfelelés és a biztonságos üzemkész állapot meglétének tanúsítása céljából kiállítaná az 1. számú EASA-űrlapot, továbbá a hajtóművek esetében a hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján meghatározza, hogy a 21A.18. b) pont szerinti fogalommeghatározásnak megfelelően minden elkészült hajtómű megfelel a hajtómű gyártásakor hatályos, a kibocsátási előírásoknak való megfelelés tanúsításához alkalmazandó kibocsátási követelményeknek; illetve”;

ii.

a k) pont helyébe a következő szöveg lép:

„k)

Amennyiben az alkalmazható, a 21A.163. e) pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21A.711. c) és e) pontnak való megfelelőséget”.

13.

A 21A.174. b) 3. ii. pontban a „21A.184. c) bekezdésnek” szövegrész helyébe a „21B.327. c) pontnak” szöveg lép.

14.

A 21A.183. pontot el kell hagyni.

15.

A 21A.184. pontot el kell hagyni.

16.

A 21A.205. pontot el kell hagyni.

17.

A 21A.245. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az összes műszaki részleg alkalmazottai kellő létszámúak és tapasztalatúak, megfelelő hatáskörrel rendelkeznek feladataik ellátásához, továbbá azt, hogy ezek a feladatok, valamint az elhelyezés, a létesítmények és a berendezések együttesen megfelelőek ahhoz, hogy az alkalmazottak gondoskodhassanak a termékre vonatkozó légialkalmassági és környezetvédelmi célkitűzések teljesüléséről;”.

18.

A 21A.263. pont a következőképpen módosul:

a)

a b) pont 4. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

a 21A.602B. b) 1. pont esetében az ETSO-engedély; vagy”;

b)

a c) pont a következőképpen módosul:

i.

a 3. és a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

az általa kiadott tájékoztatás és utasítások tartalmazzák a következő nyilatkozatot: »E dokumentum műszaki tartalmának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt«.

4.

jóváhagyja a légi jármű repülési kézikönyvének és kiegészítéseinek dokumentált módosításait, és ezeket a módosításokat a következő nyilatkozat kíséretében adja ki: »A(z) [ZZ]. hivatkozási számú AFM (vagy kiegészítés) [YY]. sz. módosításának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt«.”;

ii.

a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

olyan légi járművek esetében, amelyeket maga tervezett vagy módosított, valamint amelyekre vonatkozóan a 21A.263. c) 6. pont értelmében maga hagyta jóvá a repülési engedély kiadásának feltételeit, továbbá abban az esetben, ha a tervező szervezet a tervező szervezetként való jóváhagyása (DOA) értelmében ellenőrzése alatt tartja a légi jármű kialakítását és maga igazolja a repüléshez jóváhagyott tervezési előírásoknak való megfelelőséget, a 21A.711. b) ponttal összhangban kiállítsa a repülési engedélyt.”

19.

A 21A.265. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

Amennyiben az alkalmazható, a 21A.263. c) 7. pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21A.711. b) és e) pontnak való megfelelőséget.”

20.

A 21A.307. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Csatoltak hozzá üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap), amely igazolja, hogy a darab gyártása jóváhagyott tervadatoknak megfelelően történt, és a darab biztonságos üzemkész állapotban van; valamint”.

21.

A 21A.432. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely alkalmasságát a 21A.432B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte, jogosult arra, hogy az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel nagy javítási terv jóváhagyását kérelmezze.

b)

Bármely természetes vagy jogi személy jogosult arra, hogy kis javítási terv jóváhagyását kérelmezze.”

22.

A 21A.601. b) pontot el kell hagyni.

23.

A 21A.605. d) pontban a „21A.125. b) bekezdésben” szövegrész helyébe a „21A.125A. b) pontban” szöveg lép.

24.

A 21A.606. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy kész betartani a 21A.609. pont rendelkezéseit.”

25.

A 21A.609. f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

Betartja a 21A.3., a 21A.3B. és 21A.4. pontban foglaltakat;”.

26.

A 21A.701. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Ezen alrésszel összhangban repülési engedélyt olyan légi jármű részére kell kiállítani, amely nem felel meg az alkalmazandó légialkalmassági előírásoknak, illetve amelynek esetében az említett előírásoknak való megfelelést nem igazolták, de amely meghatározott feltételek mellett a következő célokból biztonságos repülésre képes:

1.

fejlesztés;

2.

jogi vagy tanúsítási előírásoknak való megfelelés kimutatása;

3.

a tervező vagy a gyártó szervezet munkatársainak képzése;

4.

új légi járművek gyári berepülései;

5.

nem teljes készültségi fokú légi járművek gyári létesítmények közötti közlekedtetése;

6.

a légi jármű közlekedtetése a vevő általi átvétel céljából;

7.

a légi jármű szállítása vagy exportálása;

8.

a légi jármű közlekedtetése hatóság általi elfogadás céljából;

9.

piackutatás, beleértve a vásárló munkatársainak képzését is;

10.

kiállítás és légibemutató;

11.

a légi jármű közlekedtetése a karbantartás vagy a légialkalmassági felülvizsgálat helyszínére vagy raktározási helyre;

12.

a légi jármű közlekedtetése a tanúsítvány szerinti maximális felszállási össztömeget meghaladó terheléssel vízfelület vagy szárazföldi terület feletti, a szokásosnál hosszabb utakon, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő leszállóhely vagy tüzelőanyag;

13.

rekordjavítási kísérlet, légi verseny vagy egyéb hasonló verseny;

14.

az alkalmazandó légialkalmassági előírásoknak megfelelő légi jármű közlekedtetése a környezeti előírásoknak való megfelelés igazolása előtt;

15.

egyszerű konstrukciójú egyedi légi járművel vagy olyan géptípussal végzett nem kereskedelmi célú repülés, amelyre nem adható ki légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány.

b)

Ez az alrész megállapítja a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás kiadására szolgáló eljárásokat, valamint a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás kérelmezőjének és tulajdonosának jogait és kötelezettségeit.”

27.

A 21A.703. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Repülési engedély kiállítását bármely természetes vagy jogi személy jogosult kérni, kivéve a 21A.701. a) 15. pontban meghatározott cél esetében, amikor kérelmezésre csak a tulajdonos jogosult.

b)

Repülési feltételek jóváhagyását bármely természetes vagy jogi személy jogosult kérni.”

28.

A 21.710. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A repülési feltételek jóváhagyásához az ügynökség, az illetékes hatóság vagy a jóváhagyott szervezet előtt bizonyítani kell, hogy a légi jármű képes a meghatározott feltételek és korlátozások szerinti biztonságos repülésre. Ebből a célból az ügynökség vagy az illetékes hatóság megfelelő ellenőrzéseket vagy teszteket végezhet, illetve a kérelmező számára előírhatja ezek elvégzését.”

29.

A 21A.711. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Repülési engedélyt (20a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) az illetékes hatóság állíthat ki a 21B.525. pontban előírt feltételekkel.

b)

A 21A.263. c) 7. pontban számára biztosított kiváltság alapján a megfelelően jóváhagyott tervező szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

c)

A 21A.163. e) pontban számára biztosított kiváltság alapján a megfelelően jóváhagyott gyártó szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

d)

A 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) M.A.711. pontjában számára biztosított jogosultság alapján a megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

e)

A repülési engedélyben fel kell tüntetni a rendeletetést, valamint a 21A.710. pontnak megfelelően esetlegesen jóváhagyott feltételeket és korlátozásokat.

f)

A b), a c) vagy a d) pont alapján kiállított engedélyek esetében a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás egy példányát a legelső adandó alkalommal, de legkésőbb három napon belül meg kell küldeni az illetékes hatóságnak.

g)

Ha valamely szervezet számára bebizonyosodik, hogy az általa a b), a c) vagy a d) pont alapján kiállított repülési engedély vonatkozásában a 21A.723. a) pontban előírt feltételek bármelyike nem teljesül, az adott szervezet az adott repülési engedélyt haladéktalanul visszavonja, és erről késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot.”

30.

A 21A.723. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A repülési engedély legfeljebb 12 hónapra állítható ki, és mindaddig érvényes, ameddig:

1.

a repülési engedéllyel kapcsolatban a 21A.711 e) pontban előírt feltételek és korlátozások teljesülnek;

2.

a jóváhagyást nem adják vissza és nem vonják vissza;

3.

a légi jármű ugyanabban a lajstromban szerepel.”

31.

A 21A.801. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Ember által irányított léggömb esetében a b) pontban előírt azonosító táblát a léggömb burkolatához kell erősíteni, és ha ez kivitelezhető, úgy kell elhelyezni, hogy az a kezelőszemélyzet számára a léggömb felfúvása során olvasható legyen. A kosarat, a teherhordó keretet és valamennyi hevítő berendezést ezen túlmenően olyan letörölhetetlen, jól olvasható jelöléssel kell ellátni, amelyen szerepel a gyártó neve, az alkatrészszám vagy az annak megfelelő szám, valamint a sorozatszám vagy az annak megfelelő szám.”

32.

A 21A.804. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Valamennyi alkatrészen és berendezésen letörölhetetlen, jól olvasható módon fel kell tüntetni:

1.

egy, a gyártót azonosító nevet, védjegyet vagy jelzést, a vonatkozó tervadatoknak megfelelő módon; továbbá

2.

a vonatkozó tervadatokban meghatározott alkatrészszámot; továbbá

3.

az »EPA« feliratot, ha az alkatrészt vagy berendezést olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa tulajdonosának tulajdonában vannak.”

33.

A melléklet a következő 21B.125. ponttal egészül ki:

a)

Ha az illetékes hatóság audit alkalmával vagy másként olyan objektív bizonyíték birtokába jut, amely arra utal, hogy az eseti engedély tulajdonosa nem felel meg a melléklet (21. rész) A. szakasza szerinti alkalmazandó követelményeknek, akkor a 21A.125B. a) pontnak megfelelően meg kell határozni e vizsgálati eredmény osztályát.

b)

Az illetékes hatóság a következők szerint jár el:

1.

első szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény terjedelmétől függően haladéktalanul intézkedik az eseti engedély teljes vagy részleges korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról azzal, hogy ez mindaddig érvényben marad, ameddig a szervezet eredményes kiigazító intézkedést nem hoz;

2.

második szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény természetétől függően legfeljebb három hónapos határidőt tűz, amelyen belül kiigazító intézkedést kell hozni. Bizonyos körülmények között az első ilyen határidő lejártával az illetékes hatóság – kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel – a három hónapos határidőt a vizsgálati eredmény természetétől függően meghosszabbíthatja.

c)

Ha az illetékes hatóság által kitűzött határidőn belül a megfelelőséget nem sikerül elérni, az illetékes hatóság intézkedik az eseti engedély teljes vagy részleges felfüggesztéséről.”

34.

A 21B.135. b) 2. pontban a „21A.125. b) bekezdésben” szövegrész helyébe a „21A.125A. b) pontban” szöveg lép.

35.

A 21B.143. pontot el kell hagyni.

36.

A 21B.145. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Az eseti engedély korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról az eseti engedély tulajdonosát írásban értesíteni kell. Az illetékes hatóság megjelöli a korlátozás, felfüggesztés vagy visszavonás okát, és az eseti engedély tulajdonosát tájékoztatja fellebbezési jogáról.

b)

A felfüggesztett eseti engedély érvényessége kizárólag a melléklet (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelmények teljesülésének helyreállítását követően állítható újra vissza.”

37.

A 21B.225. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Ha az illetékes hatóság audit alkalmával vagy másként olyan objektív bizonyíték birtokába jut, amely arra utal, hogy a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa nem felel meg a melléklet (21. rész) A. szakasza szerinti alkalmazandó követelményeknek, akkor a 21A.158. a) pontnak megfelelően meg kell határozni e vizsgálati eredmény osztályát.

b)

Az illetékes hatóság a következők szerint jár el:

1.

első szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény terjedelmétől függően haladéktalanul intézkedik a gyártó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról azzal, hogy ez mindaddig érvényben marad, ameddig a szervezet eredményes kiigazító intézkedést nem hoz;

2.

második szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény természetétől függően legfeljebb három hónapos határidőt tűz, amelyen belül kiigazító intézkedést kell hozni. Bizonyos körülmények között az első ilyen határidő lejártával az illetékes hatóság – kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel – a három hónapos határidőt a vizsgálati eredmény természetétől függően meghosszabbíthatja.

c)

Ha az illetékes hatóság által kitűzött határidőn belül a megfelelőséget nem sikerül elérni, az illetékes hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.”

38.

A 21B.235. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Annak érdekében, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása érvényben tartásának indokoltságát megállapíthassa, az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti tevékenységet végez, ennek keretében:

1.

ellenőrzi, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása tulajdonosának minőségügyi rendszere továbbra is megfelel-e az e melléklet (21. rész) A. szakaszának G. alrészében foglaltaknak;

2.

ellenőrzi, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása tulajdonosának szervezete a gyártó szervezet részletes ismertetésének megfelelően működik-e; továbbá

3.

ellenőrzi a gyártó szervezet részletes ismertetése szerinti eljárások hatékonyságát; továbbá

4.

mintavételezés útján ellenőrzi a termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozó előírások teljesülését.”

39.

A 21B.325. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Miután meggyőződött a 21B.326. pontban foglalt követelmények és az e melléklet (21. rész) A. szakaszának H. alrészében foglalt alkalmazandó követelmények teljesüléséről, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a légialkalmassági bizonyítványt (25. számú EASA-űrlap, lásd függelék).

b)

Miután meggyőződött a 21B.327. pontban foglalt követelmények és az e melléklet (21. rész) A. szakaszának H. alrészében foglalt alkalmazandó követelmények teljesüléséről, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt (24. számú EASA-űrlap, lásd függelék).

c)

Nem tagállamból származó új vagy használt légi jármű esetében az a) vagy b) pont szerinti megfelelő légialkalmassági bizonyítvány mellett a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légi jármű első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványát (15a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) is kiállítja.”

40.

A melléklet a következő 21B.326. ponttal egészül ki:

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légialkalmassági bizonyítványt a következők szerint állítja ki:

a)

új légi jármű esetében:

1.

ha bemutatták a 21A.174. b) 2. pontban előírt dokumentációt;

2.

miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet;

b)

használt légi jármű esetében:

1.

ha bemutatták a 21A.174. b) 3. pontban előírt dokumentációt, és ez igazolja, hogy:

i.

a légi jármű megfelel egy olyan típustervnek, amely egy típusalkalmassági bizonyítvány, valamint a melléklet (21. rész) rendelkezéseinek megfelelően esetleg jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, módosítások és javítások alapján jóvá van hagyva; továbbá

ii.

teljesülnek az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek; továbbá

iii.

a légi járművön a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban ellenőrzést hajtottak végre;

2.

miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet.”

41.

A melléklet a következő 21B.327. ponttal egészül ki:

a)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a következők szerint állítja ki:

1.

új légi jármű esetében:

i.

ha bemutatták a 21A.174. b) 2. pontban előírt dokumentációt;

ii.

miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy, az ügynökség által korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány alapján vagy különleges légialkalmassági előírásoknak megfelelően jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet;

2.

használt légi jármű esetében:

i.

ha bemutatták a 21A.174. b) 3. pontban előírt dokumentációt, és ez igazolja, hogy:

A.

a légi jármű megfelel egy olyan tervnek, amelyet az ügynökség korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy különleges légialkalmassági előírások, valamint a melléklet (21. rész) rendelkezéseinek megfelelően esetleg jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, módosítások és javítások alapján jóváhagyott; továbbá

B.

teljesülnek az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek; továbbá

C.

a légi járművön a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban ellenőrzést hajtottak végre;

ii.

miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet.

b)

Olyan légi jármű esetében, amely az alaprendelet szerinti alapvető követelményeknek nem felelhet meg és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt nem kaphat, az ügynökség az alapvető követelményektől való eltérések figyelembevételéhez szükséges mértékben:

1.

olyan különleges légialkalmassági előírásokat ad ki, amelyek a terv szerinti rendeltetés tekintetében megfelelő biztonságot nyújtanak, és ellenőrzi ezen előírások betartását; továbbá

2.

korlátozásokat állapít meg a légi jármű használatára vonatkozóan.

c)

Az alaprendelet szerinti alapvető légialkalmassági követelményektől való eltérések figyelembevételéhez szükséges körben a légi jármű használatára vonatkozó korlátozásokhoz korlátozott légialkalmassági bizonyítványokat – ideértve a légtérhasználati korlátozásokat is – kell társítani.”

42.

A 21B.525. pont helyébe a következő szöveg lép:

Az illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül repülései engedélyt (20a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) állít ki, miután:

1.

a 21A.707. pontban előírt adatokat bemutatták; továbbá

2.

a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása; továbbá

3.

saját maga által elvégzett vizsgálatok útján – amelyek helyszíni ellenőrzéseket is magukban foglalhatnak – vagy a kérelmezővel egyeztetett eljárások alapján meggyőződött arról, hogy a légi jármű a repülés előtt megfelel a 21A.708. pontban meghatározott tervnek.”

43.

Az I. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„I. függelék

Üzemképességi tanúsítvány – 1. számú EASA-űrlap a melléklet (21. rész) szerint

Image

Útmutatás az 1. számú EASA-űrlap használatához

Az alábbi útmutatás csak az 1. számú EASA-űrlap gyártási célú felhasználására vonatkozik. Az 1. számú EASA-űrlap karbantartási célú felhasználásával a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) II. függeléke foglalkozik.

1.   CÉL ÉS HASZNÁLAT

1.1.

A tanúsítvány egyik elsődleges célja, hogy igazolja az új repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések (a továbbiakban: darab, darabok) légi alkalmasságát.

1.2.

A tanúsítvány és a darab(ok) között megfeleltetést kell felállítani. A tanúsítvány kiállítója köteles a tanúsítványt oly módon megőrizni, hogy abból az eredeti adatok egyértelműen ellenőrizhetők legyenek.

1.3.

A tanúsítványt számos légialkalmassági hatóság elfogadja, az elfogadás azonban bizonyos esetekben kétoldalú megállapodások és/vagy az adott légialkalmassági hatóság által követett politika függvénye is lehet. A tanúsítványban szereplő »jóváhagyott tervadatok« szövegrész ez utóbbi esetben az importáló ország légialkalmassági hatósága általi jóváhagyásra utal.

1.4.

A tanúsítvány nem szállító- vagy fuvarlevél.

1.5.

A tanúsítvány légi jármű forgalomba hozatalára nem használható fel.

1.6.

A tanúsítvány nem testesít meg jóváhagyást a darabnak egy adott légi járműbe, hajtóműbe vagy légcsavarba való beszerelését illetően, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa a végfelhasználót a légialkalmassági jóváhagyás eredményeiről.

1.7.

Egyazon tanúsítvány nem használható fel gyártási és karbantartási célra is.

1.8.

Egyazon tanúsítvány nem állítható ki olyan darabok együttesére, amelyek egy részének tanúsítása »jóváhagyott tervadatok«, másik részének tanúsítása »nem jóváhagyott tervadatok« alapján történt.

2.   ÁLTALÁNOS FORMÁTUM

2.1.

A tanúsítványnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a tanúsítvány nem válhat felismerhetetlenné.

2.2.

A tanúsítványt »fekvő« formátumban kell kiállítani, befoglaló méretei azonban – ügyelve a tanúsítvány felismerhetőségére és olvashatóságára – növelhetők vagy csökkenthetők. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.3.

A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelősségére vonatkozó rész tetszés szerint elhelyezhető az űrlap elő- vagy hátoldalán.

2.4.

Ügyeljen arra, hogy a feliratok egyértelműek és könnyen olvashatóak legyenek.

2.5.

A tanúsítvány elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A tanúsítványon szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük, és követniük kell az előírt formátumot.

2.6.

A tanúsítványt angol nyelven, továbbá szükség szerint egy vagy több más nyelven kell kiállítani.

2.7.

A tanúsítvány kitölthető gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra.

2.8.

Az egyértelműség érdekében lehetőség szerint kerülje a rövidítések használatát.

2.9.

A tanúsítvány hátoldalán fennmaradó üres helyen a kiállító további információkat tüntethet fel, a tanúsításra vonatkozó nyilatkozatokat azonban minden esetben az előoldalon kell elhelyezni. Ha a kiállító a bizonylat hátoldalát is igénybe veszi, akkor erre a tanúsítvány előoldalán a megfelelő rovatban utalnia kell.

3.   PÉLDÁNYOK

3.1.

A tanúsítvány tetszőleges számú példányban kiállítható, és sem az ügyfélnek átadandó példányok, sem a kiállító által megőrzendő példányok száma nincs korlátozva.

4.   HIBÁS TANÚSÍTVÁNY

4.1.

Ha a végfelhasználó hibát talál a tanúsítványon, akkor erről köteles írásban, a hiba megjelölésével értesíteni a kiállítót. A hiba kiküszöbölése céljából a kiállító új tanúsítványt bocsáthat ki.

4.2.

Az új tanúsítványhoz új űrlap-azonosító számot kell rendelni, azt újból alá kell írni és új keltezéssel kell ellátni.

4.3.

A kiállító az új tanúsítvány kiállítása iránti kérelemnek a darab vagy darabok állapotának újbóli ellenőrzése nélkül is helyt adhat. Az új tanúsítvány nem a darab vagy darabok aktuális állapotára vonatkozik, és 12. rovatában a következő mondattal utalnia kell a korábbi tanúsítványra: »Ez a tanúsítvány a [eredeti kiadás dátuma]-án/-én kelt [az eredeti űrlap-azonosító szám]. számú tanúsítvány [helyesbített rovat vagy rovatok sorszáma]. számú rovatában található hibát (hibákat) helyesbíti, és megfelelőséget, állapotot vagy üzembe helyezésre való alkalmasságot nem tanúsít.« Az eredeti tanúsítvány megőrzési idejéig mindkét tanúsítványt meg kell őrizni.

5.   A TANÚSÍTVÁNY KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

1. rovat:   Jóváhagyó illetékes hatóság/Ország

Azon illetékes hatóság neve és országa, amelynek joghatósága alatt a tanúsítvány kiállítása történik. Ha az illetékes hatóság az ügynökség, akkor ebbe a rovatba csak az »EASA« rövidítést kell beírni.

2. rovat:   Az 1. számú EASA-űrlap fejléce

»ÜZEMKÉPESSÉGI TANÚSÍTVÁNY 1. SZ. EASA-ŰRLAP«

3. rovat:   Űrlap azonosító száma

A 4. rovatban megjelölt szervezet által kialakított számozási rendszer vagy eljárás alapján a tanúsítványhoz rendelt egyedi azonosító. Az azonosító betűket és számjegyeket egyaránt tartalmazhat.

4. rovat:   Szervezet neve és címe

A tanúsítvánnyal érintett gyártó szervezet (lásd az 55. számú EASA-űrlap A. lapját) teljes neve és címe. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető a szervezet logója stb. is.

5. rovat:   Munkamegrendelés/szerződés/számla

A munkamegrendelés száma, a szerződés száma, a számlaszám vagy más hasonló, a darab vagy darabok ügyfél általi nyomonkövethetőségét lehetővé tévő hivatkozási szám.

6. rovat:   Darab

Több darab esetén az egyes darabok alkalmi sorszáma. Ezek a sorszámok megkönnyítik a 12. rovatban az egyes darabok azonosítását.

7. rovat:   Leírás

A darab megnevezése és leírása. Lehetőleg a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasításokban vagy a karbantartási dokumentációban (például az illusztrált alkatrész-katalógusban, a légi jármű karbantartási kézikönyvében, a szervizelési közleményben, az alkatrész karbantartási kézikönyvében) található megnevezést kell alkalmazni.

8. rovat:   Alkatrészszám

A darabon, az arra helyezett címkén vagy a csomagoláson szereplő alkatrészszám. Hajtómű és légcsavar esetében helyettesíthető a típusmegjelöléssel.

9. rovat:   Mennyiség

A darabok mennyisége.

10. rovat:   Sorozatszám

Ha a darabot valamilyen előírás értelmében sorozatszámmal (gyártási számmal) kell ellátni, akkor ebben a rovatban ezt a számot kell megadni. Ugyanitt olyan más sorozatszám is megadható, amelynek használatára előírás nem kötelez. Ha a darabon nem található sorozatszám, a rovatba az »N/A« szöveget kell írni.

11. rovat:   Állapot/munka

»PROTOTÍPUS« vagy »ÚJ«.

A rovatba »PROTOTÍPUS« írandó a következő esetekben:

i.

új darab gyártása nem jóváhagyott tervadatok alapján;

ii.

korábbi tanúsítvány tartalmának újbóli tanúsítása a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a darabon még üzembe helyezése előtt módosítást vagy javítást hajtottak végre (például tervmódosítás átvezetése céljából, gyártási hiba javítása, ellenőrzés, teszt vagy a tervezési élettartam meghosszabbítása nyomán). Az eredeti tanúsítvány és a módosítás vagy javítás adatait a 12. rovatban meg kell adni.

A rovatba »ÚJ« írandó a következő esetekben:

i.

új darab gyártása a jóváhagyott tervadatok alapján;

ii.

korábbi tanúsítvány tartalmának újbóli tanúsítása a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a darabon még üzembe helyezése előtt módosítást vagy javítást hajtottak végre (például tervmódosítás átvezetése céljából, gyártási hiba javítása, ellenőrzés, teszt vagy a tervezési élettartam meghosszabbítása nyomán). Az eredeti tanúsítvány és a módosítás vagy javítás adatait a 12. rovatban meg kell adni;

iii.

korábbi tanúsítvánnyal tanúsított »prototípus« darabok (megfelelés csak nem jóváhagyott tervadatoknak) átminősítése »új« darabbá (megfelelés jóváhagyott tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapot) a termékgyártó vagy a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a vonatkozó tervadatokat változtatás nélkül jóváhagyták. A 12. rovatba a következő szöveget kell írni:

»PROTOTÍPUS« DARABOK ÁTMINŐSÍTÉSE »ÚJ« DARABBÁ: EZ AZ OKMÁNY AZON TERVEZÉSI ADATOK JÓVÁHAGYÁSÁT (DÁTUM: [A DÁTUM, HA A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLLAPOTÁNAK AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES]) TANÚSÍTJA, AMELYEK ALAPJÁN E DARAB (DARABOK) GYÁRTÁSA TÖRTÉNT.

A 13a. rovatban a »gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és biztonságos üzemkész állapotban vannak« szövegrész melletti négyzetet kell bejelölni;

iv.

korábban tanúsított új darab átvizsgálása üzembe helyezés előtt az ügyfél által megadott szabvány vagy előírások alapján (ezek és az eredeti tanúsítás adatait a 12. rovatban meg kell adni) vagy a légi alkalmasság megállapítása céljából (a 12. rovatban a jelenlegi tanúsítás alapját és az eredeti tanúsítás adatait kell megadni).

12. rovat:   Megjegyzések

A 11. rovatban megjelölt munka leírása vagy közvetlenül, vagy utalásokkal a háttér-dokumentációra oly módon, hogy ennek alapján a felhasználó vagy a beszerelést végző személy a tanúsítás tárgyát képező munkával összefüggésben megítélhesse a darab(ok) légi alkalmasságát. Szükség esetén használjon külön lapot, és az 1. számú EASA-űrlapon utaljon erre. Minden megállapításról derüljön ki egyértelműen, hogy a 6. rovatban megjelölt darabok közül melyikre (egyre vagy többre) vonatkozik. Ha nincs megjegyzése, a rovatba a »Nincs« szöveget írja.

A 12. rovatban jelölje meg a nem jóváhagyott tervadatok alapján történő tanúsítás indokát (például még nincs típusalkalmassági bizonyítvány, csak tesztelés céljából, még nincsenek jóváhagyott tervadatok).

Ha a tanúsítvány kiállítása az 1. számú EASA-űrlap elektronikus változata alapján történik, minden olyan adatot ebbe a rovatba kell beírni, amely máshová nem tartozik.

13a.   rovat

A két négyzet közül csak az egyiket kell bejelölni:

1.

a »gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és biztonságos üzemkész állapotban vannak« szövegrész mellettit akkor, ha a darab(ok) gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és a kiállító megállapította, hogy a darab(ok) biztonságos üzemkész állapotban van(nak);

2.

a »gyártása a 12. rovatban körülírt, nem jóváhagyott tervadatok alapján történt« szövegrész mellettit akkor, ha a darab(ok) gyártása megfelelő nem jóváhagyott tervadatok alapján történt. A kérdéses tervadatokat a 12. rovatban kell megadni (például még nincs típusalkalmassági bizonyítvány, csak tesztelés céljából, még nincsenek jóváhagyott tervadatok).

Egyazon tanúsítvány nem állítható ki olyan darabok együttesére, amelyek egy részének tanúsítása jóváhagyott tervadatok, másik részének tanúsítása nem jóváhagyott tervadatok alapján történt.

13b. rovat:   Hivatalos aláírás

Ezt a rovatot az arra jogosult személynek kell aláírnia. A rovatot csak olyan személy láthatja el aláírásával, aki az illetékes hatóság szabályai és politikája alapján különös aláírási jogosultsággal rendelkezik. A felismerés megkönnyítése érdekében a rovatban az aláíró személy egyedi azonosító száma is elhelyezhető.

13c. rovat:   Jóváhagyás/engedély száma

A jóváhagyás, illetve engedély száma vagy hivatkozási jele. Ezt a számot, illetve hivatkozási jelet az illetékes hatóság adja ki.

13d. rovat:   Név

A 13b. rovatot aláíró személy neve olvasható formában.

13e. rovat:   Kelt

A 13b. rovat aláírásának napja a következő formátumban: nn = nap (két számjegy), hhh = hónap (az első három betű), éééé = év (négy számjegy).

14a–14e. rovat

Általános követelmények a 14a–14e. rovattal szemben:

Gyártási célú tanúsítás esetén nem használatos. Annak érdekében, hogy a rovatokba véletlenül, illetve illetéktelenül ne kerülhessenek adatok, ezeket a rovatokat sötétítéssel, mintázattal vagy másként meg kell jelölni.

A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelőssége

A tanúsítványon elhelyezendő következő szöveg arra figyelmezteti a végfelhasználót, hogy a tanúsítványtól függetlenül az űrlapot kísérő darabok beszerelésével és felhasználásával kapcsolatos felelősségük fennáll.

»EZEN OKMÁNY MEGLÉTE ÖNMAGÁBAN NEM JELENT AUTOMATIKUS BESZERELÉSI JOGOSULTSÁGOT.

HA A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG HELYETT MÁS LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG NEMZETI RENDELKEZÉSEI SZERINT VÉGZI TEVÉKENYSÉGÉT, AKKOR ALAPVETŐ GONDOSKODNIA ARRÓL, HOGY LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGA ELFOGADJA AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGTÓL SZÁRMAZÓ DARABOKAT. A 13A. ÉS A 14A. ROVATBAN TALÁLHATÓ NYILATKOZAT NEM BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNY. A LÉGI JÁRMŰ ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN A LÉGI JÁRMŰ KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÁSAINAK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIUK KELL A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY ÁLTAL A NEMZETI RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN KIÁLLÍTOTT BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNYT.«”

44.

A II. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„II. függelék

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány – 15a. számú EASA-űrlap

Image

45.

A IV. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„IV. függelék

Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány – 24. számú EASA-űrlap

Az illetékes hatóság logója

KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY

 (1)

[Nyilvántartásba vevő tagállam]

[A TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGA]

 (1)

1.

Ország- és lajstromjelek

2.

A gyártó neve és a légi jármű gyártó által használt megnevezése

3.

A légi jármű sorozatszáma

4.

Kategóriák

5.

Ezt a légialkalmassági bizonyítványt (2) [a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én kelt egyezmény] és a 216/2008/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján adjuk ki a fent megnevezett légi járműre vonatkozóan, amelyről megállapítottuk, hogy légi közlekedésre alkalmas, amennyiben karbantartása és üzemeltetése a fentieknek, valamint a vonatkozó korlátozásoknak megfelelően történik.

A fentieken túlmenően a következő korlátozásokat kell alkalmazni:

 (1)

 (2) [A légi jármű a nemzetközi légi forgalomban a fenti korlátozásoktól függetlenül használható.]

 

Kiállítás kelte:

 

Aláírás:

6.

Ez a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényes, amíg a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vissza nem vonja.

A bizonyítványhoz csatolni kell az érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

24. számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Ezt a bizonyítványt repülés közben mindenkor a fedélzeten kell tartani!

46.

Az V. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„V. függelék

Légialkalmassági bizonyítvány – 25. számú EASA-űrlap

Az illetékes hatóság logója

LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY

 (3)

[Nyilvántartásba vevő tagállam]

[A TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGA]

 (3)

1.

Ország- és lajstromjelek

2.

A gyártó neve és a légi jármű gyártó által használt megnevezése

3.

A légi jármű sorozatszáma

4.

Kategóriák

5.

Ezt a légialkalmassági bizonyítványt a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én kelt egyezmény és a 216/2008/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján adjuk ki a fent megnevezett légi járműre vonatkozóan, amelyről megállapítottuk, hogy légi közlekedésre alkalmas, amennyiben karbantartása és üzemeltetése a fentieknek, valamint a vonatkozó korlátozásoknak megfelelően történik.

Korlátozások/megjegyzések:

 (3)

 

Kiállítás kelte:

 

Aláírás:

6.

Ez a légialkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényes, amíg a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vissza nem vonja.

A bizonyítványhoz csatolni kell az érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

25. számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Ezt a bizonyítványt repülés közben mindenkor a fedélzeten kell tartani!

47.

A VII. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„VII. függelék

Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről – 52. számú EASA-űrlap

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT LÉGI JÁRMŰRŐL

1.

A gyártás helye (állam)

2.

[TAGÁLLAM], (4) az Európai Unió tagállama (5)

3.

A nyilatkozat hivatkozási száma:

4.

Szervezet

5.

A légi jármű típusa

6.

A típusalkalmassági bizonyítvány(ok) száma:

7.

A légi jármű lajstromszáma vagy jele

8.

A légi jármű azonosító száma:

9.

A hajtómű/légcsavar adatai (6)

10.

Átalakítások és/vagy szervizelési közlemények (6)

11.

Légialkalmassági irányelvek

12.

Engedmények

13.

Kivételek, mentességek, eltérések (6)

14.

Megjegyzések

15.

Légialkalmassági bizonyítvány

16.

További követelmények

17.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy a fent megjelölt légi jármű teljes mértékben megfelel a típusalkalmassági bizonyítvány tárgyát képező tervnek, valamint a 9., 10., 11., 12. és 13. rovatban meghatározottaknak.

A légi jármű biztonságos üzemkész állapotban van.

A légi jármű repülési tesztjei kielégítőek voltak.

18.

Aláírás

19.

Név

20.

Kelt (nap/hónap/év)

21.

A gyártó szervezet jóváhagyásának száma

számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Útmutatás a légi járműről kiadott megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) használatához

1.   CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

1.1.

Azt, hogy a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot a 21. rész A. szakaszának F. alrésze alapján működő gyártónak hogyan kell használnia, a 21A.130. pont, valamint a vonatkozó elfogadható igazolási eljárás írja le.

1.2.

A 21. rész A. szakaszának G. alrésze alapján a légi járműről kiállított megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) célja, hogy a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa számára lehetővé tegye, hogy – kiváltságának megfelelően – a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságától egy adott légi járműre vonatkozóan légialkalmassági bizonyítványt kapjon.

2.   ÁLTALÁNOS ELVEK

2.1.

A megfelelőségi nyilatkozatnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a megfelelőségi nyilatkozat nem válhat felismerhetetlenné. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.2.

A megfelelőségi nyilatkozat elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A nyilatkozaton szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük. A csatolt mintának megfelelően a feliratok előnyomtatva is elkészíthetők, az előnyomtatott űrlap azonban más, a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatokat nem tartalmazhat.

2.3.

A kitöltés történhet gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra. A megfelelőségi nyilatkozat kiállítható angol nyelven, valamint – szükség szerint – egy vagy több további hivatalos nyelven is.

2.4.

A jóváhagyott gyártó szervezet köteles megőrizni a nyilatkozat, valamint a nyilatkozatban hivatkozott függelékek egy-egy példányát.

3.   A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

3.1.

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy minden rovata ki legyen töltve.

3.2.

Megfelelőségi nyilatkozat a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára csak akkor állítható ki, ha előzetesen megtörtént a légi járműre és a légi járműbe beszerelt termékekre vonatkozó tervek jóváhagyása.

3.3.

Ha az illetékes hatóság másként nem rendelkezik, a 9., 10., 11., 12., 13. és 14. rovat külön megjelölt, a gyártó szervezet által őrzött okmányokra való utalások útján is kitölthető.

3.4.

A megfelelőségi nyilatkozat elvben nem vonatkozik a felszerelés azon elemeire, amelyeket az alkalmazandó üzemeltetési szabályok értelmében a járművön esetleg el kell helyezni. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egyes ilyen elemek meg vannak jelölve a 10. rovatban, vagy szerepelnek a jóváhagyott típustervben. Az üzemeltetőket ennek megfelelően emlékeztetjük arra, hogy saját tevékenységi körükben felelősek az alkalmazandó üzemeltetési szabályok betartásáért.

1. rovat

Az a tagállam, amelyben a légi járművet gyártották.

2. rovat

Az az illetékes hatóság, amelynek joghatósága alatt a megfelelőségi nyilatkozat kiállítása történik.

3. rovat

Egyedi sorszám előnyomtatva, a nyilatkozat ellenőrzése és visszakereshetősége céljából. A sorszámot nem kell előnyomtatni, ha a kitöltés olyan gépi programmal történik, amely az okmányra automatikusan egyedi sorszámot nyomtat.

4. rovat

A nyilatkozatot kiállító szervezet teljes neve és működési helyének címe. A rovat tartalma előnyomtatható. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető logó stb. is.

5. rovat

A légi jármű típusának teljes megnevezése a típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint.

6. rovat

A nyilatkozat tárgyát képező légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának hivatkozási számai és kiadási adatai.

7. rovat

Lajstromba vett légi jármű esetén a lajstromjel. Lajstromba nem vett légi jármű esetén a tagállam illetékes hatósága és – szükség szerint – a harmadik ország illetékes hatósága által elfogadott jel.

8. rovat

A gyártó által ellenőrzési, nyomonkövethetőségi és terméktámogatási céllal a légi járműhöz rendelt azonosító szám. Ezt a számot gyári számnak, gyári sorozatszámnak is szokás nevezni.

9. rovat

A hajtómű(vek) és a légcsavar(ok) típusának teljes megnevezése a vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint. Ugyanitt fel kell tüntetni a szóban forgó darabok gyári számát és a gyártás helyét is.

10. rovat

A légi jármű tervadatainak jóváhagyott változásai.

11. rovat

A légi alkalmasságra vonatkozó irányelvek és más hasonló előírások teljes felsorolása, nyilatkozat ezek betartásáról, valamint a megfelelőségi nyilatkozat tárgyát képező légi járműre – beleértve a termékeket, valamint a beszerelt alkatrészeket, berendezéseket és felszerelést is – alkalmazott megfelelőségértékelési módszer ismertetése. Itt kell megadni a megfeleléssel kapcsolatos követelményekre vonatkozó határidőket is.

12. rovat

Nem tervezett jóváhagyott eltérések a jóváhagyott típustervtől (ezeket engedményeknek is szokás nevezni).

13. rovat

Ebben a rovatban csak megállapodáson alapuló kivételek, mentességek és eltérések jelölhetők meg.

14. rovat

Megjegyzések. Minden olyan nyilatkozat, tájékoztatás, különös adat vagy korlátozás, amely hatással lehet a légi jármű légi alkalmasságára. Ha nincs ilyen információ vagy adat, a rovatba a »NINCS« szöveget írja.

15. rovat

A kért légialkalmassági bizonyítvány típusának megfelelően »Légialkalmassági bizonyítvány« vagy »Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány«.

16. rovat

Ebbe a rovatba a – például az importáló ország által közölt – kiegészítő követelményeket kell beírni.

17. rovat

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességéhez az szükséges, hogy valamennyi rovata ki legyen töltve. A gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa köteles egy-egy példányban megőrizni a repülési tesztről, valamint az esetleges hibákról és a hibák javításáról felvett jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvet a tanúsítást végző személyeknek és a repülőszemélyzet egy tagjának (pl. berepülő pilóta, a repülési tesztért felelős mérnök) kedvező nyilatkozat kíséretében alá kell írnia. Annak érdekében, hogy a légi jármű megfeleljen az alkalmazandó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban legyen, repülési tesztként a 21A.139. pont – és különösen a 21A.139. b) 1. vi. pont – szerinti minőségügyi rendszer keretében meghatározott teszteket kell elvégezni.

A gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa köteles továbbá megőrizni a nyilatkozat biztonságos üzemkész állapotra vonatkozó részének igazolása céljából átadott (vagy rendelkezésre bocsátott) darabok jegyzékét.

18. rovat

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa által a 21A.145. d) pont alapján feljogosított személy írhatja alá. Bélyegzővel nyomott aláírás nem alkalmazható.

19. rovat

A nyilatkozatot aláíró személy neve gépelve vagy nyomtatva, olvasható formában.

20. rovat

A megfelelőségi nyilatkozat aláírásának dátuma.

21. rovat

Az illetékes hatóság jóváhagyásának hivatkozási adatai.”

48.

A IX. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„IX. függelék

Gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványai a melléklet (21. rész) G. alrésze szerint – 55. számú EASA-űrlap

Image

Image

49.

A X. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„X. függelék

Eseti engedély – 65. számú EASA-űrlap – a melléklet (21. rész) F. alrésze szerint

Image


(1)  A nyilvántartásba vevő állam tölti ki.

(2)  A nem kívánt rész törlendő.”;

(3)  A nyilvántartásba vevő állam tölti ki.”;

(4)  Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság.

(5)  Nem EU-tagállam esetén törlendő.

(6)  A nem kívánt rész törlendő.


Top