Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0789

A Bizottság 789/2009/EK rendelete ( 2009. augusztus 28. ) a kórokozó-átvivők támadásával szembeni védelem és a kéknyelv-betegségre vonatkozó ellenőrzési és megfigyelési programok minimumkövetelményei tekintetében az 1266/2007/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 227, 29.8.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 132 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/789/oj

29.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 227/3


A BIZOTTSÁG 789/2009/EK RENDELETE

(2009. augusztus 28.)

a kórokozó-átvivők támadásával szembeni védelem és a kéknyelv-betegségre vonatkozó ellenőrzési és megfigyelési programok minimumkövetelményei tekintetében az 1266/2007/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kéknyelv-betegség elleni védekezésre és felszámolására vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról szóló, 2000. november 20-i 2000/75/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének c) pontjára, 11. és 12. cikkére, valamint 19. cikkének harmadik bekezdésére,

mivel:

(1)

A kéknyelv-betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenőrzése, megfigyelése, felügyelete és korlátozása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól szóló, 2007. október 26-i 1266/2007/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza az említett állatok korlátozás alá vont körzetekbe és körzetekből történő szállítására a kéknyelv-betegséggel kapcsolatban alkalmazandó szabályokat. A rendelet emellett meghatározza az említett állatok, valamint azok spermája, petesejtje és embriója szállítására vonatkozó, a 2000/75/EK irányelv által előírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételeit. E feltételek egyike az említett állatok kórokozó-átvivők támadásával szembeni védelme is.

(2)

A kéknyelv-betegségre a tagállamokban alkalmazott ellenőrzési és megfigyelési programok rugalmasabbá tétele érdekében, különösen pedig az „alacsony kockázatú területek” elhatárolására alternatív stratégiákat kell kidolgozni a kontrollállatokkal történő megfigyelésére, amelyek egyben ugyanolyan biztonsággal képesek annak kimutatására is, hogy a vírus nem terjed. A szerológiai/virológiai felmérések a más célra gyűjtött minták vizsgálatára is kiterjedhetnek, így például a vágóhidakról vagy ömlesztett tejből származó mintákéra.

(3)

A tapasztalat azt mutatja, hogy nehezen alkalmazhatók az 1266/2007/EK rendeletnek a kórokozó-átvivőknek való kitettség megelőzésére hozott követelményei. Bizonyos feltételek mellett ugyanakkor egyes létesítményekben, mint pl. mesterséges megtermékenyítő központokban vagy karanténállomásokon lehetőség van arra, hogy megelőzzék az állatok kórokozó-átvivőknek való kitettségét. A kórokozó-átvivők támadásával szembeni védelem nem csupán rovarirtó szerek és/vagy riasztószerek használatának függvénye kellene hogy legyen, hanem követelményként kellene állítani azt is, hogy az állatokat olyan létesítményben tartsák, amely kórokozó-átvivőtől mentes, és ahol kiegészítő intézkedésekkel, elsősorban a megfelelő fizikai elkülönítés és a vegyi kezelés (rovarirtó szerekkel és/vagy riasztószerekkel) kombinációjával akadályoznák meg, hogy az állatok a kórokozó-átvivőkkel érintkezzenek. A kórokozó-átvivők jelenlétének hiányát az említett létesítményeken belül felállított kórokozó-átvivő csapdákkal lehetne biztosítani.

(4)

Az EFSA állat-egészségügyi és állatjóléti testületének „A kéknyelv-betegségnek az állatszállítmányokban történő terjedéséről” szóló, 2008. szeptember 11-én elfogadott tudományos véleménye (3) szerint az állatok kis terjedési kockázatú szezonális időszakban történő szállításának – még külön ellenőrzés elvégzése nélkül is – jelentősen alacsonyabb a kockázata a többi időszakhoz képest, még ha ez utóbbinál szerológiai vagy PCR-vizsgálatot végeznek is. Továbbá, ha a szállítás ideje, amíg az állatok ki vannak téve a kórokozó-átvivők támadásának, nem haladja meg az egy napot, kockázatcsökkentő intézkedésként az állatoknak megfelelő hatékonyságú védelmet biztosít ezen támadásokkal szemben a rovarirtó szerek és/vagy riasztószerek használata.

(5)

A vakcinázást alkalmazó, és a kéknyelvbetegség-vírus speciális szerotípusa vagy szerotípusai terjedésétől mentes, „alacsony kockázatú területeken” történő átszállítás nem jelent fertőzési kockázatot az állatokra.

(6)

Ezért bizonyos eltéréseket kell megállapítani az 1266/2007/EK rendeletben meghatározott azon általános követelményekre, miszerint az állatokat és a kórokozó-átvivőket valamennyi szállításkor rovarirtó szerekkel és/vagy riasztószerekkel kell kezelni.

(7)

Az 1266/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1266/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk (2a) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(2a)   Az I. melléklet 1.1.2.1. vagy 1.1.2.2. pontjával összhangban elvégzett ellenőrzések végrehajtását követően rendelkezésre álló elégséges járványügyi adatokat figyelembe vevő kockázatelemzési eredmények alapján a tagállamok »oltást alkalmazó és a kéknyelvbetegség-vírus szerotípusának vagy szerotípusainak terjedése nélküli korlátozás alá vont körzetnek« (»alacsony kockázatú terület«) jelölhetik ki a védőkörzet egy részét az alábbi feltételekkel:”

2.

A 9. cikk (1) bekezdésének c) pontja, valamint (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„c)

ha egy korlátozás alá vont körzeten való átszállítás során több mint egy nap pihenőidőt terveznek egy ellenőrző ponton, az állatokat egy kórokozó-átvivőtől mentes létesítményben való elhelyezéssel kell védeni a kórokozó-átvivők támadásától.

(2)   E cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó, ha az átszállítás:

a)

a korlátozás alá vont körzet kizárólag járványügyileg releváns földrajzi területéről kiindulva vagy azon áthaladva történik, az V. mellékletben meghatározottak szerint a kéknyelv-betegség tekintetében szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban; vagy

b)

a 7. cikk (2a) bekezdése szerint a korlátozás alá vont körzetben »alacsony kockázatú területnek« tekintendő részről vagy részen keresztül történik.

(3)   Amennyiben az állat megfelel a III. melléklet A. részének 5., 6. vagy 7. pontjában meghatározott feltételek legalább egyikének, az állatok kezelésére az (1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő, valamint az állatok védelmére az (1) bekezdés c) pontjában szereplő rendelkezések nem alkalmazandók.

(4)   Az e cikk (1) bekezdésében említett állatok esetében a következő szöveggel kell kiegészíteni a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, illetve a 93/444/EGK határozatban említett megfelelő egészségügyi bizonyítványokat:

»A …-on (termék neve) …-án/-én (dátum), rovarirtóval/riasztószerrel elvégzett kezelés megfelel az 1266/2007/EK rendeletnek (4)«.

3.

A 9a. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az e cikk (1) bekezdésében említett állatok esetében a következő szöveggel kell kiegészíteni a 64/432/EGK, 91/68/EGK és 92/65/EGK irányelvben meghatározott, illetve a 93/444/EGK határozatban említett megfelelő egészségügyi bizonyítványokat:

»Az állatok megfelelnek az 1266/2007/EK rendelet 9a. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak«.”

4.

Az I. és a III. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 28-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 327., 2000.12.22., 74. o.

(2)  HL L 283., 2007.10.27., 37. o.

(3)  EFSA Lap (2008) 795., 1–56. o.

(4)  HL L 283., 2007.10.27., 37. o.”


MELLÉKLET

Az I. és a III. melléklet az alábbiak szerint módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az 1.1.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.1.2.2

Szerológiai/virológiai felmérések:

legalább a kéknyelv-betegségre fogékony fajok populációira vonatkozó aktív éves szerológiai/virológiai vizsgálati program, melynek célja, hogy bizonyítékokat szerezzen a kéknyelvbetegség-vírus átviteléről olyan véletlenszerű szerológiai és/vagy virológiai vizsgálatokkal, melyeket minden, járványügyileg releváns földrajzi területen elvégeznek, és erre az évnek abban az időszakában kell sort keríteni, amikor a legnagyobb valószínűséggel észlelhető fertőzés vagy szerokonverzió,

oly módon kell megtervezni, hogy a minták reprezentatívak legyenek és igazodjanak a járványügyileg releváns földrajzi területről a mintába felvételre kerülő, betegségre fogékony fajok populációjának struktúrájához, a minta méretét pedig úgy kell kiszámítani, hogy 95 %-os megbízhatósággal észlelni lehessen 20 %-os előfordulást a járványügyileg releváns földrajzi területen a betegségre fogékony fajok populációjában. A korlátozás alá vont körzet egy részének a 7. cikk (2a) bekezdésével összhangban »alacsony kockázatú területként« való elkülönítése céljából a felmérésben a minta méretét pedig úgy kell kiszámítani, hogy 95 %-os megbízhatósággal észlelni lehessen 2 %-os havi előfordulást a járványügyileg releváns földrajzi területen a betegségre fogékony fajok populációjában,

biztosítani hivatottak, hogy a beoltott vagy immunizált populációkból származó szeropozitív állatok ne vegyenek részt a szerológiai felmérésekben,

biztosítani hivatottak, hogy a laboratóriumi vizsgálatot oly módon folytassák le, hogy a pozitív ellenőrző vizsgálatokat olyan konkrét, szerotípusra vonatkozó szerológiai/virológiai vizsgálatok kövessék, melyek a járványügyileg releváns földrajzi területen várhatóan előforduló kéknyelvbetegség-szerotípusra vagy -szerotípusokra irányulnak, és melyek az előforduló kéknyelvbetegség-szerotípusok meghatározásához szükségesek,

megtervezhetők oly módon is, hogy a vakcinázási lefedettséget és a korlátozás alá vont körzetben előforduló, különböző kéknyelvbetegség-szerotípusok megoszlását ellenőrizzék,

kiterjedhetnek a más célra gyűjtött minták vizsgálatára is, így például a vágóhidakról vagy ömlesztett tejből származó mintákéra.”

b)

A 2.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.2.2

Szerológiai/virológiai felmérések:

legalább a kéknyelv-betegségre fogékony fajok populációira vonatkozó aktív éves szerológiai/virológiai vizsgálati program, melynek célja, hogy bizonyítékokat szerezzen a kéknyelvbetegség-vírus átviteléről olyan véletlenszerű szerológiai és/vagy virológiai vizsgálatokkal, melyeket minden, járványügyileg releváns földrajzi területen elvégeznek, és erre az évnek abban az időszakában kell sort keríteni, amikor a legnagyobb valószínűséggel észlelhető fertőzés vagy szerokonverzió,

oly módon kell megtervezni, hogy a minták reprezentatívak legyenek és igazodjanak a járványügyileg releváns földrajzi területről a mintába felvételre kerülő, betegségre fogékony fajok populációjának struktúrájához, a minta méretét pedig úgy kell kiszámítani, hogy 95 %-os megbízhatósággal észlelni lehessen 20 %-os előfordulást a járványügyileg releváns földrajzi területen a betegségre fogékony fajok populációjában,

biztosítani hivatottak, hogy a beoltott vagy immunizált populációkból származó szeropozitív állatok ne vegyenek részt a szerológiai felmérésekben,

kiterjedhetnek a más célra gyűjtött minták vizsgálatára is, így például a vágóhidakról vagy ömlesztett tejből származó mintákéra.”

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész a következőképpen módosul:

i.

a 2. pontban az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az állatokat a kiszállításig egy kórokozó-átvivőktől mentes létesítményben tartva védelemben részesítették a kórokozó-átvivőkkel szemben, a kiszállítást megelőzően legalább 60 napig.”;

ii.

a 3. pontban az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az állatokat kiszállításukig az V. melléklet szerint meghatározott szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegség-mentes körzetben tartották, vagy legalább 28 napig a kórokozó-átvivőkkel szembeni védelemben részesítették őket egy kórokozó-átvivőktől mentes létesítményben, és ebben az időszakban az OIE Terrestrial Manual szerint a kéknyelv-betegség víruscsoportjához tartozó antitestek kimutatására szolgáló szerológiai vizsgálatot végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivők támadásaival szembeni védettségi időszak vagy a szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszak kezdetét követően legalább 28 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárult.”;

iii.

a 4. pontban az első bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az állatokat kiszállításukig az V. melléklettel összhangban meghatározott szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszakban szezonálisan kéknyelvbetegség-mentes körzetben tartották, vagy legalább 14 napig kórokozó-átvivőkkel szembeni védelemben részesítették őket egy kórokozó-átvivőktől mentes létesítményben, és ebben az időszakban az OIE Terrestrial Manual szerint kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek az állatoktól a kórokozó-átvivőkkel szembeni védettségi időszak vagy a szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszak kezdetét követően legalább 14 nappal begyűjtött mintákon, amely vizsgálat negatív eredménnyel zárult.”

b)

A B. rész b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a spermavétel alatt és a spermavétel megkezdése előtt legalább 60 napig védték a kórokozó-átvivők támadásaival szemben egy kórokozó-átvivőktől mentes létesítményben;”.

c)

A C. rész 2. pontja b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az embriók/petesejtek kinyerése alatt és az embriók/petesejtek kinyerésének megkezdése előtt legalább 60 napig védték a kórokozó-átvivők támadásaival szemben egy kórokozó-átvivőktől mentes létesítményben;”.


Top